Rexistro de Actividades de Tratamento

46  Download (0)

Full text

(1)

Rexistro de Actividades de

Tratamento

(2)

ÍNDICE

1. INFORMACIÓN DE CONTACTO ... 4

2. REXISTRO DE ACTIVIDADES DO TRATAMENTO ... 4

2.1. Xestión académica e alumnado ... 4

2.2. Persoal ... 5

2.3. Económico e contabilidade ... 6

2.4. Investigación ... 7

2.5. Datos das investigacións científicas, históricas, culturais e lingüísticas ... 9

2.6 Rexistro de investigadores visitantes ... 10

2.7 Vixilancia da saúde e prevención de riscos laborais ... 11

2.8 Intercambios ... 12

2.9 Usuarios de servizos da USC ... 13

2.10 Sede Electrónica da USC ... 14

2.11 Rexistro de documentos ... 15

2.12 Directorio da USC ... 16

2.13 Actividades culturais ... 17

2.14 Tarxeta universitaria (TUI)... 18

2.15 Servizos de integración laboral ... 19

2.16 Vixilancia e control de accesos ... 20

2.17 Servizo Universitario de Residencias ... 21

2.18 Bolsas, axudas e subvencións ... 22

2.19 Usuarios da biblioteca ... 23

2.20. Voluntariado ... 24

2.21 Persoas interesadas en recibir información sobre a USC ... 25

2.22 Prácticas en empresas ... 26

2.23 Arquivo histórico universitario (AHUS) ... 28

2.24 Rexistro de asociacións de estudantes ... 29

2.25. Servizo de publicacións e intercambio científico... 30

(3)

2.26 Laboratorio de Microbioloxía do Instituto de Investigación e Análises

Alimentarias. ... 31

2.27. Pacientes e historias clínicas na saúde bucodental de odontoloxía ... 31

2.28. Laboratorio de Análise de Radiacións ... 33

2.29. Instituto de Ciencias Forenses Luis Concheiro ... 33

2.30. Usuarios e historias clínicas de exames optométricos realizados no Servizo Optometría da Facultade de Óptica e Optometría ... 35

2.31. Investigación histórica sobre os procesos de represión política durante a Guerra Civil en Galicia e sobre o pasado recente da xente común ... 36

2.32. Servizo de psicoloxía e as súas unidades ... 37

2.33. Rexistro de mediadores do CIARCUS ... 38

2.34. Usuarios de CIARCUS ... 39

2.35. Laboratorio de Radón de Galicia ... 40

2.36 Usuarios e actividades de investigación do CESEG ... 41

2.37. Actividades relacionadas coa investigación, difusión e consulta de datos sobre lingua galega levadas a cabo no Instituto dá Lingua Galega (ILG)... 42

2.38. Rexistro de rastrexo de contactos COVID-19 (derrogado) ... 43

2.39. Usuarios da atención psicolóxica ao alumnado da USC ... 44

2.40. Xestión do apoio ao alumnado con necesidades específicas ou discapacidade . 45

(4)

1. INFORMACIÓN DE CONTACTO

Este Rexistro de actividades de tratamento reflicte os tratamentos que a Universidade de Santiago de Compostela realiza como responsable do tratamento.

Reitoría da USC: Praza do Obradoiro, s/n, 15782 Santiago de Compostela.

Teléfono: 881 811 009

Correo electrónico: protecciondatos@usc.gal Outros contactos: https://www.usc.gal/gl/contacto

2. REXISTRO DE ACTIVIDADES DO TRATAMENTO

2.1. Xestión académica e alumnado Responsables do tratamento de datos Universidade de Santiago de Compostela.

Delegado de protección de datos e contacto José Julio Fernández Rodríguez

dpd@usc.gal

Finalidade do tratamento

Xestión dos procesos de acceso á Universidade, de matrícula, de continuación de estudos, traslados, xestión de expedientes académicos dos alumnos da universidade e dos seus egresados en todos os títulos oficiais e propios, así como a tramitación de reclamacións, recursos, queixas e suxestións, control económico de prezos, e todas as actividades que se inclúa na xestión académica administrativa.

Licitudes do tratamento

O tratamento é necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento.

O interesado deu o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais para un ou varios fins específicos.

Detalles sobre a licitude do tratamento

Prestación do servizo público de educación superior (Lei orgánica 6/2001, de universidades e a Lei autonómica 6/2013, do Sistema Universitario de Galicia).

Orixes de datos persoais

Información detallada sobre a orixe dos datos Sistema de tratamento de datos: Mixto.

Os datos recóllense a través de formularios en papel e aplicacións informáticas.

Orixe dos datos

Administracións públicas.

O propio interesado ou o seu representante legal.

Entidade privada.

Outras persoas físicas.

Colectivos de interesados Estudantes.

Categorías de datos persoais Datos de carácter identificativo Enderezo.

(5)

Sinatura (manual ou dixitalizada).

Imaxe / Voz.

NIF / DNI.

Nome e apelidos.

Número de Seguridade Social / Mutualidade.

Teléfono.

Outros datos de carácter persoal Académicos e profesionais.

Características persoais.

Detalles do emprego.

Económicos, financeiros e de seguros.

Categorías especiais de datos Datos de saúde.

Condenas e delitos

Datos relativos a infraccións administrativas de alumnos.

Detalles sobre os exercicios de dereitos do interesado

As persoas interesadas poden exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación do tratamento, oposición e portabilidade a través da Sede Electrónica en

https://sede.usc.es/sede/publica/catalogo/procedemento/55/ver.htm Comunicacións de datos

Categorías de destinatarios de comunicacións de datos Administración pública con competencia na materia.

Outras administracións públicas nos casos establecidos na lexislación vixente.

Transferencias internacionais de datos

Non hai transferencia internacional de datos prevista.

Prazo de conservación

A información conservarase durante o tempo necesario para cumprir coas obrigacións legais de aplicación.

2.2. Persoal

Responsables do tratamento de datos Universidade de Santiago de Compostela.

Delegado de protección de datos e contacto José Julio Fernández Rodríguez.

dpd@usc.gal

Finalidade do tratamento

Expedientes administrativos do persoal. Cálculos de nóminas e Seguridade Social. Xestión de persoal.

Licitudes do tratamento

O tratamento é necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento.

Detalles sobre a licitude do tratamento

Prestación do servizo público de educación superior (Lei orgánica 6/2001, de universidades e a Lei autonómica 6/2013, do Sistema Universitario de Galicia).

Orixes de datos persoais

Información detallada sobre a orixe dos datos Sistema de tratamento de datos: Mixto.

(6)

Os datos recóllense a través de formularios en papel e aplicacións informáticas.

Orixe dos datos

O propio interesado ou o seu representante legal.

Colectivos de interesados Empregados.

Familiares dos empregados.

Investigadores.

Categorías de datos persoais Datos de carácter identificativo Enderezo.

Sinatura (manual ou dixitalizada).

Imaxe / Voz.

NIF / DNI.

Nome e apelidos.

Número de Seguridade Social / Mutualidade.

Teléfono.

Outros datos de carácter persoal Académicos e profesionais.

Características persoais.

Carreira administrativa.

Circunstancias sociais.

Detalles do emprego.

Económicos, financeiros e de seguros.

Transaccións de bens e servizos.

Categorías especiais de datos Datos de saúde.

Condenas e delitos

Datos relativos a infraccións administrativas.

Detalles sobre os exercicios de dereitos do interesado

As persoas interesadas poden exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación do tratamento, oposición e portabilidade a través da Sede Electrónica en

https://sede.usc.es/sede/publica/catalogo/procedemento/55/ver.htm Comunicacións de datos

Categorías de destinatarios de comunicacións de datos Administración pública con competencia na materia.

Outras administracións públicas nos casos establecidos na lexislación vixente.

Transferencias internacionais de datos

Non hai transferencia internacional de datos prevista.

Prazo de conservación

A información conservarase durante o tempo necesario para cumprir coas obrigacións legais de aplicación.

2.3. Económico e contabilidade Responsables do tratamento de datos Universidade de Santiago de Compostela.

Delegado de protección de datos e contacto José Julio Fernández Rodríguez.

dpd@usc.gal

(7)

Finalidade do tratamento

Xestión económica e contabilidade para os efectos de: Xestión de provedores, xestión tributaria e recadación e xestión de patrimonio.

Licitudes do tratamento

O tratamento é necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento.

Detalles sobre a licitude do tratamento

Prestación do servizo público de educación superior (Lei orgánica 6/2001, de universidades e a Lei autonómica 6/2013, do Sistema Universitario de Galicia).

Orixes de datos persoais

Información detallada sobre a orixe dos datos Sistema de tratamento de datos: Mixto.

Os datos recóllense a través de formularios en papel e aplicacións informáticas.

Orixe dos datos

O propio interesado ou o seu representante legal.

Colectivos de interesados Empregados.

Estudantes.

Provedores.

Categorías de datos persoais Datos de carácter identificativo Enderezo.

Sinatura (manual ou dixitalizada).

NIF / DNI.

Nome e apelidos.

Número de Seguridade Social / Mutualidade.

Teléfono.

Outros datos de carácter persoal Económicos, financeiros e de seguros.

Información comercial.

Transaccións de bens e servizos.

Detalles sobre os exercicios de dereitos do interesado

As persoas interesadas poden exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación do tratamento, oposición e portabilidade a través da Sede Electrónica en

https://sede.usc.es/sede/publica/catalogo/procedemento/55/ver.htm Comunicacións de datos

Categorías de destinatarios de comunicacións de datos Administración pública con competencia na materia.

Outras administracións públicas nos casos establecidos na lexislación vixente.

Transferencias internacionais de datos

Non hai transferencia internacional de datos prevista.

Prazo de conservación

A información conservarase durante o tempo necesario para cumprir coas obrigacións legais de aplicación.

2.4. Investigación

Responsables do tratamento de datos

(8)

Universidade de Santiago de Compostela.

Delegado de protección de datos e contacto José Julio Fernández Rodríguez.

dpd@usc.gal

Finalidade do tratamento

Xestión da actividade de investigación na Universidade, así como a xestión automatizada dos currículos profesionais dos investigadores.

Licitudes do tratamento

O tratamento é necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento.

Orixes de datos persoais

Información detallada sobre a orixe dos datos Sistema de tratamento de datos: Mixto.

Os datos recóllense a través de formularios en papel e aplicacións informáticas.

Orixe dos datos

Administracións públicas.

O propio interesado ou o seu representante legal.

Entidade privada.

Colectivos de interesados Investigadores.

Categorías de datos persoais Datos de carácter identificativo Enderezo.

Sinatura (manual ou dixitalizada).

Imaxe / Voz.

NIF / DNI.

Nome e apelidos.

Número de Seguridade Social / Mutualidade.

Teléfono.

Outros datos de carácter persoal Académicos e profesionais.

Características persoais.

Detalles do emprego.

Económicos, financeiros e de seguros.

Detalles sobre os exercicios de dereitos do interesado

As persoas interesadas poden exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación do tratamento, oposición e portabilidade a través da Sede Electrónica en

https://sede.usc.es/sede/publica/catalogo/procedemento/55/ver.htm Comunicacións de datos

Categorías de destinatarios de comunicacións de datos Administración pública con competencia na materia.

Outras administracións públicas nos casos establecidos na lexislación vixente.

Transferencias internacionais de datos

Non hai transferencia internacional de datos prevista.

Prazo de conservación

A información conservarase durante o tempo necesario para cumprir coas obrigacións legais de aplicación.

(9)

2.5. Datos das investigacións científicas, históricas, culturais e lingüísticas Responsables do tratamento de datos

Universidade de Santiago de Compostela.

Delegado de protección de datos e contacto José Julio Fernández Rodríguez.

dpd@usc.gal

Finalidade do tratamento

Xestión dos datos das investigacións en actividades científicas, históricas, culturais e lingüísticas para crear resultados de investigación con fins científicos.

Licitudes do tratamento

O interesado deu o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais para un ou varios fins específicos.

Orixes de datos persoais

Información detallada sobre a orixe dos datos Sistema de tratamento de datos: Mixto.

Os datos recóllense a través de formularios en papel e aplicacións informáticas.

Orixe dos datos

O propio interesado ou o seu representante legal.

Colectivos de interesados Cidadáns e residentes.

Interesados.

Categorías de datos persoais Datos de carácter identificativo Enderezo.

Sinatura (manual ou dixitalizada).

Imaxe / Voz.

NIF / DNI.

Nome e apelidos.

Teléfono.

Outros datos de carácter persoal Académicos e profesionais.

Detalles sobre os exercicios de dereitos do interesado

As persoas interesadas poden exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación do tratamento, oposición e portabilidade a través da Sede Electrónica en

https://sede.usc.es/sede/publica/catalogo/procedemento/55/ver.htm Comunicacións de datos

Categorías de destinatarios de comunicacións de datos

Outras administracións públicas nos casos establecidos na lexislación vixente.

Transferencias internacionais de datos

Non hai transferencia internacional de datos prevista.

Prazo de conservación

A información conservarase durante o tempo necesario para cumprir coas obrigacións legais de aplicación.

(10)

2.6 Rexistro de investigadores visitantes Responsables do tratamento de datos Universidade de Santiago de Compostela.

Delegado de protección de datos e contacto José Julio Fernández Rodríguez.

dpd@usc.gal

Finalidade do tratamento

Xestión das estadías que se realicen na Universidade os investigadores externos.

Licitudes do tratamento

O tratamento é necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento.

O interesado deu o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais para un ou varios fins específicos.

Orixes de datos persoais

Información detallada sobre a orixe dos datos Sistema de tratamento de datos: Mixto.

Os datos recóllense a través de formularios en papel e aplicacións informáticas.

Categorías de datos persoais Datos de carácter identificativo Enderezo.

Correo electrónico.

Data de nacemento.

Sinatura (manual ou dixitalizada).

Imaxe / Voz.

NIF / DNI.

Nome e apelidos.

Sexo.

Teléfono.

Outros datos de carácter persoal Académicos e profesionais.

Características persoais.

Detalles sobre os exercicios de dereitos do interesado

As persoas interesadas poden exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación do tratamento, oposición e portabilidade a través da Sede Electrónica en

https://sede.usc.es/sede/publica/catalogo/procedemento/55/ver.htm Comunicacións de datos

Categorías de destinatarios de comunicacións de datos Administración pública con competencia na materia.

Outras administracións públicas nos casos establecidos na lexislación vixente.

Transferencias internacionais de datos

Non hai transferencia internacional de datos prevista.

Prazo de conservación

A información conservarase durante o tempo necesario para cumprir coas obrigacións legais de aplicación.

(11)

2.7 Vixilancia da saúde e prevención de riscos laborais Responsables do tratamento de datos

Universidade de Santiago de Compostela.

Delegado de protección de datos e contacto José Julio Fernández Rodríguez.

dpd@usc.gal

Finalidade do tratamento

Xestión e control sanitario laboral. Valoración do estado de saúde do persoal da universidade. Control de altas e baixas médicas. Prevención de riscos. Coordinación de actividades empresariais en materia de prevención de riscos.

Licitudes do tratamento

O tratamento é necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento.

O interesado deu o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais para un ou varios fins específicos.

Detalles sobre a licitude do tratamento

Prestación do servizo público de educación superior (Lei orgánica 6/2001, de universidades e a Lei autonómica 6/2013, do Sistema Universitario de Galicia).

Orixes de datos persoais

Información detallada sobre a orixe dos datos Sistema de tratamento de datos: Mixto.

Os datos recóllense a través de formularios en papel e aplicacións informáticas.

Orixe dos datos

Administracións públicas.

O propio interesado ou o seu representante legal.

Entidade privada.

Colectivos de interesados Empregados.

Provedores.

Categorías de datos persoais Datos de carácter identificativo Enderezo.

Correo electrónico.

Sinatura (manual ou dixitalizada).

Imaxe / Voz.

NIF / DNI.

Nome e apelidos.

Número de Seguridade Social / Mutualidade.

Teléfono.

Outros datos de carácter persoal Académicos e profesionais.

Detalles do emprego.

Económicos, financeiros e de seguros.

Categorías especiais de datos Datos de saúde.

Detalles sobre os exercicios de dereitos do interesado

As persoas interesadas poden exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación do tratamento, oposición e portabilidade a través da Sede Electrónica en

https://sede.usc.es/sede/publica/catalogo/procedemento/55/ver.htm

(12)

Comunicacións de datos

Categorías de destinatarios de comunicacións de datos Mutuas.

Outras administracións públicas nos casos establecidos na lexislación vixente.

Transferencias internacionais de datos

Non hai transferencia internacional de datos prevista.

Prazo de conservación

A información conservarase durante o tempo necesario para cumprir coas obrigacións legais de aplicación.

2.8 Intercambios

Responsables do tratamento de datos Universidade de Santiago de Compostela.

Delegado de protección de datos e contacto José Julio Fernández Rodríguez.

dpd@usc.gal

Finalidade do tratamento

Xestión de expedientes de profesores e alumnos que solicitan a concesión dunha bolsa Erasmus ou unha axuda económica por algún convenio bilateral.

Licitudes do tratamento

O tratamento é necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento.

O interesado deu o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais para un ou varios fins específicos.

Detalles sobre a licitude do tratamento

Prestación do servizo público de educación superior (Lei orgánica 6/2001, de universidades e a Lei autonómica 6/2013, do Sistema Universitario de Galicia).

Orixes de datos persoais

Información detallada sobre a orixe dos datos Sistema de tratamento de datos: Mixto.

Os datos recóllense a través de formularios en papel e aplicacións informáticas.

Orixe dos datos

O propio interesado ou o seu representante legal.

Colectivos de interesados Empregados.

Estudantes.

Categorías de datos persoais Datos de carácter identificativo Enderezo.

Sinatura (manual ou dixitalizada).

NIF / DNI.

Nome e apelidos.

Teléfono.

Outros datos de carácter persoal Académicos e profesionais.

Económicos, financeiros e de seguros.

(13)

Detalles sobre os exercicios de dereitos do interesado

As persoas interesadas poden exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación do tratamento, oposición e portabilidade a través da Sede Electrónica en

https://sede.usc.es/sede/publica/catalogo/procedemento/55/ver.htm Comunicacións de datos

Categorías de destinatarios de comunicacións de datos

Outras administracións públicas nos casos establecidos na lexislación vixente.

Universidades e entidades de ensino superior.

Transferencias internacionais de datos

Existirán transferencias internacionais ás universidades de destino, baseadas nun contrato que asinan as partes.

Prazo de conservación

A información conservarase durante o tempo necesario para cumprir coas obrigacións legais de aplicación.

2.9 Usuarios de servizos da USC Responsables do tratamento de datos Universidade de Santiago de Compostela.

Delegado de protección de datos e contacto José Julio Fernández Rodríguez.

dpd@usc.gal

Finalidade do tratamento

Xestión de persoas físicas ás cales a Universidade lles ofrece ou presta os seus servizos non académicos.

Os usos previstos son os de xestión das actividades que oferta a Universidade e facilitarlles información sobre servizos e actividades universitarias.

Licitudes do tratamento

O interesado deu o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais para un ou varios fins específicos.

Orixes de datos persoais

Información detallada sobre a orixe dos datos Sistema de tratamento de datos: Mixto.

Os datos recóllense a través de formularios en papel e aplicacións informáticas.

Orixe dos datos

O propio interesado ou o seu representante legal.

Colectivos de interesados Usuarios.

Categorías de datos persoais Datos de carácter identificativo Enderezo.

Correo electrónico.

Data de nacemento.

Sinatura (manual ou dixitalizada).

Imaxe / Voz.

NIF / DNI.

Nome e apelidos.

(14)

Sexo.

Teléfono.

Outros datos de carácter persoal Académicos e profesionais.

Características persoais.

Circunstancias sociais.

Detalles sobre os exercicios de dereitos do interesado

As persoas interesadas poden exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación do tratamento, oposición e portabilidade a través da Sede Electrónica en

https://sede.usc.es/sede/publica/catalogo/procedemento/55/ver.htm Comunicacións de datos

Categorías de destinatarios de comunicacións de datos Administración pública con competencia na materia.

Clubs deportivos e federacións.

Institucións colaboradoras.

Transferencias internacionais de datos

Non hai transferencia internacional de datos prevista.

Prazo de conservación

A información conservarase durante o tempo necesario para cumprir coas obrigacións legais de aplicación.

2.10 Sede Electrónica da USC

Responsables do tratamento de datos Universidade de Santiago de Compostela.

Delegado de protección de datos e contacto José Julio Fernández Rodríguez.

dpd@usc.gal

Finalidade do tratamento

Xestión dos datos persoais asociados aos servizos de Sede Electrónica da Universidade que non figuren noutros ficheiros de datos de carácter persoal da Universidade.

Licitudes do tratamento

O tratamento é necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento.

O interesado deu o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais para un ou varios fins específicos.

Detalles sobre a licitude do tratamento

Prestación do servizo público de educación superior (Lei orgánica 6/2001, de universidades e a Lei autonómica 6/2013, do Sistema Universitario de Galicia).

Orixes de datos persoais

Información detallada sobre a orixe dos datos Sistema de tratamento de datos: Mixto.

Os datos recóllense a través de formularios en papel e aplicacións informáticas.

Orixe dos datos

O propio interesado ou o seu representante legal.

Colectivos de interesados

(15)

Usuarios.

Categorías de datos persoais Datos de carácter identificativo Enderezo.

Sinatura (manual ou dixitalizada).

NIF / DNI.

Nome e apelidos.

Teléfono.

Outros datos de carácter persoal Académicos e profesionais.

Detalles sobre os exercicios de dereitos do interesado

As persoas interesadas poden exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación do tratamento, oposición e portabilidade a través da Sede Electrónica en

https://sede.usc.es/sede/publica/catalogo/procedemento/55/ver.htm Comunicacións de datos

Categorías de destinatarios de comunicacións de datos

Outras administracións públicas nos casos establecidos na lexislación vixente.

Transferencias internacionais de datos

Non hai transferencia internacional de datos prevista.

Prazo de conservación

A información conservarase durante o tempo necesario para cumprir coas obrigacións legais de aplicación.

2.11 Rexistro de documentos

Responsables do tratamento de datos Universidade de Santiago de Compostela.

Delegado de protección de datos e contacto José Julio Fernández Rodríguez.

dpd@usc.gal

Finalidade do tratamento

Xestión dos asentos de entrada e saída de documentos dos rexistros xerais e auxiliares da Universidade.

Licitudes do tratamento

O tratamento é necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento.

O interesado deu o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais para un ou varios fins específicos.

Detalles sobre a licitude do tratamento

Prestación do servizo público de educación superior (Lei orgánica 6/2001, de universidades e a Lei autonómica 6/2013, do Sistema Universitario de Galicia).

Orixes de datos persoais

Información detallada sobre a orixe dos datos Sistema de tratamento de datos: Mixto.

Os datos recóllense a través de formularios en papel e aplicacións informáticas.

Orixe dos datos

(16)

O propio interesado ou o seu representante legal.

Colectivos de interesados Solicitantes.

Categorías de datos persoais Datos de carácter identificativo Enderezo.

Correo electrónico.

Sinatura (manual ou dixitalizada).

Imaxe / Voz.

NIF / DNI.

Nome e apelidos.

Teléfono.

Outros datos de carácter persoal Académicos e profesionais.

Características persoais.

Circunstancias sociais.

Detalles do emprego.

Económicos, financeiros e de seguros.

Categorías especiais de datos Datos de saúde.

Detalles sobre os exercicios de dereitos do interesado

As persoas interesadas poden exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación do tratamento, oposición e portabilidade a través da Sede Electrónica en

https://sede.usc.es/sede/publica/catalogo/procedemento/55/ver.htm Comunicacións de datos

Categorías de destinatarios de comunicacións de datos

Outras administracións públicas nos casos establecidos na lexislación vixente.

Transferencias internacionais de datos

Non hai transferencia internacional de datos prevista.

Prazo de conservación

A información conservarase durante o tempo necesario para cumprir coas obrigacións legais de aplicación.

2.12 Directorio da USC

Responsables do tratamento de datos Universidade de Santiago de Compostela.

Delegado de protección de datos e contacto José Julio Fernández Rodríguez.

dpd@usc.gal

Finalidade do tratamento

Xestión do directorio telefónico, de correo electrónico e de Enderezos de IP do persoal da Universidade e dos seus alumnos.

Licitudes do tratamento

O tratamento é necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento.

Detalles sobre a licitude do tratamento

(17)

Prestación do servizo público de educación superior (Lei orgánica 6/2001, de universidades e a Lei autonómica 6/2013, do Sistema Universitario de Galicia).

Orixes de datos persoais

Información detallada sobre a orixe dos datos Sistema de tratamento de datos: Mixto.

Os datos recóllense a través de formularios en papel e aplicacións informáticas.

Orixe dos datos

O propio interesado ou o seu representante legal.

Colectivos de interesados Empregados.

Estudantes.

Investigadores.

Provedores.

Categorías de datos persoais Datos de carácter identificativo Enderezo.

Correo electrónico.

IP.

Nome e apelidos.

Teléfono.

Detalles sobre os exercicios de dereitos do interesado

As persoas interesadas poden exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación do tratamento, oposición e portabilidade a través da Sede Electrónica en

https://sede.usc.es/sede/publica/catalogo/procedemento/55/ver.htm Comunicacións de datos

Categorías de destinatarios de comunicacións de datos

Outras administracións públicas nos casos establecidos na lexislación vixente.

Transferencias internacionais de datos

Non hai transferencia internacional de datos prevista.

Prazo de conservación

A información conservarase durante o tempo necesario para cumprir coas obrigacións legais de aplicación.

2.13 Actividades culturais

Responsables do tratamento de datos Universidade de Santiago de Compostela.

Delegado de protección de datos e contacto José Julio Fernández Rodríguez.

dpd@usc.gal

Finalidade do tratamento

Xestión dos congresos e das reunións científicas, proxectos e actividades culturais, xestión de proxectos culturais: difusión e divulgación de actividades culturais a través de publicacións impresas, web, radio e televisión.

Licitudes do tratamento

O interesado deu o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais para un ou varios fins específicos.

(18)

Orixes de datos persoais

Información detallada sobre a orixe dos datos Sistema de tratamento de datos: Mixto.

Os datos recóllense a través de formularios en papel e aplicacións informáticas.

Orixe dos datos

Administracións públicas.

O propio interesado ou o seu representante legal.

Entidade privada.

Fontes accesibles ao público.

Outras persoas físicas.

Rexistros públicos.

Colectivos de interesados Cidadáns e residentes.

Categorías de datos persoais Datos de carácter identificativo Enderezo.

Correo electrónico.

Imaxe / Voz.

NIF / DNI.

Nome e apelidos.

Teléfono.

Outros datos de carácter persoal Académicos e profesionais.

Bibliográficos.

Circunstancias sociais.

Detalles sobre os exercicios de dereitos do interesado

As persoas interesadas poden exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación do tratamento, oposición e portabilidade a través da Sede Electrónica en

https://sede.usc.es/sede/publica/catalogo/procedemento/55/ver.htm Comunicacións de datos

Categorías de destinatarios de comunicacións de datos

Outras administracións públicas nos casos establecidos na lexislación vixente.

Transferencias internacionais de datos

Non hai transferencia internacional de datos prevista.

Prazo de conservación

A información conservarase durante o tempo necesario para cumprir coas obrigacións legais de aplicación.

2.14 Tarxeta universitaria (TUI)

Responsables do tratamento de datos Universidade de Santiago de Compostela.

Delegado de protección de datos e contacto José Julio Fernández Rodríguez.

dpd@usc.gal

Finalidade do tratamento

Xestión da expedición, renovación, cancelación e atención de incidencias relacionadas co cartón universitario de identificación, que permite o acceso a servizos e dependencias universitarias.

(19)

Licitudes do tratamento

O tratamento é necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento.

O interesado deu o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais para un ou varios fins específicos.

Detalles sobre a licitude do tratamento

Prestación do servizo público de educación superior (Lei orgánica 6/2001, de universidades e a Lei autonómica 6/2013, do Sistema Universitario de Galicia).

Orixes de datos persoais

Información detallada sobre a orixe dos datos Sistema de tratamento de datos: Mixto.

Os datos recóllense a través de formularios en papel e aplicacións informáticas.

Orixe dos datos

O propio interesado ou o seu representante legal.

Colectivos de interesados Empregados.

Estudantes.

Provedores.

Usuarios.

Categorías de datos persoais Datos de carácter identificativo Enderezo.

Correo electrónico.

Sinatura (manual ou dixitalizada).

Imaxe / Voz.

NIF / DNI.

Nome e apelidos.

Número de rexistro de persoal.

Teléfono.

Outros datos de carácter persoal Académicos e profesionais.

Características persoais.

Detalles sobre os exercicios de dereitos do interesado

As persoas interesadas poden exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación do tratamento, oposición e portabilidade a través da Sede Electrónica en

https://sede.usc.es/sede/publica/catalogo/procedemento/55/ver.htm Comunicacións de datos

Categorías de destinatarios de comunicacións de datos

Outras administracións públicas nos casos establecidos na lexislación vixente.

Transferencias internacionais de datos

Non hai transferencia internacional de datos prevista.

Prazo de conservación

A información conservarase durante o tempo necesario para cumprir coas obrigacións legais de aplicación.

2.15 Servizos de integración laboral Responsables do tratamento de datos

(20)

Universidade de Santiago de Compostela.

Delegado de protección de datos e contacto José Julio Fernández Rodríguez.

dpd@usc.gal

Finalidade do tratamento

Xestión de servizos para a integración sociolaboral de estudantes recentemente titulados na Universidade.

Licitudes do tratamento

O interesado deu o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais para un ou varios fins específicos.

Orixes de datos persoais

Información detallada sobre a orixe dos datos Sistema de tratamento de datos: Mixto.

Os datos recóllense a través de formularios en papel e aplicacións informáticas.

Orixe dos datos

O propio interesado ou o seu representante legal.

Colectivos de interesados Estudantes.

Categorías de datos persoais Datos de carácter identificativo Enderezo.

Correo electrónico.

Data de nacemento.

NIF / DNI.

Nome e apelidos.

Sexo.

Outros datos de carácter persoal Académicos e profesionais.

Detalles sobre os exercicios de dereitos do interesado

As persoas interesadas poden exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación do tratamento, oposición e portabilidade a través da Sede Electrónica en

https://sede.usc.es/sede/publica/catalogo/procedemento/55/ver.htm Comunicacións de datos

Categorías de destinatarios de comunicacións de datos Empresas privadas.

Outras administracións públicas nos casos establecidos na lexislación vixente.

Transferencias internacionais de datos

Non hai transferencia internacional de datos prevista.

Prazo de conservación

A información conservarase durante o tempo necesario para cumprir coas obrigacións legais de aplicación.

2.16 Vixilancia e control de accesos Responsables do tratamento de datos Universidade de Santiago de Compostela.

(21)

Delegado de protección de datos e contacto José Julio Fernández Rodríguez.

dpd@usc.gal

Finalidade do tratamento

Velar pola seguridade das instalacións mediante o control de acceso e videovixilancia.

Licitudes do tratamento

O tratamento é necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento.

Orixes de datos persoais

Información detallada sobre a orixe dos datos Sistema de tratamento de datos: Mixto.

Os datos recóllense a través de formularios en papel e aplicacións informáticas.

Orixe dos datos

O propio interesado ou o seu representante legal.

Colectivos de interesados Interesados.

Categorías de datos persoais Datos de carácter identificativo Sinatura (manual ou dixitalizada).

Imaxe / Voz.

NIF / DNI.

Nome e apelidos.

Detalles sobre os exercicios de dereitos do interesado

As persoas interesadas poden exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación do tratamento, oposición e portabilidade a través da Sede Electrónica en

https://sede.usc.es/sede/publica/catalogo/procedemento/55/ver.htm Comunicacións de datos

Categorías de destinatarios de comunicacións de datos

Outras administracións públicas nos casos establecidos na lexislación vixente.

Transferencias internacionais de datos

Non hai transferencia internacional de datos prevista.

Prazo de conservación

A información conservarase durante o tempo necesario para cumprir coas obrigacións legais de aplicación.

2.17 Servizo Universitario de Residencias Responsables do tratamento de datos Universidade de Santiago de Compostela.

Delegado de protección de datos e contacto José Julio Fernández Rodríguez.

dpd@usc.gal

Finalidade do tratamento

Xestión de prazas de aloxamento no Servizo Universitario de Residencias.

Licitudes do tratamento

(22)

O interesado deu o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais para un ou varios fins específicos.

Orixes de datos persoais

Información detallada sobre a orixe dos datos Sistema de tratamento de datos: Mixto.

Os datos recóllense a través de formularios en papel e aplicacións informáticas.

Orixe dos datos

O propio interesado ou o seu representante legal.

Colectivos de interesados Empregados.

Estudantes.

Investigadores.

Categorías de datos persoais Datos de carácter identificativo Enderezo.

Sinatura (manual ou dixitalizada).

NIF / DNI.

Nome e apelidos.

Teléfono.

Outros datos de carácter persoal Características persoais.

Circunstancias sociais.

Detalles do emprego.

Económicos, financeiros e de seguros.

Detalles sobre os exercicios de dereitos do interesado

As persoas interesadas poden exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación do tratamento, oposición e portabilidade a través da Sede Electrónica en

https://sede.usc.es/sede/publica/catalogo/procedemento/55/ver.htm Comunicacións de datos

Categorías de destinatarios de comunicacións de datos

Outras administracións públicas nos casos establecidos na lexislación vixente.

Transferencias internacionais de datos

Non hai transferencia internacional de datos prevista.

Prazo de conservación

A información conservarase durante o tempo necesario para cumprir coas obrigacións legais de aplicación.

2.18 Bolsas, axudas e subvencións Responsables do tratamento de datos Universidade de Santiago de Compostela.

Delegado de protección de datos e contacto José Julio Fernández Rodríguez.

dpd@usc.gal

Finalidade do tratamento

Xestión de bolsas, axudas e subvencións do Ministerio con competencias en bolsas, da Universidade e bolsas do servizo universitario de residencias.

(23)

Licitudes do tratamento

O interesado deu o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais para un ou varios fins específicos.

Orixes de datos persoais

Información detallada sobre a orixe dos datos Sistema de tratamento de datos: Mixto.

Os datos recóllense a través de formularios en papel e aplicacións informáticas.

Orixe dos datos

O propio interesado ou o seu representante legal.

Colectivos de interesados Empregados.

Estudantes.

Investigadores.

Categorías de datos persoais Datos de carácter identificativo Enderezo.

Sinatura (manual ou dixitalizada).

NIF / DNI.

Nome e apelidos.

Teléfono.

Outros datos de carácter persoal Académicos e profesionais.

Características persoais.

Circunstancias sociais.

Económicos, financeiros e de seguros.

Detalles sobre os exercicios de dereitos do interesado

As persoas interesadas poden exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación do tratamento, oposición e portabilidade a través da Sede Electrónica en

https://sede.usc.es/sede/publica/catalogo/procedemento/55/ver.htm Comunicacións de datos

Categorías de destinatarios de comunicacións de datos Administración pública con competencia na materia.

Outras administracións públicas nos casos establecidos na lexislación vixente.

Transferencias internacionais de datos

Non hai transferencia internacional de datos prevista.

Prazo de conservación

A información conservarase durante o tempo necesario para cumprir coas obrigacións legais de aplicación.

2.19 Usuarios da biblioteca

Responsables do tratamento de datos Universidade de Santiago de Compostela.

Delegado de protección de datos e contacto José Julio Fernández Rodríguez.

dpd@usc.gal

Finalidade do tratamento

(24)

Xestión dos usuarios da biblioteca universitaria para a realización de préstamos, así como para a realización dos trámites asociados á reprodución de documentos e/ou préstamo interbibliotecario con outras institucións.

Licitudes do tratamento

O interesado deu o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais para un ou varios fins específicos.

Orixes de datos persoais

Información detallada sobre a orixe dos datos Sistema de tratamento de datos: Mixto.

Os datos recóllense a través de formularios en papel e aplicacións informáticas.

Orixe dos datos

O propio interesado ou o seu representante legal.

Colectivos de interesados Empregados.

Estudantes.

Solicitantes.

Categorías de datos persoais Datos de carácter identificativo Enderezo.

Correo electrónico.

NIF / DNI.

Nome e apelidos.

Número de rexistro de persoal.

Teléfono.

Tipoloxía e código de usuario.

Outros datos de carácter persoal Académicos e profesionais.

Estatísticos.

Detalles sobre os exercicios de dereitos do interesado

As persoas interesadas poden exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación do tratamento, oposición e portabilidade a través da Sede Electrónica en

https://sede.usc.es/sede/publica/catalogo/procedemento/55/ver.htm Comunicacións de datos

Categorías de destinatarios de comunicacións de datos

Outras administracións públicas nos casos establecidos na lexislación vixente.

Transferencias internacionais de datos

Non hai transferencia internacional de datos prevista.

Prazo de conservación

A información conservarase durante o tempo necesario para cumprir coas obrigacións legais de aplicación.

2.20. Voluntariado

Responsables do tratamento de datos Universidade de Santiago de Compostela.

Delegado de protección de datos e contacto José Julio Fernández Rodríguez.

dpd@usc.gal

(25)

Finalidade do tratamento

Xestión de programas de voluntariado.

Licitudes do tratamento

O interesado deu o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais para un ou varios fins específicos.

Orixes de datos persoais

Información detallada sobre a orixe dos datos Sistema de tratamento de datos: Mixto.

Os datos recóllense a través de formularios en papel e aplicacións informáticas.

Orixe dos datos

O propio interesado ou o seu representante legal.

Colectivos de interesados Solicitantes.

Categorías de datos persoais Datos de carácter identificativo Enderezo.

Sinatura (manual ou dixitalizada).

NIF / DNI.

Nome e apelidos.

Teléfono.

Outros datos de carácter persoal Académicos e profesionais.

Detalles sobre os exercicios de dereitos do interesado

As persoas interesadas poden exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación do tratamento, oposición e portabilidade a través da Sede Electrónica en

https://sede.usc.es/sede/publica/catalogo/procedemento/55/ver.htm Comunicacións de datos

Categorías de destinatarios de comunicacións de datos

Outras administracións públicas nos casos establecidos na lexislación vixente.

Transferencias internacionais de datos

Non hai transferencia internacional de datos prevista.

Prazo de conservación

A información conservarase durante o tempo necesario para cumprir coas obrigacións legais de aplicación.

2.21 Persoas interesadas en recibir información sobre a USC Responsables do tratamento de datos

Universidade de Santiago de Compostela.

Delegado de protección de datos e contacto José Julio Fernández Rodríguez.

dpd@usc.gal

Finalidade do tratamento

Xestión de persoas físicas e xurídicas interesadas en que a Universidade lles oferte os seus servizos académicos e outra información institucional relativa á universidade.

Os usos previstos son facilitarlles información en soporte papel ou por calquera medio electrónico,

(26)

incluíndo mensaxes a móbil a persoas interesadas en recibir información da Universidade e potenciais estudantes da Universidade de Santiago de Compostela, e a incorporación automatizada dos datos no ficheiro de xestión académica e alumnado para o caso de que formalicen a súa matrícula na

Universidade.

Licitudes do tratamento

O interesado deu o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais para un ou varios fins específicos.

Orixes de datos persoais

Información detallada sobre a orixe dos datos Sistema de tratamento de datos: Mixto.

Os datos recóllense a través de formularios en papel e aplicacións informáticas.

Orixe dos datos

O propio interesado ou o seu representante legal.

Colectivos de interesados Estudantes.

Categorías de datos persoais Datos de carácter identificativo Enderezo.

Sinatura (manual ou dixitalizada).

NIF / DNI.

Nome e apelidos.

Teléfono.

Outros datos de carácter persoal Académicos e profesionais.

Características persoais.

Circunstancias sociais.

Detalles sobre os exercicios de dereitos do interesado

As persoas interesadas poden exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación do tratamento, oposición e portabilidade a través da Sede Electrónica en

https://sede.usc.es/sede/publica/catalogo/procedemento/55/ver.htm Comunicacións de datos

Categorías de destinatarios de comunicacións de datos

Outras administracións públicas nos casos establecidos na lexislación vixente.

Transferencias internacionais de datos

Non hai transferencia internacional de datos prevista.

Prazo de conservación

A información conservarase durante o tempo necesario para cumprir coas obrigacións legais de aplicación.

2.22 Prácticas en empresas

Responsables do tratamento de datos Universidade de Santiago de Compostela.

Delegado de protección de datos e contacto José Julio Fernández Rodríguez.

dpd@usc.gal

Finalidade do tratamento

(27)

Xestión de prácticas dos estudantes da universidade en empresas ou institucións.

Licitudes do tratamento

O tratamento é necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento.

O interesado deu o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais para un ou varios fins específicos.

Detalles sobre a licitude do tratamento

Prestación do servizo público de educación superior (Lei orgánica 6/2001, de universidades e a Lei autonómica 6/2013, do Sistema Universitario de Galicia).

Orixes de datos persoais

Información detallada sobre a orixe dos datos Sistema de tratamento de datos: Mixto.

Os datos recóllense a través de formularios en papel e aplicacións informáticas.

Orixe dos datos

O propio interesado ou o seu representante legal.

Colectivos de interesados Estudantes.

Persoas de contacto.

Categorías de datos persoais Datos de carácter identificativo Enderezo.

Correo electrónico.

Data de nacemento.

Sinatura (manual ou dixitalizada).

Imaxe / Voz.

NIF / DNI.

Nome e apelidos.

Sexo.

Teléfono.

Outros datos de carácter persoal Académicos e profesionais.

Características persoais.

Circunstancias sociais.

Detalles do emprego.

Detalles sobre os exercicios de dereitos do interesado

As persoas interesadas poden exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación do tratamento, oposición e portabilidade a través da Sede Electrónica en

https://sede.usc.es/sede/publica/catalogo/procedemento/55/ver.htm Comunicacións de datos

Categorías de destinatarios de comunicacións de datos Empresas privadas.

Outras administracións públicas nos casos establecidos na lexislación vixente.

Transferencias internacionais de datos

Non hai transferencia internacional de datos prevista.

Prazo de conservación

A información conservarase durante o tempo necesario para cumprir coas obrigacións legais de aplicación.

(28)

2.23 Arquivo histórico universitario (AHUS) Responsables do tratamento de datos Universidade de Santiago de Compostela.

Delegado de protección de datos e contacto José Julio Fernández Rodríguez.

dpd@usc.gal

Finalidade do tratamento

Xestión de fondos documentais, xestión de usuarios e dos procesos técnicos dos arquivos pertencentes ao AHUS.

Licitudes do tratamento

O tratamento é necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento.

Detalles sobre a licitude do tratamento

Prestación do servizo público de educación superior (Lei orgánica 6/2001, de universidades e a Lei autonómica 6/2013, do Sistema Universitario de Galicia).

Orixes de datos persoais

Información detallada sobre a orixe dos datos Sistema de tratamento de datos: Mixto.

Os datos recóllense a través de formularios en papel e aplicacións informáticas.

Orixe dos datos

O propio interesado ou o seu representante legal.

Colectivos de interesados Usuarios.

Categorías de datos persoais Datos de carácter identificativo Enderezo.

Correo electrónico.

Sinatura (manual ou dixitalizada).

Imaxe / Voz.

NIF / DNI.

Nome e apelidos.

Número de rexistro de persoal.

Teléfono.

Outros datos de carácter persoal Académicos e profesionais.

Detalles sobre os exercicios de dereitos do interesado

As persoas interesadas poden exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación do tratamento, oposición e portabilidade a través da Sede Electrónica en

https://sede.usc.es/sede/publica/catalogo/procedemento/55/ver.htm Comunicacións de datos

Categorías de destinatarios de comunicacións de datos

Outras administracións públicas nos casos establecidos na lexislación vixente.

Transferencias internacionais de datos

Non hai transferencia internacional de datos prevista.

Prazo de conservación

A información conservarase durante o tempo necesario para cumprir coas obrigacións legais de

(29)

aplicación.

2.24 Rexistro de asociacións de estudantes Responsables do tratamento de datos Universidade de Santiago de Compostela.

Delegado de protección de datos e contacto José Julio Fernández Rodríguez.

dpd@usc.gal

Finalidade do tratamento

Rexistro de asociacións de estudantes para os efectos de ser destinatarios de subvencións e comunicacións universitarias.

Licitudes do tratamento

O interesado deu o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais para un ou varios fins específicos.

Orixes de datos persoais

Información detallada sobre a orixe dos datos Sistema de tratamento de datos: Mixto.

Os datos recóllense a través de formularios en papel e aplicacións informáticas.

Orixe dos datos

O propio interesado ou o seu representante legal.

Colectivos de interesados Estudantes.

Categorías de datos persoais Datos de carácter identificativo Enderezo.

Correo electrónico.

Sinatura (manual ou dixitalizada).

NIF / DNI.

Nome e apelidos.

Número de rexistro de persoal.

Teléfono.

Outros datos de carácter persoal Académicos e profesionais.

Detalles sobre os exercicios de dereitos do interesado

As persoas interesadas poden exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación do tratamento, oposición e portabilidade a través da Sede Electrónica en

https://sede.usc.es/sede/publica/catalogo/procedemento/55/ver.htm Comunicacións de datos

Categorías de destinatarios de comunicacións de datos

Outras administracións públicas nos casos establecidos na lexislación vixente.

Transferencias internacionais de datos

Non hai transferencia internacional de datos prevista.

Prazo de conservación

A información conservarase durante o tempo necesario para cumprir coas obrigacións legais de aplicación.

(30)

2.25. Servizo de publicacións e intercambio científico Responsables do tratamento de datos

Universidade de Santiago de Compostela.

Delegado de protección de datos e contacto José Julio Fernández Rodríguez.

dpd@usc.gal

Finalidade do tratamento

Xestión dos autores e/ou xestores e usuarios das obras monográficas e revistas editadas polo servizo de publicacións e intercambio científico.

Licitudes do tratamento

O interesado deu o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais para un ou varios fins específicos.

Orixes de datos persoais

Información detallada sobre a orixe dos datos Sistema de tratamento de datos: Mixto.

Os datos recóllense a través de formularios en papel e aplicacións informáticas.

Orixe dos datos

Administracións públicas.

O propio interesado ou o seu representante legal.

Entidade privada.

Colectivos de interesados Interesados.

Provedores.

Usuarios.

Categorías de datos persoais Datos de carácter identificativo Enderezo.

Correo electrónico.

NIF / DNI.

Nome e apelidos.

Teléfono.

Outros datos de carácter persoal Académicos e profesionais.

Bibliográficos.

Detalles sobre os exercicios de dereitos do interesado

As persoas interesadas poden exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación do tratamento, oposición e portabilidade a través da Sede Electrónica en

https://sede.usc.es/sede/publica/catalogo/procedemento/55/ver.htm Comunicacións de datos

Categorías de destinatarios de comunicacións de datos

Outras administracións públicas nos casos establecidos na lexislación vixente.

Transferencias internacionais de datos

Non hai transferencia internacional de datos prevista.

Prazo de conservación

A información conservarase durante o tempo necesario para cumprir coas obrigacións legais de aplicación.

(31)

2.26 Laboratorio de Microbioloxía do Instituto de Investigación e Análises Alimentarias.

Responsables do tratamento de datos Universidade de Santiago de Compostela.

Delegado de protección de datos e contacto José Julio Fernández Rodríguez.

dpd@usc.gal

Finalidade do tratamento

Xestión de persoas físicas e xurídicas interesadas en que o Laboratorio de Microbioloxía do Instituto de Investigacións e Análises Alimentarias lles oferte os seus servizos e asesoramento.

Licitudes do tratamento

O interesado deu o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais para un ou varios fins específicos.

Orixes de datos persoais

Información detallada sobre a orixe dos datos Sistema de tratamento de datos: Mixto.

Os datos recóllense a través de formularios en papel e aplicacións informáticas.

Orixe dos datos

O propio interesado ou o seu representante legal.

Colectivos de interesados Usuarios.

Categorías de datos persoais Datos de carácter identificativo Enderezo.

Correo electrónico.

Sinatura (manual ou dixitalizada).

Imaxe / Voz.

NIF / DNI.

Nome e apelidos.

Teléfono.

Detalles sobre os exercicios de dereitos do interesado

As persoas interesadas poden exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación do tratamento, oposición e portabilidade a través da Sede Electrónica en

https://sede.usc.es/sede/publica/catalogo/procedemento/55/ver.htm Comunicacións de datos

Categorías de destinatarios de comunicacións de datos

Outras administracións públicas nos casos establecidos na lexislación vixente.

Transferencias internacionais de datos

Non hai transferencia internacional de datos prevista.

Prazo de conservación

A información conservarase durante o tempo necesario para cumprir coas obrigacións legais de aplicación.

2.27. Pacientes e historias clínicas na saúde bucodental de odontoloxía Responsables do tratamento de datos

Universidade de Santiago de Compostela.

(32)

Delegado de protección de datos e contacto José Julio Fernández Rodríguez.

dpd@usc.gal

Finalidade do tratamento

Xestión de datos de historia clínica, médica e odontolóxica do paciente para o seguimento deste, xestión da actividade odontolóxica, docente, de investigación, estudos de morbilidade e produción de estatística de xestión.

Licitudes do tratamento

O interesado deu o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais para un ou varios fins específicos.

Orixes de datos persoais

Información detallada sobre a orixe dos datos Sistema de tratamento de datos: Mixto.

Os datos recóllense a través de formularios en papel e aplicacións informáticas.

Orixe dos datos

O propio interesado ou o seu representante legal.

Colectivos de interesados Pacientes.

Usuarios.

Categorías de datos persoais Datos de carácter identificativo Enderezo.

Correo electrónico.

Data de nacemento.

Sinatura (manual ou dixitalizada).

Imaxe / Voz.

NIF / DNI.

Nome e apelidos.

Sexo.

Teléfono.

Outros datos de carácter persoal Características persoais.

Circunstancias sociais.

Categorías especiais de datos Datos de saúde.

Detalles sobre os exercicios de dereitos do interesado

As persoas interesadas poden exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación do tratamento, oposición e portabilidade a través da Sede Electrónica en

https://sede.usc.es/sede/publica/catalogo/procedemento/55/ver.htm Comunicacións de datos

Categorías de destinatarios de comunicacións de datos

Outras administracións públicas nos casos establecidos na lexislación vixente.

Transferencias internacionais de datos

Non hai transferencia internacional de datos prevista.

Prazo de conservación

A información conservarase durante o tempo necesario para cumprir coas obrigacións legais de aplicación.

(33)

2.28. Laboratorio de Análise de Radiacións Responsables do tratamento de datos Universidade de Santiago de Compostela.

Delegado de protección de datos e contacto José Julio Fernández Rodríguez.

dpd@usc.gal

Finalidade do tratamento

Xestión de persoas físicas e xurídicas interesadas en que o Laboratorio de Análise de Radiacións (LAR) lles oferte os seus servizos e asesoramento, e para a utilización estatística dos resultados das medicións efectuadas en publicacións científicas e congresos.

Licitudes do tratamento

O interesado deu o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais para un ou varios fins específicos.

Orixes de datos persoais

Información detallada sobre a orixe dos datos Sistema de tratamento de datos: Mixto.

Os datos recóllense a través de formularios en papel e aplicacións informáticas.

Orixe dos datos

O propio interesado ou o seu representante legal.

Colectivos de interesados Usuarios.

Categorías de datos persoais Datos de carácter identificativo Enderezo.

Correo electrónico.

Data de nacemento.

Sinatura (manual ou dixitalizada).

NIF / DNI.

Nome e apelidos.

Sexo.

Teléfono.

Detalles sobre os exercicios de dereitos do interesado

As persoas interesadas poden exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación do tratamento, oposición e portabilidade a través da Sede Electrónica en

https://sede.usc.es/sede/publica/catalogo/procedemento/55/ver.htm Comunicacións de datos

Categorías de destinatarios de comunicacións de datos

Outras administracións públicas nos casos establecidos na lexislación vixente.

Transferencias internacionais de datos

Non hai transferencia internacional de datos prevista.

Prazo de conservación

A información conservarase durante o tempo necesario para cumprir coas obrigacións legais de aplicación.

2.29. Instituto de Ciencias Forenses Luis Concheiro Responsables do tratamento de datos

Figure

Updating...

References

Related subjects :