SISTEMA DE GARANTIA DE LA QUALITAT DE LES PRÀCTIQUES EXTERNES DELS ESTUDIS D INFERMERIA

Texto completo

(1)

SISTEMA DE GARANTIA DE LA QUALITAT DE LES PRÀCTIQUES EXTERNES DELS ESTUDIS D’INFERMERIA

Les pràctiques tutelades en entorns assistencials constitueixen un element fonamental en el currículum de l’estudiant pel desenvolupament de les competències professionals d’infermeria, faciliten la integració dels coneixements teòrics amb les habilitats i actituds específiques de la titulació.

1. ÓRGAN RESPONSABLE

El disseny i la planificació del sistema de garantia de la qualitat de les pràctiques externes corresponen a la Sotsdirecció i a la Coordinació de les pràctiques externes dels estudis, amb el suport de l’àrea de qualitat. També són responsables de la gestió del sistema, que implica coordinar i controlar l’execució i seguiment dels procediments establerts i elaborar anualment els informes previstos en el sistema.

2. CONTINGUTS DEL SISTEMA DE PRÀCTIQUES EXTERNES

Les pràctiques dels estudis d’infermeria són de caràcter obligatori. La seva durada i característiques vénen determinades pel pla d’estudis aprovat per la UAB i publicat al BOE 264 el 3 de novembre de 2000. Corresponen a un total de 76 crèdits de pràctica clínica que formen part d’algunes matèries troncals del pla d’estudis amb una equivalència en hores de 39 hores / crèdit. Aquests crèdits es distribueixen en un total de 7 rotatoris de diferents tipologies de pràctiques.

A fi que els estudiants coneguin les característiques i peculiaritats dels diferents contextos clínics del sistema sanitari, les pràctiques es realitzen en centres hospitalaris, centres d’atenció primària i centres sociosanitaris i es regulen mitjançant convenis específics de col·laboració, escrits i signats per l’Escola i per la institució que correspon a cada cas.

3. PROCEDIMENT DE LES PRÀCTIQUES

a) Recerca de centres o institucions: El perfil dels centres de pràctiques respon als objectius d’aprenentatge del contingut pràctic de cada assignatura. És responsabilitat de la sotsdirecció dels Estudis i dels responsable de pràctiques dels mateixos la recerca de centres assistencials que responguin a les necessitats de formació que presenten els estudiants d’infermeria. L’escola disposa d’un grup de centres assistencials de referència fixos, amb els quals renova anualment la col·laboració.

b) Informació per als centres:

Durant els mesos de juliol i agost la responsable de pràctiques i/o la sotsdirectora dels estudis, juntament amb les direccions d’infermeria dels centres assistencials, fan una previsió de les places necessàries d’alumnes en formació per a cada servei, de cara al curs immediat. Des de l’Escola, es fa una planificació de l’ocupació dels serveis per

(2)

Tots els centres assistencials reben aquesta planificació, amb la identificació dels alumnes que ocuparan els diferents serveis en cada rotatori. També s’informa al centre del professor/rs de l’escola que durant el curs faran el seguiment dels alumnes.

Previ a l’inici de pràctiques, els professors de l’escola contacten amb les responsables i/o infermeres dels centres per informar del que han d’assolir els alumnes durant les pràctiques i posa a la seva disposició un dossier de pràctiques on estan explicitats els objectius d’aprenentatge de tots els rotatoris pràctics que els alumnes fan durant tota la diplomatura. Aquest dossier s’actualitza cada any i es pot tenir en format paper i/o electrònic. El dossier conté informació de la normativa de les pràctiques i del circuit a seguir en cas de punxada accidental.

c) Accés per dels centres:

Qualsevol centre assistencial en el qual hi hagi serveis d’infermeria i que vulgui tenir alumnes de l’escola en pràctiques es pot posar en contacte amb la sotsdirecció de l’escola per tal de concertar una entrevista en la qual es valorarà la pertinença de l’oferta i la possibilitat de poder enviar alumnes en pràctiques en el proper curs acadèmic.

d) Informació per a l’alumnat:

Durant la tutoria de matrícula s’informa a l’alumne de tots els rotatoris de pràctiques que haurà de realitzar durant el curs en funció de les assignatures de les quals es matricula i dels centres on pot realitzar-les. Els objectius, el programa i la normativa de pràctiques consten en el programa de l’assignatura corresponent. L’alumne formalitza una sol·licitud dels centres on pretén realitzar les pràctiques, en funció de les afinitats personals (lloc, centre i torn) i de la seva matrícula.

La coordinadora de pràctiques programa de forma individualitzada i per escrit tots els rotatoris (servei, horaris del professor tutor de pràctiques i les dates) de cada alumne i aquest signa la planificació de forma individual.

Previ al començament de les pràctiques, la coordinadora dels estudis fa una presentació del programa de pràctiques a l’aula, amb tots els alumnes, i informa d’aspectes pràctics, de funcionament i d’aptituds que es requereixen per un bon aprenentatge en les estades pràctiques.

L’alumne també pot consultar tota la informació referent a les pràctiques a la web de la universitat .

e) Accés per a l’alumnat:

Aquest és automàtic en el moment de la matrícula. La matricula de les assignatures que contenen crèdits de pràctica clínica implica la realització obligatòria de les pràctiques.

f) Sol·licitud de l’alumnat:

En el moment de la matrícula l’alumne omple un formulari en el qual sol·licita per ordre de preferència tres centres per a cadascun dels rotatoris que hagi de cursar. L’alumne també pot demanar la preferència de torn (matí o tarda) a l’hora de realitzar les pràctiques.

g) Conveni:

L’escola disposa d’un conveni marc de col·laboració que està signat per la direcció de l’escola i la direcció de cada institució que acull alumnes en pràctiques, aquest conveni es renova automàticament cada curs o a petició de les institucions si es valora necessari.

(3)

h) Assignació de tutor:

Cada estudiant durant el període de pràctiques compta amb l’ajuda de dos tutors diferents: el tutor responsable de les pràctiques a cada hospital, aquest tutor és un professor de la universitat nomenat per la sotsdirectora dels estudis, i un segon tutor que és la infermera de referència que els responsables dels centres assignen a cada alumne, acreditant-lo com a referent dels objectius de formació de l’alumne.

i) Les funcions del tutor són:

La funció primordial del tutor responsable de cada hospital és fer el seguiment de la part metodològica dels treballs de l’alumne durant el rotatori de pràctiques i dels processos d’aprenentatge reflexiu de l’alumne en el terreny de la pràctica assistencial.

Tant pels professionals del centre com pels alumnes és la persona de referència per a qualsevol dubte o problema que sorgeixi, vetllant l’aprenentatge dels alumnes i orientant les infermeres assistencials en aspectes docents.

La funció de la infermera de referència és facilitar la integració de l’alumne a l’equip i al centre, acompanyar i instruir en aspectes pràctics i tècnics de la professió i ajudar-lo a assolir els seus objectius d’aprenentatge

j) Documentació de les pràctiques:

La coordinadora de pràctiques dóna a l’alumne un full on consta el centre o centres on realitzaran les pràctiques amb les dates i torns de cada rotatori. A traves de la web i o cartellera dels estudis l’alumne pot consultar les adreces, telèfons dels centres assistencials i el professor tutor que se li ha assignat.

L’alumne rep una documentació específica per realitzar els plans de cures que se li demanen en cada rotatori, aquesta documentació està adaptada als objectius i característiques de cada estada pràctica.

Els objectius i la normativa referent a les pràctiques, així com la informació necessària per realitzar la memòria i /o els plans de cures corresponents, consten en els programes de les assignatures corresponents.

k) Seguiment de les pràctiques:

El primer dia de pràctiques l’alumne és rebut en el centre assistencial per la infermera responsable de l’hospital. Aquesta persona l’acompanya al servei/unitat corresponent i li presenta la infermera que serà la seva referent per a tot el període.

Durant tot el període de pràctiques, el professor tutor es desplaça una vegada a la setmana al centre assistencial a veure l’alumne i la infermera de referència d’aquest, per tal de fer el seguiment. La infermera de referència informa a la professora de l’escola del procés d’aprenentatge de l’alumne quant a habilitats i actituds en la pràctica diària. Un cop a la setmana el professor tutor es reuneix amb tots els alumnes que es troben en un mateix centre i torn. L’objectiu de la reunió és clarificar dubtes i ajudar l’alumne en la realització del pla de cures que haurà de presentar en finalitzar les pràctiques. La reunió també és un espai per compartir i elaborar les experiències que es produeixen durant el rotatori de pràctiques, el tutor té la funció d’acompanyar l’alumne en el desenvolupament de les competències professionals.

l) Avaluació de les pràctiques:

Per poder avaluar les pràctiques l’alumne ha de realitzar el 100% de les hores previstes i ha de complir la normativa de pràctiques

L’avaluació del rotatori de pràctiques consta de dues parts. Una part correspon a l’avaluació que realitzen conjuntament durant l’última setmana de pràctiques el professor tutor i la infermera de referència. S’avaluen paràmetres d’actituds, capacitats relacionals, habilitats i aplicació de coneixements teòrics. La segona part correspon a la correcció que fa el professor tutor dels plans de cures treballats per l’alumne durant el període de pràctiques i a la memòria de pràctiques.

(4)

Per tal d’aprovar les pràctiques l’alumne ha de superar ambdues parts de l’avaluació amb una ponderació mínima de “5”.

Finalment el professor tutor comunica i comenta de forma individual la nota final a l’alumne.

m) Incidències:

Durant el transcurs de les pràctiques, qualsevol incidència que es pugui produir es resol en primer terme mitjançant el professor tutor, si és necessari pot intervenir la coordinadora de pràctiques i/o la sotsdirectora dels estudis.

n) Valoració de la satisfacció:

Al finalitzar les pràctiques es realitzen diferents valoracions:

1- L’alumne complimenta una enquesta sobre la valoració del seguiment realitzat per part dels tutors i l’acolliment i estada al centre assistencial.

Els resultats de l’enquesta els rep la sotsdirecció del centre que farà la valoració i propostes de millora oportunes per propers cursos acadèmics.

2- El professor tutor de cada centre i / o la coordinadora de pràctiques es reuneixen en finalitzar el curs amb els responsables dels centres assistencials per tal de valorar el desenvolupament de les pràctiques, les possibles incidències i les propostes de millora.

3- La coordinadora de pràctiques conjuntament amb els professors tutors es reuneixen en finalitzar les pràctiques i fan una valoració global del desenvolupament d’aquestes, aquesta valoració i les propostes de millora queden recollides en l’acta de la reunió que es fa arribar a la sotsdirectora per la seva posterior valoració.

4. RENDICIÓ DE COMPTES, REVISIÓ I MILLORA DE LA GESTIÓ DE LES PRÀCTIQUES

a) Informe de les pràctiques:

La sotsdirecció dels Estudis conjuntament amb la coordinació de les pràctiques són els responsables d’elaborar l’informe sobre les pràctiques del curs, que s’elabora durant el mes de juliol i s’eleva a la Junta de Centre. Aquest informe inclou les següents dades:

• Relació de centres que han col·laborat en les pràctiques de la titulació.

• Convenis nous signats o bé revisats.

• Total de places ocupades per centre.

• Valoracions fetes pels alumnes, els tutors i els responsables dels centres assistencials.

b) Difusió de l’informe: Es fa difusió de l’informe de pràctiques a través dels següents canals:

• L’informe global de valoració del curs

• L’informe de seguiment de la titulació, que s’envia a la UAB i AQU_Catalunya

• La memòria anual de la FUB.

c) Revisió i millora:

L’informe elaborat per la sotsdirecció i la coordinació de pràctiques dels estudis consta d’un apartat de revisió i propostes de millora del sistema, si escau.

(5)

A més a més, en finalitzar el curs acadèmic, la Junta de Centre analitza els diferents informes de pràctiques dels estudis, fa una revisió del sistema i propostes de millora, si ho considera convenient.

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :