GUIA DE RECURSOS D ACCIÓ SOCIAL A CATALUNYA PER A L ATENCIÓ A LES PERSONES. Directori per a ajuntaments

176  Descargar (0)

Texto completo

(1)

D’ACCIÓ SOCIAL

A CATALUNYA PER A L’ATENCIÓ A LES PERSONES

Directori per a ajuntaments

(2)

Coordinació tècnica:

Jordi Gusi Irene Cañellas

Continguts:

Irene Cañellas

Assessors:

Jaume Oller

Agència de Comunicació Social

Amb col·laboració de:

Diputació de Barcelona

Disseny i maquetació:

ALFA

Impressió:

Xeix Solucions Gràfiques Dipòsit legal:

(3)
(4)

Índex

Presentació 06

Introducció 07

Descripció de les categories de serveis 08

Quadre de serveis per tipologia de persones ateses 10

Serveis de les entitats per territoris 13

| Formació i suport 14

Assessorament a la creació d’empresa 14

Formació en habilitats 15

Formació i tallers 21

Formació ocupacional 30

Lleure 36

Prevenció - Sensibilització 38

Programes de suport 46

Serveis a escoles 52

Tallers educatius 55

Unitat Educació Compartida 59

| Gestió de centres socials o sanitaris 62

Gestió de casals 62

Gestió de centres de dia 64

Gestió de centres oberts 67

| Inserció laboral 72

Inserció laboral 72

(5)

| Serveis empresarials 83

Càtering i restauració 83

Consergeria 84 Jardineria 84 Mudances, transports i missatgeria 85

Neteja i bugaderia 86

Noves tecnologies 87

Obra i rehabilitació 87

Recollida i reciclatge 89

Altres productes i serveis 90

| Serveis residencials 92

Gestió d’habitatges assistits 92

Gestió de residències 99

Gestió de serveis de mediació d’habitatge social 105

Serveis d’acollida temporal 106

| Serveis socials d’orientació – acollida – mediació –

desenvolupament comunitari 109

Atenció domiciliària 109

Desenvolupament comunitari 111

Serveis d’atenció social 116

Serveis d’orientació – acollida – mediació 120

Directori d’entitats 129

(6)

La realitat social dels pobles i ciutats de la demarcació de Barcelona és molt diversa, com ho són les necessitats que afronten les persones que hi viuen.

Això fa necessari diversificar i enfortir els recursos per fer possible que tot- hom, independentment del seu lloc de residència, pugui viure amb la major plenitud possible.

És en aquest context que a l’Àrea d’Atenció a les Persones treballem per garantir un major benestar, qualitat de vida i cohesió social, afavorint els ser- veis a les persones en tot el territori i al llarg de tot el seu cicle vital.

Entenem que la cooperació entre els serveis socials locals i les entitats del tercer sector social que actuen al territori és un element clau per oferir una millor atenció a la ciutadania. Les entitats socials tenen una llarga expe- riència i un gran compromís pel benestar dels col·lectius més vulnerables, així com pel foment de la solidaritat social. Representen, per tant, un recurs valuós en l’àmbit local, que neix de la iniciativa ciutadana i del compromís so- cial.

Des de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona i des d’Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS), que aglutina bona part del tercer sector social en el món local, ens hem plantejat avançar conjuntament en eines que ajudin a compartir objectius, recursos, esforços i complicitats. Ens proposem assolir models de cooperació més forts entre entitats socials i ad- ministració local, que ens permetin millorar en eficàcia, en eficiència i en qua- litat, des de la coresponsabilitat i el treball en xarxa.

En aquest sentit, la Guia de Recursos d’Acció Social a Catalunya pretén ser una eina de referència per identificar, des dels serveis socials locals, pos- sibles entitats amb les qui col·laborar en el desenvolupament de projectes i en la creació i gestió de serveis.

Confiem, doncs, que aquesta guia serà d’utilitat per enfortir la cooperació entre els municipis i les entitats socials, i avançar conjuntament vers una so- cietat més solidària i inclusiva.

J

OSEP

O

LIVA I

S

ANTIVERI

Diputat d’Igualtat, Ciutadania i Benestar Social

Àrea d’Atenció a les Persones

Diputació de Barcelona

(7)

Les entitats d’ECAS, representen una bona part del tercer sector social en el món local. És una organització que aglutina un conjunt d’entitats que treba- llen en l’acció social amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats de col·lectius en situació o en risc d’exclusió, i per millorar el seu benestar.

La seva llarga experiència i la seva especificitat definida per la proximitat en el territori, les converteix en interlocutores i col·laboradores imprescin- dibles per a les administracions locals, però, desgraciadament, no sempre ha estat efectiva aquesta relació, ja que les entitats no han sabut mostrar les bones pràctiques i les potencialitats que tenen, i l’Administració no ha estat capaç de valorar els recursos del seu entorn més pròxim i n’ha desconegut l’existència.

Aquesta GUIA DE RECURSOS D’ACCIÓ SOCIAL A CATALUNYA que avui presentem, té com objectiu establir aquest pont que, a vegades, ha mancat entre el govern municipal i les entitats de cada territori, per tal d’identificar espais de col·laboració, d’intercanvi d’experiències, de coneixement, de visió propera de la realitat, de resposta flexible i ràpida, en definitiva, de fer un treball en comú en la planificació i la gestió dels serveis socials municipals.

La guia, resultat del nostre treball, mostra la realitat de 56 entitats dis- tribuïdes per tot Catalunya, gràcies a un qüestionari que ens ha proporcionat dades sobre la ubicació, àmbit d’actuació, models de gestió, relacions con- tractuals público-privades, règim econòmic, capacitat de recursos i disponi- bilitat. Aquesta informació és un punt de partida que en la mesura de les possibilitats es podria ampliar a altres entitats del sector i altres territoris, que en la present publicació no s’han recollit perquè el camp d’estudi venia fixat per la pertinença a ECAS.

Aquesta guia és el resultat de la col·laboració público-privada: Diputació- ECAS. Des de la responsabilitat de la Diputació d’enfortir i donar suport als municipis per a la gestió dels serveis socials, ECAS posa a l’abast del poder local un recurs que vol ser una eina per a la identificació de possibles col·la- boradors en la gestió de serveis del seu municipi. Aquesta iniciativa avui en- cara incipient, i sense una gran envergadura, hauria de ser un exemple a impulsar, amb l’objectiu de generar noves sinergies i noves maneres de tre- ballar entre el tercer sector social i els ajuntaments, que fins avui no sempre ha estat possible.

Gràcies a la confluència d’uns objectius comuns entre la Diputació i ECAS podem oferir als municipis una informació pràctica i útil sobre la xarxa d’en- titats socials que es troben a cada territori, que els permetrà identificar-les i connectar fàcilment amb els referents dels diferents projectes per aconse- guir així donar el millor servei públic amb la millor organització del territori.

Estem segurs que aquest recurs fruit d’un projecte comú público-privat en- fortirà les relacions i col·laboracions entre el tercer sector i els poders locals.

T

ERESA

C

RESPO

Presidenta d’ECAS

(8)

Descripció de les categories de serveis

Formació i suport:

Organització i execució de serveis formatius a formadors (per exemple tècnics d’ajuntaments o d’entitats no lucratives) i a usuaris finals tant població ge- neral com col·lectius específics (gent gran, discapacitats, immigrants, joves i infants, etc.).

Serveis inclosos en aquesta categoria:

• Assessorament a la creació d’empresa

• Formació en habilitats

• Formació i tallers

• Formació ocupacional

• Lleure

• Prevenció - Sensibilització

• Programes de suport

• Serveis a escoles

• Tallers educatius

• Unitat Educació compartida

Gestió de centres socials o sanitaris:

Gestió integral d’equipaments socials i sanitaris

Serveis inclosos en aquesta categoria:

• Gestió de casals

• Gestió de centres de dia

• Gestió de centres oberts

Inserció laboral:

Organització i execució de projectes per facilitar el procés d’incorporació al mercat de treball de persones que es troben en situació de major vulnerabilitat.

Serveis inclosos en aquesta categoria:

• Inserció laboral

Serveis empresarials diversos:

Prestació de serveis i venda de productes de qualitat per part d’empreses

sense ànim de lucre que promouen la inclusió al mercat de treball de perso-

nes en situació o risc d’exclusió social.

(9)

Serveis inclosos en aquesta categoria:

• Càtering i restauració

• Consergeria

• Jardineria

• Mudances, transports i missatgeria

• Neteja i bugaderia

• Noves tecnologies

• Obra i rehabilitació

• Recollida i reciclatge

• Altres productes i serveis

Serveis residencials:

Implementació i gestió de centres i projectes que tenen com a objectiu donar una resposta a les necessitats residencials de col·lectius diversos.

Serveis inclosos en aquesta categoria:

• Gestió d’habitatges assistits

• Gestió de residències

• Gestió de serveis de mediació d’habitatge social

• Servei d’acollida temporal

Serveis socials d’orientació – acollida – mediació – desenvolupament comunitari:

Organització i gestió de serveis que tenen per objecte millorar la qualitat de vida dels ciutadans (atenció domiciliària, serveis d’acollida i orientació) i de les comunitats (serveis de mediació i desenvolupament comunitari).

Serveis inclosos en aquesta categoria:

• Atenció domiciliària

• Desenvolupament comunitari

• Serveis d’atenció social

• Serveis d’orientació – acollida – mediació

(10)

Gent gr an

Dones en situació vulner able

Persones sense sos

tre

Persones amb disc

apacit at

Persones immigr

ades

Formació i suport

Assessorament a la creació d’empresa

Formació en habilitats

B B · Ll· G

Formació i tallers

B B G B

Formació ocupacional

B B · Ll· G

Lleure

B · Ll · G

Prevenció-Sensibilització

Programes de suport

B · Ll· G

Serveis a escoles

G

Tallers educatius

B G B

UEC

Assessorament i investigació Gestió de centres socials o sanitaris

Gestió de casals

B B

Gestió de centres de dia

B · Ll B · G

Gestió de centres oberts

B

Inserció laboral

Inserció laboral

B B · Ll · G B

Serveis empresarials diversos Altres productes i serveis:

Càtering i restauració | Consergeria | Jardineria | Mudances, transport i missatgeria Serveis residencials

Gestió d’habitatges assistits

B B B · G

Gestió de residències

B · Ll B B · G

Gestió de serveis de mediació d’habitatge social

Servei d’acollida temporal

B B

Serveis socials d’orientació-acollida- mediació - desenvolupament comunitari

Atenció domiciliària

B · T B · T

Desenvolupament comunitari

Serveis d’atenció social

B B

Serveis d’orientació-acollida-mediació

B B · Ll · G B

Llegendes: BBarcelona | G Girona |Ll Lleida | T Tarragona

(11)

Comunit at

gitana

Persones dr ogo

-

dependents / VIH Infants, adol

esc ents

i joves

Població gener al

Famílies

Persones atur ades

Persones r ecluses

i exrecluses

B

B G

B B B · G B B B · G B

B · G B · T · G B B

B · T B

B B B · T· Ll · G B · G B

B · G B B B

B · T T

B B

B

B

B · T B · T

B B · G T B

B B B · T · G B B B

| Neteja | Noves tecnologies | Obra i rehabilitació | Recollida i reciclatge

B B· Ll B B

B B· Ll B

B B· Ll B

B B B

B B B B

B B B B

B B B B B B

(12)
(13)

les entitats per territoris

• Formació i suport

• Gestió de centres socials o sanitaris

• Inserció laboral

• Serveis empresarials

• Serveis residencials

• Serveis socials d’orientació – acollida –

mediació – desenvolupament comunitari

(14)

FORMACIÓ I SUPORT

ASSESSORAMENT A LA CREACIÓ D’EMPRESA Barcelona

• FIAS

Dades de contacte pàg. 150

Persones a qui es dirigeix:

Població en general resident en barris desfavorits

Municipi on desenvolupa el servei:

Barcelona i Badalona

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Arreu de Catalunya

• Fundació Marianao

Dades de contacte pàg. 157

Persones a qui es dirigeix:

Joves de 16 a 30 anys

Municipi on desenvolupa el servei:

Sant Boi de Llobregat

• Fundació Privada Servei Solidari per la Inclusió Social Dades de contacte pàg. 162

Persones a qui es dirigeix:

Persones en risc d’exclusió social amb perfil emprenedor, microempresaris/àries

Municipi on desenvolupa el servei:

Barcelona

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Arreu de Catalunya

(15)

Lleida

• CIJCA

Dades de contacte pàg. 145

Persones a qui es dirigeix:

Joves menors de 25 anys

Municipi on desenvolupa el servei:

Lleida Tarragona

• FIAS

Dades de contacte pàg. 150

Persones a qui es dirigeix:

Població en general resident en barris desfavorits

Municipi on desenvolupa el servei:

Tarragona

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Arreu de Catalunya

FORMACIÓ EN HABILITATS Barcelona

• ACIDH

Dades de contacte pàg. 132

Persones a qui es dirigeix:

Joves i adults amb discapacitat intel·lectual o intel·ligència límit

Municipi on desenvolupa el servei:

Barcelona

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Comarca del Barcelonès

• Arrels Fundació

Dades de contacte pàg. 134

Persones a qui es dirigeix:

Persones sense sostre

Municipi on desenvolupa el servei:

(16)

• Associació in via Dades de contacte pàg. 139

Persones a qui es dirigeix:

Persones immigrades i Joves i adults amb discapacitat intel·lectual o intel·ligència límit

Municipi on desenvolupa el servei:

Barcelona

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Comarques de Barcelona

• Casal dels Infants per a l’acció social als barris Dades de contacte pàg. 137

Persones a qui es dirigeix:

Joves

Municipi on desenvolupa el servei:

Barcelona, i Sant Adrià del Besòs

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Arreu de Catalunya

• Ceps Projectes Socials Dades de contacte pàg. 138

Persones a qui es dirigeix:

Joves

Municipi on desenvolupa el servei:

Mollet del Vallès, Piera i Cornellà de Llobregat

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Arreu de Catalunya

• Femarec

Dades de contacte pàg. 149

Persones a qui es dirigeix:

Dones, joves, persones immigrades, persones exrecluses, persones amb trastorns mentals, persones amb discapacitat, persones en actiu, persones en risc d’exclusió, persones a l’atur en general.

Municipi on desenvolupa el servei:

Diversos municipis d’arreu de Catalunya Municipi on podria desenvolupar el servei:

Arreu de Catalunya

(17)

• FIAS

Dades de contacte pàg. 150

Persones a qui es dirigeix:

Població resident en barris desfavorits

Municipi on desenvolupa el servei:

Barcelona i Badalona

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Arreu de Catalunya

• Fundació Acollida i Esperança Dades de contacte pàg. 151

Persones a qui es dirigeix:

Persones exdrogodependents

Municipi on desenvolupa el servei:

Badalona

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Barcelona

• Fundació Gentis - Fundació Plataforma Educativa Dades de contacte pàg. 156

Persones a qui es dirigeix:

Joves, persones aturades de llarga durada, dones, persones en situació de risc social

Municipi on desenvolupa el servei:

Diversos municipis de la comarca del Maresme

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Arreu de Catalunya

• Fundació IReS

Dades de contacte pàg. 157

Persones a qui es dirigeix:

Persones receptores de la renda mínima d’inserció i recluses

Municipi on desenvolupa el servei:

Barcelona

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Arreu de Catalunya

(18)

• Fundació Privada La Salut Alta Dades de contacte pàg. 161

Persones a qui es dirigeix:

Persones amb especial atenció a la dona, amb poc o nul coneixement de la llengua d’acollida i situació de risc d’exclusió social.

Municipi on desenvolupa el servei:

Badalona

• Fundació Privada Servei Solidari per la Inclusió Social Dades de contacte pàg. 162

Persones a qui es dirigeix:

Joves tutelats i extutelats sense estudis

Municipi on desenvolupa el servei:

Barcelona

• Insercoop

Dades de contacte pàg. 168

Persones a qui es dirigeix:

Població en general

Municipi on desenvolupa el servei:

Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat i Badalona

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Arreu de Catalunya

• INTRESS

Dades de contacte pàg. 169

Persones a qui es dirigeix:

Dones

Municipi on desenvolupa el servei:

Barcelona

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Barcelona

(19)

• Lloc de la dona

Dades de contacte pàg. 148

Persones a qui es dirigeix:

Dones que exerceixen prostitució

Municipi on desenvolupa el servei:

Barcelona

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Arreu de Catalunya

• Punt de Referència

Dades de contacte pàg. 142

Persones a qui es dirigeix:

Joves extutelats

Municipi on desenvolupa el servei:

Barcelona

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Àrea metropolitana Girona

• Fundació Astres - Fundació Plataforma Educativa Dades de contacte pàg. 152

Persones a qui es dirigeix:

Persones amb disminució

Municipi on desenvolupa el servei:

Girona

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Província de Girona

• Fundació Gentis - Fundació Plataforma Educativa Dades de contacte pàg. 156

Persones a qui es dirigeix:

Joves, persones aturades de llarga durada, dones, persones en situació de risc social

Municipi on desenvolupa el servei:

Diversos municipis de la comarca del Gironès i la Selva Municipi on podria desenvolupar el servei:

Arreu de Catalunya

(20)

• Fundació IReS

Dades de contacte pàg. 157

Persones a qui es dirigeix:

Persones receptores de la renda mínima d’inserció i recluses

Municipi on desenvolupa el servei:

Girona

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Arreu de Catalunya

• Fundació Síndrome de Down de Girona i Comarques Astrid-21 Dades de contacte pàg. 165

Persones a qui es dirigeix:

Persones amb Síndrome de Down i/o altres discapacitats intel·lectuals

Municipi on desenvolupa el servei:

Diversos municipis de les comarques gironines

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Girona i província Lleida

• CIJCA

Dades de contacte pàg. 145

Persones a qui es dirigeix:

Joves menors de 25 anys

Municipi on desenvolupa el servei:

Lleida Tarragona

• Ceps Projectes Socials Dades de contacte pàg. 138

Persones a qui es dirigeix:

Joves

Municipi on desenvolupa el servei:

Cunit, Calafell i el Vendrell

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Arreu de Catalunya

(21)

• FIAS

Dades de contacte pàg. 150

Persones a qui es dirigeix:

Població resident en barris desfavorits

Municipi on desenvolupa el servei:

Tarragona

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Arreu de Catalunya

• Fundació Gentis - Fundació Plataforma Educativa Dades de contacte pàg. 156

Persones a qui es dirigeix:

Joves, persones aturades de llarga durada, dones, persones en situació de risc social

Municipi on desenvolupa el servei:

Diversos municipis de la comarca del Baix Ebre i el Montsià

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Arreu de Catalunya

FORMACIÓ I TALLERS Barcelona

• ABD

Dades de contacte pàg. 131

Persones a qui es dirigeix:

Voluntaris

Municipi on desenvolupa el servei:

Barcelona

• ACIDH

Dades de contacte pàg. 132

Persones a qui es dirigeix:

Joves i adults amb discapacitat intel·lectual o intel·ligència límit

Municipi on desenvolupa el servei:

Barcelona

Municipi on podria desenvolupar el servei:

(22)

• ACISI

Dades de contacte pàg. 132

Persones a qui es dirigeix:

Tècnics d’ajuntaments

Municipi on desenvolupa el servei:

Barcelona

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Arreu de Catalunya

• Akwaba

Dades de contacte pàg. 151

Persones a qui es dirigeix:

Infants i joves, persones immigrades, persones aturades

Municipi on desenvolupa el servei:

L’Hospitalet de Llobregat

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Comarca del Baix Llobregat

• Associació in via

Dades de contacte pàg. 139

Persones a qui es dirigeix:

Dones i Població en general

Municipi on desenvolupa el servei:

Barcelona

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Comarques de Barcelona

• Associació per a la Recerca i l’Acció Social (Vincle) Dades de contacte pàg. 141

Persones a qui es dirigeix:

Tècnics locals i responsables polítics

Municipi on desenvolupa el servei:

Olesa de Montserrat, Sallent

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Municipis de Barcelona

(23)

• Associació Sociocultural Ibn Batuta Dades de contacte pàg. 135

Persones a qui es dirigeix:

Població en general, principalment técnics de l’administració, professionals d’entitats socials i persones inmigrades.

Municipi on desenvolupa el servei:

Barcelona, Sant Boi de Llobregat i Castelldefels

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Arreu de Catalunya

• Casal dels Infants per a l’acció social als barris Dades de contacte pàg. 137

Persones a qui es dirigeix:

Joves, població en general

Municipi on desenvolupa el servei:

Barcelona i Sant Adrià del Besòs

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Arreu de Catalunya

• Esclat Bellvitge

Dades de contacte pàg. 145

Persones a qui es dirigeix:

Infants i joves

Municipi on desenvolupa el servei:

L’Hospitalet de Llobregat

• Femarec

Dades de contacte pàg. 149

Persones a qui es dirigeix:

Dones, joves, persones immigrades, persones exrecluses, persones amb trastorns mentals, persones amb discapacitat, persones en actiu, persones en risc d’exclusió, persones a l’atur en general.

Municipi on desenvolupa el servei:

Diversos municipis d’arreu de Catalunya Municipi on podria desenvolupar el servei:

Arreu de Catalunya

(24)

• FIAS

Dades de contacte pàg. 150

Persones a qui es dirigeix:

Població resident en barris desfavorits

Municipi on desenvolupa el servei:

Barcelona i Badalona

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Arreu de Catalunya

• Fundación CEPAIM, Acció Integral amb Migrants Dades de contacte pàg. 167

Persones a qui es dirigeix:

Tècnics d’ajuntaments

Municipi on desenvolupa el servei:

Barcelona

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Arreu de Catalunya

• Fundació Comtal

Dades de contacte pàg. 152

Persones a qui es dirigeix:

Població en general

Municipi on desenvolupa el servei:

Barcelona

• Fundació IReS

Dades de contacte pàg. 157

Persones a qui es dirigeix:

Dones víctimes de violència familiar i de gènere

Municipi on desenvolupa el servei:

Diversos municipis d’arreu de Catalunya Municipi on podria desenvolupar el servei:

Arreu de Catalunya

(25)

• Fundació Marianao

Dades de contacte pàg. 157

Persones a qui es dirigeix:

Joves

Municipi on desenvolupa el servei:

Sant Boi de Llobregat

• Fundació Privada Servei Solidari per la Inclusió Social Dades de contacte pàg. 162

Persones a qui es dirigeix:

Tècnics d’ajuntaments, població autòctona i nouvinguda en general

Municipi on desenvolupa el servei:

Barcelona

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Arreu de Catalunya

• Fundació Secretariat Gitano Dades de contacte pàg. 164

Persones a qui es dirigeix:

Tècnics d’ajuntaments, professionals de l’educació, la salut i l’habitatge, infants i joves

Municipi on desenvolupa el servei:

Barcelona

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Arreu de Catalunya

• Insercoop

Dades de contacte pàg. 168

Persones a qui es dirigeix:

Persones aturades

Municipi on desenvolupa el servei:

Barcelona, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Iscle de Vallalta, Premià de Mar, Malgrat de Mar, Canet de Mar, Calella, Argentona, Vilassar de Dalt, Vilassar de Mar, Caldes de Montbui, Palafolls de Vallalta, Montgat i Teià

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Arreu de Catalunya

(26)

• Joves per la Igualtat i la Solidaritat Dades de contacte pàg. 169

Persones a qui es dirigeix:

Dones, homes, joves, mares, pares i professionals de l’educació

Municipi on desenvolupa el servei:

L’Hospitalet de Llobregat

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Arreu de Catalunya

• La Formiga

Dades de contacte pàg. 142

Persones a qui es dirigeix:

Població en general, professors i educadors, treballadors socials

Municipi on desenvolupa el servei:

Barcelona

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Província de Barcelona

• Lloc de la Dona

Dades de contacte pàg. 148

Persones a qui es dirigeix:

Dones, població en general, professionals d’entitats socials i tècnics de l’ad- ministració

Municipi on desenvolupa el servei:

Barcelona

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Arreu de Catalunya

• Salesians Sant Jordi Dades de contacte pàg. 172

Persones a qui es dirigeix:

Població en general, infants i joves Municipi on desenvolupa el servei:

Barcelona, Sant Boi de Llobregat i Mataró

(27)

• Suara

Dades de contacte pàg. 173

Persones a qui es dirigeix:

Professionals de la cura de persones i adults

Municipi on desenvolupa el servei:

Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat i Badalona

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Arreu de Catalunya Girona

• Eina Activa S.L. empresa d’inserció - Fundació Plataforma Educativa Dades de contacte pàg. 147

Persones a qui es dirigeix:

Persones en situació de risc social

Municipi on desenvolupa el servei:

Girona

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Província de Girona

• Fundació Plataforma Educativa Dades de contacte pàg. 159

Persones a qui es dirigeix:

Entitats i ens locals

Municipi on desenvolupa el servei:

Girona

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Províncies de Tarragona i Barcelona

• Fundació Síndrome de Down de Girona i Comarques Astrid-21 Dades de contacte pàg. 165

Persones a qui es dirigeix:

Persones amb Síndrome de Down i/o altres discapacitats intel·lectuals

Municipi on desenvolupa el servei:

Diversos municipis de les comarques gironines Municipi on podria desenvolupar el servei:

Girona i província

(28)

•Insercoop

Dades de contacte pàg. 168

Persones a qui es dirigeix:

Persones aturades

Municipi on desenvolupa el servei:

Blanes

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Arreu de Catalunya

• Oscobe

Dades de contacte pàg. 171

Persones a qui es dirigeix:

Joves

Municipi on desenvolupa el servei:

Sant Gregori

• Suara

Dades de contacte pàg. 173

Persones a qui es dirigeix:

Agents d’acollida, infants i joves

Municipi on desenvolupa el servei:

Blanes i Girona

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Arreu de Catalunya Lleida

• Ceps Projectes Socials Dades de contacte pàg. 138

Persones a qui es dirigeix:

Joves, població en general

Municipi on desenvolupa el servei:

Lleida

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Arreu de Catalunya

(29)

• CIJCA

Dades de contacte pàg. 145

Persones a qui es dirigeix:

Joves menors de 25 anys

Municipi on desenvolupa el servei:

Lleida

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Comarca del Segrià Tarragona

• FIAS

Dades de contacte pàg. 150

Persones a qui es dirigeix:

Població resident en barris desfavorits

Municipi on desenvolupa el servei:

Tarragona

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Arreu de Catalunya

• L’Heura Tarragona Dades de contacte pàg. 170

Persones a qui es dirigeix:

Dones vulnerables

Municipi on desenvolupa el servei:

Reus i Tarragona

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Comarques de Tarragona

(30)

FORMACIÓ OCUPACIONAL Barcelona

• Ared

Dades de contacte pàg. 160

Persones a qui es dirigeix:

Dones, persones recluses i exrecluses, persones immigrades, persones amb discapacitat

Municipi on desenvolupa el servei:

Barcelona

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Arreu de Catalunya

• Associació in via

Dades de contacte pàg. 139

Persones a qui es dirigeix:

Dones immigrades, joves amb fracàs escolar, discapacitats intel·lectuals i població en general

Municipi on desenvolupa el servei:

Barcelona

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Comarques de Barcelona

• AVBC

Dades de contacte pàg. 143

Persones a qui es dirigeix:

Dones aturades

Municipi on desenvolupa el servei:

Barcelona

• Casal dels Infants per a l’acció social als barris Dades de contacte pàg. 137

Persones a qui es dirigeix:

Joves

Municipi on desenvolupa el servei:

Barcelona i Sant Adrià de Besòs

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Sant Adrià del Besòs

(31)

• Centre Cruïlla

Dades de contacte pàg. 144

Persones a qui es dirigeix:

Joves

Municipi on desenvolupa el servei:

Barcelona

• Col·lectiu Cultura Popular Dades de contacte pàg. 139

Persones a qui es dirigeix:

Joves majors de 16 anys

Municipi on desenvolupa el servei:

Sant Vicenç dels Horts

• Esclat Bellvitge

Dades de contacte pàg. 145

Persones a qui es dirigeix:

Joves aturats

Municipi on desenvolupa el servei:

L’Hospitalet de Llobregat

• Femarec

Dades de contacte pàg. 149

Persones a qui es dirigeix:

Dones, joves, persones immigrades, persones exrecluses, persones amb trastorns mentals, persones amb discapacitat, persones en actiu, persones en risc d’exclusió, persones a l’atur en general.

Municipi on desenvolupa el servei:

Diversos municipis d’arreu de Catalunya

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Arreu de Catalunya

• Fundació Comtal

Dades de contacte pàg. 152

Persones a qui es dirigeix:

Joves

Municipi on desenvolupa el servei:

Barcelona

(32)

• Fundació El Llindar Dades de contacte pàg. 154

Persones a qui es dirigeix:

Adolescents entre 14 i 16 anys / joves entre 16 i 25 anys

Municipi on desenvolupa el servei:

Cornellà de Llobregat

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Comarca Baix Llobregat i Barcelonés

• Fundació Èxit

Dades de contacte pàg. 155

Persones a qui es dirigeix:

Joves de 16 a 21 anys

Municipi on desenvolupa el servei:

Barcelonés

• Fundació IReS

Dades de contacte pàg. 157

Persones a qui es dirigeix:

Persones aturades, en risc d’exclusió i reclusos

Municipi on desenvolupa el servei:

Diversos municipis de les comarques barcelonines

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Arreu de Catalunya

• Fundació Marianao

Dades de contacte pàg. 157

Persones a qui es dirigeix:

Joves majors de 16 anys

Municipi on desenvolupa el servei:

Sant Boi de Llobregat

(33)

• Fundació Mercè Fontanilles Dades de contacte pàg. 158

Persones a qui es dirigeix:

Joves en atur, sense qualificació professional

Municipi on desenvolupa el servei:

Barcelona

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Arreu de Catalunya

• Gedi

Dades de contacte pàg. 168

Persones a qui es dirigeix:

Persones aturades

Municipi on desenvolupa el servei:

Manresa

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Comarca del Bages

• PROBENS

Dades de contacte pàg. 172

Persones a qui es dirigeix:

Persones aturades

Municipi on desenvolupa el servei:

Barcelona

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Comarques de Barcelona Girona

• Casal dels Infants per a l’acció social als barris Dades de contacte pàg. 137

Persones a qui es dirigeix:

Joves

Municipi on desenvolupa el servei:

Salt

(34)

• Fundació IReS

Dades de contacte pàg. 157

Persones a qui es dirigeix:

Persones aturades, en risc d’exclusió i reclusos

Municipi on desenvolupa el servei:

Diversos municipis de les comarques gironines

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Arreu de Catalunya

• Fundació Síndrome de Down de Girona i Comarques Astrid-21 Dades de contacte pàg. 165

Persones a qui es dirigeix:

Persones amb Síndrome de Down i/o altres discapacitats intel·lectuals

Municipi on desenvolupa el servei:

Girona i província

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Girona i província

• Oscobe

Dades de contacte pàg. 171

Persones a qui es dirigeix:

Dones immigrades i joves

Municipi on desenvolupa el servei:

Sant Gregori Lleida

• CIJCA

Dades de contacte pàg. 145

Persones a qui es dirigeix:

Joves, població en general

Municipi on desenvolupa el servei:

Lleida

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Comarca del Segrià

(35)

Tarragona

• Cerc@

Dades de contacte pàg. 146

Persones a qui es dirigeix:

Població en general i persones en actiu

Municipi on desenvolupa el servei:

Tarragona

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Comarques de Tarragona

• Fundació En Xarxa

Dades de contacte pàg. 161

Persones a qui es dirigeix:

Població en general i joves

Municipi on desenvolupa el servei:

Tarragona, Vila-seca, Reus i Constantí

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Arreu de Catalunya

• L’Heura Tarragona Dades de contacte pàg. 170

Persones a qui es dirigeix:

Dones vulnerables, població en general

Municipi on desenvolupa el servei:

Reus i Tarragona

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Comarques de Tarragona

(36)

LLEURE Barcelona

• Esclat Bellvitge

Dades de contacte pàg. 145

Persones a qui es dirigeix:

Infants, joves

Municipi on desenvolupa el servei:

L’Hospitalet de Llobregat

• Femarec

Dades de contacte pàg. 149

Persones a qui es dirigeix:

Persones amb discapacitat intel·lectual i trastorn mental

Municipi on desenvolupa el servei:

Barcelona

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Comarca del Barcelonès

• Fundació Marianao

Dades de contacte pàg. 157

Persones a qui es dirigeix:

Joves

Municipi on desenvolupa el servei:

Sant Boi de Llobregat Girona

• Fundació Astres - Fundació Plataforma Educativa Dades de contacte pàg. 152

Persones a qui es dirigeix:

Persones amb discapacitat

Municipi on desenvolupa el servei:

Girona

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Comarques de Girona

(37)

• Fundació Síndrome de Down de Girona i Comarques Astrid-21 Dades de contacte pàg. 165

Persones a qui es dirigeix:

Persones amb Síndrome de Down i/o altres discapacitats intel·lectuals

Municipi on desenvolupa el servei:

Diversos municipis de les comarques gironines

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Girona i província Lleida

• Ceps Projectes Socials Dades de contacte pàg. 138

Persones a qui es dirigeix:

Infants, joves

Municipi on desenvolupa el servei:

Lleida

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Arreu de Catalunya Tarragona

• Fundació En Xarxa

Dades de contacte pàg. 161

Persones a qui es dirigeix:

Infants i joves i població en general

Municipi on desenvolupa el servei:

Tarragona, Vila-seca, Reus i Constantí Municipi on podria desenvolupar el servei:

Província de Tarragona

(38)

PREVENCIÓ - SENSIBILITZACIÓ Barcelona

• ABD

Dades de contacte pàg. 131

Persones a qui es dirigeix:

Adolescents, joves amb drogodependències, professionals de l’educació

Municipi on desenvolupa el servei:

Barcelona

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Arreu de Catalunya

• ACISI

Dades de contacte pàg. 132

Persones a qui es dirigeix:

Tècnics d’ajuntaments, directors/es d’associacions de dones i dones immi- grades

Municipi on desenvolupa el servei:

Barcelona, Arenys de Mar i La Llagosta

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Arreu de Catalunya

• Akwaba

Dades de contacte pàg. 151

Persones a qui es dirigeix:

Infants i joves

Municipi on desenvolupa el servei:

L’Hospitalet de Llobregat

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Comarques de Barcelona

• Alba

Dades de contacte pàg. 136

Persones a qui es dirigeix:

Persones amb drogodependències, sense sostre o reclusos

Municipi on desenvolupa el servei:

Terrassa

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Arreu de Catalunya

(39)

• Associació in via

Dades de contacte pàg. 139

Persones a qui es dirigeix:

Infants/adolescents, joves i families

Municipi on desenvolupa el servei:

Barcelona

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Comarques de Barcelona

• Associació Sociocultural Ibn Batuta Dades de contacte pàg. 135

Persones a qui es dirigeix:

Persones immigrades (principalment dones) i personal de l’administració (dels àmbits de l’educació, sanitat,justícia i seguretat).

Municipi on desenvolupa el servei:

Barcelona

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Arreu de Catalunya

• Associació Ventijol

Dades de contacte pàg. 143

Persones a qui es dirigeix:

Nens, joves, adolescents i famílies en general

Municipi on desenvolupa el servei:

Barcelona, Calafell, Caldes de Montbui, Castellar del Vallès, Castelldefels,  Cer- danyola del Vallès, Esparraguera, Esplugues de Llobregat, Granollers, Hospi- talet de Llobregat, Llagostera, Manresa, Mataró, Montcada i Reixac, Montornès del V., Olesa de Montserrat, Pineda de Mar, El Prat de Llobregat, Premià de Mar, Sabadell, Sant Adrià del Besós, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de Llo- bregat, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Terrassa, Viladecans i Vilafranca del Penedès

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Arreu de Catalunya

(40)

• Casal dels Infants per a l’acció social als barris Dades de contacte pàg. 137

Persones a qui es dirigeix:

Infants, joves

Municipi on desenvolupa el servei:

Barcelona i Sant Adrià del Besòs

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Santa Coloma de Gramanet

• Femarec

Dades de contacte pàg. 149

Persones a qui es dirigeix:

Dones, joves, persones immigrades, persones exrecluses, persones amb trastorns mentals, persones amb discapacitat, persones en actiu, persones en risc d’exclusió

Municipi on desenvolupa el servei:

Barcelona

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Àrea metropolitana de Barcelona

• FIAS

Dades de contacte pàg. 150

Persones a qui es dirigeix:

Població resident en barris desfavorits

Municipi on desenvolupa el servei:

Barcelona i Badalona

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Arreu de Catalunya

• Fundación CEPAIM Acció Integral amb Migrants Dades de contacte pàg. 167

Persones a qui es dirigeix:

Tècnics d’ajuntaments, directors/es d’associacions de dones i dones immigrades

Municipi on desenvolupa el servei:

Barcelona, Arenys de Mar i La Llagosta Municipi on podria desenvolupar el servei:

Arreu de Catalunya

(41)

• Fundació IReS

Dades de contacte pàg. 157

Persones a qui es dirigeix:

Població en general, professionals de l’educació i sanitat i joves i adolescents

Municipi on desenvolupa el servei:

Barcelona

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Arreu de Catalunya

• Fundació Marianao

Dades de contacte pàg. 157

Persones a qui es dirigeix:

Joves

Municipi on desenvolupa el servei:

Sant Boi de Llobregat

• Fundació Mercè Fontanilles Dades de contacte pàg. 158

Persones a qui es dirigeix:

Joves en edad escolar, pares, persones grans i d’altres col·lectius

Municipi on desenvolupa el servei:

Diversos municipis de les comarques barcelonines

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Arreu de Catalunya

• Fundació Salut i Comunitat Dades de contacte pàg. 163

Persones a qui es dirigeix:

Joves estudiants universitaris

Municipi on desenvolupa el servei:

Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat i Vic Municipi on podria desenvolupar el servei:

Arreu de Catalunya

(42)

• Gentis - Fundació Plataforma Educativa Dades de contacte pàg. 156

Persones a qui es dirigeix:

Famílies, professionals de l’atenció a la infància

Municipi on desenvolupa el servei:

Barcelona

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Arreu de Catalunya

• Joves per la Igualtat i la Solidaritat Dades de contacte pàg. 169

Persones a qui es dirigeix:

Dones, homes, joves, mares, pares i professionals de l’educació.

Municipi on desenvolupa el servei:

L’Hospitalet de Llobregat

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Arreu de Catalunya

• INTRESS

Dades de contacte pàg. 169

Persones a qui es dirigeix:

Dones

Municipi on desenvolupa el servei:

Barcelona

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Barcelona

• La Formiga

Dades de contacte pàg. 142

Persones a qui es dirigeix:

Joves en edat escolar, tècnics d’ajuntament, professorat, població en general

Municipi on desenvolupa el servei:

Barcelona

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Arreu de Catalunya

(43)

• Lloc de la dona

Dades de contacte pàg. 148

Persones a qui es dirigeix:

Dones que exerceixen prostitució

Municipi on desenvolupa el servei:

Barcelona

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Arreu de Catalunya Girona

• ACCEM

Dades de contacte pàg. 131

Persones a qui es dirigeix:

Joves

Municipi on desenvolupa el servei:

Girona

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Comarques de Girona

• ACISI

Dades de contacte pàg. 132

Persones a qui es dirigeix:

Tècnics d’ajuntaments, directors/es d’associacions de dones i dones immigrades

Municipi on desenvolupa el servei:

Banyoles

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Arreu de Catalunya

• Associació Ventijol

Dades de contacte pàg. 143

Persones a qui es dirigeix:

Nens, joves, adolescents i famílies en general

Municipi on desenvolupa el servei:

Cassà de la Selva, Celrà, Girona i Salt Municipi on podria desenvolupar el servei:

Arreu de Catalunya

(44)

• Fundación CEPAIM Acció Integral amb Migrants Dades de contacte pàg. 167

Persones a qui es dirigeix:

Tècnics d’ajuntaments, directors/es d’associacions de dones i dones immigrades

Municipi on desenvolupa el servei:

Banyoles

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Arreu de Catalunya

• Fundació Mercè Fontanilles Dades de contacte pàg. 158

Persones a qui es dirigeix:

Joves en edad escolar, pares, persones grans i d’altres col·lectius

Municipi on desenvolupa el servei:

Diversos municipis de les comarques gironines

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Arreu de Catalunya

• Fundació Salut i Comunitat Dades de contacte pàg. 163

Persones a qui es dirigeix:

Joves estudiants universitaris

Municipi on desenvolupa el servei:

Girona

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Arreu de Catalunya

• Gentis - Fundació Plataforma Educativa Dades de contacte pàg. 156

Persones a qui es dirigeix:

Famílies, professionals de l’atenció a la infància

Municipi on desenvolupa el servei:

Girona, Olot i Salt

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Arreu de Catalunya

(45)

Lleida

• CIJCA

Dades de contacte pàg. 145

Persones a qui es dirigeix:

Joves menors de 25 anys

Municipi on desenvolupa el servei:

Lleida

• Fundació Mercè Fontanilles Dades de contacte pàg. 158

Persones a qui es dirigeix:

Joves en edad escolar, pares, persones grans i d’altres col·lectius

Municipi on desenvolupa el servei:

Diversos municipis de les comarques lleidatanes

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Arreu de Catalunya Tarragona

• FIAS

Dades de contacte pàg. 150

Persones a qui es dirigeix:

Població resident en barris desfavorits

Municipi on desenvolupa el servei:

Tarragona

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Arreu de Catalunya

• Fundació Mercè Fontanilles Dades de contacte pàg. 158

Persones a qui es dirigeix:

Joves en edad escolar, pares, persones grans i d’altres col·lectius

Municipi on desenvolupa el servei:

Diversos municipis de les comarques tarragonines Municipi on podria desenvolupar el servei:

Arreu de Catalunya

(46)

• Gentis - Fundació Plataforma Educativa Dades de contacte pàg. 156

Persones a qui es dirigeix:

Famílies, professionals de l’atenció a la infància

Municipi on desenvolupa el servei:

Diversos municipis de la comarca del Baix Ebre

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Arreu de Catalunya

• L’Heura Tarragona Dades de contacte pàg. 170

Persones a qui es dirigeix:

Dones vulnerables, persones que compleixen treballs en benefici de la comunitat o prestació en benefici de la comunitat

Municipi on desenvolupa el servei:

Reus i Tarragona

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Comarques de Tarragona

PROGRAMES DE SUPORT Barcelona

• ACIDH

Dades de contacte pàg. 132

Persones a qui es dirigeix:

Joves i adults amb discapacitat intel·lectual o intel·ligència límit

Municipi on desenvolupa el servei:

Barcelona

• Ared

Dades de contacte pàg. 160

Persones a qui es dirigeix:

Famílies amb infants i joves, dones, persones recluses i exrecluses, persones immigrades, persones amb discapacitat

Municipi on desenvolupa el servei:

Barcelona

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Arreu de Catalunya

(47)

• ASCIB

Dades de contacte pàg. 135

Persones a qui es dirigeix:

Famílies amb infants i joves, dones, persones recluses i exrecluses, persones immigrades, persones amb discapacitat

Municipi on desenvolupa el servei:

Barcelona

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Arreu de Catalunya

• Associació in via

Dades de contacte pàg. 139

Persones a qui es dirigeix:

Dones, joves, famílies, adults i joves amb discapacitat intel·lectual, població en general

Municipi on desenvolupa el servei:

Barcelona

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Comarques de Barcelona

• Associació per a la Recerca i l’Acció Social (Vincle) Dades de contacte pàg. 141

Persones a qui es dirigeix:

Famílies en risc social

Municipi on desenvolupa el servei:

Barcelona, l’Hospitalet, Prats de Lluçanès, Castellar del Vallès, Ripollet, Vic

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Municipis de Barcelona

• Associació Sociocultural Ibn Batuta Dades de contacte pàg. 135

Persones a qui es dirigeix:

Persones immigrades, joves i dones immigrants.

Municipi on desenvolupa el servei:

Barcelona

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Arreu de Catalunya

(48)

• Casal dels Infants per a l’acció social als barris Dades de contacte pàg. 137

Persones a qui es dirigeix:

Joves

Municipi on desenvolupa el servei:

Barcelona

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Arreu de Catalunya

• Ceps Projectes Socials Dades de contacte pàg. 138

Persones a qui es dirigeix:

Famílies amb infants de 0 a 3 anys

Municipi on desenvolupa el servei:

Vilanova i la Geltrú, Mollet del Vallès, Mataró, Masquefa, Cervelló, Ullastrell i L’Hospitalet de Llobregat

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Arreu de Catalunya

• Femarec

Dades de contacte pàg. 149

Persones a qui es dirigeix:

Dones, joves, persones immigrades, persones exrecluses, persones amb trastorns mentals, persones amb discapacitat, persones en risc d’exclusió.

Municipi on desenvolupa el servei:

Barcelona

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Arreu de Catalunya

• FIAS

Dades de contacte pàg. 150

Persones a qui es dirigeix:

Població resident en barris desfavorits

Municipi on desenvolupa el servei:

Barcelona i Badalona

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Arreu de Catalunya

(49)

• Fundació El Llindar Dades de contacte pàg. 154

Persones a qui es dirigeix:

Adolescents entre 14 i 16 anys / joves entre 16 i 25 anys

Municipi on desenvolupa el servei:

Cornellà de Llobregat

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Comarca Baix Llobregat i Barcelonés

• Fundació Infància i Família - Fundació Plataforma Educativa Dades de contacte pàg. 156

Persones a qui es dirigeix:

Infants tutelats

Municipi on desenvolupa el servei:

Barcelona

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Arreu de Catalunya

• Fundació IReS

Dades de contacte pàg. 157

Persones a qui es dirigeix:

Famílies en situació de pobresa, adolescents i joves, i reclusos

Municipi on desenvolupa el servei:

Barcelona

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Arreu de Catalunya

• Insercoop

Dades de contacte pàg. 168

Persones a qui es dirigeix:

Joves

Municipi on desenvolupa el servei:

Badalona, Castelldefels, el Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Esplugues de Llobregat i Sant Just Desvern

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Arreu de Catalunya

(50)

Girona

• ABD

Dades de contacte pàg. 131

Persones a qui es dirigeix:

Infants, joves i famílies, persones amb drogodependències, persones amb VIH/sida, familiars i entorn, persones amb trastorn mental

Municipi on desenvolupa el servei:

Barcelona

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Comarques de Barcelona

• Associació per a la Recerca i l’Acció Social (Vincle) Dades de contacte pàg. 141

Persones a qui es dirigeix:

Famílies en risc social

Municipi on desenvolupa el servei:

Salt

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Municipis de Barcelona

• Fundació Síndrome de Down de Girona i Comarques Astrid-21 Dades de contacte pàg. 165

Persones a qui es dirigeix:

Persones amb Síndrome de Down i/o altres discapacitats intel·lectuals

Municipi on desenvolupa el servei:

Girona i província

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Girona i província

• Fundació Infància i Família - Fundació Plataforma Educativa Dades de contacte pàg. 156

Persones a qui es dirigeix:

Infants tutelats

Municipi on desenvolupa el servei:

Girona

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Arreu de Catalunya

(51)

• Gentis - Fundació Plataforma Educativa Dades de contacte pàg. 156

Persones a qui es dirigeix:

Infants de 0 a 3 anys

Municipi on desenvolupa el servei:

Diversos municipis de les comarques gironines

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Arreu de Catalunya

Tarragona

• FIAS

Dades de contacte pàg. 150

Persones a qui es dirigeix:

Població en general resident en barris desfavorits

Municipi on desenvolupa el servei:

Tarragona

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Arreu de Catalunya

• Fundació Infància i Família - Fundació Plataforma Educativa Dades de contacte pàg. 156

Persones a qui es dirigeix:

Infants tutelats

Municipi on desenvolupa el servei:

Tarragona

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Arreu de Catalunya

• L’Heura Tarragona Dades de contacte pàg. 170

Persones a qui es dirigeix:

Dones exrecluses ??

Municipi on desenvolupa el servei:

Reus i Tarragona

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Comarques de Tarragona

(52)

SERVEIS A ESCOLES Barcelona

• Associació in via

Dades de contacte pàg. 139 Persones a qui es dirigeix:

Infants/adolescents, joves i les seves famílies

Municipi on desenvolupa el servei:

Barcelona

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Comarques de Barcelona

• Associació Sociocultural Ibn Batuta Dades de contacte pàg. 135

Persones a qui es dirigeix:

Població en general, principalment professionals de l’educació i dels serveis socials.

Municipi on desenvolupa el servei:

Barcelona

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Arreu de Catalunya

• Ceps Projectes Socials Dades de contacte pàg. 138 Persones a qui es dirigeix:

Joves

Municipi on desenvolupa el servei:

L’Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Mataró, Mollet del Vallès i Tordera

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Arreu de Catalunya

• Femarec

Dades de contacte pàg. 149 Persones a qui es dirigeix:

Professionals docents, gestors, alumnes, famílies.

Municipi on desenvolupa el servei:

Barcelona

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Arreu de Catalunya

(53)

• FIAS

Dades de contacte pàg. 150

Persones a qui es dirigeix:

Infància i joves

Municipi on desenvolupa el servei:

Barcelona i Badalona

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Arreu de Catalunya

• Fundació IReS

Dades de contacte pàg. 157

Persones a qui es dirigeix:

Adolescents i joves

Municipi on desenvolupa el servei:

Diversos municipis de la comarca del Garraf

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Arreu de Catalunya

• La Formiga

Dades de contacte pàg. 142

Persones a qui es dirigeix:

Tècnics d’ajuntaments, tècnics de plans educatius d’entorn i escoles

Municipi on desenvolupa el servei:

Barcelona

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Arreu de Catalunya

• Suara

Dades de contacte pàg. 173

Persones a qui es dirigeix:

Petita infància

Municipi on desenvolupa el servei:

Barcelona

Municipi on podria desenvolupar el servei:

Arreu de Catalunya

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :