BASES PER A L ADJUDICACIÓ DE TRES HABITATGES DE PROMOCIÓ PÚBLICA MUNICIPAL A L ILLA 2 DEL MAS LLUÍ

11  Descargar (0)

Texto completo

(1)

Crta. Reial, 106 edifici Walden 7 locals 6-7 08960 – Sant Just Desvern

Telèfon 93 470 79 30 Fax 93 371 89 52 c/e: info@promunsa.cat

1

BASES PER A L’ADJUDICACIÓ DE TRES HABITATGES

DE PROMOCIÓ PÚBLICA MUNICIPAL A L’ILLA 2 DEL MAS LLUÍ

1. OBJECTE

És objecte d'aquestes bases l’adjudicació de tres habitatges de promoció pública municipal amb aparcament i traster a Sant Just Desvern. Estan ubicats al carrer Carolina Catasús 4, baixos 1a; Carolina Catasús 6, baixos 1a i Cinta Amigó 3, 1er-1a.

En el cas dels dos habitatges situats al carrer Carolina Catasús, la venda és sobre plano i es podrà decidir entre les diferents distribucions adjuntes en l’ANNEX 1, la previsió d’entrega és de tres mesos des de la signatura del contracte de compravenda. L’habitatge del carrer Cinta Amigó és d’entrega immediata i s’adjunta plànol de distribució en l’ANNEX 2.

L’adjudicació dels habitatges obliga de manera vinculant a l’adquisició d’una plaça d’aparcament i d’un traster.

2. PREU DE VENDA

El preu aplicat a aquestes vivendes és : 1846 € / m2 útil.

Les característiques i els preus dels habitatges es detalla en la taula següent:

CARACTERÍSTIQUES Superfície en m2

Vivenda Aparcament Traster

1 Carolina Catasús 4, baixos 1a 90 25,00 3,90

2 Carolina Catasús 6, baixos 1a 90 25,00 4,92

3 Cinta Amigó 3, 1er-1a 102,85 25,00 7,63

PREUS (euros)

Vivenda Aparcament Traster Preu IVA 10% TOTAL

1 166.140,00 20.000,00 3.120,00 189.260,00 18.926,00 208.186,00 2 166.140,00 20.000,00 3.936,00 190.076,00 19.007,60 209.083,60 3 189.861,10 20.000,00 6.104,00 215.965,10 21.596,51 237.561,61

(2)

3. REQUISITS PER ACCEDIR ALS HABITATGES

En primer lloc tindran preferència a efectes del sorteig (veure punt 6 d’aquestes bases) les persones concursants amb residència o treball a Sant Just Desvern que acompleixin amb tots els requisits que es relacionen en aquest punt 3 i al menys una de les següents condicions :

1. Residir o haver residit a Sant Just Desvern durant un mínim de 3 anys de forma continuada, acreditat per empadronament de forma efectiva i comprovable.

2. Treballar actualment a Sant Just Desvern, de forma continuada des de fa 5

anys Per aquests efectes, s’ha d’entendre tenir el centre laboral fix a Sant

Just Desvern.

Malgrat aquesta preferència, podran accedir a un habitatge totes aquelles persones que compleixin amb els següents requisits :

a) Membres de la unitat familiar

A tots els efectes del concurs es considera com unitat familiar el conjunt de persones que hagin d’ocupar l’habitatge al qual opta la persona sol·licitant. Els membres d’una mateixa unitat familiar només podran optar a un habitatge.

b) Propietat

Les persones sol·licitants i membres de la unitat familiar que opten a un d’aquests habitatges no poden ser titulars de ple domini o d’un dret real d’ús o gaudi sobre algun altre habitatge protegit.

Cas de ser titular d’algun habitatge lliure cal veure les excepcions a aquest apartat determinades pel Pla de l’Habitatge vigent (consultar amb PROMUNSA).

c) Edat

La persona sol·licitant ha de ser major d’edat.

d) Tributs

Estar al dia en el pagament dels tributs i/o qualsevol altre deute municipal, tant de Sant Just Desvern com del municipi on resideixen actualment.

e) Ingressos econòmics

Els ingressos de la unitat familiar que opti a l’habitatge no poden superar 6,08 vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (I.R.S.C.), amb relació a l’exercici de 2014 :

(3)

Crta. Reial, 106 edifici Walden 7 locals 6-7 08960 – Sant Just Desvern

Telèfon 93 470 79 30 Fax 93 371 89 52 c/e: info@promunsa.cat

3

1 membre 2 membres 3 membres 4 membres

ZONA A 64.611,24 66.609,52 69.474,45 69.721,85

* Valors vàlids fins al 30 de juny de 2015

Els/les sol·licitants hauran d’acreditar uns ingressos mínims, provinents del

rendiment del treball d’un 5% del valor de l’adjudicació, durant l’any 2014.

4. INFORMACIÓ PÚBLICA

Es donarà publicitat d’aquestes bases als mitjansd’informació locals Municipal i a la web de PROMUNSA www.promunsa.cat

Les bases estaran a disposició de les persones interessades a les oficines de

PROMUNSA, en horari d’oficina i a la web de PROMUNSA www.promunsa.cat

Horari d’atenció al públic

de dilluns a divendres de 9,00 a 14 hores de dilluns a dimecres de 16 a 18 hores

5. TERMINI DE PRESENTACIÓ

Les sol·licituds juntament amb la seva documentació es podran presentar a les oficines de PROMUNSA:

Carretera Reial 106, locals 6-7, Edifici Walden 7, de Sant Just Desvern. També es podrà presentar per via telemàtica a:

administracio@promunsa.cat El període de presentació és des del:

Dilluns

16 de FEBRER

A LES 8:00 h. fins al

Dilluns

16 de MARÇ

A LES 24:00 h.

La llista de persones admeses es publicarà a les oficines de PROMUNSA i estarà exposada des del 23 al 27 de març.

Durant aquests dies es podran efectuar reclamacions davant del Consell d'Administració per motius objectius exclusivament. Les reclamacions s’hauran de presentar, mitjançant el formulari que es facilitarà a tal efecte, a les oficines de PROMUNSA durant l’horari d’oficines.

(4)

El dia 8 d’abril es publicarà la llista definitiva de sol·licituds admeses Tota la informació es farà pública puntualment a la web de PROMUNSA.

6. SISTEMA D’ADJUDICACIÓ

L’adjudicació d’aquests habitatges es farà per sorteig el dia 15 d’abril de 2015. El lloc es comunicarà via mail a l’adreça que hagin fet constar a la sol·licitud totes les persones admeses.

1. El sorteig constarà de 2 fases:

Fase a) Persones amb residència o treball a Sant Just Desvern

En aquesta fase es procedirà al sorteig entre les persones que acompleixin un dels requisits següents:

1. residir actualment o haver residit a Sant Just durant un mínim de 3 anys de forma continuada.

2. treballar actualment a Sant Just i de forma continuada des de fa mínim 5 anys.

La primera persona adjudicatària podrà triar entre els tres habitatges disponibles.

Fase b) Resta de persones sol·licitants

Es procedirà al sorteig entre la resta de persones admeses que no acompleixin cap dels requisits del punt anterior.

7. CONDICIONS DE L'ADJUDICACIÓ

S’hauran de respectar les condicions generals següents:

a) Aquelles persones sol·licitants que accedeixin als habitatges hauran de destinar-los a domicili habitual i permanent i ocupar-destinar-los per la persona adjudicatària dins dels tres mesos següents al lliurament de claus.

Aquesta obligació s’estén a totes les persones membres de la unitat familiar que hagin servit de base per participar en la selecció i adjudicació.

b) L’adjudicació dels habitatges s’efectuarà amb reserva del dret de tempteig i retracte i/o carta de gràcia, durant un termini de 15 anys a favor de PROMUNSA i amb caràcter subsidiari a l'Ajuntament de Sant Just Desvern, pel preu actualitzat segons IPC en el moment d’exercir el dret, descomptant despeses de tramitació (notari, registre...), reparació o adequació si s’escau pels habitatges esmentats.

Durant el termini dels 15 anys, l’habitatge només podrà ser destinat a domicili habitual de les persones adjudicatàries.

Els contractes i els documents públics de compravenda recolliran expressament aquesta reserva de drets.

(5)

Crta. Reial, 106 edifici Walden 7 locals 6-7 08960 – Sant Just Desvern

Telèfon 93 470 79 30 Fax 93 371 89 52 c/e: info@promunsa.cat

5

c) Les persones adjudicatàries d’un habitatge hauran de presentar a PROMUNSA una còpia validada de la declaració de la renda de l’exercici de 2014 si tenen l’obligació de fer-la o, en cas contrari, certificat d’imputacions d’IRPF 2014 emès per l’Agencia Tributaria.

Tots els requisits per accedir a un habitatge d’aquesta promoció hauran de complir-se durant tot el procés de l’adjudicació, des de la presentació de la sol·licitud fins a la signatura de l’escriptura pública de compravenda.

8. FORMALITZACIÓ DE LA COMPRAVENDA

Les persones adjudicatàries hauran de formalitzar el compromís de compravenda i abonar les següents quantitats en els terminis indicats:

- 3.000 € del preu de l’adjudicació, més l'IVA corresponent, en el termini de 20

dies hàbils d’haver rebut la notificació d’adjudicació corresponent. Signarem contracte de paga i senyal i compromís de compravenda

- 20% del preu de l’adjudicació, més l'IVA corresponent màxim als 3 mesos de

la signatura del contracte de paga i senyal. Signarem contracte de compravenda

En cas que alguna de les persones adjudicatàries no volgués formalitzar el seu compromís o posteriorment signar les escriptures de compravenda corresponents, com tampoc efectuar els pagaments previs establerts en els terminis indicats, s’entendrà que renuncia a l’adjudicació i traspassa els seus drets d’adjudicatari per rigorós ordre de la convocatòria, a la primera persona adjudicatària en reserva i successivament a la següent, fins la formalització definitiva de la compravenda derivada de l’adjudicació.

9. PAGAMENT DEL PREU DE LICITACIÓ

La resta del preu de venda més l'IVA corresponent es pagarà en un període no superior a 30 dies a partir de la signatura del contracte de compravenda i es podrà fer d’alguna de els formes següents:

- La persona adjudicatària es podrà subrogar a la hipoteca contractada per PROMUNSA, o bé

- En efectiu en el moment de l'escriptura de compravenda.

10. ESCRIPTURA NOTARIAL

Les persones adjudicatàries dels habitatges estaran obligades a concórrer a la Notaria de Sant Just Desvern, el dia i hora que determini PROMUNSA per a la signatura de l'escriptura de compravenda corresponent.

(6)

11. DESPESES

Les persones adjudicatàries dels habitatges assumiran el pagament de les despeses que facin referència a l'escriptura de la compravenda, a les inscripcions registrals i als tributs que es derivin de la transmissió dels habitatges, places d’aparcament i trasters.

12. RESPECTE ALTRES DRETS

En qualsevol cas, el fet de participar en aquesta convocatòria no donarà cap dret preferent en futures promocions de PROMUNSA o de l'Ajuntament de Sant Just Desvern.

13. RESOLUCIÓ CONTRACTUAL

El falsejament de les dades recollides a la documentació o d’incompliment d’alguna de les condicions establertes en aquestes bases donarà lloc a l’exclusió en la selecció i/o sorteig o a la nul·litat de l’adjudicació amb pèrdua d’allò adjudicat en el seu cas i la retenció del 10% dels pagaments efectuats fins a la data de l’exclusió o de l’anul·lació. Aquesta clàusula constarà a les escriptures de compravenda.

14. INFORMACIÓ ADDICIONAL

Les persones sol·licitants pel fet de presentar el FULL DE SOL·LICITUD, apoderen i faculten PROMUNSA a :

- Comprovar que compleixen amb els requisits exigits a efectes d’empadronament, possessió d’habitatges i deutes amb el municipi, pels casos de sol·licituds que ho requereixen.

- Utilitzar les dades personals, així com la documentació que aporti el licitador/a, i les informacions addicionals rebudes a PROMUNSA amb motiu de la present convocatòria, només per aquesta finalitat i, si s’escau, per a efectuar la tramitació dels ajuts i finançament davant les administracions i entitats competents.

(7)

FULL DE SOL.LICITUD

Annex I

VENDA DE TRES HABITATGES DE PROMOCIÓ PÚBLICA AL MAS LLUÍ

Sant Just Desvern.

Dades de la persona sol·licitant

Nom i Cognoms: NIF/NIE: Sexe: Dona Home Data de naixement: Estat civil: Adreça: Codi postal: Població: Telèfon: Telèfon: Correu – e: Correu –e:

Documentació que s’ha d’adjuntar:

Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del DNI/NIF del tots els membres de la unitat familiar o llibre de família si s’escau.

Cas de persona sol·licitant separada – divorciada:

Sentència del jutjat de família. Conveni regulador

Certificat de pensió

Cas de persona sol·licitant vídua: certificat de defunció.

Certificat o volant d’empadronament de totes les persones que consten a la sol·licitud. (Si s’està empadronat a Sant Just Desvern, PROMUNSA ho tramitarà directament)

Certificat del municipi de residència, on consti que tots i cadascun del membres de la unitat familiar estan al dia en el pagament de les taxes, impostos i altres deutes municipals (Si s’està empadronat a Sant Just Desvern, PROMUNSA ho tramitarà directament)

Certificat negatiu de béns immobles d’àmbit nacional expedit per la Gerència Territorial del Cadastre de tots els membres de la unitat familiar.

Justificació d’ingressos:

- Original i fotocòpia completa de la declaració de l’Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF) corresponent a l’exercici 2013 o aquell que sigui l’últim exercici, de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres de la unitat de convivència.

- En cas que el sol·licitant o algun dels membres de la unitat familiar no estigui/n obligat/s legalment a presentar la declaració sobre l’Impost de la renda de les persones físiques, hauran d’aportar la següent documentació:

- Per a treballadors per compte de tercers

- Certificat d’imputacions emès per l’Agència Tributària. - Informe de vida laboral de la Seguretat Social.

- Certificat del centre o centres de treball sobre la totalitat dels ingressos percebuts - Declaració jurada de la totalitat dels ingressos percebuts a l’exercici esmentat

- Per a treballadors autònoms

- Certificat d’imputacions emès per l’Agència Tributària. - Informe de vida laboral de la Seguretat Social.

- Còpia dels rebuts de pagament de l’assegurança d’autònoms de tot l’any 2013 o aquell que sigui l’últim exercici.

- Declaracions d’IVA i IRPF de l’exercici 2013 o aquell que sigui l’últim exercici i resum anyal. - Declaració jurada de la totalitat dels ingressos percebuts a l’exercici esmentat.

- Si s’és pensionista, certificat de la pensió percebuda l’any 2013 o aquell que sigui l’últim exercici, amb indicació de l’import de la mateixa.

- Si s’ha estat a l’atur durant l’any 2013 o aquell que sigui l’últim exercici, certificat de l’OTG amb indicació del període d’atur i, si s’escau, dels imports percebuts.

Localitat i data ,

(8)
(9)
(10)
(11)

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :