Activitats. i altres seminaris

Download (0)

Full text

(1)

A c t i v i t a t s

i a l t r e s s e m i n a r i s

(2)

A c t i v i t a t s i a l t r e s s e m i n a r i s

35

> S e m i n a r i s i n t e r n a c i o n a l s

V FÒRUM DE DIÀLEG ESPANYA-ITÀLIA

Organitzat per la Fundació CIDOB i l’Agenzia di Recerche e Legislazione (AREL).

El Fòrum de diàleg Espanya-Itàlia reuneix, alternativament en cada país, uns seixanta representants de la societat civil, escollits en l’àmbit polític, empre- sarial i acadèmic, amb una acurada composició plural i pluridisciplinària. Per iniciativa de diferents institucions independents d’ambdós països, aquesta trobada anual va començar el seu camí a Gènova el maig de 1999 i, des d’a- leshores, s’ha celebrat a Barcelona, Roma i València. La trobada de Milà es va centrar en els temes següents: els problemes i les perspectives del pacte d’es- tabilitat, les grans xarxes d’infraestructures (transports i energia) i el paper d’Europa al món (Iraq, Orient Mitjà, etc.).

El Fòrum va comptar amb un debat entre quatre destacats alcaldes (Barcelona, Milà, Madrid, Roma) i amb les intervencions dels respectius ministres d’Afers Estrangers.

Participants (entre altres): Giuseppe Zadra, director general d’ABI; Mario Baldassarri, viceministre d’Economia; Alfonso Cortina, president executiu de Repsol; Luigi Spaventa, professor d’Economia, Università di Roma; Iñigo Méndez de Vigo, eurodiputat, president de la Delegació del Parlament Europeu a la Convenció Europea; Juan Rodríguez Inciarte, conseller del Banco Santander Central Hispano (BSCH); Emilio Ontiveros, conseller delegat d’Analistes Financers Internacionals; Gian Maria Gros-Pietro, president d’Autostrade; Paolo Scaroni, administrador delegat d’Enel; José Luis Feito, president de l’Associació de Societats Concessionàries d’Autopistes (Aseta);

Jesús Olmos, conseller director general d’ENDESA-Itàlia; Manuel Marín, dipu- tat del PSOE, Comissió d’Afers Estrangers, Congrés dels Diputats; Marta Dassù, directora Policy Programs i directora d’Aspenia, Aspen Institute.

29 i 30 de gener. Milà.

GUERRA I PAU AL SEGLE XXI: “CONSTRUINT UNA EUROPA UNIDA I DIVER- SA PER A LA SEGURETAT GLOBAL”

Cicle de debats, patrocinat per l’Ajuntament de Barcelona, sobre el paper d’Europa al món, iniciat el gener de 2002 en la perspectiva del Fòrum de les Cultures 2004 i organitzat per la Fundació CIDOB, sota la direcció del seu presi- dent, Narcís Serra, i del professor Manuel Castells.

L’objectiu de la trobada és establir un marc analític rigorós per intentar enten- dre les causes i dinàmiques subjacents de la situació arreu del món. Aquest any la trobada va abordar l’anàlisi de la creació d’un sentiment d’identitat europea.

Experts, intel·lectuals i polítics d’alt nivell, espanyols i estrangers, van reflexio- nar i debatre sobre tota una sèrie d’interrogants que dominen l’agenda de la construcció europea: Què significa ser europeu? Es pot parlar d’un model polític, econòmic i social europeu? Com s’ha de gestionar la diferència i harmonitzar integració i diversitat? Els participants van abordar, també, el paper d’Europa en el món: pot Europa aportar una contribució específica a la seguretat i gover- nança globals?

Participants: Jürgen Habermas, filòsof, Johann WolfgangGoethe-Universität;

Michel Rocard, diputat del Parlament Europeu i ex primer ministre de França;

Riva Kastoryano, investigadora del CNRS/CERI, París; Tariq Modood, professor de sociologia i director del Centre for the Study of Ethnicity and Citizenship, University of Bristol; Giuliano Amato, vicepresident de la Convenció Europea i ex primer ministre d’Itàlia; David Held, professor de Ciència Política, London School of Economics; Javier Solana, alt representant de la Unió Europea per a la Política Exterior i de Seguretat Comuna.

31 de gener. Palau de Pedralbes, Barcelona.

V Fòrum de diàleg Espanya-Itàlia ›

Guerra i Pau al segle XXI ›

(3)

II EUROPEAN MAYORS CONFERENCE

Organitzada pel Cities Programme de la London School of Economics (LSE) i Aula Barcelona de la Fundació CIDOB.

Aquesta trobada va reunir 15 alcaldes de grans ciutats europees que, juntament amb diversos experts urbans de Londres, Barcelona i Washington van debatre, intercan- viar experiències i comparar projectes. Cada alcalde va presentar un projecte emble- màtic de la seva ciutat –que relacionava la governabilitat i la cohesió social amb els processos d’immigració i segregació urbana– que es va debatre posteriorment amb els altres alcaldes i experts. L’objectiu fou permetre als alcaldes, acadèmics i experts discutir lliurement sobre les tendències, models i polítiques que conformen la realitat emergent de l’“Europa de les ciutats”, com també intercanviar opinions i experiències sobre les interrelacions entre cohesió social, governabilitat i desenvo- lupament urbà.

La European mayors Conference és una reunió d’alcaldes que, en un marc acadèmic i en un to informal, aborda els temes relatius als canvis socials i a la transformació física de les ciutats; i en què els alcaldes reflexionen, discuteixen i són el centre d’un debat d’alt nivell, sense condicionants polítics, electorals o mediàtics.

Alcaldes participants: Marius Job Cohen(Amsterdam), Patrick Janssens(Amberes), Joan Clos(Barcelona), Sir Albert Bore (Birmingham), Gabor Demsky(Budapest), Petra Roth(Frankfurt), Pawel Adamowicz(Gdansk), Charles Gordon(Glasgow), Eva- Riita Siitonen(Hèlsinki), Wolfang Tiefensee(Leipzig), Lord Richard Rogers(con- seller cap de l’alcalde de Londres), Francisco de la Torre (Màlaga), Rosa Ruso (Nàpols), Tony Flynn(Newcastle), Anthony A. Williams(Washington).

Participants experts:Josep Antoni Acebillo, Ricky Burdett, Jon Rouse, Howard Davies, Salvador Giner, Anne Power, Saskia Sassen, Richard Sennett, Manuel de Solà-Morales, Narcís Serra iTony Travers.

13 i 14 de febrer. Fundació CIDOB.

II European Mayors Conference › Narcís Serra, Richard Sennett, Joan Clos i Tony Travers

(4)

A c t i v i t a t s i a l t r e s s e m i n a r i s

37

M. A. Moratinos, Felipe González, Joan Clos, S. M. Joan Carles I, Narcís Serra i Jaume Pagès Narcís Serra, Jaume Pagès i S. M. Joan Carles I

REUNIÓ DELS PREMIS CARLEMANY, 1950-2004: “EL PAPER D’EUROPA EN EL MÓN”

“El paper d’Europa en el món” fou el títol escollit per a la trobada més destacada que el Fòrum 2004 va dedicar a la commemoració, reflexió i anàlisi del procés de construcció europea. Els protago- nistes convidats al diàleg foren les personalitats guardonades amb el Premi Carlemany, distinció atorgada des de 1950 per la ciutat d’Aquisgran. Sota la presidència de S.M. el rei Joan Carles I (Premi Carlemany 1982), onze premis Carlemany van pronunciar discursos i debatre pel que fa als requisits, possibilitats i conseqüències d’una major implicació en l’escena internacional de la Unió Europea recentment ampliada a 25 membres.

L’alcalde de Barcelona i president del Fòrum 2004, Joan Clos, el president de la Generalitat de Catalunya, Pasqual Maragall, el ministre d’Afers Estrangers espanyol, Miguel Ángel Moratinosi l’alcalde d’Aquisgran, Jürgen Linden, també van intervenir en l’acte.

Durant l’esdeveniment, al qual van assistir unes mil persones, es

va retre homenatge al conjunt dels guardonats amb el Premi Carlemany mitjançant un audiovisual i es va llegir una declara- ció consensuada entre tots els premis Carlemany al voltant dels valors i del paper d’Europa en el món.

Premis Carlemany participants: Emilio Colombo, ex president del Parlament Europeu; Simone Veil, ex presidenta del Parlament Europeu; Gyula Horn, ex primer ministre d’Hongria;

Bronislaw Geremek, ex ministre d’Afers Estrangers de Polònia;

György Konrád, escriptor hongarès; Wim Duisenberg, ex presi- dent del Banc Central Europeu; Romano Prodi, president de la Comissió Europea; Valéry Giscard d’Estaing, president de la Convenció Europea; Pat Cox, president del Parlament Europeu;

S.A.R. el Gran Duc Enric de Luxemburg; Felipe González, ex president del Govern espanyol; i S.M. el rei Joan Carles I.

11 de maig. Fòrum 2004. Barcelona.

(5)

Presentació de l’Anuari Internacional CIDOB. Edició 2004 ›

Pasqual Maragall, Narcís Serra i Ricard Pérez Casado

PRESENTACIÓ DE L’ANUARI INTERNACIONAL CIDOB. EDICIÓ 2004

Amb ocasió de la presentació de l’Anuari Internacional CIDOB, edició 2004, el ministre d’Afers Estrangers, Miguel Ángel Moratinos va dictar la conferència “L’acció exterior d’Espanya:

una diplomàcia compromesa amb la pau i el multilateralisme efi- caç”. La presentació de l’Anuari, dedicat en aquesta ocasió al Brasil, va comptar també amb les intervencions de Lourdes Sola, catedràtica de Ciència Política de la Universidade de San Paulo, sobre “Brasil, reptes, dilemes i oportunitats”; Antón Costas, catedràtic d’Economia Política de la Universitat de Barcelona, sobre “les relacions econòmiques entre Espanya i Brasil”; i Francisco Luzón, conseller i director general del BSCH sobre “el rol del Brasil a la regió llatinoamericana”.

Van presidir l’acte Miquel Valls, president de la Cambra de Comerç de Barcelona, i Narcís Serra, president de la Fundació CIDOB.

7 de juliol. Casa Llotja de Mar, Cambra de Comerç de Barcelona.

PRESENTACIÓ DEL MED.2003: ANUARI DEL MEDITERRANI Editors: Fundació CIDOB i Institut Europeu del Mediterrani (IEMed).

Presentació a càrrec de Pasqual Maragall, president de la Generalitat de Catalunya; Narcís Serra, president de la Fundació CIDOB; Ricard Pérez Casado, president de la Comissió Delegada de l’IEMed; Bernardino León, secretari d’Estat per a Afers Estrangers i per a Iberoamèrica; i Santiago de Torres, delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya a Madrid.

Aquest anuari ofereix elements d’anàlisi i reflexió sobre les rela- cions internacionals al Mediterrani, a partir d’articles d’analistes destacats. El contingut s’estructura en tres grans apartats: pers- pectives i claus, un dossier central –que en aquesta ocasió s’ocupa del paper dels mitjans de comunicació en el Mediterrani– i balanç de l’any. Conté una informació estadística completa i actualitza- da dels diferents països mediterranis inclosa en la secció d’an- nexos. Aquest espai es complementa amb el seguiment de l’evo- lució dels esdeveniments més rellevants en la regió.

12 de juliol. Centre Cultural Blanquerna, Madrid.

Amb la col·laboració de ›

M. A. Moratinos, Miquel Valls i Narcís Serra

Santiago de Torres, Bernardino León, Pasqual Maragall, Narcís Serra i Ricard Pérez Casado

(6)

A c t i v i t a t s i a l t r e s s e m i n a r i s

39

DEL CONSENS DE WASHINGTON A UNA NOVA GOVERNABILITAT MUNDIAL

L’objectiu del seminari fou reunir polítics i experts per arribar a establir un “codi de bona conduc- ta” per a la reforma econòmica, per arribar a proclamar una espècie de Consens de Barcelona que anés més enllà de les propostes que integren l’anomenat Consens de Washington i que inclogués alternatives plausibles no solament per a la reforma econòmica sinó per avançar cap a una major governabilitat global.

El seminari va comptar amb la participació d’un conjunt d’economistes d’alt nivell, entre els quals hi havia Joseph Stiglitz, José Antonio Ocampo, Paul Krugmani Dani Rodrik.

El seminari va arribar a un document final de conclusions, l’Agenda de Barcelona del desenvolupa- ment, que concreta vuit punts clau per a l’estratègia econòmica del desenvolupament. Aquestes conclusions van ser debatudes el dia següent per una taula política integrada, entre altres, per Felipe González i Lionel Jospin.

La intenció és que l’Agenda de Barcelona sigui un punt de partida per a diversos debats que apro- fundeixin i reflexionin sobre la matèria. Per això, la Fundació CIDOB organitzarà durant l’any 2005 un seminari sobre “L’agenda de desenvolupament a Amèrica Llatina”.

Participants: Dani Rodrik, Kennedy School of Government; John Williamson; Joseph Stiglitz, Initiative for Policy Dialogue, Columbia University; Jose Antonio Ocampo, secretari general adjunt per a Afers Econòmics i Socials de l’ONU; Guillermo Calvo, economista cap, BID; Ricardo Hausmann, John F. Kennedy School of Government, Harvard University; Paul Krugman, Woodrow Wilson School of Public and International Affairs, Princeton University; Olivier Blanchard, Massachusetts Institute of Technology; Jeffrey Sachs, director de l’Earth Institute, Columbia University; Deepak Nayyar, University of Delhi; Martin Khor, director, Third World Network; Daniel Cohen, Université de Paris-I i École Normale Supérieure; Andres Velasco, John F. Kennedy School of Government, Harvard University; Ernesto Talvi, director executiu CERES; Alice Amsden, Massachusetts Institute of Technology; Jeffrey Frankel, John F. Kennedy School of Government, Harvard University; Francesco Giavazzi, IGIER-Università Bocconi; Stanley Fischer, Narcís Serra, president de la Fundació CIDOB.

24 i 25 de setembre. Fòrum 2004, Barcelona.

Joseph Stiglitz Narcís Serra i Paul Krugman

José Natividad González Parás, Felipe González, Joan Clos, Pasqual Maragall, Lionel Jospin, Antonio Guterres i Narcís Serra

Figure

Updating...

References

Related subjects :