• No se han encontrado resultados

GUIA SOL·LICITUD D’AJUDES-ÀMBIT CULTURAL INSTRUCCIONS PER A EMPLENAR I PRESENTAR TELEMÀTICAMENT LES SOL·LICITUDS DE LES AJUDES DEL SERVEI DE PROMOCIÓ DE LA DGPLGM- ÀMBIT CULTURAL

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "GUIA SOL·LICITUD D’AJUDES-ÀMBIT CULTURAL INSTRUCCIONS PER A EMPLENAR I PRESENTAR TELEMÀTICAMENT LES SOL·LICITUDS DE LES AJUDES DEL SERVEI DE PROMOCIÓ DE LA DGPLGM- ÀMBIT CULTURAL"

Copied!
18
0
0

Texto completo

(1)

GUIA SOL·LICITUD D’AJUDES-ÀMBIT CULTURAL

INSTRUCCIONS PER A EMPLENAR I PRESENTAR TELEMÀTICAMENT LES SOL·LICITUDS DE LES AJUDES DEL SERVEI DE PROMOCIÓ DE LA DGPLGM-

ÀMBIT CULTURAL

Abans de començar, cal que la persona sol·licitant tinga en compte:

1. Que ha de disposar d’un certificat digital.

2. Que ha d’haver llegit el procediment que estableix la convocatòria, sobretot els apartats que parlen sobre sol·licituds, terminis i tramitació, i per a això, ha d’entrar en la Guia Prop de la GV:

<

http://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/tramites_servicios >

3. Que ha de tindre preparada tota la documentació necessària, tant la que es facilite com a

“Impresos associats” com aquella que no es publica, però que es demana segons cada convocatòria.

Si necessiteu ajuda envieu un missatge al Servei de Promoció de la DGPLGM

<serveidepromocio@gva.es> i us respondran al més aviat possible. En l’assumpte heu de posar:

àmbit cultural.

Si el problema és informàtic envieu un missatge a <generalitat_en_red@gva.es>

Abans de començar el tràmit telemàtic, per tal de tindre preparada tota la documentació, podeu emplenar la sol·licitud i el compte justificatiu d'ajudes econòmiques per a la promoció i visibilització del valencià en sales de teatre i llibreries (Annex I i Annex III), segons la modalitat per a la qual demaneu subvenció (Mod. B. Sales de teatre, Mod. C. Llibreries); i el model de domiciliació bancària, en cas que hàgeu canviat de dades bancàries o si no les heu aportat abans.

A més, heu de preparar la documentació que us indica l'apartat F, "Documentació aportada", en l'Annex I i les mostres justificatives de l'Annex III que haureu d'adjuntar en el pas

"Documentar".

Mireu la pàgina 8 d'aquesta guia: Instruccions per a emplenar les sol·licituds i els comptes justificatius específics de subvencions o ajudes, segons les diferents convocatòries. Àmbit cultural

(2)

TRÀMIT TELEMÀTIC PER A PRESENTAR LA SOL·LICITUD

La presentació telemàtica de la sol·licitud es farà, en les condicions establides en la corresponent convocatòria. Cal que accediu a la sol·licitud a través de l'enllaç següent:

<https://ceice.gva.es/va/web/dgplgm/cinema>

Heu de buscar l'enllaç que correponga a la modalitat per la qual voleu sol·licitar la subvenció:

teatre o llibreries.

Entreu en Tramitar amb certificat.

Una vegada identificat correctament amb el certificat digital, accedireu a una pantalla inicial (vegeu la imatge a continuació), en la part superior de la qual figura el nom de l'ajuda o subvenció a sol·licitar. Heu de prémer en "Nova tramitació" i podreu veure en diferents pestanyes els successius passos que heu de seguir:

1. Per a emplenar la sol·licitud de subvenció.

2. Per a aportar la vostra documentació annexa.

3. Per a presentar la sol·licitud i els annexos telemàticament.

L'assistent de tramitació us guia en els passos a realitzar.

(3)

PRIMER PAS: HEU DE SABER

Observeu que en el punt 1 del pas «1 Heu de saber», hi ha un enllaç a la informació del gestor únic de continguts (GUC) on trobareu informació del tràmit per a la sol·licitud de subvenció de què es tracte.

Una vegada llegida aquesta informació bàsica podeu iniciar la tramitació prement sobre

“Començar” al peu de la pàgina.

SEGON PAS: EMPLENAR

En aquest pas, trobareu l'enllaç per poder emplenar el formulari general.

FORMULARI GENERAL: COMÚ A TOTS ELS PROCEDIMENTS La iconografia indica quins són els formularis i els camps obligatoris.

Una vegada emplenada tota la sol·licitud, heu de prémer el botó “Valida”, situat en la part inferior del formulari web de sol·licitud. També podeu cancel·lar la sol·licitud prement el botó

“Cancel·la” o tornar a la pantalla anterior prement el botó “Torna al llistat”.

Per a passar d'un formulari al següent, cliqueu sobre el botó “Envia” en la vora superior dreta de cada pàgina.

Així, s’actualitza l'estat dels formularis per a indicar quins heu completat, i canviar l'estat.

(4)

COM EMPLENAR EL FORMULARI "SOL·LICITUD GENERAL DE SUBVENCIÓ"

En la capçalera ha d'aparéixer el nom de la subvenció a la qual s'opta.

L'apartat A recull les dades de l'entitat sol·licitant, és a dir, de l'entitat que sol·licita l'ajuda. És important que s’emplenen correctament les dades de l'entitat sol·licitant.

Les dades marcades amb un asterisc són obligatòries.

Els camps que mostren una lupa permeten triar el valor d'una llista que es desplega en clicar damunt la lupa.

Recordeu d'emplenar la casella de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE).

En l'apartat B es mostren les dades de qui presenta la sol·licitud en representació de l'entitat de l'apartat A. Aquestes dades s'obtenen del certificat o el sistema amb el qual s'haja accedit al tràmit i no poden ser modificades.

En l'apartat C les dades per a les notificacions telemàtiques han d’estar emplenades correctament perquè són les que s’utilitzen per a qualsevol acte de notificació que duga a terme l'Administració.

(5)

En l’apartat D s’ha d’emplenar el lloc on es realitza l’activitat.

En l'apartat E, és obligatori que indiqueu les dades bancàries, o bé els heu de seleccionar de la llista desplegables o bé heu d'emplenar les dades del compte.

En l’apartat F heu d’autoritzar, o no, l’òrgan gestor del procediment per a poder consultar les dades d’estar al corrent dels pagaments amb l’Agència Tributària, estatal i autonòmica. Tant si autoritzeu la consulta com si no l’autoritzeu, heu d’indicar-ho a continuació.

En cas que no autoritzeu, adjunteu els certificats corresponents.

En l’apartat G hi ha la declaració d’altres subvencions o ajudes per a la mateixa activitat procedents d’altres departaments, administracions i entitats públiques o privades. En cas que rebeu unes altres subvencions heu d’emplenar aquest apartat.

(6)

En l’apartat H l’enviament de la sol·licitud comporta l’acceptació de les declaracions responsables i dels compromisos

En l’apartat I, de protecció de dades, llegiu la informació sobre aquestes i accepteu-ne les condicions.

En l’apartat J apareix el nom de l’organisme a què va dirigida la sol·licitud.

Una vegada emplenada i enviada la sol·licitud general, empleneu els "Criteris valorables quantificables".

(7)

FORMULARI 2

CRITERIS VALORABLES QUANTIFICABLES

En aquest pas empleneu el valor que corresponga de les dades que es mostren en les línies següents:

- En el títol, poseu el nom de l'entitat que sol·licita la subvenció.

- Cada modalitat d’aquesta convocatòria té un formulari propi de criteris valorables quantifica- bles, que es corresponen amb els “criteris de valoració” de la Resolució, el qual conté una sèrie de qüestions que només es poden respondre de dues formes:

a) Qüestions a què cal respondre sí o no.

b) Qüestions que s'han de respondre amb una quantitat.

Molt imporant: heu d’emplenar els ítems.

Si marqueu l’ítem de les “clàusules socials”, adjunteu en DOCUMENTAR el document que les acredite.

Una vegada emplenat i enviat, apareix la pantalla següent on hi ha els annexos I i III de la convocatòria, el de la sol·licitud i el compte justificatiu, en PDF.

Els heu d'emplenar i adjuntar.

Les sol·licituds i els comptes justificatius, també els podeu trobar en la pàgina web:

<https //ceice.gva.es/va/web/dgplgm/subvencions >. I també en l'apartat "Impresos associats" que trobareu en l'enllaç <https://ceice.gva.es/va/web/dgplgm/cinema>.

Una bona opció és emplenar-los i signar-los per endavant i adjuntar-los en el moment de la tramitació telemàtica.

(8)

INSTRUCCIONS PER A EMPLENAR LES SOL·LICITUDS I ELS COMPTES JUSTIFICATIUS ESPECÍFICS DE SUBVENCIONS O AJUDES, SEGONS LES

DIFERENTS CONVOCATÒRIES ÀMBIT CULTURAL

Àmbit cultural. Llibreries i sales de teatre <https://ceice.gva.es/va/web/dgplgm/cinema>.

Explicació per a les dues sol·licituds:

a) Sol·licituds d’ajudes per a la promoció i la visibilització del valencià en sales de teatre (modalitat B).

(9)
(10)
(11)

b) Sol·licituds d’ajudes per a la promoció i la visibilització del valencià en llibreries (modalitat C).

(12)
(13)

Explicació per a les dues sol·licituds:

1. L'apartat A, recull les dades de l’entitat sol·licitant i de la persona representant o titular jurídica o de l’entitat sol·licitant. És important que s’emplenen correctament totes aquestes dades.

2. L’apartat B, comporta l’acceptació de les declaracions responsables i dels compromisos per la persona representant o titular jurídica que signa aquest formulari.

3. L'apartat C, l’heu d'emplenar amb una breu explicació del projecte i el pressupost detallat que sol·liciteu.

4. L’apartat D, dona informació sobre el termini màxim per a resoldre i notificar la resolució de concessió.

5. En l’apartat E, hi ha els criteris valorables quantificables. Heu d'emplenar els ítems de valoració segons el vostre projecte (han de coincidir amb els criteris valorables quantificables que hi ha en el tràmit telemàtic). Aquest pas és important perquè són els criteris que donen els punts per a fer la valoració i el repartiment final.

6. En l’apartat F, heu de marcar la documentació que hi adjunteu amb una creu en la casella corresponent. Heu d'indicar les dades del personal que dispose d'algun certificat de valencià.

Aquests formularis s’han de signar digitalment per part de la persona representant legal o titular jurídica.

INSTRUCCIONS PER A EMPLENAR ELS COMPTES JUSTIFICATIUS ESPECÍFICS DE SUBVENCIONS O AJUDES, SEGONS LES DIFERENTS CONVOCATÒRIES

ÀMBIT CULTURAL

Àmbit cultural. Llibreries i sales de teatre <https://ceice.gva.es/va/web/dgplgm/cinema>.

Explicació per als dos comptes justificatius:

a) Compte justificatiu d’ajudes per a la promoció i la visibilització del valencià en sales de teatre (modalitat B).

(14)
(15)

b) Compte justificatiu d’ajudes per a la promoció i la visibilització del valencià en llibreries (modalitat C).

(16)

Explicació per als dos comptes justificatius:

7. L'apartat A, recull les dades de l’entitat sol·licitant i de la persona representant o titular jurídica o de l’entitat sol·licitant. És important que s’emplenen correctament totes aquestes dades.

8. En l’apartat B, heu de consignar les activitats per les quals heu rebut la subvenció. Heu d'adjuntar les mostres justificatives.

9. En l'apartat C, heu de fer un llistat amb la relació dels justificants de la despesa (factures, nòmines...). Heu d'emplenar totes les columnes.

10. En l’apartat D, hi ha les declaracions responsables. Declaració d'altres ajudes rebudes per la mateixa finalitat.

Important: ha de signar la persona que ocupe la secretaria de l'entitat i la persona que represente l'entitat.

(17)

TERCER PAS: DOCUMENTAR

Permet adjuntar tota la documentació que heu de presentar juntament amb la sol·licitud de subvenció (tant l'obligatòria com l'opcional), que és l'esmentada en la normativa reguladora de les ajudes de què es tracte i que figura també detallada en l'apartat "Quina documentació s'ha de presentar?" del tràmit corresponent a la subvenció de què es tracte de la guia PROP de la Generalitat.

En la pantalla del pas 3 apareixen en primer lloc els formularis amb model normalitzat seleccionats en el pas 2 anterior i després l'opció “Altres documents” per a la resta de documentació a annexar a la sol·licitud.

Una vegada empleneu els annexos de la convocatòria, “Impresos associats”, els heu de carregar en format PDF en l'aplicació. Els annexos obligatoris a emplenar apareixeran llistats.

A més, la pantalla també permet annexar aquella documentació que es detalla en la corresponent convocatòria, diferent dels annexos i necessària per a emplenar la sol·licitud. La documentació que cal annexar la podeu consultar també

A cada document que annexeu, heu de donar-li un nom que l'identifique de manera clara, amb indicació de quin document es tracta.

Es recomana que, en cas que siga necessari annexar arxius en què consten nombrosos documents, aquests es comprimisquen en tipus “zip” o “rar”.

Important: els documents i annexos que hagen d'anar signats, els heu de presentar en format PDF i els ha de signar electrònicament la persona o persones competents per a això, de tal manera que siguen vàlids a l'efecte de la tramitació telemàtica.

(18)

Una vegada annexada tota la documentació requerida, segons la subvenció de què es tracte, cliqueu en el botó “continuar”, i s'obrirà el quart pas del tràmit.

QUART PAS: REGISTRE I FINALITZACIÓ DEL TRÀMIT

Abans de registrar la sol·licitud, es mostra un resum de la informació proporcionada fins al moment i s'informa que es revise, ja que una vegada registrada no la podeu modificar.

Si és correcta, heu de prémer el botó “Registra” i després seleccionar el seu certificat de signatura electrònica, signeu i es realitzarà la presentació telemàtica. En cas contrari, cliqueu en el botó “Torna al pas anterior”. Després de prémer el botó “Registra”, s'obrirà el pas següent:

“Guardar”.

CINQUÉ PAS: GUARDAR

Últim pas del tràmit. Mostra el justificant que conté el número de registre, la data i l'hora de registre, la identificació del sol·licitant, l'assumpte i la relació de la documentació presentada.

Referencias

Documento similar

Per a cada sol·licitud poden donar-se dos resultats: que un horari dels que haja demanat d’un idioma i curs haja sigut adjudicat (açò s’anomena estat adjudicat o que cap

Una vegada comunicats els llistats provisionals, a través de l'aplicació ITACA3, la direcció del centre podrà consultar en la pestanya Baremació de manera individualitzada per a

Modalitat A: associacions cíviques i altres entitats sense ànim de lucre. Modalitat B: universitats. Modalitat B.B: xarxes universitàries. Modalitat C: entitats i centres de

Si és la primera vegada que accedix al sistema l'usuari podrà iniciar una nova sol·licitud des del botó.. També pot iniciar una nova sol·licitud una vegada haja

La sol·licitud passarà a la firma en cas que el NIF/CIF amb el qual heu accedit al tràmit (es mostra en el cantó superior dret de l’assistent) NO coincidisca amb el NIF/CIF que

- Declaració responsable sobre ajudes d’estat obtingudes per als mateixos costos subvencionables i ajudes de minimis concedides per qualsevol projecte al sol·licitant en

[nom i cognoms] ...…..…………..., amb domicili a...carrer/plaça...…..., ..., districte postal …...………...., amb DNI/NIF núm. ..., autoritz el Consell Insular de

Una vez pulsemos este botón, se grabará de manera automática la fecha de entrega, y desaparecerá este título de la pestaña de Entregar (ya solo visibles en la pestaña de