PROJECTE DE REPARCEL LACIÓ I CESSIÓ ESMENES B803C13

48  Download (0)

Full text

(1)

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ I CESSIÓ ESMENES

B803C13

EMPLAÇAMENT: C/ JOAQUIM COSTA, 1, 7 I 15 C/ PONENT, 9 I 11

ALMACELLES

PROMOTOR: Sra. MARÍA ASUNCIÓN SALA GÜELL Sra. TERESITA DEL NIÑO JESÚS SALA GÜELL Sr. AMADEO CASAÑÉ AUTOR DEL PROJECTE: FRANCESC BORDES VIDAL

ARQUITECTE. CoAC-Nº 19.280/5

DATA: OCTUBRE 2014

FRANCESC BORDES VIDAL

C/ JAUME VICENS VIVES 11 BAIXOS

08005 BARCELONA

TLF. 93-221 01 50

E-MAIL: brdassociats@brdassociats.com

(2)

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ I CESSIÓ. ESMENES ALMACELLES

INDEX DE DOCUMENTS

I.- MEMÒRIA

II.- DOCUMENTACIÓ ANNEXA

III.- PLANOLS

FRANCESC BORDES VIDAL ARQUITECTE

(3)

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ I CESSIÓ. ESMENES ALMACELLES

I MEMÒRIA DESCRIPTIVA

1.- OBJECTE DEL PROJECTE

2.- ANTECEDENTS I INFORMACIÓ PRÈVIA

3.- PROMOTOR

4.- AUTOR DEL PROJECTE

5.- DADES REGISTRALS I DADES CADASTRALS

6.- REPARCEL·LACIÓ

7.- MODIFICACIÓ DE L’ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT

8.- COMPTE DE LIQUIDACIÓ PROVISIONAL

FRANCESC BORDES VIDAL ARQUITECTE

(4)

MEMÒRIA DESCRIPTIVA 1.- OBJECTE DEL PROJECTE

L'encàrrec consisteix en la redacció del Projecte de Reparcel·lació i Cessió de 5 parcel·les, les quals formen el polígon d’actuació PA-05a d’Almacelles. L’objecte del projecte és agrupar aquestes parcel·les per procedir a la seva segregació en 5 noves parcel·les i realitzar la cessió a l’Ajuntament d’Almacelles dels sòls destinats al vial corresponent al c/ Àngel Guimerà en el tram comprès entre els carrers Ponent i Melcior de Guàrdia.

Dins l’àmbit que delimita el polígon d’actuació PA-05a d’Almacelles hi ha part de sòl que es va cedir amb anterioritat a l’Ajuntament d’Almacelles. Es tracta de 379,86 m2 de sòl qualificat urbanísticament com a sistema d’espais lliures (adjacents a la carretera de Sucs) i de 371,13 m2 de sòl qualificat urbanísticament com a sistema viari (tram del c/ de Ponent dins de la PA- 05a).

2.- ANTECEDENTS, I INFORMACIÓ PREVIA 2.1.- EMPLAÇAMENT.

Les 5 parcel·les objecte del projecte es distribueixen en dues illes. La primera està compresa entre els carrers de Joaquim Costa, del Canigó, de Ponent i la carretera de Suchs (3 parcel·les) i la segona entre els carrers de Ponent, del Canigó, de Melcior de Guàrdia i de la carretera de Suchs (2 parcel·les), a Almacelles.

- Illa c/ de Joaquim Costa, c/ del Canigó, c/ de Ponent i la carretera de Suchs PARCEL·LA 1: c/ de Joaquim Costa, 15

PARCEL·LA 2: c/ de Joaquim Costa, 7 PARCEL·LA 3: c/ de Joaquim Costa, 1

- Illa c/ de Ponent, c/ del Canigó, c/ de Melcior de Guàrdia i de la carretera de Suchs PARCEL·LA 4: c/ de Ponent, 11

PARCEL·LA 5: c/ de Ponent, 9 2.2.- NORMATIVES URBANISTIQUES

El Planejament vigent és:

A) PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL D’ALMACELLES Aprovat definitivament el 7 dejuny de 2007

B) MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM EN L’ÀMBIT DEL PA-05 ALMACELLES Aprovat definitivament el 22 de març de 2012

Municipals

Qualificació urbanística del terreny: Urbà

Zona residencial en illa tancada Clau: 1

Ve el terreny de parcel·lació: SI Té la parcel·la condicions de solar: SI

Ocupació relativa de l’Edifici: Segons Alineació a Vial (art. 145) Parcel·la mínima: 100,0 M2 (art. 145)

Front Mín. de Façana: 5,0 M (art. 145)

Fons Mín. de Façana: 12,0 M (art. 145)

(5)

Profunditat Edificable PP: 12,0 M / 14,0 M (segons documentació gràfica) Edificabilitat de la parcel·la: No s’especifica (segons aprofitament núm.

plantes i profunditat edificable) Ocupació Màx. PP: Limitada per profunditat edificable Alçada Màx. Reguladora: 11,0 M (art. 146)

Núm. Màx. de Plantes PB+2PP (segons documentació gràfica) 3.- PROMOTOR

El propietaris de les parcel·les, i qui encarrega la redacció d'aquest Projecte de Reparcel·lació i Cessió de Parcel·les, són la Sra. María Asunción Sala Güell, amb NIF nº 37637111A i domicili a Barcelona, Carrer Escornalbou, 23 1º 2º, la Sra. Teresita del Niño Jesús Sala Güell, amb NIF nº 46214422Q i domicili a Almacelles, Carrer Major, 3, i el Sr. Amadeo Casañé, amb NIF nº 40823421P i domicili a Almacelles, Carrer Major, 3.

4.- AUTOR DEL PROJECTE

És autor d'aquest Projecte de Reparcel·lació i Cessió de Parcel·les, FRANCESC BORDES VIDAL, Arquitecte, col·legiat al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, amb el número 19280/5, i amb domicili professional al C/ Jaume Vicens Vives 11, 08005 Barcelona

5.- DADES REGISTRALS I DADES CADASTRALS

PARCEL·LA I.1:

c/ de Joaquim Costa, 15 Finca Registral nº 4978

Registre de la Propietat nº 2 de LLEIDA Tomo 1531, Llibre 46 d’Almacelles, Foli 141 Ref. Cadastral: 6733601BG8263S0001GP

PARCEL·LA I.2:

c/ de Joaquim Costa, 7 Finca Registral nº 4979

Registre de la Propietat nº 2 de LLEIDA Tomo 1531, Llibre 46 d’Almacelles, Foli 144 Ref. Cadastral: 6733602BG8263S0001QP

PARCEL·LA I.3:

c/ de Joaquim Costa, 1 Finca Registral nº 4184

Registre de la Propietat nº 2 de LLEIDA Tomo 1025, Llibre 37, Foli 170

Ref. Cadastral: 6733603BG8263S0001PP

PARCEL·LA I.4:

c/ de Ponent, 11 Finca Registral nº 4983

Registre de la Propietat nº 2 de LLEIDA Tomo 1531, Llibre 46 d’Almacelles, Foli 156 Ref. Cadastral: 6733103BG8263S0001DP

PARCEL·LA I.5:

c/ de Ponent, 9 Finca Registral nº 4984

Registre de la Propietat nº 2de LLEIDA

Tomo 1531, Llibre 46 d’Almacelles, Foli 159

Ref. Cadastral: 6733104BG8263S0001XP

(6)

6.- REPARCEL·LACIÓ

A partir de les 9 parcel·les inicials es procedeix a la cessió a l’Ajuntament d’Almacelles dels sòls destinats al vial corresponent al c/ Àngel Guimerà en el tram comprès entre els carrers Ponent i Melcior de Guàrdia. El sòl restant es reparcel·la, donant com a resultat 5 parcel·les.

La parcel·la inicial I.3 (c/ de Joaquim Costa, núm. 1, referència cadastral 6733603BG8263S0001PP), que està actualment edificada, no es veu modificada per aquest projecte, mantenint els seus límits i superfícies actuals.

6.1.- PARCEL·LES ORIGINALS Parcel·la I.1:

URBANA: Solar número tres, en calle Joaquín Costa, sin número, de Almacelles, de sesenta y un metros y medio de fachada por cuarenta metros de fondo, es decir, de dos mil cuatrocientos sesenta metros cuadrados de extensión superficial. Linda: frente, la vía pública de su situación;

derecha entrando, carretera de Suchs; fondo, calle Ponent; e izquierda, solar número cuatro de los propios otorgantes.

DATOS REGISTRALES de la Finca 4978 de Almacelles Tomo 1531 Libro 46 Folio 141

Nombre ... : doña MARIA ASUNCION SALA GUELL DNI/CIF ... : D.N.I.

Título ... : Adjudicación Naturaleza Derecho ... : Propiedad

Carácter ... : con carácter privativo

Participación ... : el pleno dominio de esta finca Fecha del Título ... : 29-12-1984

Autoridad ... : Juan Carlos Carnicero Iñiguez Sede Autoridad ... : Tamarite de Litera

Inscripción ... : 2ª de fecha 24-07-1985 Libre de cargas

Superfície segons medició Projecte de Reparcel·lació i Cadastre: 2.490,00 M2

Parcel·la I.2:

URBANA: Solar número cuatro, en calle Joaquín Costa, sin número, de Almacelles, de veintinueve metros y medio de fachada por cuarenta metros de fondo, o sea, de mil ciento ochenta metros cuadrados de superficie. Linda: frente, la vía pública de su situación; derecha entrando, solar número tres de los propios otorgantes; fondo, la calle Ponent; e izquierda, inmueble de Amadeo Casañé y esposa.

DATOS REGISTRALES de la Finca 4979 de Almacelles Tomo 1531 Libro 46 Folio 144

TITULARES ACTUALES

Nombre ... : doña TERESITA DEL NIÑO JESUS SALA GUELL DNI/CIF ... : D.N.I. 46214422

Título ... : Adjudicación Naturaleza Derecho ... : Propiedad

Carácter ... : con carácter privativo

Participación ... : el pleno dominio de esta finca

Fecha del Título ... : 29-12-1984

(7)

Autoridad ... : Juan Carlos Carnicero Iñiguez Sede Autoridad ... : Tamarite de Litera

Inscripción ... : 2ª de fecha 24-07-1985 Libre de cargas

Superfície segons medició Projecte de Reparcel·lació i Cadastre: 1.180,00 M2

Parcel·la I.3

URBANA: Parcela de terreno edificable, en Almacelles, calle Joaquín Costa, número uno. Es de forma rectangular y tiene una extensión superficial de mil doscientos ochenta metros cuadrados, resultantes de un frontis a la calle Joaquín Costa de treinta y dos metros y un fondo de cuarenta. Sobre parte de esta finca, en medio de la misma, se ha edificado una casa, que consta de planta semisótano, destinada a garaje, con una superficie construida de ciento noventa y cuatro metros cuadrados, y planta baja, destinada a vivienda, que se compone de varias dependencias, con una superficie construida de ciento sesenta y seis metros, setenta y siete, y útil del ciento treinta y seis metros, veinte decímetros cuadrados. Linda: frente, la vía pública de su situación; derecha, Teresa Sala Güell; fondo, calle Juan Maragall; e izquierda, calle Canigó.

DATOS REGISTRALES de la Finca 4184 de Almacelles Tomo 1585 Libro 50 Folio 139

TITULARES ACTUALES

Nombre ... : don AMADEO CASAÑE ROCA D.N.I. 40823421

con

Nombre ... : doña TERESITA DEL NIÑO JESUS SALA GUELL DNI/CIF ... : D.N.I.: 46214422

Título ... : Compraventa Naturaleza Derecho ... : Propiedad

Carácter ... : con carácter privativo

Participación ... : una mitad indivisa de esta finca Fecha del Título ... : 20-03-1979

Autorida ... : Rafael Bernabé Panós Sede Autoridad ... : Tamarite de Litera Inscripción ... : 1ª de fecha 23-04-1979 Título ... : Obra Nueva

Naturaleza Derecho ... : Obra Nueva

Carácter ... : con carácter privativo

Participación ... : una mitad indivisa de esta finca Fecha del Título ... : 30-04-1986

Autoridad ... : Antonio Rico Morales Sede Autoridad ... : Lleida

Inscripción ... : 2ª de fecha 18-06-1986

Nombre ... : doña TERESITA DEL NIÑO JESUS SALA GUELL DNI/CIF ... : D.N.I. 46214422 con don AMADEO CASAÑE ROCA

D.N.I.: 40823421 Título ... : Compraventa Naturaleza Derecho ... : Propiedad

Carácter ... : con carácter privativo

Participación ... : una mitad indivisa de esta finca Fecha del Título ... : 20-03-1979

Autorida ... : Rafael Bernabé Panó Sede Autoridad ... : Tamarite de Litera Inscripción ... : 1ª de fecha 23-04-1979

Título ... : Obra Nueva Naturaleza Derecho : Obra Nueva

(8)

Carácter ... : con carácter privativo

Participación ... : una mitad indivisa de esta finca Fecha del Título ... : 30-04-1986

Autoridad ... : Antonio Rico Morales Sede Autoridad ... : Lleida

Inscripción ... : 2ª de fecha 18-06-1986 Libre de cargas

Superfície segons medició Projecte de Reparcel·lació i Cadastre: 1.267,00 M2

Parcel·la I.4:

URBANA: Solar número ocho, en la calle Ponent, sin número, de Almacelles, de cuatrocientos sesenta y siete metros cuadrados de extensión, resultante de un frontis de dieciséis metros y setenta centímetros y un fondo de veintiocho metros. Linda: frente, la vía pública de su situación; derecha entrando, solar número siete de los propios otorgantes; fondo, sucesores de Jaqueline Dousset; e izquierda, solar número nueve de los propios otorgantes.

DATOS REGISTRALES de la Finca 4983 de Almacelles Tomo 1531 Libro 46 Folio 156

TITULARES ACTUALES

Nombre ... : doña TERESITA DEL NIÑO JESUS SALA GUELL DNI/CIF ... : D.N.I. 46214422

Título ... : Adjudicación Naturaleza Derecho ... : Propiedad

Carácter ... : con carácter privativo

Participación ... : el pleno dominio de esta finca Fecha del Título ... : 29-12-1984

Autoridad ... : Juan Carlos Carnicero Iñiguez Sede Autoridad ... : Tamarite de Litera

Inscripción ... : 2ª de fecha 24-07-1985 Libre de cargas

Superfície segons medició Projecte de Reparcel·lació i Cadastre: 467,00 M2

Parcel·la I.5:

URBANA: Solar número nueve, en calle Ponent, sin número de Almacelles, de dieciséis metros y setenta centímetros de fachada por veintisiete metros de fondo, o sea cuatrocientos cincuenta y un metros cuadrados de extensión superficial. Linda: frente, la vía pública de su situación; derecha entrando, solar número ocho de los propios otorgantes; fondo, sucesores de Jacqueline Dousset; e izquierda, solar número diez de los mismos otorgantes.

DATOS REGISTRALES de la Finca 4984 de Almacelles Tomo 1531 Libro 46 Folio 159

TITULARES ACTUALES

Nombre ... : doña TERESITA DEL NIÑO JESUS SALA GUELL DNI/CIF ... : D.N.I. 46214422

Título ... : Adjudicación Naturaleza Derecho ... : Propiedad

Carácter ... : con carácter privativo

(9)

Participación ... : el pleno dominio de esta finca Fecha del Título ... : 29-12-1984

Autoridad ... : Juan Carlos Carnicero Iñiguez Sede Autoridad ... : Tamarite de Litera

Inscripción ... : 2ª de fecha 24-07-1985 Libre de cargas

Superfície segons medició Projecte de Reparcel·lació i Cadastre: 446,00 M2

PARCEL·LA Nº REF. CATASTRAL SUPERFICIE QUALIF. URBANÍSTICA

Parcel·la I.1 6733601BG8263S0001GP 2.490,00 M2 Sòl urbà, PA-05a Parcel·la I.2 6733602BG8263S0001QP 1.180,00 M2 Sòl urbà, PA-05a Parcel·la I.3 6733603BG8263S0001PP 1.267,00 M2 Sòl urbà, PA-05a Parcel·la I.4 6733103BG8263S0001DP 467,00 M2 Sòl urbà, PA-05a Parcel·la I.5 6733104BG8263S0001XP 446,00 M2 Sòl urbà, PA-05a

Verd 379,86 M2 Sistema d’espais lliures

Vial (c/ Ponent) 371,13 M2 Sistema viari

TOTAL ÀMBIT PA-05a 6.600,99 M2

6.2.- FINQUES RESULTANTS Parcel·la R.1

URBANA. Solar situado en Almacelles, con fachada a las Calles Carretera de Sucs, Joaquin Costa, Alngel Guimerà y Ponent; con una superfície de mil novecientos sesenta y dos metros cuadrados con cincuenta y ocho centímetros cuadrdos. Linda; Norte Calle Joaquin Costa; Sur Calle Ponent; Este Calle Angel Guimerà y Oeste Carretera de Sucs:

Carga de urbanización: 61.526,16 € (36,97% % de 166.429,35 €) Otras cargas: Ninguna

Adjudicación a: Asunción Sala Güell

Parámetros urbanísticos: zona residencial manzana cerrada (clave 1), produndidad edificable 12 m, 3.381,36 m

2

techo máximo permitido, densidad 1 vivienda/ 70 m

2

construdios

Parcel·la R.2

URBANA. Solar situado en Almacelles, con fachada a las Calles Joaquin Costa, Alngel Guimerà y Ponent; con una superfície de mil doscientos noventa metros cuadrados con noventa y siete centímetros cuadrdos. Linda; Norte Calle Joaquin Costa; Sur Calle Ponent;

Este: Parcela R.3; Oeste: Calle Angel Guimerà.

Carga de urbanización: 40.967,88 € (24,62% de 166.429,35 €) Otras cargas: Ninguna

Adjudicación a: Teresita Sala Güell

Parámetros urbanísticos: zona residencial manzana cerrada (clave 1), produndidad edificable 12 m, 2.251,52 m

2

techo máximo permitido, densidad 1 vivienda/70 m

2

construdios

Parcel·la R.3

URBANA: Parcela de terreno edificable, en Almacelles, calle Joaquín Costa, número uno. Es

de forma rectangular y tiene una extensión superficial de mil doscientos sesenta y siete metros

cuadrados, resultantes de un frontis a la calle Joaquín Costa de treinta y dos metros y un fondo

de cuarenta. Sobre parte de esta finca, en medio de la misma, se ha edificado una casa, que

consta de planta semisótano, destinada a garaje, con una superficie construida de ciento

(10)

noventa y cuatro metros cuadrados, y planta baja, destinada a vivienda, que se compone de varias dependencias, con una superficie construida de ciento sesenta y seis metros, setenta y siete, y útil del ciento treinta y seis metros, veinte decímetros cuadrados. Linda: norte Calle Joaquin Costa; Sur Calle Ponent; Este Calle Canigó; Oeste Parcela R.2.

Carga de urbanización: 40.737,61 € (24,48% de 166.429,35 €) Otras cargas: Ninguna

Adjudicación a: Teresita Sala Güell y Amadeo Casañé Roca

Parámetros urbanísticos: zona residencial manzana cerrada (clave 1), produndidad edificable 12 m, 2.238,86 m

2

techo máximo permitido, densidad 1 vivienda/m

2

construdios.

Parcel·la R.4

URBANA. Solar situado en Almacelles, con fachada a las calles Angel Guimerà y Ponent; con una superfície de doscientos cuarenta y siete metros cuadrados con ochenta y siete centímetros cuadrdos. Linda; Norte Calle Ponent; Sur Sucesores de Jacquilie Dousset;

Este:Calle Angel Guimerà;Oeste: Asunción Sala Güell.

Carga de urbanización: 8.703,14 € (5,23% de 166.429,35 €) Otras cargas: Ninguna

Adjudicación Asunción Sala Güell

Parámetros urbanísticos: zona residencial manzana cerrada (clave 1), produndidad edificable 14 m, 478,31 m

2

techo máximo permitido, densidad 1 vivienda/m

2

construdios.

Parcel·la R.5

URBANA. Solar situado en Almacelles, con fachada a las calles Angel Guimerà y Ponent; con una superfície de trescientos setenta y nueve metros cuadrados con doce centímetros cuadrdos. Linda; Norte Calle Ponent; Sur Sucesores de Jacquilie Dousset; Este: Asunción Sala Güell; Oeste: Calle Angel Guimerà

Carga de urbanización: 14.494,55 € (8,71% de 166.429,35 €) Otras cargas: Ninguna

Adjudicación Teresita Sala Güell

Parámetros urbanísticos: zona residencial manzana cerrada (clave 1), produndidad edificable 14 m, 796,59 m

2

techo máximo permitido, densidad 1 vivienda/m

2

construdio

Parcel·la V.1

URBANA. Vial Situado en el término de Almacelles, formando la actual calle Angel Guimera, entre la Calle Joaquin Costa y la Calle Ponent. De una superfície de cuatrocientos dieciseis metros cuadrados con cuarenta y cinco centímetros cuadrados. Linda: Norte Calle Joaquin Costa; Sur Calle Ponent, Este parcela R.2 y Oeste Parcela R.1.

Adjudicación: Ajuntament d’Almacelles Parcel·la V.2

URBANA. Vial Situado en el término de Almacelles, formando la actual calle Angel Guimera, entre la Calle Ponent y el resto de la Calle Angel Guimerá. De una superfície de doscientos sesenta y nueve metros cuadrados con un centímetro cuadrado. Linda: Norte Calle Ponent; Sur resto Calle Alngel Guimerà, Este parcela R.5 y Oeste Parcela R..

Adjudicación: Ajuntament d’Almacelles

(11)

PARCEL·LA Nº SUPERFICIE QUALIF. URBANÍSTICA SOSTRE MÀXIM

Parcel·la R.1 1.962,58 M2 Sòl urbà consolidat, zona 1 3.381,36 M2 36,97%

Parcel·la R.2 1.290,97 M2 Sòl urbà consolidat, zona 1 2.251,52 M2 24,62%

Parcel·la R.3 1.267,00 M2 Sòl urbà consolidat, zona 1 2.238,86 M2 24,48%

Parcel·la R.4 247,87 M2 Sòl urbà consolidat, zona 1 478,31 M2 5,23%

Parcel·la R.5 396,12 M2 Sòl urbà consolidat, zona 1 796,59 M2 8,71%

Verd 379,86 M2 Sistema d’espais lliures -

Vial (c/ Ponent) 371,13 M2 Sistema viari -

Vial V.1 416,45 M2 Sistema viari -

Vial V.2 269,01 M2 Sistema viari -

TOTAL ÀMBIT PA-05a 6.600,99 M2 9.146,64 M2

7.- MODIFICACIÓ DE L’ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT 7.1.- ESTAT INICIAL ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT

La superfície total del sector és de 6.600,99 m2, els quals es reparteixen entre les següents propietats:

PROPIETARI PARCEL·LA Nº SUPERFICIE

Sra. Asunción Sala Parcel·la I.1 2.490,00 M2

Sra. Teresa Sala Parcel·la I.2 1.180,00 M2

Sra. Teresa Sala i Sr. Amadeo Castañé Parcel·la I.3 1.267,00 M2

Sra. Teresa Sala Parcel·la I.4 467,00 M2

Sra. Teresa Sala Parcel·la I.5 446,00 M2

Ajuntament d’Alamacelles Verd 379,86 M2

Ajuntament d’Alamacelles Vial (c/ Ponent) 371,13 M2

SUPERFICIE TOTAL DE L’ÀMBIT 6.600,99 M2

7.2.- ESTAT FINAL ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT

La superfície total del sector és de 6.600,99 m2, els quals es reparteixen entre les següents propietats:

PROPIETARI PARCEL·LA Nº SUPERFICIE

Sra. Asunción Sala Parcel·la R.1 1.962,58 M2

Sra. Teresa Sala Parcel·la R.2 1.290,97 M2

Sra. Teresa Sala i Sr. Amadeo Castañé Parcel·la R.3 1.267,00 M2

Sra. Asunción Sala Parcel·la R.4 247,87 M2

Sra. Teresa Sala Parcel·la R.5 396,12 M2

Ajuntament d’Alamacelles Verd 379,86 M2

Ajuntament d’Alamacelles Vial (c/ Ponent) 371,13 M2

Ajuntament d’Almacelles Vial V.1 416,45 M2

Ajuntament d’Almacelles Vial V.2 269,01 M2

SUPERFICIE TOTAL DE L’ÀMBIT 6.600,99 M2

(12)

RESUM ESTAT FINAL

Superfície total propietat privada 5.164,54 M2

Superfície total propietat pública 1.436,45 M2

SUPERFICIE TOTAL DE L’ÀMBIT 6.600,99 M2

8.- COMPTE DE LIQUIDACIÓ PROVISIONAL - Cost de la urbanització:

El criteri de valoració per a l’obtenció del pressupost d’urbanització ha estat els preus de referència per a l’obtenció del pressupost d’execució material del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, actualitzats a gener de 2014, detallat en el punt 8.2.

- Criteris generals i classificació de les despeses de gestió

Les despeses de gestió represente els costos interns necessaris per portar a terme tot el procés de transformació del sòl. Aquests costos es poden classificar, segons sigui la tasca que els genera, en sis grups diferents:

a) Despeses de gestió per la redacció de diferents figures de planejament i de gestió urbanística

Es calculen en funció de la superfície i el pressupost de l’obra.

b) Despeses de gestió per la direcció i control de l’obra

Es calculen en funció de la superfície i el pressupost de l’obra.

c) Despeses de topografia

Prèviament a la redacció del projecte d’urbanització s’ha de realitzar un aixecament topogràfic de l’àmbit.

d) Despeses generals d’administració i de llicències, impostos i/o taxes, per notaris, per registradors, etc.

Les despeses generals son les pròpies de qualsevol empresa promotora de sòl.

Comprenen les despeses de personal i d’estructura dels diferents departaments implicats. En aquest apartat s’inclouen també les despeses de notaris, registradors, així com llicències, taxes i publicacions que pugui comportat tot el procés.

- Cost financer

No es considera cost financer donat que una vegada iniciades les obres el seu plaç d’execució s’evalua en tres mesos.

Donat que el sòl objecte de reparcel·lació ja és sòl urbà consolidat (clau 1, zona residencial en illa tancada) la valoració del sòl no canvia, doncs no s’implementa cap figura de planejament que canviï la seva valoració unitària per m

2

, tan sols es distribueixen costos d’urbanització deguts a la cessió de vials a l’Ajuntament, en proporció a l’estructura de la propietat final i sostre final.

El criteri final d’assignació ha estat consensuat amb els propietaris.

(13)

COMPTE DE LIQUID ACI Ó PROVISIONAL FINQUES INICIALS Titular Parc. Cad. Supe rficie Participació Teresita Sala 2.726,50 M2 46,61 % M 2 I.2 6733 603 1.180,00 m2 20,17% m2 I.3 (50%) 6733 602 633,50 m2 10,83% m2 I.4 6733 103 467,00 m2 7,98% m2 I.5 6733 104 446,00 m2 7,62% m2 Asun ción Sa la 2.490,00 M2 42,56 % M 2 I.1 6733 601 2.490,00 m2 42,56% m2 Amadeu Cas a ñe 633,50 M2 10,83 % M 2 I.3 (50%) 6733 602 633,50 m2 10,83% m2 Ajuntament Almacelles 750,99 M2 M2 I.Verd 379,86 m2 m2 I.Vial 371,13 m2 m2 Total Sec tor 6.600,99 M2 100,00 % M 2 Total amb a p rofitament 5.850,00 M2 FINQ UES RESULT ANTS Titular Participació Sol Sostre Valor % Adj. Dif. Adj. Cost Urb. CTE. LIQUID. PROVISIONAL Teresita Sala 46,61 % 2.320,59 M2 4.167,54 M2 416.75 4,06 45,56 % -9.541,9 1 75.831,2 4 66.289,3 3 39,83 % R.2 1.290,97 m2 2.251,52 m2 225. 15 1,68 € 24,62% 40.967,8 8 € R.3 (50% ) 633,50 m2 1.119,43 m2 111.94 3,08 € 12,24% 20.368,8 1 € R.5 396,12 m2 796,59 m2 79.659,3 0 € 8 ,71% 14.494,5 5 € Asun ción Sa la 42,56 % 2.210,45 M2 3.859,67 M2 385.96 6,86 42,20 % -3.351,6 6 70.229,3 0 66.877,6 4 40,18 % R.1 1.962,58 m2 3.381,36 m2 338.13 6,08 € 36,97% 61.526,1 6 € R.4 247,87 m2 478,31 m2 47.830,7 8 € 5 ,23% 8.703,14 € Amadeu Cas a ñe 10,83 % 633,50 m2 1.119,43 m2 111.94 3,08 € 12,24 % 12.893,5 7 20.368,8 1 33.262,3 8 19,99 % R.3 (50% ) 633,50 m2 1.119,43 m2 111.94 3,08 € 12,24% 20.368,8 1 € Ajuntament Almacelles 1.436,45 M2 Verd 379,86 m2 V.1 416,45 m2 V.2 269,01 m2 V.3 371,13 m2 Total Sec tor 100,00 % 6.600,99 M2 9.146,64 M2 914.66 4, 00 € 100,00 % 0 ,00 € 166.42 9,35 € 166.42 9,35 € 100,0 % Total amb a p rofitament 5.164,54 M2

(14)

Valor R42 100,00 €/m2 Coefi c ient 0,6 Co stes u rba n iza cion 166.42 9,35 € Superfi cie s Sol % (sol amb a p rof.) Sup Verd a cedir Sostre re sultant Valor I.1 6733 601 2.490,00 m2 42,56% 291,76 m2 3.893,19 m2 233.59 1,11 € I.2 6733 602 1.180,00 m2 20,17% 138,26 m2 1.844,96 m2 110.69 7,80 € I.3 6733 603 1.267,00 m2 21,66% 148,46 m2 1.980,99 m2 118.85 9,41 € I.4 6733 103 467,00 m2 7,98% 54,72 m2 730,17 m2 43.810,0 6 € I.5 6733 104 446,00 m2 7,62% 52,26 m2 697,33 m2 41.840,0 1 € I.Verd 379,86 m2 0,00% I.Vial 371,13 m2 0,00% Total 6.600,99 m2 100,00 % 685,46 m2 9.146,64 m2 548.79 8,40 € Total amb a p rofitament 5.850,00 m2 Sol Sostre Edificabilitat Valor R.1 1.962,58 m2 3.381,36 m2 1,72 m2 st/m 2 sol 338.13 6,08 € R.2 1.290,97 m2 2.251,52 m2 1,74 m2 st/m 2 sol 225.15 1,68 € R.3 1.267,00 m2 2.238,86 m2 1,77 m2 st/m 2 sol 223.88 6,17 € R.4 247,87 m2 478,31 m2 1,93 m2 st/m 2 sol 47.830,7 8 € R.5 396,12 m2 796,59 m2 2,01 m2 st/m 2 sol 79.659,3 0 € Verd 379,86 m2 Vial 371,13 m2 V.1 416,45 m2 V.2 269,01 m2 Total 6.600,99 M2 Total amb a p rofitament 5.164,54 M2 9.146, 64 M2 1,77 M2 st/m 2 sol 914.66 4,00 € Verd públic a cedir 685,46 M2

(15)

8.1.- JUSTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST PER CONTRACTE SENSE IVA

JUSTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST PER CONTRACTE SENSE IVA

PRESSUPOST PER CONTRACTE URBANITZACIÓ SENSE IVA 132.743,13 €

TOTAL PER CONTRACTE I SS 132.743,13 €

JUSTIFICACIÓ DELS HONORARIS DELS TÈCNICS I DRETS DE VISAT

HONORARIS PROJECTES ESTUDIS I DIRECCIONS ARQUITECTE 16.538,53 € DRETS D'INTERVENCIÓ I VISAT DEL COL.LEGI D'ARQUITECTES 1.096,00 €

HONORARIS. ARQ. TEC. APARELLADOR 3.873,24 €

DRETS VISAT DEL COL. LEGI D'ARQ. TEC. APARELLADOR 232,39 €

HONORARIS. ENGINYER INDUSTRIAL 974,92 €

DRETS VISAT COL.LEGI ING INDUSTRIALS 48,75 €

HONORARIS ENGINYER

TELECOMUNICACIONS 212,06 €

DRETS VISAT COL.LEGI ING TELECOMUNICACIONS 21,21 €

TOTAL VISATS I TECNICS 22.997,09 €

JUSTIFICACIÓ LES DESPESES NECESSARIES, TAXES LLICENCIES, IMPOSTOS

CONTROL DE QUALITAT 1.101,60 €

AIXECAMENT TOPOGRÀFIC I ESTUDI GEOTÈCNIC, NOTARI 1.001,01 €

TAXA LLICENCIA MUNICIPAL D'OBRES 3.605,31 €

TAXA LEGALITZACIO INSTAL.LACIONS 19,50 €

CANON CONTRACTACIÓ COMPANYIES. 2.150,09 €

SEGURO DECENAL 473,69 €

TOTAL DESPESES NECESSARIES 8.351,21 €

JUSTIFICACIÓ DE LES DESPESES DE NOTARIA GESTIÓ

NOTARIS I RESITRE 2.337,92 €

TOTAL GESTIO 2.337,92 €

RESUM 166.429,35 €

(16)

8.2.- JUSTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL D’URBANITZACIÓ JUSTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL D’URBANITZACIÓ

Mòdul Bàsic CoAC gener 2014: 487,00 €

JUSTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST PER CONTRACTE SENSE IVA

CALCUL PRESSUPOST PER CONTRACTE D'URBANITZACIÓ

PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL 110.160,28 €

GASTOS GENERALS 13,00% 14.320,84 €

BENEFICI INDUSTRIAL 6,00% 6.609,62 €

PRESSUPOST PER CONTRACTE URBANITZACIÓ SENSE IVA 131.090,73 € CALCUL DEL PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT

PEM COEF 1,50%

URBANITZACIO 110.160,28 € 1,50% 1.652,40 €

PRESSUPOST PER CONTRACTE SEGURETAT I HIGIENE 1.652,40 €

TOTAL PER CONTRACTE I SS ABANS D'IVA 132.743,13 €

El criteri de valoració han estat els preus de referència per a l’obtenció del pressupost d’execució material del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, actualitzats a gener de 2014.

FRANCESC BORDES VIDAL ARQUITECTE

URBANITZACIÓ SUP. MB CG CT CQ CU PRE. REF.

VIALS PAVIMENTATS 685,46 487,00 € 1,10 1,00 1,00 0,30 110.160,28 €

T. SUP. URB. 685,46 M2 110.160,28 € T. PEM URBANIT 160,71 € COST €/M2 URBANIT

110.160,28 € TOTAL PEM

(17)

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ I CESSIÓ. ESMENES ALMACELLES

II DOCUMENTACIÓ ANNEXA

1.- FITXES CADASTRALS DE LES FINQUES

2.- NOTES REGISTRALS

FRANCESC BORDES VIDAL ARQUITECTE

(18)

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE 6733601BG8263S0001GP DATOS DEL INMUEBLE

LOCALIZACIÓN

CL JOAQUIN COSTA 15 Suelo 25100 ALMACELLES [LLEIDA]

USO LOCAL PRINCIPAL

Suelos sin edificar, obras de urbanización y jardinería

AÑO CONSTRUCCIÓN COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

-- DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE

SITUACIÓN

CL JOAQUIN COSTA 15 ALMACELLES [LLEIDA]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

0

SUPERFICIE SUELO [m²]

2.490

TIPO DE FINCA

Suelo sin edificar

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA Municipio de ALMACELLES Provincia de LLEIDA INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/800

4,623,1504,623,200 286,650286,700 286,700Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del 'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana Límite de Parcela Límite de Construcciones Mobiliario y aceras Límite zona verde Hidrografía

Viernes , 22 de Febrero de 2013

(19)

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE 6733602BG8263S0001QP DATOS DEL INMUEBLE

LOCALIZACIÓN

CL JOAQUIN COSTA 7 Suelo 25100 ALMACELLES [LLEIDA]

USO LOCAL PRINCIPAL

Suelos sin edificar, obras de urbanización y jardinería

AÑO CONSTRUCCIÓN COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

-- DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE

SITUACIÓN

CL JOAQUIN COSTA 7 ALMACELLES [LLEIDA]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

0

SUPERFICIE SUELO [m²]

1.180

TIPO DE FINCA

Suelo sin edificar

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA Municipio de ALMACELLES Provincia de LLEIDA INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,623,1204,623,1404,623,160 286,660286,680286,700 286,700Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del 'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana Límite de Parcela Límite de Construcciones Mobiliario y aceras Límite zona verde Hidrografía

Viernes , 22 de Febrero de 2013

(20)

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE 6733603BG8263S0001PP DATOS DEL INMUEBLE

LOCALIZACIÓN

CL JOAQUIN COSTA 1 25100 ALMACELLES [LLEIDA]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial

AÑO CONSTRUCCIÓN

1986

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

355 DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE

SITUACIÓN

CL JOAQUIN COSTA 1 ALMACELLES [LLEIDA]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

355

SUPERFICIE SUELO [m²]

1.267

TIPO DE FINCA

Parcela con un unico inmueble

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA Municipio de ALMACELLES Provincia de LLEIDA INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,623,1004,623,1204,623,140 286,680286,700286,720 286,720Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del 'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana Límite de Parcela Límite de Construcciones Mobiliario y aceras Límite zona verde Hidrografía

Viernes , 22 de Febrero de 2013

ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN

UsoEscaleraPlantaPuertaSuperficie m²

VIVIENDA 00 01 163 APARCAMIENTO 1 -1 -1 192

(21)

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE 6733103BG8263S0001DP DATOS DEL INMUEBLE

LOCALIZACIÓN

CL PONENT 11 Suelo 25100 ALMACELLES [LLEIDA]

USO LOCAL PRINCIPAL

Suelos sin edificar, obras de urbanización y jardinería

AÑO CONSTRUCCIÓN COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

-- DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE

SITUACIÓN

CL PONENT 11 ALMACELLES [LLEIDA]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

0

SUPERFICIE SUELO [m²]

467

TIPO DE FINCA

Suelo sin edificar

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA Municipio de ALMACELLES Provincia de LLEIDA INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,623,1004,623,1204,623,1404,623,160 286,600286,620286,640286,660 286,660Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del 'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana Límite de Parcela Límite de Construcciones Mobiliario y aceras Límite zona verde Hidrografía

Viernes , 22 de Febrero de 2013

(22)

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE 6733104BG8263S0001XP DATOS DEL INMUEBLE

LOCALIZACIÓN

CL PONENT 9 Suelo 25100 ALMACELLES [LLEIDA]

USO LOCAL PRINCIPAL

Suelos sin edificar, obras de urbanización y jardinería

AÑO CONSTRUCCIÓN COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

-- DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE

SITUACIÓN

CL PONENT 9 ALMACELLES [LLEIDA]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

0

SUPERFICIE SUELO [m²]

446

TIPO DE FINCA

Suelo sin edificar

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA Municipio de ALMACELLES Provincia de LLEIDA INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,623,1004,623,1204,623,140 286,620286,640286,660 286,660Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del 'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana Límite de Parcela Límite de Construcciones Mobiliario y aceras Límite zona verde Hidrografía

Viernes , 22 de Febrero de 2013

(23)

Información Registral expedida por JESUS NICOLAS JUEZ ALVAREZ

Registrador de la Propiedad de LLEIDA 2 Pasaje Pompeyo,4 7º A - LLEIDA

tlfno: 0034 973 273309

correspondiente a la solicitud formulada por ENRIC VICENTE CATALA

con DNI/CIF: 40858482V

Interés legítimo alegado:

Investigación jurídica sobre el objeto, su titularidad, o limitaciones

Identificador de la solicitud: Q47MZ28N Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.

http://www.registradores.org Pág. 1

(24)

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LLEIDA Nº.2

NOTA INFORMATIVA DE DOMINIO Y DE CARGAS

Fecha 15/5/2013 Hora 09:19 Página

Finca 4978 de Almacelles. IDUFIR número 25011000251865

Solicitante..: ENRIC VICENTE CATALA DNI/NIF...: 40858482V

DATOS REGISTRALES de la Finca 4978 de Almacelles

Tomo 1531 Libro 46 Folio 141

DESCRIPCIÓN

URBANA: Solar número tres, en calle Joaquín Costa, sin número, de Almacelles, de sesenta y un metros y medio de fachada por cuarenta metros de fondo, es decir, de dos mil cuatrocientos sesenta metros cuadrados de extensión superficial. Linda: frente, la vía pública de su situación; derecha entrando, carretera de Suchs; fondo, calle Ponent; e izquierda, solar número cuatro de los propios otorgantes.

TITULARES ACTUALES

Nombre... : doña MARIA ASUNCION SALA GUELL DNI/CIF... : D.N.I.

Título ... : Adjudicación Naturaleza Derecho : Propiedad

Carácter...: con carácter privativo

Participación...: el pleno dominio de esta finca Fecha del Título...: 29-12-1984

Autoridad ...: Juan Carlos Carnicero Iñiguez Sede Autoridad...: Tamarite de Litera

Inscripción...: 2ª de fecha 24-07-1985

http://www.registradores.org Pág. 2

(25)

Libre de cargas

SIN ASIENTOS PENDIENTES

Si en la precedente nota figura como pendiente de despacho un documento con nota de inscripción parcial, ha de entenderse que la prórroga del mismo se ha practicado con arreglo a lo dispuesto en el artículo 323 de la Ley Hipotecaria.

Es NOTA INFORMATIVA con los efectos previstos en el Artº. 332 del Reglamento Hipotecario, ya que sólo la Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los bienes inmuebles, según el artículo 255 de la Ley Hipotecaria.

MUY IMPORTANTE: De acuerdo con los previsto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999 de 13 de diciembre queda prohibida la incorporación de los datos de esta nota a ficheros o bases informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso expresando la fuente de información (Instrucción DGRN de 17-02-1998).

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********

ADVERTENCIAS

---

- Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o gravamen de los bienes o derechos inscritos, solo se acredita, en perjuicio de tercero, por certificación del Registro (articulo 225 de la Ley Hipotecaria).

- Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a ficheros o bases informaticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N 17/02/98; B.O.E. 27/02/1998).

- Esta información registral no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.

- El usuario receptor de esta información se acoge a las condiciones de la Política de privacidad expresadas en la web oficial del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes

Muebles de España publicadas a través de la url:

https://www.registradores.org/registroVirtual/privacidad.do.

http://www.registradores.org Pág. 3

(26)
(27)

Información Registral expedida por JESUS NICOLAS JUEZ ALVAREZ

Registrador de la Propiedad de LLEIDA 2 Pasaje Pompeyo,4 7º A - LLEIDA

tlfno: 0034 973 273309

correspondiente a la solicitud formulada por ENRIC VICENTE CATALA

con DNI/CIF: 40858482V

Interés legítimo alegado:

Investigación jurídica sobre el objeto, su titularidad, o limitaciones

Identificador de la solicitud: Q47MZ30T Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.

http://www.registradores.org Pág. 1

(28)

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LLEIDA Nº.2

NOTA INFORMATIVA DE DOMINIO Y DE CARGAS

Fecha 15/5/2013 Hora 09:17 Página

Finca 4979 de Almacelles. IDUFIR número 25011000251773

Solicitante..: ENRIC VICENTE CATALA DNI/NIF...: 40858482V

DATOS REGISTRALES de la Finca 4979 de Almacelles

Tomo 1531 Libro 46 Folio 144

DESCRIPCIÓN

URBANA: Solar número cuatro, en calle Joaquín Costa, sin número, de Almacelles, de veintinueve metros y medio de fachada por cuarenta metros de fondo, o sea, de mil ciento ochenta metros cuadrados de superficie. Linda: frente, la vía pública de su situación; derecha entrando, solar número tres de los propios otorgantes; fondo, la calle Ponent; e izquierda, inmueble de Amadeo Casañé y esposa.

TITULARES ACTUALES

Nombre... : doña TERESITA DEL NIÑO JESUS SALA GUELL DNI/CIF... : D.N.I. 46214422

Título ... : Adjudicación Naturaleza Derecho : Propiedad

Carácter...: con carácter privativo

Participación...: el pleno dominio de esta finca Fecha del Título...: 29-12-1984

Autoridad ...: Juan Carlos Carnicero Iñiguez Sede Autoridad...: Tamarite de Litera

http://www.registradores.org Pág. 2

(29)

Inscripción...: 2ª de fecha 24-07-1985

Libre de cargas

SIN ASIENTOS PENDIENTES

Si en la precedente nota figura como pendiente de despacho un documento con nota de inscripción parcial, ha de entenderse que la prórroga del mismo se ha practicado con arreglo a lo dispuesto en el artículo 323 de la Ley Hipotecaria.

Es NOTA INFORMATIVA con los efectos previstos en el Artº. 332 del Reglamento Hipotecario, ya que sólo la Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los bienes inmuebles, según el artículo 255 de la Ley Hipotecaria.

MUY IMPORTANTE: De acuerdo con los previsto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999 de 13 de diciembre queda prohibida la incorporación de los datos de esta nota a ficheros o bases informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso expresando la fuente de información (Instrucción DGRN de 17-02-1998).

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********

ADVERTENCIAS

---

- Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o gravamen de los bienes o derechos inscritos, solo se acredita, en perjuicio de tercero, por certificación del Registro (articulo 225 de la Ley Hipotecaria).

- Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a ficheros o bases informaticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N 17/02/98; B.O.E. 27/02/1998).

- Esta información registral no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.

- El usuario receptor de esta información se acoge a las condiciones de la Política de privacidad expresadas en la web oficial del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes

Muebles de España publicadas a través de la url:

https://www.registradores.org/registroVirtual/privacidad.do.

http://www.registradores.org Pág. 3

(30)
(31)

Información Registral expedida por JESUS NICOLAS JUEZ ALVAREZ

Registrador de la Propiedad de LLEIDA 2 Pasaje Pompeyo,4 7º A - LLEIDA

tlfno: 0034 973 273309

correspondiente a la solicitud formulada por ENRIC VICENTE CATALA

con DNI/CIF: 40858482V

Interés legítimo alegado:

Investigación jurídica sobre el objeto, su titularidad, o limitaciones

Identificador de la solicitud: Q57QP02Z Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.

http://www.registradores.org Pág. 1

(32)

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LLEIDA Nº.2

NOTA INFORMATIVA DE DOMINIO Y DE CARGAS

Fecha 2/7/2013 Hora 12:10 Página

Finca 4184 de Almacelles. IDUFIR número 25011000251704

Solicitante..: ENRIC VICENTE CATALA DNI/NIF...: 40858482V

Dirección ...:

Población ...:

DATOS REGISTRALES de la Finca 4184 de Almacelles

Tomo 1585 Libro 50 Folio 139

DESCRIPCIÓN

URBANA: Parcela de terreno edificable, en Almacelles, calle Joaquín Costa, número uno. Es de forma rectangular y tiene una extensión superficial de mil doscientos ochenta metros cuadrados, resultantes de un frontis a la calle Joaquín Costa de treinta y dos metros y un fondo de cuarenta. Sobre parte de esta finca, en medio de la misma, se ha edificado una casa, que consta de planta semisótano, destinada a garaje, con una superficie construida de ciento noventa y cuatro metros cuadrados, y planta baja, destinada a vivienda, que se compone de varias dependencias, con una superficie construida de ciento sesenta y seis metros, setenta y siete, y útil del ciento treinta y seis metros, veinte decímetros

cuadrados. Linda: frente, la vía pública de su situación; derecha, Teresa Sala Güell; fondo, calle Juan Maragall; e izquierda, calle Canigó.

TITULARES ACTUALES

Nombre... : don AMADEO CASAÑE ROCA

DNI/CIF... : D.N.I. 40823421 con doña TERESITA DEL NIÑO JESUS SALA GUELL D.N.I.:

46214422

Título ... : Compraventa Naturaleza Derecho : Propiedad

Carácter...: con carácter privativo

http://www.registradores.org Pág. 2

(33)

Participación...: una mitad indivisa de esta finca Fecha del Título...: 20-03-1979

Autoridad ...: Rafael Bernabé Panós Sede Autoridad...: Tamarite de Litera Inscripción...: 1ª de fecha 23-04-1979

con doña TERESITA DEL NIÑO JESUS SALA GUELL D.N.I.: 46214422 Título ... : Obra Nueva

Naturaleza Derecho : Obra Nueva

Carácter...: con carácter privativo

Participación...: una mitad indivisa de esta finca Fecha del Título...: 30-04-1986

Autoridad ...: Antonio Rico Morales Sede Autoridad...: Lleida

Inscripción...: 2ª de fecha 18-06-1986

TITULARES ACTUALES

Nombre... : doña TERESITA DEL NIÑO JESUS SALA GUELL

DNI/CIF... : D.N.I. 46214422 con don AMADEO CASAÑE ROCA D.N.I.: 40823421 Título ... : Compraventa

Naturaleza Derecho : Propiedad

Carácter...: con carácter privativo

Participación...: una mitad indivisa de esta finca Fecha del Título...: 20-03-1979

Autoridad ...: Rafael Bernabé Panós Sede Autoridad...: Tamarite de Litera Inscripción...: 1ª de fecha 23-04-1979

con don AMADEO CASAÑE ROCA D.N.I.: 40823421 Título ... : Obra Nueva

Naturaleza Derecho : Obra Nueva

Carácter...: con carácter privativo

Participación...: una mitad indivisa de esta finca

http://www.registradores.org Pág. 3

(34)

Fecha del Título...: 30-04-1986

Autoridad ...: Antonio Rico Morales Sede Autoridad...: Lleida

Inscripción...: 2ª de fecha 18-06-1986

Libre de cargas

SIN ASIENTOS PENDIENTES

Si en la precedente nota figura como pendiente de despacho un documento con nota de inscripción parcial, ha de entenderse que la prórroga del mismo se ha practicado con arreglo a lo dispuesto en el artículo 323 de la Ley Hipotecaria.

Es NOTA INFORMATIVA con los efectos previstos en el Artº. 332 del Reglamento Hipotecario, ya que sólo la Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los bienes inmuebles, según el artículo 255 de la Ley Hipotecaria.

MUY IMPORTANTE: De acuerdo con los previsto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999 de 13 de diciembre queda prohibida la incorporación de los datos de esta nota a ficheros o bases informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso expresando la fuente de información (Instrucción DGRN de 17-02-1998).

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********

ADVERTENCIAS

---

- Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o gravamen de los bienes o derechos inscritos, solo se acredita, en perjuicio de tercero, por certificación del Registro (articulo 225 de la Ley Hipotecaria).

- Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a ficheros o bases informaticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N 17/02/98; B.O.E. 27/02/1998).

- Esta información registral no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.

- El usuario receptor de esta información se acoge a las condiciones de la Política de privacidad expresadas en la web oficial del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes

Muebles de España publicadas a través de la url:

https://www.registradores.org/registroVirtual/privacidad.do.

http://www.registradores.org Pág. 4

(35)

Información Registral expedida por JESUS NICOLAS JUEZ ALVAREZ

Registrador de la Propiedad de LLEIDA 2 Pasaje Pompeyo,4 7º A - LLEIDA

tlfno: 0034 973 273309

correspondiente a la solicitud formulada por ENRIC VICENTE CATALA

con DNI/CIF: 40858482V

Interés legítimo alegado:

Investigación jurídica sobre el objeto, su titularidad, o limitaciones

Identificador de la solicitud: Q47MZ36C Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.

http://www.registradores.org Pág. 1

(36)

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LLEIDA Nº.2

NOTA INFORMATIVA DE DOMINIO Y DE CARGAS

Fecha 15/5/2013 Hora 09:01 Página

Finca 4983 de Almacelles. IDUFIR número 25011000251797

Solicitante..: ENRIC VICENTE CATALA DNI/NIF...: 40858482V

DATOS REGISTRALES de la Finca 4983 de Almacelles

Tomo 1531 Libro 46 Folio 156

DESCRIPCIÓN

URBANA: Solar número ocho, en la calle Ponent, sin número, de Almacelles, de cuatrocientos sesenta y siete metros cuadrados de extensión, resultante de un frontis de dieciséis metros y setenta centímetros y un fondo de veintiocho metros. Linda: frente, la vía pública de su situación; derecha entrando, solar número siete de los propios otorgantes; fondo, sucesores de Jaqueline Dousset; e izquierda, solar número nueve de los propios otorgantes.

TITULARES ACTUALES

Nombre... : doña TERESITA DEL NIÑO JESUS SALA GUELL DNI/CIF... : D.N.I. 46214422

Título ... : Adjudicación Naturaleza Derecho : Propiedad

Carácter...: con carácter privativo

Participación...: el pleno dominio de esta finca Fecha del Título...: 29-12-1984

Autoridad ...: Juan Carlos Carnicero Iñiguez Sede Autoridad...: Tamarite de Litera

http://www.registradores.org Pág. 2

(37)

Inscripción...: 2ª de fecha 24-07-1985

Libre de cargas

SIN ASIENTOS PENDIENTES

Si en la precedente nota figura como pendiente de despacho un documento con nota de inscripción parcial, ha de entenderse que la prórroga del mismo se ha practicado con arreglo a lo dispuesto en el artículo 323 de la Ley Hipotecaria.

Es NOTA INFORMATIVA con los efectos previstos en el Artº. 332 del Reglamento Hipotecario, ya que sólo la Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los bienes inmuebles, según el artículo 255 de la Ley Hipotecaria.

MUY IMPORTANTE: De acuerdo con los previsto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999 de 13 de diciembre queda prohibida la incorporación de los datos de esta nota a ficheros o bases informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso expresando la fuente de información (Instrucción DGRN de 17-02-1998).

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********

ADVERTENCIAS

---

- Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o gravamen de los bienes o derechos inscritos, solo se acredita, en perjuicio de tercero, por certificación del Registro (articulo 225 de la Ley Hipotecaria).

- Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a ficheros o bases informaticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N 17/02/98; B.O.E. 27/02/1998).

- Esta información registral no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.

- El usuario receptor de esta información se acoge a las condiciones de la Política de privacidad expresadas en la web oficial del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes

Muebles de España publicadas a través de la url:

https://www.registradores.org/registroVirtual/privacidad.do.

http://www.registradores.org Pág. 3

(38)
(39)

Información Registral expedida por JESUS NICOLAS JUEZ ALVAREZ

Registrador de la Propiedad de LLEIDA 2 Pasaje Pompeyo,4 7º A - LLEIDA

tlfno: 0034 973 273309

correspondiente a la solicitud formulada por ENRIC VICENTE CATALA

con DNI/CIF: 40858482V

Interés legítimo alegado:

Investigación jurídica sobre el objeto, su titularidad, o limitaciones

Identificador de la solicitud: Q47MZ36U Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.

http://www.registradores.org Pág. 1

(40)

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LLEIDA Nº.2

NOTA INFORMATIVA DE DOMINIO Y DE CARGAS

Fecha 15/5/2013 Hora 08:57 Página

Finca 4984 de Almacelles. IDUFIR número 25011000251803

Solicitante..: ENRIC VICENTE CATALA DNI/NIF...: 40858482V

DATOS REGISTRALES de la Finca 4984 de Almacelles

Tomo 1531 Libro 46 Folio 159

DESCRIPCIÓN

URBANA: Solar número nueve, en calle Ponent, sin número de Almacelles, de dieciséis metros y setenta centímetros de fachada por veintisiete metros de fondo, o sea cuatrocientos cincuenta y un metros cuadrados de extensión superficial. Linda: frente, la vía pública de su situación; derecha entrando, solar número ocho de los propios otorgantes; fondo, sucesores de Jacqueline Dousset; e izquierda, solar número diez de los mismos otorgantes.

TITULARES ACTUALES

Nombre... : doña TERESITA DEL NIÑO JESUS SALA GUELL DNI/CIF... : D.N.I. 46214422

Título ... : Adjudicación Naturaleza Derecho : Propiedad

Carácter...: con carácter privativo

Participación...: el pleno dominio de esta finca Fecha del Título...: 29-12-1984

Autoridad ...: Juan Carlos Carnicero Iñiguez Sede Autoridad...: Tamarite de Litera

http://www.registradores.org Pág. 2

(41)

Inscripción...: 2ª de fecha 24-07-1985

Libre de cargas

SIN ASIENTOS PENDIENTES

Si en la precedente nota figura como pendiente de despacho un documento con nota de inscripción parcial, ha de entenderse que la prórroga del mismo se ha practicado con arreglo a lo dispuesto en el artículo 323 de la Ley Hipotecaria.

Es NOTA INFORMATIVA con los efectos previstos en el Artº. 332 del Reglamento Hipotecario, ya que sólo la Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los bienes inmuebles, según el artículo 255 de la Ley Hipotecaria.

MUY IMPORTANTE: De acuerdo con los previsto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999 de 13 de diciembre queda prohibida la incorporación de los datos de esta nota a ficheros o bases informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso expresando la fuente de información (Instrucción DGRN de 17-02-1998).

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********

ADVERTENCIAS

---

- Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o gravamen de los bienes o derechos inscritos, solo se acredita, en perjuicio de tercero, por certificación del Registro (articulo 225 de la Ley Hipotecaria).

- Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a ficheros o bases informaticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N 17/02/98; B.O.E. 27/02/1998).

- Esta información registral no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.

- El usuario receptor de esta información se acoge a las condiciones de la Política de privacidad expresadas en la web oficial del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes

Muebles de España publicadas a través de la url:

https://www.registradores.org/registroVirtual/privacidad.do.

http://www.registradores.org Pág. 3

(42)
(43)

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ I CESSIÓ. ESMENES ALMACELLES

III PLÀNOLS

BRD I ASSOCIATS, ARQ. CONSULTORS FRANCESC BORDES VIDAL ARQUITECTE

(44)
(45)
(46)
(47)
(48)

Figure

Updating...

References

Related subjects :