16 EDIFICIS I HABITATGES

34  Descargar (0)

Texto completo

(1)

16

EDIFICIS

I HABITATGES

(2)
(3)

(4)

(5)

Notes aclaridores

Cens de Població i Habitatge 2011

Els Cens de Població i Habitatge 2011 és el 17è Cens Oficial de Població. És el primer Cens que ha de complir reglamentació comunitària per tal de poder ser comparable amb els altres membres de la Unió Europea. També per primera vegada aquest Cens inclou dades provinents d'enquesta.

Edifici

Segons el Cens de població i habitatges 2011 es defineix edifici com tota construcció permanent, separada i independent concebuda per a ser utilitzada com a habitatge o per al desenvolupament d'una altra activitat. No s'han censat els edificis dedicats en exclusivitat a l'activitat agrària.

Tipologia d’habitatges

En la tipologia d'habitatges és important distingir entre els habitatges familiars principals, que corresponen a les llars, de la resta d'habitatges (h. col·lectius i allotjaments).

Habitatge col·lectiu

Establiment destinat a ser habitat per un conjunt de persones que no constitueixen família, sotmeses a una autoritat o règim comú, o unides per objectius o interessos personals comuns. S'hi inclouen tant els establiments col·lectius en sentit estricte (convents, casernes, asils, residències d'estudiants, presons) com els hotels, pensions i establiments anàlegs on consta població de dret.

Habitatge familiar

Habitació o conjunt d'habitacions i les seves dependències que ocupen un edifici o una part que n'està estructuralment separada i que, per la forma en què van ser construïdes, reconstruïdes o transformades, es destinen a ser habitades per una o diverses persones, i, a més, en la data censal no s'utilitzaven per a altres fins. Dins d'aquest concepte es poden distingir els h. principals, els h. secundaris i els h. desocupats o buits.

Habitatges principal

Habitatge familiar destinat durant tot l'any, o la major part d'aquest període, a residència habitual o permanent.

Habitatges secundari

Habitatge familiar ocupat temporalment en caps de setmana, vacances, etc.

Habitatges desocupat o buit

Habitatge familiar que, sense trobar-se en estat ruïnós ni ser utilitzat com a residència principal o secundària, es troba deshabitat.

Locals cadastrals

Les dades dels locals cadastrals fan referència a tot el conjunt de locals, bé siguin habitatges o bé locals d'activitat econòmica. La font de les dades és la Dirección General del Catastro del Ministerio de Economía y Hacienda. Són dades de les bases de dades de l'impost de bens immobles facilitades per l'Institut Municipal d'Hisenda.

Valor cadastral

Valor que s'atorga a cada unitat cadastral segons els seus components: sòl, subsòl, construcció i serveis. El valor cadastral es calcula a partir d'aquests components els quals estan afectats per coeficients correctors. Els serveis fan referència als serveis comuns en els edificis en règim de propietat horitzontal. La última revisió dels valors cadastrals de la ciutat ha estat l'any 2002.

(6)

Cap. 16 — Edificis i habitatges. Anuari Estadístic de la Ciutat de Barcelona 2017

Superfície dels locals cadastrals

El sumatori d’aquesta superfície s’obté de la suma de la superfície dels locals més la dels serveis comuns de les edificacions.

Valor cadastral unitari

Valor cadastral per unitat de superfície de sòl o de sostre. Els valors cadastrals s’obtenen dels càrrecs, mentre que la superfície s’obté de les edificacions.

Valor del sòl

Valor que s'atorga a cada unitat cadastral segons la seva superfície, el valor de repercussió i l'edificabilitat real o potencial.

Valor de la construcció

Valor que s'atorga a cada unitat cadastral edificada i que es calcula a partir dels usos dels diferents locals.

Valor de construcció més serveis

Al valor de la construcció, s'hi afegeix un valor mitjà pels serveis comuns de l'edifici.

Habitatge de promoció pública

És l'habitatge construït i finançat directament per l'administració pública.

Habitatge de protecció oficial

És l'habitatge construït per promotors privats amb l'ajut econòmic de l'administració pública.

Llicències d'obres menors

Es considera obra menor tota aquella que no comporti un augment de la superfície ni del volum de l'immoble i que tampoc afecti substancialment l'estructura de l'edifici. També s'inclouen la rehabili-tació de façanes (llevat que calgui bastida), el rètols publicitaris de les botigues,...

Notes aclaridores

Cens de Població i Habitatge 2011

Els Cens de Població i Habitatge 2011 és el 17è Cens Oficial de Població. És el primer Cens que ha de complir reglamentació comunitària per tal de poder ser comparable amb els altres membres de la Unió Europea. També per primera vegada aquest Cens inclou dades provinents d'enquesta.

Edifici

Segons el Cens de població i habitatges 2011 es defineix edifici com tota construcció permanent, separada i independent concebuda per a ser utilitzada com a habitatge o per al desenvolupament d'una altra activitat. No s'han censat els edificis dedicats en exclusivitat a l'activitat agrària.

Tipologia d’habitatges

En la tipologia d'habitatges és important distingir entre els habitatges familiars principals, que corresponen a les llars, de la resta d'habitatges (h. col·lectius i allotjaments).

Habitatge col·lectiu

Establiment destinat a ser habitat per un conjunt de persones que no constitueixen família, sotmeses a una autoritat o règim comú, o unides per objectius o interessos personals comuns. S'hi inclouen tant els establiments col·lectius en sentit estricte (convents, casernes, asils, residències d'estudiants, presons) com els hotels, pensions i establiments anàlegs on consta població de dret.

Habitatge familiar

Habitació o conjunt d'habitacions i les seves dependències que ocupen un edifici o una part que n'està estructuralment separada i que, per la forma en què van ser construïdes, reconstruïdes o transformades, es destinen a ser habitades per una o diverses persones, i, a més, en la data censal no s'utilitzaven per a altres fins. Dins d'aquest concepte es poden distingir els h. principals, els h. secundaris i els h. desocupats o buits.

Habitatges principal

Habitatge familiar destinat durant tot l'any, o la major part d'aquest període, a residència habitual o permanent.

Habitatges secundari

Habitatge familiar ocupat temporalment en caps de setmana, vacances, etc.

Habitatges desocupat o buit

Habitatge familiar que, sense trobar-se en estat ruïnós ni ser utilitzat com a residència principal o secundària, es troba deshabitat.

Locals cadastrals

Les dades dels locals cadastrals fan referència a tot el conjunt de locals, bé siguin habitatges o bé locals d'activitat econòmica. La font de les dades és la Dirección General del Catastro del Ministerio de Economía y Hacienda. Són dades de les bases de dades de l'impost de bens immobles facilitades per l'Institut Municipal d'Hisenda.

Valor cadastral

Valor que s'atorga a cada unitat cadastral segons els seus components: sòl, subsòl, construcció i serveis. El valor cadastral es calcula a partir d'aquests components els quals estan afectats per coeficients correctors. Els serveis fan referència als serveis comuns en els edificis en règim de propietat horitzontal. La última revisió dels valors cadastrals de la ciutat ha estat l'any 2002.

(7)

1. Edificis amb habitatges

1.1. Edificis segons la seva destinació per districtes. 1980-2011

Edificis destinats principalment Edificis destinats a Districtes TOTAL o exclusiva a habitatges altres finalitats

1980 69.676 68.984 692 1990 68.900 68.375 525 2001 75.932 74.376 1.556 2011 70.717 69.830 887 1. Ciutat Vella 5.609 5.462 147 2. Eixample 7.976 7.780 196 3. Sants-Montjuïc 7.006 6.916 90 4. Les Corts 2.476 2.456 20 5. Sarrià-Sant Gervasi 8.406 8.252 154 6. Gràcia 7.519 7.413 106 7. Horta-Guinardó 9.993 9.951 42 8. Nou Barris 7.112 7.090 22 9. Sant Andreu 7.117 7.068 49 10. Sant Martí 7.503 7.442 61

El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.

Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. Font: Instituto Nacional de Estadística. Censo de Edificios.

1. Edificis amb habitatges

1.2. Edificis amb habitatges segons plantes sobre rasant per districtes. 2011

10 plantes Districtes TOTAL 1 planta 2 plantes 3 plantes 4 plantes 5 plantes 6 plantes 7 plantes 8 plantes 9 plantes i més

BARCELONA 70.717 7.703 11.412 7.108 6.916 9.737 9.605 6.847 4.607 3.301 3.481 1. Ciutat Vella 5.609 271 179 206 587 1.491 1.776 848 174 42 35 2. Eixample 7.976 214 192 192 186 455 1.482 1.867 1.397 1.043 948 3. Sants-Montjuïc 7.006 458 981 843 888 1.044 971 788 466 253 314 4. Les Corts 2.476 199 457 284 149 201 205 174 302 249 256 5. Sarrià-Sant Gervasi 8.406 793 2.002 1.188 700 898 952 875 564 237 197 6. Gràcia 7.519 834 1.356 1.156 1.069 1.025 828 532 331 247 141 7. Horta-Guinardó 9.993 1.824 2.287 1.175 1.271 1.632 890 392 218 150 154 8. Nou Barris 7.112 1.430 752 569 925 1.225 1.102 461 293 166 189 9. Sant Andreu 7.117 1.068 1.785 916 555 974 483 321 373 268 374 10. Sant Martí 7.503 612 1.421 579 586 792 916 589 489 646 873

El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.

Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. Font: Instituto Nacional de Estadística. Censo de Edificios 2011.

(8)

1. Edificis amb habitatges

1.3. Edificis amb habitatges segons nombre d’immobles per districtes. 2011

Nombre Nombre

Districtes d’edificis d’immobles a l’edifici

BARCELONA 70.717 857.862 1. Ciutat Vella 5.609 58.583 2. Eixample 7.976 162.237 3. Sants-Montjuïc 7.006 94.452 4. Les Corts 2.476 42.400 5. Sarrià-Sant Gervasi 8.406 78.926 6. Gràcia 7.519 72.056 7. Horta-Guinardó 9.993 85.571 8. Nou Barris 7.112 78.871 9. Sant Andreu 7.117 70.706 10. Sant Martí 7.503 114.060

El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.

Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. Font: Instituto Nacional de Estadística. Censo de Edificios 2011.

1. Edificis amb habitatges

1.4. Edificis destinats principalment a habitatges segons nombre d’immobles per districtes. 2011

1 2 3 4 De 5-9 de 10-19 de 20-29 De 30-39 de 40 i més 10 plantes Districtes TOTAL immoble immobles immobles immobles immobles immobles immobles immobles immobles

BARCELONA 69.830 14.919 3.839 2.716 2.812 12.086 19.750 7.552 3.706 2.450 1. Ciutat Vella 5.462 379 56 97 228 1.872 2.346 389 59 36 2. Eixample 7.780 264 87 51 63 732 3.618 1.391 1.059 515 3. Sants-Montjuïc 6.916 761 423 334 402 1.508 2.011 812 355 310 4. Les Corts 2.456 650 114 59 71 248 503 359 230 222 5. Sarrià-Sant Gervasi 8.252 2.781 453 263 279 1.046 2.351 710 251 118 6. Gràcia 7.413 1.532 472 387 444 1.721 1.895 628 216 118 7. Horta-Guinardó 9.951 3.143 776 557 462 1.651 2.107 831 254 170 8. Nou Barris 7.090 1.608 504 328 263 1.318 1.722 873 283 191 9. Sant Andreu 7.068 2.361 594 357 308 977 1.248 609 373 241 10. Sant Martí 7.442 1.440 360 283 292 1.013 1.949 950 626 529

El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.

Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. Font: Instituto Nacional de Estadística. Censo de Edificios 2011.

(9)

1. Edificis amb habitatges

1.5. Edificis destinats principalment a habitatge segons anys de construcció per districtes. 2011

Abans De 1900 De 1921 De 1941 De 1951 De 1961 De 1971 De 1981 De 1991 De 2002 Districtes TOTAL de 1900 a 1920 a 1940 a 1950 a 1960 a 1970 a 1980 a 1990 a 2001 a 2011 BARCELONA 69.830 7.253 7.240 9.565 5.378 8.839 12.590 8.947 3.312 4.112 2.594 1. Ciutat Vella 5.462 2.960 870 708 251 153 115 51 110 139 71 2. Eixample 7.780 1.194 1.604 1.545 628 583 760 761 271 241 188 3. Sants-Montjuïc 6.916 730 1.152 1.341 509 661 860 819 270 377 197 4. Les Corts 2.456 24 140 264 164 212 482 639 276 139 94 5. Sarrià-Sant Gervasi 8.252 272 396 897 905 1.145 1.685 1.555 607 532 249 6. Gràcia 7.413 736 983 1.219 768 783 912 1.011 411 358 228 7. Horta-Guinardó 9.951 204 388 1.029 963 2.138 2.676 1.278 461 511 303 8. Nou Barris 7.090 65 280 556 330 1.465 2.559 988 233 311 296 9. Sant Andreu 7.068 432 486 1.178 550 877 1.243 989 368 519 426 10. Sant Martí 7.442 636 941 828 310 822 1.298 856 305 985 461

El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.

Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. Font: Instituto Nacional de Estadística. Censo de Edificios 2011.

1. Edificis amb habitatges

1.6. Edificis destinats principalment a habitatge segons nombre de plantes sobre rasant per districtes. 2011

10 plantes Districtes TOTAL 1 planta 2 plantes 3 plantes 4 plantes 5 plantes 6 plantes 7 plantes 8 plantes 9 plantes i més BARCELONA 69.830 7.579 11.223 6.988 6.821 9.642 9.494 6.787 4.568 3.280 3.448 1. Ciutat Vella 5.462 261 165 196 566 1.460 1.739 837 164 41 33 2. Eixample 7.780 201 155 172 172 437 1.448 1.845 1.381 1.033 936 3. Sants-Montjuïc 6.916 436 952 828 880 1.039 965 787 466 251 312 4. Les Corts 2.456 197 454 280 148 200 200 172 302 249 254 5. Sarrià-Sant Gervasi 8.252 775 1.971 1.166 681 879 936 864 556 234 190 6. Gràcia 7.413 797 1.330 1.146 1.055 1.019 823 526 330 246 141 7. Horta-Guinardó 9.951 1.817 2.275 1.165 1.267 1.628 889 392 217 150 151 8. Nou Barris 7.090 1.428 750 564 923 1.223 1.101 457 293 165 186 9. Sant Andreu 7.068 1.060 1.772 906 546 971 483 321 371 266 372 10. Sant Martí 7.442 607 1.399 565 583 786 910 586 488 645 873

El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.

Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. Font: Instituto Nacional de Estadística. Censo de Edificios 2011.

(10)

2. Habitatges

2.1. Tipologia dels habitatges. 1981-2011

Habitatges no principals

Habitatges/

Habitatges Altres establiments

Districtes TOTAL principals Total Secundaris Desocupats tipus col·lectius

1980 673.506 579.831 93.675 14.399 79.276 - - 1990 669.459 576.640 92.819 21.952 69.908 959 - 2001 758.462 594.451 163.477 57.719 100.771 4.987 534 2011 811.106 684.078 127.028 38.769 88.259 - 414 1. Ciutat Vella 55.663 44.504 11.159 2.516 8.643 - - 2. Eixample 143.403 117.936 25.467 6.881 18.586 - - 3. Sants-Montjuïc 90.449 77.819 12.630 3.531 9.099 - - 4. Les Corts 44.245 33.215 11.030 4.508 6.522 - - 5. Sarrià-Sant Gervasi 74.729 57.009 17.720 5.713 12.007 - - 6. Gràcia 65.505 55.015 10.490 5.733 4.757 - - 7. Horta-Guinardó 78.367 71.553 6.814 2.051 4.762 - - 8. Nou Barris 77.153 68.285 8.868 2.052 6.816 - - 9. Sant Andreu 70.056 61.684 8.372 2.129 6.242 - - 10. Sant Martí 111.536 97.057 14.479 3.654 10.824 - -

El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.

Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

Font: Instituto Nacional de Estadística. Censo de Población y Viviendas.

2. Habitatges

2.2. Tipologia dels habitatges/establiments col·lectius segons població. 2011

Nombre Població Població

d’establiments resident empadronada

TOTAL 414 16.591 9.078

Institucions sanitàries 9 637 -

Residencies de persones grans 222 9.662 -

Institucions d'assistència social 55 905 -

Institucions religioses o militars 35 1.003 -

Altres tipus d'establiments col·lectius 93 4.383 -

El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.

Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

(11)

2. Habitatges

2.3. Habitatges principals segons règim de tinença de l’habitatge per districtes. 2011

1.Ciutat 2. 3. Sants- 4. Les 5. Sarrià- 6. 7. Horta- 8. Nou 9. Sant 10. Sant BARCELONA Vella Eixample Montjuïc Corts St. Gervasi Gràcia Guinardó Barris Andreu Martí

TOTAL 684.078 44.504 117.936 77.817 33.216 57.008 55.014 71.551 68.286 61.685 97.057

De propietat: 437.631 17.218 67.221 50.968 22.643 32.484 31.065 50.438 51.071 44.077 70.444 Per compra totalment pagada 257.547 7.721 40.643 30.016 15.345 19.986 18.377 30.407 30.560 24.685 39.805 Per compra amb pagament pendents 153.835 8.137 21.772 18.176 6.216 9.178 10.612 16.966 18.066 17.074 27.639 Per herència o donació 26.249 1.360 4.806 2.776 1.082 3.320 2.076 3.065 2.445 2.318 3.000 De lloguer 205.912 25.205 43.669 23.060 8.238 19.589 20.445 16.895 13.365 14.134 21.312 Cedit gratuïtament o a baix preu 13.327 818 2.342 1.145 842 1.938 1.285 1.323 1.074 815 1.744

Altres formes 27.207 1.263 4.704 2.644 1.493 2.997 2.219 2.895 2.776 2.659 3.557

El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.

Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

Font: Instituto Nacional de Estadística. Censo de Población y Viviendas 2011.

2. Habitatges

2.4. Habitatges principals segons instal·lacions per districtes. 2011

1.Ciutat 2. 3. Sants- 4. Les 5. Sarrià- 6. 7. Horta- 8. Nou 9. Sant 10. Sant BARCELONA Vella Eixample Montjuïc Corts St. Gervasi Gràcia Guinardó Barris Andreu Martí

TOTAL 684.078 44.504 117.936 77.819 33.215 57.009 55.015 71.553 68.285 61.684 97.057

Aigua corrent

d'abastament públic 644.769 39.510 111.195 73.528 31.511 54.486 51.504 67.898 65.134 58.200 91.802 d'abastament privat o

particular de l'edifici 37.629 4.416 6.590 3.948 1.685 2.474 3.303 3.613 3.070 3.446 5.083

Sense aigua corrent 1.681 578 151 343 .. .. 208 .. .. .. 173

Lavabo

Amb lavabo amb vàter 680.849 43.946 117.323 77.320 33.151 56.850 54.837 71.188 68.059 61.441 96.734

Sense lavabo amb vàter 3.229 559 613 499 .. 159 178 365 226 243 324

Bany

Amb banyera o dutxa 679.945 43.650 117.483 77.260 33.117 56.766 54.599 71.281 67.933 61.382 96.474

Sense banyera o dutxa 4.133 855 454 559 .. 243 416 272 352 302 584

Calefacció

Total amb calefacció 610.188 36.248 106.399 67.236 31.311 55.037 49.512 64.220 59.082 54.468 86.675 Col·lectiva o central 32.458 1.071 5.834 2.669 1.926 6.884 2.126 2.578 2.356 2.437 4.578 Individual 363.751 14.296 67.608 34.166 22.527 40.335 30.070 38.251 31.739 33.209 51.550 Algun aparell que permet escalfar 213.979 20.881 32.958 30.401 6.858 7.818 17.316 23.391 24.987 18.822 30.547 Sense calefacció 73.890 8.257 11.537 10.583 1.904 1.971 5.503 7.333 9.204 7.216 10.382 Telèfon fix Amb telèfon 666.972 44.048 115.034 76.092 32.242 56.088 53.891 70.630 66.145 58.604 94.200 Sense telèfon 702 .. .. .. .. .. .. .. .. 135 260 NC 16.403 445 2.826 1.639 959 852 1.111 923 2.105 2.945 2.598 Internet Amb internet 447.383 26.649 81.675 49.611 23.524 43.646 37.756 44.803 37.150 39.301 63.269 Sense internet 236.695 17.856 36.261 28.208 9.691 13.363 17.259 26.750 31.135 22.383 33.789 El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.

Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

(12)

2. Habitatges

2.5. Habitatges principals segons estat de conservació de l’edifici per districtes. 2011

1.Ciutat 2. 3. Sants- 4. Les 5. Sarrià- 6. 7. Horta- 8. Nou 9. Sant 10. Sant BARCELONA Vella Eixample Montjuïc Corts St. Gervasi Gràcia Guinardó Barris Andreu Martí

TOTAL 684.078 44.504 117.936 77.819 33.215 57.009 55.015 71.553 68.285 61.684 97.057 Ruïnós 801 .. .. 232 .. .. .. .. .. .. 159 Dolent 5.882 1.522 1.186 747 .. 257 516 309 148 736 410 Deficient 45.509 11.915 8.560 6.011 501 1.596 2.936 3.541 3.450 1.283 5.716 Bo 615.482 30.475 105.301 69.189 31.704 54.264 50.375 66.747 62.549 56.702 88.175 NC 16.403 445 2.826 1.639 959 852 1.111 923 2.105 2.945 2.598

El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.

Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

Font: Instituto Nacional de Estadística. Censo de Población y Viviendas 2011.

2. Habitatges

2.6. Habitatges principals segons anys de construcció per districtes. 2011

Abans De 1900 De 1921 De 1941 De 1951 De 1961 De 1971 De 1981 De 1991 De 2002 Districtes TOTAL de 1900 a 1920 a 1940 a 1950 a 1960 a 1970 a 1980 a 1990 a 2001 a 2011 NC BARCELONA 684.078 42.226 42.970 56.608 37.558 75.496 158.832 151.543 37.443 35.679 29.319 16.403 1. Ciutat Vella 44.504 20.803 8.129 5.542 2.019 982 1.785 953 1.032 1.488 1.325 445 2. Eixample 117.936 11.338 14.804 18.971 9.444 10.247 17.446 21.332 5.469 2.897 3.160 2.826 3. Sants-Montjuïc 77.819 3.268 7.172 10.055 4.901 7.491 14.534 17.106 4.493 4.300 2.860 1.639 4. Les Corts 33.215 .. 516 1.318 1.670 2.444 7.982 12.733 3.208 1.146 1.220 959 5. Sarrià-Sant Gervasi 57.009 694 1.318 3.402 6.037 8.487 14.600 14.282 3.841 1.876 1.620 852 6. Gràcia 55.015 2.832 5.047 7.751 5.262 4.860 7.242 12.497 4.400 2.204 1.810 1.111 7. Horta-Guinardó 71.553 156 466 2.288 3.397 13.608 25.399 16.307 3.709 3.114 2.185 923 8. Nou Barris 68.285 .. 307 774 1.011 10.647 30.608 15.755 1.614 2.542 2.870 2.105 9. Sant Andreu 61.684 651 841 2.067 1.741 7.783 16.854 16.927 3.543 3.445 4.885 2.945 10. Sant Martí 97.057 2.414 4.371 4.440 2.076 8.946 22.381 23.650 6.134 12.666 7.380 2.598 El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.

Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

(13)

2. Habitatges

2.7. Habitatges principals segons superfície per districtes. 2011

Fins a De 31 a De 61 a De 91 a De 121 a Més de Districtes TOTAL 30 m² 60 m² 90 m² 120 m² 150 m² 150 m² BARCELONA 684.078 8.649 184.268 348.922 96.794 24.563 20.882 1. Ciutat Vella 44.504 2.720 20.139 14.615 4.599 1.379 1.052 2. Eixample 117.936 1.436 20.730 58.987 26.461 6.423 3.899 3. Sants-Montjuïc 77.819 1.036 24.297 43.457 7.462 911 656 4. Les Corts 33.215 298 4.910 15.724 8.170 2.333 1.781 5. Sarrià-Sant Gervasi 57.009 516 7.615 15.989 14.452 8.239 10.198 6. Gràcia 55.015 968 15.497 27.259 8.109 1.807 1.374 7. Horta-Guinardó 71.553 531 23.943 38.241 6.923 1.207 708 8. Nou Barris 68.285 267 26.544 36.789 3.856 385 444 9. Sant Andreu 61.684 335 15.956 38.436 5.932 660 365 10. Sant Martí 97.057 542 24.636 59.425 10.830 1.218 405

El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.

Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

Font: Instituto Nacional de Estadística. Censo de Población y Viviendas 2011.

2. Habitatges

2.8. Habitatges principals segons nombre d’habitacions per districtes. 2011

9 hab. Districtes TOTAL 1 hab. 2 hab. 3 hab. 4 hab. 5 hab. 6 hab. 7 hab. 8 hab. i més BARCELONA 684.078 12.619 40.662 116.419 178.574 205.789 100.307 17.681 6.964 5.063 1. Ciutat Vella 44.504 2.756 7.504 10.997 10.603 7.568 3.295 911 535 335 2. Eixample 117.936 1.962 5.602 15.813 29.749 33.307 23.701 4.666 1.902 1.234 3. Sants-Montjuïc 77.819 1.621 4.903 14.086 21.718 24.129 9.514 1.124 528 195 4. Les Corts 33.215 563 1.203 3.895 8.358 10.487 7.069 992 354 295 5. Sarrià-Sant Gervasi 57.009 925 2.856 5.981 11.400 15.188 12.065 4.960 1.956 1.678 6. Gràcia 55.015 1.446 4.118 9.087 14.657 15.048 8.223 1.397 595 444 7. Horta-Guinardó 71.553 668 3.337 13.104 18.974 24.623 9.199 1.004 296 346 8. Nou Barris 68.285 438 3.243 14.457 19.051 23.169 6.832 618 290 188 9. Sant Andreu 61.684 971 2.777 11.332 16.289 20.691 8.453 828 232 112 10. Sant Martí 97.057 1.269 5.118 17.668 27.774 31.579 11.955 1.182 277 236

El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.

Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

(14)

2. Habitatges

2.9. Habitatges principals segons nombre de persones que hi viuen per districtes. 2011

1 2 3 4 5 6 persones

Districtes TOTAL persona persones persones persones persones o més

BARCELONA 684.078 198.052 230.095 127.577 93.294 25.780 9.280 1. Ciutat Vella 44.504 15.514 14.065 7.107 4.476 2.211 1.132 2. Eixample 117.936 37.261 40.832 20.773 14.681 3.359 1.029 3. Sants-Montjuïc 77.819 22.263 26.846 14.219 10.387 2.731 1.374 4. Les Corts 33.215 8.163 11.459 6.676 5.389 1.191 337 5. Sarrià-Sant Gervasi 57.009 15.766 17.588 9.634 8.648 4.230 1.143 6. Gràcia 55.015 18.524 18.952 8.974 6.468 1.498 600 7. Horta-Guinardó 71.553 19.445 24.953 14.101 10.082 2.343 630 8. Nou Barris 68.285 18.074 22.284 13.873 9.925 2.878 1.252 9. Sant Andreu 61.684 16.753 20.527 12.657 9.031 2.059 657 10. Sant Martí 97.057 26.290 32.588 19.563 14.208 3.280 1.127

El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.

Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

Font: Instituto Nacional de Estadística. Censo de Población y Viviendas 2011.

2. Habitatges

2.10. Mitjana d’ocupació dels habitatges per districtes. 2012-2016

Districtes 2012 2013 2014 2015 2016 BARCELONA 2,45 2,45 2,45 2,46 2,46 1. Ciutat Vella 2,53 2,52 2,52 2,51 2,50 2. Eixample 2,34 2,34 2,35 2,36 2,36 3. Sants-Montjuïc 2,47 2,46 2,46 2,46 2,46 4. Les Corts 2,48 2,48 2,48 2,48 2,49 5. Sarrià-Sant Gervasi 2,59 2,61 2,62 2,64 2,64 6. Gràcia 2,28 2,29 2,29 2,30 2,30 7. Horta-Guinardó 2,43 2,43 2,42 2,43 2,43 8. Nou Barris 2,53 2,51 2,50 2,50 2,50 9. Sant Andreu 2,50 2,49 2,49 2,50 2,49 10. Sant Martí 2,49 2,48 2,49 2,49 2,49

Nota: Es tracta d'una estimació a partir del nombre de persones empadronades a cada full padronal del Padró Municipal.

(15)

3. Locals cadastrals

3.1. Valors cadastrals i superfície dels locals de Barcelona. 2012-2016

2012 2013 2014 2015 2016

Superfície total dels locals (milers m²) 124.597,7 126.133,5 126.049,2 126.137,3 126.425,3

Valor cadastral total (milions €) 82.510,8 82.544,2 91.316,1 100.467,5 100.950,0

Valor del sòl total (milions €) 48.740,1 48.744,4 53.615,4 58.980,3 59.097,9

Valor de la construcció més serveis total (milions €) 33.747,0 33.773,2 37.671,5 41.453,6 41.818,8

Valor cadastral unitari (€/m²) 662,2 654,4 724,4 796,5 798,5

Valor del sòl unitari (€/m²) 391,2 386,5 425,4 467,6 467,5

Valor de la construcció més serveis (€/m²) 270,8 267,8 298,9 328,6 330,8

Nota: es tracta del sumatori de la superfície i dels valors del conjunt de locals cadastrals, bé siguin habitatges o locals d'activitat econòmica. A la superfície total s'hi incorpora la superfície dels espais comuns repercutible per calcular els valors unitaris dels locals.

El valor cadastral s'ha calculat a partir dels seus components, els quals estan afectats per coeficients correctors.

L'any 2014 s'han actualitzat els coeficients correctors que determinen la Llei del Cadastre Immobiliari i la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per aplicar-los als valors cadastrals dels bens immobles.

Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

Font: Dirección General del Catastro. Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal d'Hisenda. Lectura de l'Impost de Béns Immobles.

3. Locals cadastrals

3.2. Valors cadastrals i superfície dels locals per districtes. 2012-2016

Valors cadastrals totals (milions €) Valors unitaris (€/m2)

Superfície total Valor de la Valor de la

dels locals Valor Valor construcció Valor Valor construcció Districtes (milers m2) cadastral del sòl més serveis cadastral del sòl més serveis

2012 124.597,7 82.510,8 48.740,1 33.747,0 662,2 391,2 270,8 2013 126.133,5 82.544,2 48.744,4 33.773,2 654,4 386,5 267,8 2014 126.049,2 91.316,1 53.615,4 37.671,5 724,4 425,4 298,9 2015 126.137,3 100.467,5 58.980,3 41.453,6 796,5 467,6 328,6 2016 126.425,3 100.950,0 59.097,9 41.818,8 798,5 467,5 330,8 1. Ciutat Vella 8.576,0 5.696,0 3.211,1 2.480,5 664,2 374,4 289,2 2. Eixample 24.712,6 22.588,8 14.793,8 7.793,6 914,1 598,6 315,4 3. Sants-Montjuïc 15.942,6 11.294,5 6.127,3 5.162,0 708,4 384,3 323,8 4. Les Corts 8.806,2 8.425,3 4.856,9 3.564,1 956,7 551,5 404,7 5. Sarrià-Sant Gervasi 15.625,6 14.917,9 9.262,6 5.655,0 954,7 592,8 361,9 6. Gràcia 8.712,9 6.646,2 4.208,0 2.438,1 762,8 483,0 279,8 7. Horta-Guinardó 9.680,1 6.562,9 3.506,2 3.056,4 678,0 362,2 315,7 8. Nou Barris 8.037,5 5.202,5 2.651,9 2.543,3 647,3 329,9 316,4 9. Sant Andreu 9.487,3 6.373,8 3.438,6 2.933,4 671,8 362,4 309,2 10. Sant Martí 16.844,6 13.242,1 7.041,4 6.192,3 786,1 418,0 367,6

Nota: es tracta del sumatori de la superfície i dels valors del conjunt de locals cadastrals, bé siguin habitatges o locals d'activitat econòmica. A la superfície total s'hi incorpora la superfície dels espais comuns repercutible per calcular els valors dels locals.

El valor cadastral s'ha calculat a partir dels seus components, els quals estan afectats per coeficients correctors. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

(16)

3. Locals cadastrals

3.3. Tipologia dels locals cadastrals per districtes. 2012-2016

Districtes TOTAL Locals habitatge Locals aparcaments Altres locals

2012 1.386.140 819.301 356.397 210.442 2013 1.394.539 821.999 362.291 210.249 2014 1.398.635 822.118 366.617 209.900 2015 1.404.448 823.709 371.417 209.322 2016 1.410.532 825.755 375.411 209.366 1. Ciutat Vella 83.101 57.837 7.513 17.751 2. Eixample 256.818 145.178 67.230 44.410 3. Sants-Montjuïc 151.999 88.013 41.008 22.978 4. Les Corts 85.246 40.834 32.570 11.842 5. Sarrià-Sant Gervasi 159.612 77.938 55.382 26.292 6. Gràcia 112.522 70.005 26.601 15.916 7. Horta-Guinardó 134.479 86.938 30.655 16.886 8. Nou Barris 114.849 77.343 24.948 12.558 9. Sant Andreu 118.820 70.548 32.241 16.031 10. Sant Martí 193.086 111.121 57.263 24.702

Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

Font: Dirección General del Catastro. Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal d'Hisenda. Lectura de l'Impost de Béns Immobles.

3. Locals cadastrals

3.4. Habitatges cadastrals segons anys de construcció per districtes. 2012-2016

Abans 1991- A partir Districtes TOTAL de 1901 1901-40 1941-60 1961-80 1981-90 2000 2000 2012 819.301 84.180 124.058 104.548 380.941 39.374 43.000 43.200 2013 821.999 84.188 123.673 104.498 381.063 39.417 43.050 46.110 2014 822.118 84.013 123.445 104.174 380.794 39.395 43.008 47.289 2015 823.709 83.978 123.500 104.052 381.102 39.430 43.001 48.646 2016 825.755 83.966 123.510 104.454 381.446 39.469 43.087 49.823 1. Ciutat Vella 57.837 33.903 11.516 2.764 4.017 1.200 2.608 1.829 2. Eixample 145.178 23.548 41.350 14.320 49.889 6.886 4.937 4.248 3. Sants-Montjuïc 88.013 7.647 19.014 7.347 37.900 5.583 5.381 5.141 4. Les Corts 40.834 228 2.420 4.654 26.503 3.967 1.436 1.626 5. Sarrià-Sant Gervasi 77.938 1.720 10.074 17.139 38.091 4.222 3.133 3.559 6. Gràcia 70.005 8.089 15.526 8.296 30.174 2.672 2.467 2.781 7. Horta-Guinardó 86.938 1.019 5.293 15.437 51.574 3.719 5.469 4.427 8. Nou Barris 77.343 261 1.656 13.720 52.542 2.038 2.680 4.446 9. Sant Andreu 70.548 2.329 4.475 8.262 39.245 3.643 4.543 8.051 10. Sant Martí 111.121 5.222 12.186 12.515 51.511 5.539 10.433 13.715

Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

Font: Dirección General del Catastro. Ministerio de Hacienda y Función Pública.

(17)

3. Locals cadastrals

3.5. Habitatges cadastrals segons superfície per districtes. 2012-2016

Fins a 31 a 61 a 91 a 121 a 151 a 211 a Més de No Districtes TOTAL 30 m2 60 m2 90 m2 120 m2 150 m2 210 m2 250 m2 250 m2 consta

2012 819.301 27.585 223.746 373.275 125.264 35.739 24.490 4.950 4.219 33 2013 821.999 28.261 224.319 374.326 125.594 35.821 24.486 4.915 4.224 53 2014 822.118 28.287 223.909 374.681 125.744 35.840 24.491 4.909 4.210 47 2015 823.709 28.502 224.288 375.365 126.098 35.881 24.444 4.905 4.177 49 2016 825.755 28.589 225.033 376.195 126.444 35.918 24.469 4.888 4.170 49 1. Ciutat Vella 57.837 4.728 26.002 15.575 6.285 2.861 1.641 365 370 10 2. Eixample 145.178 2.910 25.158 63.293 34.076 10.397 6.905 1.389 1.039 11 3. Sants-Montjuïc 88.013 2.517 27.153 46.417 10.580 1.053 245 17 27 4 4. Les Corts 40.834 916 6.397 16.818 10.359 3.317 2.299 429 294 5 5. Sarrià-Sant Gervasi 77.938 2.936 12.405 19.899 16.708 10.570 10.981 2.374 2.063 2 6. Gràcia 70.005 3.110 20.131 32.008 10.425 2.693 1.281 201 156 0 7. Horta-Guinardó 86.938 4.740 29.464 42.560 8.248 1.481 345 40 58 2 8. Nou Barris 77.343 1.949 31.548 38.183 5.237 305 87 11 22 1 9. Sant Andreu 70.548 2.417 19.528 38.856 8.885 707 131 14 10 0 10. Sant Martí 111.121 2.366 27.247 62.586 15.641 2.534 554 48 131 14

Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

Font: Dirección General del Catastro. Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal d'Hisenda. Lectura de l'Impost de Béns Immobles.

(18)

4. Registre de la propietat i estadístiques d’hipoteques

4.1. Finques registrades per número de registre. 2012-2016

Alienació d'immobles Compravenda de finques

Actes Actes o con- Actes o contrac- Import Import Registrats per d'última tracte en què te en què no Nombre total mitjà (€) Registre primer cop voluntat intervé preu intervé preu (1) finques (milions €) compravenda

2012 25 12.292 14.529 2.245 14.479 3.349 251.272 2013 32 12.120 15.736 3.719 15.935 5.051 316.950 2014 26 14.068 18.903 3.895 18.868 4.364 231.317 2015 12 14.500 23.499 3.345 24.238 5.300 218.667 2016 8 17.586 23.829 3.688 24.608 5.241 212.982 1 0 217 662 19 662 251 379.154 2 0 520 811 121 811 116 143.519 3 0 3.278 2.026 179 2.026 572 282.329 4 0 821 1.332 80 1.332 313 234.691 5 0 1.114 1.385 27 1.385 233 168.374 6 0 816 1.370 161 1.370 501 365.766 7 0 831 1.372 418 1.372 309 225.443 8 0 332 698 216 698 278 398.612 10 3 1.032 1.114 80 1.114 126 113.136 11 0 1.159 1.428 508 1.428 172 120.448 12 0 273 562 106 562 101 178.168 13 0 962 1.120 114 962 68 70.686 14 0 590 1.097 94 995 151 151.759 15 0 358 261 124 261 84 321.461 16 0 557 468 97 468 203 433.761 17 0 169 287 19 287 39 137.415 18 4 456 801 95 801 193 240.949 19 0 54 164 39 164 60 363.230 20 0 403 461 97 461 48 104.939 21 0 575 2.256 398 2.256 529 234.306 22 0 984 1.260 102 1.260 242 192.171 23 1 565 489 86 489 80 163.599 24 0 249 888 36 1.173 306 260.896 25 0 257 290 20 290 43 149.290 26 0 173 248 22 248 45 184.328 27 0 522 419 232 1.173 91 77.467 30 0 319 560 198 560 88 157.551

Nota: les finques indicades són les classificades com a urbanes.

El registre núm. 28 va funcionar fins el 7 de maig de 2015. A partir d'aquesta data va passar als registres 3 i 14. (1) Permutes, donacions, etc.

Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

(19)

4. Registre de la propietat i estadístiques d’hipoteques

4.2. Hipoteques de finques urbanes segons naturalesa de la finca per mesos. 2012-2016

TOTALS Habitatges Altres urbanes i solars Capital Import Capital Import Capital Import Mes Nombre (milers €) mitjà (€) Nombre (milers €) mitjà (€) Nombre (milers €) mitjà(€ )

2012 10.510 1.939.441 184.533 7.775 1.056.398 135.871 2.735 883.042 322.867 2013 8.359 1.421.213 170.022 5.983 832.198 139.094 2.379 589.016 247.590 2014 8.500 2.071.784 243.739 6.418 911.828 142.074 2.082 1.159.946 557.131 2015 12.251 2.588.381 211.279 8.543 1.382.639 161.845 3.708 1.205.753 325.176 2016 12.342 3.067.685 248.557 9.674 1.644.197 169.960 2.668 1.423.485 533.540 Gener 1.177 239.552 203.528 824 126.181 153.132 353 113.371 321.164 Febrer 1.051 275.343 261.982 827 139.372 168.527 224 135.971 607.013 Març 998 227.414 227.870 812 157.806 194.342 186 69.608 374.237 Abril 1.134 210.230 185.388 914 146.871 160.690 220 63.359 287.995 Maig 1.268 237.752 187.502 945 136.653 144.606 323 101.099 313.000 Juny 981 316.933 323.071 788 147.740 187.487 193 169.193 876.648 Juliol 856 256.011 299.078 653 114.024 174.616 203 141.987 699.443 Agost 776 190.567 245.576 620 105.070 169.468 156 85.497 548.058 Setembre 1.242 588.020 473.446 1.009 186.953 185.285 233 401.067 1.721.318 Octubre 893 146.486 164.038 748 118.943 159.015 145 27.543 189.952 Novembre 970 190.360 196.247 824 136.194 165.284 146 54.166 371.000 Desembre 996 189.017 189.776 710 128.390 180.831 286 60.624 211.972

Nota: dades provisionals. El nombre d'hipoteques constituïdes correspon al de les finques urbanes (habitatges, solars i altres). Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

Font: Instituto Nacional de Estadística. Estadística de Hipotecas.

4. Registre de la propietat i estadístiques d’hipoteques

4.3. Hipoteques de finques urbanes segons entitat prestatària per mesos. 2012-2016

TOTALS Bancs Caixes Altres entitats

Capital Import Capital Import Capital Import Capital Import Mes Nombre (milers €) mitjà (€) Nombre (milers €) mitjà (€) Nombre (milers €) mitjà (€) Nombre (milers €) mitjà (€)

2012 10.510 1.939.441 184.533 7.901 1.605.997 203.265 1.547 207.779 134.311 1.062 125.672 118.335 2013 8.359 1.421.213 170.022 6.879 1.160.122 168.647 378 60.518 160.101 1.102 200.577 182.012 2014 8.500 2.071.784 243.739 7.457 1.636.325 219.435 - - - 1.043 435.457 417.504 2015 12.251 2.588.381 211.279 11.341 2.361.957 208.267 - - - 910 199.421 219.144 2016 12.342 3.067.685 248.557 11.597 2.894.200 249.565 - - - 745 173.486 232.867 Gener 1.177 239.552 203.528 1.095 228.988 209.121 - - - 82 10.564 128.829 Febrer 1.051 275.343 261.982 988 267.910 271.164 - - - 63 7.433 117.984 Març 998 227.414 227.870 927 212.854 229.616 - - - 71 14.560 205.070 Abril 1.134 210.230 185.388 1.067 201.508 188.855 - - - 67 8.722 130.179 Maig 1.268 237.752 187.502 1.190 224.699 188.823 - - - 78 13.053 167.346 Juny 981 316.933 323.071 919 307.376 334.468 - - - 62 9.557 154.145 Juliol 856 256.011 299.078 808 246.185 304.684 - - - 48 9.826 204.708 Agost 776 190.567 245.576 718 178.411 248.483 - - - 58 12.156 209.586 Setembre 1.242 588.020 473.446 1.192 532.814 446.992 - - - 50 55.206 1.104.120 Octubre 893 146.486 164.038 843 138.686 164.515 - - - 50 7.800 156.000

(20)

4. Registre de la propietat i estadístiques d’hipoteques

4.4. Transmissions de finques urbanes segons títol d’adquisició per mesos. 2012-2016

TOTALS Compravenda Herència Altres formes

Finques Finques Finques Finques

Mes urbanes Habitatges Altres urbanes Habitatges Altres urbanes Habitatges Altres urbanes Habitatges Altres

2012 29.852 18.046 11.806 13.306 7.305 6.001 9.219 6.154 3.065 7.327 4.587 2.740 2013 33.841 20.557 13.284 15.609 8.839 6.770 8.265 5.613 2.652 9.967 6.105 3.862 2014 37.743 22.102 15.641 18.639 10.446 8.193 9.009 6.056 2.953 10.095 5.600 4.495 2015 39.689 23.608 16.081 21.028 11.944 9.084 9.769 6.682 3.087 8.892 4.982 3.910 2016 44.590 26.750 17.840 24.790 14.367 10.423 10.418 7.028 3.390 9.382 5.355 4.027 Gener 3.713 2.151 1.562 2.085 1.174 911 851 582 269 777 395 382 Febrer 3.891 2.184 1.707 2.006 1.136 870 898 584 314 987 464 523 Març 3.998 2.356 1.642 2.170 1.210 960 920 585 335 908 561 347 Abril 3.895 2.356 1.539 2.200 1.286 914 874 584 290 821 486 335 Maig 3.934 2.311 1.623 2.092 1.134 958 933 657 276 909 520 389 Juny 3.929 2.358 1.571 2.199 1.275 924 864 604 260 866 479 387 Juliol 4.103 2.560 1.543 2.242 1.379 863 942 668 274 919 513 406 Agost 3.552 2.194 1.358 2.105 1.270 835 841 567 274 606 357 249 Setembre 3.217 2.108 1.109 1.892 1.232 660 709 481 228 616 395 221 Octubre 3.139 1.942 1.197 1.639 1.015 624 899 593 306 601 334 267 Novembre 3.974 2.255 1.719 2.335 1.200 1.135 935 610 325 704 445 259 Desembre 3.245 1.975 1.270 1.825 1.056 769 752 513 239 668 406 262

Nota: dades provisionals.

Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

Font: Instituto Nacional de Estadística. Estadística de transmisiones y derechos de la propiedad.

4. Registre de la propietat i estadístiques d’hipoteques

4.5. Transmissions d’habitatges per compravenda segons règim i ús per mesos. 2012-2016

Transmissions segons règim Transmissions segons ús

Habitatges Habitatges Habitatges Habitatges Finques Mes Total lliures protegits Total nous segona mà

2012 7.305 6.747 558 7.305 1.580 5.725 2013 8.839 6.631 2.208 8.839 1.393 7.446 2014 10.446 8.024 2.422 10.446 1.211 9.235 2015 11.944 9.114 2.830 11.944 1.211 10.733 2016 14.367 10.628 3.739 14.367 1.258 13.109 Gener 1.174 863 311 1.174 132 1.042 Febrer 1.136 788 348 1.136 141 995 Març 1.210 891 319 1.210 127 1.083 Abril 1.286 929 357 1.286 121 1.165 Maig 1.134 857 277 1.134 92 1.042 Juny 1.275 991 284 1.275 117 1.158 Juliol 1.379 1.023 356 1.379 92 1.287 Agost 1.270 891 379 1.270 106 1.164 Setembre 1.232 941 291 1.232 87 1.145 Octubre 1.015 762 253 1.015 76 939

(21)

5. Construcció i rehabilitació d’habitatges

5.1. Llicències d’obres majors sol·licitades. 2012-2016

Total llicències Llicències

Any sol·licitades resoltes (1) Concedides (2) Denegades (3) Altres (4)

2012 915 912 737 126 49

2013 880 1.040 897 114 29

2014 1.020 999 886 75 38

2015 1.185 1.036 894 74 68

2016 1.267 1.075 911 134 30

(1) El concepte llicències resoltes s'incorpora l'any 2012.

(2) Inclouen llicències d'anys anteriors que estaven pendents de resoldre.

(3) Les llicències denegades corresponen a les figures legals de denegació, caducitat, arxiu d'ofici i desistiment d'ofici. (4) Altres inclou recursos, devolucions, canvis de titularitat, etc.

Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

Font: Ajuntament de Barcelona. Gerència Adjunta Coordinació Territorial.

5. Construcció i rehabilitació d'habitatges

5.2. Llicències concedides per a la construcció d'habitatges i places d'aparcament per districtes. 2012-2016

Nombre d'habitatges Nombre de places d'aparcament Nova Reforma + En edificis En altres Districtes Total planta ampliació Total residencials edificis

2012 2.015 1.492 523 2.649 1.960 689 2013 1.474 768 706 2.034 773 1.261 2014 1.773 1.314 459 2.679 1.346 1.333 2015 1.825 1.223 602 1.513 1.140 373 2016 2.977 2.016 961 4.425 1.884 2.541 1. Ciutat Vella 196 118 78 0 0 0 2. Eixample 373 277 96 626 116 510 3. Sants-Montjuïc 530 501 29 1.566 663 903 4. Les Corts 71 55 16 17 17 0 5. Sarrià-Sant Gervasi 248 190 58 164 129 35 6. Gràcia 185 151 34 167 167 0 7. Horta-Guinardó 172 157 15 272 74 198 8. Nou Barris 95 93 2 81 76 5 9. Sant Andreu 90 32 58 14 13 1 10. Sant Martí 1.017 442 575 1.518 629 889

Nota: llicències concedides segons ús de l'edifici. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

Font: Ajuntament de Barcelona. Gerència Adjunta Coordinació Territorial.

(22)

5. Construcció i rehabilitació d'habitatges

5.3. Sostre total previst a les llicències d'obres majors segons usos per districtes. 2012-2016

Superfície de sostre de les llicències (m2)

Districtes TOTAL Residencial Aparcament Equipament Comercial Industrial Oficines Hotels Altres usos

2012 524.516 175.916 103.590 75.489 50.870 8.991 16.692 62.712 30.256 2013 547.084 131.854 79.296 95.592 33.332 89.165 39.446 37.119 41.280 2014 632.452 210.460 146.817 49.666 41.236 21.901 37.124 92.618 32.631 2015 636.293 236.488 75.868 65.058 101.602 25.732 19.566 70.557 41.422 2016 944.719 322.713 163.997 52.513 36.346 95.976 107.041 90.140 75.991 1. Ciutat Vella 61.491 34.683 962 1.010 8.882 0 5.732 4.666 5.554 2. Eixample 150.184 55.741 21.057 5.762 5.777 40 1.838 32.648 27.321 3. Sants-Montjuïc 284.669 67.559 50.337 3.527 4.251 86.271 47.973 16.932 7.819 4. Les Corts 17.040 11.338 701 2.868 274 0 0 0 1.858 5. Sarrià-Sant Gervasi 71.633 35.818 7.471 12.184 1.144 183 3.375 1.021 10.438 6. Gràcia 49.955 22.091 9.293 2.800 418 0 1.343 9.499 4.512 7. Horta-Guinardó 47.184 13.788 11.801 6.946 3.757 0 0 0 10.891 8. Nou Barris 19.798 9.964 3.175 4.391 546 0 373 0 1.348 9. Sant Andreu 19.381 13.764 572 738 1.461 1.903 0 0 944 10. Sant Martí 223.386 57.967 58.628 12.288 9.837 7.580 46.408 25.374 5.305 Nota: aquestes tipologies es basen en llicències concedides segons ús de la planta.

Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

Font: Ajuntament de Barcelona. Gerència Adjunta Coordinació Territorial.

5. Construcció i rehabilitació d'habitatges

5.4. Sostre de nova planta previst a les llicències d'obres majors segons usos. 2012-2016

Superfície de sostre de les llicències (m2)

Any TOTAL Residencial Aparcament Equipament Comercial Industrial Oficines Hotels Altres usos

2012 226.675 63.196 66.993 28.313 10.139 4.374 5.614 38.969 9.077

2013 291.199 51.692 63.167 44.024 15.182 65.028 26.913 17.605 7.587

2014 319.188 93.190 104.403 19.299 21.359 16.573 20.505 35.278 8.581

2015 261.514 103.575 54.029 32.938 17.895 14.968 2.888 26.937 8.285

2016 585.909 174.962 141.731 20.828 12.598 76.941 93.461 54.560 10.829

Nota: aquestes tipologies es basen en llicències concedides segons ús de la planta. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

Font: Ajuntament de Barcelona. Gerència Adjunta Coordinació Territorial.

5. Construcció i rehabilitació d'habitatges

5.5. Sostre de reforma i ampliació previst a les llicències d'obres majors segons usos. 2012-2016

Superfície de sostre de les llicències (m2)

(23)

5. Construcció i rehabilitació d'habitatges

5.6. Habitatges iniciats i acabats per tipus de promoció. 2012-2016

Tipus de promoció dels iniciats Tipus de promoció dels acabats

Promoció Certificats Promoció

Habitatges HPO pública finals HPO pública

Any visats (1) (2) directa (3) d’obra (4) (5) directa (3)

2012 493 306 0 1.077 1.036 45

2013 697 187 38 666 172 0

2014 752 240 65 555 378 0

2015 1.408 638 0 836 316 38

2016 1.233 304 0 1.291 263 99

(1) Projectes visats pels col·legis d'aparelladors. Nombre d'habitatges.

(2) Qualificacions provisionals d'habitatges amb protecció oficial. Inclou les actuacions del Patronat Municipal de l'Habitatge.

(3) Habitatges construïts per l'Institut Català del Sòl (INCASOL), directament o en conveni amb l'Ajuntament o altres entitats sense ànim de lucre, de promoció pública, generalment per remodelació de barris.

(4) Certificats finals d'obra dels col·legis d'aparelladors. Nombre d'habitatges.

(5) Qualificacions definitives d'habitatges amb protecció. Inclou les actuacions del Patronat Municipal de l'Habitatge. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

Font: Generalitat de Catalunya. Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana.

5. Construcció i rehabilitació d'habitatges

5.7. Habitatges iniciats i acabats per districtes. 2012-2016

Districtes Habitatges iniciats (1) Habitatges acabats (2)

2012 493 1.077 2013 697 666 2014 752 555 2015 1.408 836 2016 1.233 1.291 1. Ciutat Vella 47 4 2. Eixample 183 239 3. Sants-Montjuïc 222 79 4. Les Corts 109 119 5. Sarrià-Sant Gervasi 85 39 6. Gràcia 30 137 7. Horta-Guinardó 77 200 8. Nou Barris 79 65 9. Sant Andreu 102 200 10. Sant Martí 299 209

(1) Visats del Col·legi d'Aparelladors.

(2) Certificats finals d'obra del Col·legi d'Aparelladors.

Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

(24)

5. Construcció i rehabilitació d'habitatges

5.8. Promoció pública: habitatges construïts per l'INCASOL. 2016

Nombre d'habitatges Règim de la promoció

Habitatges iniciats durant l'any 0

Habitatges acabats durant l'any 99

Trinitat Nova, Bloc D. Escales C, D, E, F i G 65 Remodelació de barris

Colònia Castells, 2a fase edifici B 34 Remodelació de barris

Nota: habitatges construïts directament per l'Institut Català del Sòl (INCASOL) en promoció pública per remodelació de barris. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

Font: Generalitat de Catalunya. Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana.

5. Construcció i rehabilitació d'habitatges

5.9. Promoció pública: actuacions del Patronat Municipal de l'Habitatge. 2016

Nombre d'habitatges Règim de la promoció Data d'inici/finalització

Actuacions iniciades durant l'any

Ali Bei, 102 49 Gent gran 30 agost 2016

Actuacions acabades durant l'any - - -

Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

Font: Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona. Ajuntament de Barcelona.

5. Construcció i rehabilitació d'habitatges

5.10. Rehabilitació protegida d'habitatges per districtes. 2012-2016

Habitatges Import (1)

Districtes amb subvenció (milions €)

2012 12.083 20,0 2013 3.316 7,2 2014 2.068 4,5 2015 10.358 27,7 2016 12.337 25,4 1. Ciutat Vella 949 2,2 2. Eixample 3.002 4,8 3. Sants-Montjuïc 1.245 2,9 4. Les Corts 774 1,1 5. Sarrià-Sant Gervasi 873 2,1 6. Gràcia 928 1,4 7. Horta-Guinardó 1.009 1,9 8. Nou Barris 1.683 6,4 9. Sant Andreu 589 0,9 10. Sant Martí 1.285 1,7

(25)

5. Construcció i rehabilitació d'habitatges

5.11. Cèdules d'habitabilitat. 2012-2016

Nova ocupació Canvi d'ocupació Any Sol·licitades Concedides Sol·licitades Concedides

2012 1.271 1.242 24.407 24.289

2013 991 969 27.482 24.637

2014 1.287 1.345 28.904 28.094

2015 1.408 1.276 24.821 24.693

2016 1.673 1.528 23.366 22.063

Nota: dades revisades per la font en la present edició 2017. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

Font: Generalitat de Catalunya. Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana.

5. Construcció i rehabilitació d'habitatges

5.12. Autoritzacions per a realitzar obres menors per districtes. 2012-2016

Districtes Sol·licitades Concedides Denegades (1) Pendents (2)

2012 6.164 5.273 773 118 2013 7.569 6.596 777 195 2014 8.250 6.963 1.281 6 2015 10.431 9.784 403 244 2016 10.263 8.548 1.046 678 1. Ciutat Vella 1.257 839 176 242 2. Eixample 2.326 1.747 244 336 3. Sants-Montjuïc 1.107 1.039 69 0 4. Les Corts 509 429 56 24 5. Sarrià-Sant Gervasi 1.264 1.158 108 0 6. Gràcia 919 785 131 3 7. Horta-Guinardó 699 630 60 10 8. Nou Barris 474 413 55 6 9. Sant Andreu 621 544 69 11 10. Sant Martí 1.087 964 78 46

(1) Les llicencies denegades corresponen a les figures legals de denegació, caducitat, arxiu d'ofici i desistiment d'ofici.

(2) Les llicències pendents corresponen a aquelles que es van sol·licitar durant l'any de referència i estaven pendents en data 31 de desembre del mateix any. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

Font: Ajuntament de Barcelona. Gerència Adjunta Coordinació Territorial.

5. Construcció i rehabilitació d'habitatges

5.13. Treballadors i centres de cotització del sector de la construcció. 2012-2016

Treballadors total (1) Treballadors sector construcció Centres de cotització Règim Règim Sector de la Any Total general Autònoms Total general Autònoms Total construcció

2012 935.230 824.745 110.485 32.401 24.561 7.840 70.003 4.355

(26)

6. Estimació dels preus del mercat immobiliari

6.1. Preus mitjans de venda dels habitatges d’obra nova i superfície mitjana útil per districtes. 2015

Superfície %habitatgen en oferta/

Preu (€/m²) útil mitjana útil (m²) total promocions

BARCELONA 5.233 84,0 21,7 1. Ciutat Vella 6.500 85,4 43,6 2. Eixample 5.505 77,0 25,8 3. Sants-Montjuïc 4.016 84,2 38,4 4. Les Corts 6.054 93,2 9,2 5. Sarrià-Sant Gervasi 8.568 102,5 32,2 6. Gràcia 5.254 85,6 26,1 7. Horta-Guinardó 3.873 78,8 20,9 8. Nou Barris 3.665 81,7 10,6 9. Sant Andreu 3.028 85,1 10,9 10. Sant Martí 5.453 80,3 12,4

Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. Font: Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona.

6. Estimació dels preus del mercat immobiliari

6.2. Preus mitjans d’oferta (€/m²) dels habitatges de segona mà en venda per districtes. 2012-2016

Districtes 2012 2013 2014 2015 2016 BARCELONA 3.114 3.019 3.188 3.392 3.879 1. Ciutat Vella 2.695 3.340 3.355 3.621 4.191 2. Eixample 3.327 3.488 3.640 3.861 4.610 3. Sants-Montjuïc 2.418 2.463 2.446 2.618 2.897 4. Les Corts 3.947 4.037 4.173 4.239 4.756 5. Sarrià-Sant Gervasi 3.804 3.921 4.065 4.367 4.818 6. Gràcia 2.868 3.024 2.995 3.195 3.610 7. Horta-Guinardó 2.378 2.223 2.208 2.302 2.493 8. Nou Barris 1.981 1.836 1.672 1.777 1.945 9. Sant Andreu 2.314 2.120 2.120 2.197 2.328 10. Sant Martí 2.854 2.957 3.226 3.530 3.954

Dades del 4t trimestre de cada any.

Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. Font: Idealista.com

(27)

6. Estimació dels preus del mercat immobiliari

6.3. Preus mitjans de lloguer (€/m²) mensual dels habitatges per districtes. 2012-2016

Districtes 2012 2013 2014 2015 2016 BARCELONA 10,8 10,3 10,2 11,1 12,2 1. Ciutat Vella 11,7 11,4 11,4 12,4 13,9 2. Eixample 10,8 10,2 10,3 11,2 12,4 3. Sants-Montjuïc 10,8 10,1 9,9 10,7 11,7 4. Les Corts 11,6 11,2 11,0 12,0 13,2 5. Sarrià-Sant Gervasi 12,3 11,7 11,9 12,9 14,3 6. Gràcia 11,4 11,0 10,8 11,8 12,9 7. Horta-Guinardó 10,1 9,3 9,0 9,9 10,7 8. Nou Barris 9,5 8,7 8,4 8,9 9,6 9. Sant Andreu 9,8 9,2 8,9 9,6 10,4 10. Sant Martí 10,5 9,9 9,7 10,6 11,7

Nota: dades acumulades al 4t trimestre de cada any. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

Font: Generalitat de Catalunya. Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana.

6. Estimació dels preus del mercat immobiliari

6.4. Preus mitjans del lloguer contractual dels habitatges i contractes realitzats per districtes. 2012-2016

Lloguer mensual (€/mes) Contractes realitzats

Districtes 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 BARCELONA 718,0 681,6 705,7 755,1 801,3 41.047 44.819 44.411 40.623 42.182 1. Ciutat Vella 646,8 618,7 666,1 700,2 739,2 4.167 4.470 4.343 4.182 4.484 2. Eixample 802,5 763,5 792,2 852,2 917,3 9.274 9.960 9.347 8.538 8.457 3. Sants-Montjuïc 628,5 596,4 619,4 638,8 678,8 4.693 4.999 4.957 4.297 4.285 4. Les Corts 868,7 826,7 885,9 955,1 985,9 1.528 1.885 1.892 1.814 1.847 5. Sarrià-Sant Gervasi 970,3 935,5 977,8 1.067,0 1.144,7 3.910 4.317 4.308 4.152 4.107 6. Gràcia 691,6 659,3 676,1 737,0 787,9 4.219 4.559 4.521 4.192 4.049 7. Horta-Guinardó 592,9 566,5 573,1 602,6 640,2 3.330 3.790 3.853 3.527 3.656 8. Nou Barris 536,8 513,8 520,8 534,1 561,1 2.882 3.143 3.224 2.724 2.788 9. Sant Andreu 624,5 578,4 584,6 627,5 644,9 2.742 3.064 3.038 2.724 2.445 10. Sant Martí 655,4 637,7 650,1 722,8 771,4 4.302 4.632 4.928 4.473 4.510 No consta - - - - - - - 1.554

Nota: dades del 4t trimestre de cada any.

Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

(28)

6. Estimació dels preus del mercat immobiliari

6.5. Preus mitjans de venda dels habitatges lliures als municipis més grans de 500.000 habitants. 2016

Preus de l’habitatge (€/m²) Taxacions

Mitjana preu de Habitatges Habitatges d’habitatges d’habitatges venda de tots fins cinc anys de més de cinc fins cinc anys de més de cinc els habitatges d'antiguitat anys d'antiguitat Total d'antiguitat anys d'antiguitat

Barcelona 2.822,1 3.520,9 2.816,2 3.751 294 3.457 Madrid 2.628,6 2.960,8 2.623,1 7.430 585 6.845 Sevilla 1.420,0 1.713,7 1.413,6 2.153 112 2.041 Zaragoza 1.286,3 1.604,4 1.278,2 1.354 198 1.156 Málaga 1.377,6 1.752,7 1.373,4 1.316 86 1.230 València 1.179,5 1.586,1 1.176,2 1.726 71 1.655

Nota: preus mitjans de venda del 4t trimestre 2016. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. Font: Ministerio de Fomento.

7. Seguiment del Pla d’Habitatge de Barcelona. PHB 2008-2016

7.1. Oferta d’habitatge protegit

Acumulat PHB

2011 2012 2013 2014 2015 2008-2016

Oferta d'habitatge protegit

Llicències d'habitatges protegits 734 162 97 252 358 4.234

% protegits/total (Llicències) 35,5 11,1 12,7 19,2 29,4 29,8

Habitatges protegits iniciats 1.077 306 225 305 638 6.537

Habitatges protegits acabats 1.154 1.036 172 378 354 6.674

% protegits/total (acabats) 62,8 96,2 25,8 68,1 42,3 29,8

Adjudicacions

Habitatges obra nova 1.002 1.341 533 549 449 5.217

Segones adjudicacions 406 460 505 398 344 2.865

Habitatges per a emergències 138 177 213 198 319 1.260

Total Adjudicacions 1.546 1.978 1.251 1.145 1.112 8.231

Activitat del Patronat Municipal de l'Habitatge

Habitatges en construcció 1.044 320 560 250 498 -

Projectes en estudi o redacció 550 958 664 525 950 -

Habitatges lliurats 390 720 570 552 551 4.164

Parc de lloguer o dret de superfície gestionat 5.828 6.378 6.511 6.738 6.865 - Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

(29)

7. Seguiment del Pla d’Habitatge de Barcelona. PHB 2008-2016

7.2. Rehabilitació Acumulat PHB 2011 2012 2013 2014 2015 2008-2016 Llicències de rehabilitació Obres majors 405 512 737 453 598 5.332 Obres menors 2.550 5.272 6.761 7.204 9.443 38.378 Ajuts de rehabilitació

Edificis amb ajuts 958 515 208 94 493 7.768

Habitatges beneficiats 18.506 7.415 3.195 1.577 8.466 125.478

Subvenció pública (milers €) 15.194 7.501 5.427 3.937 21.844 141.125

Inversió total (milers €) 67.757 38.172 20.956 11.533 46.229 529.802

Pla d'ascensors

Expedients iniciats 296 0 96 128 224 1.571

Habitatges beneficiats (exp. Iniciats) 3.968 0 1.156 1.536 3.044 19.876

Expedients tancats 286 335 98 33 142 1.500

Habitatges beneficiats (exp. Iniciats) 4.070 4.319 1.306 491 1.892 20.978

Subvenció pública (milers €) 10.794 11.438 2.619 515 5.813 52.850

Inversió total (milers €) 24.611 28.867 11.443 1.744 12.732 126.178

Total ajuts rehabilitació i pla d'ascensors

Habitatges beneficiats 22.576 11.731 4.501 2.068 10.358 146.456

Subvenció pública (milers €) 25.988 18.939 8.045 4.452 27.656 193.975

Inversió total (milers €) 92.368 67.039 32.399 13.277 58.961 655.980

Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. Font: Patronat Municipal de l'Habitatge.

7. Seguiment del Pla d’Habitatge de Barcelona. PHB 2008-2016

7.3. Foment al lloguer

Acumulat PHB

2011 2012 2013 2014 2015 2008-2016

Foment al lloguer

Habitatges captats per a Borsa 231 260 173 105 53 1.867

Contractes signats Borsa 186 144 92 115 52 1.523

Cessió habitatges ADIGSA 114 - - - - 514

Ajuts pagament lloguer

Ajuts pagament lloguer tramitats 26.321 25.528 10.272 7.175 12.596 136.458

Ajuts pagament lloguer aprovats i vigents 23.664 21.249 7.827 6.287 10.315 125.962

Imports ajuts públics (milers €) 65.996 69.793 15.755 11.909 23.293 322.647

Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. Font: Patronat Municipal de l'Habitatge.

7. Seguiment del Pla d’Habitatge de Barcelona. PHB 2008-2016

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :