• No se han encontrado resultados

Tractatvs de privilegiis clericorvm

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "Tractatvs de privilegiis clericorvm"

Copied!
394
0
0

Texto completo

(1)
(2)

/

~ ... " · "/h

"~~ /NW4

4"~,(·~~-

4 ,~· lú., .

(3)

1

(4)

...

J

.,

• ..

/ t

:?1' 1 ""' '1./ .

" f( /1

t • ~ .... e ~ { .

1

~

(

(5)

tN

p

TRACTATVS

' G

CLERICORVM

in Cwiis vtriufque fori in dubium rcuocari potdl:, c\iftinéle,

jc quam brcUifiimC dilucídatur auétoriraobus mulus,atc¡¡

multis addudis,przfertim Rcccnt;iOIUJII.

AVCT.ORE

S

T

l. C. N E A P O L I TAN O

F

a o • · o

J - 1

c;o.

ti:•thltlf•lil E.ultfi• Ntap Canonico, tiusq; Curi•,

"' C.ortfuiiOrlbus rt·no.

pcrid

adahac cditio11d multis mcadis, q • 11 er lea.

t pu ·u 1, t r r ru

lntisu dupliú,IÚIII'D Pl'iuilrgiorum,tb' altfr'O MoJitrÍIVII,.M.

, ; ..

~

SVPERIORVM llCENTIA, ET PR !VJLEGlO REGfS.

f-.EAI'O l. l:'crVrnccntium deFrancho. J ."

l xpmjis Dsminiú Vucbi Bi61iopfubjignoján8iji.NomifiÍI,

(6)

1

(7)

1

l

EMI~ENTISS. AC REVERENDISS. PRINCIPI

D~ F A CISCO

BONCOMP AGNO

S. R.

E.

C A R D 1 N A L 1 A M P L 1 S S 1M O, E T N E A P O L 1 T A N AE V R B 1 S

ARCHIEP,SCOPO MERITISSIMO.

~~1111!---,

N confiruélione Tabernacufi (

Cardi~

~~~l1 na lis Eminentiiiime) toti ha:breorum populo,orbiqr. tqto facratiffimi, cele-

berrimi,Relig~i: impleuit peus Opt. Max. eiufdem-fupre mus Diyinus Archerypus, üpier'ltí:r, intelligerocí:r, ac fciemia: fpiriru, Bcfelcelcm ilh.· n,

... , -- . . --=-

vt facer Exodí proloquituil.exws,~ui ad illius cfformationé excogitaret quidquid

fabrefieri

po[ ..

fet ex a uro,& argéto,ex a:re,marmore,& gemmis,& diucrú- tatelignorurn;Non fatis ha:c,fic profatur Deus ip{e. dediq.

ei focium Oohab,qui facient omnia,qua: pra:cepi. At proh Dcus immortalis;ad quid_Bcfeleclifociuslnum .qne Oollaoi

a

z

foci:

(8)

focietate c:onfummari tabernacu1um,perfici egregium illuf o

pus non valulff¡:t?certe fat erat fapiéri<E comituus,intelli- gentiz fociera~,quid non fcienri;r Iumen

a

re luminum Pa- tee in illum imuuflum deluper,przllaffet confilij,pr;rbuiffer auxili¡,effioétl.r adminifiratfet? atta m en adhibcns focium, foddlem addcns,confocians com1cem,idipíum iafinuarc vi- dtris,melíus dt duos elfe limul,quam vnum,habent enim_, :rmolumenrum focieracis,li vous ceciderir ab altero fulcie- tur;vz íoli. \' crum fublimius quid in ha e focietate Iacet,íi cnim i facr;r inrerpreribus Jinguz inuelligemus, quid hzc prrleferant nomina, & Beíelcelem id cm etle,

a e

in vmbrL Dc:i,Ooliabu:n autem lonare id

e

m quod Proreého mea,Pa- ter;accipicmus confonum cctte operi facro nominum ety- mon,quod non nili in vmbra Dei, nec íine proteétione Pa- ctis vtique c;rlclhs periici poruilfec. ,

Nemo en,qui nefciat Pr:rfuJ Eminenti!lime)EccldiafH- cum Virum lacrum etfe Dei tabernaculum Orbi roco,cc;Ioq;

toco multo tacratius,celcbrius mulco,quod ve! ipli wnnium terribilium cerribiliffimo Tartaro terrori elt, ac formidini:

<¡uid ni tabernaculum dixerim illu.n, qui medius pofitus ect incer tcrrá,& c~lum,quod illi red dar propitium, ex quo Di-- uina promanentoracula,& veluri ex monnbus zternis dlu- minans mirabilrter Dcus, fufcipiatur pax populis. Quis ab- nuet tabernaculú Dei appetlare illüm, qu.i ro rus ex auro pu- nllimo compaétus fo}..g_grem vndique v itx fanétitatis emit-

tat1q~ún & cógeminato prrefulgens !u mine Diuioarum, hu- man¡¡rumq.serum·;qü: fe mutuo comucnrur,humanis

a

Dí-

uiois non difcrepantibus, Cherubica fuper Propitiatorium refcrt fimuJacra.Nec defunr,qure illud m no decorabanr ho- néfe,legiS>:{.abula:, Mannae vrna, A.aronis frondens virgL:

íunt aotem h".rc,Oiuinz legis tum cognitio, tum obferuan- tia,gua: requiruntur ex ore,& manibus Sacerdotis,cuius eft Diuinun\ couficere,& fidelibus tradere Manna; qui infuper

validiflim~ ni mur Ecclefiaflica: auétoritatis virg~ fronden-

tlsícmper,numquam arefcentis.

Quor~

(9)

Quorfuru h~c? velut Bcfclecl i tributa

tibia

Deo taquam Maieftatis fu a: Pra-celf~,ac Diuiore (die a m audaétcr) bono focio; Sapientia-, IoreHigcotire, & Sci ntia- plenitud o ad faoétam fidem propagaodam, Ecclcíiam Dei ilwflrandama Sedcm hanc Neapolitanam, tanto cnm decore, vt a gis ,re ..

gendam,Sed Clatim, :le ego pr.rhbararum ali~uiC! fcientia- rum fu m mis bauíi labijs,ac libello alreri,qui de opligarioni- bus fui e clericorum,publicam conceffi luce m, o.cculcum"ili.

e o in cordc fcnfi radmm cxoriri alcerum, vt io hoc etiam col laborarem,qu• de Clcricorum Priu!icgijs dif.:cptaret;& iure quidem op~imo¡ytquorum pat fcc..:ram oner~,non rctice- rem honores; quorum explicaueram in fcrendis obligjtio- nu·m onenbus Jabo•es,exponcrem,& pra:mia;ac dcmcnllra- rem toe Priuilegijs liberos,qua liberta te Ocus ipfe,& facro- faoéta eos M a ter ditauit Eccle(h. Elaborarum eft o pus, &

in vmbra Dei tantifper compktutn, iam communi cd~dum

crl luci,fed Te Patronum hui e Clpufclllo Clatui, Eminentitli- mc Cardinalis BON CO M P A G N E, vrpotc in llcris doétri-

nis,c~lefiibusq.arcanis Oiuinum Oliabum; vtq. vel ab ipfo cognomine manifefium fit,Dei,Ecdeúam tuentis, ac diri- ge neis oprimum focium: qua-q. tu a benigniras cll, defenfa- rem,ac lJommum libello hu1c meo adhibui: Tu Pater, ac Proceétio mea, ru Currus vera- fapientire, & auriga eius • .Aquauiuél! antcpr:rdeceífori ruo Vr~Orbisq. Cardinali,

& Ciuitatis huius Pafiori inclyto, op~:U.rerum illud ~k_,

Obligationibus Clericorum dicaui; ver~ Aquauiua, ·qu~

largiter fluens Proreétionis aquis ioaquofa libdli abun'dc ri- gat.it;Te nunc optimum c<;ll Reétoris Socium, hu.tnillime,_, expoílulo,vt hunc,Cardinalis Eminentiffime,no~q. Vrb~s digniilime A o tilles~ ne dencges accipcre, a e foucre. Tibi l>rindpi optimc,Bcnefaétori meo,cui Caoonicatus infignia accepta refcro, Viuino Ooliabo labores hofcc offcro, con- fe no, Die a. Sukipe benigne, vr folent Príncipes munnfcu- la,tuitioné offer ruam,nam vae foli. opufculurn ifrud tor or·

bis tcrrarum fpatia pcragrabit viarum infcium,ignorar fe mi-

a 3 ta¡

/

(10)

cas,ptricula

non pr~uidct: at fub

tali nitidiffima face,fecu-

rus crit. lto igitur libelle; ito, fi cecideris, ha bes te fublc- nantcm Eminenti!limum Cardin. BO.'{COMPAGNVM, a quo erigC'I'is,ficorrua~,fi dormieris foueberis, fi quifpiarn rcfifret tibi,ncutiquam pr.rualebit • Amplitudini tu.r Deus Qpt.Max.ad communem buius, totiufque Ecdefix vtilita- tem longiflimum tribuat vitre curfum, optima:q. valitudiois

!n,olumitatcm.

· Amplitudinis Tu a: Emineatifs

&

Reuerendífs.

·,

~,

'1

fl

Humillimus,& addiaifs. feruui

Paulus Squillante.'

(11)

STVDIOSO LECTORl·

eft il •

[1

N tibi ( Stutliofi Lt!lfJf' ) opus ahtrllm tlt P,.;u,ft~i!

CJ,•icorum. Prsmo,ftiiNl Juit Jt torumdtm obitg41so.

,¡,~ ,"'on intongrum;optajfnn , , & huic ltiam ,;;.

ttdmtw I11~Nl ~ ...Urm"" 'Diolmlu prwbus , &

J ~ ...

a

communi vtilii.JII alwtptum tli; mtmibus. Euu lgitur ;, publicum p,.odrt,qualuumqurjit,llbmlt animo fu(tip.¡fpt,.

fo,.tajfi non P~'ll'[us mr~ttk.i!¿uippt 1laboratum non modo in cuoJwtl•

dis Doélorum mormmmtis,fld tliam coJ/céltlm tX non paucil, quas J

m1 plt;,,., quamplur11,•rfl¡ut ll'anfmifi in bat m41tria, tOn(ultaltoni- ius,dum Vital'f¡,& Locumtmmtis Gmtralisptrfo~amgtlfi in f.pi{- toplllu,tum Larinm.aputl RnJ,.,tJ;fo.D. D.l 1Jt1.Tbomam 811/Jacbi/J i CongrtgllliMitOrtslo,.j Nup. ad ,.tjignattt1f'li1 'V(q;ttmpus in mo~I'IUI llufdlm,ti quo ampt,.al Pomifi'tú f¡l.mor. PauJi Pap• V.q:Ja feruus

hit Dti Lt• firt impatims,a8iu<~q.fJittlturbationrs non jirt>lt, a e fJi.

lll.contrmplatrici .:uldl8us,mantip41uu¡{4,/~..ad tamdtm, quam tx Pon- lsjim ,non m(j iufftont rtliqut,.at , rtutrff!t 1/i Congrtgationtm, vi in t~idulo fu o mormtur. T um 11i11111 in ~8io Ariantn. Bpijcoplltu 11puJ llon. mtmo,.. Bminmtifi. & Rtue,.mdi¡s.,D. D.Oéiauium R4dulfu"' S R.B. Cardinaltm tiu(Jtm Ciuitatis Anlijlittm • T •m dmiqut ,,_

apiftopatu Aut'l'_[ mrJ apud 11/ujirifi. & lUumnJi(s. •D. D. Call(ll*"' C4rajárn IX Principib#S Rottll• ; Ciuitaeis tiufthrñ'Witritif/JU•

Prtlfoltm,tunfttmporis S. D. N. D. V rbani Papt~ V 111. N••ll•"' 11pud C<ljimam MaitiJMvn. Non igitur, non tibi gratum optu

fin•·

rum trtdo,vtpptt lit tol MlfiDrum pr~i dt/umptum,Sufcipt,P!'Jitt..J,

i!Jo

fi

qutJ boni inum1ris

m

to,mtrnll aJftrifu fapi~t~tú , ,.., 1/i lo..

ttlm,f!UOd tR rJptimum;nam t¡uiát¡uitl 110n b61li1 Ecilt./ü!!k• iitur4.1 titl1tur11 vo/o,lutl~; _cbJriWII pllll~ '' obllu!ltii'MIIItti~O V •lt.

iLt:.N.

(12)

Singulorum Priuilegiorum , quce in hoc rraélatu ex ordine

concinentur.

P

Rimum Priuilegium,obtincndí,& cxercendi iurifdiélioné e cele,;

f~(hcam in foro interno. fol.J,

Secundum Priuilegium,obtioeodi, & cxercc:odi iurifdiétionem e: e•

clefiaflicam in foro externo. 38

Tenium PriuJiegium,pc:rcipiendi dc:cimas. 98

Qmtum Prioilegium,obtinc:ndi beneficia c"lc:lialiiCJ. 1 13 Quintum Priuilegium,obtinendi pcnfiones ecclcliafiicas; 1 94 Sextum Primlegium,canonis,fi quis fuadencc 17.q . .¡t. 104

Septimum P riUJ!c:gium,fori ecclef. .23J Oltauum Prmitegium,imi]!EPitat.& exempcionis

a

gabellis, exa-

(tiombus,& tributis la1catibus.

1!

3' Nonum· Priuilegium,vt ñoñ pofiint t;ogi ad hofpicandum mili ces.

t fol. ·- · 301

Dccimum Priuitegium.Cap.Odoardus,dc folution. 302

V ndrimum p-riuilcgium,parcicipandiin djuínis tcmpore interdiéÜ

fol. .,.._ ·. 31~

Duodecimum J>riuilegiú,difponédi libere de bonis aqucntitiis.3 r6 Dccimum ccrrium Pnuilegium , tcllandi fine folcmnitatibus iuris

ciuilis. 3 ~4-

Decimumquarrum Priuileg;ú,vt non pofñnt c:ogi elf~ tutores. 32) Decimumquiorum Priuilegium,'lt non poffint punid proptcr cri;;' men l:rfzMaielbcis;l pacrc commHfum. 329 Dccimumfextum friuilcgium, vt oon poffint cxha:rcdari ex caufis ingra; .

(13)

in"'aritudinam. JJ 1

Deamum feptim•rn Priailegia~~t,•r iarenr raao pc:Aore. J J J l)ccimamolbuum Prlllile¡•uca,n elencos 6husfamd. poffir ctrc 111

iudicio line c;onfc:nfu patris 10 .:aufalpamuali,nl bene6t~ali.J U Decimum oonum Priu•legnam,n clericus habeas 1afpatron, E«le fialheum.6ue ranquam bcoefiaacus,polit iofra Cea meo fes pl'll

fcntare io eo upellaoum. U J

Vigefimum Priuilegium.vc clericus filiusfamil.ftudens, quamuis oó fit Doi!oratos ante patris obi:um,ooo ceocacur cófcrre hbros

cum alijs frarribus. 33 r

Vigelimum primum Priuile¡ium, n podiot oppoocre uc:eprioné non numcracoe pecunioe,cciam elapfo bieooio. HS' Vigdimum fccundum Priwlegium, 'ft non tcocancur iurarc de ca.

lumnia pcr

re

ipfos. HJ

Vígefimum terriom Priuilcgium,vt

ti

dericus fit al!or coum iudi- ce latco.noo reacator c;aaerc.aec laal'dare de czpcnlis. J JI Vigefimom quartum Priuilcgiam,quia Jiécrlaicus in caula pccuaaa-

ria rcncacur przfiare caucJoocm de iud1cio fifti; alirerumeo cfl

in clcrko. .

Hr

Vigcfimum .:¡uinrum Priu,lcgium, quia fidc:iuffor de iudicio 6fiJii- bcrarur,li is,pro qoo lidcu¡ffir,6rclfcllus clcric:us. nB Vige6mum fcxcum PCJuikgium,vt clericus non poflic capi pro re-

pr~faliis, J 3 9

V agelimú feprifQOm PrioiJegium, ve parcr non poffit propter oimiá paupcrcaré vender e lcrulbá lilu clcrid.fic:ut poffcr filii laici.JJ 9 Vagelimpm odauum Prlullegium, 'ft clcricus non tcoeatur can ere

palinodiam. JJf

V tge6m_uf!l nonum Priuilegium • 'ft pro .delitto non puniatur p~na

fanguJOJS, JJ9~

Tngcli~um Priu1legium,vt clericis non itnp.ooatur PfDÍt~oria lo km1us,quz ñc cum ignominia. · JJ'

(14)

CATALOCVS DOCTORVM

quorum do&rioz Auétor innititur.

Bb.Js Panormit. BAtardut aJCIJr. C(trnti.Bmi,tafo

~cbJ//á,C'r::(Jis Baldus C'o1'ntUs Aeéaiu~ Conill.K Baltbtxar Benedtl1us C'or1'art'IS Alb·r.dl R(J(iJ BartbD/om . • ~ Mttma Co(mus Pbiliarttn Alb;rr~us Oliua Ba,.tboJom. V golmus C1'.metta

Al.ia:t~s Bartbo!orn

aS.

flart/io Cr"fitntius Aldrrtt Bartbo/.;m. vauantl!l C'ui''Ít(S Junior Alt:ca"'dt1' Momta Bartolus

D

Fúanus

Altxandtr de Ntuo B~r.tdtéluJ Aegiaius Derifionts Rolo~

AlexJndtr dt Ir~. ola Be,.tatcbinus D'cius

.AJoyjius Riwm Ept[. Bo/ognettus Drdacus Couarrnui111 V tct Eqrurjis. Bonaumtura San!Jus Dynr1s

Alpbotjus d• Ltont Boffius Dirr8orit1m Inqui!il.

Anch:uanrls Bouad1/la Dominicus

Andr· Gayl Bt·rfotus Domitius Chamtrota

Andreas Tiraqurllus Butrtgarius Duarmus Am:Jreas dt lfir11ia cAbtllin. Du,.•ntlus

¡tndreas Molftjius Carrialupus EManutl

Sa

Ar.gtlus Cattanus Cardin. Bmanuel Rodriq.

AntomnurSan8us Cagnolus FAhir~sdt Arma Co • ..tlutonlllus DianiJ Cami/Jus Prttfiá. át.. jiliarim.

Antonius Capyrit~t Curte F1áerirus dtSenis.

Antomus de Butrio Camsllus dt Larath4 F1/ynus .Antonius Gabritl Camillus Borrrllus Ferrttl.

Antonius dt Virgi/io Campagna Fi1'ma.

Anton Píagg. C11ptlla Tho/ofana Folltrius

.Antomus Ragurius Captaui/la Franriflus Cardinalis

Aragora Capt~taqumf. Tolttus

Arebtdt.a.or,m . Caro3usta Frantifms Suart~::

Armmdarsz Carolus Rtgms Tapia Franriflus Mazzia Armtllafu•Mna Marrbio Btlmont. Francifms Prgna Af.ñ/JS jur»;ila. Carolus de Grt~!fis Francifius Lto .Aufrtr. . CarolusGrimaidus ad Prarm[tu¡ Antoniut d1 Augu.flinus Barbo}" T artaglit~ 1 udict

Augu/iinus Sanflus Cajfontus- F1'axine/Jus

Autla Caual~. Fulgojius

.Azo. C¡polla Fuluius Rrgms Ca,.

All.orittl. ~ Cordub" lfíilitiSMarrb.~orleli

(15)

G

A/tttul IJtmini.rnus lo. Andr Gro1g. Ioan.,u Cru~: Mmo~bi•J MirwJois Gomttius lo.AntoJ.dt N'!!.'· Molin•

Gonj'.Jitz lo.B~ptt/i~ dt íb3ro Mon:Jid:.u Gr.1matte;;1 lo Frác.:i: Pot. Rtg~s Muflattllui Graflan. Rot.M.Jríb. lo. Mari.J Btllt8us

N

11/d.

Grtgor.SaJINIS lo. Marit~ N ou:II'Ífll NaJta

Gr~gorius dt Va/(tia Io. Paulus Galttrius NautUrus Grtgorius Loptz Io(ipb dt St//t Nt.Jpodanu•

Guglit/m,dt Btmd. Iullus C/arus Ntgufantíus Guuio Papa LArmllottus Nieol11us Garti4

H

E•;riqtuz; Laz:JrÍUI Nita/.C.Jrbonus Httror;ymus

a

úiius dt Z11nthís Nuntius. T ~trtagli11.

Sorbo. Llonardus uffius oNufrius Hi11onymus Epif. Cii- Ltonardus Du•raus

pamlis Lueas dt Pmna

p

AáiJl

Hmonymus Lamas Ludouieus Loptt:. P4/udlln~~i Hora#tu Gabarupt• Ludouiells Mir.nllt~ Pattinus

Hoflunfts MAttrt~tm. PauJ.Monttm.

I

A.-ob. de S. Gtorg. Maiolus Paulm Comitolut 1 arobus Sbrotlut. Mantita f:aráinalis Paulus Laymann.

larobus dt Gra!Jijr. Maranta pault,~s Galt~rius

latobus Bmirsm, Marr.Ant, Gmumf. Pttrus Brll11p1rl.

Iafon Mart.Ant. Blant. Pttrus Magd11ltn.

Ignatius Loptz dt Sal Maru/1. Mtgalius. Pttr•s

a

Soto trdo Mt~miiUI C11ld Pttrul Ctntdus lmoltJ Mau.Anlott. Cutbus Pttrus Rtbuffus.

Innoeentíus Mari11s GiurbtJ Pttrus dt Ltdifma

B.[OtUlntS

a

Capi/1,. Marius Al#triUI Pllrus Duma.

loanrus át .Amlm Marfil. Pbilippus PraMUI loannes át Deo Martinut d1 LtdifmtJ p;,b!Jrd.

loannes

a

Mttitta Martinus Fornarius Pintll.

Ioannts Gutitrrtz Martinr¡s Laudenf. PJrrus Alfanus loan"'s d! Anani&.... Miftardus Pojfiuin. - loannts Gar(. GaiJ(&. Maffobrinus Profptt' Fa,inatius lotm.Gaif

a

Saabtdra Ma/irillus Profpir de l!.uguflinQ lcaurm Monacus Mafulltts Puteus

loa Al~;f. Mormil. Mattbifilan. REhuffus Joanms Andrt.JS Maltbtul Brunus Rittiu/lut lo/Uin.t• l\laJdmts .Mclrbtor !-AmbranQ Rimiruldtls

Ri •.

(16)

ltipo~ SimMJt• 1'1Jo,,., Y lllafttJ'J ... obtrluJBtllllminul Soan dt Pall!l Tbom Aéiim

Carimal/1. Sownru l11nior Tujcu1 Caráina/i1 ltoct. P/tJ"ntinrtl Souina.s

s,;., V

Allrius R.tginaÁ

Rolandu1 Sot111 V alm:r.tJola R'l•

R1manu1 Spttulalor V afl¡rm:.

Roftlla{urnmll Sp1110 Vtga

Rmnu1 Stlpbarrus Gratian. Vtflrigs

S

f\las Sallcttul Sttpban Stapbiltul ~uaranJa V V tllau• tmmtiur Pr".fitl.tlc,.,

S¡¡/ontu• Suráus Francb.

StbtJfttQnUJ V Qnliul TAbimt$ V mtmltus Piliutiul Strapbin. Tbifa*'"' . Vmcmt1us Hondtd.

6igifmuntlul StQtf, S 'l bomas át 1\t¡urno V 1urur

Siluanur Tbomal Sancbtr. V•fillus atl AJfMJ.

3rlut}itr Aldobrar~di. Tbom.s Trtuifanus zi\barrllat..Qrdi,..

Sl/tHfJrinQfummll 'Ibom¡¡s Zmla lis.

(17)

TRACTATVS .

DE PRIVILEGIIS . .

CLERICORVM

Prj¡Jile$it a iure Clericis conce[a,nonnulla effetnon eít.cui manile{lum non fit; Przcipua tamcn

in

boc

tra~ua

fimul collefu dilucide,

&

quam breuiaimc

reCe~

rcmus. Addita refoluúone

qu~mplurimo·

ru.m dubiorum frcquentius occurren-:

tium infingulis hifcc Priuilegijs:

~

ctiam diucrforwa - Au&>rum doéttillis

przfertim recen.

tiorum.

CAP. PRIMV M.

De priuilcgio.Dbtinendi,& exerceodi

iurifdie\ionc~

Eccle:

• fiaíl:icam in foro intcriori.

d flalidi poffil 41/tgart.

8 Porum tonjéimti• , & jof'Utfl

1 lu,.;jdi8io Errltfiallira, aut Df'· p¡nittntf•• anfit idnn.

ainattlr aaforum,inmnum, 1 o An,& quando babms banr iu;

• aut tXttl'ntml• ri(diCI'omm ordinariam,rotl

~ 1 urifdilJio fori inftrni oráina~ dtltgalarn pt~(ftt :abfolutn-:J ria, iJUt dtl:gala tfl. tmfu,.is txlra[arramelllitm 3 In quihur rtperitur iurifáiCiio tonfif!iomm.

ordinari4,vtl dtlegata. r 1 ftnt t~Jpam buius iur!fii·

1 ~id inte,PI baiJm ordin~Jriii, i11onis in foro inttrno. ' 'Vel deltgat!lm. 12 An tllt'ieus coniugalus.

1 In dtltganú 1 quid rtquiriJiur, r.¡. if<.uiido fOnfirr~JUI'btlt pottliiS

. A

m:

Sf/ MM ARIV M.

(18)

DE PRIVIL; CLI.:lt.'

iurifái!1ionis in foro inttrno ptritulo injirmum t:tpo.;

facrammtali. naf.

IJ Abfolulio# pmJtis IOI.1.lttt-. j4 An poffit a!folut1':to cafufi;, 11b tO,qtlÍ

no

e/J Vtrif.mráOit pi!X/amdoJJjlld/it appl'ob~

,f.Jtlfolttm potefJ.¡flm conft· tusJiuein iiJa ,ftulinalttra tf'anl• arrepie , anfis valhú. di¡refi.

16 Simplex famdos in artimlo

3S

An

ti

approb4tusjil txrommu mortis abfolum pcttfJ ,

O"

n~catuJ,Vtl fufp1fus,vrl prtl•

quart. tifusjit potius elign~tlusjim

1711" iJ!fJ~tl'tlasjimpliJt

a

p.

v.

pltx,&tatho/ictts guaeumq.

pof!it abfolutrt. tmfura innodatus,f# pr4ft~

z S V tl

a

P'"' mor,. alias mifif rmáus btlf't1i111, &

mtfl' ;,..

fir. nod.ltos diuerjis •1furis,quil

19 i).uidji taNs f.mrJos_jimpltx prlljmndusfit,& num. 36.

futrit txcommuniratus vi· 37 An rmfoa•u,. mm aá'.!fi topiií

tanáus. Sup1rroris, quando tnfirmus

~o .An articulas,& peri~ulú ml1f' mquit spfum adirt, ntc a~,,.

tis pro eoáem arcipiátrtr~quo ftrt,lljiC.onf'.lfor po/fil ipsú ad bunHjfilium.w nnitml /Uin.

poJ/it

a

quocumque /41UJotl J.9 ~d fi dljiti1nlt ll/ltrlh/IID,tf abfolui,& quanáo idtrmlirT· [Mfimpltx auiÜrt, f:tl áe/itl·

gat. -tntl fupt,.iore,in{tf'ior,b p_o

~8 An nmj[arium jie p~riculum jita bi 'Ctntant.& num.40.

tffi

propMtt flltari poffi. 42 ~iáji tfgtr in 14 eoft/fiom m1 Jo An in rod'l areicul o mor m pof. titus j# famdoti fimpliti ,&

Jit

abfolum quiuit fam•dos, abfolutus,& fupel'utniat ap quantumuis pr4ti/!4s,dtgl'a ~ probatuJ, & quid ál pmatis dJtus, & b.mtitus. oblstis,& nu.4J• · 31 Arlidf pojftt fimpkx falll'aos. +JAbfolutUf in ta/ÍIJrticulo afim

quamuis aijit P ar_orbus,aul pliti factrdotl fifuperuixt,.i#

· fupi,.;o,.. non tmtbitur peceata ttiam

JA

An tdtm./it non ef!e topiarn le• riftruata ittrum rOjitlf'i,fttJ.

'girimi Coi7{jforis1 & tj[t{td p,.o cmfuris ,.,¡;,.utJfis ,n4nt·

tMn non pojjt, aut nolll. bt# obJigalus{tprlljtntiSrtfu

~J Sacerdrn in bat rt nrn debet

if

ptrio,.i.~ui erant rifiruatll.

fo nimis r,,.upulofu~.an opo,. 46 Si non ft prttfmtat,újlanle im·

tune aámniat t:tpojifus, vel pedumnto,4n in u.ndem un-.

Jirmti:1 fuptrioriJ pro abfolu /tJram. vel jimiltm incidat.

liQnl 11 tajibusl U rífuriMI

4S

'i(u~fi'!t

•fll/uril,a

quibuJ exi~

'ru

(19)

CAP.- PRI MVM. • lms inmt¡rlil .V.irul# ~bfoJ idOtJrurn;

tJi

p,,,a.

6o Et quid ji 11'11 Bpifrcpo

¡.m

it~.

Afl injimlo • qai non potuit pt· tlu.Jtut idontru, tu m n nr.:t 1m 4hfoltUiOfJI171 pmator/4, non tjltl idoruus.

poJiil abfolutio cj,ifur.ar.Jtn b tkbtal

tfl•

in ftriptil,(;y gr.a

;"!?,'!di. tis -'PJlrobJIÍ/1.

~oS f.uadoquismsfiaturobti,uif. 6z. fl.n approbJtio prdi!tol i1b• :

fi

bana iuriJtiífiiormn fori tjlt ab Bpifcopa ~nilmlrs.

inttrni. tul iplius tonfifforij.

49 ~tJaforma tltltgttar b.ftiurif- ~~~ Pf"a paniatur rtgal~i•

JJ!Jio.· audimttotJftjJ.abfq lttt,tta,

! o An [ujjitiaJIJiila li~mtia. qu~t tr 11pprobatiom r:.pifiopi.

bahftrlrtX r-ltibabititml· 6¡ Approbalio Bp_ifiopt

no

t!itlr!

s:SiOrdi,ariu~owl PambunJi· úg.Jtio iurifdi8sonis.fitl4ii-f.

tltm,b- tarms a/imum /attt' quid fl'tiUiflm ad i/lam. . dot1m t~t~tlif'l tóf'.fliomsfub• Bplfiopus pottll tJiir¡utm fimpl•

Jito,.,,. "m ttm}mti41 illlt• tittr Approbart,& aJ ttmplll

rius.an tJaMil ill• toTJjt/{w· ti dtltgar~ iuriftli8iomm.

P'ltS. 6 ~ A,J talis tJpprobatio {muJ tors~

J3An lirentia a•11Ümdi cofi/fionu ujfo rtuoeari pojfit.

famdoti t~libi vitandoJid in 6 J Nozms .8pifiopus an poJiil "~

co Joeo uuuito,valeat. tal't ad examm approba,os 54 Ar¿ quandoq fuffieiat,vt b~e ¡;.

a

pr.tlkerjfort,lt apprBb~tio·

ttntia f.:tlit~jit,& non abtl- nes, ttiam rtgulariurn f'luo~

tn_.. eare.

J5 ~"' pojftn~ bJne iurifdi8ion~ Rtfortur qtt~tdarn dularatio fari tnterni dtltgare. Sae.Congl'.

An irrtguJ.¡,.;,. 6 J Re~ulam quando approbmtfl,.

56 An ParorbaJ átltgatttJ eur.t Pa ad ttmpm lirniratum.

r~tbl.t aá nutum Epiftopi. Regu/Jris approbatus in vna 17 ~U1bt11 po(fit tornwitti,fir~ dt- Dr¡ctfi 'no.1 cmfitur app1'o • ltg.m lw iurifds8io f'ori in batus in alijs. ' ttrm. 'Motúales /i~rtute iubilti, at':J s8 Cir~a ~~~( delmt dfi approba. p11sjint tltg1rt ~onfi[{ariurn tro l!piflopr,t•1 ddtgars poifit ji'11pliriter ab Ordmal'Ío ap·

b.tc suri/dtflio. prob.1tum, non t:m;m quoad 19 A, fa:trdo~ a•1[ratur appro· .Moni.tltt. _ •

batus

fi.

admlft~t:¡r ¡¡};Epi{ 67H .:e umfdiB!o pottli comrnitti tQpq f•t.r.te ipfill;• no·1 tjj~ ~J!:c::l rlu::a,r;o.,; p1r 1~ tila

' .J :Z. VI.J•

(20)

1)8 Pl.l

VIL CL! R:

"""'"' ,ftl flt illtlm aljs

fa-

kg .. to,ji tllltg.mlpo!l ultg~

1mlatib111 tommitt#, & ji1 liorum fuwil fufptnfos a....

111m b41HI V itll1'ius F..p;¡iopi iu,.ifáiSiom, o./ IXIOTIWJII<>

nonfamdlls. mtatus ()ÍftmJus.

~8 DtlfJlri non ptt'.ft o..lidi b11e 8•lu1'i¡d;flio tllltgalfl ab t:ttom·

iurt{>iélio fufpmfis 11 iuri- rf!Ur1Ít4tO,tln 'Oa/1111.

fJr!iiont, ()t/t:<tommunita· 82 Hit iu,;fái!Jto tXmtri non-

IÍJ vit¡~náls.& num. Sr. potdJ afu[pifoa ÍU1'i[diflio.

69 Sttfan f.mrdoti ;,.,.,gulal'i,vtl . m,tt txrommunicato fJitada fwjpmfo ah Ol"áint, fJtlintt,.. 1!1 quid fi communit61' lgno,.a.

dt8o ptrfonalitl1'. . batu,. tffi vitandurn. an V4•

70 P llf'O(bus an , & quibur polfit ltat tJbjOJutio ab to dAta. · átltgtm b¡¡Ji~íur![dié1ronem 8 J V tlfi p¡nitts {olumfiiebat tjJi

pro IJUtbuJ fuit. vitandum.

? t An Parotho , qui fuit dtc/a,.a

s.,.

An babms hanc ]4tultattm a4 t 1~ 1nfi•lfiúms de(ta,, ( Um· ltmpus posjie to Mifaélo pro.

1111. ftqui ~onftifiomm anttfl.J

72. Anfamdoti approbato p1'o cá• t¡ptam.

ti1 ptr[onis t4{1tum. 8; An pofjil p¡nitt1 tligm aliurn 1 J El tm P tii'Orbis,b fam'ülibtd &onft.fJ'arium

fi

W.s proDÜ-

IIPJWDblllia Ah alíp 01'dínta· tiauit 1'1ftriptum di/pt[alio~

rio. nis

a

Sae. P¡n#mtiaritJ ob•

14 R.4ftrúlu1'qu~tdtí Jcela1'tJIÍOrltt lmtum tjfofuónplitium,()tl Sat1'11 Congrtgalionis. idtmmtt tonjijlarius i17url '11 ~tJmjit áurAíilis htf~ iurifdi 1;m¡ui 'iJdil mutatajmtm-

lJio ordina1'ia,vel dtlegattJ. tia_, •

. 77 ~id dt eorm.lfa ad btmplari. 86 An b•~ iurifdtélio jo,.; inttrni 1um dignilalis , vtl ptr:fimst l~~tpi,tt mort1 Epijtopi , fJtl

tonmJmtis. amotion1 eiu[dfm tonudm·

~ti fi fu~ril t'6tt/fo pro vno an. tis.

¡ no ad hmtplamrtm. 89 Rtligiofusgm~ralitl1' approb11 'j$

iN

Id ji b.tt átJtgata iu1'ifJi8io tUS in aittefiji ah lfl rmt/4to l'jutril rru.otllla, & ignorllu1' & pollea iterum Ndtat,an-

riUoratio·,f!el adjint duti opi. tmeatu1' nouam approbAtio•

rJionts probabi~u &Ir( a iurif. ntm,& Jicmtiam ptttrt.

di81omm (onftffirij. ~o ~uid diundum dt Parocho ¿,;

'79 An rejlet b11~ turifdiélio ptr ltgantt alttri Parotbo,vtl [11

átli8tim b.ertjis, mdoti approbato,

8o An dunr 11¡' IUI'Ij&fitlio in d~; PJ dn b¡:~ iurifdWiotxerm~of~

(21)

CAP. 1'1\IMVM. 1 rf1111ibus 1:1t tltlifli¡ otwlth ,..,.,imlibNs,& tll abfole.

lioru ai llljt ra}ib11s Íti1CJ«-

dummn Siltf'.Cont. Tridln •.,ltiJÍúiui.

}il nttr• ttn'itoriu.,trg"-' fubaitos ~rj l~rrieflrijtfi-.

rd Jipt/il.

)4 .dn fUII ~ifil abfoJutrt {llllli•

lfPTI tXIt'a tJífilifllll 11b IXtO•

mlltlirtd ; , .

t6.An bM it~riftliaío tlllmtrl pof- Rimum igitur lit i1t

popria

tlitt~fi,fo• 1 ,_ ( ve hinc cxor.

riwm wg• tJ~trüu{Mifll diar) Clcríw~

· if,,.,,,,

IÚU ln'rilo· rum Priuilc·;

,.,_,_ gium cfr • obti1

J1 Elgrdtlfi ,;n,antus itm•g41fo ncndi, !t ucr.

114m •tl.fown tuitaruü pt'O" "c:lcfia:

prium Puotbum ,

c!r

tlillri fiicaiR ligandi, atquc folucoclí ttmftttfl~· i Cbrdlo Domino fuz E.cclc:.

91 M•fM,,..ss;:,Jillr~: fiz n:liAam,Math.rB.loa . .al1. ·

..., ;, · • ,.,¡itJIIJPI-

cap.omois Ycriufqoc ícaus, de

. , , tmlflfl

ufi.,.,.,

ptoit •. lc remiff.

11iarnji amthm tmirtU lUÍ· Q.u:z duplcx cll,vna, qu:z ·ordin:a•

f<~ndi prop,.iurn Pat'o,hum. tur ad forum extcrnú, hoc el\

99 An nligiofi app,.ob41i ab Or- 1 ad gubcrn¡ndum EcGlctia~

dinat'iO posjinl tonjt/fionlla per iudicia,p9nas, przl:cpu .. ,.,, 1tiam rxtranrorum audi,.,, & alia neceffaria ad regendum

100 Alltf!r ;omou babms,ban1 hominú Rempubli;am,dc qua . iuriflll=•• ••.forttitJtw· in fcquentiup. Alter¡, quz M,posfit4/lfolum ;,,,.ag11t1, ordinatur ad forum internum

er

pmg,.mos *t4ibus

,.,¡;,.

quod pertinct ad coofcicodá, ua1i1 p,.;~/alo p¡niumis. & bonum interuum aoimuíi • .io:tEI quid ji miqrú1 frtUUJMiíl•r de qua Cummatim hic agédurn amffirit IXI1'a ar¡ttNm , f1l proponimus , quatenus pcrti•

ahfolumtur

a

1'tff1'uatis. net ad forum facramentalr. ' IOJ Bt quid ji non /Jabml tafus H~c: autcm iuri(dic!lio,aut clt or

rtjit'ualosfuo Bpiftopo, f•d .a dinaria,aut delcgau. . folum in di¡uji m gua IOTJji. Ordinaria cll illa , quz rompetit •

. utu,.

ex proprio officio, & munere

101-Et quidfi ea/í, p¡nitmJ altt· J ccclcli¡fHco, & hzi rcperitur • rius di¡reji1 rjfit "ltqua un~ in Summo Pontífice, c:ui facia

/tt1'a ~nnodatus. clcé\ione per Cardinales, Chri

.ros

Df di[pmfotionttab irngufá: ftus ~onfert jurifditlioncm..t

--- . !ni::

· .

(22)

1

IH.

PRIVIL:

Ci.E.R..

vniaerfaiem; In fummo P~ni· fin §jin.dt ofjic.dt/tg.b ibi P.J tcntiario c:iufdem Pontilil:JS; no1'm.nflm·3·& gl.in Vtrb.corn lo Epífcopis, Archiepifcopis, mijfum.& notan e Sap·. tk ~m­

& alijs in ordine Hierarc:hi'o for./ib.a.M9.& alij. • fuperioribus,habentibus pro. Vt autrm delegaus po!Iic fuam pri3S díicef~s; In Prnitétiario iurifdidioncm delcgare,neccf·

maiori Cathedralis l!c:CIIcliz1 6 fe eft Vt

ea

potclbtem habeat In Parocbis,& :llijs,quibus ex non ita impcdítam , quin aaü offic:io ~;ompecic cuu anima- fuum cxerccrc valc:at, bltem tum. • · vtf.td:um teocat: ideo li ipfe Delegara iurifdiélio eR illa , qul! delegas fucrit cenlnra excom.

- alicui competir ex dele¡:atio. munil:ationis,vel fufpenlionis 4 ne ab babente iurifdiétíonem ionodatus, & publicc denun- ordinari:tm, aut potcflatem tiatus, ve! pul.>licus pcrc:ulfor delegandi, qualem habent Sa- clcrici,iuxta Excrauag. ad c:ui.

ccrdotes deputati ad audien· tanda,noo poterít valide eam das ~onfeffiones, quibus non alteri d~legarc; cú hz ccnfurz competir ius u officio audié- impcd1át vsú fpiritu.dis iurif.

di confeffioncs. ~id.ionis,fecus ~ nó fuerit de·

Et ad hao e: rcduci poceft iuri(di· núciatus,quia ct6 pccc:ec né • tl:io ex con~efiione luris, qua

do

in tali ftatu iurifdidionw, haber ille,qui abfolu1t alique , tamcn validaerit delegatio,vt cui

a

iure,vel ex priuilegio có. dixi in ,,as. ,¡, o&lig. cler. P·J·

celfa efi facultas eligcndi con. nmn. 90.

traduut Suarez de

f~lfarium. cm.f.difP. 2Jeéi 4· num. :.z, &

Q!lid aurem interfit haberc hac poll aliosM:Jrtin.Bonarin.tod.

J ordinaria m, ve! delegatam iu. traiJ.de eenf.difp 2 q. 2.. puna.

rifdiBionem. ¡,§.z.n.J. & di,emus ioferius Dico,illu:! pr:rcipuum difcrimen num.69.

elf~, quia habens ordinuiam, Quibus ve ro poffit delegari hzc:

potefl um ahjs delegare, feu 7 1urifdittio,dicemus n.f7•

·CÓ;nittere, cum illam habeat Efl tamen aduertédum circ:l há.c

~ ~" offic:i?. iure proprio,& in fe pocellatem fori interni, quod 1pfo rad1~::tam ; Habens vero 8 11lud interdum vocatur forum de!eg1t:1m,feu commilfam,nó coofcienti :r,interdl'm t/ero fo pote!l eam delegare nili

rpe-

ríi plnitent·a:,qu:z duo ((ecun •

~;;i~liter hoc ei e once ffum !u~· dum ali:¡uos) non 'conuertun.

s.t,cum 01hil habeat prOl>t·ü, tur,quia forum 1 ófcic:ntiz ge-

't

n'au¡Jetl2 ,o:E¡.itu:-~x

,.,.

1. •1f.'rJ.lau dl, & ¡;on·prehtndic

fll[l'IJ-1

(23)

.,

forum fiDÍtcntiz ¡ nam illud • in ;communi vfu babee funda:

ctiam cft quodam forom coa.: meocum,ncquc in u ipfa,cua fdc:nd~;!ltius vcrocxtéditur, ppiccnti3 cti:am ccclcliaflica qu:a .ru!ti fuot dfdtus :ad có. non t:antum fac:r:amétalis, {cd {cic:ncia:n pc:rcinenccs, 9ui ~· CJ:tn fac:ramentu:n, aliquoJ era Sacnmcnrum J"OICCDtl~ cti:a:n iudic:ium pcenitcntialc ticri polfunt, licue ~ll abfolu. acrc:eri pote !l. Sed vnic:a~

rio

a

cenfuu, vcl clifpélatio ab tito m dllfw:ntiá ccnfec coa- irn:gllbricacc,vdc6c:cdio,vcl ftituédam cm: in ter forum Pf~

- aUprio inclulgEciz,&c. forum aitcntia, & confcien:ia::, fcili.

aucc• pttÜUntiz cft forum fa cct, quod forum confckntiz cr:amentalis iudicij p~aitétiz1 pcr fe noa fuppott:at cu pam.

quod c:fi magis limitacum;vn- ncc ordinctur :ad rcmitcendú, de fit fccuodú cos)rt coocdfa vcl rindicandum ahquem ckfc in foro ptnitéáa ooa folii

pro

4ii • ycJ aliquod vinculii apu4 {oro collf . . . r l l .Dcuai.IIPlkacaim coQcl\dun•

fcd etiam

a&

~ tal' Úl roro confcicnti~ pcr fe ai6 per facerdoccm audiéccm proptcr bonu.m, vcl fauorcm conidf. l!c iudicantem in fo. conc:cdendum,& oon propccr

CAP. PRIMV M.

ro confcic:ntiz. Conceífa vcro malum collcndum. Forum au- in foro cocfcícntíz, ctiam ex• te m pa:nitentiz dicitur in or:

era Sacr:ameatum P~oicentiz dinc acl coUédu n :aliquod viQ- ad fccuricaccm,& fruAum fo- culum , v-.1 malú apud Deum1

lius • · ·

ftol·

ftue lllud tollatur pcr propriíi Cint,ctiam per oo acerfotem facramenrum pcenitcntiz,liuc quandiu pcr hominis ltlinille. per alios atlus , & han e ditfe- rium :app hdda fu oc, vt in ab- rc:ntiam reéte fundari in ~o-

(olutione ~ (ura.ila Rodl'iq. prictatc vcrborum, & in vfua lom.l:qu.eR. r1gul. q. 10. a"·1· firma e Suarez cit. loe.

Hmr~q./tb 7·tap. 1 ¡.nu.s. Aui. Infertur igicur, quod quado pri~

la Jnmf.p. J.t 7·rbfo.láub.r J- uilegiú,!iuc facultas abfoluen;

Sancb.llb.,._fum.t.~J.tllltn.l7• di conccdicur in foro p~nite.i

e

t8.&

a_lj.

ciz pcr illa verba lignificaría

SuartZVII'O mtrall.J1 ltgib.lib.8 non exceodi

art'

forum con te·

t.6.n~m.IJ.exifiimat foru~ tiofum,& cxtcrnum, fed limi.J pa:mtcntiz non clfc limitatú tari ad forú confdc:ntia:, quia ad forum Sacramc:nrale p~ni., cll communis vfus; & fenfus

~end:t,q~ia lila rcftritlio , oe' illorum verború,ac etia 6gni•

m propnetate vcrborum,ncc ficari illam .:onccffionem dui

- ao

(24)

'

D Jl PRIVIL. f!LE Jt;

ad aliquocl malom1YCI vinculli illa nrba[vt ab(ofuarur in (~

apucl De u m tollédum. An YC· ro confcieotiz)nó importaor,

ro

i!lud VIDCUIÚ pcr talCDl CÓ· YC abfolutio 6t ÍO foto p~ni- ceflionem lit collcn4um in ip· ccntiz foro 1 fcd ve nullaccnus fo P~níteotiz Cac;rameato, ncc pro foro externo profit • qua.

nc,pcr vcrba minime cxpli- uis A.ugull. BIIHO{. di ojfit.b' cacur,fcd iuxra vincouli qualira pott)l.Bpif.p.1.11ihg.J9·nMrn,8.

tcm cll cxplicandii,nam li fue- alicer fcnt1at.

ric vinculum c:ulpitrcquiric fo. Ao aucem babeas límiucam (a.

ru n Sacramcnt1¡ vcro fucrit cultatcm

a

fupcrjorc i «nfu•

vinculumpa:nz, autGéfur;c fi. ris abfolucodi tancum in Sa- ne Sacram,éto tolli poceric im cramencali cófcffiooc:1 ni c;ó.

poíira ~nitétia falucari, quod feffionibus audicis. poftic ab • elt cxcrccrc aliquod iudic;ium folutioncm confcrrc extra e~

p~nitcntialc:,ila Su.tMit. num. fcffioncm.

16.& fcquirur Mari. ~o11qem. Ncgant NaUIII'.tiJP· a6. nu,.J ••

di ,nfur.tlifp. r 3_.puné1.6.n. Vin~.FiJiu.triJ!I.r~o~. 9·fJUIIjil ..

8. quidquid in cotranum pro- 8.num.29,..sayr.ltb, 6.fap.l r1 barcconcwr

G•;,;.

41 bmtf, """1.105. Va.!f.duxrornmun

pal'ol r...lo.N.Il'· du6.ap.,.~m~.,.& alij 1 aam fa.

V nde fcquitur. quod habc:ns fa. sultas 1 & iurifdi4io cll excr~

cultatcm abfolucadi

a

cenfu. cxnd~uxta sonccdcntis facul ris in foro p~oitentiz, polfct utcm.

ctiam abfolocrc extra coonfcf. Sed Santb.d;So lib. B. d1 matrim ftoncm ioiunéb Ptnitcntia fa· dlfp. 3~.num.2 9· & in fummt., lutari,(lum ha: ccnfurz fine ma J;b . .¡..&.$4·nttm. 16. Conintb d.

tcria, ad quam pcr fe non re- 14 dub.l6.nu'Z.JJ.quos etiam quiritur abfolutio facramcn- refcrt Bon~Min. tmf. tlijp.r, talis • Similiccr habcns facul- IJ•3·Pun.6.mem. 7· & alii ~:xifti·

tatcm difpenfandi in foro in • mant probabilc,abfolutionca¡

terno, polfet id exequi extra... ~enfurarom impendí polfe ex.

confeffioncm;!icur ctiam Epi- tra confeffioncm;quamuis in.,

"' fcopus,qui il SMr. Cont Tritl. conccffionc: facultatis dica,

ftj(.1..¡..e 6.d! l't{omJ habct &. tur,auditis confeflionibus ab, cultatcm abfo!ucndi

a

quibuf- foluacur ~ pcc8atis,& 'cnfuri~

cumque cafibus occultis in fo anncxis, quía illa parti,ula.., ro 'onfciétiz, pote

a

ab(olue- [ auditis confcffionibusJ rcfcr.

re cxrra cófeflioncm , vt dice- tur ad abfolutioncm ;i mus infrat.1.num.1 8z. nalll..o tis.quz requifU(lt abfolutio1~i:

(25)

CA P. PRIMVM. ~

(a"amcntalecn,&hancopi. PRIMA DVBITATia.

nioncm oouiffimc fcquicur ]J.ulbol.a S.P41J8o inJ,aS.tll iiJJu{g Jib .... .g.u1. vbi alios

rcfcrc. .

His przcnitlis,vc buius priuilcgij ftriélim,& dilucide vriliora,&

oecc:tTuia patcant, de non-

&ullis breu1ccr difcuticmus,

& pra:cipuc.

Qui 6DC capaces huius iurifcü- aioois in foro interno facra•

mcotali,num.JI.

Quaado coafcracur bzc iurifdi-

•ionis potcftas in e ocle m fo- ro inccrno facrameutaü.a.Jt- V tnliD

uce,

ftl poft adeptam

ccdc&atlici muncris potTcí- sioncm, num . .¡~l.

Qus forma, ve:! modo dclcgccur

be e iurifditlio, num.49·

Qpi pofiiothanc: iurifdiltioncnt fori intcrni dclcgarc,uUln.1J.

Q.uíbus committi, vel delegari poffic huiufmolli iarifdiélio fo rí interni,num.S7•

Q.uá fit durabilis ha:11 iurifdiétio, oum.75'- ·

An cxpirct morte, vcl cctTario- nc officij c:onliedentis,nu.StS.

An poffit cxcrccri excra:tccrri·

torium crga proprios fubdi- cos,oum.9J•

An in territorio erga alccrius fubdlcos,num.96.

. , .

Q •

V I lint upa~cs hoius

.1 r iurifdiltioois in foro ir..:

terno facnmcnralt • - Dico,folú f;¡ccrd o ces ciTe bciu~

i~rifdiétionis capaces, ve por.

liot camd~m ulide cxcrccr~,

cum ad cxcrcicium talis iurif.

di&ionis cluraétcr facerdo- ulis in cxcrccntc limplicíccr occclfarius lit • eadcmq. iu- rifdiéiionc potTunt ciTe capa~

ces allí 6:lcrici nondum (;acer- dot(S , proptcr a!iquod of- ficium , vel dign~tatem ob~

tcntam, ve Ep1fcopuus, Vi- cariatus , vcl beocfi~:i¡ Paro- • chialis,oó ramé, quoad;cxci- cicium • fcd ve cam valcant alijs {3cerdocibus dclcgarG.o•

feu commicccrc, ve illaJD.J cxer"ant in corum fubditos

& h<1e: tradút omnes DD.ita S.Tbom. inudie.all ~·p. q.l.

a,.j.OtJM.frius d1figilloji~.¡.

quJJ.o•Íca dub.J. V afH·9J•

ar.I.dub.I.Mari•Bot~at.t,aS.

tú/tJtram.iJifP.

H·7

prm.1.6o

pur~S.,...§,¡, num. • a. Say,.ü

p¡nil.t.a.¡..r~um.l.Gl alij com..l

muo~c~

An a u teR? cleric.us fo.niugatul • cum vn•ca,& ~'lrgmc, habitú1

& tonfuram clcricalcm de fe ..

rens,pofsit clfe V icarius Ep¡;

Ceo pi, vcl alias obcincrc ha1

e

iurifdiétioné,vc illam ali;s Ca.

ccrdotali charaa:ere inligniri ..

B dele •

(26)

JO D 1!.

P

R I V 1 L. C L E. !l.

delegire ulcat. ciuntur,ita St147'. -4· t~m~ áifp.

Negat Sbrotius dt offi.

v;,,.,.,

fJ.J l I6

Ji

él. J.'lllm ?·Mttina Coii- ,um.J. Btrlb. in 1'tpt1'J.v~rbo tt dt pfnll.tra8,2. q. 35· #Dnt/.

rl~rittll coníungatus,A ug. Ba1' J. V almtia tom 'l·áifP·'!·I[· r IJ.

bofa, qui dlíos rtftrt Jt Offtr.& pu11élo 1. V tifq•tz át Ptnitm.

pottRatt Epiftopi par. 1. alleg. fJ·9J.art. •-tl.ub.2.a num. r.Cha 14 num.6.& lo. Maria Bt/Jt- mrrota tk Satt'ammtis tt'aél.7.

llus aifquiftt dtrit.tit.dtfauo: de.to~ft.f!.dub.u.fo.417· Dom • .,., tft,.,rtalt J.J.n:z.o. Rmtut d~t.u.par.4.num.1.Bo

Q.:Tid Yero dicerdum Gt de irre· narina,dt p[nif.difp.f q . .,.pun gulaci,vet aliqua cmfura IHC· élo 1.nu.5.& al

V,

& ptzditla 1.3 nco1p:ttcb•t tolo no ex dice o- roborantur ex verbis , Sail'.

dis inferius num.68.& in cap. Conrii.Tria.ftff. 14·"'P·7·ibi, feq num. Jo. vbi ~riam nu. 11· quoniam.

de viro rcligiofo, & ahiS'ver· Vode dl obfcruandum, quod fa·

ba faciemus. cerdos,cui l!pifcopus pofi or.

lJ dinatiooem nó dixit illa ver·

SECVND A D VBIT ATTO. ba [ Ac:cipice Spiricum fanéHí;

quorum remiferitis peccau,

24Q

V ando cooferatnr hzc: &c:.J non pofi'et nticle ~ pcc.

iurlfdi8ionis potdbs in c:atts abfotnere,licer obtineat foro interno facramentali.

ha

e iunfdiél:ioncm ordmariá, Dico,breuicer,<J! poteftas abfol. vet delegatam, fiuc (ubJicos, ucndi c:onfercur in ipfa ordi. vt d18um eft, cum ~quiratur natione Sacerdotis per illa.. CJ potefias prius tradita in or v~rba [ acc:ipitc SpiritUm fan- dinacione, vt per D.Tbom.in tlum,quorum remiferitis pec adtl.it.ad J.par.q.B.ar. J· Vafq.

caca, remittútur eis.] Iurifdi. d.q.93·art.1.dub :z.. Su.zr.ei,, tlio ve ro, úue fubictta mate. loro,Bonaeina cit.puntlo 4· ntJ,

ría, in qua póras illa exercc~i J.& alios commuoiter.

dcbct,confcttur pcr hominé, N~ que erit valida abfolutio dau ,.cum dat fubdicos,& I'Cr con- ab ~o, qui non eli Sacerdos, fequeos' io foro confcientiz quarnuis communi errore, &

curam aoirnarum, fiue per de- titulo c;olorato exillimetur lesationem , fiue per alicuius Sac:crdos, quía :adeíl: impedi.

muncris Eecleli:l!Hci collatio. mentum iuris diuioi, quod ab 11ern,per quod al iquis pafior, Hcclefia fupplcri non potell,

& fuperior aliorum conllitui· ná pocellas abfotueodi ;1 ¡:ce.

curJ aljj !ero cius fubditi cfñ:l f;uis iure diuillo,compctic ci.

~un1

(27)

CAP. I'RIMVl\.

cum vens (acerdotibus, in... dcltg2Íam abfoluendi i p. ""·

Stmtb. lib. J• árfp.2a.Bo,.uin~ cum 1\linificr in hoc facumc.

traB. JI mlllrim. IJ..2.pun!1. 8. to 01hil opcrari poffir,oifi ha:

num.J6.& al~. beat ordinariam, ve! ddcg:~ri

Di,cs, fi timplcx fa cerdos in fua iuri(díl\ioncm,iuxra przfJc.ua or:linatiooc non rccipit han e doétrinam Sac.Concil.

16 iurifdiAioncm , ve diétum cfi Et quamuis limplex faccrdos po(

r:u~n.r4.cur potelhbfolucr~ fit • p.v.abfolucrc,noo umcB conftirurum in arcicalo mor-· • r.orcrit ab(olucre ab cxcom·

tis ;l pcccatis, & céfuris rcJer. · municationc minori,vt dixi Íll uatis,iusta dccrctú S.u1'.Cont. traS. dt obligat. dtrir. pa,., J•

Triafrf!.r'l·t·7· thfatram. p¡- num.a~. rum Suar, difpr~t.7.

r:itm. /i8 .. p1U·I7.qoi !loe: :~dmittit

.Refp.quod co'cafu,6mplu facu in Paro,ho oootium Cuerdo.

dos abfoluit non ex vi chara. re,liccc aliqui alicer fcntiitdc acris lucrdocalis taQCUm,f.:d implici faccrdore.

qDia babee iurifdiAioncm de-Hinc cciam confiar eúdcm, fimi leguam io e o articulo, ex có- pliccm facerdotem lp.olfc ab·

ccffione liccldi~. ita Sua,., 4· rol u ere i pe c. mor. i2tn alias tomo dtfpr~/.7.6. fiS. ~num.B. r8 c:onfeffis faccrdoti approba.

Sanrb.tn fumma llb.1,,.13.nu. to,c:um lit tadem ratio,qu~ ill .z.V afqUtz.q.9J•ar.t. dtlb.J.t!:Jo materia p.v, ii.J Nauat'. tap.f.

6.nu.J.Nauat'.t.a1. num.2.71• num.J. Conimhaij'p. 8 d•lu.

BortflÍJIIJM 'I>'1JitloliifP. J. nu.•?·Brmarin.a til./ot. Bm411.

q. 7 pun. I .num.9. O'

aJy.

SJ Vtrb.abfo/utio num J .Graf.

An autem fimplcx facerdos pof. Jib.r.t.t1 num. 6. V almtia

lit ex vi fuz ordinationis,falté tomo Jifp. 1·1J·Io punéJ. l,rin~

.17

a

pec:.vcn. ab(olucrc? fin.& St~ar.llt.num,J.

Jl.li.qu~ affir!'la~r,moti ex co,quia

OJ!i

ex pr~di&is inferr,ümpl.ice~

IUrifdtaro non cft ncc:eiTaria.- 19 faccrdoccm excommumcam ad abfolucndum

a

pc8. ven.c:ú vitádum,no'n polfc

a

pr~dil\t&

non lit materia necelfar:a. pcc:c:atis abfoluere,cum fir pri A

e

.Yero cum Suar.diSa difp. '26. t,ratus iurifdiéi:ioc~. , ~

[tfl. nu. T· V a{q.& Bona~.qui Huius occafione funr plilrs no;

.2lios rcfcrt,diccndum cll,non tanda , & Primo licet Soltl{

u vi charaéi:eris fac:crdotalis 4 Jifi.t8.qud.4.art. 4· Z!rO~

tantum polfe

a

pec.v~n.abfol- 2.0 la;, praxi cap. lJ. qu.tjito

ucrc,fed quia ex conccffionc... V almtia loco 'italo , & aly c:cc:leli;r, haber iurifdiétionc~ apud V firm:. qu•/I.!JJ. art.r.

B 2 dub.

(28)

u JH PR.IVtL. CLE R.

Jub.J; num. T· mortis articu- culpa: Ia:thalis ; Tun~: autem Jum,in qoo potelllimplex S a· cótinget hoc periculum, quá · cerdos abfolucre , W't dillum do efl probabile dubium de.., clt num.r6. Hri&c iotelliganr, morte,& frequenter in eo ca-

•t !umatur pro roto mortis ar {u eueoire folec;'vr eum ftmi- ticulo,qui tune tant•m cótin . .az. na partui appropi~tquat, &

git,quando mors eft in 6eri,& experta etl immioc-ns ex par- ita cerca, & JPxima,vt mora· cibus pericu\Ei vita:; ve! eius licer cerca lit,& fere ineoicabi 13 elt complcxionis, ve id perico lis,fiue id ex caufa o3tnrali JP· lum vcrifimititer timeatur;vel ucniat,vt morbo, 6uc ex cau-1~ co anno folept commanitcr 1~ pjoJcou , ve fi quis mortc... parientes periditari.ltem tem pleaeodus lit; Tamen verius 11 pellas grauis cxorta, ve! na- cíl,vt probanr, & renét Suar, uigationís periculo{;r, aut có- 4-lomo difpu1.a6 fiS.-~o.num.J flitlus in bello, autin itinerc...

co,in(h di(p. 8 num. 17· & alij z.6 przdoníbus interficere (oleo-.

quos rcfcruot Zaf11briJrJO de.., tibus expofiti aggrefsio ; auc 'tifibus artituli morlis pr•lutL t>um quis in morbum incidit

1 "·7·& Bo,/Jt· thfotr.tii/P·!· 17 periculofum, qátmaiorie:t 9•1·Pu"S" r.num. 10, quo ad parte morcem folent inferre,

~1hHnc elfcdum,fumi pro eodé, ve docent Suartz di!l"fiS. 4·

articulum, & periculum mor· 1 0r1.M11ria Btllt!lus p<~r.t.dif"!.

tis,atq; ira, licue in mortis ar- tp1;¡it.tll1'italil til dt difliplintJ riculo poteft quilibet Sacer- tltrirali§. r. num. 48,Jol. 8.

dos abfolucrc ab omníb. pec. Bonacin" thttnfor.difput. 1.q.

ettis,& cenfaris,ita ín per. '1· 3.pun!1.3. num. 4· ZAmbriJnll lo mortis; Ratio c!l, qulacu.. diélo pr41ud.r.a n. r. qui alios c:aufa huius conccHioqis fue. citac D. C~Jrolut dt GriJtfis d1 rit ncce{fitas pren!tcnc~s,nc.., tjfifiibtlttltritiJtUH/fi!l. 9.nv.

abfque remedio .in :rtcrnum lJJ.VajqtNZ dt p¡nítm. q-9J•

pereac,merito t31iS críe repu· art.r.dub.

&

SiJnebtz i~

Jauda neceffitas perlculi mor fumm/J 1. tomo lib. 1.. tap.I

ris;Si quidcm in ca ad confef. num.r.qui num. 3.ait, duplici fionem obliglt ius diuinom, cum limicatione clfe accipié~

pe rinde, ac fi in articulo mor- dum,qu6d efi di&um,aequipa•

cis1& moral e pericu\um it:l in rari articula m , & periculum malis dcbet cauen, ac cuétus 28 moms;Prior cft,cum perita•

1pft',lt propterta peccllt mor lum mortis ptope cft, & 'lclut talitcr,qui fe c.xponit periculo in ficri , fccus quando diutiu$

mor.

(29)

CAP. PRIMVM. tJ furis,vr ft:pra num. 16. iotclli·

gend:1 dl, quandodc:dlcopia mortcm c!ifferendum,

en

fe re

ccrtius, in quo tépore potell oac:urrere oportunüas babé.

ris faculratcan legitime abfol- tlcndi. Quod tú e: ccll'Ct necer.

6us, ¡;¡uz c:aufa fuit hüius có:

ceffioois; it;z Zambrano nu. 8.

Coll41'1'fl-l·dltrdai.J.pii1'.1.I I

tJIIWI.I.& Cmu16.in fumm~

I l.p,.,S J..diflo ~.Pofierior

el, n mertali necefsicare co.

gente abfolu~dus in id prricu.

•9lum iocidere debeat, vé li •e- ceíf~ ill i_ lit ex cauf., vrgcoti, nauJ¡attonem perJculofam •

IDt pralium, aurecfj, qu:ando cnim propria fponrc aggredi- tur,oolfdicitur cooftitutus in peric:ulo monis. fed ipfe vult fe cófiituerc,iraCordub.t#.lot.

Sccundo,dl noundum, quod in hoc: uticulo , fiue periculo rnorris,quiuis facerdos,quam·

30 uis ezcOIDDliUJicarus, irregu- laris,aur dcgr~d.,rus,vcl h:i:re.

ticus, cclfanre pcriculo pcr- ucr6oois, potcft .,b{ofuere ab omnibus pec,aris,& ccnfuris,

'Vt ootant Ziibrarro, multis ,;.

latis, de uji.bus in arl culo mo,.

,;s tap 4-.dub.-1-num . .a o . .Btllt·

fluuil.num.a7fol .

.,.&

alij,&

dice mus inferius num. JJ·

Tertio cll norandum,quod ¡ttz~

ditb CGnccfsio fatl:a cuilibec {acerdoti pro arriculo,fcu pc- riculo monis, vr pofsit abfol- 31 ucrc omnibus,caúbus,& ceo:

..

. Supc:rioris potétis abfolucrc:,

& proprij S:~ccrdotis.fcu alcc- rius cxpolici ad coofcfsiones audicnd;as , fccus ti adclfct fu.

pcrior,cui rcferuacur,& ti ipfe abfic, dc:bct etiam abclfe S a~

cerdos expofirus, nam in S a.

crofaaao Con e, Trid.diao c.

7· drcitur, quod fempcr fui

e

cutloditum in Ecclctia, ve qnt·

ltbct Saccrdos in eo articulo ab(oluere poftic,quare ius DO•

uum non condidic, fcd 01ppro·

bauit confuctudiaem; 01t UJ

confuecudo(olum obtinuit,vr:

quihbec Saccrdos poffic abfol ucrc, qu3ndo non cll pra:di.:

Bus rcco:urfus, ve c;onflat Con~.

Cartbagirq ta,;one J .a. b- ,.

firlur in tap pmhyttr .a6. q.6.

ítem quia idem Coac. Trid.

dicit, id rife inclutcum racione neceffitatis, ne a:ger abfqut-.

confcllionc deccdn, qua: in..

hoc cafu celf~c , ita Sotus -~o

4i/linfl• 8·1J·1-·art . .,_ V golm.dl ttn/ur.tab.r.tap.<J.g. J. Suar1z.

.4· tomo difp. a6. fifl.<J. nqm.4-.

& tomo J.di.fp.aa:ft8. 1. num.

6a.'M o/ina, rcferens li,; dc:cla1_

ralfc Grcg. XUI. t,Qmo 1--de.., iujlitia difp.6 3.Zambrano de.., 'ajib.articul.mort.rap.4.dub.;f.

tJum. 3• qui noooullos ~lios

réfcrr, Azor.tom,J. ltb.S.in!lit.

mofa/.rap. J 9 q.J • .BflfliltÍIIL-, di

(30)

·-~ D J: P R 1 :V 1 L. C LE

l\.

•• tm[t11'.difput.9·1H·Punfl.j· Sie ctiam polfct (acerdos abfo- fJurn. 1 Samirz infumma dí- lutioncm impcndcrc cafuum.

flo Jill. 2.. tap. 1 J. num. 1· vcl cenfurarum, quando dubi.

~auis, quod poffit incoar- tatur • Vtrum p~nitcns in at•

título fimplcx facerdos, ctiam tic:ulo monis cxifleos expc-

pr:efco~c cófclfario approba- tlarc polfct, & fupcruc:nir~

to,& confdfarius approbacus doncc facultas obtincarur ~

ctiam pr~fcnte alío fupcriorc, Supcriore, nulla alia facultatct z¡rum abfolucrc ab om01bus expeftata,nam Superior, ooo ca6bus,& ccnfuris, probabilo cenfctur vclle cafus rcfcrua- ceofcant D.Rirc. d~tij. z.D.p41'. re,cum periculo damnarioois 4-b' Antonin.Dian11,qui alios alcerius • ira RtginlliJ./ib. 9·

tcfcrt.rtfoiut.mora/ium pa,..r, num. 1 o. Gambarupta di tafib.

lrafl.J.refóJut.JfoJ. c:u. c:um rtjiru.pagín.JJ.Santbtzcit. &

Concil. abfolurc , & iodiftin· alij apud Bonaeinarn dt

,,¡u,.

~e dicat, omoes Sacerdotes di(pr~t.r.t¡. 3.pun. 3. nrJm. 6. &

ca potcflatc gaulicrc incoar- Molin . .¡..tomo d1 iufi. lraél. J•

titulo. tiifp.6 J. .

Ell tamcn aducrtcndum , quod Q.uarto cft notandum, quod non ídem erit, non adelfe legitimú po!fet abfoluerc limpies faccr confclfarium,& adelfc,& no!- H dc:Ss,li adcffct facerdos, qui in le,vel non poffc audire confe{. alía di:rccli Parochus, aut a p.

JI fionem exiAéris in eo arciru. proba tus elfct ad audicndas lo, quía in vtroquc c:afu m1J¡. cófcffioncs,non umcn in illa, tat necefficas,ac vcrum cfi nó quía licct hic refpcau huius dari copiam cófclforis,vt tra- dizcefis fit limplcx f:accrdos, clit Zamb1'a.d.dub.4. num. 24- tamcn alicubi efl approbatos1

ex omnium mEte, & aeclara- atq. proinde potius ius haber, tionc llluftrjlf. DD. Cardin. quam bcerdos oíno 6mplcr, qu; tum Hmriq~ dt p¡niltm. nullibi approbatus,vt tradunt l1b.6.1ap. II. num. 3· .& San. Suartt:. 4.tomo diél11 dijput,a6.

# tbtz d~8o tap.JJ.num. 8, •ir, fiél.4.num.4 Zambrano taP·4•

JJ 6mphcc:rn Saccrdotc:m,non.... J.dub 4onu.r6.Sanebtz d.lib.:~,

debcrc: in bac re c:lfc: nimis tdp·lJ.nurn.Jo. &BonMin4..., fcrupolofum, fcd in dnbio,ao dumfu,.,difp.r.q. J· punflo J•

oportunc adu:niet Sacerdos num.7.

expolitus, debcrc abfoluer~, Q,linto eít notandum, quod li oe pcriculo infirmum c:xpo. adelfet facerdos ex,ommunr.

oat. )) catos vitandus,(eu fufpcnfus1

aut

(31)

CAP. PRIMVM. IJ aut pr~ciru,,non polfct 3bfo!· cerdos mfcrior 3b{olu~rc L

ucrc fi adfir fimplex facerdos 3 7 refcruatis in articulo, fe u pe.

quia illís ell incerditlum ho' ritu o mortrs, ve fupra, quao.

miniRcrium,ntfi in cafu cxtre- do nec: conllirutus in cope·

me oeccílitatis, quz tune non riculo po~cll pcrfooalitcr fu.

occurrit, co quod adcft lim.. pcriorca> adire, nec cum com plcx faccrdos,íjs impcdimétis mode acccrfere, quiJ auc non

•on affetlus,vt dixi cum Suar. orcoiee., )ur magna nora erir, th rmfor. áifp. 1 r ¡;a.r.num. fi~untlum Hml'it¡ iit p¡nil. lill:

j l. in tratl.d1 oblig. tltl'irorum 6.e g.num final. & a/ios apud f""·Jo'Uim.t&.. & tmtnl P'.Jft¡. S41Ub.i,fumma tliOo ltb . .2. t.

dlp¡ni1.q.g3.ar.1 • .iub • .r¡..nu.9. 1 3.num.1 '

& Bonatitil. Bt licct Zambrano ái8tt tap. ~

Q.uod 1i adelfet facerdos cacho- Jub . .r¡. num. r J.& dub.6. num;

Jicus, qo()(úque impcdimcoro <f.· qucm fcqurtur Bon#i~

alfclius,cll przfcrendus hzrc. dl rm[uf'.difp.l.q. J. pun8o 3•

tico,•cf fclufmatic:o, & in ter num.J.fupponac, non dici de.

J6 catholicos,irrcgularis eft pr~- clfc copiam fupcrioris, quaa·

fcrcndus excommunicaro vr. do infirmus ecli illum adirc.., un do, quia tune cum rali C:X· nec accc:rferc poffit, potcll ra com:nunicato non potell par mc:n confetfor ilium adire,

ac

ticipari, arque fufpenfus, vel facultatcm pererc:, arque ita,

. énterditlus,elt przfcrendus ir· air,zgrum in co pcriculo con.

rc~ulari,quia ill~ (une minora fticucum,qui prcrfeotem fupe.

impedimcnt3, & omncs hi fa· riorem haberc nequ't, dcbcre c;cr:!orcs cl!hollci, ét excom· pcr literas, auc confclfurum, municati vi un di funt ancrpo- ave alium peterc facu!tatem ~ nendi dcgradaco,co 9' hic ma- {upc:riore, ve ah e: o rcfc:ruato ximo imped1méco laboret,ica abfoluarur, nili periculum fit Zarnbrmo dt tajibus uticuli i11 mora; tamen ve oocu San.

rnerlis dillo cap.4.dub.~ num. e hez , qué e tu m fcquicur An•

2a.San~be:: ái8o cap 1 num. ton.Diana 1'ifolu.moral. pa1'.T.

ro.Btma&lna di(ia Jifput. 1. q. traéi.ptfol.)fol.uJ. hoc o J.pun. J. num. 1· V a.fr¡./ouit. JI nus adcund1 fuperio.ris ad ab.

Nugnus in addtt:.ad J pu.q.S. fol Utionem obtineodam, non a~.6. áub.~.& 11ly. cfi grauamen confelforis, fecl Sexto efi nocandum, quod tune ipfi~s PtDitenris in p~oam fuj c~nfcndum. er.rt non elfe co. dchi:ii, dum ergo p~mrcos fu.

p1am fupmorrs, vt poffic Sa~ prriorctn adirc ocqait, ve! cú ac:

Referencias

Outline

Documento similar

competences that will allow them to adapt to the society they live in, being nowadays the society of Information and Communication Technology. We have changed

i.cum oportet.§.non aù t:&amp; in l.fi.S.fin aùtiin fi.infr.tit.i, quod lex tribuit paterna: reucrentiæ:C.ita iimitaturgcnc ralis regula l.i.ff.vfufrufb.quem ad.cauea.dù

9.n.£te noris fequentis.^i/^ molefie ferre non debet,vniuerfitoí fanc ti Matthdifi- commmem mm alijs legem patiatur, ¿rhoc préfet cifpiti haiuliæ-,in recognitionem quod

ut fi fuper eo quod tranfactum eñ , actor iterum ‘ * agat 5 reus poteñ opponere tranfactionis exceptionem ; et licet ipfo jure non fit liberatus , tamen per remedium ipfîus

�b?foft.· (Er aduerre dominum hie facere voluiíle quod ali1s feeie fe no legirur. In aliis enirn omnibus volunrarem Iequitur pr&#34;fl:olantiú.hie aurern vlrroneus non

optim� pater. Deceper4$ me fortuna)deeeper�,fi mihi mm grande fiúffct focinu-s homo qui liberos non baberet: QEid quod ex omnium fcelmvm comparatione nibil eft deteRabi­. b'�

&amp; ibi etiarn communiter Do ι `t ο res, vbi dilponitur quod inuirumenrurn ρ ubli- ε nm vel príuatun facíens menti ο ne τn de alío inflru- inento non facit dcm, ni ί

&amp; Γιι btiliter infertur, quod iii fucce ώ one humus li - neæ afcendcmiurn , non habet locum reprx ί ntari ο, vnde ficut quando concurrir pater , auus paternus, vel