Justificació de la necessitat de la disposició i adequació d aquesta als fins que es persegueixen

Download (0)

Full text

(1)

amb la utilització de productes biocides autoritzats per a l’ús per personal professional en l’àmbit ramader.

Elaborat per la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia

Índex

- Text de la disposició

- Memòria general del projecte de disposició:

• Justificació de la necessitat de la disposició i adequació d’aquesta als fins que es persegueixen • Marc normatiu

• Relació de disposicions afectades pel projecte de disposició i taula de vigència i derogacions resultants.

• Competència de la Generalitat sobre la matèria.

• Relació motivada de les persones i les entitats a les quals s’ha d’atorgar tràmit d’audiència. • Procedència, si escau, de sotmetre l’expedient a informació pública.

- Memòria d’avaluació d’impacte de les mesures proposades: • Informe d’impacte pressupostari.

• Informe d’impacte econòmic i social. • Informe d’impacte normatiu.

• Informe d’impacte de gènere

- Memòria de les observacions i les al·legacions presentades en els tràmits de consulta interdepartamental, audiència, informació pública i informes, si escau, i raons que han dut a desestimar-les, si és el cas.

(2)

Projecte d’Ordre per la qual es regula la formació de les persones que realitzen activitats relacionades amb la utilització de productes biocides autoritzats per a l’ús per personal professional en l’àmbit ramader.

Elaborat per la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia

Text de la disposició

ORDRE NNNNNN/2014, de DDDDDDD, per la qual es regula la formació de les persones

que realitzen activitats relacionades amb la utilització de productes biocides

autoritzats per a l’ús per personal professional en l’àmbit ramader.

Un dels objectius de les institucions de la Unió Europea és garantir un elevat nivell de

protecció de la salut de les persones, els animals i el medi ambient. En aquest context, i entre

altres normes dictades amb aquesta finalitat, es va publicar la Directiva 98/8/CE del

Parlament Europeu i del Consell, de 16 de febrer de 1998, relativa a la comercialització de

biocides, transposada a l’ordenament jurídic de l’Estat espanyol a través del Reial decret

1054/2002, d’11 d’octubre, pel qual es regula el procés d’avaluació per al registre,

autorització i comercialització de biocides.

A l’Estat espanyol, la regulació d’aquests productes s’havia iniciat amb la promulgació del

Reial decret 3349/1983, de 30 de novembre, que va aprovar la reglamentació tecnicosanitària

per a la fabricació, comercialització i utilització de plaguicides, i que no només exigia

l’avaluació i el registre dels productes, sinó que també establia l’obligatorietat de superar

cursos o proves de capacitació per a les persones dedicades a realitzar tractaments amb

plaguicides, especialment en el cas dels molt tòxics, i tòxics per als d’ús ambiental.

Davant la necessitat de regular la formació per als manipuladors de productes biocides

d’acord amb els avenços científics i tècnics, l’Administració de l’Estat va dictar el Reial decret

830/2010, de 25 de juny, pel qual s’estableix la normativa reguladora de la capacitació per

realitzar tractaments amb biocides, que estableix els criteris per garantir uns nivells mínims

de capacitació a les persones que realitzen activitats laborals relacionades amb l’aplicació de

productes biocides

.

El Reial decret 830/2010, de 25 de juny exclou del seu objecte i àmbit d’aplicació tot el que fa

referència als productes autoritzats per al seu ús pel públic en general i els productes

autoritzats per al seu ús per personal professional, i es restringeix als biocides autoritzats per

al seu ús per personal professional especialitzat.

Tanmateix, el Reial decret 830/2010 estableix que el personal que aplica productes biocides

autoritzats per al seu ús per personal professional ha de tenir alguns coneixements i habilitats

en l’ús dels productes químics, i ha de ser capaç d’utilitzar correctament els equips de

protecció individual (EPI) en cas que sigui necessari.

Aquest fet ha generat inquietuds al sector ramader pel buit de regulació en els continguts

mínims de formació per als professionals d’aquest àmbit en les seves pròpies explotacions,

atès que utilitzen biocides autoritzats per al seu ús per personal professional.

(3)

del Consell, de 22 de maig de 2012, relatiu a la comercialització i l’ús dels biocides, que

deroga la Directiva 98/8/CE, resulta justificat regular els aspectes bàsics a causa del caràcter

marcadament tècnic i de la naturalesa canviant de la matèria, en funció dels esmentats

avenços científics i tècnics.

D'acord amb el marc normatiu esmentat i en exercici de la competència exclusiva atribuïda

per l'article 116.1.d) de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, es considera convenient adaptar

la normativa existent i establir la regulació de la formació del personal que realitza activitats

relacionades amb la manipulació i aplicació de productes biocides en l’àmbit ramader.

D’acord amb la disposició final del Decret ??? d’ordenació de les explotacions ramaderes, es

faculta al conseller o la consellera del departament competent en matèria de ramaderia per

establir els requisits de formació específica del personal de les explotacions ramaderes o de

les persones o entitats que presten els seus serveis a les explotacions ramaderes

.

Per tot això, a proposta de la direcció general d’Agricultura i Ramaderia, d’acord amb el

Decret 270/2013, de 23 de desembre, de reestructuració del Departament d’Agricultura,

Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, i en ús de les atribucions que m’han estat

conferides,

Ordeno:

Article 1

Objecte i àmbit

La present Ordre té per objecte:

1.1 Establir el contingut que han de tenir els programes del curs de formació per a les

persones que realitzin activitats laborals relacionades amb la manipulació i aplicació de

productes biocides autoritzats per al seu ús per personal professional en l’àmbit ramader,

exclusivament, dins del territori de Catalunya, i establir el procediment per realitzar-lo.

1.2 Queda exclòs de l’àmbit d’aplicació d’aquesta ordre la formació per a la manipulació i

aplicació de productes biocides autoritzats per al seu ús pel públic en general i els

productes biocides autoritzats per al seu ús per personal professional especialitzat.

Article 2

Definicions

A efectes d’aquesta Ordre, seran d’aplicació les definicions següents:

2.1 Biocida: tota substància o mescla, en la forma que se subministra a l’usuari, que estigui

compost per, o generi, una o més substàncies actives, amb la finalitat de destruir,

contrarestar o neutralitzar qualsevol organisme nociu, o d’impedir la seva acció o exercir

sobre ell un efecte de control d’un altre tipus, per qualsevol mitjà que no sigui una acció física

o mecànica.

(4)

2.2 Organisme nociu: tot organisme, inclosos els agents patògens, la presència dels quals és

indesitjable o que tenen un efecte perjudicial sobre les persones, les seves activitats o els

productes que utilitzen o produeixen, o sobre els animals o el medi ambient.

2.3 Biocides d’ús o àmbit ramader: biocides empleats amb finalitats d’higiene veterinària,

destinats a la seva utilització en l’entorn dels animals o en les activitats estretament

relacionades amb la seva explotació, incloent-hi l’allotjament i el transport.

Article 3

Persones que han d’acreditar la formació

Les persones que han d’acreditar la formació que estableix aquesta Ordre són els/les

ramaders/res i/o el seu personal auxiliar que manipulin i/o facin tractaments en la pròpia

explotació i emprin productes biocides d’us o àmbit ramader autoritzats per a l’ús per

personal professional, dins l’àmbit territorial de Catalunya.

Article 4

Organització de la formació

4.1 Els programes i durada del curs de formació a que es refereix l'article 1.1 són els que

s’estableixen a l’annex I d’aquesta Ordre.

4.2 Els curos s’imparteixen pel departament competent en matèria de ramaderia a través del

Servei competent en matèria de formació agrària, o be per altres entitats.

4.3 Els cursos impartits per altres entitats necessiten de l’homologació per part del

departament competent en matèria d’agricultura d’acord amb l'Ordre de 15 de març de 2000,

per la qual s'estableix el procediment per a l'homologació de cursos i activitats per a la millora

de la qualificació professional agrària, modificada per l'Ordre ARP/111/2002, de 27 de març.

4.4 La formació s’entén assolida i acreditada amb el certificat d’aprofitament del curs, un cop

superada la prova d’avaluació.

Article 5

Exempcions i convalidacions

5.1 Les persones que puguin acreditar els requisits que figuren en l’annex II.A) convaliden

part del curs. Aquestes persones han de realitzar el curs específic de l’annex I.B), amb el

certificat d’aprofitament.

5.2 Resten exemptes de realitzar la formació aquelles persones que acreditin els nivells de

coneixement corresponents inclosos en l’annex II.B).

(5)

Les persones que disposen d’un certificat d’aprofitament d’un curs de manipulador/a i

aplicador/a de productes biocides autoritzats per a l’ús per personal professional en l’àmbit

ramader, homologat o realitzat per una escola o centre de capacitació agrària, amb data

prèvia a la data de publicació d’aquesta ordre o be, un certificat d’assistència d’un curs

d’aplicadors de plaguicides d’us ramader homologat amb data prèvia a la implantació de la

prova d’aprofitament esmentada anteriorment, tenen acreditada la formació objecte d’aquesta

ordre.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, de de 2014

Josep Maria Pelegrí i Aixut

(6)

ANNEX I

Continguts i durada mínima del curs de manipulador i aplicador de productes biocides d’ús ramader

A) Programa del curs (25 hores lectives)

MÒDUL 1: PLAGUES I MALALTIES DE L’ENTORN RAMADER 1. Introducció: el món ramader i les seves necessitats.

2. Plagues de l’entorn ramader i el control integrat de plagues: a. Concepte de plaga.

b. Plagues de l’entorn ramader: insectes i aràcnids, rosegadors, aus.

c. Mètodes de control de plagues: mesures preventives o passives i mesures de control actiu. d. Pla de control integrat de plagues i altres animals indesitjables.

3. Malalties infeccioses i parasitàries del bestiar: a. Classificació i descripció. Zoonosis.

b. Alerta sanitària: salut pública i sanitat animal. MÒDUL 2: PRODUCTES UTILITZATS EN L’ÀMBIT RAMADER 4. Productes utilitzats a l’entorn ramader:

a. Medicaments veterinaris, biocides i productes zoosanitaris. b. Principis de traçabilitat.

5. Productes químics:

a. Registre, avaluació, autorització i restricció de substàncies químiques (REACH).

b. Classificació de perillositat, etiquetatge, envasat i fitxes de dades de seguretat de les substàncies i mescles químiques.

c. Xarxa Nacional de Vigilància, Inspecció i Control de Productes Químics. Sistema d’Intercanvi Ràpid d’Informació sobre Productes Químics (SIRIPQ).

6. Biocides d’ús ramader:

a. Tipus d’usuari: personal professional o personal professional especialitzat. b. Tipus de biocides i classificació.

7. Registre oficial d’establiments i serveis biocides (ROESB). Transport, emmagatzematge, distribució i venda de biocides.

MÒDUL 3: BIOSEGURETAT I APLICACIÓ DE PRODUCTES BIOCIDES 8. Bioseguretat a les explotacions ramaderes i en el transport de bestiar:

a. Bioseguretat i prevenció: la clau principal.

b. Condicions mínimes d’higiene a l’explotació ramadera. Programes de neteja, desinfecció, desinsectació i desratització.

c. Condicions mínimes d’higiene per al transport d’animals. Centres de neteja i desinfecció de vehicles.

d. Registre de les operacions. 9. Equips i tècniques d’aplicació de biocides:

a. Maquinària, preparació, barreja i registre. b. Tècniques d’aplicació.

c. Temps d’espera.

MÒDUL 4: SALUT I PROTECCIÓ DE LES PERSONES

10. Riscos per a la salut humana derivats de la utilització de biocides. Intoxicacions. 11. Seguretat i higiene en la manipulació de biocides. Equips de protecció individual (EPI). 12. Prevenció i primers auxilis.

MÒDUL 5: ASPECTES NORMATIUS I PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT 13. Biocides i medi ambient:

a. Gestió de residus i eliminació d’envasos. b. Fauna i flora protegida.

14. Normativa. Infraccions i sancions. MÒDUL 6: PRÀCTIQUES

(7)

B) Programa del curs específic de manipulador i aplicador de productes biocides d’ús ramader (13 hores lectives)

MÒDUL 1: PLAGUES I MALALTIES DE L’ENTORN RAMADER 1. Introducció: el món ramader i les seves necessitats.

2. Plagues de l’entorn ramader i el control integrat de plagues: a. Concepte de plaga.

b. Plagues de l’entorn ramader: insectes i aràcnids, rosegadors, aus.

c. Mètodes de control de plagues: mesures preventives o passives i mesures de control actiu. d. Pla de control integrat de plagues i altres animals indesitjables.

3. Malalties infeccioses i parasitàries del bestiar: a. Classificació i descripció. Zoonosis.

b. Alerta sanitària: salut pública i sanitat animal. MÒDUL 2: PRODUCTES UTILITZATS EN L’ÀMBIT RAMADER 4. Productes utilitzats a l’entorn ramader:

a. Medicaments veterinaris, biocides i productes zoosanitaris. b. Principis de traçabilitat.

5. Productes químics:

c. Registre, avaluació, autorització i restricció de substàncies químiques (REACH).

d. Classificació de perillositat, etiquetatge, envasat i fitxes de dades de seguretat de les substàncies i mescles químiques.

e. Xarxa Nacional de Vigilància, Inspecció i Control de Productes Químics. Sistema d’Intercanvi Ràpid d’Informació sobre Productes Químics (SIRIPQ).

6. Biocides d’ús ramader:

f. Tipus d’usuari: personal professional o personal professional especialitzat. g. Tipus de biocides i classificació.

7. Registre oficial d’establiments i serveis biocides (ROESB). Transport, emmagatzematge, distribució i venda de biocides.

MÒDUL 3: BIOSEGURETAT I APLICACIÓ DE PRODUCTES BIOCIDES 8. Bioseguretat a les explotacions ramaderes i en el transport de bestiar:

e. Bioseguretat i prevenció: la clau principal.

f. Condicions mínimes d’higiene a l’explotació ramadera. Programes de neteja, desinfecció, desinsectació i desratització.

g. Condicions mínimes d’higiene per al transport d’animals. Centres de neteja i desinfecció de vehicles.

h. Registre de les operacions.

MÒDUL 5: ASPECTES NORMATIUS I PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT 14. Normativa. Infraccions i sancions.

MÒDUL 6: PRÀCTIQUES

(8)

ANNEX II

Formació convalidable

A) Poden convalidar part del curs de manipulador i aplicador de productes biocides d’us ramader i han de realitzar el curs específic les persones que tinguin:

1. Carnet de manipulador i aplicador de fitosanitaris de nivell bàsic o qualificat del departament competent en matèria d’agricultura o tenir el certificat d’aprofitament de la formació necessària per a obtenir-ho.

B) Titulacions i formació que acrediten els coneixements del curs de manipulador i aplicador de productes biocides d’us ramader

1. Carnet d’aplicador de tractaments DDD (desinfecció, desinsectació i desratització) del departament competent en matèria de salut pública.

2. Certificat de professionalitat de serveis per al control de plagues.

3. Certificat de professionalitat de gestió de serveis per al control d’organismes nocius.

4. Titulacions dels cicles formatius LOE que continguin formacions equivalents a l’establerta pel curs de manipulador i aplicador de productes biocides d’us ramader. Actualment els cicles de grau mitjà de producció agropecuària, producció agroecològica.

5. Titulacions dels cicles formatius de grau mitjà LOGSE d’explotacions agràries extensives i d’explotacions ramaderes obtingudes en les escoles i centres de capacitació agrària que depenen del departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia, i en els centres que hagin homologat aquests ensenyaments davant el departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia.

6. Titulació del cicle formatiu de grau superior LOGSE de gestió i organització d'empreses agropecuàries obtingut en les escoles i centres de capacitació agrària que depenen del departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia, i en els centres que hagin homologat aquests ensenyaments davant el departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia aquests ensenyaments.

7. Títol de tècnic/a auxiliar de l’especialitat agropecuària, sempre que hagin iniciat els estudis de primer grau de formació professional agrària a partir del curs 1995-1996 i els hagin cursat en alguna de les escoles i els centres de capacitació agrària que depenen del departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia.

8. Títol de tècnic/a especialista de l’especialitat agropecuària, sempre que s’hagin iniciat els estudis de segon grau de formació professional agrària a partir del curs 1995-1996 i s’hagin cursat en alguna de les escoles i els centres de capacitació agrària del departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia. Tindran els mateixos drets les persones que estiguin en possessió del títol de capatàs agrícola, si compleixen els requisits esmentats anteriorment.

9. Haver cursat i aprovat els cursos del Programa de garantia social o dels Programes de qualificació professional inicial en l’especialitat agropecuària a les escoles del departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia a partir del curs 1999-2000.

10. Acreditació de les unitats de competència del catàleg de qualificacions professionals que corresponen a formacions equivalents a l’establerta pel curs de manipulador i aplicador de productes biocides d’us ramader.

(9)

11. Titulacions dels certificats de professionalitat que continguin els mòduls formatius especificats en el apartat 12 o formacions equivalents a l’establerta pel curs de manipulador i aplicador de productes biocides d’us ramader.

12. Haver superat els mòduls formatius de certificats de professionalitat o els mòduls professionals dels cicles formatius que tinguin com a referent el catàleg de qualificacions professionals i que contenen formacions equivalents a l’establerta pel curs de manipulador i aplicador de productes biocides d’us ramader. Actualment els MF0006_2 Instal·lacions, maquinària i equips de l’explotació ramadera, MF0715_1 Operacions auxiliars de manteniment d’instal·lacions y maneig de maquinaria y equips en explotacions ramaderes, MF0536_3 Gestió de les instal·lacions, maquinaria, material, y equips de l’explotació ramadera, Mòdul Professional fonaments zootècnics. 13. Acreditació de les unitats de competència del catàleg de qualificacions professionals equivalents a

l’establerta pel curs de manipulador i aplicador de productes biocides d’us ramader.

14. Llicenciatures, Enginyeries superiors, Enginyeries tècniques, títols de grau, màsters o tercer cicle que acreditin que reben en el pla d’estudis corresponent els continguts del curs de manipulador i aplicador de productes biocides d’us ramader.

Figure

Updating...

References

Related subjects :