PROCÉS DE SELECCIÓ DELS MEMBRES PER A LA COMISSIÓ ASSESSORA D ESTUDIANTAT DE LA COMISSIÓ D AVALUACIÓ DE LA QUALITAT D AQU CATALUNYA

Descargar (0)

Texto completo

(1)

PROCÉS DE SELECCIÓ DELS MEMBRES

PER A LA COMISSIÓ ASSESSORA

D’ESTUDIANTAT DE LA COMISSIÓ

D’AVALUACIÓ DE LA QUALITAT D’AQU

CATALUNYA

Versió: juliol 2009

(2)

Procés de selecció dels membres de la Comissió Assessora d’Estudiantat de la Comissió d’Avaluació de la Qualitat d’AQU Catalunya (juliol 2009) 2

CONTEXT

L'Espai europeu d'educació superior (EEES) reconeix als estudiants com a membres de ple dret de la comunitat universitària, i els situa al centre del procés d’ensenyament – aprenentatge. Els èxits dels estudiants representen els èxits de la institució i del sistema universitari, i el pas d’aquests per la universitat representa una “inversió social” estratègica. Fins al moment aquest col·lectiu no havia estat considerat com a agent estratègic, sinó més aviat com a usuari a qui calia formar de la millor manera possible, i no s’havia analitzat al detall la seva capacitat d’incidència i millora. El Comunicat de Berlín, el Comunicat de Bergen i el Comunicat de Lovaina recullen explícitament la necessitat de promoure la total participació dels estudiants; la LUC com la LOU incorporen articles en aquest sentit; i, finalment, els Estàndards i Directrius per a l’assegurament de la qualitat en l’espai europeu d’educació superior incorpora la participació dels estudiants com un requeriment en el treball de les agències de qualitat. En aquesta darrera línia, en la reunió del 5 de juny de 2009, AQU Catalunya va presentar als vicerectors responsables de l’estudiantat de les Universitats Catalanes una proposta sobre la constitució d’una comissió assessora de la Comissió d’Avaluació de la Qualitat d’AQU Catalunya, formada íntegrament per estudiantat de les universitats catalanes. Les seves funcions principals seran, entre altres:

Assessorar l’Agència en aquells projectes que tenen un impacte directe sobre el col·lectiu de l’estudiantat.

Participar en projectes que impliquin la formació i informació a l’estudiantat pel que fa a la qualitat del sistema universitari català.

Establir vincles de cooperació i col·laboració amb associacions i organismes europeus de representació estudiantil.

Participar en l’elaboració d’estudis d’interès per a l’estudiantat, com ara el Marc general per a la implicació i participació de l’estudiantat en la vida universitària.

Aquesta proposta va ser valorada de manera favorable pels vicerectors i vicerectores. (Vegi’s l’annex 1 per a més informació sobre aquesta comissió).

PRESENTACIÓ DE PROPOSTES

AQU Catalunya va demanar la col·laboració de les universitats catalanes per facilitar, a través d’unes graelles, els noms de les persones interessades en participar en aquesta comissió. El mes de juliol de 2009 s’han rebut les propostes de diferents universitats catalanes, a excepció de la Universitat de Lleida i la Universitat Rovira i Virgili que els facilitaran al mes de setembre.

(3)

Procés de selecció dels membres de la Comissió Assessora d’Estudiantat de la Comissió d’Avaluació de la Qualitat d’AQU Catalunya (juliol 2009) 3

Les Universitats que han proporcionat estudiantat interessat en ser membre d’aquesta comissió són:

Homes Dones Total

UB 12 8 20 UAB 9 1 10 UPC 3 1 4 UPF 8 2 10 UdG 2 — 2 UdL (*) URV (*) UOC 3 — 3 URL 1 1 2 UIC 4 6 10 42 (69%) 19 (31%) 61

(*) pendent de lliurar el llistat el mes de setembre

Per àmbits de coneixement, les propostes s’han distribuït de la manera següent: Persones Percentatge

Humanitats 6 10%

Ciències Socials 36 60%

Ciències 5 9%

Ciències Mèdiques i de la Salut 7 11%

Enginyeria i Arquitectura 6 10%

60 100%

(*) No disponible la informació d’un estudiant

PROCÉS DE SELECCIÓ

Els criteris que s’han seguit per escollir els membres d’aquesta comissió han estat:

L’experiència en participació en òrgans de gestió d’institucions o organitzacions relacionades amb l’ensenyament superior

El nivell d’anglès.

Haver participat en els cursos sobre participació en processos de qualitat dirigits a l’estudiantat.

Haver participat en avaluacions de la qualitat amb AQU Catalunya o altres agències.

Un respecte a la proporcionalitat entre universitats (1 estudiant per universitat), gènere, àmbits de coneixement, nivell dels estudis.

(4)

Procés de selecció dels membres de la Comissió Assessora d’Estudiantat de la Comissió d’Avaluació de la Qualitat d’AQU Catalunya (juliol 2009) 4

MEMBRES ESCOLLITS

Els membres que s’han escollit per al seu nomenament en aquesta primera etapa són (*):

Botta Orfila, Albert, estudiant de Farmàcia, Universitat de Barcelona

Castillo Muñoz, Oscar, estudiant d’Administració i Direcció d’Empreses, Universitat Oberta de Catalunya

Claret Fernández, Albert, estudiant de la Facultat de Filosofia i Lletres, Universitat Autònoma de Barcelona

Gasulla Flavià, Jordi, estudiant de la Facultat d’Educació i Psicologia, Universitat de Girona

Martín Gallego, Alfonso, estudiant de Dret, Universitat Ramon Llull Molina Moya, David, estudiant de Dret, Universitat Pompeu Fabra

Parcerisa Raurell, Mª Victoria, estudiant d’Odontologa, Universitat Internacional de Catalunya

Perona Carrasco, Gloria, estudiant d’Enginyeria Industrial, Universitat Politècnica de Catalunya

(5)

Procés de selecció dels membres de la Comissió Assessora d’Estudiantat de la Comissió d’Avaluació de la Qualitat d’AQU Catalunya (juliol 2009) 5

(6)

Procés de selecció dels membres de la Comissió Assessora d’Estudiantat de la Comissió d’Avaluació de la Qualitat d’AQU Catalunya (juliol 2009) 6

AQU Catalunya és una entitat pública de la Generalitat de Catalunya que té com a objectiu l'avaluació, l'acreditació i la certificació de la qualitat en l'àmbit de les universitats i dels centres

d'ensenyament superior de Catalunya. AQU Catalunya vol ser un referent per a l’estudiantat sobre la qualitat de les titulacions i institucions d’educació superior a Catalunya.Més informació a www.aqu.cat

BUSQUEM ESTUDIANTS UNIVERSITARIS!!!

Per què?

Per constituir una comissió assessora d’AQU Catalunya formada per estudiants de les universitats catalanes.

Què farà?

Les seves funcions principals seran, entre altres:

Assessorar l’Agència en aquells projectes que tenen un impacte directe sobre el col·lectiu d’estudiants.

Participar en projectes que impliquin la formació i informació als estudiants pel que fa a la qualitat del sistema universitari català.

Establir vincles de cooperació i col·laboració amb associacions i organismes europeus de representació estudiantil.

Participar en l’elaboració d’estudis d’interès per als estudiants, com ara el Marc general per a la implicació i participació dels estudiants en la vida universitària.

Qui la composarà?

La comissió estarà formada per 12 estudiants de diferents universitats catalanes, que se sentin engrescats a participar en aquest projecte innovador, i que compleixin amb el perfil següent: Estar matriculat en una universitat catalana en el moment del seu nomenament.

Tenir una experiència mínima de 2 anys a la universitat i haver superat el 25% d’ECTS. Tenir experiència en tasques bàsiques de representació a la universitat (membre d’òrgans

estatutaris a la universitat; representant d’òrgans de representació estudiantils). El nomenament serà per un període de 2 anys, renovable.

Què tindrem en compte per seleccionar els membres?

A l’hora de configurar la comissió, AQU Catalunya valorarà:

L’experiència en participació en òrgans de gestió d’institucions o organitzacions relacionades amb l’ensenyament superior

El nivell d’anglès.

(7)

Procés de selecció dels membres de la Comissió Assessora d’Estudiantat de la Comissió d’Avaluació de la Qualitat d’AQU Catalunya (juliol 2009) 7

Haver participat en avaluacions de la qualitat amb AQU Catalunya o altres agències. Un respecte a la proporcionalitat entre universitats, gènere, àmbits de coneixement, nivell dels

estudis.

Quants cops es reunirà?

Es preveuen tres reunions anuals, al marge de les trobades específiques que puguin organitzar-se per desenvolupar projectes concrets.

Què en trauràs?

Entre altres:

Establir contactes amb representants d’estudiants d’associacions catalanes i europees per conèixer què s’està fent en l’àmbit de la participació dels estudiants en la vida universitària i de la qualitat en altres sistemes universitaris.

Conèixer de primera mà els projectes relacionats amb la qualitat del sistema universitari català. La possibilitat d’incidir en la millora del sistema universitari català.

Visualitzar l’entorn des de noves perspectives: globals, europees, etc., que ampliaran la teva capacitat d’anàlisi i de comprensió sobre el sistema universitari.

Un complement a la teva formació acadèmica que et permetrà adquirir i aplicar noves

competències i una experiència en el món de la qualitat, que et pot servir de base per al teu futur professional.

Es retribueix?

AQU Catalunya es fa càrrec de les despeses ocasionades pels desplaçaments i dietes dels membres de la comissió. D’acord amb les normes vigents, l’assistència a les reunions està retribuïda amb 350 euros per dia de reunió o 200 euros per mig dia de reunió (aquestes xifres estan subjectes a les retencions fiscals vigents).

Quan començarà?

Al mes de juliol es faran els nomenaments i s’ha previst que la comissió iniciï els seus treballs entre el setembre i l’octubre de 2009.

VOLS PARTICIPAR-HI?

Les persones interessades s’han d’adreçar al vicerector/a responsable d’estudiants de la seva Universitat.

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :