Títol: SERVEI D ATENCIÓ PSICOLÒGICA PEL SERVEI D INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES DE LA COMARCA DE L ALT CAMP

Texto completo

(1)

NIF P 9300005 G

PLEC DE PRECRIPCIONS TÈCNIQUES

PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT

Núm. d’expedient: BS 2014/015

Tipus de contracte: SERVEIS

Títol: SERVEI D’ATENCIÓ PSICOLÒGICA PEL SERVEI D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES DE LA COMARCA DE L’ALT CAMP

(2)

ÍNDEX

1.-MARC GENERAL ... 3

2.- OBJECTIUS... 3

3.-OBJECTE DEL CONTRACTE ... 4

4.-DESCRIPCIÓ D’ORGANITZACIÓ DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT PSICOLÒGIC4 5.-CALENDARI I HORARI DEL SERVEI D’ ASSESSORMANET PSICOLÒGIC ... 4

6.-UBICACIÓ DEL SERVEI D’ ASSESSORMANET PSICOLÒGIC ... 5

7.- ÀMBIT D’ ACTUACIÓ TERRITORIAL ... 5

8.- CONDICIONS GENERALS DE PRESTACIÓ DEL SERVEI... 5

(3)

NIF P 9300005 G

1.-MARC GENERAL

Els Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) són serveis que ofereixen informació, assessorament i acompanyament, pel que fa a l’exercici dels drets de les dones en tots els àmbits relacionats amb la seva vida laboral, social, personal i familiar.

A la comarca de l’ Alt camp el Siad està integrat a la Xarxa de Serveis de Benestar Social del Consell Comarcal i treballa coordinadament amb la resta de serveis per a donar suport a les necessitats específiques que les dones puguin presentar.

2.- OBJECTIUS

El SIAD Alt Camp té els següents objectius:

General

- Oferir informació, assessorament, primera atenció i acompanyament, si escau, en relació amb l’exercici dels drets de les dones en tots els àmbits: laboral, social, personal, familiar i altres.

Específics

- Difondre informació a les dones sobre els seus drets i l’exercici d’aquests drets.

- Proporcionar a les dones orientació i assessorament sobre temes que puguin ser del seu interès.

- Facilitar atenció i assessorament jurídic i psicològic especialitzat a les dones que ho sol·licitin o que vinguin derivades d’ altres serveis de la xarxa.

- Treballar amb la comunitat i el teixit associatiu femení duent a terme accions que visualitzin les aportacions de les dones, tot facilitant el seu apoderament i propiciant i visualitzant les seves aportacions per millorar la seva capacitat d’incidència pública.

- Dinamitzar i impulsar la coordinació i la col·laboració amb els grups i les organitzacions de dones, i oferir-los recursos que els facilitin dur a terme les seves activitats.

- Assessorar les dones en situacions de violència masclista, orientar-les i procurar-los una primera atenció, treballant coordinadament amb els serveis socials bàsics per oferir-los els recursos, públics o privats, que poden donar sortida a les diverses situacions que es plantegin.

- Actuar com a observatori de la realitat de les dones del territori i proporcionar les informacions necessàries per col·laborar en la definició de les línies prioritàries d’intervenció en els plans o programes locals de polítiques de dones.

- Fer activitats de sensibilització social.

El Consell Comarcal de l’ Alt Camp per a la prestació d’ aquest servei disposa:

- D’un pla de polítiques de dones aprovat per l’òrgan de govern competent.

- D’una persona coordinadora amb coneixement suficient en polítiques de dones, orientació social i comunitària, sistemes d’informació, coneixement del territori i dels seus recursos públics i privats per dur a terme les tasques de definició, planificació, gestió, organització, informació, orientació, derivació i coordinació interna i externa del servei.

(4)

- D’un servei d’assessorament jurídic d’orientació i primera atenció presencial a les dones que requereixin assessorament legal i fer, si escau, les derivacions necessàries a altres serveis.

Per a completar els objectius del Servei, el Consell Comarcal necessita disposar:

- D’un servei d’assessorament psicològic a les dones que requereixin de contenció i orientació psicològica.

3.-OBJECTE DEL CONTRACTE

L’objecte del contracte és el servei d’ assessorament psicològic del Siad Alt Camp.

Aquest servei l’haurà de dur a terme una professional amb la titulació necessària i amb formació específica en l’aplicació de la perspectiva de gènere en l’atenció, la detecció de situacions de violència masclista i l’avaluació de la necessitat d’atenció especialitzada continuada per al procés de recuperació psicològica de les usuàries que es trobin en aquestes situacions.

Així el perfil haurà de ser: psicòleg/a clínic/a amb formació amb violència masclista o experiència amb dones que pateixen maltractaments i amb experiència amb intervenció grupal.

4.-DESCRIPCIÓ D’ORGANITZACIÓ DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT PSICOLÒGIC

El servei tindrà dos tipus d’ atenció:

- l’atenció individualitzada

- l’atenció grupal dirigida i els grups d’ajuda mútua

L’ATENCIÓ INDIVIDUAL: l’assessorament psicològic que ofereix aquest servei no és de tractament clínic. Es tracta d’ un suport psicològic per facilitar el procés de presa de decisions personals i motivar pel canvi personal. És un espai de contenció, seguiment i acompanyament psicològic per tal d’ atendre les seqüeles psicològiques i emocionals derivades de maltractaments o d’un procés de separació conflictiu.

Aquesta atenció individual podrà derivar en atenció a nivell grupal, en grups d’

ajuda mútua o bé en un altre recurs o servei adient.

ELS ESPAIS D’ ATENCIÓ GRUPALS: Aquest espai de grup ha d’ oferir un lloc per optimitzar les destreses, habilitats i recursos personals. Aquest espai ha de permetre que de forma compartida la dona pugui afrontar aquesta situació problemàtica que a més sol comportar aïllament i incomprensió per part del seu entorn Ha de permetre optimitzar els serveis, les xarxes i els sistemes naturals de suport, facilitant la creació d’una xarxa organitzada per compensar l’ absència de xarxes de suport natural. També ha de permetre optimitzar els sistemes de suport professional. Per això caldrà treballar perquè els grups dirigits acabin constituint-se amb grups d’ ajuda mútua autònoms que no requereixin seguiment professional

5.-CALENDARI I HORARI DEL SERVEI D’ ASSESSORMANET PSICOLÒGIC El servei d’ atenció psicològica atendrà 20 hores a la setmana, en horari de matí i els dimecres a la tarda a raó de 3 hores, excepte els mesos de juny, juliol i agost, que s’atendran les 20 hores de matí.

(5)

NIF P 9300005 G

En aquest horari caldrà atendre 15 visites setmanals de 45 minuts de mitjana per visita.

Les sessions totals que pot ser atesa una dona, excepte derivacions i coordinacions, és fins a 8 visites màxim, nombre que es podrà ajustar en funció de la demanda existent.

Setmanalment es dedicaran 3 hores a la intervenció grupal, inclou planificació.

6.-UBICACIÓ DEL SERVEI D’ ASSESSORMANET PSICOLÒGIC

El servei estarà ubicat a la seu del Consell Comarcal de l’ Alt Camp i disposarà d’un despatx compartit amb la resta de professionals del SIAD per atenció tècnica i de visites. Es podrà fer ús d’ altres sales d’ atenció compartides del Consell Comarcal.

7.- ÀMBIT D’ ACTUACIÓ TERRITORIAL

Els SIAD Alt Camp té l’ àmbit territorial de la comarca de l’ Alt Camp, exclòs el municipi de Valls que disposa de servei propi. Per tant el servei d’ assessorament psicològic objecte d’ aquesta contracte actuarà en aquests termes als municipis de la comarca, exclós Valls.

8.- CONDICIONS GENERALS DE PRESTACIÓ DEL SERVEI Obligacions del contractista :

- Actuar d’ acord amb els criteris tècnics marcats des de l’ Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal Alt Camp, desenvolupant l’ encàrrec amb la millor qualitat en la prestació del servei.

- Presentar:

❑ una memòria anual del servei

❑ la planificació tècnica de totes les actuacions grupals i comunitàries

❑la documentació pel seguiment i la memòria de cadascuna de les accions grupals i comunitàries.

- Participar en els espais estables de coordinació amb els equips de serveis socials, amb la professional del servei d’ assessorament jurídic i amb la resta de professionals de la xarxa que sigui necessari per aconseguir una òptima atenció de la dona. Per això caldrà dissenyar els instruments necessaris per a dur a terme les coordinacions interprofessionals i el treball en xarxa.

- Tramitar i fer el seguiment dels servei teleassistència mòbil per a víctimes de Violència de Gènere, actuant i donant resposta a totes les incidències que es produeixin, coordinadament amb els serveis socials bàsics del Consell Comarcal, responsables d’ aquest programa.

- Participar, aportant valor afegit a les reunions del Circuït Comarcal d’ atenció a les situacions de violència a l’ Alt Camp.

- Complir amb la normativa de la Llei Orgànica de protecció de Dades Personals.

Especialment els articles 4,5,9,10,11, deure del secret i seguretat de les dades.

- Registrar les intervencions al sistema d’informació social Hestia de titularitat del Consell Comarcal de l’ Alt Camp, en la modalitat de SIAD.

- Organitzar els grups de suport psicològic i d’ ajuda mútua per fer atenció grupal de les dones que han passat pel servei d’ atenció individual.

(6)

- Fer propostes d’ intervenció en prevenció i actuació en contra la violència masclista des d’ una perspectiva comunitària a la comarca de l’ Alt Camp.

- Participar en xerrades, tallers a la comarca relacionades amb l’ àmbit.

- Dissenyar els instruments d’avaluació periòdica de funcionament del servei, introduint les modificacions necessàries que garanteixin l’ assoliment dels objectius previstos.

- Disseny d’indicadors de gestió del servei psicològic.

- Disseny d’indicadors d’impacte sobre les dones ateses. Informes d’ alta del servei.

- Constituir grups per d’ atenció grupal per les dones que han passat per l’ atenció individual.

- Disposar de flexibilitat horària raonable per adaptar-se a demandes horàries específiques de les actuacions i /o demandes de les usuàries.

- En cas de baixa i/o absència del professional de referència l’empresa haurà de donar cobertura mínima de servei d’ acord amb el Consell Comarcal. Si la baixa és superior a una setmana, caldrà donar cobertura al servei en la seva totalitat.

- El desplaçament del/la professional als municipis de la comarca i la participació en espais de coordinació externs que s’ estableixin des de l’ Àrea de Benestar Social.

Valls, 11 de juny de 2014

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :