Estudi sobre l adopció i l ús de les TIC a les microempreses del sector del turisme, 2010

Texto completo

(1)

Estudi sobre l’adopció i l’ús de les TIC a

les microempreses del sector del

turisme, 2010

Estructura i elements de valor de la microempresa

turística a Catalunya

(2)
(3)

1.

Marc analític i metodologia d’investigació

4

2.

Elements de valor de la microempresa turística

7

2.1. El perfil de l’empresari

8

2.2. Estructura empresarial i generació de valor

9

3.

Usos TIC i comerç electrònic a la microempresa turística

11

4.

Usos TIC i canvi estructural a la microempresa turística

15

5.

Conclusions

19

(4)
(5)

EMPRESA XARXA

EMPRESA INDUSTRIAL

2. Diferenciació/adaptació/qualitat

Estratègia

1.- Mercats nacionals i internacionals 1. Mercats globals: món les 24 hores

2.- Avantatges: economies d’escala i costos

3. Aliances i col·laboracions

3.- Relació entre les parts (stakeholders): aïllada

5. Descentralització i autonomia

Organització

4.- Divisió treball: atomització i execució 4. Equips variables per competències

5.- Coordinació treball: centralització i jerarquia

6. Organització horitzontal en xarxa

6.- Estructura: organització científica i toyotisme

8. Fluxos intangibles: informació i coneixement

Producció

7.- Tecnologia: manufactures (skills manuals) 7. TIC. Ampliació/substitució skills mentals

8.- Inputs bàsics: capital físic i treball manual

9. Negocis en xarxa: cadena desintegrada de valor

9.- Esquema producció flexible (xarxa d’empreses)

11. Creixement via coinnovació

Valors i cultura

10.- Treball: seguretat via especialització 10. Flexiseguretat via creativitat i polivalència

11.- Empresa: creixement via acumulació

12. Competitivitat per gestió col·laborativa

12.- Contracte social: productivitat per salaris fixos

(6)

Univers Empreses del sector turístic amb activitat econòmica a Catalunya i amb

menys de 50 assalariats (18.360).

Dimensió mostra 500 entrevistes telefòniques a empresaris i directius.

Error mostral

Del ±4,41% per a dades globals en el cas de màxima indeterminació (p=q=50), per a un nivell de confiança del 95,5% i per l’univers de referència.

Quotes Per subsector turístic i dimensió de l’empresa (nombre de treballadors).

Ponderació Per subsector turístic i dimensió de l’empresa (nombre de treballadors).

Dates treball de camp Del 9 d’abril al 6 de maig de 2010.

Selecció de la mostra

La selecció d’empreses ha estat feta mitjançant l’ús d’un procediment aleatori, sobre una font de contactes proporcionada per la base de dades SABI (Sistema de Análisis de Balances Ibéricos), procedent del Registro

Mercantil i del Servei del Registre de Turisme de Catalunya. Font: FOBSIC i UOC.

Marc analític i metodologia (2/2)

Fitxa tècnica de la investigació: enquesta representativa a 500 microempreses

(7)
(8)

Perfil de l’empresari

Figura 1. El perfil de l'empresari a la microempresa turística de Catalunya

Base: total empreses turístiques (500)

63,5% 72,2% 49,0% 54,0% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gènere: dones Edat: menys de 44 anys Formació: grau superior Formació TIC

Font: FOBSIC i UOC.

% d' e m pr es es

El microempresari turístic a Catalunya: equilibri en gènere, joventut i elevada

(9)

Estructura empresarial i

generació de valor (1/2)

Figura 2. L'estructura econòmica de la microempresa turística de Catalunya

Base: total empreses turístiques (500)

* Base: empreses turístiques amb més d'un treballador (407)

46,8% 12,5% 44,4% 65,0% 46,0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Dimensió: fins a 9 treballadors Any creació: 2000 o posterior Formació grau superior*

Ampliació formació Formació TIC*

Fo nt: FOB SIC i UOC.

%

d

'empr

es

es

L’estructura econòmica de la microempresa turística: baixa dimensió, capacitat

(10)

Figura 3. Les noves formes d'organització del treball en xarxa a la microempresa turísica de Catalunya

Base: total empreses turístiques (500)

7,5 7,6 5,5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Proposta d'objectius Autonomia del treball Organització i retribució

per objectius

Font: FOBSIC i UOC.

M it jan es del g rau d 'ac o rd del s e m pr e s ar is en u n a e s c a la d' 1 a 10

Estructura empresarial

i generació de valor (2/2)

La generació de valor a la microempresa turística: implantació de les noves

formes de treball (menor a la retribució) i èxit de la innovació (menor en novetat).

Figura 4. El rendiment de la innovació als darrers dos anys a la microempresa turística de Catalunya

Base: total empreses turístiques que innoven (355)

5,4 8,0 7,2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Èxit innovació Rendiment innovació Novetat innovació

Font: FOBSIC i UOC.

(11)
(12)

Figura 5A. Usos setm anals de les TIC per part dels em presaris a la m icroem presa

turística de Catalunya B ase: to tal empreses turístiques (500)

40,8% 94,2% 94,6% 70,0% 65,0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ordinador connect at a Int ernet Correu elect rònic d'empresa Telèf on mòbil d'ús prof essional Xarxa local d'empresa Aplicacions web 2.0 d'ús prof essional

Font : FOBSIC i UOC.

% d 'e m pr e s ar is en f u nc del s us os T IC ; O p c ions m u lt ir e s pos ta Emp r esar i s

Usos TIC (1/2)

Notable intensitat d’usos TIC per part dels microempresaris turístics.

Menor intensitat digital dels treballadors.

Figura 5B. Usos setm anals de les TIC per part dels treballadors a la m icroem presa turística

de Catalunya

B ase: empreses turístiques amb més d'un treballado r i co nnexió a Internet (391) 57,6% 53,8% 33,7% 44,1% 20,2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ordinador connect at a Int ernet Correu elect rònic d'empresa Telèf on mòbil d'ús prof essional Xarxa local d'empresa Aplicacions web 2.0 d'ús prof essional

Font : FOBSIC i UOC.

(13)

Figura 6. Els equipaments i usos d'Internet a la microempresa turística de Catalunya

B ase: to tal empreses turístiques (500)

12,8% 4,2% 61,6% 21,6% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Sense connexió a Internet Connexió a Internet sense w eb propi

Connexió a Internet amb w eb propi

Connexió a Internet amb w eb propi i comerç

electrònic

Font: FOBSIC i UOC.

% d'emp res es e n f u n c del s us os d'I n te rnet

Usos TIC (2/2)

(14)

Comerç electrònic

Figura 7A. El comerç electrònic en compres (B2B) a la microempresa turística de Catalunya.

2009-2010

Base: empreses turístiques que responen (495)

13,7% 14,4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2009 Previsió 2010

Font : FOBSIC i UOC.

% d e co m p re s a m b B 2 B s o br e el tota l de c o m p re s B2B

Baixa implantació del B2B i millor comportament del B2C a la microempresa turística.

Figura 7B. El comerç electrònic en vendes (B2C) a la microempresa turística de Catalunya.

2009-2010

Base: empreses turístiques amb possibilitat de realitzar vendes per Internet (106)

34,6% 30,2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2009 Previsió 2010

Font : FOBSIC i UOC.

(15)
(16)

Usos TIC i canvi estructural (1/3)

Figura 8. Els usos d'Internet i la innovació a la microempresa turística de Catalunya

Base: empreses turístiques; Opcions multiresposta

20 ,0 % 31 ,6 % 15 ,0 % 35 ,4 % 32 ,3 % 55 ,4 % 35 ,9 % 59 ,4 % 33 ,1 % 57 ,0 % 75 ,7 % 43 ,9 % 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Innovació en producte/servei Innovació en procés Innovació en organització

Fo nt: FOB SIC i UOC.

% d 'emp res e s e n fu nc del s us o s d'I n te rn et

S e ns e c o nne xió a Int e rne t ( 2 0 )

C o nne xió a Int e rne t s e ns e we b pro pi ( 6 5 ) C o nne xió a Int e rne t a m b we b pro pi ( 3 0 8 )

C o nne xió a Int e rne t a m b we b pro pi i c o m e rç e le c t rò nic ( 10 7 )

(17)

Figura 9. Els usos d'Internet i els resultats (facturació) a la microempresa turística de Catalunya. 2008-2010

Base: total empreses turístiques (500)

-8 ,1 % -1 0 ,0 % -1 2 ,4 % -4 ,5 % -1 3 ,1 % -0 ,3 % -8 ,3 % 2, 2% -15% -10% -5% 0% 5%

Evolució facturació 2009/2008 Previsió evolució facturació 2010/2009

Fo nt: FOB SIC i UOC.

% d' ev o luc de la fac tur ac en fun c d e ls us os d 'In te rn et

Sense connexió a Internet

Connexió a Internet sense w eb propi Connexió a Internet am b w eb propi

Connexió a Internet am b w eb propi i com erç electrònic

Usos TIC i canvi estructural (2/3)

Els usos intensius de les TIC milloren els resultats de la microempresa turística.

(18)

Figura 10. Els usos d'Internet i la destinació geogràfica de les vendes a la microempresa turística de Catalunya

Base: empreses turístiques de serveis d'allotjament i agències de viatges (279)

4,6 % 4,6 % 11 ,4 % 9, 2 % 70 ,2 % 2,0 % 9, 6 % 73 ,3 % 7,4% 7, 7% 5, 5% 13 ,1 % 11 ,8 % 51 ,9 % 17 ,7 % 58 ,8 % 7, 4 % 7,7 % 14 ,2 % 14 ,9 % 0% 20% 40% 60% 80% 100% A la comarca Resta de Catalunya

Resta d'Espanya Resta de la UE Resta del món

Fo nt: FOB SIC i UOC.

% de v e n d e s pe r m e rc at s d e de s e n f u n c de ls us os d 'I n te rn et

Sense connexió a Internet

Connexió a Internet sense w eb propi Connexió a Internet amb w eb propi

Connexió a Internet amb w eb propi i comerç electrònic

Usos TIC i canvi estructural (3/3)

El repte de la internacionalització: les microempreses que usen més les TIC estan

(19)
(20)

REPTES DE MILLORA

PUNTS FORTS

2. Extensió estoc formatiu a tot el teixit

Estructura empresarial i perfil d’empresari

1.- Especialització sectorial 1. Ampliació de la base de dimensió

2.- Teixit empresarial jove i amb base emprenedora

3. Ampliació de formació i competències digitals

3.- Presència dones i directius joves formats

5. Més flexiseguretat a les relacions laborals

Elements de valor

4.- Elevada implantació del treball autoprogramable 4. Retribució del treball per objectius

5.- Relacions laborals estables

6. Innovació en procés i organització

6.- Orientació al client i innovació en producte

8. Millora del B2B

Usos TIC i comerç electrònic

7.- Intensitat dels empresaris, i en informació 7. Extensió als treballadors i a tota la cadena de valor

8.- Bona evolució B2C

9. Millora coneixement i utilitat d’ajudes i programes

9.-Proximitat provisió i valoració ajudes TIC rebudes

11. Extensió efectes sinèrgics usos TIC

Resultats

10.- Millora de la facturació al 2010 10. Extensió de la millora a tot el teixit

11.- Més usos TIC, més innovació i millors resultats

12. Molta més presència internacional

12.- Base competitiva interior i sinèrgia amb comerç

(21)

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :