CABK Renda Fixa Curt Termini Renda Fixa

Download (0)

Full text

(1)

Política d'Inversió

Fons de Renda fixa curt termini. La inversió podrà realitzar-se de manera directa o amb IICs o derivats

Evolució valor de la participació

Rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures.

Rendibilitats i risc històric

Rendibilitat Acumulada Anualitzada

3 anys 5 anys 10 anys -0,14 % -0,48 % 0,77 %

Rendibilitat Últims Anys

2021 2020 2019 2018 2017

-1,08 % -0,02 % 0,68 % -1,52 % -0,44 %

Rendibilitat Acumulada Any Actual i Interanual

16/02/2022 Últims 12 mesos

-0,81 % -1,73 %

Rendibilitat Acumulada Mensual

Gen.

-0,3%

Rendibilitat i Risc

Millor mes

Pitjor mes Nº mesos positius Nº mesos negatius Màxima caiguda Dies recuperació

0,58 % -2,50 % 27 33 -4,10 % -

Volatilitat

Dades Pla de Pensions

Nivell de risc

Indicador de riesgo exigido por la O.M.

ECC/2316/2015

Riesgo:

El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas d'esdeveniment d'alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulades en la normativa de plans i fons de pensions.

El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

Per què en aquesta categoria? Pel risc de tipus d'interès i de crèdit dels actius, la qualitat crediticia dels quals pot arribar a ser moderada. A mesura que s'apropi el venciment, anirà disminuint.

Comissions

Entitat gestora: 0,850 % Entitat dipositària: 0,090 % Despeses Indirectes: 0.01 %

Les comissions són anuals i es cobren sobre el patrimoni del pla de pensions.

L'estimació del total de despeses anualitzats del pla és d'un 0,98000 %.

Aquest percentatge pot variar cada any i inclou la comissió de gestió i de dipositària, així com les despeses de serveis externs i de transacció de les inversions, els quals incorporen les despeses d'anàlisi sobre les inversions. Si existeixen, també es tenen en compte els costos indirectes i les retrocessions de comissió corresponents a fons d'inversió.

(2)

Distribució de les inversions

CARTERA SECTORS

DIVISA SECTOR RENDA FIXA

TIPUS ACTIU

Inversió socialment responsable i amb l'objectiu de sostenibilitat

VidaCaixa considera criteris ambientals, socials i de governança (ASG) en la gestió de les seves inversions. Aquests factors s'integren de forma sistemàtica en tot el procés d'inversió, des de l'anàlisi financera fins a la presa de decisions d'inversió i el seu posterior seguiment.

Alinear els criteris financers amb aquells vinculats a la inversió sostenible pot tenir un efecte favorable en els resultats financers a llarg termini de les empreses, a la vegada que contribueixen a un major progrés en matèria mediambiental, social i de bon govern. VidaCaixa considera que integrar aquests factors, al costat de criteris financers, poden reduir els riscos existents i millorar les rendibilitats a llarg termini dels productes que ofereix.

VidaCaixa està compromesa amb les principals organitzacions internacionals que lideren el canvi cap a una economia sostenible, com els Principis d'Inversió Responsable (PRI) de Nacions Unides o Els Principis de la Sostenibilitat en Assegurances (PSI) de la Iniciativa Financera del Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (UNEP FI).

A més, compta amb les seves pròpies polítiques amb l'objectiu de garantir una actuació responsable en tota la seva cadena de valor. VidaCaixa disposa de polítiques i declaratius d'actuació en sostenibilitat, conforme amb els requeriments regulatoris vigents i amb els valors corporatius de tot el Grup CaixaBank: qualitat, confiança i compromís social.

Si vol més informació sobre l'aproximació en matèria de sostenibilitat que fa VidaCaixa pot consultar la memòria d'activitats.

Comentari del gestor

Durant el mes els mercats financers s'han mantingut volàtils, aguditzats per les tensions geopolítiques a Ucraïna i a l'espera de la reunió de la FED. Aquesta s'ha saldat amb l'alta probabilitat que el març es pugin els tipus d'intervenció, sense descartar augments addicionals durant aquest any, i també es llançarà un procés per reduir el balanç de l'organisme monetari. En l'àmbit sanitari, els contagis per la variant ómicron donen signes de descensos, sense lloc a dubte, això ajudarà reprendre la reactivació econòmica després de l'aplicació de mesures restrictives novament. De cara al mes que ve, l'evolució de la inflació i l'actuació dels diferents Bancs Centrals seran peces clau.

El mercat de renda fixa segueix ajustant-se a un nou escenari on els Bancs Centrals estan replegant les polítiques monetàries aplicades amb motiu de la pandèmia, així com també s'estimen properes pujades dels tipus d'interès. Això ha seguit afavorint l'ascens de la rendibilitat durant el mes en tots els trams del deute del tresor. És així, que es manté la tendència de desembre on el bo americà a 10 anys va tancar el trimestre en 1,51% (vs. 1,44% al tancament de novembre) i el 10 anys alemany va escalar fins a - 0,17%, des de - 0,34% del mes anterior. La mateixa tendència es va registrar als països perifèrics europeus, el TIR del bo a 10 anys espanyol va pujar fins a 0,56%, respecte el 0,39% de novembre, la seva prima de risc es va ampliar i va tancar al voltant els 74 p.b. El deute corporatiu en termes generals registra durant el mes un comportament similar al deute governamental, encara que més moderat.

Part important de la cartera es troba invertida en emissions corporatives, al voltant del 45%, on el sector financer té un pes important. Els principals emissors en cartera de deute públic es concentren a Itàlia i Espanya, per bé que les emissions italianes tenen un pes més rellevant.

Davant l'actual context el TIR de mercat se situa en - 0,29% i la qualitat creditícia de la cartera es manté a BBB+. Amb l'objectiu de protegir la cartera, estratègicament es manté la durada de la cartera en nivells baixos al voltant els 1,7 anys.

(3)

Adhesions i certificacions

Principals mètriques de sostenibilitat

Valoració ASG

6,6

6,1

Valoració (0-10) ¹

Emissions de CO2

69

135

(t/$M vendes) ²

Cartera Índex de referència

Contribució als ODS (3)

Distribució de les inversions en els ODS

2,2% 0,5% 0,5% 0,2% 20,8% 2,5%

16,6% 7,5% 12,0% 9,2% 4,5% 10,8%

12,0% 0,3% 0,2% 0,0% 0,0%

Informació descriptiva. Aquest producte no té fixats objectius de sostenibilitat.

Estratègia d'inversió de sostenibilitat

Aquest producte té la vocació d'incorporar els factors ASG en les decisions d'inversió pel que fa a les companyies i emissors públics o privats en què inverteix amb un sentit de promoció, en virtut de l'article 8 del Reglament (UE) 2019/2088. A més, VidaCaixa supervisa que les companyies i organitzacions en què es fa la inversió observen bones pràctiques de governança.

Les característiques ambientals o socials promogudes per aquest producte financer premia les companyies amb millors mètriques ASG i/o menors nivells d'emissions de CO2.

Per mesurar el compliment de les característiques mediambientals o socials que es promouen, VidaCaixa utilitza indicadors de sostenibilitat que obté de diferents plataformes i bases de dades financers i ASG. En concret els indicadors de sostenibilitat utilitzats per mesurar el compliment de cadascuna de les característiques ambientals o socials que es promouen mitjançant aquest producte són els següents:

Millors valoracions ASG respecte a índexs tradicionals assimilables.

Menors nivells d'emissions CO2 respecte a índexs tradicionals assimilables.

Encara que aquest producte no té un objectiu d'inversió sostenible, VidaCaixa supervisa la consecució de les

característiques mediambientals o socials promogudes a través de l'estratègia d'integració definida per al producte.

Les dades reflectides en aquests apartats es presenten a mes vençut.

(4)

PRINCIPALS VALORS

PRINCIPALS VALORS

Valors Percentatge

CUENTA CORRIENTE 7,68 %

SPGB 0.35 07/30/23 3,87 %

BTPS 0.95 03/15/23 2,98 %

BTPS 0 01/15/24 2,92 %

BTPS 5 1/2 11/01/22 2,62 %

SPGB 1.95 04/30/26 2,43 %

BTPS 1.85 05/15/24 2,34 %

BTPS 1 3/4 07/01/24 2,33 %

BTPS 2.45 10/01/23 2,31 %

BTPS 0.3 08/15/23 2,31 %

Fiscalitat

Les aportacions donen dret a una reducció en la base imposable general de l'IRPF amb el límit màxim de la menor de les quantitats següents:

1.500 € anuals per aportacions del partícip en plans de pensions individuals, associats, de treball, plans de previsió assegurats, Plans de Previsió Social Empresarial, determinades Mutualitats de Previsió Social, i assegurances privades que cobreixin exclusivament el risc de dependència severa o gran dependència.

el 30% dels rendiments nets del treball i d'activitats econòmiques percebuts individualment en l'exercici.

Aquest limiti s'incrementarà en 8.500 euros, sempre que tal increment provingui de contribucions empresarials, o d'aportacions del treballador al mateix instrument de previsió social per import igual o inferior a la respectiva contribució empresarial.

Les aportacions pròpies que l'empresari individual faci a plans de pensions de treball de què, al seu torn, sigui promotor i partícip, es consideraran com a contribucions empresarials, a l'efecte del còmput d'aquest límit.

Addicionalment, podrà reduir fins a 1.000 € anuals per les aportacions realitzades pel cònjuge si aquest no té rendiments nets del treball ni d'activitats econòmiques o són inferiors a 8.000 € anuals.

En qualsevol cas, les quantitats aportades que no hagin pogut reduir-se en la base imposable per insuficiència de la base o per aplicació del límit percentual, podran reduir-se en els cinc exercicis següents, respectant el corresponent límit.

A Navarra, les aportacions que donen dret a reducció són la menor de les quantitats entre 1.500 € o el 30% de rendiments nets del treball i d'activitats econòmiques.

Informació addicional

Traspassos entre plans

Pot traspassar-se el saldo d'un pla de pensions a un altre pla de pensions o pla de previsió assegurat (PPA), bé de la mateixa entitat o d'una altra diferent.

El traspàs pot sol·licitar-se en qualsevol moment i tantes vegades com es desitgi, i sense cap tipus de cost.

En els plans de pensions de treball, només podrà traspassar-se en el cas d'extinció de la relació laboral i [simempre] que estigués previst en les especificacions del pla, o bé per terminació del mateix.

Formes Cobrament del pla de pensions El pla de pensions pot cobrar-se en cas de jubilació, invalidesa total o permanent, defunció o en cas de gran dependència o dependència severa.

A més, també pot cobrar-se en cas de malaltia greu, atur de llarga durada i a partir de l'1 de gener de 2015 s'introdueix un nou supòsit de liquiditat per a aportacions realitzades a partir d'aquesta data i amb una antiguitat de 10 anys.

En el cas de plans de pensions de treball aquest supòsit ha d'estar inclòs en el reglament del pla.

Nota: Fiscalitat aplicable d'acord amb la normativa vigent en la data d'emissió, si es compleixen els requisits exigits en la mateixa. En la data de cada pagament s'aplicarà la fiscalitat vigent en aquest moment. Al país Basc i Navarra existeix un règim fiscal propi amb particularitats pròpies no desenvolupades en aquest document.

(5)

Fiscalitat en el Cobrament del pla de pensions

Les prestacions percebudes amb càrrec a un Pla de Pensions tributen en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), en cap cas per l'Impost sobre Successions i Donacions.

Com regla general la totalitat de la prestació que es percebuda amb càrrec al Pla de Pensions constitueix, a l'efecte de l'IRPF, rendiments del treball subjectes a retenció a compte de l'IRPF.

No obstant això, si es cobra en forma de capital podrà resultar d'aplicació el Règim transitori que permet aplicar una reducció del 40% en els supòsits següents:

Contingència esdevinguda amb anterioritat a a l'1 de gener de 2007.

Contingència produïda a partir de l'1 de gener de 2007: podrà aplicar-se per la part corresponent a aportacions efectuades fins al 31 de desembre de 2006.

Aquest Règim es podrà aplicar en funció de quan es cobri la prestació i la data d'esdeveniment de la contingència:

Contingències esdevingudes a partir d'1 de gener de 2015: s'aplicarà en l'exercici que s'esdevingui o en els dos següents.

Contingències esdevingudes en els exercicis 2011 a 2014: s'aplicarà durant els vuit exercicis següents des d'esdeveniment (exercici de la contingència + 8 anys).

Contingències esdevingudes el 2010 o abans: s'aplicarà fins a 31 de desembre de 2018.

La designació de beneficiaris i el procediment de sol·licitud de les prestacions estan establerts en el reglament del pla.

El valor aplicat per al pagament de prestacions en forma de capital, pagaments sense periodicitat regular, o pagaments únics o successius, sàrria el valor diari corresponent a la data de venciment prevista. En el cas de pagament de prestacions en forma de renda financera, s'aplicarà el valor diari corresponent a la data d'abonament prevista, així com per a la contractació de la prestació en forma de renda d'assegurances, s'aplicarà el valor diari corresponent a la data de contractació.

Quan se sol·licitin cobraments parcials de drets econòmics, la sol·licitud del beneficiari haurà d'indicar si els drets econòmics que desitja percebre corresponen a aportacions anteriors o posteriors a 1 de gener de 2007, si les hi hagués.

Glossari de termes

(1) La valoració ASG té una base de 0-10. La mètrica determina la resiliència de la cartera a riscos i oportunitats ambientals, socials i de governança en el llarg termini. Com més alta la puntuació, millor qualitat ASG de les companyies en cartera. Font: MSCI.

Referent als indicadors de valoració ASG ©2021 MSCI ESG Research LLC, Encara que els proveïdors d'informació de VidaCaixa —incloent, sense limitació, MSCI ESG Research LLC i els seus afiliats (les «Parts d'ESG») — obtenen la informació (la «Informació») de fonts que consideren fiables, cap de les Parts d'ESG garanteix l'originalitat, l'exactitud o la integritat de les dades aquí incloses i renuncien expressament a totes les garanties expresses o implícites, incloent les de comerciabilitat i idoneïtat per a un propòsit partucular. La informació només pot utilitzar-se per a ús intern, no es pot reproduir ni re difondre de cap forma ni pot utilitzar-se com a base o component de cap instrument o producte financer o índex. A més, cap de les informacions pot utilitzar-se en si mateixa para determinar quins valors comprar o vendre o quan comprar-los o vendre'ls. Cap de les Parts d'ESG tindrà responsabilitat alguna pels errors o omissions en relació amb les dades que figuren en aquest document, ni pels danys directes, indirectes, especials, punitius, conseqüents o de qualsevol altre tipus (incloent el lucre cessant), encara que es notifiqui la possibilitat de tals danys.

(2) Emissions CO2 (t/$M vendes) és la intensitat mitjana d'emissions de diòxid de carboni. Això indica l'exposició d'una cartera a empreses intensives en diòxid de carboni, mesura en tones de CO2e per milió de vendes. Com referència, un índex global té una intensitat aproximada de 140 t/$M vendes a des-2020.

Dades d'interès

Patrimonio: 442.623.328,71 € Nº partícipes: 39.516 Fecha inicio del Plan: 22/04/2010 Valor participación: 109,52655623 € Mínimo de entrada: 6,01 € Comercializadora: CaixaBank, S.A.

Entitat dipositària

Cecabank, SA

Carrer Alcalá 27, 28014 Madrid, (Espanya) - NIF a-86436011

Inscrita en el registre d'entitats dipositàries de la DGSFP amb el codi d'entitat D0193.

Entitat gestora

VidaCaixa, SAU de Seguros y Reaseguros.

Paseo de la Castellana 51, planta 1a, 28046 Madrid (Espanya) - NIF a-58333261 Inscrita en el registre d'entitats gestores de la DGSFP amb el codi d'entitat G0021.

Promotor

VidaCaixa, S.A.U. d'Assegurances i Reassegurances

Paseo de la Castellana 51, planta 1a, 28046 Madrid (Espanya) - NIF a-58333261 Inscrita en el registre d'entitats gestores de la DGSFP amb el codi d'entitat G0021.

L'entitat gestora i l'entitat dipositària no formen part del mateix grup de societats.

L'entitat gestora ha adoptat els

procediments per evitar conflictes d'interès i per fer operacions vinculades, previstos en el RD 304/2004, i adoptarà en qualsevol moment els procediments que prevegi la normativa vigent.

Es pot consultar el document de Dades Fonamentals d'aquest pla en qualsevol oficina de CaixaBank o en

www.CaixaBank.es.

Figure

Updating...

References

Related subjects :