Abús sexual en la infància i l adolescència: característiques, recurrència i maltractament

27  Download (0)

Full text

(1)

Abús sexual en la infància i l’adolescència:

característiques,

recurrència i maltractament

Sílvia López.

PASSIR Dreta. IMAS.ICS.

Institut Català de la Salut

Programa d’atenció a la salut sexual i reproductiva

VII Sessió de treball

CIRCUIT BARCELONA CONTRA LA VIOLÈNCIA VERS LES DONES

“Per a un abordatge integral: cooperació i treball multidisciplinar”

Barcelona, 16 i 17 de juny de 2009

(2)

ƒ Realitzat en 24 Centres d’Atenció a la Salut

Sexual i Reproductiva (PASSIR) de Catalunya

ƒ Amb la participació de 1015 dones

“Abús sexual en la infància i l’adolescència:

efectes a llarg termini en la salut sexual i reproductiv

i les relacions afectives i sexuals de les dones adultes

(3)

ƒ Disseny: Multicèntric, descriptiu transversal.

ƒ Àmbit: 24 PASSIR de Catalunya.

ƒ Població: Mostra de 1015 dones.

ƒ Criteris d’inclusió: Dones > de 18 anys, que reben atenció

psicològica, seleccionades mitjançant mostreig consecutiu

ƒ Criteris d’exclusió: Dones visitades per primera vegada, en situació de crisi aguda o amb trastorn mental sever.

ƒ Instrument de mesura: Qüestionari estructurat auto administrat

i anònim amb 41 preguntes dissenyades ad hoc o adaptades

dels tests de Rosen i Wyatt i Dubé.

Metodologia

(4)

ƒ En el desenvolupament de l’estudi s’han aplicat els principis ètics proposats en la declaració d'Hèlsinki i les normes de bona pràctica en investigació clínica

ƒ L‘estudi ha rebut l’aprovació del Comitè d'Ètica Assistencial de l‘Institut d’Investigació en Atenció Primària J. Gol i Gurina

ƒ Les participants han rebut informació detallada de l’estudi i han signat el consentiment informat

ƒ S’han pres totes les precaucions per garantir la seva intimitat, la confidencialitat i l’anonimat

Metodologia: Aspectes

ètics

(5)

ƒ Tocaments sense consentiment

ƒ Ser obligada a tocar o estimular sexualment

ƒ Intent de penetració

ƒ Penetració

Metodologia: Tipologia estudiada de l’abús sexual

infantil

No s’han estudiat els ASI sense contacte corporal

Abusos realitzats a nenes i noies < 18

anys

(6)

Prevalença de l’ASI segons tipologia

667 775

790 847

28 87

67 78

158

153 90

320

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Tocaments Obligada a tocar Intent penetració Penetració

No No respon

32,4%

16,5%

16,7%

9,6%

37,6%

(7)

65,8 61,5

39,5

65,1

34,2 38,5

60,5

34,9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Catalunya Resta d'Espanya Centre i Sudamèrica

Resta de països

No ASI n = 572 ASI n = 345

Prevalença d’ASI segons país de procedència

P<0,001

(8)

Tipologia d’ASI i relació amb l’abusador

17,2 15,5 14,9 15,7

39,8 43,2 50,6 47,2

42,9 41,2 34,4 37,1

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Tocaments Obligada a tocar

Intent de penetració

Penetració

Desconegut Conegut Familiar

39%

45%

16%

(9)

50,3 42,7 48,6 47,4 23,6

22,4

22,2 17,9

13,2

16,7 19,6 16,7

12,5 17,9 12,8 15,4

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Tocaments Obligada a tocar Intent de penetració

Penetració

Una vegada Menys de 1any De 1 a 3 anys Més de 3 anys

Durada de l’ASI segons tipus

(10)

56,3 58,4 74,7 69,1

43,8 41,6 25,3 30,9

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

T ocaments Obligada a tocar

Intent de penetració

Penetració

Menys de 13 anys Més de 13 anys

Edat en el moment de l’ASI

(11)

Repetició de l’ASI amb més d’una persona abans dels 18 anys

0 5 10 15 20 25 30

Tocaments/obligada a tocar Intent de penetració/penetració 13,1

25,7

P=0,006

(12)

Agressió física en el moment de l’ASI

26,0

8,1

11,6

2,0

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Tocaments/obligada a tocar Intent de penetració/penetració Algun cop Quasi sempre/sempre

P<0,001

23%

(13)

Explicació de l’ASI i suport rebut

Explicació de l’abús N=302

34,4%

No 65,6%

A qui ho van explicar N=104

Mare 63,5%

Amics 28,8%

Professionals 9,6%

Suport rebut i reaccions

N=104 Va ser ajudada per la

família

49,0%

Va ser culpada dels 18,2%

(14)

Vivència de maltractament per part de la parella/es segons tipologia

573 843

897 927

108

156 81

424

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Psíquic Físic Econòmic Sexual

No No contesta

41,8%

15,4%

10,6%

8 %

46,3%

(15)

37,1

47,8

70,2

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Algun tipus de maltractament

NO ASI n = 572

ASI per tocaments/obligada a tocar n = 184 ASI per intent de penetració/penetració n = 161

No ASI - ASI i freqüència de maltractament per part de la

parella/es

P<0,001

(16)

35,3

4,4

10,1 7,6 8,2

16,3

9,2 43,5

59,6

20,5 32,9

21,7

0 10 20 30 40 50 60 70

Maltractament psíquic

Maltractament físic

Maltractament sexual

Maltractament econòmic NO ASI n = 572

ASI per tocaments/obligada a tocar n = 184 ASI per intent de penetració/penetració n = 161

P<0,001

No ASI - ASI i freqüència de diferents tipus de maltractament per part de la

parella/es

(17)

51,9

66,4

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Algun tipus de maltractament

Menor de 13 anys n = 206 13 o més anys n = 119

Edat a l’ASI i freqüència de

maltractament per part de la parella/es

P=0,01

(18)

47,1

9,2 19,9

8,3

21,8 30,3

21,8 57,1

0 10 20 30 40 50 60

Maltractament psíquic Maltractament físic Maltractament sexual Maltractament econòmic

Menor de 13 anys n = 206 13 o més anys n = 119

Edat a l’ASI i freqüència de diferents tipus de maltractament per part de la

parella/es

P<0,001 P=0,001

P=NS P=0,035

(19)

50,6

63,2

0 10 20 30 40 50 60 70

Algun tipus de maltractament

Una sola vegada n = 154 Repetides vegades n = 171

Repetició d’ ASI i maltractament per part de la parella/es

P=0,02

(20)

7,8 14,9

46,1

12,3 55

18,1 29,2

15,8

0 10 20 30 40 50 60

Maltractament psíquic

Maltractament físic

Maltractament sexual

Maltractament econòmic Una sola vegada n = 154 Repetides vegades n = 171

Repetició d’ASI i freqüència de tipus de maltractament per part de la

parella/es

P=0,002 P=0,006

P=NS P=NS

(21)

L’anàlisi de regressió logística mostra que l‘antecedent d’ASI es

relaciona amb un major risc de patir maltractament per part de la

parella/es en l’edat adulta (OR 1,73; IC 95%: 1,27-2,35)

Anàlisi multivariant ASI-

maltractament

(22)

ƒ Elevada prevalença: una de cada tres dones

ƒ Major proporció en dones de Centre i Sud Amèrica

ƒ Perpetrats majoritàriament per persones de l’entorn pròxim (familiars i coneguts)

ƒ Percentatge elevat d’ASI greus i repetits

ƒ La gravetat de l’ASI augmenta amb l’edat

ƒ L’agressió física en l’ASI augmenta amb l’edat i en els ASI de major gravetat

ƒ Només una de cada tres dones va explicar

Conclusions

Sobre les característiques de

l’ASI

(23)

ƒ Existeix relació estadísticament

significativa entre les dues variables

ƒ Tots els tipus de maltractament per part de

la parella/es en l’edat adulta han estat més

freqüents entre:

ƒ Les dones que van patir ASI

ƒ Les dones que van patir ASI més sever

ƒ Les dones que van patir ASI entre 13 i 17 anys

Sobre ASI i maltractament per

part de la parella/es

(24)

ƒ Potenciar el treball en xarxa entre els professionals dels diferents serveis socials, sanitaris i

educatius, judicials...

ƒ Dedicar més recursos a tractar l’abans possible a les persones que han patit ASI per ajudar a la seva cura i a transformar el seu patiment ocult en capacitat

d’expressió dels seus drets per

d f d it i

Conclusions

(25)

La prevenció, la detecció precoç i l’atenció a l’Abús Sexual en la

Infància

i l’Adolescència, contribueix també a

la prevenció primària de la

violència envers la dona en les relacions de parella/es, a l’edat adulta.

Conclusions

(26)

Agraïments

¾ Premi Ferran Salsas. Ajuntament de Rubí

¾ Ajut a la Recerca Francesca Bonnemaison

¾ Beca Institut Català de les Dones

Molt especialment,

a totes les dones que han

col·laborat i fet possible aquest

estudi

(27)

Equip investigador

ƒ Investigadora principal

Psicòloga PASSIR: Silvia López

ƒ Investigadores col·laboradores Psicòlegs/gues PASSIR:

Concepció Faro, M. Isabel Fernández, Lourdes Lopetegui, Cristina Pipó,

Xavier Pujols i Margarita Sentís Altres professionals:

M. Àngels Avecilla (Ginecòloga) , Consuelo García (Treballadora social)

Cristina Martínez (Llevadora), Enriqueta Pujol (Epidemiòloga) i Mònica Monteagudo (Metgessa de família).

ƒ Investigadores associades

Psicòlegs/gues dels PASSIR participants:

Montserrat Aiger, Imma Albert, Maria Teresa Auferil, Marta Batlle,

Yolanda Bobis, Anna Casino, Sonia Garcia, Maria Dolores Joya, Pilar

Figure

Updating...

References

Related subjects :