PLEC TÈCNIC PER LA GESTIÓ DEL SERVEI D IMPRESSIÓ AMB MODALITAT DE RENTING A L AGÈNCIA DE L HABITATGE DE CATALUNYA

Texto completo

(1)

1

PLEC TÈCNIC PER LA GESTIÓ DEL SERVEI D’IMPRESSIÓ AMB MODALITAT DE RENTING A L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA

1. Introducció

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya (d'ara en endavant Agència), té contractat fins al març de 2018 el servei d’impressió amb un contracte de rènting amb una empresa externa. Aquesta empresa va proporcionar màquines multifuncionals i impressores distribuïdes per tots els centres de l’Agència per tal de garantir el servei d'impressió corporatiu a tots els seus usuaris.

2. Objectiu

Degut a la finalització del contracte de rènting, l'objectiu principal d'aquesta proposta és la licitació d’aquest servei amb la substitució de tots els equips d’impressió per uns de nous d’alta qualitat làser o LED, a través d’un altre contracte de rènting.

Es vol optimitzar tots els recursos destinats a la impressió, escaneig, fax i copia de l’Agència i racionalitzar-ne el seu ús, distribuint l'equipament de manera estratègica.

L'abast compren tots els centres de treball que formen l’Agència: - Carrer Diputació, 92 (Barcelona)

- Carrer Aragó, 244 (Barcelona) - Oficina nova a Barcelona - Arxiu de Castellbisbal - Of. d’Arraona (Sabadell) - Delegació de Tarragona - Delegació de Lleida - Of. de Ripoll

Per assolir aquest objectiu, la proposta va enfocada a substituir l'equipament d’impressió (multifuncionals i impressores) per un que assoleixi les prestacions actuals necessàries i reduir el que actualment s'utilitza.

3. Requeriments Servei Impressió

És important tenir en compte que tots els accessos, serveis i xarxa de comunicacions estan completament controlats pel personal de l’Àrea TIC i Gestió de Projectes de l’Agència.

(2)

2 L’adjudicatari no serà el responsable de la retirada de les màquines contractades actualment.

3.1. Impressió Centralitzada

L'objectiu és no tenir la necessitat de definir cadascuna de les impressores que pugui fer servir cada usuari a tots i cadascun dels ordinadors de l’Agència, sinó que des de qualsevol ordinador, es pugui enviar a imprimir contra una única cua d'impressió genèrica ubicada en el servidor d'impressió.

D'aquesta manera, l'usuari s'oblida a quina impressora ho estarà enviant i només s'haurà de preocupar a quina impressora física de les incloses en el present plec, vol anar a recollir la impressió que ha llençat.

És molt important per la gestió de tot l'entorn, simplificar la instal•lació necessària a cada equip client, tenint en compte que ha de ser completament suportada amb les versions de Windows client que s'utilitzen habitualment: Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, 8 i 10 i iOS.

Ha de ser compatible amb el servidor de gestió de credencials del Directori Actiu i amb entorn Windows virtualitzat.

Cal destacar que l’Agència disposa d'un entorn VMware 6.5. Per tant la solució del servei d'impressió proporcionada, ha d'ésser completament compatible amb aquest entorn tecnològic.

3.2. Control i Gestió Impressió

La majoria d'ordinadors estan afegits al domini de Windows Corporatiu i s'utilitza per accedir-hi un usuari del domini, validant-lo contra el Directori Actiu.

Actualment l’Agència disposa de 569 llicències d’usuaris Papercut com a sistema de control d’accés jerarquitzat, per a poder aplicar de manera centralitzada, diferents polítiques d'impressió per tal de poder fer una gestió més eficient de tots els recursos disponibles (accions en funció de l'usuari que hagi enviat la impressió, en funció del volum enviat i de les característiques de la impressió en general (forçar B/N, color, doble cara, etc.). Per la qual cosa i per a estalviar costos, els equips ofertats hauran de ser compatibles amb aquest software i degut al creixement de personal de l’Agència experimentat duran aquests últims quatre anys, es necessita augmentar aquest número a 650 llicències d’usuaris com a mínim.

També cal garantir d'alguna manera la impressió des dels equips que no estiguin afegits al Domini i per tant no estiguin autenticats amb un usuari vàlid del Directori Actiu. En aquest cas, no és imprescindible obligatòriament haver de mantenir tots els requeriments de control i gestió eficient de totes les impressions, però sí un mínim de registre sobre les impressions realitzades.

(3)

3 Tot i que es valorarà positivament que la solució proporcionada permeti exactament el mateix control en aquests casos.

És important poder treure un reporting periòdicament de les impressions realitzades per usuari/departament amb l'objectiu de poder portar a terme un repartiment acurat dels costos d'impressió.

- El servei d’accounting haurà de permetre el registre de l’activitat del servidor d’impressió de tots els equips d’impressió

- La solució haurà de disposar d’una eina d’auditoria d’accés via web amb control d’accés i amb funcions de visualització i exportació d’informes en PDF o Excel

- El sistema haurà de disposar entre d’altres dels següents informes:

o Registre d’activitat d’impressió pel nº de sèrie de l’equip, no adreça IP, per a poder controlar les copies que fa cada màquina, independentment de la IP a la que estigui connectada.

o Registre d’activitat per nom i característiques del document (una cara, dúplex, B/N, color)

o Registre d’activitat per usuaris o grups

o Registre d’activitat e imputació per centres de cost o Registre per transacció (impressió, escaneig i copia) Però el llistat principal haurà de ser un que reporti la següent informació:

o Número de sèrie de la màquina

o Ubicació (planta del edifici en la que està) o Número de copies simples i doble cara o Número d’impressions simples i doble cara o Blanc i negre / color

o Número d’escanejos

3.3. Impressió Segura amb Mobilitat

Tots els usuaris de l'Agència han de poder enviar a imprimir còmodament els seus treballs i anar-los a recollir en el lloc que els hi sigui més fàcil i pràctic, sense preocupar-se de res més. Les comunicacions hauran de ser encriptades.

La impressió només sortirà de mode segur, quan l'usuari que ha enviat a imprimir un o varis treballs vagi al davant d'un dels equips disponibles i validi amb la seva targeta d’identificació o el seu PIN i en sol•liciti la impressió.

(4)

4 Això minimitza els problemes d'impressió per l'usuari final quan un equip s'espatlla o hi hagi alguna altra persona imprimint, ja que senzillament ha de desplaçar-se fins a un altre dels punts d'impressió disponibles. També garanteix que no s'imprimeix cap document confidencial, sense la presencia de l'usuari, ni tampoc es treuen impressions que finalment ningú va a recollir a la impressora amb el corresponent estalvi de paper i cost d'impressió.

És necessari que les impressores a color siguin compatibles amb dispositius IOS i puguin imprimir via WiFi.

3.4. Targeta Accés

A l’Agència, tots els empleats disposen d'una targeta d'accés a les instal•lacions. Aquesta tarja, utilitza una tecnologia RFID per tal de donar accés a les diferents ubicacions de l'edifici. Concretament la tecnologia RFID utilitzada és la MIFARE.

Tots els equips que s'instal•lin a l'Agència, cal que incorporin la possibilitat d'autenticació a través de la tarja RFID de l'usuari, per tal de simplificar i agilitzar el procés de validació quan l'usuari estigui davant de l'equip per imprimir els treballs que hagi enviat amb anterioritat. És important simplificar al màxim possible el desplegament de la solució i disposar d'un mecanisme àgil i semi-automàtic per associar la tarja RFID a l'usuari de Directori Actiu la primera vegada que s'utilitza i a partir d'aquell moment amb la tarja RFID sigui suficient per sol•licitar la impressió dels treballs enviats. També cal disposar de mecanismes per canviar l'associació de la tarja RFID d'usuari en cas de que aquestes es reaprofitin per noves persones de la companyia.

Sempre s'ha de mantenir la possibilitat d'autenticar-se amb un PIN de l'usuari, per si algun dia algú s'oblida la tarja d'accés. En el cas de que la tarja s'extraviï i se’n proporcioni una altra, l'entorn haurà de permetre el registre i associació de manera àgil i semi-automàtica de la nova tarja RFID a l'usuari en qüestió.

Tots els equips estaran completament bloquejats i només podran rebre FAX sense que ningú porti a terme cap acció. Per la resta de funcionalitats: impressió, copia, escaneig, enviament de FAX o qualsevol altre que puguin incorporar, caldrà habilitar prèviament l'accés a l'equip identificant-se amb la tarja RFID o amb el PIN associat.

3.5. Control i Gestió Consumibles

És important que des de l’Àrea TIC i Gestió de Projectes de l’Agència, es pugui disposar d'un control en remot dels equips, per conèixer fàcilment l'estat dels consumibles i del propi equip. La solució aportada haurà de ser el més unificada possible per tal de gestionar la tasca als tècnics i simplificar-ne la seva revisió diària.

(5)

5 En cas d’avaria o falta d’algun consumible d’una màquina determinada, aquesta ha d’informar automàticament al servei tècnic de l’empresa adjudicatària i al CSU (Centre de suport a l’usuari de l’Agència) mitjançant l’enviament d’una alarma via correu electrònic o algun altre mètode. Serà necessari tenir a tots els centres de treball de l’Agència un estoc d’un 20% dels consumibles necessaris per a donar servei a les màquines de cada centre per si el recanvi no arriba a temps i per a que la màquina no s’aturi.

3.6. Resum Necessitats

En aquest apartat es mostra els equips requerits en el present plec: - Carrer Diputació, 92 (Barcelona):

o 4 impressores a color de 25 ppm com a mínim i compatibles amb dispositius IOS per imprimir via wifi.

o 2 impressores blanc/negre de 35 ppm com a mínim o 25 multifuncionals color de 30 ppm com a mínim

 6 multifuncionals amb funció de fax  5 multifuncionals amb funció de grapat o 2 multifuncionals color de 45 ppm com a mínim - Carrer Aragó, 244 (Barcelona):

o 1 impressora blanc/negre de 35 ppm com a mínim o 8 multifuncionals color de 30 ppm com a mínim

 1 multifuncional amb funció de fax i grapat - Oficina nova a Barcelona:

o 1 multifuncional color de 30 ppm com a mínim o 1 multifuncional color de 30 ppm com a mínim

 Multifuncional amb funció de fax - Arxiu de Castellbisbal:

o 1 multifuncional color de 30 ppm com a mínim - Of. d’Arraona (Sabadell):

o 1 multifuncional color de 30 ppm com a mínim - Delegació de Tarragona:

o 3 multifuncionals color de 30 ppm com a mínim  1 multifuncional amb funció de fax i grapat - Delegació de Lleida:

o 1 impressora blanc/negre de 35 ppm com a mínim o 3 multifuncionals color de 30 ppm com a mínim

(6)

6 - Of. de Ripoll:

o 1 multifuncional color de 30 ppm com a mínim

3.7 Requeriments Tècnics Detallats

A continuació es detallen els requeriments tècnics obligatoris i mínims que han d'acomplir tots els equips multifuncionals requerits en el present plec:

Nº MÀQUINA COLOR 25 ppm B/N 35 ppm MÍNIM 30 ppm MÍNIM 45 ppm FAX GRAPAR

1 X X X 2 X 3 X 4 X X 5 X 6 X X X 7 X 8 X 9 X PL.0 (SAC) 10 X 11 X 12 X 13 X 14 X 15 X 16 X 17 X 18 X X X 19 X 20 X 21 X 22 X X X 23 X 24 X 25 X 26 X 27 X 28 X X X 29 X 30 X 31 X 32 X 33 X 34 X 35 X 36 X 37 X 38 X X 39 X 40 X 41 X X X 42 X 43 X 44 X 45 X X X 46 X 47 X 48 X 49 X X X 50 X 51 X 52 X 53 X 54 X ARRAHONA CASTELLBISBAL RIPOLL PL.7 PL.8 DIPUTACIO PL.3 PL.4 PL.5 PL.6 PL.2

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLOR

TARRAGONA NOVA OFICINA PL.1 PL.2 LLEIDA ARAGO PL.0 PL.2 PL.3

(7)

7 Imprimir en qualsevol ordinador de la casa

Polítiques d'impressió (doble cara, forçar b/n…) Directori Actiu

81 llicències d'usuari més del software de control Papercut Llistat configurable amb el registre d'activitat de les màquines Comunicació encriptada dels treballs a la impressora/multifuncional Sobreescriurà al disc durs de la MTF

Impressió per PIN o targeta identificativa en multifuncionals Impressió per PIN o targeta identificativa en impressores

Temps de vida limitat dels documents emmagatzemats al servidor, si no els esborrarà Targeta d'accés Targeta RFID (Mifare)

Tòner nou i original del fabricant

Comunicació al proveïdor i TIC de falta de tòner automàtica Comunicació al proveïdor i TIC de incidència automàtica Sistema que autoritza/denega l'ús del color, impressió a una cara Notificacions amb missatges als usuaris en base a les polítiques d'impressió Els equips hauran d'informar en cas d'autenticació errònia

Avisar a l'usuari dels treballs pendents per la seva alliberació o eliminació Connectivitat USB, Xarxa 100/1000 base TX, IPv4 i IPv6

Equips nous d'última generació i vigents a catàleg Impressió làser o LED

Resolució d'impressió de 1200ppp

Impressió a doble cara per tots els formats suportats Drivers en català

Windows 2000 i 2003, XP, Vista, Windows 7, 8 i 10, R2 Server, 2008 R2 Server, MAC OS X, Linux, Novell Netware, HP-UX, SCO OpenServer, IBM AIX, UNIX, SAP R/3 Linux (Ubuntu/RedHat), IBM Iseries

SNMP v2, integració LDAP v3, integració Windows Active Directory 2003,2008 i 2012 R2 Llenguatge d'impressió PCL5, caràcters en espanyol i català, i PostScript 3

Control equip fora del Domini Compatibilitat VMWARE

Fitxes tècniques de les màquines en català i castellà Fitxes tècniques dels consumibles en català i castellà

Gestió remota via web, enviament alertes a través de correu electrònic

Característiques específiques de les impressores:

Mida impressores color i blanc/negre al voltant de 500x550x450 1 x safata de 500 fulls de 80gr/m2

Característiques específiques de les multifuncionals:

Mida multifuniconal al voltant de 600x700x1200 2 x safates de 550 fulls de 80gr/m2

Més de 2GB de RAM i Disc dur intern superior a 250GB

Alimentador automàtic de fulls, suport a doble cara, b/n per defecte, opció a color i impressió de documents en A4/A3

Amb finisher i opció de fax i grapar, alguns equips requereixen de Fax analògic Màquina virtual java v12 en endavant o similar, J2ME i Smart SDK per al panell Android Pantalla tàctil de més de 9", en català, personalitzable, navegador web, Wireless Direct i navegació com els smartphones i tablets (tocar, desplaçar, etc)

Escaneig a color i doble cara

Escaneig a : fitxer, carpeta compartida, correu electrònic, URL Aplicacions gratuïtes, actuals i durant la vigència del contracte Configuració per defecte b/n (el color ho haurà de demanar cada cop) Equips multifunció amb taula o suport

Impressores color amb wifi (compatible amb Apple)

Desplegament Desplegament, instal·lació i configuració de l'equipament per l'adjudicatari (màx. 1 mes) formació als tècnics dels equips i el software

Formació als usuaris

Manteniment dels equips inclòs Tòner i consumibles inclòsos Reparacions incloses

Temps de resolució d'incidències (màxim 8 hores laborables) Temps de substitució de tòner (màxim 8 hores laborables) 20% d'estoc permanent de tòner

Substitució dels equips amb incidències reiterades

Els equips i l'empresa han de tenir totes les certificacions especificades Retirada d'equips un cop finalitzi el contracte

Reciclatge de consumibles en oficines (exceptuant Diputació, 92) Impressores color mínim 25ppm A4

Impressores b/n mínim 35 ppm A4 Multifuncionals color mínim 30ppm A4/A3 Multifuncionals color mínim 45ppm A4/A3 Sostenibilitat i Medi Ambient

Referències de les màquines Funcionalitats

Requeriments tècnics detallats

Necessitats diverses

Formació

Manteniment equipament Impressió centralitzada

Control i gestió d'impressió

Impressió segura amb mobilitat

Control i gestió de consumibles

(8)

8 - La màquina virtual Java v12 o similar es necessita perquè l’aplicació corporativa de l’Agència envia peticions de documents a escanejar al personal de l’Arxiu de l’Agència, indicant el tipus de document i una referència en concret (identificació interna de l’habitatge...). Aquestes peticions han de ser processades pel programari instal·lat a la multifuncional. Un cop escanejada la informació la multifuncional retorna un arxiu escanejat a l’aplicació corporativa

Exemple:

XX/XXXXXX-XXXX-XXX Contracte de lloguer

XX/XXXXXX-XXXX-XXX Escriptura de compravenda ...

El personal de l’Arxiu escaneja el document (1 o més pàgines), prèvia selecció d’una referència, i l’aplicació corporativa recupera el document escanejat.

L’empresa licitadora adjudicatària del servei haurà d’oferir aquesta funcionalitat.

- Totes les impressores seran A4 i les multifuncionals A4/A3.

- L’única multifuncional que és obligatori que tingui finisher extern per grapar, fax i impressió de fullets és la de 3a planta de l’oficina del carrer Diputació, 92. La resta de multifuncionals amb la funció de fax i grapat poden tenir el finisher intern.

- Tots els equips proporcionats per l'empresa adjudicatària, hauran de ser nous d’última generació i vigents en catàleg. Hauran d'arribar amb tots els seus embalatges i precintes de fàbrica. No poden procedir de línies de reconstrucció, remanufacturació, demostració o qualsevol altre entorn que pugui suposar que la màquina ha estat usada d’alguna manera.

4. Necessitats Diverses

4.1. Configuració per Defecte

Tots els equips inclosos en el present plec, han d'estar configurats per defecte de tal manera que les impressions i copies es portin a terme en blanc i negre.

(9)

9 També caldrà disposar de la configuració necessària en el moment d'instal•lació del driver d'impressió als equips clients, per tal de que es configuri per defecte en blanc i negre. Cada cop que l'usuari vulgui imprimir o copiar en color, ho haurà de demanar específicament. És important que l'usuari no pugui configurar per defecte el color i que cada cop que ho vulgui ho hagi de canviar de manera expressa.

4.2. Enviament i Recepció FAX

Caldrà proporcionar una manera còmode i pràctica d’enviar FAX als usuaris des del seu propi lloc de treball, per totes aquelles ubicacions que no disposin d’un equip amb FAX a prop.

4.3. Suports Equips de Multifunció

Cal que tots els equips multifunció disposin del suport necessari per anar directament a terra.

4.4. Préstec equip

Un cop a l’any es necessitarà el préstec d’una multifuncional per una fira a Barcelona ciutat durant 5 dies. Haurà d’incloure els trasllats de la màquina, la instal·lació i configuració.

5. Desplegament, Instal•lació i Configuració Equipament

Serà responsabilitat de l'empresa adjudicatària el desplegament, instal•lació i configuració de tots els equips a tots els centres de treball.

L'empresa adjudicatària haurà de presentar un pla detallat d'implantació, presentant un cronograma detallat amb fites, tasques, recursos i responsables; el que permeti a l’Agència assolir els objectius i millores previstes amb una previsió de com a màxim un mes després de l’adjudicació del contracte. Per això l'adjudicatari assignarà un responsable de gestió del projecte d'implantació, així com tots els recursos necessaris per garantir que el procés d'implantació s'executi minimitzant l'impacte dels processos de negoci pels usuaris de l’Agència.

6. Formació

Caldrà dur a terme una formació bàsica de les funcionalitats de tots els equips als tècnics i operadors de sistemes per conèixer i poder mantenir el programari de control i gestió instal•lat al servidor d'impressió ubicat a l'Agència. L'objectiu és ser completament autònoms en el manteniment i gestió del programari i per poder-lo actualitzar periòdicament.

També s’haurà de fer la formació a tots els usuaris de l’Agència per a que sàpiguen totes les avantatges i possibilitats que tindran els equips d’impressió (aproximadament 650 usuaris).

(10)

10 En la finalització del contracte l’adjudicatari haurà de proporcionar una adequada fase de traspàs de coneixement al nou adjudicatari en cas de que no coincideixi amb l'adjudicatari actual (entre 15 i 30 dies).

7. Manteniment Equipament

Queda inclòs en el present plec el manteniment complert dels equips proporcionats, tant a nivell de consumibles, com en cas d'avaria.

El temps màxim de resposta i de resolució de les incidències, tant en la reposició de consumibles com en cas d'avaria, haurà de ser de 8 hores laborables (tenint en compte que l’horari laboral de l’Agència és de 7’30 h. a 15 h.).

Els equips que tinguin mal funcionament reiteratiu i que es considerin irreparables, per tal de garantir un correcte funcionament i servei a l'usuari final, s’hauran de substituir en un període de 4 dies per altres d'igual o superiors prestacions.

8. Sostenibilitat Medi ambiental

Cal que els equips d’impressió proporcionats tinguin les certificacions següents: - Energy Star / Eco Label,

- Declaration Of Conformity - TÜV Certificate

- Complir amb la Directiva sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics. - Restricció de substàncies perilloses (RoHS).

- Registre, avaluació, autorització i restricció de substàncies i preparats químics (REACH).

- Certificacions de l’empresa.

- Certificació pel BSI (British Standard Institution) de la metodologia d’optimització de la sostenibilitat (SOP).

Han de ser el màxim de respectuosos amb el medi ambient, minimitzant les emissions nocives i aportant les millors solucions pel reciclatge de consumibles i altres complements:

- Estalvi d’energia, tòner i paper durant l’ús diari - Funcions d’escaneig i dúplex, etc.

- Els valors TEC hauran de ser inferiors als següents valors: o Impressora: 2,20 Kwh/setmana

o Multifuncional mínim 30 ppm: 1,60 Kwh/setmana o Multifuncional mínim 45 ppm: 2,55 Kwh/setmana

(11)

11 Descripció i especificacions dels equips que ajudin, millorin i complementin els elements de sostenibilitat medi ambiental.

Es valoraran les següents característiques tècniques als equips: - Que els valors TEC siguin els més baixos possibles. - La velocitat d'impressió del primer full sigui la més baixa. - El consum energètic en repòs sigui el menor possible.

S’hauran d’aportar les fitxes tècniques de les màquines i dels consumibles (composició) en català i en el seu defecte en castellà.

9. Volums Impressió

El consum mig aproximat que ha hagut d'impressions anuals a l’actual contracte és el següent: - Impressió anual B/N: 3.357.502 pàgines

- Impressió anual Color: 932.330 pàgines

10. Durada del contracte

La durada del contracte serà de 4 anys des de la data d’adjudicació.

El desplegament de les màquines indicat a l'apartat 6 d'aquest mateix plec, ha de finalitzar abans de la data d'inici de la prestació del servei (de 15 a 30 dies), per tal de garantir que estan tots els equips disponibles i perfectament operatius per donar el servei requerit als usuaris finals de l’Agència.

11. Import del contracte. Oferta econòmica

Tots els costos d'impressió (ppp) fins arribar al 80% del volum estimat de copies anuals, han de quedar completament inclosos en el present plec, dins de l'import anual fixat. Aquests costos d’impressió inclouran el lloguer de l'equipament, manteniment del mateix, subministrament de consumibles i la previsió d'impressió mensual tant de B/N com de Color.

Al final de cada trimestre es farà una regularització de l’excés de les pàgines impreses en color i B/N (20 % restant). En el cas de no haver arribat als mínims trimestrals fixats, es traspassaran els volums d'impressió disponibles als trimestres posteriors.

Les empreses que superin l'import màxim de licitació restaran excloses del procés d'adjudicació.

(12)

12 Tots els imports fixats per la impressió en B/N i Color, tindran validesa durant tota la prestació del servei sense poder augmentar per cap motiu.

A la finalització del contracte, es procedirà a la liquidació del mateix, tal com estableix l’article 222.4 de la Llei 3/2011 de 14 de novembre per el que s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes de Sector Públic. En cas que la liquidació sigui positiva a favor de l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya, el proveïdor haurà d’abonar el disponible romanent a favor de la citada entitat.

12. Oferta tècnica

S’haurà d’indicar marca i model de tots els equips presentats. Detall de les característiques tècniques dels equipaments oferts, especificant descripcions, tecnologia i qualitats.

L’oferta tècnica amb les característiques del servei ofert, haurà de seguir el quadre dels requeriments tècnics obligatoris, indicant a quina pàgina de l’oferta està especificat el que es demana.

(13)

13

PÀGINA

Imprimir en qualsevol ordinador de la casa Polítiques d'impressió (doble cara, forçar b/n…) Directori Actiu

81 llicències d'usuari més del software de control Papercut Llistat configurable amb el registre d'activitat de les màquines Comunicació encriptada dels treballs a la impressora/multifuncional Sobreescriurà al disc durs de la MTF

Impressió per PIN o targeta identificativa en multifuncionals Impressió per PIN o targeta identificativa en impressores

Temps de vida dels documents emmagatzemats al servidor, si no els esborrarà Targeta d'accés Targeta RFID (Mifare)

Tòner nou i original del fabricant

Comunicació al proveïdor i TIC de falta de tòner automàtica Comunicació al proveïdor i TIC de incidència automàtica Sistema que autoritza/denega l'ús del color, impressió a una cara Notificacions amb missatges als usuaris en base a les polítiques d'impressió Els equips hauran d'informar en cas d'autenticació errònia

Avisar a l'usuari dels treballs pendents per la seva alliberació o eliminació Connectivitat USB, Xarxa 100/1000 base TX, IPv4 i IPv6

Equips nous d'última generació i vigents a catàleg Impressió làser o LED

Resolució d'impressió de 1200ppp

Impressió a doble cara per tots els formats suportats Drivers en català

Windows 2000 i 2003, XP, Vista, Windows 7, 8 i 10, R2 Server, 2008 R2 Server, MAC OS X, Linux, Novell Netware, HP-UX, SCO OpenServer, IBM AIX, UNIX, SAP R/3 Linux (Ubuntu/RedHat), IBM Iseries

SNMP v2, integració LDAP v3, integració Windows Active Directory 2003,2008 i 2012 R2 Llenguatge d'impressió PCL5, caràcters en espanyol i català, i PostScript 3

Control equip fora del Domini Compatibilitat VMWARE

Fitxes tècniques de les màquines en català i castellà Fitxes tècniques dels consumibles en català i castellà

Gestió remota via web, enviament alertes a través de correu electrònic

Característiques específiques de les impressores:

Mida impressores color i blanc/negre al voltant de 500x550x450 1 x safata de 500 fulls de 80gr/m2

Característiques específiques de les multifuncionals:

Mida multifuniconal al voltant de 600x700x1200 2 x safates de 550 fulls de 80gr/m2

Més de 2GB de RAM i Disc dur intern superior a 250GB

Alimentador automàtic de fulls, suport a doble cara, b/n per defecte, opció a color i impressió de documents en A4/A3

Amb finisher i opció de fax i grapar, alguns equips requereixen de Fax analògic Màquina virtual java v12 en endavant o similar, J2ME i Smart SDK per al panell Android Pantalla tàctil de més de 9", en català, personalitzable, navegador web, Wireless Direct i navegació com els smartphones i tablets (tocar, desplaçar, etc)

Escaneig a color i doble cara

Escaneig a : fitxer, carpeta compartida, correu electrònic, URL Aplicacions gratuïtes, actuals i durant la vigència del contracte Configuració per defecte b/n (el color ho haurà de demanar cada cop) Equips multifunció amb taula o suport

Impressores color amb wifi (compatible amb Apple)

Desplegament Desplegament, instal·lació i configuració de l'equipament per l'adjudicatari (màx. 1 mes) formació als tècnics dels equips i el software

Formació als usuaris

Manteniment dels equips inclòs Consum de tòner inclòs Reparacions incloses

Temps de resolució d'incidències (màxim 8 hores laborables) Temps de substitució de tòner (màxim 8 hores laborables) 20% d'estoc permanent de tòner

Substitució dels equips amb incidències reiterades

Els equips i l'empresa han de tenir totes les certificacions especificades Retirada d'equips un cop finalitzi el contracte

Reciclatge de consumibles en oficines (exceptuant Diputació, 92) Impressores color mínim 25ppm A4

Impressores b/n mínim 35 ppm A4 Multifuncionals color mínim 30ppm A4/A3 Multifuncionals color mínim 45ppm A4/A3

REQUERIMENTS TÈCNICS OBLIGATORIS

Impressió centralitzada

Control i gestió d'impressió

Impressió segura amb mobilitat

Control i gestió de consumibles

Sostenibilitat i Medi Ambient

Referències de les màquines Funcionalitats

Requeriments tècnics detallats

Necessitats diverses

Formació

(14)

14

13.- Pressupost de licitació

L’import total del contracte inclourà una part fixe i una part variable (excessos) per la qual es farà una reserva que es podrà consumir o no i la qual es valorarà segons el preu per còpia més econòmic.

Per tant a l'oferta econòmica hi haurà de constar com elements principals i obligatoris els següents:

- PART FIXE: 443.792 € (9.245,66 € MENSUALS)

Aquest import inclourà:

o Arrendament de 54 equips a 48 mesos

o Servei de manteniment, reparacions i consumibles o Còpies estimades incloses (80%):

 10.744.005 pàgines en blanc i negre  2.983.456 pàgines en color

o Solució gestió i control sobre totes les màquines (Software, targetes de control i lectors)

o Direcció del projecte

o Instal·lació, pla de formació i pla de comunicació o Gestió remota d’incidències

- PART VARIABLE: 36.000 €

Aquesta part inclourà el 20% restant de les copies estimades:  2.686.001 pàgines en blanc i negre  745.864 pàgines en color

Aquestes copies es consideren excés i l’import es podrà consumir o no. El que es valorarà serà: o Preu per impressió B/N

o Preu per impressió color

La manca d'algun d'aquests elements obligatoris, podrà suposar la no avaluació de l'oferta.

14. Criteris de valoració d’ofertes

Es descriu, a continuació, els criteris de valoració, segons una puntuació màxima de 100 punts a repartir de la següent manera:

(15)

15 1. Criteris de valoració sotmesos a judici de valor: 30 punts (per la proposta del servei). 2. Criteris de valoració automàtica: 70 punts.

Criteris de valoració sotmesos a judici de valor

Les empreses licitadores han d'adjuntar la documentació següent, als efectes d'aplicació dels criteris d'adjudicació de caràcter subjectiu derivats d’un judici de valor:

- Proposta de servei:

o Direcció de projecte: equip multidisciplinari que garantirà l’òptima execució del procés d’implantació del nou servei. S’ocuparà de tots els aspectes operacionals durant la instal·lació i de la formació a tots els tècnics i usuaris durant la durada del contracte.

o Pla d’instal·lació: Proposta de pla de desplegament dels equips. o Servei d’atenció a l’usuari:

 Aplicació proposada per a les funcionalitats de la gestió i control dels consumibles i de detecció/avis d'avaries.

 Descripció del suport tècnic i tipus de manteniment proposat, i d'altres elements (atenció telefònica personalitzada, comunicació d’incidències o necessitats de tòner a través de la web d’una manera àgil) que facin més operatiu el suport tècnic.

S’haurà d’utilitzar la taula següent per indicar a quina pàgina de l’oferta està aquesta informació:

CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR 30 punts

Direcció de projecte i formació durant la durada del contracte 0 a 13

Pla d'instal·lació 0 a 8

Servei d’atenció a l’usuari 0 a 9

CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICA 70 punts

Preu fixe ofertat 0 a 35

Preu d'excessos color ofertat 0 a 12 Preu d'excessos b/n ofertat 0 a 3 Els valors TEC siguin el més baixos possibles 0 a 2 La velocitat d'impressió del primer full sigui la més baixa 0 a 2 El consum energètic en repós sigui el menor possible 0 a 2 La major capacitat d'impressió de les màquines ofertades (ppm) 0 a 4 Bossa d'hores d'un tècnic de suport durant la durada contracte 0 a 5 Nº de llicéncies d'usuaris Papercut de més sense cost 0 a 5

Proposta econòmica

Detall de proposta tècnica Proposta de servei

Millores i elements de valor afegit

(16)

16

Criteris de valoració automàtica

Es farà la valoració en base als següents criteris:

 Preu fixe ofertat es valora fins a 35 punts mitjançant el següent: 1. El preu més baix n’obtindrà la màxima puntuació, o sigui 35 punts.

2. La puntuació de les següents ofertes serà inversament proporcional al preu més baix i en relació als 35 punts que li pertoquen.

Puntuació = (Import més baix / Import ofertat) * 35

 Preu d’excessos color ofertat es valora fins a 12 punts mitjançant el següent: 1. El preu més baix n’obtindrà la màxima puntuació, o sigui 12 punts.

2. La puntuació de les següents ofertes serà inversament proporcional al preu més baix i en relació als 12 punts que li pertoquen.

Puntuació = (Import més baix / Import ofertat) * 12

 Preu d’excessos blanc/negre ofertat es valora fins a 3 punts mitjançant el següent: 1. El preu més baix n’obtindrà la màxima puntuació, o sigui 3 punts.

2. La puntuació de les següents ofertes serà inversament proporcional al preu més baix i en relació als 3 punts que li pertoquen.

Puntuació = (Import més baix / Import ofertat) * 3 Altres criteris de valoració automàtica:

- Característiques tècniques del maquinari fins a 10 punts

o Valors TEC es valora com a màxim fins a 2 punts, mitjançant la següent fórmula: 2 x valor TEC més baix

Puntuació de cada oferta =

Valor TEC que es puntua

o Velocitat impressió primer full es valora com a màxim fins a 2 punts, mitjançant la següent fórmula:

VALORACIÓ TÈCNICA PÀGINA

Direcció de projecte i formació durant la durada del contracte Pla d'instal·lació

Servei d’atenció a l’usuari

Proposta de servei

Preu fixe ofertat 0 a 35

Preu d'excessos color ofertat 0 a 12 Preu d'excessos b/n ofertat 0 a 3

(17)

17 2 x velocitat d’impressió més baix

Puntuació de cada oferta =

Velocitat d’impressió que es puntua

o Consum energètic en repòs es valora com a màxim fins a 2 punts, mitjançant la següent fórmula:

2 x consum energètic més baix Puntuació de cada oferta =

Consum energètic que es puntua

o Capacitat d'impressió de les màquines ofertades (ppm) es valora com a màxim fins a 4 punts la capacitat d’impressió superior a la requerida, mitjançant la següent fórmula:

4 x major núm. ppm ofertades Puntuació de cada oferta =

Núm. ppm que es puntua

- Millores i elements de valor afegits fins a 10 punts

o Bossa d’hores de suport de tècnics especialitzats en el software Papercut, en configuració d’equips, etc. durant la durada del contracte es valora com a màxim fins a 5 punts, mitjançant la següent fórmula:

5 x major núm. hores ofertades Puntuació de cada oferta =

Núm. hores que es puntua

o A part de les 650 llicències obligatòries, número de llicències Papercut de més sense cost, es valora com a màxim fins a 5 punts, mitjançant la següent fórmula:

5 x major núm. llicències ofertades

Puntuació de cada oferta =

(18)

18 Barcelona, 17 de novembre de 2017

CPISR-1 Lali

Junyent

Carrasco

Firmado digitalmente por CPISR-1 Lali Junyent Carrasco Fecha: 2017.12.11 16:05:21 +01'00'

CPISR-1 C

Xavier Roig

Zabaleta

Signat digitalment per CPISR-1 C Xavier Roig Zabaleta Data: 2017.12.11 17:35:33 +01'00'

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :