Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Descargar (0)

Texto completo

(1)

Conselleria d’Educació,

Investigació, Cultura i Esport

Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria de Educación,

RESOLUCIÓ de 10 de novembre de 2016, de la Direcció

General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüis-me, per la qual es concedeixen ajudes econòmiques per al foment del valencià destinades a mitjans de comunicació social: empreses de televisió, ràdio i premsa escrita i digi-tal. [2016/8987]

RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2016, de la Direc-ción General de Política Lingüística y Gestión del Mul-tilingüismo, por la que se conceden ayudas económicas para el fomento del valenciano destinadas a medios de comunicación social: empresas de televisión, radio y pren-sa escrita y digital. [2016/8987]

Per Resolució de 16 de setembre de 2016, es convoquen ajudes econòmiques per al foment del valencià destinades a mitjans de comu-nicació social: empreses de televisió, ràdio i premsa escrita i digital (DOCV 7879, 22.09.2016).

Les ajudes corresponents a la preproducció, producció i distribució de programes de ràdio i televisió en valencià han estat comunicades a la Comissió Europea que les ha registrades amb el títol: «CULT-Ajudes per al foment del valencià destinades a mitjans de comunicació social: empreses de televisió i ràdio europea», amb el número SA 46342.

Les ajudes corresponents a la producció, edició i difusió d’informa-ció en premsa escrita i/o digital han estat notificades a la Unió Europea i disposen de la Decisió positiva d’ajuda estatal SA 45512 (2016/N) Espanya, «Ajuda a l’ús del valencià en la premsa».

Vista la proposta de l’òrgan instructor, d’acord amb l’informe de la comissió tècnica avaluadora de les sol·licituds, que s’indica en l’ar-ticle 10 de les bases de la convocatòria, i en els arl’ar-ticles 3, 4, 5 i 6 de la Resolució de 16 de setembre, que convoca les subvencions, i fent ús de la delegació del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport expressada en la disposició final primera de l’ordre de bases, resolc: Primer

Concedir les subvencions proposades a les entitats que s’indiquen en l’annex I i assignar a cada una la quantitat que s’hi especifica per un import global de 2.181.745,10 euros, a càrrec de la línia S7877000, de l’aplicació pressupostària 09.02.06.422.50.4, del pressupost de la Generalitat per a 2016.

Segon

Denegar la subvenció a les sol·licituds que s’especifiquen en l’an-nex II, pels motius que s’hi indiquen.

Tercer

Les empreses beneficiàries han de complir amb el que estableixen els articles 16 i 19 de l’ordre de bases sobre les obligacions i la justifi-cació de la subvenció.

Quart

D’acord amb el que indica l’article 7 de la resolució de la convo-catòria, el termini de presentació de la documentació justificativa de la realització de l’activitat subvencionada finalitza el 15 de novembre de 2016.

Segons el que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administra-cions Públiques i 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, regula-dora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra el present acte, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar potestativament un recurs de reposició o bé plantejar directament un recurs contenciós administratiu, en els terminis i davant dels òrgans que s’indiquen a con-tinuació:

a) El recurs de reposició s’haurà d’interposar davant del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

b)El recurs contenciós administratiu s’haurà d’interposar davant del Tribunal Superior deJustícia de la Comunitat Valenciana, en el termini

Por Resolución de 16 de septiembre de 2016, se convocan ayu-das económicas para el fomento del valenciano destinaayu-das a medios de comunicación social: empresas de televisión, radio y prensa escrita y digital (DOCV 7879, 22.09.2016).

Las ayudas correspondientes a la preproducción, producción y dis-tribución de programas de radio y televisión en valenciano han sido comunicadas a la Comisión Europea que las ha registrado con el título: «CULT– Ayudas para el fomento del valenciano destinadas a medios de comunicación social: empresas de televisión y radio europea», con el número SA 46342.

Las ayudas correspondientes a la producción, edición y difusión de información en prensa escrita y/o digital han sido notificadas a la Unión Europea y disponen de la Decisión positiva de ayuda estatal SA 45512 (2016/N) España, «Apoyo al uso del valenciano en la prensa».

Vista la propuesta del órgano instructor, de acuerdo con el informe de la comisión técnica evaluadora de las solicitudes, que se indica en el artículo 10 de las bases de la convocatoria y con los artículos 3, 4, 5 y 6 de la Resolución de 16 de septiembre, que convoca las subvenciones, y haciendo uso de la delegación del conseller de Educación, Investiga-ción, Cultura y Deporte expresada en la disposición final primera de la orden de bases, resuelvo:

Primero

Conceder las subvenciones propuestas a las entidades que se indican en el anexo I y asignar a cada una la cantidad que se especifica por un importe global de 2.181.745,10 euros, a cargo de la línea S7877000, de la aplicación presupuestaria 09.02.06.422.50.4, del presupuesto de la Generalitat para 2016.

Segundo

Denegar la subvención a las solicitudes que se especifican en el anexo II, por los motivos que se indican.

Tercero

Las empresas beneficiarias deben cumplir con lo que establecen los artículos 16 y 19 de la orden de bases sobre las obligaciones y la justificación de la subvención.

Cuarto

De acuerdo con lo que indica el artículo 7 de la resolución de la convocatoria, el plazo de presentación de la documentación justifica-tiva de la realización de la actividad subvencionada finaliza el 15 de noviembre de 2016

Según lo que establecen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las admi-nistraciones públicas y 10, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, contra el pre-sente acto, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer potestativamente un recurso de reposición o bien plantear directamente un recurso contencioso-administrativo, en los plazos y ante los órganos que se indican a continuación:

a) El recurso de reposición se deberá interponer ante el conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

b)El recurso contencioso-administrativo se deberá interponer ante el Tribunal Superior deJusticia de la Comunitat Valenciana, en el plazo

(2)
(3)

ANNEX I / ANEXO I

Relació d’entitats que han sigut subvencionades / Relación de entidades que han sido subvencionadas.

IMPORT / IMPORTE PREMSA DIGITAL/PRENSA DIGITAL CIF

19.279,94 B99083966

20 MINUTOS EDITORA SL

18.406,95 G66746694

ASSOCIACIÓ NOU PAÍS

9.452,37 B98784267 BAANDU COMUNICACION SL 23.397,82 B55053482 CATMEDIA GLOBAL, S.L. 8.393,64 B12960480 COMUNICACIONES LA PLANA SL 5.318,70 20782762P

DIARI DIGITAL EL SEIS DOBLE (JOSE RAMÓN RAMÍREZ RUBIO) 6.000,00 B82824194 DIARIO ABC S.L. 15.964,46 B12894192

DIARIO DIGITAL DE CASTELLÓN, SL

22.405,03 B65258261

EDICIÓ DE PREMSA PERIÒDICA ARA SL

23.308,66 B54711825

EDICIONES LA MARINA PLAZA S.L.

19.313,93 A46186821

EDICIONS DEL PAIS VALENCIA SA

38.262,69 F98614076

EDICIONS LA VEU DEL PAÍS VALENCIÀ, S.COOP.V

9.659,00 A81819179

EDITORA DE MEDIOS DE VALENCIA, ALICANTE Y CASTELLÓN, S.A. 33.746,85 B12924486 EDITORIAL DIGITAL 2014,S.L. 34.269,25 A46229290

EDITORIAL PRENSA VALENCIANA S.A.

24.053,49 B98566219

EL DIARIO CV, SOCIEDAD LIMITADA

13.057,14 B97395883

ESCO MULTIMEDIA, S.L.

9.274,99 A41606534

EUROPA PRESS DELEGACIONES, SA

10.951,14 20424749j

GINES MANUEL MEDINA BELLIDO

3.484,04 B12837639

GRUPO CASTELLONENSE DE MEDIOS, SL

11.995,63 A17374547 HERMES COMUNICACIONS, SA 18.859,23 B98604689 HORTANOTICIAS, SL 8.750,27 52948693W

JAVIER MARTÍ BARREDA

16.744,57 48600202Y

JORDI CASANOVA BLANQUER -TVDIGITALONTINYENT.COM

16.960,03 B44198992

MAS MUT PRODUCCIONS, SLU

15.319,93 B97086227 OLOLLIR, SL 18.418,56 B96946900 OPCIÓ COMUNICATIVA SL 34.176,38 B61017810

PARTAL MARESMA I ASSOCIATS SL (VILAWEB)

3.320,12 B98592827

PREMSA DIGITAL RIUS VALENCIANS S.L.

19.456,39 A12046728

PROMOCIONES Y EDICIONES CULTURALES SA

17.253,50 B98276207

PROYECTOS DE COMUNICACION ONTINYENT, SL

9.534,65 B96656574

SAÓ EDICIONS SL

28.604,14 B60955564

SERVEIS DE COMUNICACIÓ GLOBAL AQUITÀNIA, S.L

19.600,34 A96116645

SUPERDEPORTE EMPRESA EDITORIAL S.A.

23.682,00 B64166705 TIRABOL PRODUCCIONS, SL 9.176,08 F98815178 TRESDEU COOP V 12.261,71 B98681885

UKEMOTION PRODUCCIONES AUDIOVISUALES, SL

12.800,00 E98832546

VALENCIA EXTRA C.B

6.444,03 B98768807

VALENCIA INFORMACION Y NOTICIAS (VALENCIA NOTICIAS)

(4)

IMPORT / IMPORTE PREMSA DIGITAL/PRENSA DIGITAL CIF

6.192,15 B97495683

VALLBLANCA PRES, S.L.

7.950,00 B12501516

VILA-REAL COMUNICACIÓ I DISSENY

13.600,00 B98436462

VIVE LAS FALLAS, SL

679.099,80 IMPORT / IMPORTE PREMSA ESCRITA / PRENSA ESCRITA CIF

16.602,75 B12534269

ARTES GRAFICAS CASTELL IMPRESORES S.L.

13.916,71 B12540761

COMUNICACIÓN Y MEDIOS DE LEVANTE

25.626,25 A12200713

COMUNICACIONS DELS PORTS, SA

40.047,74 B65258261

EDICIÓ DE PREMSA PERIÒDICA ARA SL

17.938,57 B46406799

EDICIONS CAMACUC SL

51.820,61 A46186821

EDICIONS DEL PAIS VALENCIA SA

38.594,84 A81819179

EDITORA DE MEDIOS DE VALENCIA, ALICANTE Y CASTELLÓN, S.A.

40.112,99 A08884439

EDITORIAL PRENSA ALICANTINA, SAU

61.417,02 A46229290

EDITORIAL PRENSA VALENCIANA S.A.

14.249,51 44871259F

EL MERIDIANO HORTA SL - SILVIA TORMO

21.852,94 20783959D

FERNANDO CARBONELL BONET

8.957,29 B98727134 GRUPO ALFAZEMA, SL 8.665,56 B98644826 LLIBRES DE LA DRASSANA SL 26.726,00 B03721552

MARINA ALTA PERIÒDIC S.L.

28.414,97 B98291750

MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES DE AQUÍ, SL

28.779,63 A54709548

MES CIUTAT, SA

56.139,00 A12046728

PROMOCIONES Y EDICIONES CULTURALES SA

20.398,13 B98276207

PROYECTOS DE COMUNICACION ONTINYENT, SL

15.515,48 B98466790

PUBLICACIONES DE MODA Y DISEÑO S.L.

24.056,28 21641725J

SANTIAGO SEMPERE GONZALEZ - PÈRIODIC EL GRATIS

12.440,79 B96656574

SAÓ EDICIONS SL

18.801,29 A28455632

SERVICIOS DE INFORMACIÓN EDUCATIVA Y DE NOTICIAS SSENA SA 28.122,28 B98132095 SETMANARI SETABENSE SL 11.851,18 B97691380

SOLINT QUATRE DISSENY S.L.

33.735,22 A96116645

SUPERDEPORTE EMPRESA EDITORIAL S.A.

23.700,00 E97715643 TIA FRANGELICA CB 13.331,33 B97617856 TORRENT MEDIA SL 12.079,96 B97495683 VALLBLANCA PRES, S.L. 11.410,13 B12501516

VILA-REAL COMUNICACIÓ I DISSENY

11.636,61 29162402N

XIULIT (PABLO HERRANZ)

736.941,06 IMPORT / IMPORTE

RÀDIO / RADIO CIF

26.836,09 P4601700J

(5)

ANNEX I / ANEXO I

Relació d’entitats que han sigut subvencionades / Relación de entidades que han sido subvencionadas. IMPORT / IMPORTE

RÀDIO / RADIO CIF

63.468,00 B12721122

CANAL MAESTRAT SL

40.152,19 A12200713

COMUNICACIONS DELS PORTS, SA

21.295,35 B03441631

GRUPO ALFA CINCO, SL

32.049,76 A46218558

INTERVALENCIA, S.A.

29.365,79 B98763881

RADIO CV INNOVACIONES EN COMUNICACIÓN SL

56.458,10 B97158687

RADIO ONE FM, S.L.

82.097,91 A28281368

RADIO POPULAR, SA CADENA DE ONDAS POPULARES ESPAÑOLAS

77.361,49 B28016970

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, SL

63.152,24 A28782936

UNIPREX, SAU

492.236,92 IMPORT / IMPORTE

TELEVISIÓ / TELEVISIÓN CIF

10.156,26 B53343919 CANAL 24 TELECOMUNICACIONES, S.L. 19.986,93 B98301179 CARBE PRODUCCIONS SL 24.184,37 B97172332

COMARQUES CENTRALS TELEVISIO, SL

17.361,17 A12200713

COMUNICACIONS DELS PORTS, SA

7.755,55 B53119863

CONSORCIO DE TELEVISIÓN COMARCAL SLU

10.827,00 18914097R

FRANCISCO JESÚS CANALES HIDALGO

15.119,95 B12837639

GRUPO CASTELLONENSE DE MEDIOS, SL

9.804,73 B98106370

INVERSIONES ESPECIALES DEL MEDITERRANEO SL

14.537,24 B54496815 PRIME TV ALICANTINA 14.546,67 B98250855 PRIME TV VALENCIANA, S.L. 22.186,63 B96553920

RADIO DIFUSION TORRE SL

26.426,53 B96725775

RIBERA TELEVISIO, SL

11.824,19 A03317344

TELE VIDEO NOVELDA SAU

12.318,64 B12846481

TELEVISIÓ DE VINAROS, SLU

26.988,96 A97517379

TELEVISION POPULAR DEL MEDITERRANEO, SA

29.442,50 B12472643

TV CS RETRANSMISIONES, SL

(6)

MOTIU / MOTIVO PREMSA DIGITAL/PRENSA DIGITAL CIF

No compleix l'article 3 opció d, b)de la resolució

ALICANTE PLAZA, S.L B98841232

No compleix l'article 2.1.c) de l'ordre de bases

AMUNT ONES, S.L. (P. digital) B97621940

No compleix l'article 2.1.c) de l'ordre de bases

CASTAÑOS INTERMEDIACIÓN S.L. B98017148

No compleix l'article 3 opció d, b)de la resolució

EDICIONES PLAZA DEPORTIVA S.L. B98585847

No compleix l'article 3 opció d, b)de la resolució

EDICIONES PLAZA, SL B98205099

No compleix l'article 3 opció d, b)de la resolució

GRUPO ALFAZEMA, SL (DIGITAL) B98727134

No compleix l'article 2.1.c) de l'ordre de bases

MEDIOS AUDIOVISUALES DEL MAESTRAT S.L. B12559514

No compleix l'article 3 opció d, b)de la resolució

MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES DE AQUÍ, SL (P. digital) B98291750

No supera pressupost mínim

MES CIUTAT, SA (P. digital) A54709548

No compleix l'article 3 opció d, b)de la resolució

PUBLICACIONES DE MODA Y DISEÑO S.L. (P. digital) B98466790

No compleix l'article 2.1.c) de l'ordre de bases

RADIO DIFUSION TORRE SL (P. digital) B96553920

No compleix l'article 2.1.c) de l'ordre de bases

SERVICIOS DE INFORMACIÓN EDUCATIVA Y DE

NOTICIAS SSENA SA (P. digital) A28455632

No compleix l'article 2.1.c) de l'ordre de bases

TELEVISION POPULAR DEL MEDITERRANEO, SA (P.

digital) A97517379

MOTIU / MOTIVO PREMSA ESCRITA / PRENSA ESCRITA CIF

No supera pressupost mínim

VÍCTOR LÓPEZ HERAS 44511310P

MOTIU / MOTIVO

RÀDIO / RADIO CIF

No compleix l'article 2.1.a) de l'ordre de bases

AMUNT ONES, S.L. B97621940

No compleix l'article 2.1.a) de l'ordre de bases

GM PUBLICIDAD, SL B46426573

No compleix l'article 2.1.a) de l'ordre de bases

GRUPO GESTIONA VALENCIA CB E98445653

No compleix l'article 2.1.a) de l'ordre de bases

RADIO ULLDECONA, SL B43396902

MOTIU / MOTIVO TELEVISIÓ / TELEVISIÓN CIF

No compleix l'article 2.1.a) de l'ordre de bases

ARTE QUATRE VICTOR, SL B53378477

No compleix l'article 2.1.a) de l'ordre de bases

ENCUENTRO URBANO, SL B96274394

No supera pressupost mínim

GRACO 360 SL B98414410

No compleix l'article 2.1.a) de l'ordre de bases

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :