CONVOCATÒRIA D AJUTS CAMPUS ENERGIA DE MOBILITAT INTERNACIONAL D ESTUDIANTS DE DOCTORAT, PROFESSORS I INVESTIGADORS

Download (0)

Full text

(1)

CONVOCATÒRIA D’AJUTS CAMPUS ENERGIA DE MOBILITAT INTERNACIONAL D’ESTUDIANTS DE DOCTORAT, PROFESSORS I INVESTIGADORS

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) en el marc del Campus Energia convoca un programa de mobilitat per propiciar intercanvis de professors, investigadors i estudiants de doctorat, per captar talent en el sector de l’energia i per promoure la presencia del CEI en centres i xarxes internacionals com la EERA o la EUA, amb la finalitat de reforçar l’estratègia d’internacionalització en el sector de l’energia. Es tracta d’ajut procedent del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports, per a la consolidació de projectes d’excel·lència de les universitats (J-0296).

1.- Objecte de la convocatòria

L’objectiu d’aquesta convocatòria és el foment de la mobilitat internacional per incentivar les estades d’estudiants, els intercanvis de personal i les accions preparatòries per a la participació en nous projectes d’R+D, dins del projecte de Campus d’Excel·lència Internacional.

Els beneficiaris destinaran aquests ajuts a sufragar les despeses de viatge, dietes i allotjament. Es finançaran com a màxim estades de tres mesos en el cas del PDI i sis mesos en el cas d’estudiants de doctorat, independentment de la durada de la seva estada, llevat de casos excepcionals degudament justificats i lliurement apreciats per la Comissió de Valoració.

2.- Característiques dels ajuts

L’import màxim que rebrà el beneficiari per a cada mobilitat es calcularà seguint els criteris següents:

a) Viatge. Contribució a les despeses de viatge tenint en compte la distància entre el centre docent on ha presentat la seva sol·licitud i el lloc on es desenvolupi l’activitat corresponent, d’acord amb el que s’indica a continuació:

Distància en quilòmetres: Quantitat a percebre:

Entre 0 i 99 km 20€ per participant

Entre 100 i 499 km 180€ per participant

Entre 500 i 1.999 km 275€ per participant

Entre 2.000 i 2.999 km 360€ per participant Entre 3.000 i 3.999 km 530€ per participant Entre 4.000 i 7.999 km 820€ per participant Entre 8.000 i 19.900 km 1.300€ per participant

Per a calcular distàncies cal tenir present el calculador oficial de la Comissió Europea: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

(2)

b) Allotjament i manutenció. Les quantitats dependran del país de destinació, d’acord amb el quadre següent:

Països de destinació: Quantitat diària a rebre:

Grup A: Dinamarca, Països Baixos, Irlanda,

Regne Unit i Suècia 120€

Grup B: Àustria, Bèlgica, Bulgària, Xipre, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Islàndia, Itàlia, Liechtenstein, Luxemburg, Noruega, Polònia, República Txeca, Romania i Turquia

105€

Grup C: Alemanya, Antiga República Iugoslava de Macedònia, Eslovàquia, Letònia, Malta i

Portugal 90€

Grup D: Croàcia, Eslovènia, Estònia i Lituània 75€

La quantitat de l’import percebut finalment estarà condicionada pel número de dies d’estada reals en la institució d’acollida, per tant, les bosses de viatge es calcularan de forma proporcional a la durada i fins a un import màxim de 9.000,00€ per les estades dels estudiants de doctorat i 4.500,00€ per les estades de professors i investigadors, independentment de la durada de l’estada.

Els ajuts es concediran fins esgotar el pressupost assignat.

La durada màxima de la mobilitat serà de tres mesos en el cas del PDI i sis mesos en el cas d’estudiants de doctorat .

El període per fer l’estada s’estableix entre el 01/01/2016 i el 31/12/2018. En cas de mobilitats ja realitzades en el moment de publicar aquesta convocatòria, es tindran en compte en igualtat de condicions que la resta de sol·licituds, sempre i quan compleixin amb tots els requisits de la convocatòria, hi hagi una sol·licitud en temps i forma, i s’aporti la documentació requerida.

Destinacions: L'estada haurà de realitzar-se un país diferent al país d'origen del beneficiari, preferiblement en centres membres de l'European Energy Research Alliance EERA o de l’European University Association (EUA).

3.- Requisits dels beneficiaris Estudiants:

3.1 Disposar de Número d’Identificació d’Estrangers (NIE) o tenir permís de residència a Espanya vigent durant el període de l’estada de mobilitat.

3.2 Disposar de la cobertura sanitària necessària.

3.3 Estar matriculat de tutoria durant el curs 2016-2017, 2017-2018 o 2018-2019 (per estades màx. fins 31/10/2018) en un doctorat de la UPC. La matrícula ha d’estar al corrent de pagament en el moment de fer la priorització de les sol·licituds.

Personal Docent Investigador:

3.4 Formar part d’un dels grups de recerca de Campus Energia o participar en un projecte relacionat amb la temàtica energia.

(3)

3.5 El personal docent i investigador, s’ha de trobar en servei actiu i vinculat a la UPC durant el període de la mobilitat.

3.6 Disposar de la cobertura sanitària necessària.

4.- Criteris de valoració i priorització de les sol·licituds

El procés de selecció es basarà en el fet que es reuneixin els requisits i que existeixi disponibilitat pressupostària.

Per a la concessió dels ajuts d’aquesta convocatòria es tindrà en compte l’adequació de la proposta a l’objecte de la convocatòria i l’interès de l’activitat, que es valoraran d’acord amb els següents criteris:

- Grau de relació de l’estada amb els objectius i les àrees temàtiques de Campus Energia (50%)

- Estades realitzades en centres membres de les xarxes EERA i EUA (25%) - CV del sol·licitant (25%)

En cas que l’import de l’ajut que rebrien les sol·licituds presentades i que reunissin tots els requisits superés el pressupost disponible, aquestes s’ordenarien en funció del grau de relació de l’estada amb els objectius i les àrees temàtiques del Campus d’Energia.

5.- Procediment de concessió

El procediment de concessió d’ajuts es tramitarà en règim de concurrència un cop rebudes les sol·licituds dins del termini que estableix aquesta convocatòria. L’òrgan instructor verificarà que totes les sol·licituds compleixen els requisits formals per participar i si detecta que no els reuneixen requerirà als interessats per tal que, en un termini de deu dies, esmenin les mancances o acompanyin els documents preceptius, amb indicació de que si no ho fan es considerarà que han desistit de la seva sol·licitud, prèvia resolució, d’acord amb el que estableix l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Un cop presentades les sol·licituds i acceptades formalment, la Comissió de Valoració les valorarà i prioritzarà tenint en compte els criteris del punt 4, i emetrà un informe sobre la prelació de sol·licituds.

L’òrgan instructor del procediment, a la vista de l’expedient i de l’informe de la Comissió de Valoració, emetrà la proposta de resolució provisional motivada i la notificarà als interessats a efectes de que en un termini de deu dies, presentin al·legacions, si ho estimen pertinent. Un cop elevada la proposta de resolució definitiva a l’òrgan competent, aquest dictarà la resolució del procediment, que posarà fi a la via administrativa.

La resolució determinarà la durada de l’estada i l’import atorgat al beneficiari en concepte de bossa de viatge.

6.- Resolució

L’òrgan de valoració, serà la Comissió de Valoració ad hoc que es crearà per tal de poder valorar les sol·licituds, formada pel Vicerector de Recerca, que actuarà com a president, el

(4)

director de l’Àrea de Recerca, que actuarà com a secretari i el Delegat del Rector per al KIC. L’òrgan instructor és el Vicerector de Recerca.

Les sol·licituds presentades seran estudiades i resoltes, com a màxim, l’últim dia del mes següent a la data de finalització del període de presentació de sol·licituds. A la resolució hi constarà el resultat amb el DNI/NIE dels beneficiaris.

Contra aquesta resolució, les persones sol·licitants podran presentar al·legacions en el termini que es fixi a la resolució. Les al·legacions es presentaran en algun dels registres de la UPC o per qualsevol dels procediments previstos a l’art. 38.4 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, modificada per Llei 4/1999, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, adreçades a al Servei de Suport a la Recerca i la Innovació.

Les al·legacions que siguin considerades s’inclouran en la següent resolució final, si s’escau. Un cop finalitzada la convocatòria es publicarà una resolució final on es relacionarà el llistat de persones beneficiàries.

7.- Presentació i tramitació de les sol·licituds

La sol·licitud la realitzarà el candidat de forma telemàtica mitjançant el formulari normalitzat que es troba disponible a:

 https://campusenergia.upc.edu/ca/recerca/ajuts

La presentació d’aquesta sol·licitud implica l’acceptació de les condicions d’aquesta convocatòria en la seva totalitat.

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el 30 de setembre de 2018.

8.- Formalització de l’ajuda

El beneficiari de l'ajut haurà de manifestar l'acceptació d'aquest en el termini de cinc dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de la resolució d'adjudicació. Per a aquesta comunicació, es posarà a disposició del beneficiari un model d'acceptació a la pàgina web del Campus Energia (punt 7).

9.- Justificació i Pagament de l’ajut

El pagament de l’ajut als beneficiaris s’efectuarà un cop finalitzada l’estada i sempre i quan es presenti, en el termini màxim d’un mes, comptat a partir del dia següent a la finalització de l’estada, la justificació tècnica i econòmica següent:

a) Presentació de l’ordre SEPA

b) Presentació del número de compte bancari

c) Documentació acreditativa de la realització de l’estada on constin les dates d’inici i de finalització de la mateixa.

En cas que la durada final de l’estada sigui inferior de la indicada inicialment, es descomptarà de l’ajut la part corresponent al temps no realitzat.

(5)

10.- Reintegrament

L’òrgan que concedeix l’ajut serà el competent per exigir el reintegrament de la subvenció, mitjançant un procediment de reintegrament.

El procediment de reintegrament es regirà per la normativa subvencional aplicable i per les disposicions generals sobre procediment administratiu, aquest s’iniciarà d’ofici per l’òrgan competent i en la seva tramitació es garantirà, en tot cas, el dret del beneficiari a l’audiència.

11.- Ampliació de l’estada un cop iniciada

Si un cop iniciada l’estada, el sol·licitant preveu que necessitarà més temps per assolir els objectius plantejats inicialment i aquesta ampliació ha de ser superior a 30 dies sobre la data final prevista inicialment, caldrà que presenti una sol·licitud d’extensió.

12.- Obligacions dels adjudicataris

Els beneficiaris dels ajuts han de complir les següents obligacions:

1. Acceptar per escrit l’ajuda dins el termini indicat de conformitat amb el que estableix l'apartat 8. En cas de no produir-se l'acceptació expressa de l'ajut en temps i forma, s'entendrà que el beneficiari renuncia a la mateixa.

2. Realitzar les activitats objecte de l'ajuda. Qualsevol canvi en el Programa de Mobilitat requereix autorització per escrit.

3. És responsabilitat del beneficiari tramitar la corresponent llicència acadèmica a la seva universitat per a realitzar l'estada així com informar al Servei de Personal. La concessió d'un ajut dins d'aquesta convocatòria no equival en cap cas a la concessió d'una llicència acadèmica.

4. Amb caràcter general, l'acceptació de l'ajut per part del beneficiari implica l'acceptació de les normes fixades en aquesta convocatòria.

5. Sol·licitar els permisos corresponents a la universitat, aquest ajut no eximeix el personal de la UPC de l’obligació de sol·licitar els permisos per absència de lloc de treball, d’acord amb la normativa vigent.

6. Sol·licitar i obtenir el corresponent visat o permís d’estada, si s’escau, el transport i l’allotjament així com la concreció dels detalls de l’estada seran de responsabilitat del beneficiari.

7. Contractar una assegurança especial, que donarà cobertura a malalties, intervencions mèdiques, accidents i/o repatriació.

8. Presentar la documentació acreditativa de la realització de l’estada on consti la data d’inici i finalització.

9. Retornar l’import íntegre o proporcional de l’ajut concedit en cas de renúncia total o parcial o d’escurçament del període de l’estada sense existir causa de força major.

També s’hauran de retornar els imports percebuts indegudament en els casos en que s’hagi produït un error de càlcul.

13.- Protecció de dades de caràcter personal

Les dades de caràcter personal que les persones interessades han de facilitar per tal d’obtenir l’ajut de la UPC s’inclouen al fitxer de gestió d’estudiants, el cas d’estudiants de doctorat i al fitxer gestió de personal, en el cas del PDI.

(6)

Els beneficiaris han de complir amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal adoptant i implementant les mesures de seguretat que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, desenvolupada pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre. Els beneficiaris establiran les mesures organitzatives i tècniques necessàries per garantir la seguretat de les dades a les quals accedeixen com a conseqüència de les actuacions objecte d’aquesta resolució. En especial s’adoptaran les mesures adients per evitar l’alteració, la pèrdua i el tractament o l’accés no autoritzat a les dades esmentades.

14.- Normativa aplicable

Aquesta convocatòria es regeix per la següent normativa:

• La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

• El Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

• La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

• L’acord GOV/43/2012, de 29 de maig, pel qual s’aprova la modificació dels Estatuts de la Universitat Politècnica de Catalunya i es disposa la publicació del seu text íntegre, així com la normativa de la UPC que resulti aplicable.

• La resta de normativa que resulti d’aplicació.

15. Incompatibilitats

Aquests ajuts estan concebuts com un complement per cobrir part de les despeses addicionals que suposa el desplaçament a l’estranger per al personal de les universitats i estudiantsi, per tant, són compatibles amb altres ajuts que el professorat/estudiantat pugui rebre de la UPC o d’altres institucions. De tota manera, l’ajut financer no podrà ser utilitzat per cobrir despeses similars que es financin amb altres fons de la Unió Europea. Aquest requisit s’haurà d’acreditar per l’estudiant, professor o investigador mitjançant el model de certificat que es posarà a disposició del beneficiari a la pàgina web del Campus Energia.

Disposició addicional única. Recursos contra la convocatòria

Contra aquesta resolució de convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar, potestativament, recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a partir del dia següent a la seva publicació, segons estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

Sens perjudici del que es detalla al paràgraf anterior, contra aquesta resolució de convocatòria es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de la ciutat de Barcelona, en el termini de dos mesos, comptador a partir del dia següent al de la publicació de la convocatòria, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Contra la resolució expressa del recurs potestatiu de reposició es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de la ciutat de Barcelona, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent de la notificació de

(7)

la resolució d’acord amb el que estableix l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa

En cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d'un mes a comptar des de la data de la seva interposició sense que s'hagi notificat la seva resolució- el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en què el referit recurs de reposició s'entengui desestimat.

Disposició final única.- Efectes

Aquesta resolució tindrà efectes a partir de l’endemà de la seva publicació a la Web de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Figure

Updating...

References

Related subjects :