VITORIA-GASTEIZKO UDALA

Loading.... (view fulltext now)

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Texto completo

(1)

1/9 2018-02889

L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

II - ARABAKO LURRALDE

HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

VITORIA-GASTEIZKO UDALA

GIZARTE POLITIKEN ETA OSASUN PUBLIKOAREN SAILA

2018an Gasteizen gizarte proiektuak garatzeko diru-laguntzak ematea

2018ko uztailaren 13an egindako ohiko bilkuran onetsi zuen Tokiko Gobernu Batzarrak Gas-teizen 2018an gizarte proiektuak garatzeko diru-laguntzak ematea.

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 40. artikuluan eta 45. artikuluko b. puntuan xedatutakoaren ildotik, argitara ematen dira, denek izan dezaten horien berri.

2018an Gasteizen gizarte proiektuak garatzeko diru-laguntzak ematea onestea.

2018ko apirilaren 6an egindako ohiko bilkuran onetsi zituen Tokiko Gobernu Batzarrak Gas-teizen 2018an gizarte proiektuak garatzeko diru-laguntzak emateko deialdia eta hura arautzeko oinarriak.

Deialdia eta oinarriak 2018ko apirilaren 27ko ALHAOn argitaratu ziren, eta eskabideak aur-kezteko maiatzaren 17ra arteko epea ireki zelarik, interesdunek eskabideak aurkeztu zituzten.

2018an Gasteizko Udalaren diru-laguntzen deialdiak arautzeko oinarri orokorrekin bat etorriz —2018ko urtarrilaren 26ko ALHAOn argitaratu ziren— horretarako eratutako batzordeak proze-dura bete du, oinarrietan jasotakoari jarraituz.

Aurrekariak kontuan izanik, diru-laguntzak ez onartzeko, onesteko edo ezesteko proposamen hau egin da:

Balioespen-prozesuan onartu ez diren proiektuak:

— Deialdiaren oinarrietan ezarritako baldintzak ez betetzeagatik onartu ez diren entitateak: • Chernobileko umeak elkartea ez dago Gasteizen erroldatuta, eta aurkeztu duen proiektuak beste lurralde historikoetan du gehien bat jarduera-eremua, Gasteizko hiru familiari bakarrik eragiten diolarik. Hau da, jarduera-eremu ez da berariaz Gasteizko udalerria, eta horrenbes-tez, ez ditu betetzen Gasteizko Udalaren 2018ko diru-laguntzan deialdi orokorrean ezarritako baldintzak, honakoei dagokienez:

- 3. atala (eskatzaileak) eta zehazkiago 3.4 azpiatala, non jasotzen baita diru-laguntza eskatzen duten pertsonek edo entitateek Gasteizko udalerrian izan behar dutela helbidea, behar bezala justifikatutako kasuetan izan ezik.

- 4. atala (eskabideak eta aurkeztu beharreko agiriak) eta zehazkiago 4.2 atala, non jasotzen baita deialdiari buruzko informazio eta dokumentazio guztia Gasteizko Udalaren webgunean eta herritarrei laguntzeko bulegoetan egongo dela eskuragarri, ordutegi ofizialaren barruan. Uda-laren webgune horretan ageri dira Gasteizen gizarte proiektuak garatzeko diru laguntzetarako betebeharreko baldintzak, eta horien artean jasotzen da pertsona edo entitateek Gasteizen helbideratuta egon behar dutela, behar bezala justifikatuta dauden kasuetan izan ezin, eta jarduera eremua Gasteizko udalerria izan behar dutela.

(2)

• Ai Laket elkarteak 15.750,00 euro eskatu zituen proiekturako, eta kopuru horrek oinarrietan ezarritako diru-muga gainditzen du; izan ere, hau diote oinarriek: “pertsona edo elkarte bakoitzak proiektu bakar baterako laguntza eskatu ahalko du, eta gehienez 15.000,00 eurokoa izango da”.

• Gazteen hezkuntza emozionalerako AWAKE GASTEIZ elkarteak aurkezten duen proiektua 2018ko urritik 2019ko maiatzaren bitartean gauzatzeko da eta, beraz, ez dator bat deialdiaren oinarri arautzaileetan jasotakoarekin, bertan honakoak jasotzen baitira deialdiaren xedetzat: “informazioa, sentsibilizazioa, prebentzio eta gizarte sustapena, ekintza solidarioen sustapena eta boluntariotza xede duten eta 2018an Gasteizko herritarrei zuzentzen zaizkien jarduera eta ekintzak...”. Horretaz gain, elkarteak aurkeztutako proiektuak 51.939,87 euroko aurrekontua du, eta kopuru horrek deialdiaren oinarri arautzaileetan ezarritako diru-muga gainditzen du, zein 30.000,00 eurokoa baita. Beraz, aipatutako proiektuak ez ditu betetzen diru-laguntza deialdi honetako baldintzak.

• APAJ elkarteak aurkeztutako proiektuaren 15. orrian jasotzen denez, proposatutako jarduera burutzeko udaleko Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Sailak bere jabetzako higiezin bat utzi behar die Gasteizko udalerrian: “... Gasteizko Udaleko Gizarte Politiken Saileko Gizarte Inklu-sioaren Zerbitzuak utzitako titulartasun publikoko pisu bat erabiltzea.” Sailak ez du horrelako ekipamendurik, ezta antzekorik ere, eta horrenbestez ez da aurkeztutako proiektua onartu, ez baita bideragarria. Ez da diru-laguntza deialdiaren xedera egokitzen, bertan 2018an Gasteizen egitekoak diren gizarte proiektuak finantzatzeko laguntzak arautzen baitira.

Balioetsi ondoren bideragarritasuna betetzen ez duten proiektuak:

Proiektuak balioetsi eta puntuazioak ezarri ondoren, aipatzen diren elkarteek aurkeztutako proiektuei diru-laguntzarik ez ematea erabaki da, ez dutelako gutxieneko puntuazioa (20 puntu) lortu bideragarritasun tekniko eta ekonomikoari dagokienez, deialdiaren zazpigarren oinarrian zehaztu bezala:

— Mugarik gabeko bihotza elkartea. — Acción Familiar Euskadi, AFAE.

Bi kasuetan, aurrekontua ez zaio batere egokitzen Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Sailak jarduera sozio-komunitarioak kontratatzeko ezarritako prezioari. Batzordea irizpen ho-rretan oinarritzen da alderdi hori balioesteko eta hala jasotzen du: hiru orduko edo hortik behe-rako jarduera puntualak: solasaldiak, hitzaldiak, kafe-solasaldiak, mahai-inguruak ...7,00 euro ordainduko dira orduko.”

(3)

3/9 2018-02889

L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

Entitateak Lortutako puntuak Eskutatuko zenbatekoa Emandako guztia

Sagrada Familia 96 6.260,00 6.260,00

Asociación Alavesa de Mujeres con Cáncer de Mama y Ginecológico

(ASAMMA) 94 8.136,13 6.915,71

Asociación Daño Cerebral Adquirido

ATECE 93 3.500,00 2.975,00

Asociación Parkinson Araba

(ASOPARA) 92 1.056,75 898,24

Asociación de enfermos de Crohn y

Colitis Ulcerosa de Álava (ACCU) 91 2.690,00 2.286,50

ADEAR 91 3.140,00 2.669,00

Asociación Afectados Retinosis

Pigmentaria de Alava Begisare 91 4.092,00 3.478,20 Fundación BOSCOS para la promoción

social 90 8.517,00 7.239,45

Asociación Parálisis Cerebral Álava

(ASPACE) 90 8.000,00 6.800,00

Asociación Mujeres en la Diversidad 90 11.649,40 9.901,99 Asociación contra la Anorexia y la

Bulimia de Álava (ACABE) 87 2.300,00 1.734,89

ADRA 87 14.954,68 11.280,32

Asociación Mejora de la crianza (AMA) 86 7.990,00 6.026,86 Asociación Araba Elkartea Espina

Bífida e Hidrocefalia (ARESBI) 85 1.800,00 1.357,74

Besartean 85 10.907,00 8.227,15

Asociación de esclerosis múltiple

Araba (AEMAR) 84 5.469,00 4.125,27 Fundación corazonistas 84 14.500,00 10.937,35 Gizarterako 84 14.950,00 11.276,79 INSOLA 83 14.890,00 11.231,53 ORUMAR 83 8.360,00 6.305,95 ATCORE 83 5.000,00 3.771,50 Federación Española de

Enfermedades Raras - FEDER 83 7.749,00 5.845,07 Asociación alavesa de personas con

baja visión - Itxaropena 81 1.050,00 792,02 Asociación de padres, madres y

amigos de las personas sordas de

Álava (ASPASOR ) 80 7.150,00 5.393,25

Fundación Itaka - Escolapios 80 15.000,00 11.314,50 Asociación por una vida digna 80 4.138,00 3.121,29

(4)

Entitateak Lortutako puntuak Eskutatuko zenbatekoa Emandako guztia Asociación educación y desarrollo de

Inteligencias Múltiples: Izpiak. 79 4.440,00 2.886,00

Arnasa Araba 75 2.000,00 1.300,00

Hirukide 74 15.000,00 9.750,00

SARTU 74 7.838,25 5.094,86

Asociación Kuentame 74 14.454,37 9.395,34 Asociación de persona sordas de

Alava-Arabako Gorrak 74 2.033,90 1.322,04 Asociación Música, Arte y Proceso 74 14.998,34 9.748,92 AMPA Ikastola Aranbizkarra (Zuriber) 73 14.101,68 9.166,09 Iturrigorri Elkarlanean 72 11.260,00 7.319,00 Fundación Fondo Formación 70 14.993,54 9.745,80 IKIRIKI - interacciones con caballos 68 11.725,00 6.448,75 Asociación Amapase madres y padres

separados de Alava 66 4.206,92 2.313,81 Asociación Vasco-Ecuatoriana (ASVE) 66 13.923,30 7.657,82 Icono Difusión Cultural 66 10.640,16 5.852,09 Andrea abaigar / Carlos Lalastra 61 14.500,00 7.975,00 NAGUSILAN ARABA Voluntariado

Social de Mayores 56 3.093,60 1.546,80

Asociación Buena Voluntad 50 600,00 300,00 Emandako guztia: 249.987,89 euroak

(5)

5/9 2018-02889

L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

2018ko aurrekontuko 11.11.2301.480.45 partidan bada aurrekontu-zuzkidura nahikorik gastu horri aurre egiteko.

Diru-laguntzaren ehuneko 80 justifikazioa aurkeztu baino lehen ordainduko da, eta gainerako ehuneko 20a jarduera amaitzen denean eta jarduera osoa gauzatu dela justifikatu ondoren.

Onuradunek 3 hilabeteko epean justifikatu beharko dute jasotako diru-laguntza, diruz la-gundutako programa edo jarduera amaitzen denetik kontatuta, edo ematen denetik aurrera kontatuta, gauzatu ondoren emandakoa bada.

Diruz lagundutako jardueraren aurrekontuaren ehuneko 100 justifikatu beharko da –ez Gas-teizko Udalak emandako diru-kopurua bakarrik–, hala xedatzen baitu Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 30. artikuluak, eta Udalari zein gasturen kostua egoz-ten zaion ere zehaztu beharko da.

Orobat, ebazpen-proposameneko diru-laguntza aurkeztutako eskabidean zegoena baino txi-kiagoa bada, onuradunek eskabidea birformulatu ahal izango dute, konpromisoak eta baldintzak lor daitekeen diru-laguntzara egokitzeko, hala xedatzen baitu 2018. urterako Gasteizko Udalaren diru-laguntzetarako deialdia arautzeko oinarri orokorretako hamargarren oinarriak. Birformu-lazioa hamabost eguneko epean aurkeztu beharko da, erabaki hau jakinarazi eta hurrengo egunetik kontatzen hasita.

Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra, lege horren araudia onesten duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretua, eta diru-laguntzen udal ordenantza ikusi dira.

Horrenbestez, diru-laguntzen udal ordenantzaren 5.1 artikulua ikusirik, Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren zinegotzi ordezkariak erabaki-proposamen hau egiten dio Tokiko Gobernu Batzarrari:

Erabaki-proposamena

Lehena. Ondoko elkarteei Gasteizen 2018an gizarte proiektuak garatzeko diru-laguntza ema-tea onesema-tea, zehazten diren zenbatekoetan:

(6)

Entitateak Lortutako puntuak Eskutatuko zenbatekoa Emandako guztia

Sagrada Familia 96 6.260,00 6.260,00

Asociación Alavesa de Mujeres con Cáncer de Mama y Ginecológico

(ASAMMA) 94 8.136,13 6.915,71

Asociación Daño Cerebral Adquirido

ATECE 93 3.500,00 2.975,00

Asociación Parkinson Araba

(ASOPARA) 92 1.056,75 898,24

Asociación de enfermos de Crohn y

Colitis Ulcerosa de Álava (ACCU) 91 2.690,00 2.286,50

ADEAR 91 3.140,00 2.669,00

Asociación Afectados Retinosis

Pigmentaria de Alava Begisare 91 4.092,00 3.478,20 Fundación BOSCOS para la promoción

social 90 8.517,00 7.239,45

Asociación Parálisis Cerebral Álava

(ASPACE) 90 8.000,00 6.800,00

Asociación Mujeres en la Diversidad 90 11.649,40 9.901,99 Asociación contra la Anorexia y la

Bulimia de Álava (ACABE) 87 2.300,00 1.734,89

ADRA 87 14.954,68 11.280,32

Asociación Mejora de la crianza (AMA) 86 7.990,00 6.026,86 Asociación Araba Elkartea Espina

Bífida e Hidrocefalia (ARESBI) 85 1.800,00 1.357,74

Besartean 85 10.907,00 8.227,15

Asociación de esclerosis múltiple

Araba (AEMAR) 84 5.469,00 4.125,27 Fundación corazonistas 84 14.500,00 10.937,35 Gizarterako 84 14.950,00 11.276,79 INSOLA 83 14.890,00 11.231,53 ORUMAR 83 8.360,00 6.305,95 ATCORE 83 5.000,00 3.771,50 Federación Española de

Enfermedades Raras - FEDER 83 7.749,00 5.845,07 Asociación alavesa de personas con

baja visión - Itxaropena 81 1.050,00 792,02 Asociación de padres, madres y

amigos de las personas sordas de

Álava (ASPASOR ) 80 7.150,00 5.393,25

Fundación Itaka - Escolapios 80 15.000,00 11.314,50 Asociación por una vida digna 80 4.138,00 3.121,29

(7)

7/9 2018-02889

L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

Entitateak Lortutako puntuak Eskutatuko zenbatekoa Emandako guztia Asociación educación y desarrollo de

Inteligencias Múltiples: Izpiak. 79 4.440,00 2.886,00

Arnasa Araba 75 2.000,00 1.300,00

Hirukide 74 15.000,00 9.750,00

SARTU 74 7.838,25 5.094,86

Asociación Kuentame 74 14.454,37 9.395,34 Asociación de persona sordas de

Alava-Arabako Gorrak 74 2.033,90 1.322,04 Asociación Música, Arte y Proceso 74 14.998,34 9.748,92 AMPA Ikastola Aranbizkarra (Zuriber) 73 14.101,68 9.166,09 Iturrigorri Elkarlanean 72 11.260,00 7.319,00 Fundación Fondo Formación 70 14.993,54 9.745,80 IKIRIKI - interacciones con caballos 68 11.725,00 6.448,75 Asociación Amapase madres y padres

separados de Alava 66 4.206,92 2.313,81 Asociación Vasco-Ecuatoriana (ASVE) 66 13.923,30 7.657,82 Icono Difusión Cultural 66 10.640,16 5.852,09 Andrea abaigar / Carlos Lalastra 61 14.500,00 7.975,00 NAGUSILAN ARABA Voluntariado

Social de Mayores 56 3.093,60 1.546,80

Asociación Buena Voluntad 50 600,00 300,00 Emandako guztia: 249.987,89 euroak

(8)

Gastua 2018rako udal aurrekontuko 11.11.2301.480.45 partidaren kontura egingo da.

Bigarrena. Hurrengo entitateek aurkeztutako eskabideak tramitera ez onartzea, ez dituztelako betetzen deialdiaren oinarrietan ezarritako baldintzak:

• Chernobileko umeak elkartea ez dago Gasteizen erroldatuta, eta aurkeztu duen proiektuak beste lurralde historikoetan du gehien bat jarduera-eremua, Gasteizko hiru familiari bakarrik eragiten diolarik. Hau da, jarduera-eremu ez da berariaz Gasteizko udalerria, eta horrenbes-tez, ez ditu betetzen Gasteizko Udalaren 2018ko diru-laguntzan deialdi orokorrean ezarritako baldintzak, honakoei dagokienez:

- 3. atala (eskatzaileak) eta zehazkiago 3.4 azpiatala, non jasotzen baita diru-laguntza eskatzen duten pertsonek edo entitateek Gasteizko udalerrian izan behar dutela helbidea, behar bezala justifikatutako kasuetan izan ezik.

- 4. atala (eskabideak eta aurkeztu beharreko agiriak) eta zehazkiago 4.2 atala, non jasotzen baita deialdiari buruzko informazio eta dokumentazio guztia Gasteizko Udalaren webgunean eta herritarrei laguntzeko bulegoetan egongo dela eskuragarri, ordutegi ofizialaren barruan. Uda-laren webgune horretan ageri dira Gasteizen gizarte proiektuak garatzeko diru laguntzetarako betebeharreko baldintzak, eta horien artean jasotzen da pertsona edo entitateek Gasteizen helbideratuta egon behar dutela, behar bezala justifikatuta dauden kasuetan izan ezin, eta jarduera eremua Gasteizko udalerria izan behar dutela.

• Ai Laket elkarteak 15.750,00 euro eskatu zituen proiekturako, eta kopuru horrek oinarrie-tan ezarritako diru-muga gainditzen du; izan ere, hau diote oinarriek: “pertsona edo elkarte bakoitzak proiektu bakar baterako laguntza eskatu ahalko du, eta gehienez 15.000,00 eurokoa izango da”.

• Gazteen hezkuntza emozionalerako AWAKE GASTEIZ elkarteak aurkezten duen proiektua 2018ko urritik 2019ko maiatzaren bitartean gauzatzeko da eta, beraz, ez dator bat deialdiaren oinarri arautzaileetan jasotakoarekin, bertan honakoak jasotzen baitira deialdiaren xedetzat: “informazioa, sentsibilizazioa, prebentzio eta gizarte sustapena, ekintza solidarioen sustapena eta boluntariotza xede duten eta 2018an Gasteizko herritarrei zuzentzen zaizkien jarduera eta ekintzak...”. Horretaz gain, elkarteak aurkeztutako proiektuak 51.939,87 euroko aurrekontua du, eta kopuru horrek deialdiaren oinarri arautzaileetan ezarritako diru-muga gainditzen du, zein 30.000,00 eurokoa baita. Beraz, aipatutako proiektuak ez ditu betetzen diru-laguntza deialdi honetako baldintzak.

• APAJ elkarteak aurkeztutako proiektuaren 15. orrian jasotzen denez, proposatutako jarduera burutzeko udaleko Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Sailak bere jabetzako higiezin bat utzi behar die Gasteizko udalerrian: “... Gasteizko Udaleko Gizarte Politiken Saileko Gizarte Inklu-sioaren Zerbitzuak utzitako titulartasun publikoko pisu bat erabiltzea.” Sailak ez du horrelako ekipamendurik, ezta antzekorik ere, eta horrenbestez ez da aurkeztutako proiektua onartu, ez baita bideragarria. Ez da diru-laguntza deialdiaren xedera egokitzen, bertan 2018an Gasteizen egitekoak diren gizarte proiektuak finantzatzeko laguntzak arautzen baitira.

Hirugarrena. Ondoren aipatzen diren elkarteek aurkeztutako proiektuei diru-laguntzarik ez ematea, ez dutelako gutxieneko puntuazioa (20 puntu) lortu bideragarritasun tekniko eta eko-nomikoari dagokienez, deialdiaren zazpigarren oinarrian zehaztu bezala:

— Mugarik gabeko bihotza elkartea. — Acción Familiar Euskadi, AFAE.

(9)

9/9 2018-02889

L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

Laugarrena. Interesdunei erabakiaren berri ematea, eta orobat jakinaraztea horren kontra, administrazio bidea agortzen baitu, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango dela zuzenean Gasteizko Administrazioarekiko Auzietarako Epaitegian, bi hilabeteko epean, jakinarazte egunaren biharamunetik kontatuta, edo, aukeran, berraztertze errekurtsoa, erabakia hartu duen organo berari zuzendua, hilabeteko epean, jakinarazte egunaren biharamunetik kontatuta; horren berariazko nahiz ustezko ebazpenaren kontra, berriz, bi hilabeteko epean aurkeztu ahal izango da administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, Gasteizko Administrazioarekiko Auzietarako Epaitegian, errekurtsoa ezesten duen ebazpenaren berri jasotzen den egunaren biharamunetik kontatuta, edo, ebazpena ustezkoa bada, sei hilabeteko epean, ustezko ebazpen hori gertatzen den egunaren biharamunetik kontatuta.

Vitoria-Gasteizen, 2018ko uztailaren 16an

Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Saileko Administrazio Zerbitzuko burua ROSA ANA URTARAN URTARAN

Firmante: CN=DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, SERIALNUMBER=P0100000I, OU=sello electrónico, O=ARABAKO FORU ALDUNDIA-DIPUTACION FORAL DE ALAVA, C=ES Emisor del certificado: CN=EAEko HAetako langileen CA - CA personal de AAPP vascas (2), OU=AZZ Ziurtagiri publikoa - Certificado publico SCA, O=IZENPE S.A., C=ES Número de serie: 153457

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :