• No se han encontrado resultados

NORMES REGULADORES DE L EXPEDICIÓ I ÚS DE LA TARGETA D APARCAMENT PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "NORMES REGULADORES DE L EXPEDICIÓ I ÚS DE LA TARGETA D APARCAMENT PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT"

Copied!
5
0
0

Texto completo

(1)

NORMES REGULADORES DE L’EXPEDICIÓ I ÚS DE LA TARGETA D’APARCAMENT PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT

Marc normatiu

Aquestes normes reguladores es dicten amb subjecció al Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d‟aparcament per a persones amb discapacitat i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda (DOGC núm. 3602, de 25 de març de 2002).

Són també d‟aplicació les recomanacions de la Unió Europea 1998/376/CE, de 4 de juny de 1998 i 2008/205/CE, de 3 de març de 2008.

Primera.- Objecte

Aquestes normes es dicten per a regular l‟expedició i ús de la targeta d‟aparcament per a vehicles que traslladin persones amb discapacitat. La targeta és personal i intransferible, i disposa de validesa al territori dels estats membres de la Unió Europea.

Segona.- Modalitats d’expedició:

1. Targeta per a conductor: Targeta d‟aparcament individual per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda que poden conduir un vehicle, la qual permet:

- Estacionar el vehicle gratuïtament i sense límit de temps als estacionaments amb horari limitat (zones blaves, etc.) i a les zones de càrrega i descàrrega.

- No estar afectat per les limitacions de circulació i estacionament de les àrees de vianants.

- Obtenir una plaça individual d‟aparcament reservada a prop del domicili o el lloc de treball, en el supòsit que el titular de la targeta sigui el conductor del vehicle, sempre que sigui possible.

- Estacionar en les reserves de places d‟aparcament públiques per a persones amb discapacitat, distribuïdes per les zones considerades d‟interès en els nuclis urbans.

- Estacionar en qualsevol lloc de la via pública, durant el temps imprescindible, sempre que no s‟impedeixi la circulació de vehicles o vianants.

2. Targeta per a no-conductor: Targeta d‟aparcament individual per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda, majors de 3 anys.

- Es podrà concedir també a persones menors de 3 anys que depenen de manera continuada d‟aparells tècnics imprescindibles per a les seves funcions vitals.

(2)

- També es podrà atorgar a les persones que tinguin una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1 amb correcció o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus.

3. Targeta per a transport col·lectiu: Targeta d‟aparcament de transport col·lectiu per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda, que permet estacionar el vehicle gratuïtament i durant el temps imprescindible per recollir o deixar persones amb discapacitat i mobilitat reduïda en les zones d‟estacionament amb horari limitat (zones blaves) o a qualsevol lloc de la via pública, sempre que no s‟impedeixi la circulació de vehicles o vianants.

Tercera.- Requisits

1. Targeta per a conductor:

- Cal posseir el certificat de reconeixement de la discapacitat.

- Cal estar afectat per una discapacitat greu que dificulti la mobilitat. Això implica superar el barem de mobilitat reduïda que valora el centre d‟Atenció a persones amb discapacitat de la Generalitat de Catalunya que correspongui, segons el que disposa el reial decret 1971/1999, de 23 de desembre, de procediment, declaració i qualificació del grau de discapacitat (BOE de 26/01/2000).

- Cal ser conductor de vehicle, aportant el corresponent permís de conducció en vigor.

2. Targeta per a no-conductor:

- Cal posseir el certificat de reconeixement de la discapacitat.

- Cal estar afectat per una discapacitat greu que dificulti la mobilitat. Això implica superar el barem de mobilitat reduïda que valora el centre d‟Atenció a persones amb discapacitat de la Generalitat de Catalunya que correspongui, segons el que disposa el reial decret 1971/1999, de 23 de desembre, de procediment, declaració i qualificació del grau de discapacitat (BOE de 26/01/2000).

- En cas de discapacitat visual, cal tenir una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1 % amb correcció o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus. Això implica superar el barem de dèficit visual que valora específicament el Centre d‟Atenció a les persones amb Discapacitat de la Generalitat de Catalunya que correspongui, segons el que disposa el reial decret 1971/1999, de 23 de desembre, de procediment, declaració i qualificació del grau de discapacitat (BOE de 26/01/2000).

3. Targeta per a transport col·lectiu:

- El vehicle ha de ser adaptat i destinat al transport col·lectiu de persones amb discapacitat amb mobilitat reduïda.

Quarta.- Sol·licitud i documentació

(3)

L‟imprès oficial de la sol·licitud de la targeta s‟obtindrà a les oficines dels Serveis Socials de l‟Ajuntament de Cabrils. Caldrà presentar-lo al Registre General d‟Entrades de l‟ajuntament degudament emplenat amb les dades de la persona física o jurídica interessada, al qual caldrà adjuntar la documentació següent:

1. Targeta per a persona conductora:

- DNI del titular, fotocòpia del permís de conducció - Dues fotografies tipus carnet

- Certificat de discapacitat del Servei d‟Orientació i Valoració on s‟acrediti la superació del barem de mobilitat.

2. Targeta per a persona no conductora:

- DNI del titular

- dues fotografies de mida carnet

- Certificat de discapacitat del Servei d‟Orientació i Valoració que acrediti que es supera el barem de mobilitat reduïda o que es té una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1 amb correcció o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus.

3. Targeta per a transport col·lectiu:

- DNI o NIF del titular

- fotocòpia del permís de circulació - fitxa tècnica del vehicle

- acreditació de la representació de les entitats.

Cinquena.- Obligacions de la persona titular:

- Col·locar l‟anvers de la targeta de manera visible en el vehicle que la transporta.

- Saber que l‟ús de la targeta és personal i intransferible. No la poden utilitzar els familiars o altres persones si no van acompanyats de la persona titular.

- Utilitzar la targeta original. La targeta no es pot fotocopiar ni manipular.

- En cas de canvi de localitat, cal comunicar-ho a l‟ajuntament d‟origen i al de destinació.

- En cas de defunció o altres circumstàncies que en facin perdre el dret, cal lliurar la targeta a l‟ens local responsable.

- En cas de pèrdua o robatori de la targeta, cal presentar denúncia a l‟ens local responsable abans de sol·licitar-ne una de nova.

- Sol·licitar una única targeta d‟una única modalitat.

Sisena.- Procediment

1. Les sol·licituds seran valorades per part dels serveis socials municipals.

2. Els serveis socials emetran informe al respecte i realitzaran la resolució de l‟expedient.

3. La resolució es notificarà als interessats de conformitat amb el previst a l‟article 59 de la Llei 30/1992 de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment comú.

(4)

4. En tot cas, el termini màxim de resolució i notificació del procediment és de tres mesos, a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud en el Registre General d‟entrades de l‟ajuntament i el sentit del silenci administratiu és desestimatori, tal com preveu l‟article 42.4 de la Llei 30/1992 de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment comú.

Setena.- Vigència i validesa

Vigència

La targeta d‟aparcament caducarà als 10 anys de la seva expedició, a excepció dels casos següents:

- Quan la qualificació del grau de disminució sigui provisional, la data de caducitat de la targeta no pot ser superior a la data de finalització del període de qualificació provisional.

- En cas de conductors, la data de validesa queda condicionada a la del permís de conduir.

- Quan la persona titular sigui no conductora l‟Ajuntament podrà establir un període de validesa inferior (quatre anys amb caràcter general i dos anys per a les persones majors de setanta anys), per mitjà de les ordenances fiscals (Article 8 del Decret 97/2002).

- Altres circumstàncies.

Quan detectin que s‟està fent servir una targeta caducada o manipulada, els funcionaris de la policia local intervindran el document i el trametran als serveis socials municipals per tal que s‟actualitzi la situació de l‟expedient en que es va atorgar, independentment de les sancions de trànsit que s‟escaiguin.

En cas de defunció del titular, extinció de la persona jurídica, o altres circumstàncies que facin perdre el dret a la tinença, caldrà lliurar la targeta expedida a l‟oficina de serveis socials, policia local o registre municipal de l‟Ajuntament de Cabrils.

Validesa

La targeta d‟aparcament és vàlida al territori de tots els estats membres de la Unió Europea, però els tràmits i els requisits de la concessió, així com els avantatges a què dóna dret, són regulats per cada estat, govern regional o ens local.

Vuitena.- Renovació, expedició de duplicats i canvis:

Renovació

Per a la renovació de la targeta s‟ha de seguir el mateix procediment que per a l‟expedició.

Canvis o reclamacions

Per a qualsevol canvi de dades o reclamació caldrà dirigir-se al Departament de Serveis Socials de l‟Ajuntament.

Novena.- Protecció de dades de caràcter personal

(5)

D‟acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, la presentació de la sol·licitud implica la manifestació tàcita de consentiment inequívoc al tractament de dades de caràcter personal.

La persona interessada pot exercir els drets d‟accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit adreçat a qualsevol dels punts d‟atenció ciutadana.

Desena.- Fets sancionables

L‟ús indegut de la targeta deixa sense efecte els seus beneficis. S‟entendrà que el vehicle està mal aparcat i l‟autor del fet pot ser denunciat per aparcament indegut (art.

3.5 del Decret 97/2002).

Reproduir o manipular una targeta pot ser denunciat davant la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per falsificació de document públic (art. 392 del Codi Penal).

Referencias

Documento similar

95 Los derechos de la personalidad siempre han estado en la mesa de debate, por la naturaleza de éstos. A este respecto se dice que “el hecho de ser catalogados como bienes de

Fuente de emisión secundaria que afecta a la estación: Combustión en sector residencial y comercial Distancia a la primera vía de tráfico: 3 metros (15 m de ancho)..

La campaña ha consistido en la revisión del etiquetado e instrucciones de uso de todos los ter- mómetros digitales comunicados, así como de la documentación técnica adicional de

Products Management Services (PMS) - Implementation of International Organization for Standardization (ISO) standards for the identification of medicinal products (IDMP) in

This section provides guidance with examples on encoding medicinal product packaging information, together with the relationship between Pack Size, Package Item (container)

b) El Tribunal Constitucional se encuadra dentro de una organiza- ción jurídico constitucional que asume la supremacía de los dere- chos fundamentales y que reconoce la separación

b) S'escriu amb d, darrere vocal, en les paraules planes els femenins i derivats de les quals porten una d: àcid (amb d, per àcida), òxid (per òxida).. c) S'lescnu amb d, darrere

Cedulario se inicia a mediados del siglo XVIL, por sus propias cédulas puede advertirse que no estaba totalmente conquistada la Nueva Gali- cia, ya que a fines del siglo xvn y en