MECA-D3O12 - Mecànica

Texto completo

(1)

Competències de la titulació a les quals contribueix l'assignatura

Altres: Marc Escolà Fernandez

Nieto Reina, Iván

Responsable: INGRID MAGNUSSON MORER

Unitat que imparteix: Curs:

Crèdits ECTS:

712 - EM - Departament d'Enginyeria Mecànica 2015

GRAU EN ENGINYERIA DE DISSENY INDUSTRIAL I DESENVOLUPAMENT DEL PRODUCTE (Pla 2009). (Unitat docent Obligatòria)

6 Idiomes docència: Català

Titulació:

Professorat

Específiques:

Transversals:

1. D1. Coneixements dels principis fonamentals de la mecànica del sòlid rígid i la seva aplicació a la resolució de problemes en el camp de l'enginyeria (cinemàtica, estàtica i dinàmica).

2. D2. Capacitat per a definir les condicions de funcionament de sistemes pneumàtics i hidràulics aplicables en màquines i sistemes mecànics.

3. D3. Capacitat per a realitzar propostes de configuracions de sistemes pneumàtics i hidràulics.

4. APRENENTATGE AUTÒNOM - Nivell 2: Dur a terme les tasques encomanades a partir de les orientacions bàsiques donades pel professorat, decidint el temps que cal emprar per a cada tasca, incloent-hi aportacions personals i ampliant les fonts d'informació indicades.

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

Existeixen dos tipus de sessions presencials: les sessions de teoria i problemes i les sessions de pràctiques de laboratori. Les sessions de teoria i problemes integren les exposicions dels conceptes teòrics bàsics dels continguts temàtics de l'assignatura, se'n descriuen exemples aplicats en forma d'exercicis i es presenten i resolen per part del professor exercicis d'aplicació dels conceptes teòrics introduïts i se'n proposa d'altres per a la resolució per part de l'estudiant, individualment o en grup.

A les classes de pràctiques de laboratori, es desenvolupen assaijos experimentals i és l'estudiant, individualment o en grup, qui ha de treballar els aspectes pautats pel professor.

(2)

Simular el comportament d'un circuit pneumàtic i hidràulic mitjançant un programa de simulació. Decidir quin temps utilitza per a cada tasca a partir d'uns temps orientatius.

Treballar amb les fonts d'informació que el professorat li indica i amb les que ell o ella amplia.

Dedicació total: 150h Hores grup gran:

Hores grup mitjà: Hores grup petit:

Hores activitats dirigides: Hores aprenentatge autònom:

42h 0h 6h 0h 102h 28.00% 0.00% 4.00% 0.00% 68.00%

(3)

1- Anàlisi estructural de mecanismes

2- Mecànica vectorial

Dedicació: 10h Dedicació: 4h Grup gran: 3h Grup petit: 2h Activitats dirigides: 3h Aprenentatge autònom: 2h Grup gran: 2h Activitats dirigides: 2h 1.1 Definicions bàsiques de teoria de màquines

1.2 Membres i parells cinemàtics 1.3 Tipus de mecanismos 1.4 Esquematització

1.5 Graus de llibertat d'un mecanisme

2.1 Conceptes i deficions bàsiques 2.2 Operacions vectorials i trigonometría

2.3 Moment d'una força respecte d'un punt. Parell de forces 2.4 Sistemes equivalents de forces

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

A1. Avaluació de l'aprenentatge A2. Practiques de laboratori A3. Realització d'informes

A1. Avaluació de l'aprenentatge A2. Practiques de laboratori A3. Realització d'informes

(4)

3- Geometria de masses

4 - Estàtica del sòlid rígid

Dedicació: 12h Dedicació: 50h Grup gran: 4h Activitats dirigides: 2h Aprenentatge autònom: 6h Grup gran: 16h Activitats dirigides: 4h Aprenentatge autònom: 30h 3.1 Centre de masses

3.2 Moment d'inèrcia de masses i superfícies

4.1 Problemes d'estàtica del sòlid rígid sense frec. 1a i 3a llei de Newton.

Conceptes bàsics: sòlid rígid, força, massa i pes. Diagrames del cos lliure.

Equacions d'equilibri del sòlid rígid. Moment d'una força respecte d'un punt. 4.2 Problemes d'estàtica del sòlid rígid amb frec. Concepte de força de frec de Coulomb. 4.3 Teorema de les potències vituals.

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

A1. Avaluació de l'aprenentatge A2. Practiques de laboratori A3. Realització d'informes

A1 = Avaluació de l'aprenentatge. A2 = Pràctiques de laboratori. A3 = Presentació d'informes. Objectius específics:

Al finalitzar aquesta unitat docent l'estudiant ha de ser capaç de: - Resoldre problemes d'estàtica del sòlid rígid.

(5)

5 - Cinemàtica del sòlid rígid

6 - Dinàmica del sòlid rígid

Dedicació: 37h Dedicació: 10h Grup gran: 12h Activitats dirigides: 3h Aprenentatge autònom: 22h Grup petit: 2h Activitats dirigides: 2h Aprenentatge autònom: 6h Anàlisi de posició i velocitats en un mecanisme pla.

6.1 2a llei de Newton i Mètode de D'Alembert Força d'inèrcia

Moment d'inèrcia

Moment degut a la inèrcia Descripció: Descripció: Activitats vinculades: Activitats vinculades: A1 = Avaluació de l'aprenentatge. A2 = Pràctiques de laboratori. A3 = Presentació d'informes. A1 = Avaluació de l'aprenentatge. A2 = Pràctiques de laboratori. A3 = Presentació d'informes. Objectius específics: Objectius específics:

En acabar aquesta unitat docent l'estudiant ha de ser capaç de:

- Determinar en un sòlid rígid la velocitat lineal d'un punt i la velocitat angular del sòlid, a partir de les dades cinemàtiques suficients.

- Realitzar l'estudi de posició i velocitats en mecanismos plans.

(6)

7 - Disseny i anàlisi de sistemes pneumàtics i

hidràulics

Dedicació: 27h Grup gran: 8h Grup petit: 2h Activitats dirigides: 1h Aprenentatge autònom: 16h 7.1. Pneumàtica / oleohidràulica.

7.1.1. Conceptes i característiques bàsiques dels dos sistemes. 7.2 Components pneumàtics.

7.2.1 Elements de treball o potència. 7.2.2 Elements de comandament. Vàlvules. 7.3 Disseny de circuits pneumàtics bàsics. 7.4 Disseny de circuits pneumàtics seqüencials. 7.5 Simulació de circuits pneumàtics.

7.6 Equips oleohidràulics. 7.7 Circuits oleohidràulics. Descripció: Activitats vinculades: A1 = Avaluació de l'aprenentatge. A2 = Pràctiques de laboratori. A3 = Presentació d'informes. Objectius específics:

Al finalitzar aquesta unitat docent l'estudiant ha de ser capaç de:

· Conèixer els elements principals d'una instal·lació pneumàtica i oleohidràulica.

· Conèixer el funcionament dels components pneumàtics i oleohidràulics, la seva simbologia i interpretació dins de les diferents aplicacions.

· Dissenyar circuits pneumàtics i oleohidràulics.

(7)

Descripció:

Descripció:

Descripció:

Activitats formatives (algunes d'elles acreditatives) per a l'adquisició dels coneixements i les competències pròpies de l'assignatura.

Desenvolupament al laboratori d'un treball de realització experimental, pautat i guiat pel professor.

Treball individual o en equip, de ressolució d'exercicis i de problemes relacionats amb els continguts de l'assignatura.

Material de suport:

Material de suport:

Material de suport: Enunciat de la prova.

Informes preparatoris del procediment de la realització de la pràctica de laboratori.

Recull de problemes i apunts de teoria de suport.

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

Resolució per escrit, o de forma oral, justificada i individual de les qüestions plantejades.

Per a cada sessió de pràctiques de laboratori, es lliurarà un document acreditatiu del treball desenvolupat, segons les condicions especificades en cada cas particular.

Resolució justificada d'exercicis. Objectius específics:

Objectius específics:

Objectius específics:

Avaluar el grau d'assoliment dels coneixements i competències pròpies de l'assignatura.

Reconèixer i aplicar alguns dels conceptes estudiats a les activitats de teoria. Explicar i descriure els fenòmens pràctics observats all laboratori.

A1. AVALUACIÓ DE L'APRENENTATGE

A2. PRÁCTIQUES

(8)

Normes de realització de les activitats

Les condicions de realització de cada prova s'especificaran, en cada cas, amb la suficient antel·lació.

Bibliografia

Bàsica:

Complementària:

Beer, Ferdinand Pierre; Johnston, E. Russell; Mazurek, David F.; Eisenberg, Elliot R. Mecánica vectorial para ingenieros. 9a ed. México [etc.]: McGraw-Hill, 2010. ISBN 9786071502773, 9786071502612.

Beer, Ferdinand Pierre ; Johnston, E. Russell ; DeWolf, John; Mazurek, David F. Mecánica de materiales. 5a ed. México [etc.]: Mc Graw Hill, 2010. ISBN 9786071502636.

Riley, William F.; Sturges, Leroy D. Ingeniería mecánica. Barcelona [etc.]: Reverté, 1995. ISBN 842914255X, 8429142568. Serrano Nicolás, A. Neumática. Madrid: Paraninfo, 1996. ISBN 8428322759.

Farrando Boix, Ramón. Circuitos neumáticos, electricos e hidráulicos : curso práctico. 2a ed. Barcelona: Marcombo, 1991. ISBN 842670431X.

Carnicer Royo, Enrique; Mainar Hasta, Concepción. Oleohidráulica : conceptos básicos. 2a ed. Madrid: Paraninfo, 1998. ISBN 8428324387.

Roldán Viloria, José. Neumática, hidráulica y electricidad aplicada : física aplicada. Otros fluídos. Madrid: Paraninfo, 1989, reimpr. 2009. ISBN 8428316481.

Millán Teja, Salvador. Automatización neumática y electroneumática. Barcelona: Marcombo : Norgen, 1995. ISBN 8426710395.

Rohner, Peter; Smith, Gordon. Pneumatic control for industrial automation. Brisbane: John Wiley & Sons, 1990. ISBN 0471334634.

Deppert, W.; Stoll, K. Dispositivos neumáticos. Bogotá: Marcombo, 2001. ISBN 958682179X.

Hyde, John; Regué, Josep; Cuspinera, Albert. Control electroneumático y electrónico. Barcelona: Norgren, Biblioteca técnica : Marcombo Boixareu, 1997. ISBN 8426710972.

Deppert, W.; Stoll, K. Aplicaciones de la neumática. Barcelona: Marcombo-Boixareu, 1991. ISBN 8426702066. FESTO. Manual de FluidSIM Sistema neumática. Festo, 2004.

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :