• No se han encontrado resultados

Per prendre part en aquesta convocatòria, els aspirants han de complir els requisits següents:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Per prendre part en aquesta convocatòria, els aspirants han de complir els requisits següents:"

Copied!
18
0
0

Texto completo

(1)

BASES

PRIMERA. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

Aquestes bases tenen per objecte la regulació del procediment per a l’accés, pel sistema de concurs oposició lliure de dos places d’agent de la policia local de les Borges Blanques, enquadrades en l'escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe policia local, categoria agent, grup de titulació C2.

Les funcions a desenvolupar són les que els puguin ser encomanades d’acord amb la Llei, actualment la llei 16/1991, de 19 de juliol, de les policies locals, i, en el seu cas, en el reglament del cos aprovat per l’Ajuntament.

SEGONA. REQUISITS DELS ASPIRANTS

Per prendre part en aquesta convocatòria, els aspirants han de complir els requisits següents:

a) Tenir ciutadania espanyola, d'acord amb la legislació vigent.

b) Estar en possessió del títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria, graduat o graduada escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre d’equivalent o superior. Si el títol ha estat obtingut a l’estranger caldrà estar en possessió de la corresponent homologació del Ministeri d’educació Cultura i Esport.

c) Haver complert 18 anys i no passar dels 40, abans de la finalització del termini de presentació d’instàncies.

d) No haver estat condemnat per cap delicte. No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que l'aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.

e) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria.

f) Tenir una alçada mínima de 1,60 m les dones i 1,70 m els homes.

g) Estar en possessió dels permisos de conduir de les classes A i B i de l’autorització per poder conduir vehicles prioritaris (BTP).

h) Compromís de portar armes, que es prendrà mitjançant declaració jurada. i) Tenir coneixement oral i escrit de les dues llengües oficials de Catalunya:

català i castellà i acreditar que es posseeix un grau suficient de català equivalent al nivell B de la Junta Permanent de Català, mitjançant la presentació del certificat de la Junta o de qualsevol altre certificat equivalent (Decret 14/1984, de 8 de febrer). Qui no acrediti documentalment els coneixement exigits de llengua catalana haurà de superar una prova específica com a fase prèvia del procés de selecció

Tots els requisits s'han de complir el darrer dia de presentació de sol·licituds. TERCERA. SOL·LICITUDS

Les sol·licituds per prendre part en el procés de selecció s'han de presentar al Registre General de l'Ajuntament, dins el termini improrrogable de 20 dies naturals, a comptar des del següent al de la publicació de l’extracte de la convocatòria al DOGC i BOE, i s'han d'adreçar a l’alcalde de la Corporació. També poden presentar-se en qualsevol

(2)

de les altres formes previstes a l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Els aspirants han de manifestar en aquesta sol·licitud que reuneixen tots i cadascun dels requisits exigits en la base segona, i que prenen el compromís de portar armes de foc, d'acord amb les condicions establertes a la legislació vigent.

Les sol·licituds han d'anar acompanyades dels següents documents: 1. currículum vitae de l'aspirant.

2. fotocòpia del DNI o, en el cas de no ser espanyol, el document oficial acreditatiu de la personalitat.

3. Fotocòpia dels permisos de conduir i dels títols acadèmics exigits a la base segona

4. Fotocòpia de la documentació acreditativa dels mèrits que s'al·leguin per a la fase de concurs.

5. Fotocopia compulsada de la documentació acreditativa d’estar en possessió del certificat de nivell B de la Junta Permanent de Català o equivalent, als efectes de quedar exempt de la realització de l’exercici de coneixement de llengua catalana establerta a la base vuitena.

6. Declaració jurada de no haver estat condemnat per cap delicte, de no estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública i compromís de portar armes (Aquesta declaració es presentarà conforme el model de l’annex 1)

Tots els documents s’han de presentar mitjançant originals o fotocòpies degudament compulsades.

Els drets d'examen es fixen en la quantitat de 20 euros, i han de ser satisfets prèviament pels aspirants, que han d'adjuntar el corresponent resguard acreditatiu del pagament en el moment de la presentació de la sol·licitud.

En el cas que l’aspirant es trobi, en el moment d’acreditar la taxa, en situació d’atur i no percebi cap prestació econòmica, caldrà que aporti el certificat expedit per l’òrgan corresponent, als efectes de restar exempt de l’abonament dels drets d’examen fixats. QUARTA. LLISTA D’ASPIRANTS

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la presidència de la corporació, o autoritat delegada, en el termini màxim d'un mes dictarà resolució aprovant les llistes d'aspirants admesos i exclosos. En l’esmentada resolució s’han d’indicar el lloc on es troben exposades al públic les llistes completes certificades dels aspirants admesos i dels aspirants exclosos i dels motius d’exclusió i s’ha de determinar el lloc, la data i l’hora de començament dels exercicis, i l’ordre d’actuació dels aspirants.

La publicació de l’esmentada resolució es publicarà al tauler d’anuncis i pàgina web de l’Ajuntament (edictes), i concedirà un termini de deu dies per formular les reclamacions que creguin oportunes a fi d’esmenar els defectes que s’hagin pogut produir en la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, o per adjuntar la documentació preceptiva que hagi motivat l’exclusió. En el cas que els aspirants exclosos no esmenin, dins d’aquest termini els defectes que els siguin imputables que hagin motivat la exclusió, es considerarà que desisteixen de la seva petició i s’arxivarà la seva sol·licitud sense cap altre tràmit.

(3)

Les al·legacions presentades han de ser resoltes en el termini de trenta dies següents a la finalització del termini per a la presentació. Les reclamacions seran acceptades o refusades en la resolució en què s’aprovi la llista definitiva que es farà pública de la mateixa manera. En el cas que no hi hagi al.legacions es considerarà elevada a definitiva la llista d’aspirants admesos i exclosos, i no caldrà tornar a publicar-la. Les errades materials de fet es podran esmenar, en qualsevol moment, d’ofici o a petició dels interessats.

CINQUENA. TRIBUNAL QUALIFICADOR

El tribunal qualificador es constituirà de la manera següent: President: el cap de la policia local

- Vocals:

Un funcionari de la corporació Un tècnic designat per la corporació.

Un representant de la Direcció General de Seguretat Ciutadana. Un representant de l'Escola de Policia de Catalunya.

Secretari: funcionària de la corporació, en aquest cas actua amb veu i sense vot. El tribunal ha d'estar integrat, a més, pels membres suplents respectius que han de ser designats conjuntament amb els titulars.

La designació nominal dels membres, que inclourà la dels respectius suplents, es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i s'ajustarà a les regles establertes a l'article 72 del Decret 214/1990.

El tribunal no pot constituir-se ni actuar sense l'assistència de la majoria absoluta dels seus membres, siguin titulars o suplents.

L’abstenció i la recusació dels membres del tribunal s’han d’ajustar al que preveuen els articles 28 i 29 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

El tribunal pot disposar la incorporació a les seves tasques de tècnics i tècniques especialistes per a totes o algunes de les proves, els quals actuaran amb veu però sense vot per debatre, en les sessions del tribunal, les qüestions que se’ls sotmetin relatives a les matèries de la seva competència.

En el cas que les persones aspirants no hagin acreditat prèviament el nivell de coneixement de català exigit per a cada plaça i a l'efecte del que preveu el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l' acreditació del coneixement del català i aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya, l’òrgan competent en matèria de política lingüística, a petició de la corporació, nomenarà una persona per tal que assessori el tribunal qualificador, la qual actuarà amb veu i sense vot. Així mateix, el Tribunal pot sol·licitar l'assessorament de persones expertes en matèria lingüística, les quals hauran de col·laborar amb la persona nomenada per assessorar l'òrgan de selecció en la valoració de la prova de coneixements de llengua catalana.

Als efectes previstos en el Real Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei (BOE 30/05/02), el tribunal qualificador és classifica en la categoria tercera.

(4)

SISENA. PROCÉS DE SELECCIÓ

La selecció pel sistema de concurs oposició consisteix en la valoració de determinades condicions de formació, mèrits o nivell d’experiència relacionats amb la tasca policial a exercir i en la superació de les proves corresponents, inclosos el curs selectiu i el període de pràctiques. La puntuació obtinguda en la fase de concurs no podrà aplicar-se per superar els exercicis de la faaplicar-se d’oposició.

El dia, l'hora i el lloc d'inici de la primera prova es publicarà al tauler d’anuncis, i pàgina web de l’ajuntament, com a mínim, amb 15 dies d’antelació.

La data, l’hora i el lloc de realització de la segona prova i següents seran determinats pel tribunal i se’n donarà publicitat juntament amb els resultats de la prova anterior, i per qualsevol altre mitjà, si així ho creu necessari, per tal de facilitar-ne la màxima divulgació. Amb aquesta publicació es considerarà realitzada l’oportuna notificació als interessats.

L'ordre d'actuació dels i de les aspirants per a aquells exercicis que no puguin fer-se conjuntament s'establirà per sorteig, que es realitzarà prèviament.

Per cadascuna de les proves es realitzarà una única crida. Els aspirants que no compareguin en el lloc, la data i l'hora assenyalats, fins hi tot per raons de força major, seran definitivament exclosos del procés selectiu.

Si el tribunal té coneixement que algun dels aspirants no reuneix íntegrament els requisits per participar en la convocatòria, en qualsevol moment del procés selectiu podrà proposar, amb audiència prèvia de l'interessat, la seva exclusió i, si escau, es posaran en coneixement de les autoritats pertinents les inexactituds o falsedats comprovades als efectes pertinents.

SETENA. DESENVOLUPAMENT DE LA FASE DE CONCURS

El tribunal valorarà els mèrits al·legats i acreditats documentalment pels aspirants, mitjançant fotocòpies compulsades, d'acord amb el barem següent :

A) Antiguitat, màxim 3,5 punts:

A.1 Per haver exercit com agent de la policia local a l'ajuntament convocant, per cada mes complert ... 0,25 punts, fins a un màxim de 2,5. A.2 Antiguitat en altres cossos policials:

per cada mes complet ... 0,1 punts, fins a un màxim de 1.

Per acreditar els mèrits, caldrà aportar un certificat del secretaria de la corporació de l’organisme competent que certifiqui els serveis prestats, l’antiguitat, la situació administrativa i qualsevol altra dada rellevant.

B) Experiència en treballs similars, màxim 1 punts:

Per l’experiència adquirida en l’exercici de funcions de vigilant, segons l’article 1.2 i 13 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals: per cada any complet ... 0,5 punts, fins a un màxim de 1 punts.

Per acreditar els mèrits, caldrà aportar un certificat del secretaria de la corporació de l’organisme competent que certifiqui els serveis prestats.

(5)

C) Titulacions acadèmiques, màxim 1 punt:

C.1 Batxillerat superior o equivalent... 0,5 punts. C.2 Diplomatura universitària o equivalent... 0,75 punts. C.3 Llicenciatura universitària... 1 punt.

Per acreditar els mèrits, caldrà aportar còpia compulsada del títol original. En aquest apartat només podrà puntuar una titulació.

D) Formació professional, màxim 3 punts:

Per cursos organitzats o homologats per l'Escola de Policia de Catalunya, realitzats amb aprofitament que versin sobre matèria relacionada amb les funcions pròpies de la categoria objecte de convocatòria, fins a un màxim de 3.

- Per cursos de durada inferior a 25 hores:

per cada un... 0,15 punts. - Per cursos de 26 a 50 hores:

per cada un... 0,25 punts - Per cursos de 51 a 100 hores:

per cada un ... 0'4 punts - Per cursos de durada superior a 100 hores: per cada un... 0,5 punts.

Per acreditar els mèrits, caldrà aportar còpia compulsada acreditativa de la realització dels cursos.

Els aspirants han d'acreditar documentalment la durada, en hores, dels cursos al·legats. Si no ho fan així és computaran com cursos de durada inferior a 25 hores. En els certificats acreditatius de la realització del curs s’ha de fer constar expressament les hores lectives.

En cap cas, no es valorarà el curs bàsic per a l’accés a la categoria d’agent impartit per l’Escola de Policia de Catalunya o el que correspongui per accedir a funcionari de la categoria equivalent o similar, si es tracta d’altres forces i cossos de seguretat de l’Estat.

Tampoc es tindran en compte els cursos o crèdits necessaris per a obtenir una determinada titulació, diplomatura, mestratge...

Qualsevol altre curs formatiu relacionat amb el lloc de treball que no hagi pogut ser apreciat amb anterioritat es valorarà amb el 50% dels punts atorgats en l’escalat anterior.

E) Per a l’obtenció d’un reconeixement per una actuació valerosa en acte de servei, fins a un màxim de 0,5 punts:

com agent de la policia local a l'ajuntament convocant : ...0,15 punts per reconeixement com agent en altres cossos policials

...0,05 punts per reconeixement E) Nivell de coneixement de la llengua catalana, màxim 1 punt:

(6)

Es valoraran els certificats superiors al nivell intermedi de català (B) de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura, o altres equivalents: • Per tenir el certificat de nivell c...0,5 punts

• Per tenir el certificat de coneixements de llenguatge administratiu o jurídic... 1 punt.

La puntuació total de la fase de concurs no pot ser, en cap cas, superior als 10 punts. VUITENA. EXERCICIS DE LA FASE D’OPOSICIÓ

Consistirà en cada una de les següents proves: 1r. Exercici. Cultura general

a)Consisteix en contestar, en un període màxim d'una hora, un qüestionari de preguntes tipus test, que seran proposades pel tribunal i en la proporció següent: 50% de preguntes relatives a coneixements de cultura general a un nivell concordant amb el títol acadèmic requerit a la base segona, i el 50% restant relatives a coneixements sobre l’actualitat política, social i cultural.

En els qüestionaris s’alternaran preguntes de tipus test i respostes breus.

En el cas que els membres del Tribunal considerin convenient dialogar amb els opositors sobre temes de cultura general o als coneixements sobre l’actualitat política, social i cultural hauran de fer-ho de forma publica.

El sistema de puntuació serà 1 per resposta correcta i es restarà 0,25 punts per resposta incorrecta. Les respostes no contestades ni simen ni resten punts.

2n Exercici. Coneixement de la llengua catalana

Consisteix en la realització d'exercicis de coneixements sintàctics i de comprensió de la llengua catalana i, si escau, en la realització d'una entrevista amb una persona experta que permeti valorar-ne els coneixements orals. Es valorarà com a APTE/A o NO APTE/A.

Queden exempts de realitzar aquesta els i les aspirants que acreditin documentalment, dins el termini de presentació de les sol·licituds, posseir el certificat de nivell intermedi de català (B) de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura, o equivalent o superior.

Poden restar igualment exempts de realitzar aquesta prova els i les aspirants que, en algun procés de selecció per a l’accés a la condició de funcionari públic, hagin superat una prova o un exercici de coneixements de llengua catalana del mateix nivell o superior al que s’hi esmenta, sempre i quan aportin la documentació que acrediti aquesta circumstància.

Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l’assessorament de persones tècniques especialitzades en normalització lingüística.

3r Exercici. Prova teòrica

Consisteix en contestar en un període màxim d’una hora un qüestionari tipus test o diverses preguntes elaborades pel tribunal i relacionades amb els temes que figuren a l’annex 2. El tribunal podrà disposar que els aspirants llegeixin les respostes davant seu i els podrà sol·licitar els aclariments que consideri oportuns.

(7)

4rt. Exercici .-Aptitud física

Comprovació de les dades antropomètriques, es comprovarà durant la realització de la prova física i, si escau, paral·lelament al desenvolupament de la comprovació de les causes d’exclusió mèdiques que la persona aspirant compleix els requisits mínims d’alçada. Seran excloses les persones que no reuneixin el requisit de l’alçada establert a les bases.

L’exercici d’aptitud física, consistirà en la realització de les proves físiques que s’esmenten en les presents bases.

Per a la realització d’aquesta prova els/les aspirants hauran de lliurar al tribunal un certificat mèdic oficial en el qual es faci constar que reuneixen les condicions físiques necessàries per a portar-les a terme. La no presentació del certificat comporta l’exclusió automàtica de l’aspirant del procés selectiu.

Aquest exercici constarà de les proves següents: a.- Cursa Llançadora:

Consisteix a recórrer, durant el màxim temps possible i a una velocitat progressiva marcada per una cinta magnetofònica, un trajecte d'anada i tornada de 20 metres. Puntuació: homes Dones Punts Cursa llançadora Punts Cursa llançadora 10 13 10 10 9 12 9 9 8 11 8 8 7 10 7 7 6 9 6 7.5 5 8.5 5 6 4 8 4 5.5 3 7.5 3 5 2 7 2 4.5 1 6.5 1 4

Correcció per edats, Homes i dones: - De 18 a 24 anys...0

- De 25 a 30 anys...0'25 - De + de 31 anys...0,50

Els resultats de cada proba que sobrepassin els barems tindran puntuació zero b.- abdominals

Elevació successiva del tronc durant 1 minut amb les cames flexionades, els braços al clatell i els peus subjectats.

(8)

Dones homes

Abdominals Punts Abdominals Punts

55 10 65 10 50 9 60 9 45 8 55 8 40 7 50 7 35 6 45 6 30 5 40 5 25 4 35 4 20 3 30 3 15 2 25 2 10 1 20 1

Correcció per edats, homes i dones: - De 18 a 24 anys...0

- De 25 a 30 anys...0'25 - De + de 31 anys...0,50

Els resultats de cada proba que sobrepassin els barems tindran puntuació zero c.- Salt de longitud .-:

Valoració de la força dinàmica de les cames

Descripció: L’aspirant es col·locarà dret davant d’una línia marcada al terra sense trepitjar-la. Farà un salt cap endavant amb els peus lleugerament separats i paral·lels a fi d’aconseguir la màxima distància possible respecte la línia marcada al terra. Es mesurarà des de la línia fins al punt més proper de contacte del cos amb el terra. Normes: No es poden fer passes prèvies al salt. L’impuls ha de ser amb les dues cames simultàniament:

Valoració: Es realitzaran dos intents consecutius, però només es registrarà l’intent més bo.

Barem d’aptitud física: DISTÀN CIA (metres) DONES 18-24 anys DISTÀN CIA (metres) DONES 25-30 anys DISTÀNCI A (metres) DONES + de 31 anys PUNT UACI Ó DONE S DISTÀNC IA (metres) HOMES 18-24 anys DISTÀN CIA (metres) HOMES 25-30 anys DISTÀN CIA (metres) HOMES + de 31 PUNTU ACIÓ HOME S <1,45 <1,40 <1,35 0 <1,80 <1,75 <1,70 0 1,45 1,40 1,35 5 1,80 1,75 1,70 5 1,50 1,45 1,40 5,5 1,85 1,80 1,75 5,5 1,55 1,50 1,45 6 1,90 1,85 1,80 6 1,60 1,55 1,50 6,5 1,95 1,90 1,85 6,5 1,65 1,60 1,55 7 2,00 1,95 1,90 7 1,70 1,65 1,60 7,5 2,05 2,00 1,95 7,5 1,75 1,70 1,65 8 2,10 2,05 2,00 8 1,85 1,80 1,75 8,5 2,20 2,15 2,10 8,5 1,95 1,90 1,85 9 2,30 2,25 2,20 9 2,15 2,10 1,95 9,5 2,40 2,35 2,30 9,5 >2,25 >2,20 >2,05 10 >2,50 >2,45 >2,40 10

(9)

d.- CircuÏt:

Descripció : S’inicia assegut a terra amb les cames flexionades 90º, amb recolzament de peus, mans i glutis, darrere la línia de sortida,. Al senyal del testador, l’aspirant ha de recórrer un circuit que consta de les habilitats següents:

a) Situat davant el matalàs (con a la dreta), es fa una tombarella agrupada frontal, per quedar-se mirant endavant.

b) S’ha de dirigir cap a la tanca (2), passant pel davant, girar cap a l’esquerra i passar-hi per sota.

c) Ha de passar per sobre del plint i pel mig (no es poden tocar els pals dels laterals). d) S’ha de passar directament la tanca (4) pel darrere i per sota.

e) S’ha de saltar per sobre de la tanca (5) (els peus han de sobrepassar-la).

f) S’ha de recollir un sac de 15 kg (dones) o 20Kg (homes) (per les nanses o extrems), que s’ha de posar sobre les espatlles (ben col•locat abans de continuar la cursa) i transportar-lo. Es fa un recorregut d’anada i tornada (sense tocar el con) fins a traspassar la línia d’arribada i s’atura el cronòmetre.

Valoració

Es fan dos intents no consecutius. S'enregistra el millor temps d’ambdós. Normes

a) No es pot trepitjar la línia de sortida abans de començar l’exercici (NUL). b) En el transcurs de l’exercici no es pot desplaçar ni tombar cap obstacle (NUL). c) La tombarella s’ha de fer sobre l’eix transversal del tronc.

d) El sac ha d’estar ben col•locat sobre les espatlles abans de traspassar la línia d’arribada.

e) L’alçada de les tanques (2) i (4) és de 80 cm (dones) i de 90 cm (homes).

Barem de puntuació

BAREMS HOMES PROVES FÍSIQUES- CIRCUÏT FINS 24 ANYS DE 25 A 30 ANYS Més DE 31 ANYS

(10)

Punts Temps Punts Temps Punts Temps 10 16´´ 10 17´´ 10 18´´9 9 16´´5 9 17´´5 9 19´´3 8 17´´ 8 18 8 19´´7 7 17´´5 7 18´´5 7 20´´1 6 18´´ 6 19´´ 6 20´´5 5 18´´5 5 19´´5 5 20´´9 4 19 4 20´´ 4 21´´3 3 19´´5 3 20´´5 3 21´7 2 20 2 21´´ 2 22´´1 1 20´´5 1 21´´5 1 22´´5 0 21 0 22´´ 0 22´´9

BAREMS DONES PROVES FÍSIQUES- CIRCUÏT

FINS 24 ANYS DE 25 A 30 ANYS Més DE 31 ANYS

Punts Temps Punts Temps Punts Temps

10 21´´ 10 22´´ 10 22´´6 9 21´´4 9 22´´4 9 22´´8 8 21´´8 8 22´´8 8 23´´ 7 22´´ 7 23´´ 7 23´´4 6 22´´4 6 23´´4 6 23´´8 5 22´´8 5 23´´8 5 24´´4 4 23´´ 4 24´´ 4 24´´6 3 23´´2 3 24´´2 3 25´´ 2 23´´6 2 24´´6 2 25´´2 1 23´´8 1 24´´8 1 25´´4 0 24´´ 0 25´´ 0 25´´6

La puntuació final de cada opositor serà la mitja aritmètica de la suma de les quatre puntuacions. Només aquells opositors que hagin obtingut un mínim de dotze punts seran considerats aptes.

Una prova puntuada amb zero punts comportarà la no superació d’aquesta prova i, per tant, l’eliminació de l’oposició.

5è. Exercici. Psicotècnic

Consisteix en una bateria de tests objectius que compleixin els requisits de validesa i fiabilitat i hagin estat baremats, estandarditzats i tipificats en una àmplia mostra de població que permeti garantir la confiança en els resultats obtinguts.

Aquest exercici ha de contenir, com a mínim, proves actitudinals i proves de personalitat adequades al perfil requerit per a l’exercici de les funcions policials.

(11)

A criteri del tribunal, es podrà complementar aquest exercici amb una entrevista personal dels aspirants, a fi d’integrar tots els elements explorats anteriorment.

Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l’assessorament de persones tècniques especialitzades en proves psicotècniques.

La falsedat demostrada en les respostes comportarà l'eliminació de l'aspirant. 6è Exercici. Reconeixement mèdic

Consisteix en un reconeixement mèdic, realitzat per metges o metgesses col·legiats, per comprovar que no es detecta en els o les aspirants l’existència de cap de les exclusions mèdiques establertes en l’annex 3 d’aquesta convocatòria.

7è exercici.- entrevista personal amb el tribunal qualificador

El Tribunal podrà mantenir, si ho creu adient, una entrevista amb cadascun dels aspirants amb major puntuació, per comprovar la seva idoneïtat amb la plaça convocada, que es puntua fins a un màxim de 2 punts.

NOVENA. QUALIFICACIONS DELS I LES ASPIRANTS I PROPOSTA DE NOMENAMENT

9.1 No es podrà declarar superat en el procés selectiu un nombre d’aspirants superior al de les places convocades. Ara bé, el tribunal efectuarà una relació complementària a la dels aprovats, per tal que en el cas que es produeixi la renúncia d’algun dels aspirants seleccionats, abans del seu nomenament o presa de possessió, es pugui cobrir la plaça sense haver d’efectuar de nou tot el procés.

9.2 Tots els exercicis són obligatoris i eliminatoris, excepte l’entrevista que es durà a terme a criteri del tribunal qualificador i no tindrà caràcter eliminatori. El primer exercici es puntuarà entre zero i deu punts. Quedaran eliminats els opositors que obtinguin una qualificació final inferior a 5 punts.

El segon exercici es qualificarà d’apte o no apte.

El tercer exercici es puntuarà entre zero i deu punts. Quedaran eliminats els opositors que obtinguin una qualificació final inferior a 5 punts.

El quart exercici es qualificarà com a apte o no apte. Per ser declarat apte cal obtenir cinc o més punts de mitjana de les puntuacions de totes les subproves. Una subprova puntuada en zero punts comporta l'eliminació de l'aspirant del procés selectiu.

El cinquè exercici es qualificarà d’apte o no apte. El sisè exercici es qualificarà d’apte o no apte.

El setè exercici, si es realitza es puntuarà de 0 a 2 punts.

9.3 La qualificació final de cada aspirant s'obté sumant, a les qualificacions obtingudes a la fase d'oposició, les obtingudes a la fase de concurs.

(12)

9.4 Desprès de la quarta prova, el tribunal farà públic un llistat ordenat dels aspirants amb les puntuacions atorgades a cada un d'ells i cridarà els primers aspirants segons l’ordre de puntuació, en nombre igual o superior al de places a cobrir (segons criteri del tribunal), per tal que facin la prova psicotècnica.

En cas que algun aspirant no superi la quinta prova, la psicotècnica, el tribunal cridarà el següent de la llista que hagi superat les proves anteriors per tal que la realitzi. L’aspirant que hagi superat la prova psicotècnica, passarà a realitzar la prova mèdica. En cas que algun dels aspirants no superi dita prova, es cridarà el següent aspirant per odre de puntuació, el qual prèviament haurà d’haver superat la psicotècnica Els professionals als quals s'encarregui la realització de la prova mèdica, entregaran al tribunal un informe de cada un dels aspirants.

9.5 Els aspirants que siguin considerats aptes en la prova mèdica, seran cridats per a la realització de l’entrevista si es creu necessari, i un cop efectuada aquesta seran proposats a l'alcaldia per al seu nomenament com a funcionaris en pràctiques. El nombre d'aspirants proposats no podrà ser superior al de places convocades.

9.6 Els aspirants proposats hauran de presentar a la secretaria de la corporació, en el termini màxim de vint dies, els documents acreditatius de les condicions exigides a la base segona.

Els qui tinguin la condició de funcionaris públics estan exemptes de justificar documentalment els requisits que no requereixin actualització. Únicament hauran de presentar un certificat de l'organisme que custodiï el seu expedient personal i acreditar la seva condició i les altres circumstàncies de les quals no hi hagi constància.

Si dins del termini esmentat, i tret dels casos de força major, els aspirants proposats no presenten la documentació o no reuneixen els requisits exigits, no podran ser nomenats funcionaris en pràctiques i quedaran anul·lades totes les seves actuacions, sens perjudici de la responsabilitat en què puguin haver incorregut per falsedat.

DESENA.-Ampliació de places i Borsa de treball

Si abans del nomenament o resolució de contractació del personal seleccionat es produeixen noves vacants de plantilla, podran ampliar-se les provisions corresponents a favor dels que havent superat les proves hagin obtingut millor puntuació.

En l’ordre de classificació final que resulti del procés selectiu, els/les aspirants que no hagin estat proposats/des per al nomenament o contractació per manca de plaça, malgrat haver superat tot el procés selectiu, passaran a formar part d’una Borsa de Treball del lloc de treball objecte de la convocatòria en la que haguessin participat, per cobrir mitjançant nomenament no permanent o contractació temporal, les necessitats d’ocupació que es poguessin produir a l’Ajuntament de les Borges Blanques.

Els/Les aspirants integrats/des en aquesta Borsa, seran cridats a mesura que es produeixin les necessitats d’ocupació a l’Ajuntament, en funció de l’ordre de puntuació i de l’adequació del perfil professional del/de l’aspirant a la necessitat concreta i al lloc de treball que s’hagi d’atendre. La renúncia de l’aspirant proposat/da comportarà la proposta del/de l’aspirant següent. El termini de vigència de la Borsa de Treball serà d’un any.

ONZENA. CURS ESPECÍFIC I PERÍODE DE PRÀCTIQUES Curs selectiu.

(13)

Consisteix en la superació del Curs de Formació Bàsica que organitza l'Escola de Policia de Catalunya. Queden exempts de fer-lo els i les aspirants que aportin la certificació d'haver-lo superat amb anterioritat.

Durant la seva estada a l’Escola de Policia de Catalunya l’alumnat resta sotmès al Decret 292/1995, de 7 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de règim interior de l’Escola de Policia de Catalunya, sens perjudici de la normativa que els sigui aplicable pel que fa a la seva vinculació administrativa.

La qualificació del Curs de Formació Bàsica serà d’apte o no apte. Els o les aspirants declarats no aptes queden exclosos del procés selectiu.

Període de pràctiques

Un cop superat el Curs de Formació Bàsica, els i les aspirants han de realitzar un període de pràctiques de tres mesos a la policia local de les Borges Blanques.

Per poder iniciar aquest període, els aspirants hauran de presentar a la Secretaria de la Corporació el certificat de validesa per conduir vehicles prioritaris. Si no ho fan així quedaran eliminats del procés selectiu.

El període de pràctiques és obligatori i eliminatori, i la qualificació final serà d’apte o no apte. Els i les aspirants que obtinguin la qualificació de no apte quedaran exclosos del procés selectiu. Per a la qualificació dels o les aspirants el tribunal comptarà amb l’assessorament de, com a mínim, dues persones avaluadores que presentaran una proposta de valoració basada en ítems conductuals predeterminats, bàsicament: els coneixements del treball, les habilitats socials i de comunicació, el compliment de les ordres i la disciplina, la disposició personal vers el treball, la responsabilitat, l'adaptació a l'organització, la iniciativa, la confiança en si mateix, el judici pràctic i l'autocontrol. Durant la realització del Curs de Formació Bàsica a l’Escola de Policia de Catalunya o el període de pràctiques al municipi, o en acabar aquest període, els i les aspirants poden ser sotmesos a totes les proves mèdiques que siguin necessàries per comprovar la seva adequació al quadre d’exclusions mèdiques establert en l’annex III de la convocatòria. Si de les proves practicades es dedueix l’existència d’alguna causa d’exclusió, l’òrgan responsable ha de proposar, d’acord amb la gravetat de la malaltia o el defecte físic, l’exclusió del o la aspirant del procés selectiu i, en aquest cas, correspon a l’òrgan competent per efectuar els nomenaments d’adoptar la resolució procedent, que en cap cas no donarà dret a indemnització.

Durant el curs selectiu i el període de pràctiques, els i les aspirants són nomenats funcionaris en pràctiques i han de percebre les retribucions que per a aquest personal funcionari estableix la normativa vigent.

Els aspirants que hagin superat el període de pràctiques seran proposats a l'alcaldia per a ser nomenats funcionaris de carrera.

DOTZENA. INCIDÈNCIES

El tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i per prendre els acords que calguin per garantir el funcionament correcte del procés selectiu i alterar l’ordre de les proves.

(14)

Contra les resolucions definitives de l’òrgan convocant, els interessats podran interposar recurs potestatiu de reposició davant el president/a de l’entitat en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació o notificació, o directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació o notificació, de conformitat amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, articles 116, 117, i la llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, article 46, respectivament.

Aquestes bases i la convocatòria de l’oposició podran ser impugnades pels qui es considerin interessats legítims mitjançant la interposició del recurs contenciós administratiu davant la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos comptats a partir del dia de la publicació de l’extracte de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, sens perjudici de la possibilitat que els interessats puguin interposar els recursos que considerin convenients per la defensa dels seus interessos.

La puntuació de les seves proves selectives i la llista d’aprovats es publicaran al tauler d’anuncis de l’ens local.

Contra els actes de tràmit del tribunal qualificador que decideixin directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinin la impossibilitat de continuar en el procés selectiu, produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims, les persones interessades podran interposar recurs d’ alçada davant el president/a de l’entitat local, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al tauler d’anuncis de l’ens local.

Contra els actes de tràmit del tribunal no inclosos en el punt anterior, els aspirants, al llarg del procés selectiu, podran formular quantes al·legacions estimin pertinents per a la seva consideració en el moment de fer-se pública la puntuació final del procés selectiu.

CATORZENA.- DRET SUPLETORI

Quant a tot el que no s’hagi previst en aquestes bases, es tindrà en compte el que disposa la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local: el Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel que s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local; el Reglament de funcionaris d’administració local de 30 de maig de 1952; Reial Decret 2223/1984, de 19 de desembre; el Reial Decret 712/1982, de 2 d’abril; el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; el Decret 214/1990 de 30 de juliol, de la Generalitat de Catalunya, pel qual s’aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals; la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya, i la resta de disposicions vigents en la matèria.

ANNEX 1 . Model DECLARACIÓ JURADA DECLARACIO JURADA

(15)

2n. cognom: __________________________________ Nom: __________________________________

DNI: __________________________________

DECLARO:

Primer. Que no he estat inhabilitat/da per exercir les funcions públiques ni separat/da, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració pública.

Segon. Que no concorren en la meva persona, cap de les causes d’incompatibilitat que preveu la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, o en les disposicions concordants de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, ni en el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals.

Tercer.- que en el cas que accedeixi a la plaça em comprometo a portar l’arma reglamentària.

---

I per tal que així consti, signo aquesta declaració jurada Les Borges Blanques ,________________________. Signat

ANNEX 2

TEMARI PER A LES OPOSICIONS D’AGENT DE LA POLICIA LOCAL

1.- LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA: Principis generals. Les llibertats i els drets dels ciutadans. L'organització política i territorial de l'Estat.

2.- L'ESTATUT D'AUTONOMIA DE CATALUNYA: Disposicions generals. La Generalitat, el Parlament i el Consell Executiu. Competències de la Generalitat en matèria de seguretat.

3.- LA LLEI MUNICIPAL I DE RÈGIM LOCAL: L'organització municipal. Competències dels ajuntaments . El personal al servei dels ens locals.

4.- LLEI ORGÀNICA DE FORCES I COSSOS DE SEGURETAT: Concepte, missió i objectius de la policia. Normes bàsiques d'actuació. Els diferents cossos policials a l'Estat espanyol.

5.- LLEI DE LES POLICIES LOCALS: Disposicions generals. Principis d'actuació i funcions. La coordinació de les policies locals i la col·laboració amb els altres cossos policials. Estructura i organització de la policia local. Règim disciplinari.

6.- EL CODI PENAL: Garanties penals i aplicació de la Llei. Concepte de delicte i de falta. Persones responsables. Les penes.

7.- LLEI SOBRE TRÀNSIT, CIRCULACIÓ DE VEHICLES A MOTOR I SEGURETAT VIÀRIA: Normes generals de circulació. Senyalització. Permisos i llicències de conduir. Condicions dels vehicles per poder circular.

8.- LES ORDENANCES I ELS BANS: Concepte. Aprovació. Persones a qui obliguen. Control del seu compliment.

(16)

10.- CONEIXEMENTS GENERALS DE LA CIUTAT. Introducció històrica. Serveis i comunicacions. Característiques socials i culturals. Organització municipal

ANNEX 3

QUADRE D’EXCLUSIONS MÈDIQUES I. ANTROPOMETRIA:

—1 La dinamometria, amb l’estenòmetre de Blok, inferior a les 30 divisions en la mà dominant i a les 25 divisions en la mà no dominant, pel que fa als homes; i inferior a les 25 i 20 divisions, respectivament, en les mans dominant i no dominant, pel que fa a les dones.

—2 La capacitat vital, obtinguda amb l’espiròmetre, inferior als 3,5, litres en els homes, i als 3 litres en les dones.

II. MALALTIES, LESIONS I DEFECTES FÍSICS: 1 Aparell circulatori

1.1 Insuficiència cardíaca en totes les seves possibles manifestacions, independentment de la seva causa.

1.2 Malformacions de cor o de grans vasos. 1.3 Lesions adquirides de cor o de grans vasos. 1.4 Trastorns de la conducció i del ritme cardíac. 1.5 Insuficiència coronària.

1.6 Pericarditis activa o residual. 1.7 Insuficiència arterial perifèrica. 1.8 Insuficiència venosa perifèrica.

1.9 Malformacions arteriovenoses. Shunt i aneurismes arterials. Linfedema. 1.10 Hipertensió arterial. Hipotensió simptomàtica.

2 Aparell respiratori

2.1 Malalties respiratòries amb repercussió permanent o ocasional en la funció respiratòria.

2.2 Malformacions o lesions de les vies respiratòries altes o baixes, parènquima, pulmó, pleures o tòrax.

3 Aparell genitourinari

3.1 Malformacions o lesions del tracte genitourinari. 3.2 Disfuncions urogenitals cròniques.

3.3 Nefropaties de qualsevol etiologia. Insuficiència renal. Hidronefrosi. 3.4 Litiasi del tracte urinari crònica.

3.5, Prolapse genital femení. Endometriosi. 4 Aparell digestiu

4.1 Malformacions o lesions de l’aparell digestiu, inclosos el fetge, les vies biliars, el pàncrees exocrí i les glàndules salivals.

4.2 Disfuncions que comprometin la masticació, la deglució, la digestió o l’excreció. 4.3 Hèrnies i eventracions no tractades o recidivants.

(17)

4.4 Úlcera gastroduodenal.

4.5, Hepatopaties (inclouen alteracions metabòliques).

4.6 Malaltia inflamatòria crònica intestinal i síndrome de mala absorció. 4.7 Pancreopaties cròniques o recidivants.

5 Sistema hematopàtic: hemopaties que a judici del tribunal limitin l’exercici de la funció policial.

6 Aparell locomotor

6.1 Malformacions o lesions que incapacitin, limitin o comprometin el lliure moviment de qualsevol articulació o que puguin disminuir la força i l’agilitat de les extremitats, el tronc o el coll, o la seva repercussió estàtica.

6.2 Qualsevol altre procés de l’aparell locomotor que a judici del tribunal dificulti l’exercici de les funcions policials.

7 Trastorns psiquiàtrics i sistema nerviós

7.1 Qualsevol tipus de psicosi o trastorn afectiu, neuròtic o de personalitat que afecti un adequat comportament social i laboral.

7.2 Retard mental, trastorn del desenvolupament psicològic o trastorn mental orgànic que incapaciti per a les funcions pròpies del lloc al qual aspira.

7.3 Trastorns mentals i del comportament causats per consum de substàncies psicotròpiques.

7.4 Símptomes i/o signes clínics biològics indicadors d’intoxicació exògena (detecció de metabòlits de drogues d’abús en l’orina).

7.5 Epilèpsia i/o antecedents seus. Convulsions sense filiar. 7.6 Malformacions o lesions del sistema nerviós central o perifèric. 7.7 Síndromes vertiginoses de qualsevol etiologia.

7.8 Tremolor. Tics o espasmes. 7.9 Trastorns de la son.

8 Glàndules endocrines

8.1 Malformacions o disfuncions de les glàndules endocrines o mixtes. 8.2 Diabetis mellitus.

9 Infeccions: qualsevol malaltia infectocontagiosa (vírica, bacteriana, micòtica o parasitària).

10 Òrgans dels sentits

10.1 Lesions que puguin donar trastorns de la sensibilitat epicrítica o protopàtica o del funcionalisme neuromotor.

10.2 Agudesa visual monocular sense correcció inferior a 4/10. 10.3 Queratotomia radial.

10.4 Despreniment de retina.

10.5 Estrabisme manifest i no corregit.

10.6 Hemianòpsies o reduccions manifestes del camp visual. 10.7 Discromatòpsies.

10.8 Glaucoma.

10.9 Qualsevol altre procés patològic que, segons el parer dels facultatius que realitzin la prova, dificulti de manera important l’agudesa visual.

10.10 Agudesa auditiva que suposi una pèrdua entre 1.000 i 3.000 Hz a 35 dB o de 4.000 Hz a 45 dB.

(18)

10.11 Malformacions o lesions de l’oïda interna, mitjana o externa, que en comprometin el bon funcionament o en determinin afeccions cròniques.

10.12 Malformacions o lesions dels òrgans de la fonació (llavis, paladar, boca, cordes vocals, etc.) que comprometin la funció fonatòria normal.

10.13 Trastorns en la parla. Quequesa. 11 Pell, fàneres i glàndules exocrines

11.1 Malformacions, tumoracions i lesions de la pell i les fàneres que puguin comprometre la funció policial.

11.2 Cicatrius que per la seva extensió, profunditat o estètica puguin comprometre la funció policial o facilitar la identificació.

11.3 Disfuncions de les glàndules exocrines que comportin compromís per a la funció policial.

11.4 Dermatosis generalitzades. Èczemes o psoriasis.

11.5 Tatuatges que siguin visibles amb la uniformitat reglamentària.

11.6 Altres alteracions dermatològiques que a judici del tribunal limitin o dificultin l’exercici de la funció policial.

12 Altres

12.1 Processos neoplàsics.

12.2 Processos hereditaris amb repercussió permanent sobre funcions orgàniques 12.3 Malalties autoimmunes.

12.4 Diàtesi al·lèrgica.

12.5 Qualsevol afecció, lesió o disfunció que segons el criteri facultatiu pugui comprometre la funció policial.

Enric Mir Pifarré Alcalde

Referencias

Documento similar

que hasta que llegue el tiempo en que su regia planta ; | pise el hispano suelo... que hasta que el

6 Para la pervivencia de la tradición clásica y la mitología en la poesía machadiana, véase: Lasso de la Vega, José, “El mito clásico en la literatura española

Aquesta norma també inclou els requisits per l’apreciació i el tractament dels riscos de seguretat de la informació, seguint els requisits descrits a la Norma

La campaña ha consistido en la revisión del etiquetado e instrucciones de uso de todos los ter- mómetros digitales comunicados, así como de la documentación técnica adicional de

d) que haya «identidad de órgano» (con identidad de Sala y Sección); e) que haya alteridad, es decir, que las sentencias aportadas sean de persona distinta a la recurrente, e) que

La siguiente y última ampliación en la Sala de Millones fue a finales de los años sesenta cuando Carlos III habilitó la sexta plaza para las ciudades con voto en Cortes de

En este trabajo estudiamos la obra poética en español del escritor y profesor argelino Salah Négaoui, a través de la recuperación textual y análisis de Poemas la voz, texto pu-

Las manifestaciones musicales y su organización institucional a lo largo de los siglos XVI al XVIII son aspectos poco conocidos de la cultura alicantina. Analizar el alcance y