ACTA DE LA SESSIÓ NÚM CXTL DEL CONSELL DE

Texto completo

(1)

Provença, 204-208 08036 Barcelona Tel. 93 567 28 00 Fax 93 567 27 80 NIF Q 0801031 F www.gencat.net/aca

ACTA DE LA SESSIÓ NÚM.

President:

Sr. Jordi Agustí i Vergés

VOCALS:

Representant del Departament Sr. Josep-Lluís García Ramírez

Representant del Departament d’Empresa i Ocupació Sr. Francesc Sabio Oliveros

Representant de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques:

Sr. Alfons Molons Antius Representant de la Federació Sr. Joan Castaño Augé

Representant de la Federació de Municipis de Catalunya:

Sr. Joan Parralejo Aragoneses

Representant de l’Àrea Metropolitana de Barcelona:

Sra. Assumpta Escarp Gibert

Gerent de l’Agència Catalana de l’Aigua Sr. Diego Moxó Güell (assistent sense vot) Secretari:

Sr. Pablo Herráez Vilas

A la seu de l’Agència Catalana de l’Aigua al carrer Provença 204 de la Xarxa d’Abastament Ter

dia 13/10/2014 amb l’assistència dels membres que es relacionen. Excusen la seva assistència el Sr. Josep Maria Tost Borràs, Dept. De Territori i Sostenibilitat, la Sra.

Assumpta Escarp Gibert, Àrea Metropolitana de Barcelona, que delega la representació en el Sr. Carles Conill, el Sr. Francesc Sancho Serena, Dept. De Salut i el Sr. Jordi Souto Andrés, Dept. Governació i Relacions Institucionals.

ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 000007-CXTL DEL CONSELL DE LA XARXA D’ABASTAMENT TER-LLOBREGAT

Representant del Departament d’Economia i Coneixement:

Lluís García Ramírez

Representant del Departament d’Empresa i Ocupació Sr. Francesc Sabio Oliveros

Representant de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques:

Representant de la Federació de Municipis de Catalunya:

Representant de la Federació de Municipis de Catalunya:

Sr. Joan Parralejo Aragoneses

Representant de l’Àrea Metropolitana de Barcelona:

Sra. Assumpta Escarp Gibert

Gerent de l’Agència Catalana de l’Aigua Sr. Diego Moxó Güell (assistent sense vot)

A la seu de l’Agència Catalana de l’Aigua al carrer Provença 204-208, es reuneix el Consell de la Xarxa d’Abastament Ter-Llobregat número 000007-CXTL, essent les

amb l’assistència dels membres que es relacionen. Excusen la seva l Sr. Josep Maria Tost Borràs, Dept. De Territori i Sostenibilitat, la Sra.

Assumpta Escarp Gibert, Àrea Metropolitana de Barcelona, que delega la representació en el Sr. Carles Conill, el Sr. Francesc Sancho Serena, Dept. De Salut i el Sr. Jordi Souto

rés, Dept. Governació i Relacions Institucionals.

Consell: COA-000007-CXTL

Procediment: Consell de la Xarxa d’Abastament Ter Assumpte: Acta de la sessió de Consell

Document: 5310431

*5310431*

Pàgina 1 de 10

E LA XARXA

208, es reuneix el Consell , essent les 16:09 hores del amb l’assistència dels membres que es relacionen. Excusen la seva l Sr. Josep Maria Tost Borràs, Dept. De Territori i Sostenibilitat, la Sra.

Assumpta Escarp Gibert, Àrea Metropolitana de Barcelona, que delega la representació en el Sr. Carles Conill, el Sr. Francesc Sancho Serena, Dept. De Salut i el Sr. Jordi Souto

e la Xarxa d’Abastament Ter-Llobregat

(2)

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior.

2. Informe de Presidència

3. Proposta d’actualització de les tarifes d’ATLL Concessionària per al 2015 4. Criteris de càlcul per la

la xarxa pública d’abastament Ter

5. Proposta de la tarifa d’abastament d’aigua en alta a través de la xarxa pública Ter Llobregat a Badia del Vallès

6. Assumptes sobrevinguts i urgents.

7. Torn obert de paraules.

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior

S’aprova l’acta de la sessió anterior per assentiment dels consellers i de la consellera assistents.

2. Informe de Presidència

2.1 Informe hidrològic

El Sr. Jordi Molist presenta l’informe sobre l’estat hidrològic corresponent al període de juny a agost de 2014. El document lliurat als consellers presents s’incorpora com a annex a la present acta.

2.2. Seguiment de l’explotació realitzada de juny a agost de 2014

El Sr. Jordi Molist presenta el resum de l’explotació duta a terme per ATLL Concessionària durant el període de juny a agost de 2014. El document lliurat als consellers i a la consellera presents s’incorpora com a annex a la present acta.

2.3 Estat actual de l’auditoria tècnica i de l’auditoria econòmica

El Sr. Jordi Molist exposa que el Concessionari s'ha de sotmetre anualment a una auditoria tècnica i bianualment a una auditoria econòmica. Ja ha finalitzat l'auditoria tècnica de l'any 2013 i disposem dels 14 informes elaborats per l'auditor sobre les diferents temàtiques que analitza. D'aquesta auditoria s'ha donat audiència al Concessionari, el qual disposa d'uns dies per formular observacions que es traslladaran a l'auditor perquè, després de valorar les, tanqui l'auditoria. L'auditoria econòmica correspon al període 2013

s'acaba d'adjudicar. En ella s'estudien els aspectes mercantils i també el compli obligacions derivades del contracte. L'auditoria no es pot tancar fins que

presenti els seus comptes, per la qual cosa es preveu que aquesta auditoria econòmica estarà tancada al juny de 2015.

El president afegeix que una vegada es disposi del resultat se'n donarà compte al Consell tant d'una com de l'altra.

2.4 Evolució del recurs contenciós administratiu relatiu a l’adjudicació del concurs ATLL

El secretari exposa que el recurs contenciós administratiu que ha interposat la Generalitat contra la resolució de l'òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Ca

considerar que s'havia d'excloure l'empresa adjudicatària del concurs per atorgar la concessió del servei d'abastament d'aigua en alta mitjançant la xarxa pública Ter

Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior.

Informe de Presidència

Proposta d’actualització de les tarifes d’ATLL Concessionària per al 2015

Criteris de càlcul per la determinació de la Quota Fixa Regional per a nous clients de la xarxa pública d’abastament Ter-Llobregat

Proposta de la tarifa d’abastament d’aigua en alta a través de la xarxa pública Ter Llobregat a Badia del Vallès

Assumptes sobrevinguts i urgents.

obert de paraules.

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior

S’aprova l’acta de la sessió anterior per assentiment dels consellers i de la consellera

2. Informe de Presidència

Molist presenta l’informe sobre l’estat hidrològic corresponent al període de juny a agost de 2014. El document lliurat als consellers presents s’incorpora com a annex a la

2.2. Seguiment de l’explotació realitzada de juny a agost de 2014

El Sr. Jordi Molist presenta el resum de l’explotació duta a terme per ATLL Concessionària durant el període de juny a agost de 2014. El document lliurat als consellers i a la consellera presents s’incorpora com a annex a la present acta.

de l’auditoria tècnica i de l’auditoria econòmica

El Sr. Jordi Molist exposa que el Concessionari s'ha de sotmetre anualment a una auditoria tècnica i bianualment a una auditoria econòmica. Ja ha finalitzat l'auditoria tècnica de l'any ls 14 informes elaborats per l'auditor sobre les diferents temàtiques que analitza. D'aquesta auditoria s'ha donat audiència al Concessionari, el qual disposa d'uns dies per formular observacions que es traslladaran a l'auditor perquè, després de valorar les, tanqui l'auditoria. L'auditoria econòmica correspon al període 2013

s'acaba d'adjudicar. En ella s'estudien els aspectes mercantils i també el compli obligacions derivades del contracte. L'auditoria no es pot tancar fins que

presenti els seus comptes, per la qual cosa es preveu que aquesta auditoria econòmica estarà tancada al juny de 2015.

El president afegeix que una vegada es disposi del resultat se'n donarà compte al Consell

.4 Evolució del recurs contenciós administratiu relatiu a l’adjudicació del concurs El secretari exposa que el recurs contenciós administratiu que ha interposat la Generalitat

rgan Administratiu de Recursos Contractuals de Ca

considerar que s'havia d'excloure l'empresa adjudicatària del concurs per atorgar la concessió del servei d'abastament d'aigua en alta mitjançant la xarxa pública Ter

Pàgina 2 de 10

Proposta d’actualització de les tarifes d’ATLL Concessionària per al 2015

determinació de la Quota Fixa Regional per a nous clients de Proposta de la tarifa d’abastament d’aigua en alta a través de la xarxa pública Ter-

S’aprova l’acta de la sessió anterior per assentiment dels consellers i de la consellera

Molist presenta l’informe sobre l’estat hidrològic corresponent al període de juny a agost de 2014. El document lliurat als consellers presents s’incorpora com a annex a la

El Sr. Jordi Molist presenta el resum de l’explotació duta a terme per ATLL Concessionària durant el període de juny a agost de 2014. El document lliurat als consellers i a la consellera

El Sr. Jordi Molist exposa que el Concessionari s'ha de sotmetre anualment a una auditoria tècnica i bianualment a una auditoria econòmica. Ja ha finalitzat l'auditoria tècnica de l'any ls 14 informes elaborats per l'auditor sobre les diferents temàtiques que analitza. D'aquesta auditoria s'ha donat audiència al Concessionari, el qual disposa d'uns dies per formular observacions que es traslladaran a l'auditor perquè, després de valorar- les, tanqui l'auditoria. L'auditoria econòmica correspon al període 2013-2014 i tot just s'acaba d'adjudicar. En ella s'estudien els aspectes mercantils i també el compliment de les obligacions derivades del contracte. L'auditoria no es pot tancar fins que el Concessionari presenti els seus comptes, per la qual cosa es preveu que aquesta auditoria econòmica

El president afegeix que una vegada es disposi del resultat se'n donarà compte al Consell

.4 Evolució del recurs contenciós administratiu relatiu a l’adjudicació del concurs El secretari exposa que el recurs contenciós administratiu que ha interposat la Generalitat rgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya que va considerar que s'havia d'excloure l'empresa adjudicatària del concurs per atorgar la concessió del servei d'abastament d'aigua en alta mitjançant la xarxa pública Ter-Llobregat i

(3)

que es substancia en el Tribunal Superior de Justícia de Catal

tot i que encara no s'ha fixat data per votació i decisió. La resta de contenciosos interposats pel Concessionari es troben en una fase processar molt més en

s'havia fixat data per a votació i decisió d

davant el Tribunal Suprem contra la denegació pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de la mesura cautelar de suspensió demanada per a l'1 d'octubre, però s'ha acordat ajornar la data. Per al recurs de c

motiu s'ha fixat la data per votació i decisió del 8 d'octubre.

3. Proposta d’actualització de les tarifes d’ATLL Concessionària per al 2015 El Sr. Molist presenta la proposta d'actualització de les tarif

del servei d'abastament d'aigua en alta mitjançant la xarxa pública Ter

sotmet al Consell és l'aprovació d'una proposta d'acord que s'elevarà al Consell d'Administració per a la seva aprovació definitiva

En conseqüència, es formula la següent proposta d'acord:

PROPOSTA D’ACORD DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ PEL QUAL S’APROVA L’INCREMENT DE LA TARIFA DEL SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA EN ALTA A TRAVÉS DE LA XARXA PÚBLICA TER

La Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa és l’instrument legal mitjançant el qual la Generalitat de Catalunya ha portat a terme la reforma de la seva administració hidràulica, com a conseqüència de la reordenació del servei públic d’abastament d’aigua des de la Xarxa d’Abastament Ter-Llobregat, del qual n’és titular i que ha passat a ser prestat de forma indirecta.

Tal fet comporta la que dins de l’estructura orgànica de l’Agència Catalana de l’Aigua s’hagi creat un òrgan amb competències decisòries pel que fa a la gestió de les instal·lacions que integren la xarxa Ter

els Estatuts de l’Agència Catalana de l’Aigua, aprovats pel Decret 86/2009, de 2 de juny. Concretament, l’article 18.1.j) li atribueix la funció d’elevar a l’òrgan competent la proposta de tarifes a aplicar.

Així mateix, la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, ha donat una nova redacció

de l’article 8 del Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, tot atribuint a l’Agència Catalana de l’Aigua l’aprovació de les tarifes del servei d’ab

seva funció d‘ordenació del servei, i ha afegit un nou apartat 3 a l’article 31 del mateix cos legal que especifica que l’aprovació de les tarifes del servei d’abastament d’aigua en alta correspon al Consell d’Administra

En tractar-se de la revisió de la tarifa de la Societat Concesionaria, aquestes previsions legals i reglamentàries s’han de complementar amb les disposicions contingudes al Plec de Clàusules Administratives Particula

de 2012 que disciplinen la gestió del servei de proveïment d’aigua. El Plec en el seu article 22 regula la revisió de la retribució de la societat concessionària i en el seu apartat 1 en preveu la revisió ordinària anual i el pr

s’inicia amb la sol·licitud que ha de presentar la societat concessionària, disposant l’Agència Catalana de l’Aigua d’un termini de 30 dies per resoldre la petició.

que es substancia en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya es troba en la fase final, tot i que encara no s'ha fixat data per votació i decisió. La resta de contenciosos interposats pel Concessionari es troben en una fase processar molt més endarrerida

s'havia fixat data per a votació i decisió del recurs de cassació interposat per ACCIONA davant el Tribunal Suprem contra la denegació pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de la mesura cautelar de suspensió demanada per a l'1 d'octubre, però s'ha acordat ajornar la data. Per al recurs de cassació presentat per la Generalitat pel mateix motiu s'ha fixat la data per votació i decisió del 8 d'octubre.

3. Proposta d’actualització de les tarifes d’ATLL Concessionària per al 2015

El Sr. Molist presenta la proposta d'actualització de les tarifes aplicables pel concessionari del servei d'abastament d'aigua en alta mitjançant la xarxa pública Ter

sotmet al Consell és l'aprovació d'una proposta d'acord que s'elevarà al Consell d'Administració per a la seva aprovació definitiva.

En conseqüència, es formula la següent proposta d'acord:

PROPOSTA D’ACORD DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ PEL QUAL S’APROVA L’INCREMENT DE LA TARIFA DEL SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA EN ALTA A TRAVÉS DE LA XARXA PÚBLICA TER-

La Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa és l’instrument legal mitjançant el qual la Generalitat de Catalunya ha portat a terme la reforma de la seva administració hidràulica, com a conseqüència de rdenació del servei públic d’abastament d’aigua des de la Xarxa d’Abastament Llobregat, del qual n’és titular i que ha passat a ser prestat de forma indirecta.

Tal fet comporta la que dins de l’estructura orgànica de l’Agència Catalana de l’Aigua gi creat un òrgan amb competències decisòries pel que fa a la gestió de les instal·lacions que integren la xarxa Ter- Llobregat, les quals es troben definides en els Estatuts de l’Agència Catalana de l’Aigua, aprovats pel Decret 86/2009, de 2 de retament, l’article 18.1.j) li atribueix la funció d’elevar a l’òrgan competent la proposta de tarifes a aplicar.

Així mateix, la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, ha donat una nova redacció a la lletra l) de l’apartat 2 de l’article 8 del Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, tot atribuint a l’Agència Catalana de l’Aigua l’aprovació de les tarifes del servei d’abastament d’aigua en alta dins de la seva funció d‘ordenació del servei, i ha afegit un nou apartat 3 a l’article 31 del mateix cos legal que especifica que l’aprovació de les tarifes del servei d’abastament d’aigua en alta correspon al Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua.

se de la revisió de la tarifa de la Societat Concesionaria, aquestes previsions legals i reglamentàries s’han de complementar amb les disposicions contingudes al Plec de Clàusules Administratives Particulars, aprovat el 27 de juliol de 2012 que disciplinen la gestió del servei de proveïment d’aigua. El Plec en el seu article 22 regula la revisió de la retribució de la societat concessionària i en el seu apartat 1 en preveu la revisió ordinària anual i el procediment per dur

s’inicia amb la sol·licitud que ha de presentar la societat concessionària, disposant l’Agència Catalana de l’Aigua d’un termini de 30 dies per resoldre la petició.

Pàgina 3 de 10

unya es troba en la fase final, tot i que encara no s'ha fixat data per votació i decisió. La resta de contenciosos interposats darrerida. Afegeix que el recurs de cassació interposat per ACCIONA davant el Tribunal Suprem contra la denegació pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de la mesura cautelar de suspensió demanada per a l'1 d'octubre, però s'ha assació presentat per la Generalitat pel mateix

3. Proposta d’actualització de les tarifes d’ATLL Concessionària per al 2015

es aplicables pel concessionari del servei d'abastament d'aigua en alta mitjançant la xarxa pública Ter-Llobregat. El que es sotmet al Consell és l'aprovació d'una proposta d'acord que s'elevarà al Consell

PROPOSTA D’ACORD DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ PEL QUAL S’APROVA L’INCREMENT DE LA TARIFA DEL SERVEI D’ABASTAMENT

-LLOBREGAT

La Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa és l’instrument legal mitjançant el qual la Generalitat de Catalunya ha portat a terme la reforma de la seva administració hidràulica, com a conseqüència de rdenació del servei públic d’abastament d’aigua des de la Xarxa d’Abastament Llobregat, del qual n’és titular i que ha passat a ser prestat de forma indirecta.

Tal fet comporta la que dins de l’estructura orgànica de l’Agència Catalana de l’Aigua gi creat un òrgan amb competències decisòries pel que fa a la gestió de les Llobregat, les quals es troben definides en els Estatuts de l’Agència Catalana de l’Aigua, aprovats pel Decret 86/2009, de 2 de retament, l’article 18.1.j) li atribueix la funció d’elevar a l’òrgan competent

Així mateix, la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, a la lletra l) de l’apartat 2 de l’article 8 del Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, tot atribuint a l’Agència Catalana de astament d’aigua en alta dins de la seva funció d‘ordenació del servei, i ha afegit un nou apartat 3 a l’article 31 del mateix cos legal que especifica que l’aprovació de les tarifes del servei d’abastament d’aigua

ció de l’Agència Catalana de l’Aigua.

se de la revisió de la tarifa de la Societat Concesionaria, aquestes previsions legals i reglamentàries s’han de complementar amb les disposicions rs, aprovat el 27 de juliol de 2012 que disciplinen la gestió del servei de proveïment d’aigua. El Plec en el seu article 22 regula la revisió de la retribució de la societat concessionària i en el seu ocediment per dur-la a terme que s’inicia amb la sol·licitud que ha de presentar la societat concessionària, disposant l’Agència Catalana de l’Aigua d’un termini de 30 dies per resoldre la petició.

(4)

La pròpia clàusula 22.1 estableix els mecanismes analíti

fórmules polinòmiques per a determinar la retribució a la qual té dret la Societat concessionària. La referida sol·licitud ha estat presentada el 8 d’octubre de 2014, per tant esdevé necessari adaptar les tarifes actuals del ser

retribució sol·licitada per la Societat Concessionària.

El director de l’Àrea d’Abastament de l’Agència Catalana de l’Aigua i l’adjunt a Gerència han emès informe favorable en data 10 d’octubre de 2014 sobre el contingut, la metodologia i el procés analític presentat per la Societat concessionària per a l’obtenció dels diferents paràmetres que hi intervenen, així com la seva repercussió sobre les tarifes vigents que s’apliquen als usuaris de la xarxa ATLL.

Atès que correspon al Consell de la xarxa d’abastament Ter

conformitat amb el que estableix l’article 18.1 j) dels Estatuts de l’Agència Catalana de l’Aigua, en la redacció donada pel Decret 153/2012, de 20 de novembre, elevar a l’òrgan competent de la Gen

l’article 31.3 del Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, és el Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aig

d’Abastament de l’Agència Catalana de l’Aigua i de l’adjunt a Gerència de data 9 d’octubre de 2014, es proposa l’adopció del següent

ACORD:

1. S’aprova per a l’any 2015 la revisió ordinària amb un increme

0,6301% sobre les tarifes vigents pels usuaris de la xarxa d’abastament d’aigua en alta Ter

Regional i Quota Fixa Metropolitana). La tarifa vigent per als usuaris del servei s’inclou en l’ann

2. En l’any 2015 deixa d’aplicar

període transitori de tres anys cap a la tarifa ofertada per la Societat Concessionària

Contra aquest acord, que té la naturalesa d’acte de tràmit, no

recurs administratiu ni jurisdiccional. No obstant això, les persones interessades poden al·legar la seva oposició per a la seva consideració en l’acord que posi fi al procediment.

Annex

TARIFES DEL SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA EN ALTA PRESTAT A TRAVÉS DE LA XARXA PÚBLICA AIGÜES TER

Client ABRERA ALELLA

AMB Àmbit Agbar ARGENTONA

AVINYONET DEL PENEDÈS BADIA DEL VALLES

BARBERÀ DEL VALLÈS

La pròpia clàusula 22.1 estableix els mecanismes analítics de la revisió mitjançant fórmules polinòmiques per a determinar la retribució a la qual té dret la Societat concessionària. La referida sol·licitud ha estat presentada el 8 d’octubre de 2014, per tant esdevé necessari adaptar les tarifes actuals del servei per tal de poder satisfer la retribució sol·licitada per la Societat Concessionària.

El director de l’Àrea d’Abastament de l’Agència Catalana de l’Aigua i l’adjunt a Gerència han emès informe favorable en data 10 d’octubre de 2014 sobre el la metodologia i el procés analític presentat per la Societat concessionària per a l’obtenció dels diferents paràmetres que hi intervenen, així com la seva repercussió sobre les tarifes vigents que s’apliquen als usuaris de la xarxa ATLL.

spon al Consell de la xarxa d’abastament Ter

conformitat amb el que estableix l’article 18.1 j) dels Estatuts de l’Agència Catalana de l’Aigua, en la redacció donada pel Decret 153/2012, de 20 de novembre, elevar a l’òrgan competent de la Generalitat la proposta de tarifes a aplicar, que d’acord amb l’article 31.3 del Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, és el Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua, vist l’informe favorable del director de l’Àrea d’Abastament de l’Agència Catalana de l’Aigua i de l’adjunt a Gerència de data 9 d’octubre de 2014, es proposa l’adopció del següent

S’aprova per a l’any 2015 la revisió ordinària amb un increme

0,6301% sobre les tarifes vigents pels usuaris de la xarxa d’abastament d’aigua en alta Ter–Llobregat (Tarifa de Subministrament, Quota Fixa Regional i Quota Fixa Metropolitana). La tarifa vigent per als usuaris del servei s’inclou en l’annex del present acord.

En l’any 2015 deixa d’aplicar-se el coeficient d’aplanament, en completa

període transitori de tres anys cap a la tarifa ofertada per la Societat Concessionària

Contra aquest acord, que té la naturalesa d’acte de tràmit, no es pot interposar cap recurs administratiu ni jurisdiccional. No obstant això, les persones interessades poden al·legar la seva oposició per a la seva consideració en l’acord que posi fi al

TARIFES DEL SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA EN ALTA PRESTAT A TRAVÉS DE LA XARXA PÚBLICA AIGÜES TER-LLOBREGAT PER AL 2015

T.S.’15 €/m3 QFR‘15 €/any 0,136637 171.887,13 0,136637 303.598,79 0,136637 52.448.477,50 0,136637 438.186,80

AVINYONET DEL PENEDÈS 0,136637 79.696,53

0,136637 161.270,45 0,136637 819.161,46

Pàgina 4 de 10

cs de la revisió mitjançant fórmules polinòmiques per a determinar la retribució a la qual té dret la Societat concessionària. La referida sol·licitud ha estat presentada el 8 d’octubre de 2014, per vei per tal de poder satisfer la

El director de l’Àrea d’Abastament de l’Agència Catalana de l’Aigua i l’adjunt a Gerència han emès informe favorable en data 10 d’octubre de 2014 sobre el la metodologia i el procés analític presentat per la Societat concessionària per a l’obtenció dels diferents paràmetres que hi intervenen, així com la seva repercussió sobre les tarifes vigents que s’apliquen als usuaris de la xarxa ATLL.

spon al Consell de la xarxa d’abastament Ter–Llobregat, de conformitat amb el que estableix l’article 18.1 j) dels Estatuts de l’Agència Catalana de l’Aigua, en la redacció donada pel Decret 153/2012, de 20 de novembre, elevar a eralitat la proposta de tarifes a aplicar, que d’acord amb l’article 31.3 del Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, és el Consell d’Administració de ua, vist l’informe favorable del director de l’Àrea d’Abastament de l’Agència Catalana de l’Aigua i de l’adjunt a Gerència de data 9

S’aprova per a l’any 2015 la revisió ordinària amb un increment negatiu del - 0,6301% sobre les tarifes vigents pels usuaris de la xarxa d’abastament

Llobregat (Tarifa de Subministrament, Quota Fixa Regional i Quota Fixa Metropolitana). La tarifa vigent per als usuaris del servei

se el coeficient d’aplanament, en completar-se el període transitori de tres anys cap a la tarifa ofertada per la Societat

es pot interposar cap recurs administratiu ni jurisdiccional. No obstant això, les persones interessades poden al·legar la seva oposició per a la seva consideració en l’acord que posi fi al

TARIFES DEL SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA EN ALTA PRESTAT A LLOBREGAT PER AL 2015

€/any Q.F.M.’15 €/any 171.887,13 0,00

303.598,79 0,00

52.448.477,50 17.617.364,98 438.186,80 0,00

0,00 161.270,45 32.245,37 819.161,46 176.903,99

(5)

BIGUES I RIELLS BLANES

CABRERA DE MAR CABRILS

CALDES DE MONTBUI CALDES D'ESTRAC CANOVELLES

CANOVES I SAMALUS CANYELLES

CARDEDEU

CASTELLAR DEL VALLÈS CASTELLBISBAL

CASTELLVI DE ROSANES CERVELLÓ

COLLBATÓ

CONSELL COMARCAL MARESME CONSORCI COSTA BRAVA

CORBERA DE LLOBREGAT CUBELLES

DOSRIUS (Aqüeducte) DOSRIUS (Poble) EL BRUC

EL MASNOU EL PAPIOL

EL PLA DEL PENEDÈS EL PRAT DE LLOBREGAT ESPARREGUERA

GELIDA

GRANOLLERS

HOSTALETS DE PIEROLA LA GARRIGA

LA GRANADA DEL PENEDÈS LA LLAGOSTA

LA PALMA DE CERVELLÓ LA POBLA CLARAMUNT LA ROCA DEL VALLÈS L'AMETLLA DEL VALLÈS

LES FRANQUESES DEL VALLÈS LLIÇÀ D'AMUNT

LLIÇÀ DE VALL

LLINARS DEL VALLÈS MARTORELL

MARTORELLES MASQUEFA MATARÓ

MOLINS DE REI MOLLET DEL VALLÈS MONTMELÓ

MONTORNÉS DEL VALLÈS

0,136637 309.568,56 0,136637 779.915,96 0,136637 338.524,55 0,136637 529.111,87 0,136637 213.001,01 0,136637 133.064,58 0,136637 408.091,16 0,136637 60.744,77 0,136637 330.204,58 0,136637 424.723,26

CASTELLAR DEL VALLÈS 0,136637 363.018,89

0,136637 705.356,88

CASTELLVI DE ROSANES 0,136637 39.513,47

0,136637 283.444,73 0,136637 210.364,70 CONSELL COMARCAL MARESME 0,136637 2.032.693,06

CONSORCI COSTA BRAVA 0,136637 275.289,52

CORBERA DE LLOBREGAT 0,136637 640.866,25

0,136637 176.835,81 0,136637 49.097,31 0,136637 243.793,07 0,136637 42.459,16 0,136637 529.735,21 0,136637 134.137,07 0,136637 42.657,56

EL PRAT DE LLOBREGAT 0,136637 618.445,76

0,136637 277.035,84 0,136637 64.851,97 0,136637 1.598.390,77

HOSTALETS DE PIEROLA 0,136637 120.482,09

0,136637 441.412,61

LA GRANADA DEL PENEDÈS 0,136637 48.620,98

0,136637 33.357,74

LA PALMA DE CERVELLÓ 0,136637 77.728,84

LA POBLA CLARAMUNT 0,136637 843.631,90

0,136637 320.901,45

L'AMETLLA DEL VALLÈS 0,136637 414.641,47

FRANQUESES DEL VALLÈS 0,136637 554.518,73 0,136637 450.820,81 0,136637 165.586,30 0,136637 83.447,67 0,136637 564.190,64 0,136637 468.422,83 0,136637 348.666,40 0,136637 2.448.976,91 0,136637 172.320,00 0,136637 785.911,97 0,136637 259.351,92

MONTORNÉS DEL VALLÈS 0,136637 324.866,66

Pàgina 5 de 10

309.568,56 0,00 779.915,96 0,00 338.524,55 0,00 529.111,87 0,00 213.001,01 0,00 133.064,58 0,00 408.091,16 0,00 0,00 330.204,58 0,00 424.723,26 0,00 363.018,89 0,00 705.356,88 228.985,99

0,00 283.444,73 36.875,24 210.364,70 0,00 2.032.693,06 0,00 275.289,52 0,00 640.866,25 41.487,82 176.835,81 0,00

0,00 243.793,07 0,00 0,00 529.735,21 0,00 134.137,07 29.983,44

0,00 618.445,76 284.291,34 277.035,84 0,00

0,00 1.598.390,77 0,00 120.482,09 0,00 441.412,61 0,00 0,00 0,00 7.195,32 843.631,90 0,00 320.901,45 0,00 414.641,47 0,00 554.518,73 0,00 450.820,81 0,00 165.586,30 0,00 0,00 564.190,64 0,00 468.422,83 0,00 348.666,40 0,00 2.448.976,91 0,00 172.320,00 95.172,33 785.911,97 0,00 259.351,92 0,00 324.866,66 0,00

(6)

OLÈRDOLA OLIVELLA ÒRRIUS

PALAU DE PLEGAMANS PALLEJÀ

PARETS DEL VALLÈS PIERA

POLINYÀ

PREMIÀ DE DALT PREMIÀ DE MAR PUIGDÀLBER RIPOLLET RUBI SABADELL

SANT ANDREU DE LA BARCA SANT ANDREU DE LLAVANERES SANT ANTONI DE VILAMAJOR SANT CUGAT DE SESGARRIGUES SANT CUGAT DEL VALLÈS

SANT ESTEVE DE SESROVIRES SANT FOST DE CAPCENTELLES SANT LLORENÇ D'HORTONS SANT MARTI SARROCA SANT PERE DE RIBES SANT PERE DE VILAMAJOR SANT QUIRZE DEL VALLÈS SANT SADURNÍ D'ANOIA SANT VICENÇ DE MONTALT SANT VICENÇ DELS HORTS SANTA EULALIA DE RONÇANA SANTA FE DEL PENEDÈS

SANTA MARIA DE MARTORELLES SANTA PERPETUA DE MOGODA SENTMENAT

SITGES SUBIRATS TEIÀ

TERRASSA TIANA

TORRELLES DE FOIX VALLROMANES

VILAFRANCA DEL PENEDÈS VILANOVA DEL VALLÈS VILANOVA I LA GELTRÚ VILASSAR DE DALT VILASSAR DE MAR VILOBI DEL PENEDES

0,136637 137.244,13 0,136637 61.004,47 0,136637 26.758,10

PALAU DE PLEGAMANS 0,136637 627.291,69

0,136637 298.393,63 0,136637 280.889,65 0,136637 424.819,21 0,136637 288.121,31 0,136637 402.247,89 0,136637 661.453,80 0,136637 14.662,18 0,136637 697.848,06 0,136637 2.538.526,82 0,136637 5.271.345,88 SANT ANDREU DE LA BARCA 0,136637 733.451,78 SANT ANDREU DE LLAVANERES 0,136637 520.362,84 SANT ANTONI DE VILAMAJOR 0,136637 147.204,28 SANT CUGAT DE SESGARRIGUES 0,136637 37.492,18

SANT CUGAT DEL VALLÈS 0,136637 3.488.033,09

SANT ESTEVE DE SESROVIRES 0,136637 628.838,87 SANT FOST DE CAPCENTELLES 0,136637 259.633,15

SANT LLORENÇ D'HORTONS 0,136637 73.942,64

SANT MARTI SARROCA 0,136637 8.440,97

0,136637 1.065.322,54

SANT PERE DE VILAMAJOR 0,136637 227.973,72

SANT QUIRZE DEL VALLÈS 0,136637 580.740,53

SANT SADURNÍ D'ANOIA 0,136637 85.345,04

SANT VICENÇ DE MONTALT 0,136637 441.453,59

SANT VICENÇ DELS HORTS 0,136637 356.837,02

EULALIA DE RONÇANA 0,136637 40.020,75

SANTA FE DEL PENEDÈS 0,136637 9.589,20

SANTA MARIA DE MARTORELLES 0,136637 20.475,63 SANTA PERPETUA DE MOGODA 0,136637 640.036,96

0,136637 156.796,78 0,136637 1.485.528,85 0,136637 47.690,09 0,136637 223.507,80 0,136637 781.889,09 0,136637 231.759,35 0,136637 37.332,14 0,136637 123.076,52

VILAFRANCA DEL PENEDÈS 0,136637 1.453.501,27

VILANOVA DEL VALLÈS 0,136637 108.063,04

VILANOVA I LA GELTRÚ 0,136637 1.799.179,88

0,136637 324.141,52 0,136637 436.313,03 0,136637 45.228,79

Pàgina 6 de 10

137.244,13 0,00 0,00 0,00 627.291,69 0,00 298.393,63 62.214,02 280.889,65 0,00 424.819,21 0,00 288.121,31 0,00 402.247,89 0,00 661.453,80 0,00 0,00 697.848,06 139.787,39 2.538.526,82 0,00 5.271.345,88 0,00 733.451,78 116.196,19 520.362,84 0,00 147.204,28 0,00 0,00 3.488.033,09 461.554,59 628.838,87 0,00 259.633,15 0,00 0,00 0,00 1.065.322,54 0,00 227.973,72 0,00 580.740,53 0,00 0,00 441.453,59 0,00 356.837,02 110.386,96

0,00 0,00 0,00 640.036,96 0,00 156.796,78 0,00 1.485.528,85 0,00 0,00 223.507,80 0,00 781.889,09 0,00 231.759,35 36.411,26

0,00 123.076,52 0,00 1.453.501,27 0,00 108.063,04 0,00 1.799.179,88 0,00 324.141,52 0,00 436.313,03 0,00 0,00

(7)

En el torn de paraules el Sr. Conill exposa que han fet un càlcul segons el qual l'últim tram que quedava del contracte era d'un 5,2%, per tant, l'efecte de disminució d'aquest 0,60%

negatiu porta a una tarifa a repercutir en els distribu

confirma el càlcul. El Sr. Maresma pregunta si en el cas que l'actualització de l'any que ve resulti negativa es repercutirà en el preu. El president respon que si. El Sr. Castaño i el Sr.

Conill manifesten la seva voluntat d'abstenir

La proposta és aprovada per cinc vots a favor més dos emesos per delegació i l'abstenció del Sr. Castaño, del Sr. Parralejo i del Sr. Conill.

4. Criteris de càlcul per la determinació de la Quota Fixa Regional per a nous clients de la xarxa pública d’abastament Ter

El Sr. Molist presenta la següent proposta d'acord que s'elevarà al Consell d'Administració per a la seva aprovació definitiva:

PROPOSTA D’ACORD DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ PEL QUAL S’APROVEN ELS

QUOTA FIXA REGIONAL D’ABASTAMENT TER

El sistema de càlcul de la Quota Fixa Regional (QFR) aplicable als nous clients del servei de subministrament d’aigua en alt

té en compte una sèrie de paràmetres provinents de l’estructura de costos de l’Ens d’Abastament d’Aigua (ATLL pública), i no guarden relació amb l’estructura tarifària actual.

Això aconsella plantejar una fórm

paràmetres actuals de l’estructura tarifària de la forma més simplificada i senzilla possible.

Per alguns dels nous clients previstos, l’estimació de consums futurs és incerta. Això aconsella plantejar un sistema

d’estabilització del servei.

De conformitat amb l’article 8.2, l) del Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, correspon a l’Agència Catalana de l’Aigua l’ordenació dels serveis d’abastament en alta, la qual cosa inclou l’aprovació de les corresponents tarifes.

L’article 18, j) dels Estatuts de l’Agència Catalana de l’Aigua, aprovats pel Decret 86/2009, de 2 de juny, estableix que cor

Ter-Llobregat elevar a l’òrgan competent de la Generalitat la proposta de tarifes a aplicar.

Així mateix, de conformitat amb l’article 31.3 del Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprova

correspon al Consell d’Administració aprovar les tarifes del servei d’abastament en alta.

Vista la proposta de l’Àrea d’Abastament d’Aigua de data 30 de setembre de 2014 presentada a través de

torn de paraules el Sr. Conill exposa que han fet un càlcul segons el qual l'últim tram que quedava del contracte era d'un 5,2%, per tant, l'efecte de disminució d'aquest 0,60%

negatiu porta a una tarifa a repercutir en els distribuïdors en baixa d'un 4,51

Maresma pregunta si en el cas que l'actualització de l'any que ve resulti negativa es repercutirà en el preu. El president respon que si. El Sr. Castaño i el Sr.

Conill manifesten la seva voluntat d'abstenir-se.

La proposta és aprovada per cinc vots a favor més dos emesos per delegació i l'abstenció del Sr. Castaño, del Sr. Parralejo i del Sr. Conill.

4. Criteris de càlcul per la determinació de la Quota Fixa Regional per a nous clients de la astament Ter-Llobregat

El Sr. Molist presenta la següent proposta d'acord que s'elevarà al Consell d'Administració per a la seva aprovació definitiva:

PROPOSTA D’ACORD DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ PEL QUAL S’APROVEN ELS CRITERIS DE CÀLCUL PER LA DETERMINACIÓ D QUOTA FIXA REGIONAL PER A NOUS CLIENTS DE LA XARXA PÚBLICA D’ABASTAMENT TER-LLOBREGAT

El sistema de càlcul de la Quota Fixa Regional (QFR) aplicable als nous clients del servei de subministrament d’aigua en alta a través de la xarxa pública Ter

té en compte una sèrie de paràmetres provinents de l’estructura de costos de l’Ens d’Abastament d’Aigua (ATLL pública), i no guarden relació amb l’estructura tarifària

Això aconsella plantejar una fórmula en què els coeficients responguin als paràmetres actuals de l’estructura tarifària de la forma més simplificada i senzilla

Per alguns dels nous clients previstos, l’estimació de consums futurs és incerta. Això aconsella plantejar un sistema de revisió de la QFR un cop passats uns anys d’estabilització del servei.

De conformitat amb l’article 8.2, l) del Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, correspon a Catalana de l’Aigua l’ordenació dels serveis d’abastament en alta, la qual cosa inclou l’aprovació de les corresponents tarifes.

L’article 18, j) dels Estatuts de l’Agència Catalana de l’Aigua, aprovats pel Decret 86/2009, de 2 de juny, estableix que correspon al Consell de la Xarxa d’Abastament Llobregat elevar a l’òrgan competent de la Generalitat la proposta de tarifes a

Així mateix, de conformitat amb l’article 31.3 del Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre correspon al Consell d’Administració aprovar les tarifes del servei d’abastament en

Vista la proposta de l’Àrea d’Abastament d’Aigua de data 30 de setembre de 2014 presentada a través del president,

Pàgina 7 de 10

torn de paraules el Sr. Conill exposa que han fet un càlcul segons el qual l'últim tram que quedava del contracte era d'un 5,2%, per tant, l'efecte de disminució d'aquest 0,60%

dors en baixa d'un 4,51%. El president Maresma pregunta si en el cas que l'actualització de l'any que ve resulti negativa es repercutirà en el preu. El president respon que si. El Sr. Castaño i el Sr.

La proposta és aprovada per cinc vots a favor més dos emesos per delegació i l'abstenció

4. Criteris de càlcul per la determinació de la Quota Fixa Regional per a nous clients de la

El Sr. Molist presenta la següent proposta d'acord que s'elevarà al Consell d'Administració

PROPOSTA D’ACORD DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ PEL QUAL ER LA DETERMINACIÓ DE LA E LA XARXA PÚBLICA

El sistema de càlcul de la Quota Fixa Regional (QFR) aplicable als nous clients del a a través de la xarxa pública Ter-Llobregat té en compte una sèrie de paràmetres provinents de l’estructura de costos de l’Ens d’Abastament d’Aigua (ATLL pública), i no guarden relació amb l’estructura tarifària

ula en què els coeficients responguin als paràmetres actuals de l’estructura tarifària de la forma més simplificada i senzilla

Per alguns dels nous clients previstos, l’estimació de consums futurs és incerta. Això de revisió de la QFR un cop passats uns anys

De conformitat amb l’article 8.2, l) del Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, correspon a Catalana de l’Aigua l’ordenació dels serveis d’abastament en alta, la qual

L’article 18, j) dels Estatuts de l’Agència Catalana de l’Aigua, aprovats pel Decret respon al Consell de la Xarxa d’Abastament Llobregat elevar a l’òrgan competent de la Generalitat la proposta de tarifes a

Així mateix, de conformitat amb l’article 31.3 del Text refós de la legislació en matèria t pel Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre correspon al Consell d’Administració aprovar les tarifes del servei d’abastament en

Vista la proposta de l’Àrea d’Abastament d’Aigua de data 30 de setembre de 2014

(8)

ES PROPOSA:

Aprovar la següent fórmula de càlcul de la QFR per a nous clients, que inclou el sistema de revisió després del tercer any complet d’aplicació:

On:

QFRa QFR calculada pel nou client per l’any

∑QFRa Suma de les QFR del conjunt de clients previstes en l’any

Va Volum total facturat previst per l’any

Vmig Volum anual. Calculat a partir de la previsió de consum del client, afectada per un factor 1,1

complet de subministrament d’acord amb els consums reals.

VM Volum màxim mensual, multiplicat per 12. Inicialment es prendrà VM=Vmig*1,50 i es revisarà després del tercer any complet de subministrament d’acord amb el

Contra aquest acord, que té la naturalesa d’acte de tràmit, no es pot interposar cap recurs administratiu ni jurisdiccional. No obstant això, les persones interessades poden al·legar la seva oposició per a la seva consideració en l’acord

procediment.

La proposta és aprovada per assentiment dels consellers presents.

5. Proposta de la tarifa d’abastament d’aigua en alta a través de la xarxa pública Ter Llobregat a Badia del Vallès

El Sr. Molist presenta la següent proposta

per a la seva aprovació definitiva. Manifesta que és una aplicació pràctica de la fórmula que s'ha sotmès a la consideració del Consell en el punt 4 de l'Ordre del dia.

PROPOSTA D’ACORD DEL CONSELL D’ADMI

S’APROVA LA TARIFA DEL SERVEI D’ABASTAMENT EN ALTA A TRAVÉS DE LA XARXA PÚBLICA TER

El municipi de Badia del Vallès, que forma part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, ve sufragant històricame

d’una connexió que li permeti rebre directament el servei des de la Xarxa Ter Llobregat. El conveni signat el 10 d’octubre de 2000 entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’extinta ATLL establi

però l’obra no s’ha arribat a materialitzar fins ara.

Aquesta actuació de connexió ha quedat incorporada en el Pla d’Inversions que ha d’executar la Societat Concessionària i el dia 11 de febrer de 2014 l

Catalana de l’Aigua va donar el vist QFRₐ

Aprovar la següent fórmula de càlcul de la QFR per a nous clients, que inclou el sistema de revisió després del tercer any complet d’aplicació:

QFR calculada pel nou client per l’any a

Suma de les QFR del conjunt de clients previstes en l’any Volum total facturat previst per l’any a

Volum anual. Calculat a partir de la previsió de consum del client, afectada per un factor 1,10. Es revisarà després del tercer any complet de subministrament d’acord amb els consums reals.

Volum màxim mensual, multiplicat per 12. Inicialment es prendrà VM=Vmig*1,50 i es revisarà després del tercer any complet de subministrament d’acord amb els consums reals

Contra aquest acord, que té la naturalesa d’acte de tràmit, no es pot interposar cap recurs administratiu ni jurisdiccional. No obstant això, les persones interessades poden al·legar la seva oposició per a la seva consideració en l’acord

La proposta és aprovada per assentiment dels consellers presents.

5. Proposta de la tarifa d’abastament d’aigua en alta a través de la xarxa pública Ter Llobregat a Badia del Vallès

El Sr. Molist presenta la següent proposta d'acord que s'elevarà al Consell d'Administració per a la seva aprovació definitiva. Manifesta que és una aplicació pràctica de la fórmula que s'ha sotmès a la consideració del Consell en el punt 4 de l'Ordre del dia.

PROPOSTA D’ACORD DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ PEL QUAL S’APROVA LA TARIFA DEL SERVEI D’ABASTAMENT EN ALTA A TRAVÉS DE LA XARXA PÚBLICA TER-LLOBREGAT AL MUNICIPI DE BADIA DEL VALLÈS El municipi de Badia del Vallès, que forma part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, ve sufragant històricament la Quota Fixa Metropolitana, però no ha disposat fins ara d’una connexió que li permeti rebre directament el servei des de la Xarxa Ter Llobregat. El conveni signat el 10 d’octubre de 2000 entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’extinta ATLL establia que ATLL construiria aquesta connexió regional, però l’obra no s’ha arribat a materialitzar fins ara.

Aquesta actuació de connexió ha quedat incorporada en el Pla d’Inversions que ha d’executar la Societat Concessionària i el dia 11 de febrer de 2014 l

Catalana de l’Aigua va donar el vist-i-plau a la seva execució. La Societat QFRₐ = ∑QFRₐ

Vₐ ∗ 2,50 ∙ VM + ∑QFRₐ

Vₐ ∗ 2,50 ∙ Vmig

Pàgina 8 de 10

Aprovar la següent fórmula de càlcul de la QFR per a nous clients, que inclou el

Suma de les QFR del conjunt de clients previstes en l’any a

Volum anual. Calculat a partir de la previsió de consum del client, 0. Es revisarà després del tercer any complet de subministrament d’acord amb els consums reals.

Volum màxim mensual, multiplicat per 12. Inicialment es prendrà VM=Vmig*1,50 i es revisarà després del tercer any complet de

s consums reals

Contra aquest acord, que té la naturalesa d’acte de tràmit, no es pot interposar cap recurs administratiu ni jurisdiccional. No obstant això, les persones interessades poden al·legar la seva oposició per a la seva consideració en l’acord que posi fi al

5. Proposta de la tarifa d’abastament d’aigua en alta a través de la xarxa pública Ter-

d'acord que s'elevarà al Consell d'Administració per a la seva aprovació definitiva. Manifesta que és una aplicació pràctica de la fórmula que s'ha sotmès a la consideració del Consell en el punt 4 de l'Ordre del dia.

NISTRACIÓ PEL QUAL S’APROVA LA TARIFA DEL SERVEI D’ABASTAMENT EN ALTA A TRAVÉS DE

LLOBREGAT AL MUNICIPI DE BADIA DEL VALLÈS El municipi de Badia del Vallès, que forma part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona,

nt la Quota Fixa Metropolitana, però no ha disposat fins ara d’una connexió que li permeti rebre directament el servei des de la Xarxa Ter- Llobregat. El conveni signat el 10 d’octubre de 2000 entre l’Àrea Metropolitana de

a que ATLL construiria aquesta connexió regional,

Aquesta actuació de connexió ha quedat incorporada en el Pla d’Inversions que ha d’executar la Societat Concessionària i el dia 11 de febrer de 2014 l’Agència plau a la seva execució. La Societat

(9)

Concessionària preveu executar les obres durant l’any 2015, una vegada obtinguts tots els permisos necessaris.

L’entrada en servei d’aquesta connexió directa fa necessari

Fixa Regional (que fins ara no havia estat mai determinada) i una Tarifa de Subministrament, que complementaran la Quota Fixa Metropolitana que fins ara es ve pagant.

Els ingressos que la Societat Concessionària hagi d’obtenir d

servei s’han de tenir en compte en l’expedient de tarifes de l’any 2015. Per tant, la tarifa ha de ser aprovada amb caràcter previ a la tramitació d’aquest expedient per a l’anualitat 2014, i després haurà de ser actualitzada a 201

amb la resta de tarifes de l’àmbit.

La proposta de tarifes per a 2014 s’ha elaborat tot aplicant els Criteris de càlcul per la determinació de la Quota Fixa Regional per a nous clients de la xarxa pública d’abastament Ter-Llobregat,

Consell de la xarxa d’abastament Ter

l’Agència Catalana de l’Aigua per a la seva aprovació definitiva.

Els serveis de l’Agència Catalana de l’Aigua en data 30 d

emès un informe favorable sobre la proposta de la Societat Concessionària d’actualització de la tarifa aplicable al subministrament a través de la xarxa Ter Llobregat del municipi de Badia del Vallès.

L’article 18, j) dels Estatuts

86/2009, de 2 de juny, estableix que correspon al Consell de la Xarxa d’Abastament Ter-Llobregat elevar a l’òrgan competent de la Generalitat la proposta de tarifes a aplicar.

Atès que de conformitat

d’aigües de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, correspon a l’Agència Catalana de l’Aigua l’ordenació dels serveis d’abastament en alta, la qual cosa inclou l’a

amb l’article 31.3 del mateix text legal correspon al Consell d’Administració aprovar les tarifes del servei d’abastament en alta, vist l’informe favorable de 30 de setembre de 2014,

ES PROPOSA:

APROVAR la tarifa de subministrament d’aigua en alta a través de la xarxa pública Ter-Llobregat al municipi de Badia del Vallès per l’any 2014, en els termes següents:

- QUOTA FIXA REGIONAL

- QFM = 32.449,83

- Tarifa del servei de subministrament d’aigua en alta (TS

Les determinacions del present acord són aplicables a les facturacions que es realitzin amb posterioritat a la seva notificació a la Societat Concessionària.

Contra aquest acord, que té la naturalesa d’acte de tràmit, no es pot interposar cap recurs administratiu ni jurisdiccional. No obstant això, les persones interessades Concessionària preveu executar les obres durant l’any 2015, una vegada obtinguts tots els permisos necessaris.

L’entrada en servei d’aquesta connexió directa fa necessari l’establiment d’una Quota Fixa Regional (que fins ara no havia estat mai determinada) i una Tarifa de Subministrament, que complementaran la Quota Fixa Metropolitana que fins ara es

Els ingressos que la Societat Concessionària hagi d’obtenir d’aquesta incorporació al servei s’han de tenir en compte en l’expedient de tarifes de l’any 2015. Per tant, la tarifa ha de ser aprovada amb caràcter previ a la tramitació d’aquest expedient per a l’anualitat 2014, i després haurà de ser actualitzada a 2015 de manera homogènia amb la resta de tarifes de l’àmbit.

La proposta de tarifes per a 2014 s’ha elaborat tot aplicant els Criteris de càlcul per la determinació de la Quota Fixa Regional per a nous clients de la xarxa pública Llobregat, que han estat elevats en data 13 d’octubre de 2014 pel Consell de la xarxa d’abastament Ter-Llobregat al Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua per a la seva aprovació definitiva.

Els serveis de l’Agència Catalana de l’Aigua en data 30 de setembre de 2014 han emès un informe favorable sobre la proposta de la Societat Concessionària d’actualització de la tarifa aplicable al subministrament a través de la xarxa Ter Llobregat del municipi de Badia del Vallès.

L’article 18, j) dels Estatuts de l’Agència Catalana de l’Aigua, aprovats pel Decret 86/2009, de 2 de juny, estableix que correspon al Consell de la Xarxa d’Abastament Llobregat elevar a l’òrgan competent de la Generalitat la proposta de tarifes a

Atès que de conformitat amb l’article 8.2, l) del Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, correspon a l’Agència Catalana de l’Aigua l’ordenació dels serveis d’abastament en alta, la qual cosa inclou l’aprovació de les corresponents tarifes, i que, de conformitat amb l’article 31.3 del mateix text legal correspon al Consell d’Administració aprovar les tarifes del servei d’abastament en alta, vist l’informe favorable de 30 de setembre

la tarifa de subministrament d’aigua en alta a través de la xarxa Llobregat al municipi de Badia del Vallès per l’any 2014, en els termes següents:

UOTA FIXA REGIONAL (QFR) = 162.293,00 €/any QFM = 32.449,83 €/any

Tarifa del servei de subministrament d’aigua en alta (TS 2014

Les determinacions del present acord són aplicables a les facturacions que es realitzin amb posterioritat a la seva notificació a la Societat Concessionària.

Contra aquest acord, que té la naturalesa d’acte de tràmit, no es pot interposar cap recurs administratiu ni jurisdiccional. No obstant això, les persones interessades

Pàgina 9 de 10

Concessionària preveu executar les obres durant l’any 2015, una vegada obtinguts

l’establiment d’una Quota Fixa Regional (que fins ara no havia estat mai determinada) i una Tarifa de Subministrament, que complementaran la Quota Fixa Metropolitana que fins ara es

’aquesta incorporació al servei s’han de tenir en compte en l’expedient de tarifes de l’any 2015. Per tant, la tarifa ha de ser aprovada amb caràcter previ a la tramitació d’aquest expedient per a 5 de manera homogènia

La proposta de tarifes per a 2014 s’ha elaborat tot aplicant els Criteris de càlcul per la determinació de la Quota Fixa Regional per a nous clients de la xarxa pública que han estat elevats en data 13 d’octubre de 2014 pel Llobregat al Consell d’Administració de

e setembre de 2014 han emès un informe favorable sobre la proposta de la Societat Concessionària d’actualització de la tarifa aplicable al subministrament a través de la xarxa Ter-

de l’Agència Catalana de l’Aigua, aprovats pel Decret 86/2009, de 2 de juny, estableix que correspon al Consell de la Xarxa d’Abastament Llobregat elevar a l’òrgan competent de la Generalitat la proposta de tarifes a

amb l’article 8.2, l) del Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, correspon a l’Agència Catalana de l’Aigua l’ordenació dels serveis d’abastament en provació de les corresponents tarifes, i que, de conformitat amb l’article 31.3 del mateix text legal correspon al Consell d’Administració aprovar les tarifes del servei d’abastament en alta, vist l’informe favorable de 30 de setembre

la tarifa de subministrament d’aigua en alta a través de la xarxa Llobregat al municipi de Badia del Vallès per l’any 2014, en els

2014 ) = 0,137503 €/m3 Les determinacions del present acord són aplicables a les facturacions que es realitzin amb posterioritat a la seva notificació a la Societat Concessionària.

Contra aquest acord, que té la naturalesa d’acte de tràmit, no es pot interposar cap recurs administratiu ni jurisdiccional. No obstant això, les persones interessades

(10)

poden al·legar la seva oposició per a la seva consideració en l’acord que posi fi al procediment.

La proposta és aprovada per assentiment dels consellers presents.

6. Assumptes sobrevinguts i urgents.

El president informa que el Sr. Tost s'excusa de no haver pogut arribar a l'hora.

7. Torn obert de paraules.

No n’hi ha.

Sense més assumptes que tractar, el President anuncia que és previst que la propera sessió del Consell tingui lloc l'1 de desembre a les 12 hores, i aixeca la sessió a les 17:15 hores.

Pablo Herráez Vilas Secretari del Consell

Barcelona, 1 de desembre de 2014

poden al·legar la seva oposició per a la seva consideració en l’acord que posi fi al

La proposta és aprovada per assentiment dels consellers presents.

6. Assumptes sobrevinguts i urgents.

El president informa que el Sr. Tost s'excusa de no haver pogut arribar a l'hora.

7. Torn obert de paraules.

mptes que tractar, el President anuncia que és previst que la propera sessió del Consell tingui lloc l'1 de desembre a les 12 hores, i aixeca la sessió a les 17:15 hores.

de desembre de 2014

Vist i plau

Jordi Agustí i Vergés President del Consell

Pàgina 10 de 10

poden al·legar la seva oposició per a la seva consideració en l’acord que posi fi al

El president informa que el Sr. Tost s'excusa de no haver pogut arribar a l'hora.

mptes que tractar, el President anuncia que és previst que la propera sessió del Consell tingui lloc l'1 de desembre a les 12 hores, i aixeca la sessió a les 17:15 hores.

(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :