• No se han encontrado resultados

MOBILITAT D ESTUDIANTS FACULTAT D INFERMERIA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "MOBILITAT D ESTUDIANTS FACULTAT D INFERMERIA"

Copied!
5
0
0

Texto completo

(1)

MOBILITAT D’ESTUDIANTS FACULTAT D’INFERMERIA

La Facultat d’Infermeria participa en diferents programes de mobilitat i d'intercanvi tant d'estudiants com de professorat amb la col—laboració i supervisió de Servei de Relacions Internacionals de la UdL. També participa en programes de nivell estatal (SICUE /SENECA), com a nivell Europeu (Lifelong Learning Programme - ERASMUS) i a nivell internacional amb el programes propis de la UdL.

Un dels objectius de la Facultat és promoure i potenciar la mobilitat dels estudiants i professorat a nivell internacional dels graus i màsters. El centre acull estudiants de diferents universitats alhora, que envia estudiants i professorat de la Facultat a les diferents universitats amb les que tenen firmats convenis. Amb l’intercanviï oferim a la nostra comunitat universitària l'oportunitat de conèixer altres realitats i als estudiants estrangers, completar la seva formació a la nostra Facultat.

Cada vegada més les empreses valoren competències relacionades amb la flexibilitat, la capacitat d’adaptació, el coneixement d’altres llengües, el treball en equip o la resolució de conflictes. Els programes d’intercanvi internacional permeten a l’alumne, obrir-se a altres maneres d’entendre la docència i també saber cuidar a persones de diferents cultures; així com conèixer altres sistemes sanitaris i educatius. A la vegada l’alumne creix i s’enriqueix tant a nivell humà, com professional, contribuint d’aquesta forma a que esdevingui un professional més complert.

Per tal de tramitar aquests programes, la nostra Facultat té una professor/a que s’encarrega de la Coordinació de Relacions Internacionals, que gestiona l’estada dels estudiants que es desplacin a altres universitats i dels estudiants que venen a la Facultat d’Infermeria.

(2)

PROGRAMA SOCRATES-ERASMUS

El programa Sòcrates té per objectiu enriquir la dimensió Europea en matèria d'ensenyament. Erasmus és el primer capítol del programa Sòcrates i es centra en les institucions d'ensenyament superior.

Sòcrates/Erasmus, activat el curs 1997/98, fomenta la mobilitat dels estudiants i del professorat dins la Unió Europea, mitjançant convenis bilaterals entre institucions universitàries.

Els plans d’estudis de la nostra Facultat estan organitzats de manera que durant els últims cursos del Grau, l’estudiant pugui fer la formació clínica i teòrica en un centre sanitari (hospital, centre de salut o altres institucions) d’un país europeu, durant un període de formació que dura entre 3 i 4 mesos.

El professor/a Coordinador de Relacions Internacionals, d’acord amb la universitat d’acollida, organitza la formació clínica i teòrica (l’itinerari i el crèdits pràctiques i teòrics, sistema d’avaluació...) d’acord amb els objectius formatius previstos al Pràcticum i als interessos de l’estudiant, que a l’acabament dels seus estudis aconsegueix un reconeixement oficial de Certificació de Valoració que acredita l’assistència i el rendiment de l’alumne en les universitats d’acollida, el qual s’adjunta a l’expedient de l’alumne en la universitat d’origen.

Els estudiants seleccionen entre l’oferta, la que millor s’adapti als seus interessos i per la selecció de candidats es valorarà:

L’expedient acadèmic

El Interès demostrat al llarg dels estudis per completar la formació en una escola /Facultat estrangera.

Nivell de coneixement d’anglès, francès, italià...

La Facultat i l’Oficina de Relacions Internacionals per tal de facilitar a l’estudiant l’adaptació a un altre sistema cultural, proporcionen informació de la ciutat i la universitat d’acollida, l’allotjament, el desplaçament, ajuts, cursos d’idiomes...

(3)

PROGRAMA DE MOBILITAT NACIONAL: SENECA-SICUE

El programa SICUE (Sistema d'intercanvi entre centres universitaris d'Espanya) va adreçat als estudiants de graus.

Aquest programa es fonamenta en la signatura de convenis bilaterals entre les universitats, de manera que els estudiants de la UdL pertanyents a una determinada titulació que estiguin interessats en cursar una part dels seus estudis en una universitat de l'Estat espanyol situada en una altra localitat, només poden sol—licitar plaça en una universitat amb la qual la UdL hagi convingut prèviament l'existència d'intercanvi en aquella titulació concreta.

Aquests convenis bilaterals també determinen el temps d'estada fora de la UdL. El període d'estudis pot ser de 3, 4, 6 o 9 mesos, dins un mateix curs acadèmic, de manera que els estudiants no poden triar el nombre de mesos de l'estada, sinó que han d'acceptar la durada que tinguin assignada a cada plaça.

Cal tenir en compte que:

No es pot sol—licitar una plaça SICUE en una universitat per a la que ja s'hagi gaudit de mobilitat SICUE en convocatòries anteriors.

Un cop acceptat a la universitat de destinació i finalitzats tots els tràmits administratius, queden a càrrec de l'estudiant l'organització del viatge i els aspectes pràctics de l'estada a la universitat de destinació.

Els estudiants que han estat acceptats s'han de matricular a la UdL i cursaran part dels seus estudis a la universitat de destinació sense haver-hi de pagar una nova matrícula.

Durant l'estada, els estudiants són alumnes de la universitat d'origen a tots els efectes i tenen els drets acadèmics i les obligacions dels alumnes de la universitat de destinació.

(4)

PROGRAMA DE MOBILITAT DE LA UdL

Aquest programa permet als estudiants de la UdL realitzar una estada acadèmica en alguna universitat estrangera (normalment de fora d'Europa) i el posterior reconeixement dels estudis cursats en aquesta universitat.

Els estudiants interessats en participar en aquest programa han de sol—licitar una de les places ofertades dins la seva àrea d'estudi.

El període d'estada a la universitat de destinació varia segons el conveni bilateral que hi té signat la UdL. Cal consultar les dates d'inici i final del semestres perquè normalment no coincideixen amb les de la UdL.

És molt recomanable que l’alumne es posi en contacte amb el professor que figura a la llista de places, que és la persona que coneix la universitat de destinació.

Reconeixement de crèdits

Abans de l'estada a destinació, l'estudiant ha d'acordar amb el coordinador de mobilitat acadèmica del seu centre les assignatures que hi cursarà i per quines assignatures de la UdL se li convalidaran.

(5)

NORMATIVA GENERAL PER TOTA LA MOBILITAT

Organització docent

El coordinador/a de Relacions Internacionals de la Facultat d’Infermeria junt amb l’alumne/a, realitzaran el contracte acadèmic, tan de crèdits teòrics com pràctics, que s’haurà de complir durant el període de mobilitat.

En quant el objectius/competències que ha de complir l’alumne/a durant la seva estada, es troben en els diferents programes docents tant teòrics, com pràctics. Els programes en troben penjats a la pàgina web de la Facultat d’Infermeria http://www.fi.udl.es/ en tres idiomes: Català, Castellà i Anglès.

Ajut econòmic

La matriculació a la universitat de destinació no té un cost afegit.

La resta de despeses (tràmits per a l'obtenció del visat, viatge, allotjament, manutenció i assegurança mèdica) corren a càrrec de l'estudiant. Encara que algunes universitats cobreixen les despeses d'allotjament i/o manutenció, en virtut dels acords signats amb la UdL (consulteu l'oferta de places). A més, els estudiants que realitzin una d'aquestes estades podran sol—licitar els ajuts per a la mobilitat bilateral, gestionats per l'Oficina de Relacions Internacionals.

Organització de l'estada

Un cop l'estudiant està admès a la universitat de destinació i han finalitzat tots els tràmits administratius, queden al seu càrrec l'organització del viatge i els aspectes pràctics de la seva estada, inclosa la contractació de l'assegurança d'assistència sanitària i els tràmits de visat.

Per a més informació, consultar la plana web del Vice-rectorat de Relacions Internacionals: http://www.udl.cat/serveis/ori.html

Referencias

Documento similar

d) que haya «identidad de órgano» (con identidad de Sala y Sección); e) que haya alteridad, es decir, que las sentencias aportadas sean de persona distinta a la recurrente, e) que

Las manifestaciones musicales y su organización institucional a lo largo de los siglos XVI al XVIII son aspectos poco conocidos de la cultura alicantina. Analizar el alcance y

En la parte central de la línea, entre los planes de gobierno o dirección política, en el extremo izquierdo, y los planes reguladores del uso del suelo (urbanísticos y

Ara, els estudiants: l’Autònoma republicana els considerava el primer element de la Universitat, «la Facultat, la casa dels estudiants» deia Antoni Trias, una Facultat,

Beca de Medicina: Estudiants matriculats al grau en Medicina que compleixen els requisits econòmics i acadèmics que estableix la convocatòria:. > Beca per Renda:

La Facultat d'Educació de la UV or- ganirza els dies 29 i 30 de mare;: les primeres jornades universitaries «La investigació com a procés de forma- ció» adrecades a estudiants

Ministeri d'Educació i Cultura, e!s estudiants de la UV po- den beneficiar-se de beques d' altres institucions com la Unió Europea (Programa Socrates), la Generalitat de

Els representants de cada grau s’encarreguen de representar els seus respectius graus al Consell perquè tingui la informació de les diferents classes dels graus de la UVic..