Els diversos materials del projecte Aula 3D per a Biologia i Geologia a l Educació Secundària BIOLOGIA I GEOLOGIA ESO. Assolir l excel lència

Descargar (0)

Texto completo

(1)

BIOLOGIA I

GEOLOGIA

ESO

Assolir l’excel·lència

BIOLOGIA I

GEOLOGIA

ESO

Assolir l’excel·lència

E

lsdiv ersos mater ial sdel project e Aula 3D pera Biologiai Geologia al’ Educació Secun-dàr ia (Bi G1 ,B iG 3i BiG 4) estanadaptats alnou currículumc ompetencial ipos sibiliten l’adquisició deles compet ènciesbàsiques pera cadaniv elleducatiu enquè s’imparteix aquestamat èria. L’apr enentatge segueixuna seqüenciaciógr adual desdel primercur sde l’ES Oi s’hantingut en compt eles compet ències bàsiques ,de manera ques’ha adequatel desenvolupament delsc ontin-gutsals inter essos, ales motivacions i a la capacitat d’ abstrac cióde cadaedat. A BiG espr epara l’alumnat perquè sàpiga buscarinf ormaciói proc essar -la,per quèsigui ca-paçde compr ovar hipòtesis, crear opinionsar gumentadesi perquè puguiestabl irc onclusions. L’apr enentatge és actiu i cons tructiu . C101420 Seguiu-nos a::

Un espai on aprendre i ensenyar els millors continguts educatius amb les eines més innovadores:

sSenzill: Dissenyat perquè sigui intuïtiu i fàcil de manejar.

sVersàtil: Pensat per treballar amb, i també sense, connexió a Internet gràcies a les sevesapps.

sMultidispositiu: Adaptat a tots els dispositius i sistemes operatius.

sAccessible: Des dels principalsLMSi ambpluginsespecífics per a Moodle.

sAmb traçabilitat: Permet fer el seguiment personalitzat de les activitats

que ha fet l’alumnat.

sContrastat: Adoptat per més de 1 500 centres educatius de referència

i utilizat diàriament per més de 75 000 professors i alumnes.

EduBook per a Moodle

Vicens Vives ha desenvolupat5 pluginsque fan ús del protocol LTI perquè la integració

d’EduBook a Moodle sigui àgil, ràpida i senzilla. Aquests nouspluginspermeten:

sLa importació automàtica de cursos.

sL’assignació automàtica de llicències.

sLa sincronització automàtica de qualificacions.

sLa integració amb tauletes,web idesktop.

, l’entorn digital de Vicens Vives

Tots els recursos d’EduBook, adaptats a la pissarra digital i en mode offline

EduBook PDI permetprojectarqualsevol apartat del llibre de text,reproduircontinguts multimèdia,resoldre activitats

a la PDI i accedir alsrecursos del professorat. Tot això, des d’un únicsitei sense necessitat de connexió a internet.

EduBook PDI, una infinitat de possibilitats i avantatges:

sRecursos per al professorat: Consultar la guia didàctica, les propostes

curriculars, els recursos per a l’atenció a la diversitat i les avaluacions.

sActivitats interactives: Projectar i resoldre les activitats obertes i

auto-correctives d’EduBook sense necessitat de connexió.

sEduBook a la PDI: Accedir a tot el contingut d’EduBook en mode offline.

sGaleria multimèdia: Reproduir les imatges, animacions, àudios, vídeos

i mapes interactius del llibre a la PDI.

sEn online: Millorar l’experiència educativa amb EduBook online i amb tots els

recursos de qualitat que ofereix la xarxa educativa Tiching.

Project

e

Aula

3D

de

Biologiai

Geologia

Continguts

ic

ompetències

s Inter conne xióentr el’ aprenentat ge dec ontinguts iel desenvolupament dec ompetències . s Prioritz acióde les compet ències . s Contingu tsint errelacionats ambles activitatsque compar teix enla tipologiade lespàgines: ✔ Expositiv es

, que poden ser de síntesi, documents,gr àfics,d’ ampliació,et c. ✔ De cons trucció ,que podenser d’ampliació ,de descober tade nousc ontinguts,de coneix ementde l’ent orn, derelació entre ciènciai societato d’anàlisi iopinió . s Assoliment deles compet ènciesbàsiques .

Activitats

TIC

s Ampliaa laXar xa .R ecursos multimèdiaper completar lese xplicacionso realitz armés activitats ala xarxa . s Pos sibilitatde resoldr eonline lamajoria deles activitatsa EduBook . Les activitats podeninclour e compet ències ques’indiquen ambaquests símb ols : Comunicació lingüística Compet ènciamat emàtica Compet ènciesbàsiques enciències i tecnologi a (en aquestsllibr esno s’indiquen perquè sónles pròpies del’ àrea) Aprendr ea aprendr e Consciència ie xpres sionscultur als Sentitd’iniciativ ai esperitempr enedor Compet ènciessocials icíviques Compet ènciadigital Les activitats estanclas sificadesseg onsla tipologia is’indiquen ambun color difer ent: Conèix er: aquestes activitatssón imprescindibles perquè elsalumnes en treballin directament elc ontingut. Aplicar: aquestes activitatsrelacionen el contingut quehan treballat ambels coneix ementspr evis del’ alumnei amb l’ent orn,és ad ir,que treballen ambel cont ext. Raonar: aquestes activitatstenen com a objectiuque l’alumne refle xioni,e xpliquii raoni elsper quèsde lesse ves respost es.

Activitats

compet

encials

Avaluació

deles

compet

ències

s Activitats pensadesper determinar elgr aud’ assoliment deles compet ències.

Presentació

entr

esformats

s Presentació en paper i EduBook (online io ffline).

(2)

BIOLOGIA I

GEOLOGIA

ESO

Assolir l’excel·lència

BIOLOGIA I

GEOLOGIA

ESO

Assolir l’excel·lència

E

ls diversos materials del projecte Aula 3Dper aBiologia i Geologia a l’Educació

Secun-dària (BiG 1, BiG 3 i BiG 4) estan adaptats al noucurrículum competenciali possibiliten

l’adquisició de les competències bàsiques per a cada nivell educatiu en què s’imparteix aquesta matèria.

L’aprenentatge segueix unaseqüenciació gradualdes del primer curs de l’ESO i s’han tingut en

compte lescompetències bàsiques, de manera que s’ha adequat el desenvolupament dels

contin-guts als interessos, a les motivacions i a la capacitat d’abstracció de cada edat.

A BiG es prepara l’alumnat perquè sàpiga buscar informació i processar-la, perquè sigui

ca-paç de comprovar hipòtesis, crear opinions argumentades i perquè pugui establir conclusions.

L’aprenentatge ésactiu iconstructiu.

C101420 Seguiu-nos a:: Unespai onapr endre iensen yar elsmillor sc ontingutseducatius ambles einesmés innovador es: s Senzill :Dis senyat perquè siguiintuïtiu ifàcil demanejar . s Ver sàtil :P ensatper treballa ramb ,i tambésense, conn exió aInt ernetgr àciesa lesse ves apps . s Multidispositiu :A daptata tots elsdispositius isist emesoper atius. s Acc essible :De sdels principals LMS iamb plugins específicsper aMoodle. s Amb traçabilitat :P ermetfer elseguiment personalitz atde lesactivitats queha fet l’alumna t. s Contr astat :A doptatper mésde 1500 centr eseducatius deref erència iutiliz atdiàriament permés de 75 000pr ofes sors ialumnes.

EduBook per a Moodle

Vic ensV ives hade senv olupat 5plugins quefan úsdel prot ocol LTI per què lain tegr aci ó

d’EduBook a Moodle sigui àgil, r àpidai senzilla.A questsnous plugins permeten: s Laimpor tacióaut omàtica decur sos. s L’as signació automàtica dellic ències. s Lasincr onització automàtica dequalificacions. s Laint egració ambtaulet es, web i desktop .

, l’ent

orndigital

deV

icens V

ives

T ots els r

ecursos d’

EduBook, adaptats a la pis

sarra digital i en

mode offline

EduBoo kPDI permet projectar qualse vol aparta tdel llibre de text, repr oduir contingu tsmu ltimèdia, resoldr eactivitat s ala PDIi accedir als recur sos del p rof essor at .T otai xò, desd’ un únic site isense neces sitatde conn exi óa int ernet. EduBook PDI,una infinitatde possibilitats ia vantat ges: s Recur sosper alpr ofes sorat :C onsultarla guiadidàctica, lespr opostes curricular s,els recur sosper al’ atenció ala diver sitati lesa valuacions. s Activitats inter actives :P rojectar iresoldr eles activitatsober tes iaut o-corr ectives d’EduBook sensenec essitat dec onnexió . s EduBoo ka laPDI :A ccedir atot elc ontingutd’ EduBook enmode offline. s Galeriamultimèdia :R eproduir lesimat ges, animacions,àudios, vídeos imapes inter actiusdel llibre ala PDI. s En online :Millo rar l’experiència educativa ambE duBookonline iamb tots els recur sosde qualitatque ofer eixla xar xa educativa Tiching.

Projecte

Aula

3D

de

Biologia i Geologia

Continguts i competències

sInterconnexió entre l’aprenentatge de continguts i eldesenvolupament de competències.

sPriorització de lescompetències.

sContinguts interrelacionatsamb les activitats que comparteixen la tipologia de les pàgines: ✔Expositives, que poden ser de síntesi, documents, gràfics, d’ampliació, etc.

✔ Deconstrucció, que poden ser d’ampliació, de descoberta de nous continguts, de coneixement de l’entorn, de relació entre ciència i societat o d’anàlisi i opinió.

sAssoliment de lescompetències bàsiques.

Activitats TIC

sAmplia a la Xarxa. Recursos multimèdia per completar les explicacions o realitzar més activitats a la xarxa.

sPossibilitat de resoldre online la majoria de les activitats aEduBook.

Lesactivitatspoden inclourecompetències

que s’indiquen amb aquestssímbols:

Comunicació lingüística Competència matemàtica

Competències bàsiques en ciències i

tecnologia(en aquests llibres no s’indiquen

perquè són les pròpies de l’àrea) Aprendre a aprendre

Consciència i expressions culturals Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor Competències socials i cíviques Competència digital

Lesactivitatsestan classificades segons la

tipologiai s’indiquen amb un color diferent:

Conèixer:aquestes activitats són imprescindibles perquè els alumnes en treballin directament el contingut.

Aplicar:aquestes activitats relacionen el contingut que han treballat amb els coneixements previs de l’alumne i amb l’entorn, és a dir, que treballen amb el context.

Raonar:aquestes activitats tenen com a objectiu que l’alumne reflexioni, expliqui i raoni els perquès de les seves respostes.

Activitats competencials

Avaluació de les competències

sActivitats pensades per determinar el grau d’assoliment de les competències.

Presentació en tres formats

(3)

BIOLOGIA I

GEOLOGIA

ESO

Assolir l’excel·lència

BIOLOGIA I

GEOLOGIA

ESO

Assolir l’excel·lència

E

ls diversos materials del projecteAula 3Dper a Biologia i Geologia a l’Educació Secun-dària (BiG 1, BiG 3 i BiG 4) estan adaptats al nou currículum competenciali possibiliten l’adquisició de les competències bàsiques per a cada nivell educatiu en què s’imparteix aquesta matèria.

L’aprenentatge segueix unaseqüenciació gradualdes del primer curs de l’ESO i s’han tingut en compte lescompetències bàsiques, de manera que s’ha adequat el desenvolupament dels contin-guts als interessos, a les motivacions i a la capacitat d’abstracció de cada edat.

A BiGes prepara l’alumnat perquè sàpiga buscar informació i processar-la, perquè sigui ca-paç de comprovar hipòtesis, crear opinions argumentades i perquè pugui establir conclusions. L’aprenentatge ésactiu iconstructiu.

C101420 Seguiu-nos a:: Unespai onapr endre iensen yar elsmillor sc ontingutseducatius ambles einesmés innovador es: s Senzill :Dis senyat perquè siguiintuïtiu ifàcil demanejar . s Ver sàtil :P ensatper treballa ramb ,i tambésense, conn exió aInt ernetgr àciesa lesse ves apps . s Multidispositiu :A daptata tots elsdispositius isist emesoper atius. s Acc essible :De sdels principals LMS iamb plugins específicsper aMoodle. s Amb traçabilitat :P ermetfer elseguiment personalitz atde lesactivitats queha fet l’alumnat. s Contr astat :A doptatper mésde 1500 centr eseducatius deref erència iutiliz atdiàriament permés de 75 000pr ofes sors ialumnes.

EduBook per a Moodle

Vic ensV ives hade senv olupat 5plugins quefan úsdel prot ocol LTI per què lain tegr aci ó

d’EduBook a Moodle sigui àgil, r àpidai senzilla.A questsnous plugins permeten: s Laimpor tacióaut omàtica decur sos. s L’as signació automàtica dellic ències. s Lasincr onització automàtica dequalificacions. s Laint egració ambtaulet es, web i desktop .

, l’ent

orndigital

deV

icens V

ives

T ots els r

ecursos d’

EduBook, adaptats a la pis

sarra digital i en

mode offline

EduBoo kPDI permet projectar qualse vol aparta tdel llibre de text, repr oduir contingu tsmu ltimèdia, resoldr eactivitat s ala PDIi accedir als recur sos del p rof essor at .T otai xò, desd’ un únic site isense neces sitatde conn exi óa int ernet. EduBook PDI,una infinitatde possibilitats ia vantat ges: s Recur sosper alpr ofes sorat :C onsultarla guiadidàctica, lespr opostes curricular s,els recur sosper al’ atenció ala diver sitati lesa valuacions. s Activitats inter actives :P rojectar iresoldr eles activitatsober tes iaut o-corr ectives d’EduBook sensenec essitat dec onnexió . s EduBoo ka laPDI :A ccedir atot elc ontingutd’ EduBook enmode offline. s Galeriamultimèdia :R eproduir lesimat ges, animacions,àudios, vídeos imapes inter actiusdel llibre ala PDI. s En online :Millo rar l’experiència educativa ambE duBookonline iamb tots els recur sosde qualitatque ofer eixla xar xa educativa Tiching.

Projecte

Aula

3D

de

Biologia i Geologia

Continguts i competències

sInterconnexió entre l’aprenentatge de continguts i eldesenvolupament de competències.

sPriorització de lescompetències.

sContinguts interrelacionatsamb les activitats que comparteixen la tipologia de les pàgines:

Expositives, que poden ser de síntesi, documents, gràfics, d’ampliació, etc.

✔ Deconstrucció, que poden ser d’ampliació, de descoberta de nous continguts, de

coneixement de l’entorn, de relació entre ciència i societat o d’anàlisi i opinió.

sAssoliment de lescompetències bàsiques.

Activitats TIC

sAmplia a la Xarxa. Recursos multimèdia per completar les explicacions o realitzar més activitats

a la xarxa.

sPossibilitat de resoldre online la majoria de les activitats aEduBook.

Lesactivitatspoden inclourecompetències

que s’indiquen amb aquestssímbols: Comunicació lingüística Competència matemàtica

Competències bàsiques en ciències i tecnologia(en aquests llibres no s’indiquen perquè són les pròpies de l’àrea)

Aprendre a aprendre

Consciència i expressions culturals Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor Competències socials i cíviques Competència digital

Lesactivitatsestan classificades segons la

tipologiai s’indiquen amb un color diferent:

Conèixer:aquestes activitats són imprescindibles perquè els alumnes en treballin directament el contingut.

Aplicar:aquestes activitats relacionen el

contingut que han treballat amb els coneixements previs de l’alumne i amb l’entorn, és a dir, que treballen amb el context.

Raonar:aquestes activitats tenen com a objectiu que l’alumne reflexioni, expliqui i raoni els perquès de les seves respostes.

Activitats competencials

Avaluació de les competències

sActivitats pensades per determinar el grau d’assoliment de les competències.

Presentació en tres formats

(4)

QUART CURS

TERCER CURS

Novetat

BiG

BIOLOGIA I GEOLOGIA

PRIMER CURS

0.Com treballen els científics?

LA TERRA A L’UNIVERS

1.L’Univers i el Sistema Solar

2.La Terra i la Lluna

3.L’atmosfera

4.La hidrosfera

5.La geosfera i els seus components: els minerals i les

roques

6.Els processos geològics

LA GRAN DIVERSITAT D’ÉSSERS VIUS

7.Els éssers vius

8.Les funcions vitals

9.La biodiversitat. Els éssers vius menys complexos

10.Les plantes, els éssers vius més arrelats

11.La diversitat del regne animal. Els invertebrats

12.Els animals més evolucionats: els vertebrats

Projecte TIC

BiG 1 ·ISBN: 978-84-682-3207-2

BiG 1 Quadern per a la diversitat ·ISBN: 978-84-682-3278-2

AUTORS:

M. Á. Fernández Esteban

Catedràtic de Biologia i Geologia d’IES

B. Mingo Zapatero

Llicenciada en Geologia. Professora d’IES

R. Rodríguez Bernabé

Doctora en Biologia

M. D. Torres Lobejón

Catedràtica de Biologia i Geologia d’IES

AUTORS:

M. Á. Fernández Esteban

Catedràtic de Biologia i Geologia d’IES

B. Mingo Zapatero

Llicenciada en Geologia. Professora d’IES

R. Rodríguez Bernabé

Doctora en Biologia

M. D. Torres Lobejón

Catedràtica de Biologia i Geologia d’IES

AUTORS:

M. D. Torres Lobejón

Catedràtica de Biologia i Geologia d’IES

J. Celis Sánchez

Llicenciat en Geografia i Història. Arqueòleg

B. Mingo Zapatero

Llicenciada en Geologia. Professora d’IES

M. Olazábal Morán

Màster en Biologia molecular i cel·lular

R. Rodríguez Bernabé Doctora en Biologia A. Santos Lozano Doctor en Biologia BiG 3 ·ISBN: 978-84-682-3198-3 BiG 4 ·ISBN: 978-84-682-3602-5

LES PERSONES I LA SALUT

1.L’organització del cos humà

2.La nutrició i l’aparell digestiu

3.La regulació del medi intern

4.Percepció i coordinació

5.Percepció i moviment

6.Reproducció humana i sexualitat

7.Salut i malaltia

EL MEDI TERRESTRE

8.El medi ambient natural. Els ecosistemes

9.L’impacte humà en els ecosistemes

10.Els riscos geològics

Projecte TIC Projecte d’investigació

CÈL·LULA, HERÈNCIA I EVOLUCIÓ

1.La cèl·lula i els seus components

2.La divisió cel·lular

3.L’herència genètica

4.ADN i proteïnes. La biotecnologia

5.L’evolució biològica

L’ECOSISTEMA I LA SEVA DINÀMICA. IMPACTES

6. L’ecosistema i els factors ecològics

7.Dinàmica dels ecosistemes

8.L’impacte humà en els ecosistemes

LA TERRA: TRANSFORMACIONS I RELLEU

9.La història de la Terra

10.Tectònica de plaques (I)

11.Tectònica de plaques (II)

(5)

BIOLOGIA I

GEOLOGIA

ESO

Assolir l’excel·lència

BIOLOGIA I

GEOLOGIA

ESO

Assolir l’excel·lència

E

lsdiv ersos mater ial sdel project e Aula 3D pera Biologiai Geologia al’ Educació Secun-dàr ia (Bi G1 ,B iG 3i BiG 4) estanadaptats alnou currículumc ompetencial ipos sibiliten l’adquisició deles compet ènciesbàsiques pera cadaniv elleducatiu enquè s’imparteix aquestamat èria. L’apr enentatge segueixuna seqüenciaciógr adual desdel primercur sde l’ES Oi s’hantingut en compt eles compet ències bàsiques ,de manera ques’ha adequatel desenvolupament delsc ontin-gutsals inter essos, ales motivacions i a la capacitat d’ abstrac cióde cadaedat. A BiG espr epara l’alumnat perquè sàpiga buscarinf ormaciói proc essar -la,per quèsigui ca-paçde compr ovar hipòtesis, crear opinionsar gumentadesi perquè puguiestabl irc onclusions. L’apr enentatge és actiu i cons tructiu . C101420 Seguiu-nos a::

Un espai on aprendre i ensenyar els millors continguts educatius amb les eines més innovadores:

sSenzill: Dissenyat perquè sigui intuïtiu i fàcil de manejar.

sVersàtil: Pensat per treballar amb, i també sense, connexió a Internet gràcies a les sevesapps.

sMultidispositiu: Adaptat a tots els dispositius i sistemes operatius.

sAccessible: Des dels principalsLMSi ambpluginsespecífics per a Moodle.

sAmb traçabilitat: Permet fer el seguiment personalitzat de les activitats

que ha fet l’alumnat.

sContrastat: Adoptat per més de 1 500 centres educatius de referència

i utilizat diàriament per més de 75 000 professors i alumnes.

EduBook per a Moodle

Vicens Vives ha desenvolupat5 pluginsque fan ús del protocol LTI perquè la integració d’EduBook a Moodle sigui àgil, ràpida i senzilla. Aquests nouspluginspermeten:

sLa importació automàtica de cursos. sL’assignació automàtica de llicències. sLa sincronització automàtica de qualificacions. sLa integració amb tauletes,web idesktop.

, l’entorn digital de Vicens Vives

Tots els recursos d’EduBook, adaptats a la pissarra digital i en mode offline

EduBook PDI permetprojectarqualsevol apartat del llibre de text,reproduircontinguts multimèdia,resoldre activitats

a la PDI i accedir alsrecursos del professorat. Tot això, des d’un únicsitei sense necessitat de connexió a internet. EduBook PDI, una infinitat de possibilitats i avantatges:

sRecursos per al professorat: Consultar la guia didàctica, les propostes

curriculars, els recursos per a l’atenció a la diversitat i les avaluacions.

sActivitats interactives: Projectar i resoldre les activitats obertes i

auto-correctives d’EduBook sense necessitat de connexió.

sEduBook a la PDI: Accedir a tot el contingut d’EduBook en mode offline.

sGaleria multimèdia: Reproduir les imatges, animacions, àudios, vídeos

i mapes interactius del llibre a la PDI.

sEn online: Millorar l’experiència educativa amb EduBook online i amb tots els

recursos de qualitat que ofereix la xarxa educativa Tiching.

Project

e

Aula

3D

de

Biologiai

Geologia

Continguts

ic

ompetències

s Inter conne xióentr el’ aprenentat ge dec ontinguts iel desenvolupament dec ompetències . s Prioritz acióde les compet ències . s Contingu tsint errelacionats ambles activitatsque compar teix enla tipologiade lespàgines: ✔ Expositiv es

, que poden ser de síntesi, documents,gr àfics,d’ ampliació,et c. ✔ De cons trucció ,que podenser d’ampliació ,de descober tade nousc ontinguts,de coneix ementde l’ent orn, derelació entre ciènciai societato d’anàlisi iopinió . s Assoliment deles compet ènciesbàsiques .

Activitats

TIC

s Ampliaa laXar xa .R ecursos multimèdiaper completar lese xplicacionso realitz armés activitats ala xarxa . s Pos sibilitatde resoldr eonline lamajoria deles activitatsa EduBook . Les activitats podeninclour e compet ències ques’indiquen ambaquests símb ols : Comunicació lingüística Compet ènciamat emàtica Compet ènciesbàsiques enciències i tecnologi a (en aquestsllibr esno s’indiquen perquè sónles pròpies del’ àrea) Aprendr ea aprendr e Consciència ie xpres sionscultur als Sentitd’iniciativ ai esperitempr enedor Compet ènciessocials icíviques Compet ènciadigital Les activitats estanclas sificadesseg onsla tipologia is’indiquen ambun color difer ent: Conèix er: aquestes activitatssón imprescindibles perquè elsalumnes en treballin directament elc ontingut. Aplicar: aquestes activitatsrelacionen el contingut quehan treballat ambels coneix ementspr evis del’ alumnei amb l’ent orn,és ad ir,que treballen ambel cont ext. Raonar: aquestes activitatstenen com a objectiuque l’alumne refle xioni,e xpliquii raoni elsper quèsde lesse ves respost es.

Activitats

compet

encials

Avaluació

deles

compet

ències

s Activitats pensadesper determinar elgr aud’ assoliment deles compet ències.

Presentació

entr

esformats

s Presentació en paper i EduBook (online io ffline).

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :