Reparcel lació de l àmbit delimitat per la Modificació Puntual del PGM a l àmbit CA l Alemany PA- 01, Viladecans

50  Download (0)

Full text

(1)

(2)

LEGAL BARCELONA - Albert Abulí Núñez, abogado. C/ Corcega, 299 3º 4ª 08008 Barcelona

espai ITER arquitectura, s.l.p. C/ Constitució 1, 4º 3ª, 08960 Sant Just Desvern 2 1 MEMÒRIA

1.1 Antecedents

En data 22 de juny de 2005, el conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya va resoldre aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla General Metropolità al sector industrial de ca n’Alemany, del terme municipal de Viladecans, publicant-se al DOGC número 4487, de 11 d’octubre de 2005.

Dins l’àmbit de l’esmentada modificació, es delimità un polígon d’actuació en sòl urbà no consolidat de forma discontinua (PA-01), i un sector de sòl urbanitzable delimitat a desenvolupar mitjançant el corresponent pla parcial urbanístic (PPU-01).

En desenvolupament de les previsons de referència, l’Ajuntament de Viladecans va aprovar inicialment, en data 22 de novembre de 2007, el Pla parcial PPU-01, així com una modificació puntual del Pla General Metropolità que afectava tant a les determinacions al polígon d’actuació en sòl urbà no consolidat, com a la part del sector classificat com a sòl urbanitzable.

En data 26 de juny de 2008 l’Ajuntament de Viladecans va procedir a aprovar provisionalment els dos instruments de planejament, de referència, així com a tramitar- los per la seva aprovació definitiva a la Generalitat de Catalunya.

Prosseguint amb la tramitació legalment prevista, el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques va resoldre en data 22 d’octubre de 2008, entre d’altres, aprovar definitivament la modificació puntual del Pla general metropolità a l’àmbit de ca n’Alemany de Viladecans, promoguda i tramesa per l’Ajuntament. L’esmentada resolució ha estat publicada, conjuntament amb la normativa del pla, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5261 de data 19 de novembre de 2008.

La diferenciació efectuada pel planejament entre l’àmbit classificat com a sòl urbà i l’àmbit classificat com a sòl urbanitzable comporta un calendari de desenvolupament diferenciat de tots dos sectors malgrat que la voluntat dels agents involucrats sigui la d’un resultat final homogeni i coherent amb els objectius definits a tots dos instruments de planejament.

(3)

LEGAL BARCELONA - Albert Abulí Núñez, abogado. C/ Corcega, 299 3º 4ª 08008 Barcelona

espai ITER arquitectura, s.l.p. C/ Constitució 1, 4º 3ª, 08960 Sant Just Desvern 3 El polígon d’actuació objecte de la present reparcel·lació es correspon amb l’ identificat amb el polígon d’actuació en sòl urbà no consolidat (codi PA-01), que inclou dues peces de sòl propietat de l’Institut Català del Sòl, que te una de les seves finques aportades, concretament la identificada amb el número 12, amb proindivís amb un particular, així com dos peces de sòl propietat de l’Ajuntament de Viladecans.

1.2 Iniciativa i sistema d’actuació

La iniciativa per formular el present Projecte de Reparcel·lació, la pren l’Institut Català del Sòl, amb domicili a Barcelona (08008), al carrer Còrsega, nº 299, com a propietari majoritari del sòl inclòs en el polígon discontinu PA-01, conjuntament amb l’Ajuntament de Viladecans, propietari minoritari del sòl aportat, així com el Consorci urbanístic per al desenvolupament del Parc empresarial d’activitats aerospacials i de la mobilitat de Viladecans, en concepte d’Administració Actuant del sector.

Quant al sistema d’actuació l’article 18) apartat 4) lletra a) de la Modificanció puntual del PGM de data 22 d’octubre de 2008 determina que el polígon d’actuació s’executarà pel sistema de reparcel·lació, en la modalitat de cooperació.

1.3 Normativa aplicable

El present Projecte de Reparcel·lació es redacta de conformitat amb el planejament i la normativa urbanística vigent.

En aquest sentit i pel que fa al planejament, s’ha considerat la Modificació puntual del Pla General Metropolità al sector industrial de ca n’Alemany, àmbit PA-01 d’actuació, del terme municipal de Viladecans, aprovat en data 22 d’octubre de 2008 i publicat al DOGC núm. 5261 de data 19 de novembre de 2008, així com les determinacions de la MPGM publicada en el DOGC número 4487, de 11 d’octubre de 2005, que no la contradiguin.

Així mateix, l’és d’aplicació el Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel que s’aprova el text refós de la llei del sòl, el Decret 1/2005, de 26 de juliol de 2005, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (TRLUC), el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme (RLUC), el Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament sobre la inscripció en el Registre de la Propietat dels actes de naturalesa urbanística (RD 1093/1997), i demes normativa que li sigui d’aplicació.

(4)

LEGAL BARCELONA - Albert Abulí Núñez, abogado. C/ Corcega, 299 3º 4ª 08008 Barcelona

espai ITER arquitectura, s.l.p. C/ Constitució 1, 4º 3ª, 08960 Sant Just Desvern 4 1.4 Descripció del Polígon Reparcel·lable

El polígon d’actuació PA-01, objecte de la present reparcel·lació, inclou els terrenys situats de forma discontinua, en dues peces de sòl; una situada sobre la prolongació del carrer de l’Enginy (entre el carrer del Progrés i el carrer de la Tècnica, del terme municipal veí de Gavà) de 44.397 m2 de superfície, i una altra situada a prop de la carretera de la Vila, B-204, de 10.803 m2 de superfície.

La superfície total dels dos àmbits del polígon d’actuació és de 55.200 m2.

1.5 Característiques urbanístiques del Polígon d’Actuació.

El Polígon d’actuació urbanística està qualificat com a Sòl Urbà no Consolidat, i s’identifica amb el codi PA-01, d’acord amb l’establert a aquest respecte a la Modificació puntual del Pla General metropolità en el sector de Ca l’Alemany, de Viladecans aprovada definitivament en data 22 de juny de 2005.

L’esmentat polígon inclou dues peces de sòl, de forma discontínua, propietat de l’Institut Català del Sòl, amb una de les finques en proindivís amb un particular, i de l’Ajuntament de Viladecans:

1.- Una peça de 44.397 m2 de superfície, situada sobre la prolongació del carrer de l’Enginy (entre el carrer del Progrés i el carrer de la Tècnica, del terme municipal veí de Gavà

2.- Una altra peça de 10.803 m2 de superfície situada en l’extrem est del mateix sector, a prop de la carretera de la Vila, B-204.

De l’aplicació del coeficient d’edificabilitat bruta de 0,456 m2sostre/m2sòl, a la superfície total de l’àmbit de 55.200 m2, resulta una edificabilitat total de 25.171 m² de sostre.

(5)

LEGAL BARCELONA - Albert Abulí Núñez, abogado. C/ Corcega, 299 3º 4ª 08008 Barcelona

espai ITER arquitectura, s.l.p. C/ Constitució 1, 4º 3ª, 08960 Sant Just Desvern 5 Pel que fa al sòl públic, es cedeixen 32.317 m², destinats a espais lliures (7.622 m²), a vials (15.526 m²), a Serveis Tècnics (30 m2) i per a Equipaments (9.139 m²).

RESERVES DE SÒL PÚBLIC Viari 15.526 m2 Espais Lliures 7.622 m2 Equipaments 9.139 m2 Serveis Tècnics 30 m2 Sòl Públic 32.317 m2 58,55%

SÒL D’APROFITAMENT PRIVAT

Industrial-Terciari 22.883 m2 Sòl Privat 22.883 m2 41,45%

1.6 Circumstàncies i peculiaritats de la Reparcel·lació

El planificador va delimitar el polígon discontinu objecte de la present reparcel·lació amb l’objectiu d’ordenar el sòl suficient per poder donar cabuda a la instal·lació d’empreses vinculades a l’aeronàutica i a la mobilitat que actuïn com a motor que impulsi el projecte del Parc Aerospacial i de la Mobilitat de Catalunya, garantint la cessió dels sòls destinats a viari que permetin la connexió amb la xarxa viària existent i així mateix, garantint la cessió de la resta de sòl destinat a ús públic que ha d’incorporar-se als sols que s’obtinguin del desenvolupament del sector de sòl urbanitzable veí.

El present Projecte de Reparcel·lació respon a la necessitat de desenvolupar la Modificació Puntual del PGM a l’àmbit de Ca n’Almenay, el polígon d’actuació en sòl urbà no consolidat, de forma discontinua (PA-01), i té per objecte aconseguir les finalitats pròpies de tota reparcel·lació, la justa distribució de beneficis i càrregues, la regularització de les finques per ajustar-les al planejament, efectuar la cessió obligatòria i gratuïta del 10 % de l’aprofitament urbanístic en favor del Consorci Urbanístic per al desenvolupament del Parc Empresarial d’Activitats Aerospacials i de la mobilitat de Viladecans, en la seva qualitat d’Administració Actuant, realitzar les cessions de sòls públics, i demés obligacions derivades de la normativa urbanística vigent i del planejament.

En aquest sentit, s’han de destacar les següents particularitats:

(6)

LEGAL BARCELONA - Albert Abulí Núñez, abogado. C/ Corcega, 299 3º 4ª 08008 Barcelona

espai ITER arquitectura, s.l.p. C/ Constitució 1, 4º 3ª, 08960 Sant Just Desvern 6 - Als sòls de cessió s’els ha d’afegir el 10% de l’aprofitament urbanístic de

l’àmbit.

- El sòl d’aprofitament privat s’ordena segons la clau 22a*, creada per la Modificació puntual de PGM, amb els paràmetres establerts en l’esmentat planejament general.

- No és necessària la valoració de cap construcció, plantació, etc. per incompatibilitat amb l’ordenació, en tant no existeix cap element indemnitzable incompatible.

- No existeixen activitats, arrendataris o drets reals indemnitzables.

- El polígon d’actuació es farà càrrec de les despeses d’urbanització incloses en l’àmbit delimitat, així com de l’expropiació, si s’escau, i la urbanització dels sistemes de connexió viària del polígon amb el vial veí de Gavà que li ha de donar accés i contribuirà de forma proporcional a les despeses d’urbanització del sector urbanitzable veí, pel que fa a les obres hidràuliques singulars. (Art.

18.4 b) de la normativa de la MPGM)

1.7 Identificació dels elements indemnitzables.

No existeixen elements incompatibles amb l’ordenació i, per tant, no és necessària la seva identificació i valoració.

1.8 Drets d’arrendament i activitats indemnitzables.

No existeixen drets d’arrendament ni activitats.

(7)

LEGAL BARCELONA - Albert Abulí Núñez, abogado. C/ Corcega, 299 3º 4ª 08008 Barcelona

espai ITER arquitectura, s.l.p. C/ Constitució 1, 4º 3ª, 08960 Sant Just Desvern 7 FINQUES APORTADES: Fitxes Individualitzades

FINCA APORTADA NÚM. 1 Superfície: 1924,6 m2 Titular: Institut Català del Sòl

a) DESCRIPCIÓ REGISTRAL

URBANA.- PORCION DE TERRENO (Zona de Desarrollo Industrial, clave 22b), sita en el término municipal de Viladecans, formando esquina Sureste entre la Carretera Llobatona y el Camí d’en Regás.

Tiene forma irregular y una superficie de cinco mil quinientos treinta y cinco metros cuadrados. Linda: por el Norte, con la Carretera Llobatona, formada en parte con terreno destinado a vial de la finca matriz de que esta porción se segrega; por el Sur, con finca de doña Dolores Campreciós Company o sus sucesores; por el Este, en parte con la Carretera Llobatona y en parte con Jaime Guxens Vía o sus sucesores; y por el Oeste, con el Camí d’en Regás.-“

DADES REGISTRALS:

TOM: 1003 LLIBRE: 359 de VILADECANS FOLI: 34 FINCA: 27030

CÀRREGUES: Lliure de Càrregues

De l’anterior finca descrita a l’apartat a) i per tal de constituir en el successiu una altra finca registral independent, s’efectua una segregació la inscripció de la qual amb nou número es sol·licita, d’acord amb el previst a l’article 8.2 del Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol pel que s’aproven les normes complementaries al Reglament per l’execució de la Llei hipotecària sobre Inscripció en el Registre de la Propietat d’Actes de Naturalesa Urbanística, fent-se constar expressament que és aquesta finca segregada la que s’incorpora a aquest Projecte de reparcel·lació:

b) DESCRIPCIÓ:

URBANA.- Porció de terreny de forma irregular sita en el terme municipal de Viladecans, de superfície 1924,6 m2. Atermena al surest amb la carretera de Llobatona i el Camí d’en Regàs, i al Nord i a l’Oest amb límit del sector.

CÀRREGUES: Lliure de Càrregues

La finca descrita a l’apartat b) és part i s’ha de segregar de la finca matriu abans descrita a l’apartat a) que queda reduïda en els metres quadrats de la porció de terreny segregada, sent la descripció d’aquesta resta de la finca matriu, la següent:

(8)

LEGAL BARCELONA - Albert Abulí Núñez, abogado. C/ Corcega, 299 3º 4ª 08008 Barcelona

espai ITER arquitectura, s.l.p. C/ Constitució 1, 4º 3ª, 08960 Sant Just Desvern 8 c) DESCRIPCIÓ RESTE: URBANA.- PORCION DE TERRENO (Zona de Desarrollo Industrial, clave 22b), sita en el término municipal de Viladecans, formando esquina Sureste entre la Carretera Llobatona y el Camí d’en Regás. Tiene forma irregular y una superfície de tres mil seiscientos diez metros cuadrados con cuarenta decímetros cuadrados. Linda: por el Norte, con la Carretera Llobatona, formada en parte con terreno destinado a vial de la finca matriz de que esta porción se segrega; por el Sur, con finca de doña Dolores Campreciós Company o sus sucesores; por el Este, en parte con la Carretera Llobatona y en parte con Jaime Guxens Vía o sus sucesores; y por el Oeste, con finca segregada-“

FINCA APORTADA NÚM. 2 Superfície: 1295,5 m2 Titular: Institut Català del Sòl

a) DESCRIPCIÓ REGISTRAL:

RUSTICA.- Porción de terreno en término municipal de Viladecans, procedente de la mayor finca conocida por Rosella, Parellaldas o Feixas, de superfície una mojada, o sea cuarenta y ocho áreas noventa y seis centiáreas. Linda: al Norte, con Jaime Campreciós y Comany; por el Sur, con isbel Campreciós Company; por el Este, con jaime Guxens Vía; y por el Oeste, con el camino d’en Regás que la separa del término de Gavà.

DADES REGISTRALS:

TOM: 908 LLIBRE: 264 de VILADECANS FOLI: 197 FINCA: 4167

CÀRREGUES: Lliure de Càrregues

De l’anterior finca descrita a l’apartat a) i per tal de constituir en el successiu una altra finca registral independent, s’efectua una segregació la inscripció de la qual amb nou número es

(9)

LEGAL BARCELONA - Albert Abulí Núñez, abogado. C/ Corcega, 299 3º 4ª 08008 Barcelona

espai ITER arquitectura, s.l.p. C/ Constitució 1, 4º 3ª, 08960 Sant Just Desvern 9 sol·licita, d’acord amb el previst a l’article 8.2 del Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol pel que s’aproven les normes complementaries al Reglament per l’execució de la Llei hipotecària sobre Inscripció en el Registre de la Propietat d’Actes de Naturalesa Urbanística, fent-se constar expressament que és aquesta finca segregada la que s’incorpora a aquest Projecte de reparcel·lació:

b) DESCRIPCIÓ:

URBANA.- Porció de terreny de forma irregular sita en el terme municipal de Viladecans, de superfície 1295,5 m2. Atermena al nord amb finca aportada núm. 1, al sud amb finca aportada núm. 3, a l’oest amb límit de sector.

La finca descrita a l’apartat b) és part i s’ha de segregar de la finca matriu abans descrita a l’apartat a) que queda reduïda en els metres quadrats de la porció de terreny segregada, sent la descripció d’aquesta resta de la finca matriu, la següent:

DESCRIPCIÓ RESTE: RUSTICA.- Porción de terreno en término municipal de Viladecans, procedente de la mayor finca conocida por Rosella, Parellaldas o Feixas, de superfície 3.600,5 m2. Linda: al Norte, con Jaime Campreciós y Comany; por el Sur, con isbel Campreciós Company; por el Este, con jaime Guxens Vía; y por el Oeste, con el camino d’en Regás que la separa del término de Gavà.

(10)

LEGAL BARCELONA - Albert Abulí Núñez, abogado. C/ Corcega, 299 3º 4ª 08008 Barcelona

espai ITER arquitectura, s.l.p. C/ Constitució 1, 4º 3ª, 08960 Sant Just Desvern 10 FINCA APORTADA NÚM. 3

Superfície: 3044,4 m2 Titular: Institut Català del Sòl

a) DESCRIPCIÓ REGISTRAL

RUSTICA.- Porción de terreno en término municipal de Viladecans, procedente de la mayor finca conocida por Rosella, Parellaldas o Feixas, de superfície una mojada, o sea cuarenta y ocho áreas noventa y seis centiáreas. Linda: al Norte, con porción adjudicada a Doña Dolores Campreciós Company;

Sur.con Don José Queralt Ventura, mediante camino; Este, con Don José Queralt Ventura; y Oeste, con el camino d’en Regás que la separa del término municipal de Gavá.”

DADES REGISTRALS:

TOM: 948 LLIBRE: 304 de VILADECANS FOLI: 65 FINCA: 4168

CÀRREGUES: Lliure de Càrregues

De l’anterior finca descrita a l’apartat a) i per tal de constituir en el successiu una altra finca registral independent, s’efectua una segregació la inscripció de la qual amb nou número es sol·licita, d’acord amb el previst a l’article 8.2 del Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol pel que s’aproven les normes complementaries al Reglament per l’execució de la Llei hipotecària sobre Inscripció en el Registre de la Propietat d’Actes de Naturalesa Urbanística, fent-se constar expressament que és aquesta finca segregada la que s’incorpora a aquest Projecte de reparcel·lació:

b) DESCRIPCIÓ:

URBANA.- Porció de terreny de forma irregular sita en el terme municipal de Viladecans, de superfície 3.044,4 m2. Atermena al nord amb finca aportada núm. 2, al sud amb finca aportada núm. 5, a l’est amb límit del sector, a l’oest amb finca aportada núm. 17.

La finca descrita a l’apartat b) és part i s’ha de segregar de la finca matriu abans descrita a l’apartat a) que queda reduïda en els metres quadrats de la porció de terreny segregada, sent la descripció d’aquesta resta de la finca matriu, la següent:

c) DESCRIPCIÓ RESTE: RUSTICA.- Porción de terreno en término municipal de Viladecans, procedente de la mayor finca conocida por Rosella, Parellaldas o Feixas, de superfície 2081,1 m2. Linda: al Norte, con porción adjudicada a Doña Dolores Campreciós Company; Sur.con Don José Queralt Ventura, mediante camino; Este, con Don José Queralt Ventura; y Oeste, con el camino d’en Regás que la separa del término municipal de Gavá.”

(11)

LEGAL BARCELONA - Albert Abulí Núñez, abogado. C/ Corcega, 299 3º 4ª 08008 Barcelona

espai ITER arquitectura, s.l.p. C/ Constitució 1, 4º 3ª, 08960 Sant Just Desvern 11 FINCA APORTADA NÚM. 4

Superfície: 572,5 m2

Propietari: Institut Català del Sòl a) DESCRIPCIÓ REGISTRAL

RUSTICA.-Pieza de tierra conocida en parte por Rosella y en parte, por tierra de Sota las pomeras o pruneras, de figura irregular, de superficie catorce mil seiscientos ochenta y nueve metros cincuenta decímetros cuadrados; en la que hay edificada una casita de superficie cubierta de unos cuatro metros cuadrados, e instalado un motor de sacar agua, sita en Viladecans. Lindante: por el Este, parte con Carlos García Farcè y parte con Jose Balague; por el Sur, parte con José Amat, parte con Gertrudis Colomer parte con José Munner y parte con Jaime Pujol; por el Oeste, parte con José Jumosa y parte con N.Carreras; y por el Norte, con restante finca de la que esta es parte.”

DADES REGISTRALS:

TOM: 195 LLIBRE: 57 de VILADECANS FOLI: 140 FINCA: 2357

CÀRREGUES: Lliure de Càrregues

De l’anterior finca descrita a l’apartat a) i per tal de constituir en el successiu una altra finca registral independent, s’efectua una segregació la inscripció de la qual amb nou número es sol·licita, d’acord amb el previst a l’article 8.2 del Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol pel que s’aproven les normes complementaries al Reglament per l’execució de la Llei hipotecària sobre Inscripció en el Registre de la Propietat d’Actes de Naturalesa Urbanística, fent-se constar expressament que és aquesta finca segregada la que s’incorpora a aquest Projecte de reparcel·lació:

b) DESCRIPCIÓ:

URBANA.- Porció de terreny de forma irregular sita en el terme municipal de Viladecans, de superfície 572,5 m2. Atermena al nord amb límit de sector, al sud amb finca aportada núm. 6, a l’est amb límit de sector, a l’oest amb finca aportada 3.

La finca descrita a l’apartat b) és part i s’ha de segregar de la finca matriu abans descrita a l’apartat a) que queda reduïda en els metres quadrats de la porció de terreny segregada, sent la descripció d’aquesta resta de la finca matriu, la següent:

c) DESCRIPCIÓ RESTE:

RUSTICA.-Pieza de tierra conocida en parte por Rosella y en parte, por tierra de Sota las pomeras o pruneras, de figura irregular, de superficie catorce mil doscientos treinta y cinco metros cuadrados con un decímetro cuadrado. . Lindante: por el Este, parte con Carlos García Farcè y parte con Jose Balague; por el Sur, parte con José Amat, parte con Gertrudis Colomer parte con José Munner y parte con Jaime Pujol;

por el Oeste, parte con José Jumosa y parte con N.Carreras; y por el Norte, con restante finca de la que esta es parte.”

(12)

LEGAL BARCELONA - Albert Abulí Núñez, abogado. C/ Corcega, 299 3º 4ª 08008 Barcelona

espai ITER arquitectura, s.l.p. C/ Constitució 1, 4º 3ª, 08960 Sant Just Desvern 12 FINCA APORTADA NÚM. 5

Superfície: 6.038 m2

Titular: Institut Català del Sòl

DESCRIPCIÓ : RÚSTICA.- Pieza de tierra campa de extensión una mojada y siete mundinas equivalentes a setenta áreas, treinta y ocho centiáreas llamada Sumsenas o Abresechs, sita en el término de Viladecans. Linda: a Oriente y Cierzo, con tierra campa de Zacarias Carbonell; por Mediodía, con Francisco Risech y por Poniente, con la carretera d’en Regas.”

SUPERFÍCIE: Te una superficie segons recient medició de 6.038 m2, essent d’aplicació el previst a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997 de 4 de juliol pel que s’aproven les normes complementaries al Reglament per l’execució de la Llei hipotecària sobre Inscripció en el Registre de la Propietat d’Actes de Naturalesa Urbanística quant a la rectificació de de la seva extensió superficial.

DADES REGISTRALS:

TOM: 957 LLIBRE: 313 de VILADECANS FOLI: 26 FINCA : 184

CÀRREGUES: Lliure de Càrregues

(13)

LEGAL BARCELONA - Albert Abulí Núñez, abogado. C/ Corcega, 299 3º 4ª 08008 Barcelona

espai ITER arquitectura, s.l.p. C/ Constitució 1, 4º 3ª, 08960 Sant Just Desvern 13 FINCA APORTADA NÚM. 6

Superfície: 8.206,4 m2 Titular: Institut Català del Sòl

a) DESCRIPCIÓ REGISTRAL:

RUSTICA.- Pieza de tierra campa conocida por “ Las Freixas “ o “ Parelladas “ situada en el término municipal de Viladecans, su cabida una mojada tres cuartas, equivalentes a ochenta y cinco áreas sesenta y ocho centiáreas ochenta y siete decímetros sesenta centímetros, en la que existe construida en la actualidad una caseta y pozo con moto bomba con todos los dispositivos e instalaciones para riego de la finca, lindante: Este, sucesores de Don Juan Casañas mediante una acequia; Oeste, tierras de los sucesores de Antonio Estaper y Don José Saballs, hoy José Queralt Ventura también mediante una acequia; Norte, Don Francisco Deu Canals, hoy José Queralt Ventura y parte tierras del Campo Parellada que son de Don José Juncosa Estapé y Sur, sucesores de Juan Pagés.”

DADES REGISTRALS:

TOM: 216 LLIBRE: 65 de VILADECANS FOLI: 236 FINCA: 1074 CÀRREGUES: Lliure de Càrregues

De l’anterior finca descrita a l’apartat a) i per tal de constituir en el successiu una altra finca registral independent, s’efectua una segregació la inscripció de la qual amb nou número es sol·licita, d’acord amb el previst a l’article 8.2 del Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol pel que s’aproven les normes complementaries al Reglament per l’execució de la Llei hipotecària sobre Inscripció en el Registre de la Propietat d’Actes de Naturalesa Urbanística, fent-se constar expressament que és aquesta finca segregada la que s’incorpora a aquest Projecte de reparcel·lació:

b) DESCRIPCIÓ:

URBANA.- Porció de terreny de forma irregular sita en el terme municipal de Viladecans, de superfície 8206,4 m2. Atermena al nord amb finca de domini públic, al sud amb límit de sector, a l’est amb finca aportada núm. 5, a l’oest amb finques aportades 7 i 8. Es sol·licita d’acord amb el previst a l’article 8.2 del Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol pel que s’aproven les normes complementaries al Reglament per l’execució de la Llei hipotecària sobre Inscripció en el Registre de la Propietat d’Actes de Naturalesa Urbanística, la seva formació com a finca registral independent als efectes de ser inclosa com a tal a la unitat reparcel·lable.

La finca descrita a l’apartat b) és part i s’ha de segregar de la finca matriu abans descrita a l’apartat a) que queda reduïda en els metres quadrats de la porció de terreny segregada, sent la descripció d’aquesta resta de la finca matriu, la següent:

c) DESCRIPCIÓ RESTE:

(14)

LEGAL BARCELONA - Albert Abulí Núñez, abogado. C/ Corcega, 299 3º 4ª 08008 Barcelona

espai ITER arquitectura, s.l.p. C/ Constitució 1, 4º 3ª, 08960 Sant Just Desvern 14 RUSTICA.- Pieza de tierra campa conocida por “Las Freixas “o “Parelladas “situada en el término municipal de Viladecans, de superficie según reciente medición de 361,4 metros cuadrados. Lindante: Este, sucesores de Don Juan Casañas mediante una acequia; Oeste, tierras de los sucesores de Antonio Estaper y Don José Saballs, hoy José Queralt Ventura también mediante una acequia; Norte, con finca segregada y Sur, sucesores de Juan Pagés.

(15)

LEGAL BARCELONA - Albert Abulí Núñez, abogado. C/ Corcega, 299 3º 4ª 08008 Barcelona

espai ITER arquitectura, s.l.p. C/ Constitució 1, 4º 3ª, 08960 Sant Just Desvern 15 FINCA APORTADA NÚM. 7

Superfície: 3613,3 m2 Titular: Institut Català del Sòl

DESCRIPCIÓ: RÚSTICA.- Pieza de tierra secano de tres cuartas de mojada, poco más o menos, o sea doce mundinas, equivalentes a treinta y seis áreas, setenta y dos centiáreas, sita en término de Viladecans. Linda: por Poniente y Mediodía, con Zacarisa Carbonell; por Norte, con Melcho Amat y por Oriente, con Francisco Oliver.”

SUPERFÍCIE: Segons recent medició consta d’una superfície de 3613,3 m2 essent d’aplicació el previst a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997 de 4 de juliol pel que s’aproven les normes complementaries al Reglament per l’execució de la Llei hipotecària sobre Inscripció en el Registre de la Propietat d’Actes de Naturalesa Urbanística quant a la rectificació de la seva extensió superficial.

DADES REGISTRALS:

TOM: 949 LLIBRE: 305 de VILADECANS FOLI: 32 FINCA : 1421

CÀRREGUES: Lliure de Càrregues

(16)

LEGAL BARCELONA - Albert Abulí Núñez, abogado. C/ Corcega, 299 3º 4ª 08008 Barcelona

espai ITER arquitectura, s.l.p. C/ Constitució 1, 4º 3ª, 08960 Sant Just Desvern 16 FINCA APORTADA NÚM. 8

Superfície: 3110,2 m2 Títol: Institut Català del Sòl

a) DESCRIPCIÓ REGISTRAL:

RÚSTICA.- Pieza de tierra sita en Viladecans, partida « Las Feixas » de superficie cincuenta y tres áreas, veinte centiáreas, ochenta y tres decímetros, treinta y cuatro centímetros cuadrados.

Lindante: al Norte, con resto de finca de que se segrega; al Sur, con porción adjudicada a Doña Antonio Magrens Vilardell; al Este, con Madrona Selisechs; y al Oeste, con Juan Martí.”

DADES REGISTRALS:

TOM: 374 LLIBRE: 115 de VILADECANS FOLI: 220 FINCA : 7592 CÀRREGUES: Lliure de Càrregues

De l’anterior finca descrita a l’apartat a) i per tal de constituir en el successiu una altra finca registral independent, s’efectua una segregació la inscripció de la qual amb nou número es sol·licita, d’acord amb el previst a l’article 8.2 del Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol pel que s’aproven les normes complementaries al Reglament per l’execució de la Llei hipotecària sobre Inscripció en el Registre de la Propietat d’Actes de Naturalesa Urbanística, fent-se constar expressament que és aquesta finca segregada la que s’incorpora a aquest Projecte de reparcel·lació:

b) DESCRIPCIÓ:

URBANA.- Porció de terreny de forma rectangular sita en el terme municipal de Viladecans, de superfície 3110,2 m2. Atermena al nord amb límit de sector, al sud amb finca aportada núm. 11, a l’est amb finca aportada núm. 7, a l’oest amb límit de sector.

La finca descrita a l’apartat b) és part i s’ha de segregar de la finca matriu abans descrita a l’apartat a) que queda reduïda en els metres quadrats de la porció de terreny segregada, sent la descripció d’aquesta resta de la finca matriu, la següent:

c) DESCRIPCIÓ RESTE: RÚSTICA.- Pieza de tierra sita en Viladecans, partida « Las Feixas » de superficie 2210,6334. Lindante: al Norte, con resto de finca de que se segrega; al Sur, con porción adjudicada a Doña Antonio Magrens Vilardell; al Este, con Madrona Selisechs; y al Oeste, con Juan Martí.”

(17)

LEGAL BARCELONA - Albert Abulí Núñez, abogado. C/ Corcega, 299 3º 4ª 08008 Barcelona

espai ITER arquitectura, s.l.p. C/ Constitució 1, 4º 3ª, 08960 Sant Just Desvern 17 FINCA APORTADA NÚM. 9

Superfície: 4548,1 m2 Titular: Institut Català del Sòl

a) DESCRIPCIÓ REGISTRAL:

RÚSTICA.- Todo aquel trozo de tierra que comprende dos “Feixas “y un “ Quadrell “, de cabida reducida, tras una expropiación, a siete mil ciento noventa y dos metros cuadrados, sita en término de Viladecans. Linda: por Oriente, con honores de los herederos de Juan Vidal de Barcelona y con Juan Amat Sala de Viladecans; por Mediodía, con dichos herederos de Vidal;

por Poniente, con Pedro y Tomás Idrach y por Cierzo, con los mismos herederos de Vidal”.

DADES REGISTRALS:

TOM: 1184 LLIBRE: 540 de VILADECANS FOLI: 110 FINCA : 1252

CÀRREGUES: Lliure de Càrregues

b) DESCRIPCIÓ:

URBANA.- Porció de terreny de forma irregular sita en el terme municipal de Viladecans, de superfície 4548,1 m2. Atermena al nord amb finca aportada 5, al sud amb finca de domini públic, a l’est amb finca de domini públic, a l’oest amb finca aportada 6. Es sol·licita d’acord amb el previst a l’article 8.2 del Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol pel que s’aproven les normes complementaries al Reglament per l’execució de la Llei hipotecària sobre Inscripció en el Registre de la Propietat d’Actes de Naturalesa Urbanística, la seva formació com a finca registral independent als efectes de ser inclosa com a tal a la unitat reparcel·lable.

La finca descrita a l’apartat b) és part i s’ha de segregar de la finca matriu abans descrita a l’apartat a) que queda reduïda en els metres quadrats de la porció de terreny segregada, sent la descripció d’aquesta resta de la finca matriu, la següent:

c) DESCRIPCIÓ RESTE:

RÚSTICA.- Todo aquel trozo de tierra que comprende dos “Feixas “y un “ Quadrell “, de cabida reducida, tras una expropiación, y una segregación posterior a 2643,9 metros cuadrados sita en término de Viladecans. Linda: por Oriente, con honores de los herederos de Juan Vidal de Barcelona y con Juan Amat Sala de Viladecans; por Mediodía, con dichos herederos de Vidal;

por Poniente, con Pedro y Tomás Idrach y por Cierzo, con los mismos herederos de Vidal”.

(18)

LEGAL BARCELONA - Albert Abulí Núñez, abogado. C/ Corcega, 299 3º 4ª 08008 Barcelona

espai ITER arquitectura, s.l.p. C/ Constitució 1, 4º 3ª, 08960 Sant Just Desvern 18 FINCA APORTADA NÚM. 10

Superfície: 3552 m2

Titular: Institut Català del Sòl

DESCRIPCIÓ: RÚSTICA.- Tierra en término de Viladecans, nombrada “La Palana” o “La Palanca”, de cabida tres cuartas de mojada, o sea treinta y seis áreas setenta y dos centiáreas.

Linda: por Oriente, con los Barones de Sabasona; a Mediodía, con Pedro Martí; a Poniente, con José Maymó y a Cierzo, con herederos de Desiderio Tirras.”

SUPERFÍCIE: Segons recient medició consta d’una superfície de 3552 m2 essent d’aplicació el previst a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997 de 4 de juliol pel que s’aproven les normes complementaries al Reglament per l’execució de la Llei hipotecària sobre Inscripció en el Registre de la Propietat d’Actes de Naturalesa Urbanística quant a la rectificació de de la seva extensió superficial.

DADES REGISTRALS:

TOM: 108 LLIBRE: 30 de VILADECANS FOLI: 149 FINCA : 1352 CÀRREGUES: Lliure de Càrregues

(19)

LEGAL BARCELONA - Albert Abulí Núñez, abogado. C/ Corcega, 299 3º 4ª 08008 Barcelona

espai ITER arquitectura, s.l.p. C/ Constitució 1, 4º 3ª, 08960 Sant Just Desvern 19 FINCA APORTADA NÚM. 11

Superfície: 3.399,4 m2 Titular: Institut Català del Sòl

a) DESCRIPCIÓ REGISTRAL:

RÚSTICA.- Pieza de tierra en la cual ha edificada una casa compuesta de planta baja y un piso, sita en Viladecans, partida “Las Feixas”. De superficie una hectárea, cincuenta y nueve áreas, sesenta y dos centiáreas, cincuenta decímetros cuadrados. Linda: al Norte, con Martín Galiman;

al Sur, con porción adjudicada a don Genaro Magrans Vilardell; al Este, con Madrona Salisachs y al Oeste, con Juan Martí.”

DADES REGISTRALS:

TOM: 936 LLIBRE: 292 de VILADECANS FOLI: 169 FINCA : 3038

CÀRREGUES: Lliure de Càrregues

De l’anterior finca descrita a l’apartat a) i per tal de constituir en el successiu una altra finca registral independent, s’efectua una segregació la inscripció de la qual amb nou número es sol·licita, d’acord amb el previst a l’article 8.2 del Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol pel que s’aproven les normes complementaries al Reglament per l’execució de la Llei hipotecària sobre Inscripció en el Registre de la Propietat d’Actes de Naturalesa Urbanística, fent-se constar expressament que és aquesta finca segregada la que s’incorpora a aquest Projecte de reparcel·lació:

b) DESCRIPCIÓ:

URBANA.- Porció de terreny de forma irregular sita en el terme municipal de Viladecans, de superfície 3399,4 m2. Atermena al nord amb finca aportada 8, al sud amb límit de sector, a l’est amb finca de domini públic, a l’oest amb límit de sector.

La finca descrita a l’apartat b) és part i s’ha de segregar de la finca matriu abans descrita a l’apartat a) que queda reduïda en els metres quadrats de la porció de terreny segregada, sent la descripció d’aquesta resta de la finca matriu, la següent:

c) DESCRIPCIÓ RESTE:

RÚSTICA.- Pieza de tierra, sita en Viladecans, partida “Las Feixas”. De superficie 13.183,2 m2.

Linda: al Norte, con Martín Galiman; al Sur, con porción adjudicada a don Genaro Magrans Vilardell; al Este, con Madrona Salisachs y al Oeste, con Juan Martí.”

(20)

LEGAL BARCELONA - Albert Abulí Núñez, abogado. C/ Corcega, 299 3º 4ª 08008 Barcelona

espai ITER arquitectura, s.l.p. C/ Constitució 1, 4º 3ª, 08960 Sant Just Desvern 20 FINCA APORTADA NÚM. 12

Superfície: 2717,8 m2 Titular:

• Institut Català del Sòl: dos terceres parts indivises en plena propietat

• Ramon Coyo More i Maria Nadal Palacín: una tercera part indivisa en plena propietat

a) DESCRIPCIÓ REGISTRAL:

URBANA.- Pieza de tierra campa, sita en el término de Viladecans y paraje llamado Carretera d’en Regás de extensión una hectárea, trece áreas, doce centiáreas y noventa y cinco decímetros cuadrados, lindante por Oriente, con herederos de Palmé; por Poniente, con la carretera; por mediodía, con Don Miguel Tintore o sus sucesores; y por cierto, con Don Jaime Estapé, o los suyos”.

DADES REGISTRALS:

TOM: 925 LLIBRE: 281 de VILADECANS FOLI: 187 FINCA : 1290 CÀRREGUES: Lliure de Càrregues

De l’anterior finca descrita a l’apartat a) i per tal de constituir en el successiu una altra finca registral independent, s’efectua una segregació la inscripció de la qual amb nou número es sol·licita, d’acord amb el previst a l’article 8.2 del Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol pel que s’aproven les normes complementaries al Reglament per l’execució de la Llei hipotecària sobre Inscripció en el Registre de la Propietat d’Actes de Naturalesa Urbanística, fent-se constar expressament que és aquesta finca segregada la que s’incorpora a aquest Projecte de reparcel·lació:

b) DESCRIPCIÓ:

URBANA.- Porció de terreny de forma rectangular sita en el terme municipal de Viladecans, de superfície 2717,8 m2. Atermena al nord amb finca de domini públic, al sud amb límit de sector, a l’est amb límit de sector i a l’oest amb finca de domini públic.

La finca descrita a l’apartat b) és part i s’ha de segregar de la finca matriu abans descrita a l’apartat a) que queda reduïda en els metres quadrats de la porció de terreny segregada, sent la descripció d’aquesta resta de la finca matriu, la següent:

c) DESCRIPCIÓ RESTE:

URBANA.- Pieza de tierra campa, sita en el término de Viladecans y paraje llamado Carretera d’en Regás de extensión según reciente medición de 8.723,25 m2 que linda por el Norte con el límite del Pla parcial del sector Ca n’Alemany, por Oriente, con herederos de Palmé; por Poniente, con la carretera; y al Sur con finca segregada.

(21)

LEGAL BARCELONA - Albert Abulí Núñez, abogado. C/ Corcega, 299 3º 4ª 08008 Barcelona

espai ITER arquitectura, s.l.p. C/ Constitució 1, 4º 3ª, 08960 Sant Just Desvern 21 FINCA APORTADA NÚM. 13

Superfície: 2078,6 m2 Titular: Institut Català del Sòl

a) DESCRIPCIÓ REGISTRAL:

RUSTICA.- Tierra campa sita en el término de Viladecans, llamada Campo de la Casa Nova o camp Casanoves en el paraje de este nombre o carretera de Llovatona, punto conocido por Maletas de Dalt, en la parte inferior a la vía férrea de Madrid a Valencia de extensión una mojada, equivalente a cuarenta y ocho áreas novecientas sesenta y cinco milésimas. Linda: al Norte, con Don Juan Monmany o sus sucesores; por el Sur, con porción segregada de esta finca de Amparo Muria como usufructuaria y Juan Pagés propietario; por Poniente, con José Vendrell Mestres; y por Oriente, con Teresa Faura Tetas.”

DADES REGISTRALS:

TOM: 948 LLIBRE: 304 de VILADECANS FOLI: 76 FINCA: 1291 CÀRREGUES: Lliure de Càrregues

De l’anterior finca descrita a l’apartat a) i per tal de constituir en el successiu una altra finca registral independent, s’efectua una segregació la inscripció de la qual amb nou número es sol·licita, d’acord amb el previst a l’article 8.2 del Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol pel que s’aproven les normes complementaries al Reglament per l’execució de la Llei hipotecària sobre Inscripció en el Registre de la Propietat d’Actes de Naturalesa Urbanística, fent-se constar expressament que és aquesta finca segregada la que s’incorpora a aquest Projecte de reparcel·lació:

b) DESCRIPCIÓ:

URBANA.- Porció de terreny de forma rectangular sita en el terme municipal de Viladecans, de superfície 2078,6 m2. Atermena al nord amb límit de sector, al sud amb finca aportada número 15, a l’est amb finca aportada número 14 i a l’oest amb límit de sector.

La finca descrita a l’apartat b) és part i s’ha de segregar de la finca matriu abans descrita a l’apartat a) que queda reduïda en els metres quadrats de la porció de terreny segregada, sent la descripció d’aquesta resta de la finca matriu, la següent:

c) DESCRIPCIÓ RESTE:

URBANA.- Pieza de tierra campa, sita en el término de Viladecans de extensión según reciente medición de 2817,9 m2 que linda por el Norte con el límite del Pla parcial del sector Ca n’Alemany, por Oriente, con herederos de Palmé; por Poniente, con la carretera; y al Sur con finca segregada.

(22)

LEGAL BARCELONA - Albert Abulí Núñez, abogado. C/ Corcega, 299 3º 4ª 08008 Barcelona

espai ITER arquitectura, s.l.p. C/ Constitució 1, 4º 3ª, 08960 Sant Just Desvern 22 FINCA APORTADA NÚM. 14

Superfície: 2325,1 m2 Titular: Institut Català del Sòl

a) DESCRIPCIÓ REGISTRAL:

RUSTICA.- Extensión de terreno de media mojada, equivalente a veinticuatro áreas, cuarenta y ocho centiáreas, cuarenta miliáreas, campo secano, plantado de frutales, situado en Viladecans. Linda: por Oriente, con Sebastián Puig; por Mediodía, con Francisco Taxonera; por Poniente, con Pedro Pagés, de Sant Climent y por Norte, con la vía férrea de Madrid a Zaragoza y Alicante.”

DADES REGISTRALS:

TOM: 211 LLIBRE: 63 de VILADECANS FOLI: 242 FINCA: 2655

CÀRREGUES: Lliure de Càrregues

De l’anterior finca descrita a l’apartat a) i per tal de constituir en el successiu una altra finca registral independent, s’efectua una segregació la inscripció de la qual amb nou número es sol·licita, d’acord amb el previst a l’article 8.2 del Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol pel que s’aproven les normes complementaries al Reglament per l’execució de la Llei hipotecària sobre Inscripció en el Registre de la Propietat d’Actes de Naturalesa Urbanística, fent-se constar expressament que és aquesta finca segregada la que s’incorpora a aquest Projecte de reparcel·lació:

b) DESCRIPCIÓ:

URBANA.- Porció de terreny de forma rectangular sita en el terme municipal de Viladecans, de superfície 2325,1 m2. Atermena al nord amb límit de sector, al sud amb finca aportada número 16, a l’est amb finca aportada número 16 i a l’oest amb finca aportada núm. 13.

La finca descrita a l’apartat b) és part i s’ha de segregar de la finca matriu abans descrita a l’apartat a) que queda reduïda en els metres quadrats de la porció de terreny segregada, sent la descripció d’aquesta resta de la finca matriu, la següent:

c) DESCRIPCIÓ RESTE:

URBANA.- Porció de terreny de forma irregular sita en el terme municipal de Viladecans, de superfície 123,3 m2. Atermena al nord amb Pla parcial del sector Ca n’Alemany, al sud amb finca segregada, a l’est amb Pla parcial del sector Ca n’Alemany i a l’oest amb límit de sector.

(23)

LEGAL BARCELONA - Albert Abulí Núñez, abogado. C/ Corcega, 299 3º 4ª 08008 Barcelona

espai ITER arquitectura, s.l.p. C/ Constitució 1, 4º 3ª, 08960 Sant Just Desvern 23 FINCA APORTADA NÚM. 15

Superfície: 1163,5 m2 Titular: Institut Català del Sòl

a) DESCRIPCIÓ REGISTRAL:

RUSTICA.- Porció de terreny campa, situada al terme de Viladecans, de set mil vuit-cents cinc metres dos decímetres quadrats. Afronta: al Nord, amb finca de l’Institut Català del Sòl, abans, senyora Amparo Muria; al Est i a l’Oest, amb terrenys de l’Institut Català del Sòl, abans de Salvador Farrés i Vidal Bassolas Cónsul respectivament i al Sud, mitjançant l’actual traçat de l’autopista A-16, amb porció de terreny segregada.”

DADES REGISTRALS:

TOM: 948 LLIBRE: 304 de VILADECANS FOLI: 127 FINCA: 3626

CÀRREGUES: Lliure de Càrregues

De l’anterior finca descrita a l’apartat a) i per tal de constituir en el successiu una altra finca registral independent, s’efectua una segregació la inscripció de la qual amb nou número es sol·licita, d’acord amb el previst a l’article 8.2 del Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol pel que s’aproven les normes complementaries al Reglament per l’execució de la Llei hipotecària sobre Inscripció en el Registre de la Propietat d’Actes de Naturalesa Urbanística, fent-se constar expressament que és aquesta finca segregada la que s’incorpora a aquest Projecte de reparcel·lació:

b) DESCRIPCIÓ:

URBANA.- Porció de terreny de forma rectangular sita en el terme municipal de Viladecans, de superfície 1163,5 m2. Atermena al nord amb finca aportada núm. 13, al sud amb límit de sector, a l’est amb finca aportada número 16 i a l’oest amb límit de sector.

La finca descrita a l’apartat b) és part i s’ha de segregar de la finca matriu abans descrita a l’apartat a) que queda reduïda en els metres quadrats de la porció de terreny segregada, sent la descripció d’aquesta resta de la finca matriu, la següent:

c) DESCRIPCIÓ RESTE:

URBANA.- Porció de terreny de forma irregular sita en el terme municipal de Viladecans, de superfície 6641,7 m2. Atermena al nord amb finca segregada, al sud amb l’actual traçat de l’autovia C-32, a l’est i a l’oest amb terrenys de l’Institut Català del Sòl.

(24)

LEGAL BARCELONA - Albert Abulí Núñez, abogado. C/ Corcega, 299 3º 4ª 08008 Barcelona

espai ITER arquitectura, s.l.p. C/ Constitució 1, 4º 3ª, 08960 Sant Just Desvern 24 FINCA APORTADA NÚM. 16

Superfície: 2640,5 m2 Titular: Institut Català del Sòl

DESCRIPCIÓ: RUSTICA.- Porció de terreny campa, situada al terme de Viladecans, de dos mil sis-ces quaranta- cinc metres vint-i-un decímetres quadrats. Afronta: al Nord, amb terrenys de l’Institut Català del Sòl, abans Naría Roca; al Est, amb carretera de la Vila; a l’Oest, amb terrenys de l’institut Català del Sòl, abans Venancio Tort i Salvador Farrés i al Sud, amb porció de terreny segregada, mitjançant la A-16.”

SUPERFÍCIE: Segons recent medició la finca consta de 2640,5 m2 essent d’aplicació el previst a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997 de 4 de juliol pel que s’aproven les normes complementaries al Reglament per l’execució de la Llei hipotecària sobre Inscripció en el Registre de la Propietat d’Actes de Naturalesa Urbanística quant a la rectificació de de la seva extensió superficial.

DADES REGISTRALS:

TOM: 1197 LLIBRE: 553 de VILADECANS FOLI: 26 FINCA: 2413

CÀRREGUES: Lliure de Càrregues

(25)

LEGAL BARCELONA - Albert Abulí Núñez, abogado. C/ Corcega, 299 3º 4ª 08008 Barcelona

espai ITER arquitectura, s.l.p. C/ Constitució 1, 4º 3ª, 08960 Sant Just Desvern 25 FINCA APORTADA 17

Superfície: 2243,8 m2

Titular: Ajuntament de Viladecans

DESCRIPCIÓ: RUSTICA.- Porció de terreny campa, situada al terme de Viladecans, de 2243,8 m2 utilitzat en l’actualitat com a camí. Afronta: al Nord, amb límit del sector; al Est, amb terrenys de l’institut Català del Sòl, a l’Oest amb terme municipal de Gavà, i al Sud amb límit de sector.

IMMATRICULACIÓ: D’acord amb el previst a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997 de 4 de juliol pel que s’aproven les normes complementaries al Reglament per l’execució de la Llei hipotecària sobre Inscripció en el Registre de la Propietat d’Actes de Naturalesa Urbanística es sol·licita al Sr. Registrador la seva immatriculació com a finca registral independent, als efectes de la seva participació en el polígon reparcel·lable com a finca aportada.

(26)

LEGAL BARCELONA - Albert Abulí Núñez, abogado. C/ Corcega, 299 3º 4ª 08008 Barcelona

espai ITER arquitectura, s.l.p. C/ Constitució 1, 4º 3ª, 08960 Sant Just Desvern 26 FINCA APORTADA 18

Superfície: 2726,3 m2

Titular: Ajuntament de Viladecans

DESCRIPCIÓ: RUSTICA.- Porció de terreny campa, situada al terme de Viladecans, de 2726,3 m2 utilitzat en l’actualitat com a camí. Afronta: al Nord, amb límit del sector; al Est, amb terrenys de l’institut Català del Sòl, a l’Oest amb terrenys propietat de l’Institut, i al Sud amb límit de sector.

IMMATRICULACIÓ: D’acord amb el previst a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997 de 4 de juliol pel que s’aproven les normes complementaries al Reglament per l’execució de la Llei hipotecària sobre Inscripció en el Registre de la Propietat d’Actes de Naturalesa Urbanística quant a la rectificació de la seva extensió superficial es sol·licita al Sr. Registrador la seva immatriculació com a finca registral independent, als efectes de la seva participació en el polígon reparcel·lable com a finca aportada.

(27)

LEGAL BARCELONA - Albert Abulí Núñez, abogado. C/ Corcega, 299 3º 4ª 08008 Barcelona

espai ITER arquitectura, s.l.p. C/ Constitució 1, 4º 3ª, 08960 Sant Just Desvern 27 QUADRE RESUM SUPERFÍCIES FINQUES APORTADES

FINCA APORTADA PROPIETARI SUP. REAL

1 Institut Català del Sòl 1.924.6 m2

2 Institut Català del Sòl 1.295.5 m2

3 Institut Català del Sòl 3.044.4 m2

4 Institut Català del Sòl 572.5 m2

5 Institut Català del Sòl 6.038.0 m2

6 Institut Català del Sòl 8.206.4 m2

7 Institut Català del Sòl 3.613.3 m2

8 Institut Català del Sòl 3.110.2 m2

9 Institut Català del Sòl 4.548.1 m2

10 Institut Català del Sòl 3.552.0 m2

11 Institut Català del Sòl 3.399.4 m2

12 Institut Català del Sòl i altres 2.717.8 m2

13 Institut Català del Sòl 2.078.6 m2

14 Institut Català del Sòl 2.325.1 m2

15 Institut Català del Sòl 1.163.5 m2

16 Institut Català del Sòl 2.640.5 m2

17 Ajuntament 2.243.8 m2

18 Ajuntament 2.726.3 m2

TOTAL 55.200.00 m2

(28)

LEGAL BARCELONA - Albert Abulí Núñez, abogado. C/ Corcega, 299 3º 4ª 08008 Barcelona

espai ITER arquitectura, s.l.p. C/ Constitució 1, 4º 3ª, 08960 Sant Just Desvern 28 3 AGRUPACIÓ INSTRUMENTAL

En el present Projecte de Reparcel·lació voluntària en la modalitat de compensació bàsica, es realitza la descripció de l’agrupació instrumental, segons resulta de l’art. 7.5 del RD 1093/1997:

“En el caso de que en el proyecto se lleve a cabo la agrupación instrumental de la totalidad de las fincas de origen que forman parte de la unidad de ejecución, se describirá la finca agrupada, que deberá comprender solamente los terrenos físicamente incluidos en la unidad de que se trate.”

Aquesta agrupació ho és merament instrumental per a procedir a la compensació de les finques registrals aportades:

FINCA AGRUPADA INSTRUMENTAL: Terrenys situats en el denominat sector de Ca n’Alemany de Viladecans, situats al mateix de forma discontinua, en dues peces de sòl; una situada sobre la prolongació del carrer de l’Enginy (entre el carrer del Progrés i el carrer de la Tècnica, del terme municipal veí de Gavà) amb una superfície de 44.397 m2, i una altra situada a prop de la carretera de la Vila, B-204, de 10.803 m2 de superfície, amb una superfície total de 55.200 m2

L’agrupació descrita ho és merament instrumental a efectes reparcel·latoris i com a referència registral de la procedència.

(29)

LEGAL BARCELONA - Albert Abulí Núñez, abogado. C/ Corcega, 299 3º 4ª 08008 Barcelona

espai ITER arquitectura, s.l.p. C/ Constitució 1, 4º 3ª, 08960 Sant Just Desvern 29 4 DEFINICIÓ I ADJUDICACIÓ DE LES FINQUES RESULTANTS

3.1 Quadre d’adjudicacions.

Parcel·la Propietari Superfície m² Sostre edificable m²

FINQUES DE

SÒL PRIVAT

FR 1 INCASOL 4115 4526,45

FR 2 INCASOL 4575 5032,44

FR 3

AJUNTAMENT CONSORCI/ INCASOL

4575 5032,44

FR 4 INCASOL 3603 3963,25

FR 5 INCASOL 6015 6616,42

Total sòl privat 22.883

FINQUES DE

SÒL PÚBLIC

V Aj. de Viladecans 15526

6b Aj. de Viladecans 7622

4 Aj. de Viladecans 30

Equipaments Aj. de Viladecans 9139

Total sòl públic 32.317

Totals 55.200 25.171

(30)

LEGAL BARCELONA - Albert Abulí Núñez, abogado. C/ Corcega, 299 3º 4ª 08008 Barcelona

espai ITER arquitectura, s.l.p. C/ Constitució 1, 4º 3ª, 08960 Sant Just Desvern 30 3.2 Fitxes finques resultants amb aprofitament privat

FINCA RESULTANT 1

ADJUDICATARI: Institut Català del Sòl per subrogació real

DESCRIPCIÓ: URBANA.- Porció de terreny de forma rectangular amb una superfície de 4115 m2 de sòl, qualificada amb la clau 22a*, a la que li corresponen 4526,45 m2st. Linda: al Nord amb vialitat resultant de nova creació , a l’Est amb finca resultant núm. 2, , al Sud amb vialitat resultant de nova creació , i a l’oest amb vialitat de nova creació que limita amb límit de sector.

QUALIFICACIÓ I EDIFICABILITAT: Qualificada amb la clau 22a* i una edificabilitat de 4526,45 m2

CÀRREGUES PREEXISTENTS: No consten

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ: Queda afecta al pagament de les despeses d’urbanització del sector reflectit en el compte de liquidació provisional en la quantitat de 836.240,68 euros.

(31)

LEGAL BARCELONA - Albert Abulí Núñez, abogado. C/ Corcega, 299 3º 4ª 08008 Barcelona

espai ITER arquitectura, s.l.p. C/ Constitució 1, 4º 3ª, 08960 Sant Just Desvern 31 FINCA RESULTANT 2

ADJUDICATARI: Institut Català del Sòl per subrogació real

DESCRIPCIÓ: URBANA.- Porció de terreny de forma rectangular amb una superfície de 4575 m2 de sòl, qualificada amb la clau 22a*, a la que li corresponen 5032,44 m2st. Linda: al Nord amb vialitat resultant de nova creació , a l’Est amb finca resultant núm. 3, , al Sud amb vialitat resultant de nova creació , i a l’oest amb finca resultant núm. 1.

QUALIFICACIÓ I EDIFICABILITAT: Qualificada amb la clau 22a* i una edificabilitat de 5032,44

m2

CÀRREGUES PREEXISTENTS: No consten

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ: Queda afecta al pagament de les despeses d’urbanització del sector reflectit en el compte de liquidació provisional en la quantitat de 929.720,80 euros.

(32)

LEGAL BARCELONA - Albert Abulí Núñez, abogado. C/ Corcega, 299 3º 4ª 08008 Barcelona

espai ITER arquitectura, s.l.p. C/ Constitució 1, 4º 3ª, 08960 Sant Just Desvern 32 FINCA RESULTANT 3

ADJUDICATARI:

1. Institut Català del Sol amb un coeficient de participació del 9,451224 % de la total finca per subrogació real de les finques aportades

2. Consorci urbanístic pel desenvolupament del Parc empresarial d’activitats aerospacials i de la mobilitat de Viladecans, amb un coeficient de participació del 50,017487 % de la total finca per cessió obligatòria i gratuïta del 10% d’aprofitament mig del sector en la seva condició d’Administració Actuant del sector

3. Ajuntament de Viladecans amb un coeficient de participació del 40,531289 % de la total finca per subrogació real de les finques aportades.

DESCRIPCIÓ: URBANA.- Porció de terreny de forma rectangular amb una superfície de 4575 m2 de sòl, qualificada amb la clau 22a*, a la que li corresponen 5032,44 m2st. Linda: al Nord amb vialitat resultant de nova creació , a l’Est amb límit de sector, al Sud amb vialitat resultant de nova creació , i a l’oest amb finca resultant núm. 2.

QUALIFICACIÓ I EDIFICABILITAT: Qualificada amb la clau 22a* i una edificabilitat de 5032,44 m2

CÀRREGUES PREEXISTENTS: No consten

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ: El 9,451224 % adjudicat a l’Institut Català del Sòl, queda afectat al pagament de les despeses d’urbanització del sector reflectit en el compte de liquidació provisional en la quantitat de 87.870,00 euros . El 40,531289 % adjudicat a l’Ajuntament de Viladecans queda afectat al pagament de les despeses d’urbanització del sector reflectit en el compte de liquidació provisional en la quantitat de 376.827,83 euros; restant lliure de càrregues i gravamens el coeficient de participació de l’administració actuant per imperatiu legal.

(33)

LEGAL BARCELONA - Albert Abulí Núñez, abogado. C/ Corcega, 299 3º 4ª 08008 Barcelona

espai ITER arquitectura, s.l.p. C/ Constitució 1, 4º 3ª, 08960 Sant Just Desvern 33 FINCA RESULTANT 4

ADJUDICATARI: Institut Català del Sòl per subrogació real

DESCRIPCIÓ: URBANA.- Porció de terreny de forma rectangular amb una superfície de 3603 m2 de sòl, qualificada amb la clau 22a*, a la que li corresponen 3963,25 m2st. Linda: al Nord amb vialitat resultant de nova creació , a l’Est amb finca resultant núm. 5, al Sud amb serveis tècnics de nova creació i límit del sector, i a l’Oest amb vialitat de nova creació que limita amb límit de sector.

QUALIFICACIÓ I EDIFICABILITAT: Qualificada amb la clau 22a* i una edificabilitat de 3963,25

m2

CÀRREGUES PREEXISTENTS: No consten

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ: Queda afecta al pagament de les despeses d’urbanització del sector reflectit en el compte de liquidació provisional en la quantitat de 732.193,24 euros.

Figure

Updating...

References

Related subjects :