L escola dels Sentits VIT/ NICULTURA

Texto completo

(1)

L’escola delsSentits

VIT/

NICULTURA

Fitxa per al professorat

Sons de la vinya i del vi

Educació primària Cicle inicial Cicle mitjà Educació artística

Coneixement del medi social i natural Àmbit de llengües

Vilafranca Museu de les Cultures

del Vi de Catalunya

(2)

L’escola dels Sentits

VIT/NICULTURA

Fitxa per al professorat Sons del vi i de la vinya

2

Sumari

1 Presentació

2 Proposta educativa

2.1 Objectius i disseny curricular 2.2 Continguts

2.3 Quadre sinòptic 2.4 Descripció

(3)

L’escola dels Sentits

VIT/NICULTURA

Fitxa per al professorat Sons del vi i de la vinya

3

1 Presentació

Davant els canvis promoguts per la LOE, el plantejament pedagògic que fem en aquesta proposta s’emmarca en l’assoliment de

competències bàsiques, objectiu final dels processos d’ensenyament i aprenentatge que es realitzen en l’etapa obligatòria, però que s’han d’anar treballant en procés des del primer curs d’Educació infantil.

Per tal de veure amb claredat la relació que tenen els continguts que s’hi treballen, fem un plantejament tridimensional: interrelacionem el desenvolupament d’algunes de les competències bàsiques amb les àrees de coneixement i els continguts curriculars a través dels continguts concrets de la proposta educativa.

La importància que té que els infants sàpiguen en tot moment què estan fent i per què ho fan, i sobretot que siguin conscients que ells mateixos construeixen el seu propi aprenentatge, fa que aquesta proposta estigui dissenyada d’una determinada manera. El mateix passa amb el protagonisme que se li demana d’adquirir i l’acompanyament que esperem dels i de les mestres.

Aquesta proposta educativa conté els objectius i continguts amb què cal procedir –sintetitzats en un quadre sinòptic que els relaciona amb algunes competències–, l’activitat que es realitza a VINSEUM –de la qual en aquesta fitxa en trobareu la descripció– , un desenvolupament extens de la matèria en format de carpeta per al professorat –amb els continguts desenvolupats àmpliament, unes preguntes clau que ajuden a fer-ne una aproximació i diferents estratègies participatives per treballar a l’aula abans i després de la visita a VINSEUM– i, finalment, una carpeta per a l’alumnat amb materials de suport perquè puguin treballar-ho.

Els sons de la vinya i del vi pretén transmetre a l’infant l’interès per allò que l’envolta, en aquest cas els sons que ens rodegen i els que es poden desprendre dels estris que s’utilitzen per al conreu de la vinya i la elaboració del vi. Unint-los podem experimentar, descobrir i conèixer feines, festes, cançons i danses...

2 Proposta educativa

Els sons de la vinya i el vi és una proposta que té com a punt de partida la creació de sons. A partir d’aquests sons els infants poden descobrir els estris i el procés en l’elaboració del vi – des del cep fins que el raïm es transforma en vi i arriba a la taula–, a partir de la pròpia descoberta i l’experimentació amb els sons que poden construir-se amb eines i objectes que s’usen en l’elaboració i gaudi del vi.

(4)

L’escola dels Sentits

VIT/NICULTURA

Fitxa per al professorat Sons del vi i de la vinya

4

Per tant, pretenem que els infants d’Educació primària de cicle inicial i mitjà coneguin tant els estris que s’empren per al conreu del raïm fins esdevenir vi com un repertori de sons, cançons i danses que neixen a partir de la vinya i el vi.

2.1 Objectius i disseny currícular

• Objectius de VINSEUM

– Difondre les col·leccions de VINSEUM diversificant les activitats educatives

– Reforçar i activar el patrimoni a partir de la creació un espai de trobada educatiu i de participació.

• Objectius de l’activitat

– Descobrir el so que prové dels estris emprats durant el conreu del raïm fins esdevenir vi.

– Sensibilitzar l’oïda a través de la construcció de sons.

Educació artística Objectius:

– Experimentar i indagar en les possibilitats expressives del so, de la imatge i del moviment i apreciar que l’art és una manera de donar forma a les experiències, a les idees i a les emocions

Continguts:

Música i dansa Cicle inicial

– Escolta, exploració i discriminació de sons presents en l’entorn natural, cultural i artístic: elements de l’entorn que produeixen so, sons que es poden produir amb el cos, sons enregistrats. Percepció del so i del silenci, de les diferents qualitats del so i de la seva combinació.

– Exploració dels recursos creatius i expressius de la veu i dels instruments.

Cicle mitjà

– Identificació de la varietat de sons, musiques, moviments corporals i tecnologies que utilitzen les artistes i els artistes en l’expressió musical i corporal mitjançant l’escolta i l’observació de produccions en l’entorn artístic i cultural.

– Reconeixement de cançons i danses populars i tradicionals de Catalunya. Interès per a conèixer i dialogar sobre les diverses

experiències culturals de companys i companyes a través de la música i la dansa.

(5)

L’escola dels Sentits

VIT/NICULTURA

Fitxa per al professorat Sons del vi i de la vinya

5

Coneixement del medi natural i social Objectius:

– Participar activament en el treball en grup, adoptant una actitud

responsable, solidària, cooperativa i dialogant, argumentant les pròpies opinions i contrastant-les amb les dels altres, i respectant els principis bàsics del funcionament democràtic

– Identificar i analitzar els principals elements de l’entorn natural, social i cultural, analitzant la seva organització, les seves característiques i interaccions, aplicant aquest anàlisi a diferents escales espacials i temporals.

Continguts:

Cicle inicial

L’entorn i la seva conservació

– Exploració d’algun aspecte de l’entorn a partir d’una qüestió rellevant, mitjançant el treball cooperatiu.

Persones, cultures i societats

– Representació de situacions quotidianes on l’alumnat assumeixi rols culturals diferents del seu, observi les manifestacions culturals de l’entorn i valori la seva diversitat i riquesa.

Cicle mitjà

Entorn, tecnologia i societat

– Identificació d’eines, màquines i fonts d’energia utilitzades en diferents èpoques històriques i la seva relació amb les condicions de vida i de treball..

Persones, cultures i societats

– Valoració de la diversitat social, cultural i de gènere i respecte per les diferències. Identificació de les manifestacions culturals com a elements de cohesió social.

Àmbit de llengües Objectius:

– Desenvolupar la competència en la llengua catalana com a vehicle de comunicació parlada o escrita, per a la construcció dels coneixements, per al desenvolupament personal i l’expressió, i per a la seva

participació en les creacions culturals.

– Expressar-se oralment adequant les formes i el contingut als diferents contextos i situacions comunicatives, mostrant una actitud respectuosa i de col·laboració.

Continguts:

Llengua catalana i literatura Cicle inicial

– Participació activa en interaccions amb el grup o mestre en qualsevol situació comunicativa de l’aula, tant les referides a gestió, organització, discussió dels problemes que sorgeixen en el dia a dia, explicació de vivències personals, com les derivades de situacions d’ensenyament aprenentatge, sempre amb respecte per les normes que regeixen la interacció oral (torns de paraula, to de veu, ritme...).

Cicle mitjà

– Participació activa i col·laborativa en interacció amb el grup o mestre/a en qualsevol situació comunicativa de l’aula i l’escola, tant les referides a gestió, organització, discussió dels problemes que sorgeixen en el dia a dia, explicació de vivències personals, com les derivades de situacions d’ensenyament aprenentatge. Sempre amb respecte per les normes que

(6)

L’escola dels Sentits

VIT/NICULTURA

Fitxa per al professorat Sons del vi i de la vinya

6

regeixen la interacció oral (torns de paraula, to de veu, ritme...).

– Exposició de temes de manera ordenada i comprensible. Participació activa en els diàlegs o debats, aportant i defensant idees pròpies i defensant o contradient, si cal, les dels altres amb arguments raonats.

2.2. Continguts

• El paisatge cultural: del raïm al trago de vi

• El paisatge de la vinya

• El paisatge sonor: cançons de la vinya i del vi

• Cançons de treball

• Cançons de veremar i trepitjar raïm

• Jocs, danses i cançons del vi

• Els estris emprats en la vinya i per al vi

(7)

L’escola dels Sentits

VIT/NICULTURA

Fitxa per al professorat Sons del vi i de la vinya

7

Participar activament en el treball en grup, adoptant una actitud responsable,

solidària, cooperativa i dialogant,

argumentant les pròpies opinions i contrastant-les amb les dels altres, i respectant els principis bàsics del funcionament democràtic.

Cançó, festa i treball Vitivinicultura com a organització social i cultural

Coneixement del Medi natural i social

Educació

artística Llengües

Escolta, exploració i discriminació de sons presents en l’entorn natural, cultural i artístic:

elements de l’entorn que produeixen so...

Identificació de la varietat de sons, musiques, moviments corporals i tecnologies que utilitzen les artistes i els artistes en l’expressió musical...

Creació de sons

Participació activa en interaccions amb el grup o mestre en qualsevol situació comunicativa de l’aula, tant les referides a gestió, organització, discussió dels problemes que sorgeixen en el dia a dia, explicació de vivències personals...

Contribució al diàleg amb preguntes, observacions...

Área coneixements

Competència bàsica

Comunicació lingüística

Artística i cultural

Coneixement i interacció amb el món físic

Social i ciutadana

Ús de la veu i el so com a mitjà d’expressió

Participació en la projecció d’un paisatge vitivinícola

Cançó i treball Cançó i festa.

Expressió dels coneixements, preguntes,

intuïcions... sobre la vinya i el vi

2.3 Quadre sinòptic

(8)

L’escola dels Sentits

VIT/NICULTURA

Fitxa per al professorat Sons del vi i de la vinya

8

2.4. Descripció

1. Exhibició: demostració participativa

Durant la primera part, s’explica el procés i les eines per transformar el raïm en vi. L’explicació es divideix en quatre parts, que corresponen a les quatre estacions de l’any, i cadascuna es clourà amb l’ús d’algunes eines com a instruments que permeten crear sons.

2. Taller de creació: experimentació creativa.

Durant la segona part, els infants realitzen l’ocell de la vinya utilitzant materials que s’han utilitzat en l’exhibició.

En el dossier per al professorat s’inclouen activitats que tenen com a finalitat de treballar la cançó i el joc com a sistema per conèixer el món, en aquest cas el de les cultures del vi

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :