• No se han encontrado resultados

Telèfon d'informació 012

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Telèfon d'informació 012"

Copied!
5
0
0

Texto completo

(1)

Què es pot sol·licitar?

Nom del tràmit

Beques formatives en pràctiques per a enginyers de laboratori en el Consorci Espacial Valencià - Val Space Consortium (VSC)

Objecte del tràmit

L'objecte d'esta convocatòria és la concessió d'una beca per a completar i desenrotllar la formació acadèmica dels jóvens enginyers/de les jóvens enginyeres de telecomunicació, a través de pràctiques en disseny de components passius de microones per a aplicacions d'alta potència en comunicacions per satèl·lit, en la seu del Consorci Espacial Valencià - Val Space Consortium (VSC).

Qui pot iniciar-ho?

Interessats / Sol·licitants

Les persones que sol·liciten participar en la convocatòria hauran de reunir els requisits següents, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds:

Requisits

a) No ser major de 35 anys.

b) Estar en possessió del títol d'enginyer de telecomunicació, o bé del títol oficial de grau en qualsevol de les especialitats en telecomunicació, expedit o homologat per les autoritats espanyoles o dels altres països de la Unió Europea.

c) Haver obtingut l'esmentat títol després d'1 de gener de 2011.

d) Acreditar documentalment el coneixement de l'idioma anglés, nivell intermedi de l'Escola Oficial d'Idiomes, o equivalent (B1).

e) No haver sigut beneficiari o beneficiària de beques formatives en pràctiques en el Consorci Espacial Valencià - Val Space Consortium (VSC) per un període igual o superior a 36 mesos.

f) No trobar-se incurs o incursa en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari o beneficiària, establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

No podran optar a esta beca els qui, en el moment de publicar-se la convocatòria, ja estiguen disfrutant d'una beca formativa en pràctiques en el Consorci Espacial Valencià - Val Space Consortium (VSC), llevat que es concórrega a la mateixa beca que s'està disfrutant o que queden menys de dos mesos per a la seua finalització.

Quantia de l'ajuda / Procediment de cobrament

QUANTIA

1. La dotació econòmica de la beca serà de mil dos-cents euros (1.200 euros) bruts mensuals. Sobre este import haurà de practicar-se la retenció corresponent a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, així com la corresponent cotització a la Seguretat Social en els termes establits en el Reial Decret 1493/2011, de 24 d'octubre, i les altres que, si és el cas, puguen correspondre.

2. Les quantitats abonades en cap cas tindran el caràcter de salari o retribució, sinó d'ajuda econòmica per als gastos que la beca comporta.

3. Durant el període de vigència de la beca i a fi que la quantia de l'ajuda concedida no es veja indirectament minvada, es podran abonar ajudes complementàries per a compensar els gastos derivats de l'assistència a cursos, seminaris, esdeveniments o altres activitats que, a consideració del tutor o tutora responsable de la formació, s'entenguen necessaris o convenients als propòsits d'esta. En este cas, els gastos seran rescabalats en els termes que, per al personal del Consorci Espacial Valencià - Val Space Consortium (VSC), establix la seua normativa sobre indemnitzacions per raó del servici i gratificacions per servicis extraordinaris.

L'aplicació d'esta normativa es referix únicament als conceptes i quanties que hagen de ser rescabalats sense que això implique una modificació en la relació jurídica del becari amb el Consorci Espacial Valencià - Val Space Consortium (VSC).

(2)

PAGAMENT

L'import de la beca s'abonarà mensualment, després de la certificació de qui tinga la responsabilitat de la unitat administrativa amb rang mínim de direcció de servici, on el becari o la becària estiga desenrotllant la seua activitat.

Quan sol·licitar-ho?

Terminis de presentació

El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'esta convocatòria en el DOCV número 7371, de 30/09/14.

On dirigir-se?

Presencial

- En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

- També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

- I, preferentment, a:

Registre del Consorci Espacial Valencià, ubicat en la Ciutat Politècnica de la Innovació, edifici 8G, accés B, planta B, camí de Vera, s/n, 46022, València

Quina documentació s'ha de presentar?

El model de sol·licitud normalitzat estarà disponible en la pàgina web del Consorci Espacial Valencià - Val Space Consortium (VSC): www.val-space.com

L'imprés de sol·licitud anirà acompanyat dels documents següents:

a) Fotocòpia del document nacional d'identitat o document equivalent.

b) Còpia confrontada del títol universitari requerit o fotocòpia del document en què s'acredite el pagament de les taxes per a l'expedició d'este.

c) Fotocòpia del certificat acadèmic oficial on figurarà la titulació que es posseïsca i la nota mitjana obtinguda en base 10.

d) Curriculum vitae de la persona sol·licitant i documentació acreditativa dels mèrits al·legats. Els mèrits que no siguen acreditats suficientment no seran tinguts en compte a l'efecte de la seua valoració. El compliment temporal dels mèrits s'entendrà referit a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

e) Documentació acreditativa de coneixement de l'idioma anglés.

La presentació de la sol·licitud per a optar a la beca implicarà l'acceptació per la persona sol·licitant de les presents bases.

Si la sol·licitud presentada en termini no reunix els requisits indicats en esta convocatòria o no s'aporta cap documentació de l'exigida, es requerirà a l'interessat per a la seua esmena en el termini màxim de 10 dies hàbils, amb l'advertiment que si no ho fa se'l tindrà per desistit en la seua sol·licitud.

La documentació de les sol·licituds desestimades o denegades podrà retirar-se per les persones interessades en el termini de tres mesos a partir de la publicació de la resolució de concessió en la pàgina web del Consorci Espacial Valencià - Val Space Consortium (VSC); passat eixe termini, aquelles sol·licituds que no hagen sigut recollides podran ser destruïdes d'acord amb la regulació de conservació i eliminació de patrimoni documental.

Impresos associats

SOL·LICITUD DE BEQUES FORMATIVES EN EL CONSORCI ESPACIAL VALENCIÀ

(3)

http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/35010_BI.pdf

Com es tramita?

Passos

Comissió avaluadora:

1. Per a l'examen de les sol·licituds de la beca formativa en pràctiques en disseny de components passius de microones per a aplicacions d'alta potència en comunicacions per satèl·lit, i elaboració de les propostes, es constituirà una comissió avaluadora que estarà formada per:

a) La persona titular de la presidència de la comissió executiva del Consorci Espacial Valencià - Val Space Consortium (VSC), o persona que designe en la seua substitució, que actuarà com a president de la comissió avaluadora.

b) Un membre de la comissió científicotècnica del Consorci Espacial Valencià - Val Space Consortium (VSC).

c) Un catedràtic d'universitat, o un professor titular, de l'àrea de coneixement de la beca convocada, adscrit a qualsevol de les dos universitats públiques valencianes que formen part del Consorci Espacial Valencià - Val Space Consortium (VSC).

d) El gerent del Consorci Espacial Valencià - Val Space Consortium (VSC), que actuarà com a secretari de la comissió.

2. Els membres de la comissió avaluadora podran ser assessorats pel personal tècnic o professional que es considere necessari, el qual podrà assistir amb veu però sense vot.

3. La comissió avaluadora adaptarà el seu funcionament al que establix la convocatòria i en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, pel que fa a la composició i el funcionament dels òrgans col·legiats, prendrà els seus acords per majoria simple, i alçarà actes de les sessions que celebre i els acords que adopte.

Procés de selecció:

1. Una vegada que la comissió avaluadora dispose de la baremació dels candidats, es procedirà a la publicació del llistat provisional en la pàgina web del Consorci Espacial Valencià - Val Space Consortium (VSC) #www.val-space.com#, ordenat segons la puntuació obtinguda per tots els aspirants, per a la fase d'al·legacions.

2. Els candidats o candidates seran convocats per a la realització d'una prova escrita/entrevista en què es valorarà l'adequació del perfil personal i formatiu dels candidats i candidates a les activitats a desenrotllar.

3. Finalitzat el procés selectiu, la comissió avaluadora, en el termini de 10 dies, elaborarà una proposta de resolució. Així mateix, s'inclourà una relació de les sol·licituds que no han sigut admeses, i s'hi indicarà les causes que n'han motivat la denegació.

Resolució:

1. El termini màxim per a dictar i notificar la resolució sobre les sol·licituds formulades serà de tres mesos a comptar de la data de publicació d'esta convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, sense perjuí de l'ampliació de terminis en els termes que preveu l'article 42 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

2. En el cas que transcórrega el termini establit sense que s'haja dictat i notificat resolució expressa, les persones interessades podran entendre desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu.

3. La resolució de concessió es dictarà pel gerent del Consorci Espacial Valencià - Val Space Consortium (VSC), per delegació de la Junta de Govern de 7 de maig de 2012, per la qual se li delega l'aprovació de les bases, la convocatòria i resolució de beques formatives en pràctiques a proposta de la Comissió Executiva.

4. La publicació d'esta resolució produirà els efectes de notificació a les persones interessades, d'acord amb el que disposa els articles 58 i 59.6 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i s'inserirà la informació corresponent en la pàgina web del Consorci Espacial Valencià - Val Space Consortium (VSC) #www.val-space.com#, así com en el seu tauler d'anuncis.

Informació complementària

* DURACIÓ DE LES BEQUES I PRÒRROGA

1. El període de duració de la beca serà de 6 mesos, des de la data que s'indique en la resolució de concessió,

(4)

#www.val-space.com# i en el seu tauler d'anuncis, ubicat en la Ciutat Politècnica de la Innovació, edifici 8G, accés B, planta S, camí de Vera, s/n, 46022 València.

2. El període de duració podrà prorrogar-se, sense necessitat de nova convocatòria, per un període màxim de 6 mesos addicionals, sempre que existisca disponibilitat pressupostària i l'exercici de l'activitat que s'estiga efectuant així ho requerisca o aconselle. quantitat màxima de 18.225,00 euros, i en l'exercici 2011 per una quantitat màxima de 30.375,00 euros, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en el corresponent exercici pressupostari.

Criteris de valoració

1. En la convocatòria regulada per estes bases, seran tinguts en compte els següents criteris de valoració:

A) Expedient acadèmic (fins a 15 punts):

La puntuació assignada a l'expedient acadèmic coincidirà proporcionalment amb la nota mitjana ponderada, que donarà lloc a una valoració entre 0 i 15 punts.

Quan la ponderació estiga realitzada amb una puntuació 0-4 s'aplicarà el que disposa l'apartat 13.4 i 5 del Reial Decret 1267/1994, de 10 de juny, pel qual es modifica el Reial Decret 1497/1987, de 27 de novembre, pel qual s'establixen les directrius generals comunes dels plans d'estudis dels títols universitaris de caràcter oficial. No obstant això, es recomana aportar certificació on conste la nota mitjana ponderada entre 5 i 10 punts.

B) Coneixements de valencià (fins a 5 punts):

Només es valoraran els certificats expedits i homologats per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, d'acord amb l'escala següent i es puntuarà exclusivament el nivell més alt acreditat:

Oral: 1 punt.

Elemental: 2 punts.

Mig: 4 punts.

Superior: 5 punts.

C) Coneixements addicionals (fins a 5 punts):

1. Experiència professional relacionada directament amb l'objecte de la beca, fins a 2 punts. Es computarà 0,2 punts per cada mes complet treballat.

2. Cursos de formació relacionats amb l'objecte de la beca, fins a un màxim de 3 punts. Es valoraran els cursos de formació i perfeccionament de duració igual o superior a 15 hores que hagen sigut cursats o impartits per l'interessat, d'acord amb l'escala següent:

De 200 o més hores: 3,00 punts.

De 100 o més hores, 2,00 punts.

De 75 o més hores, 1,50 punts.

De 50 o més hores, 1,00 punt.

De 25 o més hores, 0,50 punts.

De 15 o més hores, 0,20 punts.

Els centres de formació que impartisquen cursos han de ser organismes oficials o centres reconeguts.

En cap cas es puntuaran en el present apartat els cursos de valencià i d'idiomes.

D) Altres mèrits (fins a 15 punts)

Tenint en compte la naturalesa de la beca, es valoraran, fins a un màxim de 15 punts, els següents mèrits addicionals relacionats amb l'objecte de la convocatòria:

- Màster o postgrau oficial en l'àrea de telecomunicació: 12 punts.

- Altres beques disfrutades durant els estudis universitaris relacionades amb l'objecte de la beca: 2 punts.

- Participació en projectes d'investigació relacionats amb l'objecte de la beca: 1 punt.

E) Prova / entrevista (fins a 15 punts)

(5)

Una vegada efectuada la valoració dels mèrits arreplegats en les sol·licituds presentades, la comissió avaluadora convocarà els aspirants per a la realització d'una prova escrita i una entrevista, a fi de comprovar el coneixement de l'idioma requerit així com dels fonaments bàsics de components passius de microones.

El període de realització de les entrevistes serà comunicat als candidats en la pàgina web del Consorci Espacial Valencià - Val Space Consortium (VSC), #www.val-space.com#.

La puntuació màxima que s'atorgue a l'entrevista serà d'1 punt i a la prova escrita de 14 punts.

La no presentació a l'entrevista i/o, si és el cas, a la prova pràctica, comportarà l'exclusió de la convocatòria.

2. En cas d'empat, es resoldrà a favor de la persona que haja acreditat, en el moment de presentació de sol·licituds, el reconeixement de l'òrgan competent de tindre una discapacitat, o ser víctima de violència de gènere o d'accions terroristes, per este orde.

Fonts jurídiques i/o documentals

Normativa

- Resolució de 19 de setembre de 2014, del gerent del Consorci Espacial Valencià - Val Space Consortium (VSC), per la qual es convoca la concessió d'una beca formativa en pràctiques en disseny de components passius de microones per a aplicacions d'alta potència en comunicacions per satèl·lit (DOCV núm. 7371, de 30/09/14).

- Resolució de 5 de novembre de 2014, del gerent del Consorci Espacial Valencià - Val Space Consortium, per la qual es concedix una beca formativa en pràctiques en disseny de components passius de microones per a aplicacions d'alta potència en comunicacions per satèl·lit (DOCV núm. 7401, de 12/11/14).

Llista de normativa

Vegeu Resolució de 19 de seiembre de 2014

http://www.docv.gva.es/datos/2014/09/30/pdf/2014_8735.pdf

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

Referencias

Documento similar

1a23de6df84bd2c8d2c149d97f7b0e8f

 En aquesta fase, corresponen a les unitats de gestió la custòdia i el control de la documentació, així com l'accés, fins que és transferida a l'arxiu central.. Per

Se llega así a una doctrina de la autonomía en el ejercicio de los derechos que es, en mi opinión, cuanto menos paradójica: el paternalismo sería siempre una discriminación cuando

Per a Plumier, el guardó va significar un reconeixement no sols del client, sinó tam- bé de les institucions a la seua tasca, encara que, segons Casado: «És un premi no només a

En consecuencia, hemos recorrido un camino l i d e r a n d o l a c o n f o r m a c i ó n d e r e d e s colaborativas solidarias en los territorios en los que

Las condiciones para otorgar Matrícula de Honor, tal como consta en el apartado 4 del artículo 10 de la normativa del DOCV que regula la evaluación de bachillerato,

Acceptar la transversalitat de la igualtat entre les persones, aplicant-la en totes les polítiques, nivells, programes i accions de la Institució, per tal de contribuir a l'efectiva

En cas de necessitar-ho, hauran de crear diferents plantilles que permetan la introducció de totes les sessions: plantilla de cursos curriculars en seu principal, plantilla de