PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D ENERGIA ELÈCTRICA A LES INSTALLACIONS DE SERVEIS FERROVIARIS

22  Descargar (0)

Texto completo

(1)

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA A LES INSTAL—LACIONS DE SERVEIS FERROVIARIS

DE MALLORCA (SFM)

Palma, juliol de 2010

(2)

ÍNDEX

1. OBJECTE DE LA LICITACIÓ ... 2

2. CONDICIONS CONTRACTUALS... 3

3. CONDICIONS TÈCNIQUES DE L’OFERTA ... 3

4. CONDICIONS ECONÒMIQUES DE L’OFERTA ... 5

5. CONDICIONS COMPLEMENTÀRIES ... 11

6. ALTRES ESTIPULACIONS ... 15

7. FORMAT DE PRESENTACIÓ DE L’OFERTA ... 17 8. PRESSUPOST DE LICITACIÓ ... ¡Error! Marcador no definido.

(3)

1. OBJECTE DE LA LICITACIÓ

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP) té per objecte fixar les condicions tècniques pel subministrament d’energia elèctrica als 32 punts de subministrament que actualment té SFM.

D’altra banda, establirà les condicions de contractació per a tots el nous punts de subministrament de SFM (preus unitaris), en funció del tipus dels punts de subministrament.

Les dades relatives a la tramitació específica del titular del contracte són:

• Titular: Serveis Ferroviaris de Mallorca (en endavant SFM)

• Adreça: Passatge Cala Figuera, 6

• Municipi: 07009 Palma

Estaran inclosos els costos d’accés a les xarxes de distribució (terme de potència, terme de reactiva, ...), que corresponguin.

Tots les ofertes hauran de presentar la seva millor proposta per a tots i cadascun dels tipus de contractes de subministrament possibles:

• Subministrament en mitja tensió. Tarifa 6.1A.

• Subministrament en mitja tensió. Tarifa 3.1A.

• Subministrament en baixa tensió amb potència contractada superior a 15 kW. Tarifa 3.0A.

• Subministrament en baixa tensió amb potència contractada igual o inferior a 10 kW, sense discriminació horària. Tarifa 2.0A.

• Subministrament en baixa tensió amb potència contractada igual o inferior a 10 kW, amb discriminació horària. Tarifa 2.0DHA.

(4)

• Subministrament en baixa tensió amb potència contractada igual o inferior a 15 kW i superior a 10 kW, sense discriminació horària. Tarifa 2.1A.

• Subministrament en baixa tensió amb potència contractada igual o inferior a 15 kW i superior a 10 kW, amb discriminació horària. Tarifa 2.1DHA.

2. CONDICIONS CONTRACTUALS

Es contracta l’adquisició de l’energia elèctrica amb un Comercialitzador, amb el qual el Consumidor signarà un contracte únic d’adquisició d’energia elèctrica i prestació de serveis per punt de subministrament.

Les empreses licitadores hauran de justificar documentalment el nombre de registre d’inscripció definitiva, assignat pel Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, al Registre Administratiu de Distribuïdors, Comercialitzadors i Consumidors Qualificats.

L’empresa adjudicatària s’encarregarà de contractar al seu càrrec l’accés a les xarxes de distribució d’energia. El contracte d’accés es realitzarà en nom del client.

3. CONDICIONS TÈCNIQUES DE L’OFERTA

3.1. Les característiques actuals del subministrament són les següents:

3.1.1. Característiques actuals dels subministraments.

• Corrent alterna.

• Tensió nominal en baixa tensió: 230/400 V ± 7%

• Tensió nominal en mitja tensió: 15.000 V ± 7%

A l’Annex I es detalla el tipus i potència contractada a cada punt de subministrament.

(5)

3.1.2. Consums anuals

Es prenen com a referència els consums des de gener de 2007 fins a gener de 2010. El consum anual previst per a cadascun dels punts de subministrament per un any tipus es presenta a l’Annex I.

3.2. Qualitat del Subministrament.

Els índexs de qualitat del subministrament seran els establerts al RD 1955/2000 de 1 de desembre, pel que es regulen les activitats de transport i distribució, comercialització, subministraments i procediments d’autorització de les instal—lacions d’energia elèctrica i l’Ordre ECO/797/2002, de 22 de març, per la qual s’estableix el procediment de mesura i control de la continuïtat de subministrament elèctric, o qualsevol altra legislació que les completi o substitueixi.

Especialment es tindrà en consideració:

• Nombre i durada de les interrupcions (talls i microtalls)

• Característica de l’ona de tensió.

Amb l’acceptació d’aquest plec, el Comercialitzador actuarà com interlocutor amb la distribuïdora.

Es compromet a informar, amb una antelació mínima de cinc dies naturals dels talls planificats a la xarxa per motius tècnics.

Les comunicacions es faran per correu electrònic i telèfon al contacte que es donarà a tal efecte de l’Àrea d’Infraestructura.

El Comercialitzador informarà de la causa i durada dels talls, microtalls o interrupcions no planificats.

3.3. Garantia del Subministrament.

El Subministrament Elèctric complirà amb el regulat al RD 1955/2000 de 1 de desembre, pel que es regulen les activitats de transport i distribució, comercialització, subministraments i procediments d’autorització de les instal—lacions d’energia elèctrica o qualsevol altra legislació que el substitueixi o complementi.

(6)

Es garantirà en tot moment el subministrament d’energia demandada durant el període que s’hagi fet l’oferta, encara que la demanda sigui diferent a les condicions de contractació definides al present plec.

El representant serà el responsable davant l’administració de les responsabilitats tècniques i econòmiques a que poguessin motivar les fallades del subministrament.

3.4. Suspensió del subministrament.

S’atendrà al RD 1955/2000 o qualsevol altra legislació vigent que la substitueixi.

4. CONDICIONS ECONÒMIQUES DE L’OFERTA

4.1. Preu de subministrament.

Es presentarà un preu únic i fix per bloc. L’oferta contindrà els preus d’energia, potència i lloguer d’equips de mesura.

Els preus unitaris seran fixes i invariables any a any amb excepció de les variacions de les tarifes d’accés i resta de termes regulats que pugui aprovar l’Administració Pública. Els preus inclouran tots els impostos i despeses (avals, depòsits, ...) que es poguessin originar com a conseqüència de l’atorgament i compliment del contracte.

El preu del kWh es presentarà en c€/kWh i quatre xifres decimals, per cadascun dels períodes tarifaris per la durada de la oferta definida a aquest plec, per les següents condicions de contractació (segons RD 1164/2001). Els possibles desviaments en el volum de consum anual i la corba de càrrega no podran ser en cap cas motiu de reclamació, en relació al preu ofert. Tampoc s’admetran penalitzacions per excés de potencia demandada a qualsevol horari de potència contractada.

El preu del terme de potencia i d’energia reactiva, si aplica, s’establiran d’acord a la legislació vigent.

Tots els preus inclouran impost elèctric, però no IVA.

(7)

4.1.1. Preus màxims.

Bloc 1. Subministraments en baixa tensió amb potència contractada superior a 15 kW.

Tarifa 3.0A

Aquesta modalitat té tres períodes de facturació.

Serà d’aplicació la tarifa d’accés 3.0A, segons la definició de períodes horaris establerta a l’Ordre ITC/1732/2010, de 28 de juny, per la que es revisen els peatges d’accés a partir de l’1 de juliol de 2010 les tarifes i primes de les instal—lacions de règim especial o qualsevol altra legislació que el substitueixi o complementi.

Els preus màxims d’energia (c€/kWh), IVA exclòs, a oferir en aquest Bloc, per cada període tarifari, són els següents:

P1 P2 P3

Terme energia (c€/kWh) 18,7255 14,8186 8,7739 El preu màxim del lloguer de cada equip de mesura, IVA exclòs serà:

Bloc 1 Anual

Preu màxim lloguer equip de mesura €/any 167,52

Bloc 2. Subministraments en baixa tensió amb potència contractada igual o inferior a 10 kW, sense discriminació horària. Tarifa 2.0A.

Aquesta modalitat té un únic període de facturació.

Serà d’aplicació la tarifa d’accés 2.0A establerta a l’Ordre ITC/1732/2010, de 28 de juny, per la que es revisen els peatges d’accés a partir de l’1 de juliol de 2010 les tarifes i primes de les instal—lacions de règim especial o qualsevol altra legislació que el substitueixi o complementi.

El preu màxim d’energia (c€/kWh), IVA exclòs, a oferir en aquest Bloc és el següent:

P1 Terme energia (c€/kWh) 14,8536

(8)

El preu màxim del lloguer de cada equip de mesura, IVA exclòs serà:

Bloc 2 Anual

Preu màxim lloguer equip de mesura €/any 18,40

La comercialitzadora podrà oferir tarifa de darrer recurs (TUR) per aquest bloc, sense discriminació horària.

Bloc 3. Subministraments en baixa tensió amb potència contractada igual o inferior a 10 kW. Tarifa 2.0DHA

Aquesta modalitat té dos períodes de facturació.

Serà d’aplicació la tarifa d’accés 2.0DHA, segons la definició de períodes horaris establerta a l’Ordre ITC/1732/2010, de 28 de juny, per la que es revisen els peatges d’accés a partir de l’1 de juliol de 2010 les tarifes i primes de les instal—lacions de règim especial o qualsevol altra legislació que el substitueixi o complementi.

Els preus màxims d’energia (c€/kWh), IVA exclòs, a oferir en aquest Bloc, per cada període tarifari, són els següents:

P1 P2

Terme energia (c€/kWh) 17,5278 7,4323 El preu màxim del lloguer de cada equip de mesura, IVA exclòs serà:

Bloc 3 Anual

Preu màxim lloguer equip de mesura €/any 51,25

La comercialitzadora podrà oferir tarifa de darrer recurs (TUR) per aquest bloc, amb discriminació horària.

Bloc 4. Subministraments en baixa tensió amb potència contractada igual o inferior a 15 kW i superior a 10 kW, sense discriminació horària. Tarifa 2.1A

Aquesta modalitat té un únic període de facturació.

(9)

Serà d’aplicació la tarifa d’accés 2.1A, segons la definició de períodes horaris establerta a l’Ordre ITC/1732/2010, de 28 de juny, per la que es revisen els peatges d’accés a partir de l’1 de juliol de 2010 les tarifes i primes de les instal—lacions de règim especial o qualsevol altra legislació que el substitueixi o complementi.

El preu màxim d’energia (c€/kWh), IVA exclòs, a oferir en aquest Bloc és el següent:

P1 Terme energia (c€/kWh) 17,3567

El preu màxim del lloguer de cada equip de mesura, IVA exclòs serà:

Bloc 4 Anual

Preu màxim lloguer equip de mesura €/any 22,70

Bloc 5. Subministraments en baixa tensió amb potència contractada igual o inferior a 15 kW i superior a 10 kW. Tarifa 2.1DHA

Aquesta modalitat té dos períodes de facturació.

Serà d’aplicació la tarifa d’accés 2.1DHA, segons la definició de períodes horaris establerta a l’Ordre ITC/1732/2010, de 28 de juny, per la que es revisen els peatges d’accés a partir de l’1 de juliol de 2010 les tarifes i primes de les instal—lacions de règim especial o qualsevol altra legislació que el substitueixi o complementi.

El preu màxim d’energia (c€/kWh), IVA exclòs, a oferir en aquest Bloc és el següent:

P1 P2

Terme energia (c€/kWh) 19,8949 8,7759 El preu màxim del lloguer de cada equip de mesura, IVA exclòs serà:

Bloc 5 Anual

Preu màxim lloguer equip de mesura €/any 55,55

(10)

Bloc 6. Subministraments en mitja tensió amb potència contractada igual o inferior a 450 kW. Tarifa 3.1A

Aquesta modalitat té dos períodes de facturació.

Serà d’aplicació la tarifa d’accés 3.1A, segons la definició de períodes horaris establerta a l’Ordre ITC/1732/2010, de 28 de juny, per la que es revisen els peatges d’accés a partir de l’1 de juliol de 2010 les tarifes i primes de les instal—lacions de règim especial o qualsevol altra legislació que el substitueixi o complementi.

El preu màxim d’energia (c€/kWh), IVA exclòs, a oferir en aquest Bloc és el següent:

P1 P2 P3

Terme energia (c€/kWh) 18,6984 17,1780 12,1483

El preu màxim del lloguer de cada equip de mesura, IVA exclòs serà:

Bloc 6 Anual

Preu màxim lloguer equip de mesura €/any 599,87

Bloc 7. Subministraments en mitja tensió amb potència contractada superior a 450 kW.

Tarifa 6.1

Aquesta modalitat té sis períodes de facturació.

Es tracta de consums destinats a tracció ferroviària.

Serà d’aplicació la tarifa d’accés 6.1, segons la definició de períodes horaris establerta a l’Ordre ITC/1732/2010, de 28 de juny, per la que es revisen els peatges d’accés a partir de l’1 de juliol de 2010 les tarifes i primes de les instal—lacions de règim especial o qualsevol altra legislació que el substitueixi o complementi.

(11)

El preu màxim d’energia (c€/kWh), IVA exclòs, a oferir en aquest Bloc és el següent:

P1 P2 P3 P4 P5 P6

Terme energia (c€/kWh) 20,5811 17,0753 13,4996 10,9646 10,2965 8,0541

El preu màxim del lloguer de cada equip de mesura, IVA exclòs serà:

Bloc 7 Anual

Preu màxim lloguer equip de mesura €/any 1054,62

4.2. Altres despeses i impostos.

El preu serà fix i únic durant tota la vigència del contracte, per les condicions detallades el present plec i inclourà tots aquells conceptes tècnics i econòmics derivats de la prestació del subministrament. Els següents conceptes, entre d’altres, estaran inclosos al preu:

• Avals.

• Tramitació de contractes (inclosos els tràmits amb el Distribuïdor i Comercialitzador actuals).

• Depòsits.

• Els costos derivats de la prestació de serveis detallats al present Plec.

• Benefici.

• ...

El terme d’energia de les factures mensuals seran el resultat d’aplicar el preu del kWh ofert a la quantitat d’energia consumida aquell mes durant cadascun dels períodes tarifaris, aplicats els impostos adients.

(12)

La factura inclourà també el terme de potència, terme de reactiva, lloguer d’equips de mesura, si aplica, impost sobre l’electricitat i IVA, publicats a la regulació vigent.

4.3. Revisió de preus.

Els preus romandran fixes i inalterables durant el primer any de durada del contracte i només s’admetran variacions en els preus regulats del terme de potència i d’energia reactiva, d’acord amb la regulació vigent. La revisió de preus serà anual.

El segon any i successius s’actualitzarà el preu de la energia mitjançant fórmula proposada a la seva oferta econòmica.

En qualsevol cas, l’empresa adjudicatària haurà de facilitar com a mínim tres mesos abans de finalitzar el primer any els nous preus no regulats degut a la revisió dels mateixos. La revisió de preus s’haurà de realitzar d’acord l’estipulat a la llei 30/2007, de contractes al sector públic.

5. CONDICIONS COMPLEMENTÀRIES

5.1. Equips de mesura: Instal—lació, Manteniment i Verificació.

Els equips de mesura actuals són propietat de la empresa distribuïdora ENDESA Distribución Eléctrica, SL. Si per qualsevol motiu, algun dels equips no fos vàlid, la companyia comercialitzadora adjudicatària es responsabilitzarà de modificar o substituir l’equip, gestionant les operacions necessàries amb la companyia distribuïdora i quedant l’equip en propietat de dita companyia distribuïdora. En tot cas, els equips de mesura, compliran amb el RD 1955/2000 de 1 de desembre, pel que es regulen les activitats de transport i distribució, comercialització, subministraments i procediments d’autorització de les instal—lacions d’energia elèctrica i el RD 1110/2007 de 24 d’agost, pel que s’aprova el Reglament Unificat de Punts de Mesura o qualsevol altra legislació que el substitueixi o complementi.

El Comercialitzador no inclourà al preu del kWh cap cost derivat del lloguer, instal—lació ni manteniment dels equips de telemesura.

Les despeses telefòniques derivades de la lectura de la Telemesura, si apliquen, seran

(13)

Qualsevol altra necessitat d’infraestructura addicional de comunicació serà per compte del Comercialitzador. Al finalitzar el contracte dita infraestructura quedarà en benefici del Consumidor.

El Comercialitzador es compromet a fer totes les verificacions sistemàtiques obligatòries dels equips de mesura que determini l’Operador del Sistema, d’acord al RD 1110/2007 pel que s’aprova el Reglament Unificat de Punts de Mesura o qualsevol altra legislació que el substitueixi o complementi.

5.2. Lectura de Consums, Corbes de Càrrega i Facturació.

5.2.1. Lectura de Consums

L’empresa adjudicatària realitzarà, sense cap càrrec addicional, la lectura i validació dels registres horaris de consum, i el seu enviament a l’Operador del Sistema Elèctric, en compliment del RD 1110/2007 pel que s’aprova el Reglament Unificat de Punts de Mesura o qualsevol altra legislació que el substitueixi o complementi.

El Comercialitzador facilitarà al Consumidor l’accés a les mesures, pel millor coneixement i gestió del consum. Aquesta informació serà facilitada en format electrònic obert.

L’adjudicatari final haurà d’aportar al Consumidor, com a mínim, el nom, nombre de telèfon, fax i correu electrònic de la persona designada com a gestor comercial, així com un codi d’accés a través d’Internet. En qualsevol cas, s’haurà de donar resposta comercial en un màxim de 24 hores de dilluns a divendres.

5.2.2. Facturació

El Comercialitzador facturarà al Consumidor tots els serveis inclosos al Contracte de forma mensual per cada punt de subministrament als subministraments en mitja tensió i una única factura per tots els punts de subministraments de baixa tensió, si bé aquesta factura única haurà de detallar totes les dades de cadascun dels punts de subministrament. La facturació serà, dins dels primers 10 dies hàbils del mes següent a la medició i haurà d’incloure les mesures d’un mes sencer.

La factura contemplarà com a mínim la següent informació:

(14)

• Període de consum.

• Dades del subministrament.

• Dades del contracte: Identificació del contracte, CUPS, nombre de comptador, tarifa, potències contractades, tensió de subministrament.

• Persona de contacte: Telèfon.

• Consums d’energia activa/reactiva als períodes i potències màximes als mateixos, si apliquen.

• Període de facturació.

• Data i lectura actual, assenyalant si és tracta d’una mesura real o estimada.

• Data i lectura anterior, assenyalant si és tracta d’una mesura real o estimada.

• Consum.

• Terme de potència.

• Terme d’energia.

• Terme de reactiva.

• Impost sobre l’electricitat.

• Lloguer de l’equip de mesura.

• IVA.

El Consumidor es reserva el dret de retornar la factura quan no inclogui aquests paràmetres, amb la implicació que suposa respecte als terminis de pagament i interessos de demora.

(15)

La factura mensual comprendrà el total de l’energia enregistrada pels comptadors. Si per averia no es pogués disposar de tota la informació necessària per emetre la factura correctament, s’atendrà al RD 1955/2000 de 1 de desembre, pel que es regulen les activitats de transport i distribució, comercialització, subministraments i procediments d’autorització de les instal—lacions d’energia elèctrica i el RD 1110/2007 de 24 d’agost, pel que s’aprova el Reglament Unificat de Punts de Mesura o qualsevol altra legislació que el substitueixi o complementi.

En qualsevol cas la regularització es produirà abans de la finalització de l’any natural.

El comercialitzador traslladarà a SFM les bonificacions o descomptes que corresponguin per incompliments a la qualitat del subministrament, d’acord amb aquest Plec i la reglamentació vigent.

Mensualment, el comercialitzador informarà a SFM del punts amb factor de potència inferior a 0,95.

5.3. Interlocució amb SFM.

El comercialitzador posarà a disposició de SFM una persona responsable del contracte de subministrament, sense cap tipus de cost addicional. En tot cas, qualsevol consulta de SFM haurà de ser atesa per aquesta persona o substitut en un termini mínim de 24 hores.

5.4. Serveis Complementaris.

El Comercialitzador inclourà en el preu de l’oferta els serveis:

• Estudi per a la modificació de la tarifa d’accés. L’empresa adjudicatària farà un estudi de la tarifa d’accés que millor s’adapti per cada subministrament elèctric. Aquest estudi es basarà en el càlcul potència optima a contractar, del cost d’aquestes tarifes d’accés, els drets d’escomesa i d’enganxament que s’originin amb la potència contractada i l’anàlisi de la possibilitat tècnica de realitzar el canvi. Aquest estudi no suposarà cap cost per SFM.

• Propostes per a la millora del factor de potència.

(16)

• Assessorament per la disminució del cost econòmic dels punts de subministrament elèctric.

• Propostes de correcció i millora d’acord amb la legislació aplicable, sense que la execució d’aquestes puguin condicionar de cap manera les condicions estipulades al subministrament.

6. ALTRES ESTIPULACIONS

6.1. Període de validesa.

El període de validesa del present contracte s’estableix en 12 mesos a comptar des de la firma del contracte.

Es podrà prorrogar d’acord amb les clàusules detallades al Plec de Clàusules Administratives.

6.2. Altes, baixes i modificacions de subministraments.

Durant la vigència del contracte, es poden donar d’alta noves instal—lacions. En aquest cas, és d’obligació per l’adjudicatari donar subministrament elèctric a les noves instal—lacions, al preu establert en contracte pel bloc en que estigui integrat el nou punt de subministrament.

També es poden donar de baixa subministraments, sense que l’empresa adjudicatària tingui dret a cap tipus d’indemnització. A més a més, totes les operacions que s’hagin de fer per tallar el subministrament d’energia als punts de consum donats de baixa seran per compte de l’adjudicatari.

SFM podrà modificar durant la vigència del contracte les potències contractades en els diferents períodes, en funció de les seves necessitats i dins dels límits establerts a la normativa. De la mateixa manera podrà canviar a altres tarifes d’accés a xarxa els diferents subministraments, quan les circumstàncies així ho aconsellin, essent vàlids en aquest cas els preus d’adjudicació de la nova tarifa. SFM pagarà les depeses que el Distribuïdor traslladi al Comercialitzador pels canvis sol—licitats.

(17)

Cal recalcar que SFM es troba en fase d’electrificació de les seves línies ferroviàries, pel que es preveu un increment significatiu de la demanda del bloc 7. S’estima el consum d’aquestes noves instal—lacions en 23.700 MWh anuals, una vegada s’hagin dut a terme totes.

6.3. Forma i terminis de pagament.

La factura corresponent als punts de subministrament de baixa tensió seran abonades al Comercialitzador pel Consumidor mitjançant domiciliació bancària.

Les factures corresponents als punts de subministrament de mitja tensió seran abonades al Comercialitzador pel Consumidor mitjançant transferència bancària al compte i entitat que s’indiqui en un termini de seixanta dies (60).

El període de pagament i interessos de demora s’ajustaran al regulat al RD 1955/2000 de 1 de desembre, pel que es regulen les activitats de transport i distribució, comercialització, subministraments i procediments d’autorització de les instal—lacions d’energia elèctrica i el RD 1110/2007 de 24 d’agost, pel que s’aprova el Reglament Unificat de Punts de Mesura o qualsevol altra legislació que el substitueixi o complementi.

La factura elèctrica serà avaluada tècnica i econòmicament per SFM.

6.4. Responsabilitat del Servei.

Correspondrà amb el reglamentat al RD 1955/2000 de 1 de desembre, pel que es regulen les activitats de transport i distribució, comercialització, subministraments i procediments d’autorització de les instal—lacions d’energia elèctrica i el RD 1110/2007 de 24 d’agost, pel que s’aprova el Reglament Unificat de Punts de Mesura o qualsevol altra legislació que el substitueixi o complementi.

6.5. Autocontrol i Inspecció.

El Comercialitzador farà autocontrol de la qualitat del subministrament i informarà mensualment al Consumidor dels incompliments en la qualitat del servei en els aspectes de continuïtat del subministrament i qualitat del producte.

El Comercialitzador assessorarà tècnica i legalment al Consumidor davant del Distribuïdor, per possibles incompliments en la qualitat del servei en els aspectes de

(18)

continuïtat de subministrament i qualitat del producte, d’acord amb el RD 1955/2000 o qualsevol altra legislació vigent que la substitueixi o complementi.

El Comercialitzador a petició del Consumidor, realitzarà les gestions i reclamacions administratives oportunes davant del Distribuïdor i instarà al mateix a resoldre les incidències del servei amb celeritat, assegurant la seva qualitat.

6.6. Actuacions front a la Distribuïdora i altres Comercialitzadores.

La Comercialitzadora adjudicatària i prèvia autorització per escrit del Consumidor, actuarà en nom d’aquest i realitzarà les gestions autoritzades pel mateix, davant del Distribuïdor i altres Comercialitzadores en els temes relatius a la modificació i cancel—lació dels Contractes de Subministrament d’energia elèctrica, que fins el moment de la firma del nou contracte, pogués tenir establerts el Consumidor amb les mateixes.

6.7. Resolució

Serà motiu de rescissió del contracte la desaparició de l’adjudicatari del Registre Administratiu de Distribuïdors, Comercialitzadors i Consumidors Qualificats.

7. FORMAT DE PRESENTACIÓ DE L’OFERTA

El document de presentació de l’oferta tindrà com a mínim tres apartats que s’indiquen a continuació:

• Acceptació punt per punt de les condicions establertes al present plec tècnic.

• Oferta econòmica.

Es detallarà:

o Preu detallat per cadascun del bloc tipus (lloguer de comptadors, terme d’energia, terme de potència segons la legislació vigent), IVA exclòs, d’acord amb el format següent per cadascun dels blocs.

(19)

BLOC X

P1 P2 P3 P4 P5 P6

TP (€/kW any) TE (c€/kWh) LEM (€/any)

On,

X, indica el bloc al que pertany.

TP, terme de potència (preu en € amb sis xifres decimals) TE, terme d’energia (preu en c€ amb quatre xifres decimals)

LEM, lloguer equip de mesura (preu en € amb dues xifres decimals) o Bloc que s’assigna a cadascun dels punts de subministrament d’acord

amb el format:

REF MUNICIPI Nº PÒLISSA CUPS BLOC

On,

REF, MUNICIPI, PÒLISSA i CUPS corresponen als camps de l’annex 1 BLOC, es el bloc assignat a cada punt de subministrament d’acord amb l’apartat 4 (1.1)

o Previsió del cost anual en funció dels consums estimats i l’oferta presentada, detallant per cada punt de subministrament el cost de lloguer d’equips, terme de potència i terme d’energia.

(20)

o Fórmula de càlcul de la revisió dels preus. Proposta de revisió de preus.

• Millores al PPTP.

Aquest apartat contemplarà totes les millores addicionals, es a dir, no contemplades al PPTP, que estaran incloses dins l’oferta econòmica.

L’oferta es presentarà tant en format paper com electrònic.

8. PRESSUPOST DE LICITACIÓ

El present contracte es licita per preus unitaris.

El pressupost de despesa anual es descompon de la següent manera:

Pressupost màxim anual de despesa: un milió nou-cents vint-i-tres mil sis cents trenta-un euros amb vint-i-un cèntims (1.923.631,21 €), IVA inclòs (18%), si bé aquest cost dependrà dels consums d’energia elèctrica reals (1.630.195,94 € IVA exclòs). Aquest pressupost es destina al consum real establert al plec de prescripcions tècniques (Vid. Clàusula 3).

D’aquesta quantitat 205.517,42 €, corresponen al terme de potència que s’actualitzarà d’acord a la legislació vigent.

Per l’estimació de costos no s’han tingut en compte possibles recàrrecs, per consum d’energia reactiva, ni al terme de potència, per excessos de potència.

No obstant l’exposat, la previsió de despesa màxima anual podrà arribar progressivament fins els sis milions d’euros (6.000.000 ), en funció de les ampliacions a l’electrificació previstes per SFM, segons els preus unitaris d’adjudicació, sense perjudici de l’establert per a les revisions de preus.

Del pressupost total anual s’abonarà únicament l’energia efectivament consumida segons els preus unitaris ofertats per l’adjudicatari.

(21)

20

I. Característiques dels punts de consum i consums anuals estimats. Nº PÒLISSACUPS P1 (kW) P2 (kW) P3 (kW) P4 (kW) P5 (kW) P6 (kW) C1 C2 C3 C4 C5 C6 50003548994 ES0031500202257001EE0F2,2 - - - - - 100,00%- - - - - 50003553910 ES0031500202256001WB0F2,2 - - - - - 100,00%- - - - - 50003538929 ES0031500568790001TP0F 5,5 - - - - - 100,00%- - - - - 50003548988 ES0031500206692001VR0F2,2 - - - - - 100,00%- - - - - 50003598039 ES0031500206693001ZN0F3,3 - - - - - 100,00%- - - - - 50003150082 ES0031500212861001PX0F19,8- - - - - 100,00%- - - - - 50003769345 ES0031500630103002ZT0F55,555,5- - - - 18,10%81,90%- - - - 50003217095 ES0031500220263001HN0F2,2 - - - - - 100,00%- - - - - 50003217209 ES0031500220277001YM0F5,5 - - - - - 100,00%- - - - - 50004531804 ES0031500571670001MV0F9,9 - - - - - 100,00%- - - - - 50004517207 ES0031500559485001MA0F19,819,8- - - - 18,80%81,20%- - - - 50002653136 ES0031500607056001BB0F5,196 - - - - - 100,00%- - - - - 50002716618 ES0031500605591001WL0F 17,32117,321- - - - 7,70%92,30%- - - - 50002073174 ES0031500176520001HE0F 3,3 - - - - - 100,00%- - - - - 50002540152 ES0031500593183001NJ0F 727272- - - 12,80%67,80%19,40%- - - 50001064924 ES0031500609934001KK0F404040- - - 14,20%23,40%62,40%- - - 50001064939 ES0031500609933001RX0F 404040- - - 15,60%26,00%58,40%- - - 50002678708 ES0031500612679001EV0F6060- - - - 19,10%80,90%- - - - 50002693513 ES0031500612680001CM0F4040- - - - 17,70%82,30%- - - - 50002694593 ES0031500612682001SG0F4040- - - - 16,90%83,10%- - - - 50002714590 ES0031500616622001SN0F303030- - - 14,70%28,30%57,00%- - - 50001107579 ES0031500615947001SQ0F505050- - - 9,90%33,10%56,90%- - - 50004538787 ES0031500571533001YM0F2 - - - - - 100,00%- - - - -

(22)

21

ÒLISSACUPS P1 (kW) P2 (kW) P3 (kW) P4 (kW) P5 (kW) P6 (kW) C1 C2 C3 C4 C5 C6 4538774 ES0031500571534001AQ0F9,9 - - - - - 100,00%- - - - - 3508218 ES0031500545232001KB0F2,3 - - - - - 100,00%- - - - - 2146511 ES0031500185387001ZQ0F9,525 - - - - - 100,00%- - - - - 2136709 ES0031500569524001ND0F2 - - - - - 100,00%- - - - - 3540012 ES0031500569523001ZK0F9,9 - - - - - 100,00%- - - - - 3537341 ES0031500595420001YX0F13,2- - - - - 100,00%- - - - - 3608675 ES0031500184263001CA0F1,1 - - - - - 100,00%- - - - - 020583ES0031500131079001TF0F 25,95 25,95 25,95 - - - 21,90%44,30%33,80%- - - 585511ES0031500611779001SF0F4000400040004000400040007,40%12,40%6,90%11,80%14,10%47,30%

Figure

Actualización...

Referencias