NORMATIVA DEL TREBALL DE FI DE GRAU INFERMERIA

10  Download (0)

Full text

(1)

NORMATIVA  DEL TREBALL DE FI DE GRAU INFERMERIA    

DESCRIPCIÓ/TIPUS 

- El treball de fi de grau (TFG) és una matèria de 12 crèdits, de caràcter obligatori i de temporalitat  anual. 

 

- L’assignatura, seguint les directrius pròpies de la titulació, suposa la finalització dels estudis de Grau  en Infermeria i permet a l'estudiant mostrar les competències adquirides al llarg de tota la formació  integrant  coneixements  així  com  realitzar  una  reflexió  i  l'anàlisi  de  la  seva  evolució  personal,  acadèmica i professional. 

 

- L’objectiu del TFG és aprendre a comunicar els resultats d’investigacions, projectes i experiències a  través  de  la  redacció  d’un  treball  de  recerca  i  un  article  de  divulgació  científica.  La  defensa  serà  davant d’un tribunal. 

 

- L’estudiant triarà la publicació susceptible de rebre el seu article. 

 

- El  treball  consisteix  en  l’estudi  d’un  tema  vinculat  amb  els  sabers  assolits  en  les  matèries  específiques  d’infermeria,  això  implica  que  el  marc  teòric  del  treball  contemplarà  la  visió  humanística  del  cuidatge  i  estarà  vinculat  a  una  de  les  àrees  temàtiques  que  es  proposen  a  l’assignatura. 

 

- El  contingut  del  TFG  pot  ser  divers:  des  de  l’abordatge  teòric  d’un  fenomen  fins  l’aprofundiment  d’una intervenció pràctica entre d’altres. 

 

- L’estudiant que vulgui realitzar un TFG que inclogui informació confidencial, haurà de comunicar‐ho  al/a coordinador/a de l’assignatura i acollir‐se a les normes per a realització de TFG amb informació  confidencial (Annex 1) 

 

- L’alumne podrà realitzar el treball dins del Programa Aprenentatge‐Servei de la URV. 

 

- En el cas de  TFG desenvolupats totalment o de manera significativa fora de la URV es firmarà un  conveni entre la URV i els organismes o institucions que participin en el TFG. 

 

- El TFG es podrà realitzar de forma individual o en grups d’un màxim de 2 persones. 

 

REQUERIMENTS ACADÈMICS 

- Per a matricular el TFG cal tenir superats un mínim de 168 crèdits. 

 

- La superació del TFG queda supeditada a l'assoliment de les competències especifiques vinculades  a aquesta assignatura. Per tant, és prerequisit per superar l'assignatura, haver aprovat les matèries  bàsiques i obligatòries de l’itinerari curricular. 

 

- L’avaluació del TFG serà en convocatòria única al mes de juny . L’alumnat podrà sol∙licitar avançar  aquesta  convocatòria  al  mes  de  gener,  o  endarrerir‐la  al  mes  de  setembre,  presentant  la  corresponent  instància  a  la  Secretaria.  (Consultar:  Intranet>Gestió  acadèmica>tràmits  administratius). 

 

(2)

PROPIETAT INTEL∙LECTUAL I DIPÒSIT DEL TREBALL 

- Els  drets  de  propietat  intel∙lectual  i  industrial  dels  TFG  es  regulen  en  els  termes  i  condicions  previstos en la legislació vigent. En qualsevol cas, en tot ús que es pugui fer dels TFG, sempre s’hi ha  de fer constar: en l’autoria el tutor/a, la naturalesa del treball i la vinculació amb la URV. 

 

- Tots els TFG es dipositaran al repositori institucional de la URV  i els que obtinguin una qualificació  igual  o  superior  a  8  seran  visibles  i  de  lliure  consulta  per  a  usos  docents,  de  recerca  o  d’estudi  personal. 

- La Universitat establirà els requisits formals dels TFG de cara al dipòsit al repositori institucional. 

 

PROCEDIMENT DE SOL∙LICITUD D’ÀREA TEMÀTICA 

- Cada treball es basarà en una àrea temàtica concreta, que serà escollida per l’alumnat d’entre les  opcions que se li ofereixen per part de la Facultat (Annex 2). Al mateix temps sol∙licitarà l’idioma en  el que vol desenvolupar el treball 

 

- Cal tenir en compte que en cada àrea temàtica es podran tutoritzar un número màxim de treballs,  per aquest motiu, els/les estudiants marcaran, ordenades per ordre de preferència, totes les àrees  temàtiques. 

 

- Cas que una àrea temàtica tingui més peticions de les que poden ser ateses, el criteri d’assignació  serà la nota mitja de l’expedient acadèmic més alta. Si els treballs es realitzen en grup, la nota mitja  del grup serà la mitja aritmètica dels 2 expedients que l’integren . Si es produeix empat, es valorarà  la  data  de  gravació  de  la  sol∙licitud  a  la  Web  (si  l’estudiant  modifica  la  primera  sol∙licitud  presentada, es tindrà en compte la data de gravació de la darrera sol∙licitud). 

   

PROCEDIMENT D’ASSIGNACIÓ DE TREBALLS 

- El procediment d’assignació de l’àrea temàtica es farà a través d’una aplicació informàtica a la que  l’alumnat tindrà accés des de la pàgina web de la Universitat. 

 

- Les àrees temàtiques s’especifiquen a l’annex d’aquest document. 

 

- Dins de l’àrea temàtica, la concreció i aprovació del tema a estudi es realitzarà mitjançant l’acord  tutor/a‐estudiant. 

   

COORDINACIÓ DE L’ASSIGNATURA 

- Les coordinadores de l’assignatura representen l’òrgan responsable de prendre decisions. 

 

- La/les coordinadora/res elaboren la guia docent de l’assignatura i el pla de treball en el Moodle, on  s’indicarà  la  programació  de  totes  les  activitats:  seminaris  d’assessorament,  tutories,  lliurament  d’activitats, avaluació, etc. 

 

- Se  n’ocupen  de  l’adjudicació  dels  estudiants  en  les  diferents  línies  temàtiques  seguint  els  criteris  establerts. 

 

- Planifiquen els seminaris de seguiment del treball de l’assignatura. 

 

- Vetllen pel bon seguiment del procés de l’assignatura. 

(3)

 

- Organitzen els tribunals de defensa pública dels treballs. 

 

- Comuniquen a l’estudiant els membres del tribunal assignats, data i hora de defensa del TFG. 

 

- Se n’ocupen de les possibles incidències i resolució de conflictes. 

   

PROFESSORES – TUTORES I SISTEMES DE TUTORIES 

- La professora‐tutora de cada estudiant serà assignada pel Departament d’Infermeria, en relació al  àrea assignada a l’estudiant. 

 

- En  el  cas  de  TFG  desenvolupats  totalment  o  de  manera  significativa  en  institucions  de  fora  de  la  URV  es  determinarà  un  tutor  professional  que  col∙laborarà  en  la  definició  i  desenvolupament  del  TFG. 

 

- Orienta a l’estudiant en la selecció del tema a estudi. 

 

- Aprova el tema seleccionat. 

 

- Acompanya l'estudiant en el desenvolupament del treball. 

  

- Fa el seguiment i avaluació del pla de treball. 

 

- Realitzarà un mínim de quatre tutories, que es portaran a terme de manera presencial y/o virtual  seguint les orientacions del Pla de Treball.  

 

- Valora,  juntament  amb  l’estudiant,  quan  el  TFG  està  a  punt  per  ser  defensat  davant  del  tribunal,  donant  el  vistiplau  amb  la  signatura  del  document  de  sol∙licitud  de  defensa  que  ha  de  presentar  l’estudiant. 

 

- En  cas  de  valoració  desfavorable,  orientarà  a  l’alumne  a  efectes  d’assolir  els  objectius  de  cara  a  altres convocatòries. 

   

ESTUDIANTS 

- L’estudiant  ha  de  sol∙licitar  a  la  seva  tutora  les  sessions  de  tutoria  d’acord  a  l’horari  d’atenció  de  cada professora, sempre amb cita prèvia. 

 

- En la primera tutoria l’estudiant presentarà la justificació del treball triat. 

 

- Acompleix l’assistència a les tutories establertes. 

 

- Acompleix els terminis de lliurament de les activitats del pla de treball establert. 

 

- El estudiants que realitzin el treball en grup hauran de presentar la distribució de  tasques dels components del grup. 

 

- Lliurament del treball de recerca amb article a la coordinadora de l’assignatura. 

 

- Defensa el TFG davant del tribunal. 

(4)

DEFENSA PÚBLICA DEL TREBALL 

- La  defensa  del  TFG    serà  realitzada  pels  estudiants  de  forma  pública  i  presencial.  Tot  i  això,  amb  caràcter excepcional i prèvia sol∙licitud formal i motivada per part de l’estudiant i tutora, la Facultat  podrà  autoritzar  la  defensa  a  distancia  de  forma  virtual,  sempre  que  es  donin  les  condicions  tècniques, administratives i econòmiques que en permetin la viabilitat. 

 

- L’estudiant    té  dret  a  sol∙licitar  la  defensa  del  treball  en  anglès  com  a  via  de  superació  de  la  competència  C1.  El  Centre  podrà  acceptar  la  defensa  en  francès,  alemany,  italià  i  portuguès  si   disposa dels recursos i el professorat adients. En aquests casos el treball es presentarà i defensarà  en la llengua que es pretén acreditar. 

 

- A  partir  de  la  sol∙licitud  signada  per  la  tutora  de  defensa  pública  del  treball  de  l’estudiant,  la  coordinadora procedirà a l’organització del tribunal. 

 

- Els Tribunals d’Avaluació estaran constituïts per dos membres del professorat de l’assignatura, un  dels quals serà la professora ‐ tutora de l’estudiant. 

 

- L’estudiant disposarà de 10 minuts per exposar davant del tribunal el contingut i l’orientació del seu  treball. Podrà utilitzar qualsevol material de suport informàtic. 

 

- En el cas de treballs presentats per dos estudiants, aquest temps serà de 15 minuts. 

 

- Els membres del tribunal podran plantejar les seves valoracions, suggeriments i/o  preguntes a l’estudiant. La durada total de l’acte de defensa no sobrepassarà els 20  minuts. 

 

- En  finalitzar  l’acte  de  defensa  per  part  de  l’estudiant,  el  tribunal  es  reunirà  per  acordar  la  qualificació i la comunicarà a l’estudiant. 

 

- El  dia  de  la  defensa  l’estudiant  caldrà  que  lliuri  al  tribunal  un  CD  amb  els  fitxers  requerits  per  al  dipòsit del treball de fi de grau al repositori institucional de la URV.   

   

INFORME FINAL I NORMES DE PRESENTACIÓ 

‐ Les normes de presentació estaran especificades al Moodle de l’assignatura. 

 

‐ L’estudiant ha de lliurar un informe final on hi consti: 

1. Motivació de la que deriva el tipus i contingut de treball. 

2. Motivació d’elecció de la publicació. 

3. Treball: 

 

 Títol: Ha de descriure el contingut de forma clara i precisa; ha de permetre al lector identificar  el tema fàcilment. 

 Autor: Persona/es que redacten i assumeixen la responsabilitat del contingut de l’article. 

 Resum:  Ha  d’identificar  el  contingut  bàsic  de  l’article  i  determinar  la  rellevància  del  seu  contingut. 

 Paraules  claus:  Paraules  que  de  forma  general  descriuen  els  aspectes  rellevants  de  l’article  (temàtic, perspectiva d’anàlisi, mètode, ...). 5 paraules claus com a màxim. 

 Cos del treball 

(5)

 Article:  l’estructuració  i  organització  de  la  informació  s’ha  d’adequar  al  tipus  d’article.  Es  seguiran les normes de publicació fixades pels editors de la revista que l’estudiant ha escollit a  la seva publicació. 

 Annexos   

- Es presentaran dos exemplars a la coordinadora de l’assignatura i un que es lliurarà al Moodle.  

 

- El plagi provinent de qualsevol font és motiu de suspendre el treball. 

 

DATA DE LLIURAMENT DEL TREBALL 

- La data de lliurament del treball s’especificaran al Pla de Treball del Moodle de l’assignatura i serà  als mesos de gener per el estudiants que hagin demanat avançament de convocatòria, maig/juny  per  a  la  convocatòria  de  juny  i  al  juliol  pels  estudiants  que  hagin  enrederit  la  convocatòria  al  setembre.  

 

DATA DE DEFENSA DEL TREBALL 

- Les dates per la defensa del treball serà durant el mes de gener,  juny i setembre, segons i es faran  públiques al moodle de la assignatura.    

 

AVALUACIÓ DEL TREBALL 

- L’avaluació  del  treball  es  farà  d’acord  a  les  competències  i  resultat  d’aprenentatge  de  l’assignatura. 

 

- En el cas de TFG col∙lectiu (dos estudiants) es garantirà l’avaluació individual de l’estudiant. 

 

- Per als estudiants que realitzin el TFG en altra llengua, els criteris d’avaluació seran els mateixos  que para la resta d’estudiants. 

 

- De  forma  consensuada,  el  tribunal  emet  la  qualificació  final  del  TFG  de  l’estudiant,  a  partir  dels  següents criteris: 

 

1. Seguiment del pla de treball i tutoria.  

2. Presentació i defensa pública.  

3. Contingut, qualitat i rigor del treball.  

 

- Els  percentatges  que  corresponents  als  diferents  apartats  s’especifiquen  a  la  guia  docent  de  l’assignatura. 

 

- Els criteris d’avaluació s’especifiquen en les activitats del pla de treball   

- L’estudiant podrà sol∙licitar la revisió de la qualificació del TFG seguint la Normativa Acadèmica i de  Matrícula de la URV (Art.23). 

 

(6)

Annex 1 

TFG amb informació confidencial

1.  L’estudiant  que  vulgui  fer  un  TFG  que  inclogui  informació  confidencial  haurà  de  comunicar‐ho  al  director/a del TFG. 

2. Per tal d’acollir‐se a la present normativa, l’estudiant ha d’adjuntar a la sol∙licitud de títol i director/a  de TFG l’acord de confidencialitat segellat per l’entitat col∙laboradora que es consideri propietària de la  informació confidencial i signat pel representant legal d’aquesta. En el cas que el propietari/ària sigui  una persona física, el document l’haurà de signar el mateix propietari/ària o el seu representant legal. 

3. Es pot considerar informació confidencial la que sigui reconeguda com a tal per part d’una entitat  legalment  establerta,  amb  caràcter  previ  a  l’execució  del  TFG  motiu  d’aquesta  normativa.  La   informació  confidencial  es  pot  referir  a  mètodes,  procediments,  models,  tècniques,  circuits,  programaris  (software),  etc.  i  a  qualsevol  altra  susceptible  de  protecció  legal  com  les  esmentades  al  paràgraf anterior. 

4.  Per  motius  de  transparència  acadèmica,  en  cap  cas  un  TFG  pot  qualificar‐se  de  confidencial  en  la  seva totalitat. 

5. El TFG amb informació confidencial tindrà dues versions de la documentació: la íntegra i la reduïda. 

En  totes  dues  versions  s’hi  afegirà  com  a  preàmbul  un  full  en  què  es  farà  constar  que  el  TFG  conté  informació confidencial, i l’entitat o persona física propietària d’aquesta informació, incloent‐hi la seva  adreça completa. 

6. A la versió íntegra es farà avinent la informació que es consideri confidencial en forma inequívoca i  clara, bé en capçaleres o peus de pàgina o bé amb un segell visible. A la versió reduïda es farà constar,  al  lloc  de  la  documentació  absent,  un  full  o  fulls  explicatius  (de  manera  simplificada)  de  la  funció  corresponent  a  la  informació  que  hi  manca,  de  tal  manera  que  el  conjunt  del  treball  no  perdi  continuïtat.  Aquesta  versió  haurà  de  contenir  explícitament  el  vistiplau  de  l’entitat  col∙laboradora  i  serà  la  que  quedarà  dipositada  al  repositori  institucional  de  la  URV  i,  si  és  el  cas,  al  repositori  del  departament, un cop defensat el TFG. 

7. Els membres del tribunal disposaran de la versió íntegra del TFG, abans de la defensa i mentre duri. 

De la mateixa manera, es donaran per assabentats del caràcter confidencial de part de la informació  que hauran de jutjar, i així ho advertiran al públic que eventualment pugui assistir a la defensa. 

8. La defensa del TFG mantindrà el seu caràcter públic i, per tant, poden assistir‐hi representants del/s  propietari/s de la informació confidencial. De la mateixa manera, l’exposició oral, els gràfics de suport,  les demostracions, etc. s’efectuaran sobre la base de la versió íntegra. Tot i així, a petició de qualsevol  de les parts implicades l’assistència de públic es podrà restringir. 

9.  Un  cop  avaluat  l’estudiant,  el  secretari/ària  del  tribunal  li  tornarà  tota  la  documentació  en  versió  íntegra, excepte un exemplar, que restarà a la secretaria del departament durant un termini mínim de  10 dies per tal de resoldre possibles reclamacions. En el cas que es produeixi la reclamació esmentada,  l’exemplar restarà a la secretaria fins que es resolgui completament. 

(7)

10. La Facultat d’infermeria, com a tal, no accepta cap responsabilitat pel mal ús que es pugui fer de la  informació  confidencial,  llevat  del  que  fa  referència  a  la  responsabilitat  individual  que  se’n  pugui  derivar. 

11.  Qualsevol  persona  o  entitat  que  tingui  interès  a  conèixer  la  informació  confidencial  d’aquests  Treballs  de  Fi  de  Grau  s’haurà  d’adreçar  a  l’entitat  o  persona  física  propietària  que  consti  al  full  específic esmentat a l’apartat 5. La Facultat d’infermeria declina qualsevol altra responsabilitat pel que  fa a aquesta informació. 

(8)

Annex 2   

  Àrea Temàtica  Temàtiques orientatives  Exemples de tipus d'estudi 

Salut Pública i  Educació per a la 

Salut  Infermeria  Comunitària 

Educació per a la salut   

Medi‐Ambient i salut   

Gènere‐Salut i els seus problemes   

Atenció domiciliària   

Cuidadors/es   

Consulta d’Infermeria   

Activitats preventives   

Desigualtats socials i salut   

     

Ètica i Bases  Conceptuals  

Ètica del cuidatge   

Historia del cuidar   

Aprofundiment en la teoria del cuidatge   

     

Infermeria  Bàsica en el Cicle 

Vital 

Necessitats humanes al llarg del cicle vital   

Creences i valors en els cuidatges   

Hàbits i estils de vida i qualitat de vida   

     

Relació  Terapèutica i  Comunicació  

Comunicació interpersonal   

Dinàmica grupal   

Tècniques d’assessorament   

Relació terapèutica   

     

    Antropologia i 

infermeria     

Alimentació, societat i cultura   

Medicalització de la vida quotidiana   

Maternitat i gènere   

Valores ciutadans   

Diversitat i salut   

Cultura i cuidar   

La socialització de l’alumnat d’infermeria

     

Infermeria a la  Gestació,  Infància i  Adolescència 

Nen i família davant la cronicitat.  

 

Estudi: L´escolarització del nen diabètic a  Tarragona 

Estudi: Quines son les malalties mes prevalents? 

Com afecten al nen i el seu entorn. Estudi de  Revisió bibliográfica 

El nen hospitalitzat i repercussions familiars.   Estudi de les necessitats del nen hospitalitzat  Violència i maltractament en el nen i l’adolescent.   Estudi: Com ho podem detectar? Programes de 

detecció de maltractaments infantils al àmbit  sanitari 

La mort en el nen.   Estudi: El dol perinatal. Revisió de pràctiques i  protocols vigents als hospitals 

El dolor en el nen  Estudi: Com es tracta el dolor en el nen?. Estudi de  revisió  

Maternitat‐paternitat en l’adolescència.   Estudi: Repercusions psicològiques, socials,  familiars i laborals. Estudi de revisió  Salut reproductiva nens i joves  

   

Estudi: Com podem millorar la salut sexual i  reproductiva del joves?. Programes a secundaria  Interrupció Voluntària d´Embaràs (IVE)  Estudi: Revisió pràctiques en el seu maneig 

Atenció al part normal.   Procés d´implantació del projecte de bones  pràctiques 

L´atenció al risc durant l´embaràs i part.   Cures i atencions a la dona a sala de parts. Revisió  protocols  

Anticoncepció... 

 

Estudi: Que podem fer després del part? 

Estudi: Novetats en anticoncepció  Estudi: Anticoncepció al climateri 

(9)

     

  Infermeria en la 

Joventut 

La cronicitat i discapacitat:   Estudi conductes de risc en joves diabètics 

El jove hospitalitzat:   Revisió maneig del dolor 

Toxicomanies   Estudi Protocols d'acollida a l'ingrés en unitats  d'Hospitalització 

Trastorns d’alimentació:   Elaboració de material per treballar hàbits  El jove i el esport:  Estudi de la alimentació en joves esportistes  La sexualitat en el jove   : estudi sobre hàbits de risc 

     

Infermeria en la  Persona Adulta  

El valor de conèixer el pacient:   Estudi “Què significa per a els infermers?” 

Obesitat, tabac, alcohol... de què parlem?.   Revisió de pràctiques i protocols  Emmalaltir i viure amb malaltia respiratòria   Estudi de les necessitats de pacient 

La vida després d'un infart   Estudi de como ajudar a introduir cavis en el estil  de via/  recuperació 

Viure amb trastorns funcionals digestius   Estudi de les necessitats de de ajuda  La malaltia inflamatòria intestinal en la vida del 

adult  

Estudi dels factors que afecten a la qualitat de vida 

Viure amb una ostomia:  

  

Estudi dels factors que afecten a la qualitat de vida  Estudi sobre Identitat i sexualitat en dones 

osmotitzades  Emmalaltir per lesions al fetge... una malaltia 

silenciosa:  

Estudi sobre la educació i prevenció en poblacions  de risc 

Viure amb diabetis...de la satisfacció en la vida  protegint el nostre futur 

  

Revisió de pràctiques i protocols: peu de risc   Estudi de factors involucrats en la qualitat de vida 

Revisió de practiqués de suport en el maneig del  tractament   

Tractament de Ferides  Estudis de revisió   

Què significa tenir incontinència urinària?:   Estudi creences i demanda d’ ajuda en dones amb  incontinència 

De la diàlisi i de la qualitat de vida:   Revisió de practiqués de suport en el maneig del  tractament   

Viure amb esclerosis, fibromiàlgia, fatiga crònica…:  Estudi de revisió de practiqués de suport  Viure amb càncer:   Revisió de practiqués de suport , aliments 

funcionals; maneig del dolor.... 

     

Infermeria en la  Persona Gran 

Viure amb demència   

Autonomia i dependència   

Vellesa i salut   

Persona gran i família   

Institucionalització de la persona gran   

     

Infermeria en  Situacions  Complexes de 

Salut Mental 

Salut mental positiva   

Problemes de salut mental: ansietat, depressió,  esquizofrènia, suïcidi 

 

Vivències i percepció de la malaltia mental: malats i  cuidadors 

 

Entorns de cuidatges en salut mental   

     

Gestió i  Experiència  Organitzativa 

Millora de la qualitat assistencial  Millores en gestió de recursos  Desenvolupament professional 

 

     

Infermeria en  Situacions 

Crítiques 

La vida i el cuidatge desprès del procés crític   

Les famílies en les unitats de crítics   

Processos, malalties i risc vital en l’adult   

Confort i humanització del cuidatge   

     

Malalts  Terminals i 

Acompanyament al final de la vida   

Confort i benestar   

(10)

Cures Pal∙liatives  Els llocs del morir   

Transicions i dols   

     

TIC i  Documentació 

en Infermeria 

Competència informacional en els professionals  d’infermeria 

 

Xarxes de coneixement en Internet per a infermeria   

Recursos d’informació per a la salut en Internet  dirigits a pacients‐usuaris 

 

Millora dels registres d’infermeria en les histories  clíniques electròniques 

 

     

 

PROJECTES  SOCIALS   Es podran fer  des de diferents  àrees 

Associació DOWN TARRAGONA: Elaboració de  material visual i tàctil per treballar hàbits 

alimentaris   

 

Associació DOWN TARRAGONA: Estudi sobre la  identitat i sexualitat en adolescents  amb síndrome 

de Down  

 

Associació DOWN TARRAGONA:  Disseny d’un  protocol d’acollida per a naixements amb síndrome 

de Down  

 

XARXA SUPORT A FAMÍLIES cuidadores Tarragona: 

Creació d’un espai virtual de comunicació i  informació  

 

     

 

Figure

Updating...

References

Related subjects :