Generalitat de Catalunya Departament de Medi Ambient i Habitatge

13  Descargar (0)

Texto completo

(1)

Generalitat de Catalunya

Departament de Medi Ambient i Habitatge

Resolució de 7 de novembre de 2008, per la qual s’atorga l’autorització ambiental de l’empresa Ceràmica La Corona SA per a una activitat de fabricació de totxos de ceràmica en el municipi de Canovelles

Fets

L’empresa Ceràmica La Corona SA, amb domicili a la Ctra. de Caldes de Montbui a Granollers Km. 8,900 i NIF A-58096058, ha sol·licitat l’autorització ambiental per a una activitat de fabricació de totxos de ceràmica a l’establiment situat al mateix domicili esmentat anteriorment.

Dades de l’expedient Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU) de Barcelona Data registre OGAU: 25 de gener de 2007

Núm. de sol·licitud: BA20070094 Tipus d'expedient: Canvi substancial Annex : I

Apartat : 4

Subapartat: 7 - Instal·lacions per a la fabricació de productes ceràmics mitjançant enfornada, en particular de teules, totxos refractaris, rajoles, gres ceràmic o porcellanes amb una capacitat de producció superior a 75 t/d, o una capacitat d'enfornar de més de 4 m3 i de més de 300 kg/m3 de densitat de càrrega per forn.

Epígraf IPPC: 3.5 Fonaments de dret

Primer: La documentació que acompanya la sol·licitud, compleix els requeriments establerts al Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental.

L’Ajuntament de Canovelles ha emès el 3 de gener de 2007, la certificació de compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic.

Segon: La sol·licitud s’ha sotmès als tràmits previstos en el Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental, i s’adapten els seus annexos.

El Departament de Salut ha emès informe favorable sobre protecció de la salut.

L’Ajuntament de Canovelles no ha tramès l’ informe sobre les matèries que són de la seva competència.

Tercer: En el tràmit d’informació pública efectuat per l’OGAU dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Medi Ambient i Habitatge, no s’han presentat al·legacions.

L’Ajuntament de Canovelles, ha tramès a l’OGAU el resultat del tràmit d’informació veïnal, en el qual no s'han presentat al·legacions.

(2)

Quart: De la proposta de resolució favorable emesa per l’OGAU dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Medi Ambient i Habitatge, se n’ha donat audiència als interessats i a l’Ajuntament de Canovelles i no s’han presentat al·legacions.

D’acord amb el que s’estableix en l’article 34.5 del Decret 136/1999, a proposta de la Direcció General de Qualitat Ambiental.

RESOLC:

1. Atorgar a l’empresa Ceràmica La Corona SA, l’autorització ambiental per a una activitat de fabricació de totxos de ceràmica a l’establiment situat a la carretera. de Caldes de Montbui a Granollers, Km 8,900 en el terme municipal de Canovelles.

2. Les dades de l’establiment, l’avaluació ambiental de l’activitat i dels aspectes no estrictament ambientals, les prescripcions tècniques i el règim de control són els que s’assenyalen a l’annex d’aquesta resolució visada per la Direcció General de Qualitat Ambiental.

3. L’autorització ambiental es revisarà, en els aspectes medi ambientals , en el termini de 8 anys, llevat que s’hi produeixin abans canvis substancials que obliguin a la tramitació d’una nova autorització o que s’incorri en algun dels supòsits de revisió anticipada recollits en l’article 67 del Decret 136/1999.

Cal notificar aquesta Resolució en la forma prevista a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Aquesta Resolució exhaureix la via administrativa, d’acord amb l’article 85 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat. En contra de la mateixa, podeu interposar recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, davant el conseller de Medi Ambient i Habitatge en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació, d’acord amb els article 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, en la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, o bé directament recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la notificació, d’acord amb l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa (BOE 167, de 14 de juliol).

Barcelona, 7 de novembre de 2008

Francesc Baltasar i Albesa

Conseller de Medi Ambient i Habitatge

(3)

Generalitat de Catalunya

Departament de Medi Ambient i Habitatge

ANNEX

1. Dades establiment

Nom: Ceramicas La Corona SA

Activitat: Fabricació de totxos de ceràmica

Adreça: Ctra. de Caldes de Montbui a Granollers, Km 8,900. Canovelles NIES: 686

Coordenades UTM X: 438.010 Y: 4.609.050

2. Avaluació ambiental de l’activitat

2.1. Característiques generals de l’activitat

L’activitat consistirà en la fabricació de maons ceràmics, amb una capacitat productiva de 4.300.000 unitats de maó ceràmic buit (totxana), 9.500.000 unitats de maó ceràmic perforat i 340.000 unitats de maó ceràmic manual (massís), mitjançant trituració de l’argila per fer-ne pasta (amb incorporació d’aigua) i modelat segons el producte final desitjat, paletització de les peces, repòs de les peces mentre es preparen per a la cocció, cocció en forn giratori, embalat i emmagatzematge i expedició a client.

2.2. Consums d’energies

Tipus d'energia Consum anual Tipus d’emmagatzematge

Electricitat 537.000 kWh ---

Carbó 2.430 tn ---

Gas natural 820 Nm3 ---

2.3. Abastament d’aigües

Volum total abastat

m3/dia m3/any Procedència

- 4.203 Captació pròpia (pou)

Segons s’indica a la documentació complementària aportada pel titular, el pou disposa de comptador; l’extracció de l’aigua es duu a terme gràcies a una bomba amb un cabal nominal de 6 m3/h.

L’aigua captada es destina als usos següents:

- Incorporació al producte per l’elaboració d’argila - Sanitari.

- Neteja d’instal·lacions.

(4)

Segons la documentació aportada, entre els usos sanitaris i de neteja es consumeixen 797 m3/any. Pel que fa a l’aigua incorporada a producte en el procés de fabricació, el seu consum és de 3.406 m3/any.

Atès que l’establiment s'abasta d’aigua provinent de fonts pròpies ha d’estar inscrit al Registre d'Aigües de l'Agència Catalana de l'Aigua, d'acord amb l'article 52 i concordants del text refós de la Llei d’Aigües, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2001 de 20 de juliol.

2.4. Emissions a l’atmosfera

Focus emissors

Segons la documentació aportada, l’activitat disposa dels següents focus emissors a l’atmosfera:

Núm.

Focus Descripció Llibre

registre

Mesura

correctora Contaminant Concentració

1 Forn cocció

(Carbó de coc i gas natural) --- ---

PST HF CO SO2

NOx

Dades no facilitades

2 Caldera producció de vapor

(Gas oil) --- --- CO

SO2

Dades no facilitades

3 Caldera d’aigua calent

(Gas natural) --- --- CO

NOx

Dades no facilitades

4

Sortida 1 assecador

(Gasos provinents del forn de cocció, generadors d’electricitat i zona de

refredament del producte cuit)

--- ---

CO NOx

SO2

PST

Dades no facilitades

5

Sortida 2 assecador

(Gasos provinents del forn de cocció, generadors d’electricitat i zona de

refredament del producte cuit)

--- ---

CO NOx

SO2

PST

Dades no facilitades

6

Sortida 3 assecador

(Gasos provinents del forn de cocció, generadors d’electricitat i zona de

refredament del producte cuit)

--- ---

CO NOx

SO2

PST

Dades no facilitades

7

Sortida 4 assecador

(Gasos provinents del forn de cocció, generadors d’electricitat i zona de

refredament del producte cuit)

--- ---

CO NOx

SO2

PST

Dades no facilitades

(5)

Generalitat de Catalunya

Departament de Medi Ambient i Habitatge

Núm.

Focus Descripció Llibre

registre

Mesura

correctora Contaminant Concentració

8

Sortida 5 assecador

(Gasos provinents del forn de cocció, generadors d’electricitat i zona de

refredament del producte cuit)

--- ---

CO NOx

SO2

PST

Dades no facilitades

9

Sortida 6 assecador

(Gasos provinents del forn de cocció, generadors d’electricitat i zona de

refredament del producte cuit)

--- ---

CO NOx

SO2

PST

Dades no facilitades

10

Sortida 7 assecador

(Gasos provinents del forn de cocció, generadors d’electricitat i zona de

refredament del producte cuit)

--- ---

CO NOx

SO2

PST

Dades no facilitades

11

Sortida 8 assecador

(Gasos provinents del forn de cocció, generadors d’electricitat i zona de

refredament del producte cuit)

--- ---

CO NOx SO2

PST

Dades no facilitades

Emissions difuses

Procés que la genera Contaminant Mesura correctora

Triturat de carbó (molí) ---

Triturat d’argila PST

---

Avaluació

D’acord amb la documentació presentada, es constata que existeixen 11 focus emissors de contaminants a l’atmosfera, indicats a la taula, els quals caldrà que compleixin les condicions i límits fixats en aquest annex.

2.5. Producció i gestió de residus Els residus generats a l’establiment són:

Descripció Classe Codi (*) Producció anual Residus ceràmics cuits

Residus ceràmics sense coure NP 170102 ---

Materials absorbents P 150202 2 t/a

Envasos amb restes de substàncies perilloses P 150110 ---

Residus generals NP 200301 5 m3/a

Ferralla NP 200140 1 t/a

Palets de fusta NP 150103 800 u/a

Olis usats P 130205 700 l/a

(*) Codificació d’acord amb el Catàleg europeu de residus (CER)

(6)

Per a l’emmagatzematge dels residus es disposa de contenidors específics.

Per a la gestió dels residus es preveu:

- gestionar-los mitjançant transportistes i gestors autoritzats.

- una trituració i reutilització dels residus ceràmics.

L’establiment no està inscrit al Registre de Productors de Residus Industrials.

2.6. Aigües residuals

Aigües residuals: producció d'aigües residuals, sistema de tractament, abocament Descripció global de l’abocament d’aigües

Núm. total punts l'abocament 1 (aigües residuals sanitàries i de neteja d’instal·lacions)

Màxim dia (m3/dia) -

Any (m3/any) 797

Cabal abocat

Màxim hora (m3/h) -

Les aigües residuals sanitàries i de neteja s’aboquen a la riera tributària del riu Tenes.

L’aigua emprada per a fer la pasta d’argila s’evapora al realitzar l’assecat i cocció de les peces ceràmiques, pel que no constitueix cap abocament.

S’inclouen els resultats analítics realitzats en data 21 de setembre de 2007 a les aigües residuals emeses per l’activitat:

Paràmetre Resultat Unitats

pH (20 ºC) 7,5 u. pH

Matèries en suspensió 396 mg/l

DQOd 84 mg/l O2

Matèries oxidables (2/3 DQOd) 56 mg/l O2

Sals solubles 932 µS/cm

Sals solubles 0,932 mS/cm

Clorurs 44 mg/l Cl-

Matèries inhibidores 3,5 Equitox

Nitrogen Kjeldahl 24,3 mg/l N

Fòsfor total 2,0 mg/l P

Atesos els resultats analítics obtinguts, està previst construir una fossa de decantació per tal de reduir el valor del paràmetre matèries en suspensió, juntament amb una arqueta per a la presa de mostres.

La xarxa de sanejament de la indústria provindrà de sistema de tractament conjunt d’aigües residuals (marca OMS-SACEDE, SA), abans d’abocar a la llera, i consistirà en:

- Una arqueta tipus 800-R de desbast i derivació, model 800 RB.

- Un pou clarificador pel procés de sedimentació i digestió anaeròbia, model POF- 150/205.

- Un filtre percolador pel tractament biològic de pel·lícula fixa, model FBF-152.2-P.

(7)

Generalitat de Catalunya

Departament de Medi Ambient i Habitatge

- Una arqueta de presa de mostres.

Descripció de cada punt d’abocament:

UTM Cabal abocat

Aboc

núm. X Y

Procés que la

genera Destí abocament Màxim m3/d

Any m3/a

Punta horària

m3/h

Tractament

1 438.087 4.609.040 Sanitari i neteja d’instal·lacions

Llera pública (Riera tributària

del riu Tenes)

- 797 -

Xarxa sanejament

indústria:

OMS- SACEDE, SA

Capacitat del medi receptor

La riera tributària del riu Tenes desemboca a la massa d’aigua del riu Tenes des de l’EDAR de Santa Eulàlia de Ronçana fins a l’inici del tram endegat.

Segons es desprèn de l’anàlisi de pressions i impactes (IMPRESS), la massa d’aigua del riu Tenes des de l’EDAR de Santa Eulàlia de Ronçana fins a l’inici del tram endegat té un risc baix d’incompliment dels objectius de la Directiva Marc de l’Aigua.

Avaluació

Atès que l’activitat es troba en zona de policia, caldrà que disposi de la corresponent autorització de l’Agència Catalana de l’Aigua.

Es considera correcta la gestió portada a terme de les aigües residuals generades a l’establiment encara que caldrà complir els límits i condicions establerts en aquest annex.

3. Aspectes no estrictament ambientals 3.1. Protecció de la salut

L’activitat en règim normal de funcionament no és susceptible de produir efectes negatius significatius sobre la salut de les persones.

4. Nivells d’emissió i Prescripcions tècniques 4.1. Prescripcions generals sobre l’activitat

L’establiment i les seves instal·lacions s’hauran d’ajustar a les condicions indicades en la documentació presentada que acompanya a la sol·licitud, en els aspectes que no s’hagin fixat específicament en aquest annex.

(8)

4.2. Emissions a l'atmosfera

L’establiment només podrà disposar dels focus emissors de contaminants a l’atmosfera avaluats a l’apartat 2.4.

Els límits d’emissió de contaminants a l’atmosfera seran els següents:

Núm.

Focus

Llibre

registre Descripció Contaminants Límit d’emissió Mètode de mesura (1) PST

CO SO2

NOx

50 mg/Nm3 (3) 500 mg/Nm3 (3) 2.400 mg/Nm3 (3)

450 mg/Nm3 (3)

UNE-EN 13284-1 ASTM 6522-00 ASTM 6522-00 UNE-EN 14792

1 ---

Forn cocció (Carbó de coc i gas

natural)

HF 30 mg/Nm3 si emissió

màssica 300 g/h (3) EPA 13B

2 ---

Caldera producció de vapor

(Gas oil)

CO SO2

500 mg/Nm3 (2) 180 mg/Nm3 (2)

ASTM 6522-00 ASTM 6522-00

3 --- Caldera d’aigua calent (Gas natural)

CO NOx

100 mg/Nm3 (2) 450 mg/Nm3 (2)

ASTM 6522-00 ASTM 6522-00

4 ---

Sortida 1 assecador (Gasos provinents del

forn de cocció, generadors d’electricitat i zona de

refredament del producte cuit)

CO NOx

SO2

PST

650 mg/Nm3 4.000 mg/Nm3 1.700 mg/Nm3 50 mg/Nm3

ASTM 6522-00 ASTM 6522-00 ASTM 6522-00 UNE-EN 13284-1

5 ---

Sortida 2 assecador (Gasos provinents del

forn de cocció, generadors d’electricitat i zona de

refredament del producte cuit)

CO NOx

SO2

PST

650 mg/Nm3 4.000 mg/Nm3 1.700 mg/Nm3 50 mg/Nm3

ASTM 6522-00 ASTM 6522-00 ASTM 6522-00 UNE-EN 13284-1

6 ---

Sortida 3 assecador (Gasos provinents del

forn de cocció, generadors d’electricitat i zona de

refredament del producte cuit)

CO NOx

SO2

PST

650 mg/Nm3 4.000 mg/Nm3 1.700 mg/Nm3 50 mg/Nm3

ASTM 6522-00 ASTM 6522-00 ASTM 6522-00 UNE-EN 13284-1

7 ---

Sortida 4 assecador (Gasos provinents del

forn de cocció, generadors d’electricitat i zona de

refredament del producte cuit)

CO NOx

SO2

PST

650 mg/Nm3 4.000 mg/Nm3 1.700 mg/Nm3 50 mg/Nm3

ASTM 6522-00 ASTM 6522-00 ASTM 6522-00 UNE-EN 13284-1

(9)

Generalitat de Catalunya

Departament de Medi Ambient i Habitatge

Núm.

Focus

Llibre

registre Descripció Contaminants Límit d’emissió Mètode de mesura (1)

8 ---

Sortida 5 assecador (Gasos provinents del

forn de cocció, generadors d’electricitat i zona de

refredament del producte cuit)

CO NOx

SO2

PST

650 mg/Nm3 4.000 mg/Nm3 1.700 mg/Nm3 50 mg/Nm3

ASTM 6522-00 ASTM 6522-00 ASTM 6522-00 UNE-EN 13284-1

9 ---

Sortida 6 assecador (Gasos provinents del

forn de cocció, generadors d’electricitat i zona de

refredament del producte cuit)

CO NOx

SO2

PST

650 mg/Nm3 4.000 mg/Nm3 1.700 mg/Nm3 50 mg/Nm3

ASTM 6522-00 ASTM 6522-00 ASTM 6522-00 UNE-EN 13284-1

10 ---

Sortida 7 assecador (Gasos provinents del

forn de cocció, generadors d’electricitat i zona de

refredament del producte cuit)

CO NOx

SO2

PST

650 mg/Nm3 4.000 mg/Nm3 1.700 mg/Nm3 50 mg/Nm3

ASTM 6522-00 ASTM 6522-00 ASTM 6522-00 UNE-EN 13284-1

11 ---

Sortida 8 assecador (Gasos provinents del

forn de cocció, generadors d’electricitat i zona de

refredament del producte cuit)

CO NOx

SO2

PST

650 mg/Nm3 4.000 mg/Nm3 1.700 mg/Nm3 50 mg/Nm3

ASTM 6522-00 ASTM 6522-00 ASTM 6522-00 UNE-EN 13284-1

(1) En el cas que es publiquin nous mètodes de mesura més adients per a la mesura dels contaminants indicats anteriorment, s’utilitzaran aquests nous mètodes prèvia autorització per part del Servei de Vigilància i Control de l’Aire, el qual, ho haurà de notificar per escrit.

(2) Tots els límits d'emissió s'expressen en mg/Nm3 i estan referits a un contingut d'oxigen del 3%.

(3) D’acord amb els criteris de la Direcció General de Qualitat Ambiental.

4.3. Emissió d’aigües residuals

Els límits d’abocament i les condicions d’autocontrol de l’abocament seran com a mínim els següents:

Núm. Focus: 1 Descripció: Aigües sanitàries i neteja Destí: llera pública Cabal màxim diari: - m3/dia UTM X: 438.087

Cabal màxim anual: 797 m3/any Y: 4.609.040 Cabal màxim horari: - m3/hora

Valor fixat Paràmetre

màxim Unitat

Freqüència autocontrol

pH 6,0-9,5 u.pH Trimestral

MES 80 mg/l Trimestral

(10)

Núm. Focus: 1 Descripció: Aigües sanitàries i neteja Destí: llera pública Cabal màxim diari: - m3/dia UTM X: 438.087

Cabal màxim anual: 797 m3/any Y: 4.609.040 Cabal màxim horari: - m3/hora

Valor fixat Paràmetre

màxim Unitat

Freqüència autocontrol

DBO5 40 mg/l (*)

DQOnd 160 mg/l (*)

Matèries inhibidores 5 Equitox -

Clorurs 1.000 mg/l -

Nitrogen Kjeldahl 35 mg/l Trimestral

Fòsfor total 10 mg/l -

(*) Es podrà escollir alternativament entre la mesura de la DQO i de la DBO5, amb una freqüència trimestral.

- Per a la resta de paràmetres els límits fixats són els establerts al Reglament dels serveis públics de sanejament Decret 130/2003, de 13 de maig).

- L’autorització ambiental no empara l’abocament d’altres substàncies diferents de les assenyalades explícitament en aquesta condició, especialment de les anomenades substàncies perilloses (Disposició addicional tercera del Reial decret 606/2003, de 23 de maig) llevat que estiguin presents a les aigües de manera natural.

- La immisió de l’abocament en el medi receptor complirà els objectius de qualitat assenyalats en el Pla hidrològic corresponent i al Reial decret 995/2000.

- Els resultats dels autocontrols es comunicaran anualment a l’Agència Catalana de l’Aigua, amb una declaració de les incidències enregistrades a les instal·lacions de depuració, a través del web de l’Agència Catalana de l’Aigua:

http://mediambient.gencat.cat/aca/ca//tramitacions/collaboradors/gestio_autocontrol.jsp El codi d’usuari i la paraula de pas es comunicaran per correu ordinari.

- Si amb les anàlisis obtingudes durant l’autocontrol l’interessat comprovés que l'abocament no compleix els límits fixats, s'hauran d’adoptar les mesures complementàries o modificacions i millores que es considerin necessàries.

Prescripcions tècniques

- L’empresa resta obligada a conservar les obres i instal·lacions en perfecte estat d'utilització, realitzant al seu càrrec els arranjaments ordinaris i extraordinaris que calgui. A aquest efecte designarà una persona responsable a qui subministrarà les instruccions i mitjans necessaris per a dur a terme aquesta tasca.

- L’establiment ha de disposar d’una arqueta de registre de fàcil accés que permeti l’aforament i la presa de mostres periòdicament. En cas de no disposar-ne, s’haurà de construir en el termini d’UN MES a comptar des de l’atorgament de l’autorització ambiental.

- Es portarà un Llibre de Registre per al control de funcionament de les instal·lacions, on s'hi anotaran les incidències de l'explotació i els resultats analítics de control.

Aquest Registre restarà en tot moment a disposició del Departament de Medi Ambient i Habitatge.

(11)

Generalitat de Catalunya

Departament de Medi Ambient i Habitatge

- Tan aviat com sigui possible s'ha de posar en coneixement de l’Agència Catalana de l’Aigua qualsevol avaria, parcial o total, del sistema de tractament i evacuació de les aigües residuals que pugui alterar el bon funcionament de l'abocament i que pugui representar un risc per al medi receptor.

- Les despeses que es puguin originar per la inspecció i vigilància de les obres, instal·lacions i abocaments, seran a càrrec del titular.

- El titular no podrà destinar les obres executades a usos diferents dels autoritzats.

Queda especialment prohibit al beneficiari utilitzar les obres autoritzades per a l'abocament d'aigües residuals de naturalesa diferent a la que s'ha tingut en compte a l'hora d'atorgar l’autorització, ni d’aigües residuals procedents d'altres immobles o indústries diferents dels que motiven aquesta autorització.

- El beneficiari queda obligat a complir, tant en la construcció com en l’explotació de les obres, les disposicions vigents sobre el medi natural i pesca fluvial, per la conservació i protecció de les espècies aqüícoles, essent responsable de tots els danys poguessin ocasionar-se amb aquest abocament en la riquesa piscícola, a la resta de fauna o a la flora.

- L’empresa resta obligada al pagament del cànon de l’aigua en els termes establerts al Text refós de la legislació en matèria d’aigües a Catalunya aprovat per Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre.

- L’abocament objecte d’aquesta autorització restarà inscrit al cens d’abocaments de la conca en els termes i amb els efectes establerts a l’article 254 del Reglament del domini públic hidràulic.

4.4. Producció i gestió de residus

- L’empresa, haurà de gestionar els residus generats per la seva activitat d’acord amb les prescripcions establertes pel Decret 93/99, sobre procediments de gestió de residus, pel que fa a la tramitació de les Fitxes d'acceptació i Fulls de Seguiment.

- L’empresa, haurà de disposar d’un registre de residus, d’acord amb el que s’indica a l’article 5.2 del Decret 93/99, sobre procediments de gestió de residus.

- El temps màxim d’emmagatzematge dels residus perillosos no superarà els sis mesos, i s’hauran d’emmagatzemar sota cobert.

- Els residus líquids s’hauran d’emmagatzemar en zona pavimentada, amb un sistema de recollida dels possibles vessaments

- D’acord amb l’article 12.2 de la Llei 10/98 de residus, cadascun dels residus valoritzables s’haurà de classificar i emmagatzemar diferenciadorament, evitant tota mescla que dificulti la gestió posterior.

- D’acord amb la periodicitat indicada a la disposició addicional segona del Real Decreto 952/97, l’empresa haurà de presentar a l’Agència de Residus de Catalunya, un estudi de minimització dels residus perillosos.

(12)

5. Règim de Control

Atenent a la classificació de l’activitat a l’annex I, l’establiment de l’empresa Ceràmica La Corona SA situat la Ctra. de Caldes de Montbui a Granollers Km. 8,900 en el terme municipal de Canovelles, haurà d’efectuar el corresponent control inicial de caràcter mediambiental en el termini màxim d’un mes des del moment de la posada en marxa de les instal·lacions relatives al canvi substancial, termini que es comptabilitzarà des de la data d’emissió de la certificació del tècnic director de l’execució del projecte, i els controls posteriors de caràcter periòdic cada quatre anys.

Aquests controls hauran de ser realitzats per una entitat col·laboradora de l'Administració degudament acreditada.

Els controls d’emissió de contaminants a l’atmosfera s’efectuaran d’acord amb les Instruccions Tècniques de la Direcció General de Qualitat Ambiental (ITVCA).

Seran objecte del control inicial totes les determinacions que estableix l’autorització ambiental i específicament caldrà comprovar:

- Que l’establiment i les seves instal·lacions s’ajusten a les condicions indicades en la documentació presentada que acompanya aquesta sol·licitud, en els aspectes que no s’hagin fixat específicament en aquest annex,

Pel que fa a les emissions a l’atmosfera:

- Que tots els focus d’emissió a l’atmosfera compleixen els límits indicats en aquest annex.

Pel que fa a la gestió de les aigües residuals:

- Que l’establiment disposa de les instal·lacions de tractament i la fossa de decantació, abans esmentades a l’avaluació ambiental.

- acreditar la inscripció de l’aprofitament al Registre d’Aigües

- disposar d’autorització de l’Agència Catalana de l’Aigua, vist que l’activitat es troba en zona de policia.

Pel que fa a la gestió de residus:

- Que la reutilització de les restes de materials ceràmics cuits i sense coure consisteix en la incorporació d’aquestes al procés productiu.

- La producció anual dels residus ceràmics i dels envasos amb restes de substàncies perilloses.

- La correcta gestió, mitjançant gestors de residus autoritzats, dels envasos amb restes de substàncies perilloses i dels palets de fusta.

- Que el tipus, origen i producció dels residus que es generen, són els previstos.

- La disponibilitat i correcta utilització del registre de residus.

- Que els residus es gestionen d’acord amb el Decret 93/99, sobre procediments de gestió de residus, i la vigència de la documentació de control.

- Les condicions i mesures de prevenció de les zones d’emmagatzematge de residus són les previstes i estan en bon estat d’ús.

(13)

Generalitat de Catalunya

Departament de Medi Ambient i Habitatge

- El correcte estat de manteniment i ordre de les zones d’emmagatzematge de residus.

Seran objecte dels controls periòdics:

- totes les determinacions que estableix aquesta autorització ambiental.

- L’adequació de les instal·lacions de l’establiment a les indicades a la documentació que acompanya aquesta sol·licitud i, si és el cas, els canvis no substancials autoritzats posteriorment.

Pel que fa a la gestió de residus caldrà comprovar:

- Que el tipus, origen i producció dels residus que es generen, són els previstos.

- La disponibilitat i correcta utilització del registre de residus.

- Que els residus es gestionen d’acord amb el Decret 93/99, sobre procediments de gestió de residus, i la vigència de la documentació de control.

- Les condicions i mesures de prevenció de les zones d’emmagatzematge de residus són les previstes i estan en bon estat d’ús.

- El correcte estat de manteniment i ordre de les zones d’emmagatzematge de residus.

Barcelona, 7 de novembre de 2008

Maria Comellas i Doñate

Directora general de Qualitat Ambiental

Figure

Actualización...

Referencias