• No se han encontrado resultados

4. QUAN L HEU DE RENOVAR?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "4. QUAN L HEU DE RENOVAR?"

Copied!
8
0
0
Mostrar más ( página)

Texto completo

(1)
(2)

4. QUAN L’HEU DE RENOVAR?

Abans de la data de caducitat, també ha de fer-se quan canvia qualque dada de les que apareixen en el títol: · Canvi de domicili

· Canvi del nombre de membres del títol (naixement, defunció, divorci, etc.) · Canvi de NIE a DNI

En tots els casos anteriors heu de lliurar el títol per fer aquesta modificació i totes les targetes individuals de família nombrosa.

5. AMB QUANTA ANTELACIÓ PODEU SOL·LICITAR LA RENOVACIÓ DEL TÍTOL DE FAMÍLIA NOMBROSA?

El títol de família nombrosa es pot renovartres mesosabans de la data de caducitat/validesa. La data de validesa s’indica en el títol de família nombrosa.

6. QUANT DE TEMPS TÉ L’ADMINISTRACIÓ PER RESOLDRE EL TRÀMIT DEL TÍTOL DE FAMÍLIA NOMBROSA?

El termini màxim de resolució és de tres mesos, aplicat des de la data en què la sol·licitud ha entrat en el registre de l’òrgan competent per a la tramitació.

7. HEU DE JUSTIFICAR LA CONVIVÈNCIA?

Sí. En la Llei de protecció a les famílies nombroses es determina que aquest requisit és necessari per

reconèixer aquesta condició. En els supòsits de separació per estudis o treball, heu de presentar els certificats d’empadronament i ho heu de justificar, mitjançant la documentació legal acreditativa (estudis, destinació laboral).

8. SI FEIS LA RENOVACIÓ MÉS TARD DE LA DATA INDICADA DE CADUCITAT, AQUEST PERÍODE ES CONSIDERA EN VIGÈNCIA?

No, durant aquest període el títol no és vigent.

9. QUI POT TENIR LES TARGETES INDIVIDUALS?

Qualsevol membre de la unitat familiar reconeguda com a família nombrosa pot sol·licitar-la, que tengui el DNI/NIE en vigor i que sigui major de 14 anys.

10. PER QUÈ HEU DE PRESENTAR EL DNI/NIE PER SOL·LICITAR LA TARGETA? Aquesta targeta és un carnet individual, personal i intransferible, que reconeix el titular com a membre d’una unitat familiar que posseeix la condició de família nombrosa. Per fer efectiva aquesta condició, la targeta s’ha de presentar juntament amb el DNI o NIE, ja que és el comprovant de la identitat. També pot autoritzar-se la consulta de les dades del DNI/NIE al moment de fer la sol·licitud. En l’art. 2. 3d del Reglament s’exigeix que hi consti el DNI.

11. TENIU ACCÉS ALS BENEFICIS DE FAMÍLIA NOMBROSA SI NO HEU RENOVAT O SI ENCARA NO TENIU EL TÍTOL?

(3)

d’aquests beneficis des del moment que es renova la condició de família nombrosa. Si no teniu el títol, no en teniu els beneficis.

12. HA NASCUT UN NOU FILL, QUÈ HEU DE FER PER AFEGIR-LO AL TÍTOL? Heu de renovar el títol. En aquest cas necessitau:

1. Títol original i targetes, ja que s’han de modificar les dades que hi apareixen 2. Sol·licitud signada pels progenitor/s, tutor/s, acollidor o guardador

3 Fotocòpia del llibre de família o, si no el teniu, certificats de naixement dels fills. 4. Dues fotografies del grup familiar de 4 x 7,5 cm

5. Certificat de convivència

6. Aportar la renda familiar per poder optar a la categoria especial. ( segons el cas)

13. SI SOU UNA FAMÍLIA AMB DOS FILLS I UN DELS PROGENITORS TÉ UNA DISCAPACITAT, SOU UNA FAMÍLIA NOMBROSA?

Sí, sempre que un dels progenitors tengui reconegut un grau de discapacitat superior al 65 % o tengui reconeguda la incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa. Aquesta família també es considera nombrosa si els dos progenitors tenen reconegut legalment un grau de discapacitat igual o superior al 33 %.

14. SOU UNA FAMÍLIA AMB DOS FILLS I UN D’ELLS TÉ DISCAPACITAT. SOU UNA FAMÍLIA NOMBROSA?

Sí. Cada fill amb discapacitat o incapacitat per treballar, amb un reconeixement de discapacitat igual o superior al 33 %, computa com dos per determinar la categoria en què es classifica la unitat familiar de la qual forma part.

15. SOU UNA FAMÍLIA AMB TRES FILLS I UN D’ELLS TÉ DISCAPACITAT. PODEU OPTAR A FAMÍLIA NOMBROSA ESPECIAL?

Un fill amb discapacitat es reconeix com a dos membres de la família. Per tenir categoria ESPECIAL per ingressos, s’han de revisar els ingressos familiars. La suma de tots els ingressos dividit pel nombre de membres no ha de superar el 75 % de l’SMI per persona.

16. QUINA DOCUMENTACIÓ HEU DE PRESENTAR QUAN UN DELS FILLS COMPLEIX 21 ANYS PERÒ SEGUEIX ESTUDIANT?

Heu d’aportar còpia del certificat del centre on cursen estudis, matrícula oficial, preinscripció o qualsevol altre document vàlid en dret en el qual es fan constar els estudis que s’estan fent, segons l’edat i la titulació o encaminats a l’obtenció d’un lloc de treball, i el certificat de renda, més tota la documentació específica.

(4)

17. HEU RENOVAT EL TÍTOL DE FAMÍLIA NOMBROSA PERQUÈ UN FILL HA COMPLIT ELS 21 ANYS I NOMÉS TÉ VALIDESA PER UN ANY MÉS, PER QUÈ?

A partir dels 21 els fills han demostrar anualment que estan estudiant, i que els seus ingressos no són superiors al SMI.

18. QUIN TIPUS D’ESTUDIS (POSTGRAU, MÀSTER, IDIOMES) SÓN ELS QUE S’ENGLOBEN EN EL REQUISIT DE FAMÍLIA NOMBROSA FINS ALS 25 ANYS? En la Llei s’especifica que han de ser «estudis que es considerin adequats a la seva edat i titulació o encaminats a l’obtenció d’un lloc de treball». En aquest sentit s’entén que han de ser estudis que poden ser certificats per un centre docent acreditat i s’han de valorar segons el temps que es determina en aquest certificat. És a dir, no es poden presentar cursos de centres que no tenen l’acreditació de centres educatius o docents i que no poden emetre una titulació homologada pel Ministeri d’Educació. Excepcionalment se podran admetre altre tipus d'estudis acreditatius.

19. UNA VEGADA FINALITZA ELS ESTUDIS , L’ANY SEGÜENT PODEU SEGUIR

PRORROGANT EL TÍTOL DE FAMÍLIA NOMBROSA, SEGONS S’ESTABLEIX EN LA LLEI 40/2003 DE PROTECCIÓ A LES FAMÍLIES NOMBROSES?

El límit d’edat de la pertinença dels fills al títol de família nombrosa, que és els 21 anys, pot prorrogar-se fins als 25 (fins al dia abans del dia que compleixen els 26 anys), sempre que justifiquin que els estudis que estan fent són adequats a l’edat i a la titulació o que estan encaminats a obtenir un lloc de treball. Aquests estudis han de ser tots els reglats amb una durada mínima de 3 mesos, ja que és el que estableix el Ministeri d’Educació perquè es puguin incloure en la vida curricular.

20. SI TENIU RESIDÈNCIA A ESPANYA I LA VOSTRA NACIONALITAT I LA DE LA VOSTRA FAMÍLIA ÉS D’UN ALTRE PAÍS, PODEU TRAMITAR EL TÍTOL DE FAMÍLIA NOMBROSA? Es reconeixen a les famílies estrangeres amb residència legal els mateixos drets que a les nacionals, sempre que els membres de la família resideixin a Mallorca. Heu d’aportar els mateixos documents. En el cas de les partides de naixement i/o documents legals, han de ser certificats originals amb la postil·la de la Haia (certificació internacional). També heu d’aportar tots els NIE en vigor dels membres de la família que s’han d’incloure en el títol de família nombrosa. El període de vigència d’aquests títols de família nombrosa es vincula al permís de residència legal.

21. ESTAU DIVORCIAT O DIVORCIADA DEL PARE O DE LA MARE DELS VOSTRES TRES FILLS, PODEU SER FAMÍLIA NOMBROSA?

Sí, per això heu d’aportar la còpia de la sentència de divorci i/o conveni regulador on es determina la custòdia dels fills.

· Si el sol·licitant és el progenitor que té la custòdia, no ha d’aportar més documentació en relació amb aquesta situació.

· Si el progenitor sol·licitant no té la custòdia dels fills, ha d’aportar un escrit del progenitor custodi en el qual ha de manifestar que sap que els fills formaran part d’aquest títol o si no presenta aquest document, ha d’aportar l’adreça del progenitor custodi perquè se’l pugui informar. També ha d’aportar els sis darrers rebuts de manutenció.

(5)

22. US ACABAU DE CASAR I TENIU AMB EL VOSTRE MATRIMONI ANTERIOR EL TÍTOL DE FAMÍLIA NOMBROSA. HI POT APARÈIXER EL VOSTRE CÒNJUGE NOU?

Sí. Heu d’aportar el llibre de família nou i el certificat de convivència.

1. Si sou el progenitor custodi dels fills, només heu de presentar (juntament amb la documentació bàsica obligatòria):

a. Llibre de família

b. DNI/NIE de la parella nova

2. Si no teniu la custòdia dels fills, heu d’aportar:

a. Escrit del progenitor custodi de tenir coneixement de la inclusió dels fills menors en el títol, al costat de la còpia del seu DNI/NIE, o heu de facilitar el nom i l’adreça de qui té la custòdia per informar-lo de la sol·licitud. En cas de desacord entre els progenitors, preval el principi de convivència.

23. RECENTMENT US HEU CONSTITUÏT COM A PARELLA DE FET I JA TENÍEU EL TÍTOL DE FAMÍLIA NOMBROSA D’UNA RELACIÓ ANTERIOR. HI POT APARÈIXER LA VOSTRA PARELLA NOVA?

Sí, si es compleixen una de les condicions següents: a- Estar casat.

b- Ser parella de fet justificat pel registre de parelles de fet.

c- Acreditar la convivència amb la parella nova amb certificat de convivència de dos anys.

24. UN PROGENITOR POSSEEIX EL TÍTOL DE FAMÍLIA NOMBROSA D’ UNA PRIMERA RELACIÓ, AMB DOS FILLS FRUIT D’AQUESTA, I AMB UNA RELACIÓ NOVA TÉ UN ALTRE FILL. LA MARE DELS DOS FILLS MAJORS, QUE TÉ LA CUSTÒDIA, ACCEDÍ A QUÈ EL PARE TINGUÉS EL TÍTOL.

ARA LA MARE S’HA CASAT I HA TINGUT UN ALTRE FILL. QUI TÉ DRET SOBRE EL TÍTOL? La mare pot reclamar el dret a tenir el títol de família nombrosa, perquè té la custòdia dels fills. Com que una persona no pot ser en dos títols alhora, es donaria de baixa el títol del pare.

25. PODEU SOL·LICITAR EL TÍTOL DE FAMÍLIA NOMBROSA SI ESTAU DIVORCIAT O DIVORCIADA I TENIU UN VINCLE CONJUGAL NOU? I INCLOURE ELS FILLS D’AQUESTA UNIÓ NOVA?

Sí, per això heu d’aportar la documentació i la sentència de divorci i/o el conveni regulador on es determina la custòdia dels fills.

a. Si el sol·licitant és el progenitor que ostenta la custòdia, no ha d’aportar més documentació en relació amb aquesta situació.

b. Si el progenitor sol·licitant no té la custòdia dels fills, ha d’aportar el DNI i un escrit en el qual es reconeix que s’ha assabentat el progenitor custodi sobre el fet que els fills apareixeran en aquest títol.

c. Si no presentau aquest document, heu d’aportar l’adreça del progenitor custodi, per poder informar-lo. d. Si no existeix acord entre els pares, regeix el principi de convivència.

(6)

f. Si reuniu qualsevol d’aquests requisits, heu de presentar la documentació acreditativa del vincle conjugal nou, el certificat de convivència de dos anys o la inscripció en el registre de parelles de fet.

26. PODEU SOL·LICITAR EL TÍTOL DE FAMÍLIA NOMBROSA SI ESTAU SEPARADA, AMB UN FILL, US HEU TORNAT A CASAR I TENIU DOS FILLS? EL VOSTRE EXMARIT TÉ EL TÍTOL, JA QUE ES VA CASAR ANTERIORMENT I TÉ DOS FILLS MÉS AMB LA SEVA PARELLA ACTUAL, PERÒ VOL RENUNCIAR AL TÍTOL PERQUÈ PUGUEU SOL·LICITAR-LO Sí. Si té la custòdia dels fills, només ha de presentar la documentació legal.

Si l’exmarit té la custòdia, ha de lliurar un document en el qual renuncia al títol a favor de l’altre progenitor i ha de lliurar el títol, a més dels sis darrers rebuts de manutenció. Si la custòdia és compartida, els dos podeu tenir el títol.

27. TENIU UN FILL AMB EL VOSTRE CÒNJUGE ACTUAL I DOS FILLS D’UN MATRIMONI ANTERIOR. LA PÀTRIA POTESTAT ÉS COMPARTIDA I LA MARE N’EXERCEIX LA

CUSTÒDIA (ELS FILLS VIUEN AMB ELLA). QUINA DOCUMENTACIÓ HEU D’APORTAR PER OBTENIR EL TÍTOL DE FAMÍLIA NOMBROSA?

· Heu d’aportar la sentència judicial i el conveni regulador on es determina la custòdia dels fills (original i fotocopia amb el segell del jutjat).

· Heu de presentar un escrit del progenitor custodi (en aquest cas, la mare) de tenir coneixement de la inclusió dels fills menors en el títol, al costat de la còpia del seu DNI/NIE, o facilitar el nom i l’adreça de qui en té la custòdia per informar-lo de l’existència d’aquesta sol·licitud. Heu de demostrar la manutenció mitjançant els sis darrers rebuts.

28. HEU DEIXAT DE CONVIURE AMB LA VOSTRA PARELLA I PARE DELS VOSTRES TRES FILLS. PODEU TREURE’L DEL TÍTOL DE FAMÍLIA NOMBROSA?

Sí, heu d’aportar el certificat de convivència amb els fills i sense el pare i dues fotos noves.

29. EN CAS DE DEFUNCIÓ DEL VOSTRE CÒNJUGE I TENIU DOS FILLS, PODEU DEMANAR EL TÍTOL?

En la Llei 40/2003, de protecció de les famílies nombroses, s’estableix que s’ha d’equiparar a família nombrosa una unitat familiar amb dos fills, on un dels progenitors dels dos fills ha mort.

30. PODEU SOL·LICITAR EL TÍTOL SI SOU LA PERSONA TUTORA O GUARDADORA LEGAL DE DOS INFANTS ORFES?

Sí, si els dos progenitors han mort, la persona tutora, guardadora, acollidora legal pot sol·licitar el títol o integrar-lo al seu si demostra que estan al seu càrrec.

31. SI TENIU QUATRE FILLS, PODEU SOL·LICITAR LA CATEGORIA ESPECIAL?

Sí, en el cas de famílies de quatre fills que desitgen optar a categoria ESPECIAL, quan els ingressos anuals de la unitat familiar dividits pel nombre de membres de la unitat no superen el 75 % de l’SMI per persona. S’ha de renovar cada any, ja que cada any es revisen els ingressos de la unitat familiar de CATEGORIA ESPECIAL PER INGRESSOS.

(7)

32. TENIU QUATRE FILLS, DOS DELS QUALS SÓN MAJORS DE 21 ANYS, QUINA DOCUMENTACIÓ HEU D’APORTAR PER OBTENIR LA CATEGORIA ESPECIAL?

Heu d’aportar tota la documentació habitual de sol·licitud del títol i la declaració de la renda i/o el certificat d’imputació de rendes dels fills a partir dels 21 anys i dels pares per comprovar que no superen el 75 % de l’SMI per persona, així com els justificants dels estudis i dels pagaments corresponents a aquests fills.

33. L’ANY PASSAT NO VÀREU PRESENTAR LA DECLARACIÓ DE LA RENDA PERQUÈ NO ESTÀVEU OBLIGAT A FER-HO. EL VOSTRE ESPÒS O LA VOSTRA ESPOSA SÍ QUE LA VA PRESENTAR. SI TENIU QUATRE FILLS, PODEU SOL·LICITAR LA CATEGORIA ESPECIAL EN EL TÍTOL DE FAMÍLIA NOMBROSA?

Sí, quan els ingressos anuals de la unitat familiar dividits pel nombre de membres no superen el 75

% de l’SMI per persona. La mare ha de presentar el certificat que Hisenda emet, encara que no hagi

presentat la declaració, i el pare, la declaració de la renda.

34. US HEU SEPARAT DE L’ESPÒS I TENIU DOS FILLS QUE SÓN SEUS, ESTAU

VIVINT AMB UNA ALTRA PARELLA QUE TÉ DOS FILLS, PODEU DEMANAR EL

TÍTOL DE FAMÍLIA NOMBROSA AMB ELS FILLS DE TOTS DOS?

Sí, sempre que existeixi un vincle conjugal amb la vostra parella nova, la inscripció en el registre de parelles de fet o una convivència de dos anys. En el títol sempre poden aparèixer els fills aportats per tots dos al matrimoni, sempre que tingueu la custòdia dels fills o aporteu un escrit, acompanyat de la fotocòpia DNI, on el progenitor custodi faci constar que té coneixement d’aquesta sol·licitud.

35. TENIU UNA RELACIÓ ANTERIOR AMB TRES FILLS I EN AQUESTS MOMENTS TENIU UNA PARELLA NOVA AMB LA QUAL ACABAU DE TENIR BESSONS. PODEU SOL·LICITAR EL TÍTOL DE FAMÍLIA NOMBROSA?

Sí, pel fet de tenir tres fills de la vostra relació anterior ja és suficient per sol·licitar-lo, sempre que tingueu la custòdia dels tres fills o l’autorització de l’altre progenitor que és el custodi. Amb els dos membres nous, podeu sol·licitar el títol de família nombrosa de categoria especial, si teniu vincle conjugal o estau inscrit en el registre de parelles de fet, o demostrau una convivència de dos anys amb la parella actual, els dos podeu aparèixer en el títol. Si no és així, només un dels progenitors pot sol·licitar el títol.

36.VIVIU SOLA AMB ELS VOSTRES FILLS, PODEU SOL·LICITAR EL TÍTOL DE FAMÍLIA NOMBROSA?

Sí, si mai no us heu casat, ni us heu registrat com a parella de fet, és suficient demostrar la convivència actual amb els fills a més de tota la documentació necessària per a qualsevol tramitació d’FN.

37. VIVIU SOLA AMB ELS VOSTRES QUATRE FILLS, PODEU SOL·LICITAR EL TÍTOL DE FAMÍLIA NOMBROSA ESPECIAL?

Sí, si en la vostra renda el còmput total, la suma de tots els vostres béns dividit per cada membre, no supera en cada un el 75 % de l’SMI.

(8)

38. QUAN UN DELS VOSTRES FILLS ACABA DE COMPLIR 26 ANYS, PERDEU LA CONDICIÓ DE FAMÍLIANOMBROSA?

En la Llei 26/2015, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència, s’ha modificat aquesta situació. Des del 17 d’agost de 2015, s’estableix que «El títol seguirà en vigor, encara que el nombre de fills que compleixen les condicions per formar part del títol sigui inferior a l’establert en l’article 2 (menys de tres o dos germans), mentre almenys un d’ells reuneixi les condicions previstes legalment.» No obstant això, en aquests casos la vigència del títol s’entendrà exclusivament respecte dels membres de la unitat familiar que segueixin complint les condicions per formar part del mateix i no serà aplicable als fills que ja no les compleixen. Per continuar tenint categoria especial s'han de complir els requisits.

Referencias

Documento similar

- Fotocòpia compulsada del Llibre de família complert, certificat de convivència o registre municipal de parelles de fet, si s’escau. - Sentència de separació o divorci i el

SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DE CURSOS I ACTIVITATS SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE CURS OS Y ACTIVIDADES. <<Elige

Teniendo en cuenta lo anterior, en este trabajo se analizará de qué manera las ventajas o desventajas de origen se articulan con distintas trayectorias laborales y familiares

En este sentido, el mindfulness ha sido para muchos entendido como una oportunidad sin preceden- tes no sólo para contrarrestar muchas de las consecuencias negativas para la

Pero antes hay que responder a una encuesta (puedes intentar saltarte este paso, a veces funciona). ¡Haz clic aquí!.. En el segundo punto, hay que seleccionar “Sección de titulaciones

El contar con el financiamiento institucional a través de las cátedras ha significado para los grupos de profesores, el poder centrarse en estudios sobre áreas de interés

Ciaurriz quien, durante su primer arlo de estancia en Loyola 40 , catalogó sus fondos siguiendo la división previa a la que nos hemos referido; y si esta labor fue de

Petición de decisión prejudicial — Cour constitutionnelle (Bélgica) — Validez del artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2004/113/CE del Consejo, de 13 de diciembre de 2004, por

La invalidez en el MMPI por no respuestas no se considera criterio positivo (sólo se puede considerar tal posibilidad en caso de daño neurológico que justifique tal estilo

Mandó que viniese el Cura, y este se asombra de ver á la Marquesa, y le enteráron en pocas palabras de todo, y la impaciente Laura porfia por pasar, sin detenerse, al cuarto

Con el cometido de evaluar la credibilidad del testimonio en casos de violencia de gé- nero, a la vez que la huella psíquica con- trolando una potencial simulación, hemos

La determinación molecular es esencial para continuar optimizando el abordaje del cáncer de pulmón, por lo que es necesaria su inclusión en la cartera de servicios del Sistema

2.- Aunque, para elaborar un comentario completo, debemos formular varias preguntas, en los ejercicios pedagógicos es preferible que reduzcamos, sobre todo al principio,

Cedulario se inicia a mediados del siglo XVIL, por sus propias cédulas puede advertirse que no estaba totalmente conquistada la Nueva Gali- cia, ya que a fines del siglo xvn y en

Abstract: This paper reviews the dialogue and controversies between the paratexts of a corpus of collections of short novels –and romances– publi- shed from 1624 to 1637:

Y tendiendo ellos la vista vieron cuanto en el mundo había y dieron las gracias al Criador diciendo: Repetidas gracias os damos porque nos habéis criado hombres, nos

Esto viene a corroborar el hecho de que perviva aún hoy en el leonés occidental este diptongo, apesardel gran empuje sufrido porparte de /ue/ que empezó a desplazar a /uo/ a

Después de una descripción muy rápida de la optimización así como los problemas en los sistemas de fabricación, se presenta la integración de dos herramientas existentes

por unidad de tiempo (throughput) en estado estacionario de las transiciones.. de una red de Petri

SVP, EXECUTIVE CREATIVE DIRECTOR JACK MORTON

Social Media, Email Marketing, Workflows, Smart CTA’s, Video Marketing. Blog, Social Media, SEO, SEM, Mobile Marketing,

We have created this abstract to give non-members access to the country and city rankings — by number of meetings in 2014 and by estimated total number of participants in 2014 —

Por lo tanto, en base a su perfil de eficacia y seguridad, ofatumumab debe considerarse una alternativa de tratamiento para pacientes con EMRR o EMSP con enfermedad activa

The part I assessment is coordinated involving all MSCs and led by the RMS who prepares a draft assessment report, sends the request for information (RFI) with considerations,