• No se han encontrado resultados

Per prendre part en aquesta convocatòria, els aspirants han de complir els requisits següents:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Per prendre part en aquesta convocatòria, els aspirants han de complir els requisits següents:"

Copied!
18
0
0

Texto completo

(1)

B

Butlletí Oficial de la Província de BarcelonaData 21-5-2021CVE 202110075734Pàg. 1-18https://bop.diba.cat

A

1-18 ANUNCI

Anunci de l’Ajuntament de Calella, sobre provisió de places.

Per resolució del tinent d’alcaldia de Recursos Interns PRP2021/897 de 13 de maig, s’aproven les modificacions de les bases reguladores que han de regir la convocatòria per a la creació d’una borsa de caporal de la Policia Local, mitjançant el sistema de concurs oposició en torn lliure, escala d’administració especial, subescala de serveis especials, classe policia local, categoria de caporal, grup de titulació C2, que tindrà una vigència de dos anys o fins que es creï una nova borsa d’interinatge d’aquesta mateixa escala, subescala, classe i categoria, que varen ser aprovades anteriorment per resolució del tinent d’alcaldia de Recursos Interns PRP 2021/248 de 22 de febrer, publicades en el Butlletí Oficial de la Província de 4 de març i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de març de 2021.

BASES DE CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA PER A LA COBERTURA DE LLOCS DE TREBALL DE CAPORAL DE POLICIA INTERNINAMENT MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ

PRIMERA. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

Aquestes bases tenen per objecte la regulació del procés de selecció per a la cobertura temporal de Llocs de treball de caporal de la Policia Local de Calella de forma interina en base al que preveu l’article 32.c) del Decret 233/2002, de 2 de setembre, pel qual s’aprova el reglament d’accés, promoció i mobilitat de les Policies Locals. Llocs de treball del Grup C2 (C1 a efectes administratius) i nivell de destinació 18. El sistema de selecció serà de concurs oposició.

A aquestes bases els seran d'aplicació del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova la Llei de l’Estatut Basic de l’Empleat Públic; el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local; el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i la resta de normativa vigent en la matèria, i el Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s’aprova el reglament d’accés, promoció i mobilitat de les Policies Locals.

SEGONA. REQUISITS DELS ASPIRANTS

Per prendre part en aquesta convocatòria, els aspirants han de complir els requisits següents:

a) Tenir ciutadania espanyola, de conformitat amb les lleis vigents.

b) Tenir un mínim de 2 anys d’antiguitat com a funcionari o funcionària de carrera en la categoria immediatament inferior respectiva del cos de policia local de l’ajuntament de Calella, i també d’altres cossos de policia local de Catalunya.

c) Estar en alguna de les situacions administratives següents: servei actiu, serveis especials o servei en comunitats autònomes o serveis en altres administracions.

d) No superar l’edat establerta per a la jubilació.

e) Estar en possessió del títol de graduat o graduada en educació secundària, graduat o graduada escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre equivalent o superior.

(2)

B

Butlletí Oficial de la Província de BarcelonaData 21-5-2021CVE 202110075734Pàg. 2-18https://bop.diba.cat

A

2-18

f) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria.

g) No haver estat condemnat per cap delicte. No estar inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que l’aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.

h) Posseir els permisos de conduir de les classes A i B.

i) Compromís de portar armes, que es prendrà mitjançant declaració jurada.

Tots els requisits s'han de complir el darrer dia de presentació de sol·licituds, i han de mantenir- se durant el procés.

TERCERA. SOL·LICITUDS

Les sol·licituds per prendre part en el procés de selecció s'han de presentar al Registre General de l'Ajuntament, dins el termini improrrogable de 20 dies naturals, a comptar des del següent al de la publicació de la convocatòria al DOGC, i s'han d'adreçar al president/a de la Corporació.

També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a l'article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Els aspirants han de manifestar en aquesta sol·licitud que reuneixen tots i cadascun dels requisits exigits en la base segona, d'acord amb les condicions establertes a la legislació vigent.

Les sol·licituds s’han d’adreçar a l’Ajuntament de Calella, mitjançant el model normalitzat de participació per processos de selecció i han d’estar signades per l’aspirant. Els exemplars de sol·licituds estan a disposició dels interessats al servei d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Calella i també es poden obtenir en la pàgina web municipal http://www.calella.cat.

Els aspirants hauran de presentar únicament, juntament amb la sol·licitud específica de participació per processos de selecció, els següents documents:

a. Sol·licitud específica per a participar en el procés selectiu que es troba a disposició dels aspirants a la pàgina web de l’Ajuntament de Calella http://www.calella.cat.

b. Relació de mèrits al·legats segons el model facilitat per l’Ajuntament. Els aspirants no han de presentar prèviament cap documentació acreditativa dels mèrits. L’acreditació dels mèrits l’hauran de presentar posteriorment els candidats que hagin superat tots els exercicis previs a la prova mèdica.

No seran acceptades les sol·licituds que no compleixin i/o no presentin el model normalitzat específic de la sol·licitud per a participar en el procés de selecció d’acord amb el model de

“Sol·licitud de participació en processos de selecció”.

La falta de presentació del document normalitzat de la relació de mèrits “Relació de documents acreditatius dels mèrits al·legats” comportarà la no valoració de cap mèrit, ja que el tribunal tan sols valorarà els mèrits relacionats en el document específic i proporcionat per l’Ajuntament de Calella. En cas que aquest document no estigui correctament omplert comportarà la no valoració de la puntuació.

Per la mera concurrència als processos selectius s’entén que l'aspirant accepta íntegrament aquestes bases.

La documentació acreditativa haurà de ser presentada posteriorment. L’aspirant no ha de presentar més documentació que la requerida inicialment.

(3)

B

Butlletí Oficial de la Província de BarcelonaData 21-5-2021CVE 202110075734Pàg. 3-18https://bop.diba.cat

A

3-18

Un cop finalitzats els exercicis previs a les prova mèdica s’obrirà un període de presentació de documentació de cinc dies naturals per tal que, els/les aspirants que les hagin superat, puguin aportar la documentació acreditativa dels mèrits al·legats en el currículum per a concursar.

Amb la presentació de la sol·licitud les persones aspirants:

• Accepten mantenir vigents els carnets de conduir B i A d’acord amb les condicions establertes en la legislació vigent.

• Donen el seu consentiment a la recollida i tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en aquesta convocatòria i per a la tramitació del procés selectiu d’acord amb la normativa vigent.

• Atorguen l’autorització expressa per tal que des de l’Ajuntament de Calella es demani, respecte de la personal interessada, els antecedents que en pugin constar al registre Central de Penats i Rebels.

Presentació per correu administratiu. Les sol·licituds que es presentin a través de les oficines de Correus, es lliuraran en les oficines de Correus, abans de la finalització del termini de presentació d’instàncies, en sobre obert, per ser datades i segellades pel personal funcionari de Correus abans de la seva certificació. Només així, s’entendrà que van tenir la seva entrada el dia de la seva presentació en correus.

Quan les instàncies no siguin presentades en el Registre General d’aquest Ajuntament l’aspirant haurà d’anunciar l’enviament al departament de Recursos Humans (aj035.laboral@calella.cat) dins del període de presentació d’instàncies. De no trametre aquest avís en termini, la instància no serà admesa en cap cas.

Protecció de dades de caràcter personal

D’acord amb el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consell, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de les personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD), us informem que les dades que ens faciliteu s'inclouran al fitxer “Recursos Humans” propietat de l’Ajuntament de Calella. Així mateix, us informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes inclosos en la legislació vigent mitjançant sol·licitud expressa adreçada al Registre General ubicat a la Plaça de l'Ajuntament, 9 Referència “Protecció de dades de caràcter personal”.

Amb la formalització i presentació de la sol·licitud els/les aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per a prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d’acord amb la normativa vigent.

Els/les aspirants, en base a la Llei de protecció de dades, seran nomenats pel nom i el cognom fins l’inici del procés selectiu, moment en el que seran nomenats única i exclusivament en tots els tràmits pel número de registre de la seva sol·licitud.

QUARTA. LLISTA D'ASPIRANTS

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la presidència de la corporació, o persona amb competència delegada, en el termini màxim d'un mes dictarà resolució aprovant les llistes d'aspirants admesos i exclosos provisional. En l’esmentada resolució s’han d’indicar el lloc on es troben exposades al públic les llistes completes certificades d’aspirants admesos i exclosos.

L’esmentada resolució també concedirà un termini de deu dies per a esmenes o reclamacions possibles.

(4)

B

Butlletí Oficial de la Província de BarcelonaData 21-5-2021CVE 202110075734Pàg. 4-18https://bop.diba.cat

A

4-18

Les errades materials de fet es podran esmenar, en qualsevol moment, d’ofici o a petició dels interessats. Les al·legacions presentades seran resoltes en el termini màxim de trenta dies, transcorregut el qual, sense que s'hagi dictat resolució, les al·legacions s'entendran desestimades i es considerarà elevada a definitiva la llista d’aspirants admesos i exclosos i no caldrà tornar a publicar-la.

En la resolució que es faci publica la constitució del Tribunal Qualificador, es determinarà el lloc, data i hora de la seva constitució i la data de realització de la primera de les proves a realitzar pels candidats.

CINQUENA. TRIBUNAL QUALIFICADOR

El tribunal qualificador estarà integrat per un nombre senar de persones designades per la corporació i formades per un president i vocals amb la següent distribució:

a) Un terç ha de ser integrat per membres o persones funcionàries de la mateixa corporació.

b) Un altre terç ha de ser integrat per personal tècnic especialitzat en aquesta matèria.

c) El terç restant ha de ser integrat per personal proposat pel Departament d’Interior, entre els quals hi haurà com a mínim, una persona proposada per l’Institut de Seguretat Pública i una per la Direcció General d’Administració de Seguretat.

En cas que el secretari no sigui membre del Tribunal, actua amb veu però sense vot.

El tribunal ha d'estar integrat, a més, pels membres suplents respectius que han de ser designats conjuntament amb els titulars.

La designació del tribunal s'ha de fer pública al tauler d'anuncis de l'ajuntament, com a mínim 15 dies abans de les proves.

El tribunal no pot constituir-se ni actuar sense l'assistència de més de la meitat dels seus membres, titulars o suplents indistintament, a més de la del president o presidenta i del secretari o secretària o de les persones que els substitueixin.

El tribunal pot disposar la incorporació a les seves tasques de tècnics i tècniques especialistes per a totes o algunes de les proves, els quals actuaran amb veu però sense vot per debatre, en les sessions del tribunal, les qüestions que se’ls sotmetin relatives a les matèries de la seva competència.

Als efectes previstos en el Real Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei (BOE 30/05/02), el tribunal qualificador és classifica en la categoria tercera.

SISENA. PROCÉS DE SELECCIÓ

El sistema de selecció serà el de concurs oposició.

El procediment de selecció haurà de vetllar especialment per tal que les proves a superar tinguin connexió amb l’adequació al desenvolupament de les tasques dels llocs de treball convocats, incloent-se, en el seu cas, les proves pràctiques que siguin necessàries. La selecció consisteix en la valoració de determinades condicions de formació, mèrits o nivell d’experiència relacionats amb la tasca policial a exercir i en la superació de les proves corresponents, inclosos el curs selectiu i el període de pràctiques. La puntuació obtinguda en la fase de concurs no podrà aplicar-se per superar els exercicis de la fase d’oposició

El lloc, la data i l'hora del començament de la primera prova de l'oposició de cadascun dels processos selectius convocats seran anunciats en la forma prevista en la base 4 i es realitzarà les proves següents a continuació de la primera. Si la data de celebració d'alguna prova del procés selectiu no coincidís amb la data assenyalada per a la primera prova, s'haurà de fer públic en el

(5)

B

Butlletí Oficial de la Província de BarcelonaData 21-5-2021CVE 202110075734Pàg. 5-18https://bop.diba.cat

A

5-18

tauler municipal d'anuncis. Aquest avís es farà, com a mínim, amb dos dies d'antelació al començament de l'exercici, si es tracta de la continuació del mateix exercici, o de tres dies, si es tracta d'una altra prova.

Els/les aspirants seran convocats/des per a cada exercici en una sola crida. La no presentació d'un opositor a qualsevol dels exercicis en el moment de ser cridat determinarà automàticament la pèrdua del seu dret a participar en els exercicis successius, quedant l'opositor exclòs del procediment selectiu, llevat dels casos de força major, degudament acreditats i valorats lliurement pel tribunal, el qual podrà efectuar una nova crida quan ho consideri oportú.

Per determinar l'ordre d'actuació dels aspirants, si es fa necessari establir algun torn per raó de la disponibilitat del material per realitzar els exercicis pràctics o per qualsevol altra causa que impedeixi d'examinar-los simultàniament, iniciaran la prova els aspirants el cognom dels quals comenci per la lletra que resulti del sorteig prèviament realitzat per al procés selectiu que correspongui davant la Secretaria municipal, i es publicarà al tauler d’anuncis de l’Ajuntament com a mínim amb 15 dies d’antelació.

Durant la realització del procés selectiu els aspirants no podran fer ús de telèfons mòbils ni altres mitjans de comunicació amb l’exterior, ni podran sortir del recinte on es dugui a terme la prova selectiva durant la realització d’aquesta. L’incompliment d’aquestes normes o bé les actituds de falta de respecte o consideració envers la resta d’aspirants del procés selectiu o envers el propi Tribunal comportaran l’expulsió de l’aspirant en qüestió de forma immediata del procés selectiu, la qual cosa es farà constar de forma expressa en l’acta emesa pel Tribunal.

En les proves selectives que es realitzin pel sistema de concurs oposició, la fase de concurs – que no tindrà caràcter eliminatori- serà posterior a la fase d’oposició. La puntuació obtinguda a la fase de concurs en cap cas no serà aplicada per superar la fase d'oposició, la superació de la qual s'ha de realitzar de forma independent. Alhora, la valoració dels mèrits dels/de les aspirants sols podrà atorgar a aquesta valoració una puntuació proporcionada que no determinarà, en cap cas, per si mateixa el resultat del procés selectiu.

Si el tribunal té coneixement que algun dels aspirants no reuneix íntegrament els requisits per participar en la convocatòria, en qualsevol moment del procés selectiu podrà proposar, amb audiència prèvia de l'interessat, la seva exclusió i, si escau, es posaran en coneixement de les autoritats pertinents les inexactituds o falsedats comprovades als efectes pertinents.

SETENA. EXERCICIS DE LA FASE D’OPOSICIÓ

Les proves de la fase d’oposició, totes elles obligatòries i eliminatòries, seran les que a continuació es determinen.

Exercici. Aptitud física

Aquesta prova té per objecte comprovar, entre d’altres, les condicions de força, agilitat, rapidesa i resistència de l’aspirant. Consta de les subproves que s’especifiquen en l’annex 3 d’aquestes bases.

Per a la realització d’aquesta prova els i les aspirants han de lliurar al tribunal un certificat mèdic oficial, original o fotocopia compulsada, expedit com a màxim tres mesos abans de la realització de la mateixa, en el qual es faci constar que reuneixen les condicions físiques necessàries per a portar-les a terme. La no presentació d’aquest certificat comporta l’exclusió automàtica de l’aspirant del procés selectiu.

Per a la realització d’aquesta prova, les persones aspirants hauran de presentar-se obligatòriament amb roba i calçat esportiu.

(6)

B

Butlletí Oficial de la Província de BarcelonaData 21-5-2021CVE 202110075734Pàg. 6-18https://bop.diba.cat

A

6-18

Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l’assessorament de persones tècniques especialitzades en educació física.

L’ordre de realització de les diferents subproves físiques vindrà establert per l’organització dels/de les aspirants en els grups que determini l’òrgan seleccionador, i s’hauran de realitzar totes i cadascuna de les subproves físiques.

Exercici. Teòric

Els aspirants han d'exposar per escrit, en el temps màxim de 90 minuts, dos temes escollits pel tribunal i relacionats amb les matèries de l'annex I. El tribunal pot disposar que cada aspirant llegeixi el seu exercici i li pot demanar els aclariments que consideri oportuns.

Els temes seran escollits mitjançant el sistema de sorteig, extraient el secretari/a del tribunal els dos temes d’una bossa i/o urna, d’entre temes de l’Annex 1.

Exercici. Pràctic

El tribunal proposa als opositors un cas pràctic que han de resoldre per escrit en el temps màxim de 60 minuts. El tribunal pot disposar que cada aspirant llegeixi el seu exercici i li pot demanar els aclariments que consideri oportuns.

Els casos pràctics versaran sobre els temes de l’Annex 1.

Exercici. Coneixement de la llengua catalana

Consisteix en la realització d'exercicis de coneixements sintàctics i de comprensió de la llengua catalana i, si escau, en la realització d'una entrevista amb una persona experta que permeti valorar-ne els coneixements orals.

Queden exempts de realitzar aquesta els i les aspirants que acreditin documentalment, dins el termini de presentació de les sol·licituds, posseir el certificat de nivell intermedi de català (B) de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura, o equivalent o superior.

Poden restar igualment exempts de realitzar aquesta prova els i les aspirants que, en algun procés de selecció per a l’accés a la condició de funcionari públic, hagin superat una prova o un exercici de coneixements de llengua catalana del mateix nivell o superior al que s’hi esmenta, sempre i quan aportin la documentació que acrediti aquesta circumstància.

Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l’assessorament de persones tècniques especialitzades en normalització lingüística.

Exercici. Psicotècnic

Consisteix en una bateria de tests objectius que compleixin els requisits de validesa i fiabilitat i hagin estat baremats, estandaritzats i tipificats en una àmplia mostra de població que permeti garantir la confiança en els resultats obtinguts.

Aquest exercici ha de contenir, com a mínim, proves aptitudinals i proves de personalitat adequades al perfil requerit per a l’exercici de les funcions policials.

A criteri de l’equip avaluador, es podrà complementar aquest exercici amb una entrevista de les persones aspirants, per contrastar i ampliar el resultat de les proves psicotècniques i poder determinar l’adequació de la persona aspirant al perfil professional desitjat. En aquest cas, a les entrevistes hi ha d’estar present, com a mínim, una persona integrant del tribunal.

(7)

B

Butlletí Oficial de la Província de BarcelonaData 21-5-2021CVE 202110075734Pàg. 7-18https://bop.diba.cat

A

7-18

Per a realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l’assessorament de persones tècniques especialitzades en proves psicotècniques.

La falsedat demostrada en les respostes comportarà l'eliminació de l'aspirant. Exercici. Prova de competència

Consistirà en la realització d’un qüestionari competencial adequat al perfil requerit. Aquest exercici avaluarà les característiques personals i professionals requerides per al desenvolupament de les funcions policials de Caporal, a més de les orientades a acreditar competències de comandament: Desenvolupament de persones i equips, Comprensió interpersonal, Influència i persuasió, Presa de decisions, Direcció de persones.

Aquesta prova es complementarà amb una entrevista competencial semiestructurada que es durà a terme per contrastar els resultats del test de competències i completar l’explicació de les competències requerides per al lloc de treball.

En l’entrevista, que serà realitzada en català i castellà.

Exercici. Reconeixement mèdic

Consisteix en un reconeixement mèdic, realitzat per metges o metgesses col·legiats, per comprovar que no es detecta en els o les aspirants l’existència de cap de les exclusions mèdiques establertes en l’annex 2 d’aquesta convocatòria.

VUITENA. DESENVOLUPAMENT DE LA FASE DE CONCURS En la fase de concurs es valoraran els mèrits en la forma següent:

8.A) Experiència professional (puntuació màxima 3 punts):

A1 Per haver exercit com agent de la policia local:

Per cada any complet → 0,20 punts. Per fraccions menors o majors es farà el prorrateig en funció del temps efectiu de prestació de serveis.

→ La puntuació total d'aquest subapartat 8.A.1 no podrà ser superior a 2 punts.

A2 Per haver exercit tasques de responsabilitat (nivell caporal o superior) exercides a qualsevol Cos de Policia (degudament justificades): Per cada any complet → 0,40 punts.

Per fraccions menors o majors es farà el prorrateig en funció del temps efectiu de prestació de serveis.

→ La puntuació total d'aquest subapartat 8.A.2 no podrà ser superior a 1 punts.

8.B) Titulacions, formació, tasques de docència, català superior, recompenses (puntuació màxima 5 punts):

8.B1.Titulacions acadèmiques

• Batxillerat superior o equivalent → 0,25 punts.

• Diplomatura universitària o equivalent → 0’50 punts

• Llicenciatura universitària → 0’75 punt.

• Estudis de grau de 240 crèdits → 0’50 punts.

• Estudis de grau de 300 crèdits → 0’75 punts.

→ La puntuació total d'aquest subapartat 8.B. no podrà ser superior a 0,75 punts.

(8)

B

Butlletí Oficial de la Província de BarcelonaData 21-5-2021CVE 202110075734Pàg. 8-18https://bop.diba.cat

A

8-18

Les titulacions acadèmiques es valoraran quan siguin rellevant per al lloc de treball de la categoria corresponent, d’acord amb els coneixements requerits, competència i funcions pròpies de les categories objecte de la convocatòria.

8.B.2) Formació professional:

B.2.1 Per cursos organitzats o homologats per l'Escola de Policia de Catalunya o altres organismes oficials, realitzats amb aprofitament o sense. No es poden comptabilitzar el curs específic per accés a les categories d’agent i de caporal:

- Per cursos de durada fins a 25 hores → 0,20 punts per curs amb aprofitament i 0,10 sense.

- Per cursos de 26 a 40 hores → 0,40 punts per curs amb aprofitament i 0’20 sense.

- Per cursos de 41 a 100 hores → 0,60 punts per curs amb aprofitament i 0’30 sense.

- Per cursos de més de 100 hores → 0,80 punt per curs amb aprofitament i 0’40 sense.

→ La puntuació total d'aquest subapartat 8.B.2.1 no podrà ser superior a 1,25 punts.

B.2.2 Per altres cursos o seminaris relacionats amb la professió, realitzats amb aprofitament o sense:

- Per cursos de durada fins a 25 hores → 0,10 punts per curs amb aprofitament i 0,05 sense.

- Per cursos de 26 a 40 hores → 0,20 punts per curs amb aprofitament i 0,10 sense.

- Per cursos de 41 a 100 hores → 0,30 punts per curs amb aprofitament i 0,15 sense.

- Per cursos de més de 100 hores → 0,40 punts per curs amb aprofitament i 0’20 sense..

→ La puntuació total d'aquest subapartat 8.B.2.2 no podrà ser superior a 0,50 punts.

Els aspirants han d'acreditar documentalment la durada en hores dels cursos realitzats, si no hi consta la durada, seran computats com a cursos de durada de fis a 25 hores (amb o sense aprofitament).

Els cursos de formació i perfeccionament solament es valoraran si versen sobre matèries relacionades amb les funcions pròpies de les categories objecte de la convocatòria.

8.C) Experiència en tasques de docència:

C.1 Per haver impartit cursos a membres de cossos policials → 0'10 punt per cada 20 hores fins un màxim de 0’70.

C.2 Per haver impartit cursos en qualsevol institució pública o privada → 0'05 punts per cada 20 hores fins un màxim de 0'30.

Els cursos impartits solament es valoraran si versen sobre matèries relacionades amb les funcions pròpies de les categories objecte de la convocatòria.

→ La puntuació total d'aquest subapartat 8.C no podrà ser superior a 1 punt.

8.D) Nivell de coneixement de la llengua catalana:

Es valoraran els certificats superiors al nivell intermedi de català (B2) de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura, o altres equivalents, fins a un màxim d’1 punt.

- Certificat de nivell de suficiència C1 (C) - 0,50 punts.

- Certificat de nivell superior de català (D) - 1,00 punt.

(9)

B

Butlletí Oficial de la Província de BarcelonaData 21-5-2021CVE 202110075734Pàg. 9-18https://bop.diba.cat

A

9-18

→ La puntuació total d'aquest subapartat 8.E no podrà ser superior a 1 punt.

8.E) Recompenses i distincions

Es valoraran les recompenses i distincions pròpies dels cossos de policia local o de la resta de forces i cossos de seguretat quan siguin rellevants en relació amb les funcions de la categoria de caporal.

→ La puntuació total d'aquest subapartat 8.E no podrà ser superior a 0,50 punts.

La puntuació total de la fase de concurs no pot ser, en cap cas, superior a:

3 punts per la experiència professional.

5 punts per la resta de mèrits (titulacions, formació, tasques de docència, català superior, recompenses.

NOVENA. QUALIFICACIONS DELS I LES ASPIRANTS I PROPOSTA DE NOMENAMENT Tots els exercicis són obligatoris i eliminatoris.

Exercici proves físiques: es considerarà com a apte/a o no apte/a. Per ser declarat/da apte/a cal obtenir la puntuació mitjana prevista a l’annex 3 de totes les subproves. Una subprova realitzada de forma incorrecte i/o puntuada amb zero punts comporta l'eliminació de la persona aspirant del procés selectiu.

Exercici prova teòrica: es puntuarà de zero a 10 punts, i restaran eliminats els candidats que obtinguin una puntuació inferior a 5.

Exercici prova pràctica: es puntuarà de zero a 10 punts, i restaran eliminats els candidats que obtinguin una puntuació inferior a 5.

Exercici prova de català: es considerarà d’apte o no apte.

Exercici prova psicotècnica: es considerarà d’apte o no apte.

Exercici prova de competència: es puntuarà de 0 a 10 punts, aquesta prova no te caràcter eliminatori.

Exercici prova mèdica: es considerarà d’apte o no apte.

La qualificació final de cada aspirant s'obté sumant, a les qualificacions obtingudes a la fase d'oposició, les obtingudes a la fase de concurs.

Prèviament a la realització de la prova medica, es farà públic un llistat ordenat dels aspirants amb les puntuacions finals atorgades a cada un d'ells conformant la borsa d’interinitat per a futures crides. Es cridarà als candidats, en nombre igual als llocs i/o places a cobrir, per tal que facin la prova mèdica.

Els professionals als quals s'encarregui la realització de la prova mèdica, lliuraran al tribunal un informe de cada un dels aspirants.

En cas que algun aspirant no superi la prova medica, el tribunal cridarà el següent de la llista que hagi superat les proves anteriors per tal que el faci.

(10)

B

Butlletí Oficial de la Província de BarcelonaData 21-5-2021CVE 202110075734Pàg. 10-18https://bop.diba.cat

A

10-18

Els aspirants que siguin considerats aptes en la prova mèdica seran proposats a l'alcaldia per al seu nomenament per a ocupar interinament els llocs i/o places de Caporal de Policia.

Els aspirants proposats hauran de presentar al departament de recursos humans de corporació, en el termini màxim de vint dies, els documents acreditatius de les condicions exigides a la base segona.

Si dins del termini esmentat, i tret dels casos de força major, els aspirants proposats no presenten la documentació o no reuneixen els requisits exigits, no podran ser nomenats i quedaran anul·lades totes les seves actuacions, sens perjudici de la responsabilitat en què puguin haver incorregut per falsedat.

DEZENA.- FUNCIONAMENT DE LA BORSA

Les persones candidates que hagin superat els exercicis previs a la prova mèdica, integraran la borsa de treball de caporals interins i restaran a l’espera de ser cridades per l’Ajuntament de Calella quan es produeixi la necessitat de nomenament interí.

Les persones aspirants aprovades i no nomenades restaran en una llista d’espera per cobrir provisionalment vacants que es puguin produir, durant un període màxim de dos anys de conformitat amb el que preveu l’article 95.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol. o fins que es creï una nova borsa d’interinatge d’aquesta mateixa escala, subescala, classe i categoria.

quedant anul·lades totes les borses de treball anteriors d’aquesta mateixa escala, subescala, classe i categoria, o fins que es creï una nova borsa que anul·li aquesta.

Quan una persona aspirant finalitzi el seu nomenament com a interí, s’incorporarà novament a la borsa.

La persona que no accepti la proposta de nomenament mantindrà la seva posició a la borsa per ulteriors necessitats, sempre i quan ho justifiqui d'acord amb les situacions següents:

• Trobar-se en situació de permís de maternitat o paternitat, adopció o acolliment

• Intervenció quirúrgica o hospitalització.

Seran causes d’exclusió de la borsa de treball:

• No reunir els requisits necessaris per a ser nomenats d’acord amb els requisits exigits a cada nomenament.

• Haver manifestat de forma expressa per part de la persona aspirant la voluntat de ser exclòs de la borsa.

• La no incorporació efectiva injustificada al lloc de treball el primer dia de nomenament excepte que concorri alguna causa justificada de suspensió.

• Ser sancionat a conseqüència d’un expedient disciplinari a l’Ajuntament de Calella quan la sanció sigui ferma.

• Rebutjar una oferta de treball, llevat que concorri alguna causa justificada del rebuig per part de la persona aspirant.

ONZENA. CIRCUMSTÀNCIES DEL CESSAMENT I PERÍODE DE DURADA DE L’INTERINATGE

Seran motius de cessament les següents circumstàncies:

a) En prendre possessió com a funcionaris i funcionàries de carrera els i les aspirants aprovats en la convocatòria en què s’incloguin les places ocupades pel personal interí.

b) En incorporar-se al lloc de treball els funcionaris i funcionàries de carrera que estiguin en situació administrativa amb dret a la reserva dels llocs de treball.

c) Quan no calguin els seus serveis.

d) Pel transcurs del període per al qual van ser nomenats.

e) Per renúncia de la persona interessada.

(11)

B

Butlletí Oficial de la Província de BarcelonaData 21-5-2021CVE 202110075734Pàg. 11-18https://bop.diba.cat

A

11-18

f) Per aplicació de la sanció de suspensió de funcions per falta qualificada com a greu o molt greu o per la separació del servei, acreditada mitjançant la instrucció d’expedient disciplinari conforme al que disposa la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals.

DOTZENA. INCIDÈNCIES

Mentre estigui constituït, el tribunal qualificador està facultat per resoldre els dubtes que sorgeixin en l'aplicació d'aquestes bases i podrà adoptar els acords que corresponguin en tots els supòsits no previstos en elles, per tal de facilitar el desenvolupament normal del procés selectiu, els quals podran ser objecte de recurs d’alçada davant de l’Alcalde, en el termini màxim d’un mes a comptar des de l’endemà a la data de la seva notificació o publicació. Abans de la constitució del tribunal i després que aquest hagi efectuat la seva proposta aquesta facultat correspondrà a l’Alcaldia.

Per a tot el que no estigui previst expressament en aquestes bases es recorrerà al que disposa l’Estatut bàsic de l’empleat públic, el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre i el Decret 214/1990 de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei dels ens locals, el Decret 233/2002 d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals i a la resta de normativa aplicable.

TRETZENA. RÈGIM D’IMPUGNACIONS I AL·LEGACIONS

Contra l’acord d’aprovació d’aquestes bases generals, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la sala d'aquesta jurisdicció del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptadors a partir de l’endemà de la seva publicació íntegra al BOP, de conformitat amb el que disposa l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l’òrgan que ha pres l’acord en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al BOP, segons el que disposen d’acord amb l’article 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Contra les resolucions definitives de l’Alcaldia, les persones interessades podran interposar recurs potestatiu de reposició dins el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació o notificació, o directament recurs contenciós administratiu davant la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació o notificació.

Contra els actes de tràmit del tribunal de selecció que decideixin directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinin la impossibilitat de continuar en el procés selectiu, produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant l’Alcaldia, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al tauler d’anuncis de la corporació.

Contra els actes de tràmit del tribunal de selecció no inclosos en l’apartat anterior, els/les aspirants, al llarg del procés selectiu, podran formular totes les al·legacions que estimin pertinents per a la seva consideració en el moment de fer-se pública la puntuació final del procés selectiu.

Per la mera concurrència als processos selectius s'entén que l’aspirant accepta íntegrament aquestes bases, tret que, prèviament, hagi exercit el seu dret a impugnar-les.

(12)

B

Butlletí Oficial de la Província de BarcelonaData 21-5-2021CVE 202110075734Pàg. 12-18https://bop.diba.cat

A

12-18 ANNEX 1

1. La Constitució Espanyola: Drets fonamentals i llibertats públiques. La funció policial en el marc constitucional.

2. Deontologia policial: Normes bàsiques d'actuació i codis de conducta.

3. Els diferents cossos policials a l'Estat Espanyol: Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat.

4. Coordinació i col·laboració entre cossos policials: Normes bàsiques de coordinació i col·laboració. Competències específiques i competències compartides. Les juntes locals de seguretat. Els convenis de col·laboració.

5. Competències municipals en matèria de seguretat i de protecció civil: La policia local com a servei públic.

6. Estructura, organització i funcions de les policies locals: Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals.

7. La policia local com a cos armat: Reial decret 137/1993, de 29 de gener, que aprova el Reglament de Armes. Decret 219/1996, de 12 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'armament de les policies locals.

8. Drets i deures dels membres de les policies locals: El règim disciplinari aplicable.

9. La delinqüència: Realitat i causes. El paper de les administracions locals en la prevenció i el control.

10. El Codi penal: Els delictes, les faltes i les penes.

11. La jurisdicció penal: Òrgans i competències.

12. La denúncia: Concepte i classes. El dret i el deure de denunciar. Efectes de la denúncia.

13. L'atestat policial: Estructura. Valor dels atestats policials.

14. La detenció: Concepte. Supòsits legals en què és procedent la detenció. Els drets del detingut.

15. La protecció del medi ambient. El delicte ecològic.

16. Estrangeria: Drets i llibertats dels estrangers, situacions d'irregularitat, actuacions policials.

17. L'entrada i registre: Requisits, formalitats i supòsits excepcionals.

18. Protecció de la seguretat ciutadana: Llei orgànica 4/2015, de 30 de març.

19. Delictes en què poden incórrer els policies en l'exercici del seu càrrec.

20. Control de drogues i estupefaents: Regulació, actuacions policials.

21 Policia administrativa: Principals infraccions a les ordenances municipals, estructura de les denúncies i règim sancionador.

22. Espectacles públics i activitats recreatives: Competències, regulació i règim sancionador.

23. La venda ambulant: regulació i règim sancionador.

24. Impacte ambiental dels fums i els sorolls: Regulació i control.

25. Seguretat viària: normativa sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.

26. La prevenció dels accidents de trànsit: Plans d'actuació. Pla municipal de seguretat viària.

27. El procediment sancionador en matèria de trànsit.

28. La retirada de vehicles de la via pública: Supòsits i regulació.

29. Regulació en matèria de transports i procediments sancionadors: Especial referència als transports de mercaderies perilloses i als escolars.

30. Regulació jurídica i procediments d'actuació policial sobre conducció de vehicles sota els efectes de begudes alcohòliques, drogues o estupefaents.

31. Les ordenances municipals de Calella sobre Convivència Ciutadana i Via Pública i la de Sorolls i Vibracions.

32. Paper de la policia local en la protecció civil: Els plans bàsics d'emergències.

33. Policia assistencial: Objectius bàsics de la funció de policia assistencial, tècniques i àmbits d'actuació.

34. Policia comunitària: Concepte, funcions i organització.

35. Els ciutadans com a receptors dels serveis policials.

36. El treball d'equip: Coordinació i valoració del rendiment.

37. La planificació dels serveis.

38. La detenció de menors.

(13)

B

Butlletí Oficial de la Província de BarcelonaData 21-5-2021CVE 202110075734Pàg. 13-18https://bop.diba.cat

A

13-18 ANNEX 2

QUADRE D’EXCLUSIONS MÈDIQUES I. ANTROPOMETRIA:

—1 La dinamometria, amb l’estenòmetre de Blok, inferior a les 30 divisions en la mà dominant i a les 25 divisions en la mà no dominant, pel que fa als homes; i inferior a les 25 i 20 divisions, respectivament, en les mans dominant i no dominant, pel que fa a les dones.

—2 La capacitat vital, obtinguda amb l’espiròmetre, inferior als 3,5, litres en els homes, i als 3 litres en les dones.

II. MALALTIES, LESIONS I DEFECTES FÍSICS:

—1 Aparell circulatori

1.1 Insuficiència cardíaca en totes les seves possibles manifestacions, independentment de la seva causa.

1.2 Malformacions de cor o de grans vasos.

1.3 Lesions adquirides de cor o de grans vasos.

1.4 Trastorns de la conducció i del ritme cardíac.

1.5 Insuficiència coronària.

1.6 Pericarditis activa o residual.

1.7 Insuficiència arterial perifèrica.

1.8 Insuficiència venosa perifèrica.

1.9 Malformacions arteriovenoses. Shunt i aneurismes arterials. Linfedema.

1.10 Hipertensió arterial. Hipotensió simptomàtica.

—2 Aparell respiratori

2.1 Malalties respiratòries amb repercussió permanent o ocasional en la funció respiratòria.

2.2 Malformacions o lesions de les vies respiratòries altes o baixes, parènquima, pulmó, pleures o tòrax.

—3 Aparell genitourinari

3.1 Malformacions o lesions del tracte genitourinari.

3.2 Disfuncions urogenitals cròniques.

3.3 Nefropaties de qualsevol etiologia. Insuficiència renal. Hidronefrosi.

3.4 Litiasi del tracte urinari crònica.

3.5 Prolapse genital femení. Endometriosi.

—4 Aparell digestiu

4.1 Malformacions o lesions de l’aparell digestiu, inclosos el fetge, les vies biliars, el pàncrees exocrí i les glàndules salivals.

4.2 Disfuncions que comprometin la masticació, la deglució, la digestió o l’excreció.

4.3 Hèrnies i eventracions no tractades o recidivants.

4.4 Úlcera gastroduodenal.

4.5 Hepatopaties (inclouen alteracions metabòliques).

4.6 Malaltia inflamatòria crònica intestinal i síndrome de mala absorció.

4.7 Pancreopaties cròniques o recidivants.

—5 Sistema hematopoètic: hemopaties que a judici del tribunal limitin l’exercici de la funció policial.

(14)

B

Butlletí Oficial de la Província de BarcelonaData 21-5-2021CVE 202110075734Pàg. 14-18https://bop.diba.cat

A

14-18

—6 Aparell locomotor

6.1 Malformacions o lesions que incapacitin, limitin o comprometin el lliure moviment de qualsevol articulació o que puguin disminuir la força i l’agilitat de les extremitats, el tronc o el coll, o la seva repercussió estàtica.

6.2 Qualsevol altre procés de l’aparell locomotor que a judici del tribunal dificulti l’exercici de les funcions policials.

—7 Trastorns psiquiàtrics i sistema nerviós

7.1 Qualsevol tipus de psicosi o trastorn afectiu, neuròtic o de personalitat que afecti un adequat comportament social i laboral.

7.2 Retard mental, trastorn del desenvolupament psicològic o trastorn mental orgànic que incapaciti per a les funcions pròpies del lloc al qual aspira.

7.3 Trastorns mentals i del comportament causats per consum de substàncies psicotròpiques.

7.4 Símptomes i/o signes clínics biològics indicadors d’intoxicació exògena (detecció de metabòlits de drogues d’abús en l’orina).

7.5 Epilèpsia i/o antecedents seus. Convulsions sense filiar.

7.6 Malformacions o lesions del sistema nerviós central o perifèric.

7.7 Síndromes vertiginoses de qualsevol etiologia.

7.8 Tremolor. Tics o espasmes.

7.9 Trastorns de la son.

—8 Glàndules endocrines

8.1 Malformacions o disfuncions de les glàndules endocrines o mixtes.

8.2 Diabetis mellitus.

—9 Infeccions: qualsevol malaltia infectocontagiosa (vírica, bacteriana, micòtica o parasitària).

—10 Òrgans dels sentits

10.1 Lesions que puguin donar trastorns de la sensibilitat epicrítica o protopàtica o del funcionalisme neuromotor.

10.2 Agudesa visual monocular sense correcció inferior a 4/10.

10.3 Queratotomia radial.

10.4 Despreniment de retina.

10.5 Estrabisme manifest i no corregit.

10.6 Hemianòpsies o reduccions manifestes del camp visual.

10.7 Discromatòpsies.

10.8 Glaucoma.

10.9 Qualsevol altre procés patològic que, segons el parer dels facultatius que realitzin la prova, dificulti de manera important l’agudesa visual.

10.10 Agudesa auditiva que suposi una pèrdua entre 1.000 i 3.000 Hz a 35 dB o de 4.000 Hz a 45 dB.

10.11 Malformacions o lesions de l’oïda interna, mitjana o externa, que en comprometin el bon funcionament o en determinin afeccions cròniques.

10.12 Malformacions o lesions dels òrgans de la fonació (llavis, paladar, boca, cordes vocals, etc.) que comprometin la funció fonatòria normal.

10.13 Trastorns en la parla. Quequesa.

—11 Pell, fàneres i glàndules exocrines

11.1 Malformacions, tumoracions i lesions de la pell i les fàneres que puguin comprometre la funció policial.

11.2 Cicatrius que per la seva extensió, profunditat o estètica puguin comprometre la funció policial o facilitar la identificació.

(15)

B

Butlletí Oficial de la Província de BarcelonaData 21-5-2021CVE 202110075734Pàg. 15-18https://bop.diba.cat

A

15-18

11.3 Disfuncions de les glàndules exocrines que comportin compromís per a la funció policial.

11.4 Dermatosis generalitzades. Èczemes o psoriasis.

11.5 Tatuatges que siguin visibles amb la uniformitat reglamentària.

11.6 Altres alteracions dermatològiques que a judici del tribunal limitin o dificultin l’exercici de la funció policial.

—12 Altres

12.1 Processos neoplàsics.

12.2 Processos hereditaris amb repercussió permanent sobre funcions orgàniques 12.3 Malalties autoimmunes.

12.4 Diàtesi al·lèrgica.

12.5 Qualsevol afecció, lesió o disfunció que segons el criteri facultatiu pugui comprometre la funció policial.

(16)

B

Butlletí Oficial de la Província de BarcelonaData 21-5-2021CVE 202110075734Pàg. 16-18https://bop.diba.cat

A

16-18 ANNEX 3 PROVES FÍSIQUES

Proves físiques de les places de Caporal de la Policia Local 1. Course navette

L’objectiu de la prova és valorar la resistència aeròbica de la persona aspirant.

Descripció de la prova:

a) La persona aspirant se situarà darrere d’una de les dues línies paral·leles pintades a terra i distants entre si 20 metres.

b) Quan senti el senyal d’inici de la prova, la persona aspirant ha de córrer cap a l’altra línia, fins a trepitjar-la, i esperar tornar a sentir un altre senyal que emetrà el magnetòfon.

c) Cada senyal sonor indicarà que s’ha d’iniciar el desplaçament cap a la línia contrària, intentant seguir el ritme del magnetòfon, que serà progressivament més ràpid al llarg de la prova.

d) La persona aspirant repetirà constantment aquest cicle d’anada i tornada fins que no sigui capaç de trepitjar la línia quan senti el senyal del magnetòfon, moment en el qual s’acabarà la prova.

Durant el desenvolupament de la prova:

a) La línia s’haurà de trepitjar abans o en el moment en què se senti el senyal sonor.

b) La persona aspirant no podrà córrer cap a la línia contrària fins que no s’hagi sentit el senyal.

Valoració: es farà un sol intent, i es registrarà el darrer període que la persona aspirant sigui capaç de mantenir pel ritme imposat pel magnetòfon.

2. Llançament de pilota medicinal

Des de la posició inicial dempeus i amb les cames separades, s'agafa la pilota medicinal (5 quilos homes, 3 quilos dones) amb les dues mans i, des de darrera del clatell, es llança cap endavant per sobre el cap, sense aixecar el talons ni les puntes dels peus (es valorarà el millor de dos intents).

3. Abdominals en 1 minut

La persona aspirant es col·locarà estirada a terra amb les cames flexionades, els peus junts i els dits de les mans entrellaçats darrera del clatell. Un/a ajudant/a li subjectarà els peus i la persona aspirant haurà de realitzar el major nombre de flexions possible en el període d’1 minut, tocant amb els colzes els genolls en la flexió i el terra amb l'esquena en l’extensió. Es farà un sol intent.

4. Salt amb peus junts

La persona aspirant es col·locarà dreta davant d'una línia marcada a terra, sense trepitjar-la.

Des de la posició inicial, haurà de fer un salt cap endavant amb els peus lleugerament separats i paral·lels, a fi d'aconseguir la major distància possible respecte a la línia marcada a terra.

Es mesurarà la distància entre la línia i l'empremta deixada pel suport del cos que hi estigui més a la vora.

5. Velocitat

La persona aspirant se situarà darrere d’una de les dues línies paral·leles marcades a terra i distants entre si 50 metres.

Quan senti el senyal d’inici de la prova, la persona aspirant ha de córrer a la màxima velocitat fins arribar a l’altra línia en el mínim temps possible.

(17)

B

Butlletí Oficial de la Província de BarcelonaData 21-5-2021CVE 202110075734Pàg. 17-18https://bop.diba.cat

A

17-18 Barem d'aptitud física homes

Punts

Course Navette

Llançament

Pilota Abdominals

Salt peus

Junts Velocitat

10 10 >7,59 >59 >2,55 <6”8”’

9 9,5 7,20 – 7,59 55-59 2,46 - 2,55 6”- 6”9”’

8 9 6,80 – 7,19 50-54 2,36 - 2,45 7”- 7”2”’

7 8,5 6,40 – 6,79 45-49 2,26 - 2,35 7”3”’- 7”4”’

6 8 6,00 – 6,39 40-44 2,16 - 2,25 7”5”’- 7”6”’

5 7,5 5,60 – 5,99 35-39 2,06 - 2,15 7”7”’- 7”8”’

4 7 5,20 – 5,59 30-34 1,96 - 2,05 7”9”’- 8”

3 6,5 4.80 – 5,19 25-29 1,86 - 1,95 8”1”’- 8”2”’

2 6 4,40 – 4,79 22-24 1,76 - 1,85 8”3”’- 8”4”’

1 5,5 4,00 – 4,39 20-22 1,66 - 1,75 8”5”’- 8”6”’

Barem d'aptitud física dones Punts Course

Navette

Llançament Pilota

Abdominals Salt peus Junts

Velocitat

10 8 >7,59 >54 >2,25 <7”8”’

9 7,5 7,20 – 7,59 50-54 2,16-2,25 7”8”’- 7”9”’

8 7 6,80 – 7,19 45-49 2,06-2,15 8”’- 8”1”’

7 6,5 6,40 – 6,79 40-44 1,96-2,05 8”2”’- 8”3”’

6 6 6,00 – 6,39 35-39 1,86-1,95 8”4”’- 8”5”’

5 5,5 5,60 – 5,99 30-34 1,76-1,85 8”6”’- 8”7”’

4 5 5,20 – 5,59 25-29 1,66-1,75 8”8”’- 8”9”’

3 4,5 4.80 – 5,19 20-24 1,56-1,65 9”’- 9”1”’

2 4 4,40 – 4,79 18-19 1,46-1,55 9”2”’- 9”3”’

1 3,5 4,00 – 4,39 16-17 1,36-1,45 9”4”’- 9”5”’

(18)

B

Butlletí Oficial de la Província de BarcelonaData 21-5-2021CVE 202110075734Pàg. 18-18https://bop.diba.cat

A

18-18

Es considera apte aquell/a aspirant/a que obtingui una puntuació mitjana mínima d’acord amb l’escala respectiva:

Edat inferior a 35 anys ...5 A partir de 35 anys...4 Calella, 17 de maig de 2021

El tinent d’alcaldia de Recursos Interns

Josep Gibert i Gurri

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Referencias

Documento similar

Aquesta norma també inclou els requisits per l’apreciació i el tractament dels riscos de seguretat de la informació, seguint els requisits descrits a la Norma

Aquest treball pretén d’estudiar la incidència i l’ús de l’espai web Els sons del català en la docència i en l’aprenentatge dels continguts de fonètica de

Tot i que, és un procés força complex, degut a què per una banda els clients de BSF són els propietaris dels estands gastronòmics i, aquests comercialitzen els

Garantir, mitjançant l'elaboració del PLC, la consecució dels objectius i els nivells bàsics de referència que figuren en els articles 4 i 5 de la Llei 4/2018: assoliment per part

b) Per a cobrir els llocs en aquests centres, per a impartir els ensenyaments corresponents al primer i segon nivell del Cicle II de Formació de Persones Adultes, les

Els espais mínims que han de reunir els centres educatius per a permetre el desenvolupament dels ensenyaments dels cicles de Formació Professional bàsica, complint la normativa

Aquesta memòria s'ha escrit amb l'ànim d'exposar els punts de vista i els resultats nous que l'autor ha pogut obtenir. No s'hi troba, per tant, una des- cripció detallada de tots

Els mecanismes previstos a la Llei 5/1983, reformada per la Llei 6/1995, són els següents: els debats de política general; la compareixença dels membres del Consell i l’atenció