ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

55  Download (0)

Full text

(1)

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

DATA: 30 de maig de 2016

LLOC: Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca HORARI: de 19,00 a 19,30 hores

Hi assisteixen:

Sr. Francesc Xavier Farriol Roigés, president Sra. Manuela Moya Moya

Sr. Josep Toquero Pujals Sr. Josep M. Pujals Vallvè Sr. Pere Segura Xatruch

Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta Sr. Miguel Angel Almansa Saez

Sr. Adolf Barceló Barceló, secretari general Sr. Carlos García Lucas, interventor de fons

Excusa la seva absència:

Sr. Josep Poblet i Tous, alcalde president

Obert l’acte per la Presidència, s’entra en l’ordre del dia i es prenen a continuació els següents acords:

1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA EL DIA 23 DE MAIG DE 2016.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió realitzada el dia 23 de maig de 2016, que és aprovada per unanimitat.

2n.- DESPATX D‘OFICI.

N’ n’hi ha.

(2)

3.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE SUSPENSIÓ DE LA LICITACIÓ PER A L’EXPLOTACIÓ, EN RÈGIM DEMANIAL, DELS LOCALS COMERCIALS DE TITULARITAT MUNICIPAL ANNEXOS AL PARC AQUÀTIC.

Vist l’expedient que es tramita per a l’adjudicació de l’explotació, en règim de concessió demanial, dels locals comercials de titularitat municipal annexos al Parc Aquàtic, de la Pineda.

Vist el recurs presentat per un dels licitadors, PARK JOVE SL, contra la seva exclusió, per considerar que les ofertes presentades per PARK JOVE SL i FERRER ROVIRA SL han de tenir la consideració que han estat presentades per un únic licitador, i per tant, els hi és d’aplicació el règim previst en l’article 145.3 del TRLCSP i comporta que no es pugui admetre cap de les dues propostes al present procediment de licitació, de conformitat amb els antecedents detallats i els fonaments jurídics exposats a l’informe jurídic emès, i per considerar que s’ha d’excloure, per manca de capacitat d’obrar, les altres dues empreses licitadores, AVELLANA BULLON SL i INVERSIONES INMOBILIARIES MORA D’EBRE SL.

Vist l’informe jurídic de 24 de maig de 2016, en el que es proposa que per part de la Junta de Govern Local es suspenguin els acords de la Mesa de Contractació de 30 de març de 2016 pel que fa als seus punts 1r. i 2n., així com també del procediment contractual de la concessió administrativa, en tant no es resolgui el recurs d’alçada interposat per PARK JOVE SL, en data 29 d’abril de 2016, proposant també, sol·licitar a través de l’Alcaldia-Presidència el dictamen de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya en relació a l’eficàcia i validesa dels acords de modificació estatutària de persones jurídiques.

En exercici de les competències conferides en virtut de la delegació efectuada per l’alcalde mitjançant el Decret amb data 30 de juny de 2015, i atesa la proposta formulada per l’alcaldia presidència, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER. Elevar a la Junta Consultiva de Contractació de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que preveu l’article 4.9 del Decret 376/1996, de 2 de desembre, de reestructuració de la Junta consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, sol·licitud d’informe per tal d’exposar les següents qüestions:

1) Si en una correcta aplicació dels articles 57.1 i 72.1 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, RDL 3/2011, i en el cas d’una modificació dels estatuts per adaptar l’objecte social d’una societat licitadora a les prestacions objecte d’un contracte administratiu, és suficient l’adopció i consegüent certificació d’un acord societari abans de la finalització del termini de presentació de proposicions.

2) En el cas que no sigui suficient aquest acord societari, és necessari només formalitzar-lo en escriptura pública, abans de l’esmentat termini de finalització de

(3)

presentació de proposicions, o cal exigir també la inscripció de l’acord societari en el Registre Mercantil abans del termini de presentació de proposicions.

SEGON. Acordar d’ofici, de conformitat amb el que preveu l’article 111.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, suspendre la tramitació de l’expedient de contractació per a l’adjudicació de l’explotació, en règim de concessió demanial, dels locals comercials de titularitat municipal annexos al Parc Aquàtic, de la Pineda (exp. 802/2015) fins que arribi l’informe de la Junta Consultiva de Contractació i es pugui resoldre el recurs, en tant que la continuïtat en la tramitació de l’expedient de contractació podria comportar perjudicis de reparació impossible o difícil per interessats en el procediment.

TERCER. Autoritzar l’alcalde per dur a terme les actuacions necessàries per executar aquests acords.

4t.- ASSUMPTES D’HISENDA I ACTIVITAT ECONÒMICA.

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DATAR UN REBUT DE LA TAXA DE RECOLLIDA D’ESCOMBRERIES DE LOCALS COMERCIALS DE L’EXERCICI 2016.

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. S. C. C., (Registre d’entrada núm. 3432, de data 13-05-2016), en la que comunica la baixa censal 036 de l’Agencia Tributària, de data 30/04/2016, de l’activitat de bar-restaurant, situada al passeig de Pau Casals, 133 local F de la Pineda.

Atès allò establert en l’ordenança fiscal núm. 15, de la taxa per recollida d’escombraries i en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, i atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER.- Anul·lar i DATAR de BASE el rebut corresponent al segon termini de la taxa per recollida d’escombraries de locals comercials de l’exercici 2016, a nom de la Sra. S. C. C., per haver estat donada de baixa de l’Agencia Tributària l’activitat, en data 30/04/2016.

SEGON.- Donar de baixa l’activitat, del padró de locals comercials

TERCER.- Notificar el present acord a BASE- Gestió d’ingressos i a la intervenció municipal de fons.

4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA RELACIÓ DE FACTURES.

Vista la relació de factures que, en el desenvolupament normal del pressupost s’han rebut en el departament de la Intervenció municipal i atès que totes elles estan degudament

(4)

conformades pel servei o regidoria que les han originat i acrediten la realització de la prestació.

Atès que l’article 184 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, estableix que la gestió dels pressupostos de despeses es realitzarà en les fases d’autorització, disposició o compromís, reconeixement de despeses i ordenació del pagament.

Atès que l’article 59 del Real Decreto 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del Títol sisè del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, disposa que prèviament al reconeixement de les obligacions haurà d’acreditar-se documentalment davant l’òrgan competent, la realització de la prestació de conformitat amb els acords que en el seu dia es van autoritzar i comprometre la despesa.

Atès que el decret de l’alcaldia de data 30 de juny de 2015 delega en la Junta de Govern Local, entre altres competències, l’aprovació de factures.

Vist l’informe de la Intervenció municipal, i atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER.- Aprovar la relació de factures que conté la relació adjunta (referència CONJ_ADO-2016000391), per import de 100.151,33 €, així com el seu pagament.

SEGON. Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal per tal de procedir a la seva comptabilització als efectes oportuns.

5è.- ASSUMPTES DE SERVEIS AL TERRITORI.

5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR ELS TREBALLS D’AMPLIACIÓ DE LA XARXA DE CANALITZACIONS PER ALS SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS A L’ENTORN DEL NUCLI URBÀ DE VILA-SECA.

Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern local de 23 de desembre de 2015, es va aprovar iniciar l’expedient per a la contractació de les obres compreses a la Memòria valorada per l’execució dels treballs d’ampliació de la xarxa de canalitzacions per als serveis de telecomunicacions a l’entorn del nucli urbà de Vila-seca.

Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del contracte pel procediment negociat sense publicitat d’acord amb el que disposen els articles 151 i 154 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i el plec de clàusules administratives que regulen aquesta contractació.

(5)

Vist que l’empresa CONSTRUCCIONS FERRÉ, SL, ha presentat la documentació requerida en el termini concedit, i d’acord amb el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de Règim local de Catalunya, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER.- Adjudicar a l’empresa CONSTRUCCIONS FERRÉ, SL, el contracte de les obres compreses a la Memòria valorada per l’execució dels treballs d’ampliació de la xarxa de canalitzacions per als serveis de telecomunicacions a l’entorn del nucli urbà de Vila-seca, d’acord amb la proposta presentada pel preu de 32.815,90 € pressupost net, i 6.891,34 € en concepte d’IVA, que fan un total de 39.707,24 € (IVA inclòs), mitjançant procediment negociat sense publicitat, a càrrec de la partida 2016.13.15220.63900 (D-11955) del pressupost municipal.

SEGON.- Acceptar com a garantia definitiva l’import de 1.640,79 €, d’acord amb l’article 95 del Reial Decret 3/2011, de 14 de novembre.

TERCER.- Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant.

QUART.- Notificar la present resolució a l’adjudicatari i a la resta de participants a la licitació.

5.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REQUERIMENT EN LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE TELEFONIA MÒBIL DE L’AJUNTAMENT I ÒRGANS DEPENDENTS. Vist que la Junta de Govern local en data 2 de desembre de 2015, va aprovar iniciar l’expedient per a la contractació de servei de telefonia mòbil de l’’Ajuntament de Vila-seca, durant un termini de 2 anys, sense possibilitat de pròrroga.

Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del contracte pel procediment negociat sense publicitat d’acord amb el que disposen els articles 151 i 152 del Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic i el plec de clàusules administratives que regulen aquesta contractació.

Vist l’informe emès pel cap de l’Àrea de Serveis Públics de l’Ajuntament de Vila-seca, de data 21 d’abril de 2016, indicant que la proposta més avantatjosa econòmicament per executar el servei de referència és la presentada per l’empresa ORANGE SPAGNE, SAU. En compliment als tràmits procedimentals cal requerir a l’adjudicatari per tal que justifiqui la solvència econòmica i que presenti la documentació requerida en el termini concedit, i d’acord amb el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de Règim local de Catalunya, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:

(6)

PRIMER.- Requerir al licitador que ha presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa, que correspon a l’empresa ORANGE SPAGNE, SAU, per un import de corresponent a l’aplicació dels següents preus unitaris i una durada de dos anys sense possibilitat de pròrroga, perquè en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar del dia següent a la recepció d’aquesta notificació, aporti la documentació acreditativa de la seva capacitat i solvència econòmica i tècnica d’acord amb la clàusula setzena del plec de clàusules administratives particulars, així com la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i també d’haver constituït la garantia definitiva per un import de 1.800,00 €, d’acord amb l’article 95 del TRLCSP:

NOM OPERADOR: DURACIÓ CONTRACTE: TIPUS DE TARIFA

Trucades entre usuaris XPV €/minut 0,000

Tarifa veu (per minut) a €/minut 0,030

Preu de l'establiment de trucada nacional b €/establiment 0,030

SMS i €/sms 0,060

SMS internacional j €/sms int. 0,600

MMS k €/mms 0,496

Tarifa plana veu² + sms il·limitats c €/línia 15,000

Tarifa combinada veu³ i dades 2Gb + sms il·limitats d €/línia 25,000 Tarifa combinada veu⁴ i dades 600 Mb + sms il·limitats e €/línia 12,000

Tarifa tracks mòbils⁵ f €/línia 23,000

Trucades especials (901/902) (per minut) g €/minut 0,484

Trucades internacionals (per minut) h €/minut 0,170

Quota mensual assegurança terminal gamma alta l €/línia 8,000 Quota mensual assegurança terminal gamma avançada m €/línia 3,000

PREU € s/IVA 2 anys

(7)

L’import màxim anual del contracte serà de 18.000,00 € de base imposable, més l’IVA del 21%, que ascendeix a 3.780,00 € fent un total anual amb impostos inclosos de 21.780,00 €, aquest import té caràcter orientatiu i no vinculant, constitueix el límit màxim de despesa i la despesa real en cada anualitat serà en funció del consum telefònic de veu, dades, etc. SEGON.- Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant .

TERCER.- Notificar la present resolució a l’adjudicatari i a la resta de participants a la licitació.

5.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT I LA FUNDACIÓ TARRAGONA 2017, EN MATÈRIA DE PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT ESPORTIU.

En data 15 d’octubre de 2011 el Comitè Internacional dels Jocs Mediterranis (CIJM) va acordar concedir a la ciutat de Tarragona l’organització dels XVIII Jocs Mediterranis de 2017, i el 29 de novembre de 2013, el CIJM va aprovar definitivament el Pla Director dels Jocs Mediterranis Tarragona 2017, en el qual es contemplen les actuacions que s’han de dur a terme per a la celebració dels Jocs.

En data 31 d’octubre de 2014, la Diputació de Tarragona va aprovar el Protocol d’Intencions entre la Diputació de Tarragona i l’Ajuntament de Tarragona, en el que, al seu annex, establia una valoració econòmica de les reformes de les instal·lacions esportives de les Seus dels Jocs Tarragona 2017, que en el cas del Pavelló Municipal de Vila-seca, estava valorada en 1.180.891,45 €.

Vist que la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en sessió de data 30 d’abril de 2015 va aprovar la concessió d’una subvenció a l’Ajuntament de Vila-seca per import de 1.180.891,45 € per a l’execució de les obres d’adequació del pavelló municipal i cobriment de la pista exterior, amb motiu de la celebració dels XVIII Jocs Mediterranis Tarragona 2017.

Vista la proposta de conveni tramesa per la Fundació Tarragona 2017, de col·laboració en matèria de promoció i desenvolupament esportiu, i els informes que consten a l’expedient, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vila-seca i la Fundació Tarragona 2017 en matèria de promoció i desenvolupament esportiu.

SEGON. Acceptar les prestacions que l’Ajuntament de Vila-seca es compromet a dur a terme i que són les següents:

-Personal, dins de les disponibilitats municipals que tindran caràcter limitatiu, concretant el nombre de persones i perfil professional.

(8)

-Assumir els consums i despeses de manteniment dels equipaments municipals.

-Disposar en l’equipament esportiu municipal escollits els espais de competició amb les màximes garanties d’ús d’aquestes.

-Pla d’evacuació actualitzat i vigent.

-Legalització plena i vigent de les instal·lacions municipals.

TERCER. Facultar a l’Alcaldia-Presidència per a la signatura de l’esmentat conveni .

5.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA MEMÒRIA VALORADA.

Vista la memòria valorada corresponent a l’execució dels treballs de condicionament del Jardí del Castell de Vila-seca, i vistos els informes emesos al respecte per l’arquitecte municipal i el cap dels Serveis Territorials i de Planificació, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

ÚNIC. Aprovar la Memòria valorada per al condicionament del Jardí del Castell de Vila-seca, amb un pressupost total de 149.536,42 € IVA inclòs.

5.5 RESOLUCIÓ, SI ESCAU, DE DIVERSES SOL.LICITUDS DE LLICÈNCIES D’OBRES.

A) SOL·LICITUD UFINET TELECOM SAU DE LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES PER A LA CANALITZACIÓ I ESTESA DE FIBRA ÓPTICA ENTRE L’AUTOPISTA AP-7 I EL POLÍGON L’ALBA, DEL TERME MUNICIPAL DE VILA-SECA.

Vista la sol·licitud de l’empresa Ufinet Telecom SAU, de llicència municipal d’obres per a la canalització i estesa de fibra òptica entre l’autopista AP-7 i el polígon l’Alba, del Terme Municipal de Vila-seca, així com l’informe emès al respecte per l’arquitecte municipal, on s’indica segons l’art. 16 del reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, estableix que en els actes que comporten l’execució d’obres que requereixin altres autoritzacions, no es pot atorgar aquesta llicència mentre no hagin estat concedides aquelles altres autoritzacions i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER.- Denegar a Ufinet Telecom SAU la llicència municipal d’obres per a la canalització i estesa de fibra òptica entre l’autopista AP-7 i el Polígon l’Alba del Terme Municipal de Vila-seca, donat que s’han de complir les condicions següents:

- Es necessita el corresponent permís del Consorci d’Aigües de Tarragona - Manca l’autorització de la Demarcació de Tarragona del Ministerio de Fomento.

(9)

SEGON.- Notificar l’acord als interessats.

B) SOL·LICITUD DE GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG SA DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A REALITZAR UNA ESCOMESA AL C. GAIA, NÚM. 2 DE LA PLANA. Vista la sol·licitud de l’empresa Gas Natural Distribución SDG SA de llicència municipal per a realitzar escomesa al c. Gaià, núm. 2 de La Plana, així com l’informe emès al respecte per l’arquitecte municipal, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix: PRIMER.- Concedir a Gas Natural Distribución SDG SA, la llicència municipal d’obres 347/16 amb núm. de ref. 160158 TRR SH per a realitzar una escomesa al c. Gaià, núm. 2 de La Plana, d’acord amb el projecte presentat i sota el següent condicionament:

1a.- De forma prèvia a l’inici de les obres, el contractista haurà de disposar de peces de reposició de paviment de les mateixes característiques que les existents al carrer, per tal que un cop finalitzades la reposició sigui immediata i no comporti l’alteració de l’estètica de l’entorn ni de la imatge original del paviment.

2a.- Abans de l’inici de les obres el sol·licitant haurà de comunicar el seu començament al tècnic municipal responsable de la inspecció, per tal de fer el replanteig conjunt de l’obra amb tota la documentació rebuda dels concessionaris i companyies de subministrament. Així mateix, a l’acabament de les obres s’informarà al tècnic municipal de la seva finalització, per tal de fer efectiva la corresponent visita d’inspecció.

3a.- Es respectarà qualsevol servei municipal existent en el sector. 4a.- Es respectarà el pas rodat en el creuament de calçada.

5a.- S’haurà de donar avís a la Policia Local abans del començament de les obres. 6a.- A peu d’obra hi ha d’haver sempre una còpia de la llicència concedida.

7a. L’àmbit de les obres s’ha de senyalitzar, tant de dia com de nit, mitjançant tanques i enllumenat.

8a.- Les reposicions de paviment i senyalització horitzontal es faran d’acord amb els materials existents. En paviment asfàltic, l’amplada mínima de reposició serà d’ 1 m. i el remat superior de la rasa, previ a l’asfalt, ha de tenir un gruix de 20 cm de formigó de resistència HM-25.

9a.- El termini d'execució serà d’un mes (1mes). En qualsevol cas, les obres hauran d’haver acabat abans de la celebració de les festes de Sant Joan de La Plana.

10a.- Les instal·lacions que s'autoritzen hauran d'enretirar-se, sense dret a indemnització,en cas de dificultar possibles plans municipals.

(10)

C) SOL·LICITUD DE GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG SA DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A REALITZAR UNA ESCOMESA AL C. GAIA, NÚM. 9 DE LA PLANA. Vista la sol·licitud de l’empresa Gas Natural Distribución SDG SA de llicència municipal per a realitzar escomesa al c. Gaià, núm. 9 de La Plana, així com l’informe emès al respecte per l’arquitecte municipal, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix: PRIMER.- Concedir a Gas Natural Distribución SDG SA, la llicència municipal d’obres 349/16 amb núm. de ref. 160281 TRC SH per a realitzar una escomesa al c. Gaià, núm. 9 de La Plana, d’acord amb el projecte presentat i sota el següent condicionament:

1a.- De forma prèvia a l’inici de les obres, el contractista haurà de disposar de peces de reposició de paviment de les mateixes característiques que les existents al carrer, per tal que un cop finalitzades la reposició sigui immediata i no comporti l’alteració de l’estètica de l’entorn ni de la imatge original del paviment.

2a.- Abans de l’inici de les obres el sol·licitant haurà de comunicar el seu començament al tècnic municipal responsable de la inspecció, per tal de fer el replanteig conjunt de l’obra amb tota la documentació rebuda dels concessionaris i companyies de subministrament. Així mateix, a l’acabament de les obres s’informarà al tècnic municipal de la seva finalització, per tal de fer efectiva la corresponent visita d’inspecció.

3a.- Es respectarà qualsevol servei municipal existent en el sector. 4a.- Es respectarà el pas rodat en el creuament de calçada.

5a.- S’haurà de donar avís a la Policia Local abans del començament de les obres. 6a.- A peu d’obra hi ha d’haver sempre una còpia de la llicència concedida.

7a. L’àmbit de les obres s’ha de senyalitzar, tant de dia com de nit, mitjançant tanques i enllumenat.

8a.- Les reposicions de paviment i senyalització horitzontal es faran d’acord amb els materials existents. En paviment asfàltic, l’amplada mínima de reposició serà d’ 1 m. i el remat superior de la rasa, previ a l’asfalt, ha de tenir un gruix de 20 cm de formigó de resistència HM-25.

9a.- El termini d'execució serà d’un mes. (1mes) En qualsevol cas, les obres hauran d’haver acabat abans de la celebració de les festes de Sant Joan de La Plana.

10a.- Les instal·lacions que s'autoritzen hauran d'enretirar-se, sense dret a indemnització,en cas de dificultar possibles plans municipals.

(11)

D) SOL·LICITUD DE GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG SA DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A REALITZAR UNA ESCOMESA AL C. ALMERIA, NÚM. 25 DE LA PLANA.

Vista la sol·licitud de l’empresa Gas Natural Distribución SDG SA de llicència municipal per a realitzar escomesa al c. Almeria, núm. 25 de La Plana, així com l’informe emès al respecte per l’arquitecte municipal, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix: PRIMER.- Concedir a Gas Natural Distribución SDG SA, la llicència municipal d’obres 348/16 amb núm. de ref. 160279 TRC SH per a realitzar una escomesa al c. Almeria, núm. 25 de La Plana, d’acord amb el projecte presentat i sota el següent condicionament: 1a.- De forma prèvia a l’inici de les obres, el contractista haurà de disposar de peces de reposició de paviment de les mateixes característiques que les existents al carrer, per tal que un cop finalitzades la reposició sigui immediata i no comporti l’alteració de l’estètica de l’entorn ni de la imatge original del paviment.

2a.- Abans de l’inici de les obres el sol·licitant haurà de comunicar el seu començament al tècnic municipal responsable de la inspecció, per tal de fer el replanteig conjunt de l’obra amb tota la documentació rebuda dels concessionaris i companyies de subministrament. Així mateix, a l’acabament de les obres s’informarà al tècnic municipal de la seva finalització, per tal de fer efectiva la corresponent visita d’inspecció.

3a.- Es respectarà qualsevol servei municipal existent en el sector. 4a.- Es respectarà el pas rodat en el creuament de calçada.

5a.- S’haurà de donar avís a la Policia Local abans del començament de les obres. 6a.- A peu d’obra hi ha d’haver sempre una còpia de la llicència concedida.

7a. L’àmbit de les obres s’ha de senyalitzar, tant de dia com de nit, mitjançant tanques i enllumenat.

8a.- Les reposicions de paviment i senyalització horitzontal es faran d’acord amb els materials existents. En paviment asfàltic, l’amplada mínima de reposició serà d’ 1 m. i el remat superior de la rasa, previ a l’asfalt, ha de tenir un gruix de 20 cm de formigó de resistència HM-25.

9a.- El termini d'execució serà d’un mes. (1mes) En qualsevol cas, les obres hauran d’haver acabat abans de la celebració de les festes de Sant Joan de La Plana.

10a.- Les instal·lacions que s'autoritzen hauran d'enretirar-se, sense dret a indemnització, en cas de dificultar possibles plans municipals.

(12)

E) SOL·LICITUD DE GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG SA DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A REALITZAR UNA ESCOMESA AL C. SANT PERE, NÚM. 64 DE VILA-SECA.

Vista la sol·licitud de l’empresa Gas Natural Distribución SDG SA de llicència municipal per a realitzar escomesa al c. Sant Pere, núm. 64 de Vila-seca, així com l’informe emès al respecte per l’arquitecte municipal, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix: PRIMER.- Concedir a Gas Natural Distribución SDG SA, la llicència municipal d’obres 353/16 amb núm. de ref. 160278 TRC SH per a realitzar una escomesa al c. SantPere, 64 de Vila-seca, d’acord amb el projecte presentat i sota el següent condicionament:

1a.- De forma prèvia a l’inici de les obres, el contractista haurà de disposar de peces de reposició de paviment de les mateixes característiques que les existents al carrer, per tal que un cop finalitzades la reposició sigui immediata i no comporti l’alteració de l’estètica de l’entorn ni de la imatge original del paviment.

2a.- Abans de l’inici de les obres el sol·licitant haurà de comunicar el seu començament al tècnic municipal responsable de la inspecció, per tal de fer el replanteig conjunt de l’obra amb tota la documentació rebuda dels concessionaris i companyies de subministrament. Així mateix, a l’acabament de les obres s’informarà al tècnic municipal de la seva finalització, per tal de fer efectiva la corresponent visita d’inspecció.

3a.- Es respectarà qualsevol servei municipal existent en el sector. 4a.- Es respectarà el pas rodat en el creuament de calçada.

5a.- S’haurà de donar avís a la Policia Local abans del començament de les obres. 6a.- A peu d’obra hi ha d’haver sempre una còpia de la llicència concedida.

7a. L’àmbit de les obres s’ha de senyalitzar, tant de dia com de nit, mitjançant tanques i enllumenat.

8a.- Les reposicions de paviment i senyalització horitzontal es faran d’acord amb els materials existents. En paviment asfàltic, l’amplada mínima de reposició serà d’ 1 m. i el remat superior de la rasa, previ a l’asfalt, ha de tenir un gruix de 20 cm de formigó de resistència HM-25.

9a.- El termini d'execució serà d’un mes. (1mes)

10a.- Les instal·lacions que s'autoritzen hauran d'enretirar-se, sense dret a indemnització, en cas de dificultar possibles plans municipals.

(13)

F) SOL·LICITUD DE GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG SA DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A REALITZAR UNA ESCOMESA AL C. ERA DEL DELME, NÚM. 11 DE VILA-SECA.

Vista la sol·licitud de l’empresa Gas Natural Distribución SDG SA de llicència municipal per a realitzar escomesa al c. Era del Delme, núm. 11 de Vila-seca, així com l’informe emès al respecte per l’arquitecte municipal, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix: PRIMER.- Concedir a Gas Natural Distribución SDG SA, la llicència municipal d’obres 351/16 amb num. de ref. 160282 TRC SH per a realitzar una escomesa al c. Era del Delme, núm. 11 de Vila-seca, d’acord amb el projecte presentat i sota el següent condicionament:

1a.- De forma prèvia a l’inici de les obres, el contractista haurà de disposar de peces de reposició de paviment de les mateixes característiques que les existents al carrer, per tal que un cop finalitzades la reposició sigui immediata i no comporti l’alteració de l’estètica de l’entorn ni de la imatge original del paviment.

2a.- Abans de l’inici de les obres el sol·licitant haurà de comunicar el seu començament al tècnic municipal responsable de la inspecció, per tal de fer el replanteig conjunt de l’obra amb tota la documentació rebuda dels concessionaris i companyies de subministrament. Així mateix, a l’acabament de les obres s’informarà al tècnic municipal de la seva finalització, per tal de fer efectiva la corresponent visita d’inspecció.

3a.- Es respectarà qualsevol servei municipal existent en el sector. 4a.- Es respectarà el pas rodat en el creuament de calçada.

5a.- S’haurà de donar avís a la Policia Local abans del començament de les obres. 6a.- A peu d’obra hi ha d’haver sempre una còpia de la llicència concedida.

7a. L’àmbit de les obres s’ha de senyalitzar, tant de dia com de nit, mitjançant tanques i enllumenat.

8a.- Les reposicions de paviment i senyalització horitzontal es faran d’acord amb els materials existents. En paviment asfàltic, l’amplada mínima de reposició serà d’ 1 m. i el remat superior de la rasa, previ a l’asfalt, ha de tenir un gruix de 20 cm de formigó de resistència HM-25.

9a.- El termini d'execució serà d’un mes. (1mes)

10a.- Les instal·lacions que s'autoritzen hauran d'enretirar-se, sense dret a indemnització, en cas de dificultar possibles plans municipals.

(14)

G) SOL·LICITUD DE GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG SA DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A REALITZAR UNA ESCOMESA AL C. ERA DEL DELME, NÚM. 37 DE VILA-SECA.

Vista la sol·licitud de l’empresa Gas Natural Distribución SDG SA de llicència municipal per a realitzar escomesa al c. Era del Delme, núm. 37 de Vila-seca, així com l’informe emès al respecte per l’arquitecte municipal, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix: PRIMER.- Concedir a Gas Natural Distribución SDG SA, la llicència municipal d’obres 350/16 amb núm. de ref. 160280 TRC SH per a realitzar una escomesa al c. Era del Delme, núm. 37 de Vila-seca, d’acord amb el projecte presentat i sota el següent condicionament:

1a.- De forma prèvia a l’inici de les obres, el contractista haurà de disposar de peces de reposició de paviment de les mateixes característiques que les existents al carrer, per tal que un cop finalitzades la reposició sigui immediata i no comporti l’alteració de l’estètica de l’entorn ni de la imatge original del paviment.

2a.- Abans de l’inici de les obres el sol·licitant haurà de comunicar el seu començament al tècnic municipal responsable de la inspecció, per tal de fer el replanteig conjunt de l’obra amb tota la documentació rebuda dels concessionaris i companyies de subministrament. Així mateix, a l’acabament de les obres s’informarà al tècnic municipal de la seva finalització, per tal de fer efectiva la corresponent visita d’inspecció.

3a.- Es respectarà qualsevol servei municipal existent en el sector. 4a.- Es respectarà el pas rodat en el creuament de calçada.

5a.- S’haurà de donar avís a la Policia Local abans del començament de les obres. 6a.- A peu d’obra hi ha d’haver sempre una còpia de la llicència concedida.

7a. L’àmbit de les obres s’ha de senyalitzar, tant de dia com de nit, mitjançant tanques i enllumenat.

8a.- Les reposicions de paviment i senyalització horitzontal es faran d’acord amb els materials existents. En paviment asfàltic, l’amplada mínima de reposició serà d’ 1 m. i el remat superior de la rasa, previ a l’asfalt, ha de tenir un gruix de 20 cm de formigó de resistència HM-25.

9a.- El termini d'execució serà d’un mes. (1mes)

10a.- Les instal·lacions que s'autoritzen hauran d'enretirar-se, sense dret a indemnització, en cas de dificultar possibles plans municipals.

(15)

H) SOL·LICITUD DE GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG SA DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A REALITZAR UNA ESCOMESA AL C. DIANA, NÚM. 6 DE VILA-SECA.

Vista la sol·licitud de l’empresa Gas Natural Distribución SDG SA de llicència municipal per a realitzar escomesa al c. Diana, núm. 6 de Vila-seca, així com l’informe emès al respecte per l’arquitecte municipal, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix: PRIMER.- Concedir a Gas Natural Distribución SDG SA, la llicència municipal d’obres 352/16 amb núm. de ref. 160277 TRC SH per a realitzar una escomesa al c. Diana, núm. 6 de Vila-seca, d’acord amb el projecte presentat i sota el següent condicionament: 1a.- De forma prèvia a l’inici de les obres, el contractista haurà de disposar de peces de reposició de paviment de les mateixes característiques que les existents al carrer, per tal que un cop finalitzades la reposició sigui immediata i no comporti l’alteració de l’estètica de l’entorn ni de la imatge original del paviment.

2a.- Abans de l’inici de les obres el sol·licitant haurà de comunicar el seu començament al tècnic municipal responsable de la inspecció, per tal de fer el replanteig conjunt de l’obra amb tota la documentació rebuda dels concessionaris i companyies de subministrament. Així mateix, a l’acabament de les obres s’informarà al tècnic municipal de la seva finalització, per tal de fer efectiva la corresponent visita d’inspecció.

3a.- Es respectarà qualsevol servei municipal existent en el sector. 4a.- Es respectarà el pas rodat en el creuament de calçada.

5a.- S’haurà de donar avís a la Policia Local abans del començament de les obres. 6a.- A peu d’obra hi ha d’haver sempre una còpia de la llicència concedida.

7a. L’àmbit de les obres s’ha de senyalitzar, tant de dia com de nit, mitjançant tanques i enllumenat.

8a.- Les reposicions de paviment i senyalització horitzontal es faran d’acord amb els materials existents. En paviment asfàltic, l’amplada mínima de reposició serà d’ 1 m. i el remat superior de la rasa, previ a l’asfalt, ha de tenir un gruix de 20 cm de formigó de resistència HM-25.

9a.- El termini d'execució serà d’un mes (1mes).

10a.- Les instal·lacions que s'autoritzen hauran d'enretirar-se, sense dret a indemnització, en cas de dificultar possibles plans municipals.

(16)

5.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA SOL.LICITUD DE LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ.

SOL·LICITUD DE SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS DE LLICÈNCIA MUNICIPAL DE PRIMERA OCUPACIÓ DE LA REFORMA DEL LOCAL SITUAT A LA PLAÇA PAÏSOS CATALANS, NÚM. 3 DE VILA-SECA.

Vista la sol·licitud de Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, de llicència de primera ocupació de les obres de reforma del local situat a la Plaça dels Països Catalans, núm. 3 de Vila-seca, així com l’informe emes al respecte, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER.- Concedir a Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, la llicència municipal de primera ocupació de la reforma del local situat a la Plaça dels Països Catalans, núm. 3 de Vila-seca.

SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 703085 de data 13.11.15 i que es la següent:

Tributs municipals Liquidació provisional

Taxa 741,44 €

Tributs satisfets amb caràcter provisional i

a compte de la liquidació anterior 741,44 € DIFERÈNCIA TOTAL A INGRESSAR 0 €

5.7 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA SOL.LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE FIANÇA.

SOL·LICITUD DE SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER LA REFORMA DEL LOCAL SITUAT A LA PLAÇA DELS PAÏSOS CATALANS, 3 DE VILA-SECA.

Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’expedient, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER. Concedir a Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, el retorn de la fiança dipositada per la reforma del local situat a la Plaça dels Països Catalans, núm. 3 de Vila-seca, per import de 1.482,88 €

(17)

SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

5.8 ASSUMPTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.

PROPOSTA DE LA REGIDORA DE SERVEIS AL TERRITORI D’ORDRE D’EXECUCIÓ PER LA NETEJA I TANCAMENT DEL SOLAR DEL C. SANT FRANCESC, NÚM. 12, DE LA PLANA (EXP.169/16)

Vist l’expedient incoat en relació a l’incompliment del deure de conservació del solar situat al c. Sant Francesc, núm. 12, de la Plana, propietat del senyor M. C. C., on s’observen les següents deficiències:

- A la parcel.la hi ha una obra abandonada plena de restes d’obra i brutícia, factors que afavoreixen la proliferació de rosegadors i altres animals, el tancament existent permet l’accés a l’interior i no compleix l’article 63 del Pla General d’Ordenació Urbana vigent.

Atès que de l’informe tècnic municipal resulta que per al manteniment de les condicions de conservació és necessari que per part de la propietat es realitzin les següents actuacions:

- Haurà de procedir a la neteja i tancament del terreny en el termini d’un mes. Atès que ha transcorregut el termini d’audiència atorgat al Sr. Miguel Contreras Carmona, per formular les al.legacions i presentar els documents que consideri pertinents en defensa dels seus interessos.

Vist que en el termini atorgat no s’han presentat al.legacions.

Atès el que estableix l’art. 197 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en relació a l’article 83 següents i concordants del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

Atès que correspon a la Junta de Govern dictar la resolució de l’expedient, de conformitat amb l’acord adoptat per l’Ajuntament Ple en sessió realitzada el dia 30 de juny de 2015, i atesa la proposta formulada per la Regidora de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER. Ordenar al Sr. M. C. C., que procedeixi a l’execució de les actuacions necessàries per a conservar el solar situat al c. Sant Francesc, núm. 12, de La Plana, en les condicions de salubritat, seguretat i neteja legalment exigibles, consistents en l'execució dels següents treballs:

(18)

- Neteja i tancament del terreny.

Les esmentades actuacions s'hauran d'executar en el termini d'un mes.

SEGON. Advertir l'interessat que en cas d'incompliment de l'ordre d'execució, l'Ajuntament podrà acordar l'execució subsidiària i al seu càrrec de les actuacions de neteja sol.licitant-se, si s'escau, autorització del Jutjat Contenciós-Administratiu de Tarragona per a l'entrada a l'immoble, o bé l'atorgament d'un nou termini d'execució amb multes coercitives, per una quantia de 300 a 3000 €.

6è.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.

6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PLEC DE CLÀUSULES I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ PER A L’ADJUDICACIÓ DELS SERVEIS D’IMMOBILITZACIÓ DE VEHICLES, LA SEVA RETIRADA PER MITJÀ DE GRUA I EL POSTERIOR TRASLLAT I CUSTÒRIA A DIPÒSIT CONDICIONAT, ANYS 2016-20.

Atès que el 3-8-2016 finalitza la vigència del contracte per a l’explotació, en règim de concessió administrativa del servei de grua d’immobilització de vehicles per mitjans mecànics, la seva retirada de la via pública per mitjà de grua, el trasllat a un dipòsit condicionat, i la seva custòdia, adjudicat per la Junta de Govern Local, en sessió de data 30-6-2006 a l’empresa Gruas Vila-seca, SL.

Atès que la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local inclou com a competència pròpia del municipi regular el trànsit, l’estacionament de vehicles i la mobilitat (article 25.2 g). Aquesta competència municipal està definida en règim d’exclusivitat per una llei sectorial, el Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, i en la Llei 1671981, de 10 de juliol, de policies locals de Catalunya.

Atès que mitjançant informe del regidor de Serveis Generals i Seguretat Pública es justifica la necessitat de realitzar la contractació del citat servei en modalitat externalització, per considerar que és la fórmula més racional, econòmica i eficient de garantir la seva prestació, al no disposar l’Ajuntament de mitjans propis idonis ni de personal suficient i preparat per a efectuar les funcions requerides.

Atès que el servei jurídic corresponent ha elaborat el preceptiu Plec de Clàusules

Administratives, jurídiques i de Prescripcions Tècniques que han de regir el contracte i el procés d’adjudicació.

(19)

Ateses les característiques i quantia del servei a contractar (no subjecte a regulació harmonitzada) es considera que el procediment més adequat i àgil és l’obert, en règim de tramitació ordinària.

Atès que el present contracte comporta despeses de caràcter plurianual, i que la seva autorització o realització s’ha de subordinar al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius Pressupostos municipals.

Atès que en la tramitació de l’expedient de contractació s’han seguit i observat els preceptes de la normativa pública de contractació.

Vistos els anteriors antecedents, així com el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació per a l’adjudicació del servei de grua d’immobilització de vehicles per mitjans mecànics, la seva retirada de la via pública per mitjà de grua, el trasllat a un dipòsit condicionat, i la seva custòdia, durant el període agost-2016 a juliol 2020 (Exp. Gov. 106/16) de conformitat amb el Plec de Clàusules Administratives, Jurídiques i Prescripcions Tècniques elaborat a l’efecte, per procediment obert, en règim de tramitació ordinària, no subjecte a regulació harmonitzada.

SEGON. Aprovar la quantia de DOS-CENTS QUARANTA-VUIT MIL CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA VUIT CÈNTIMS (248.165,48 €) de pressupost net, i CINQUANTA-DOS MIL CENT CATORZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS (52.114,76 €), en concepte d’Import sobre el Valor Afegit al tipus del 21 per 100 , que fan un total de TRES-CENTS MIL DOS-CENTS VUITANTA EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS (300.280,24 €), per al total de les quatre (4) anualitats de vigència del contracte, en concepte de despesa màxima que per a aquest Ajuntament representarà la contractació d’aquest servei; d'acord amb el que estableix l'article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. Essent l’aplicació pressupostària de l’any 2016, per 31.467,72 euros, amb càrrec a la partida 16.15.13300.22701 (AD 9614) del vigent municipal .

Com que la despesa té caràcter plurianual, prendre el compromís de consignar en els pressupostos dels propers exercicis, crèdit suficient per assumir les depeses corresponents.

TERCER. Aprovar inicialment el Plec de clàusules administratives, econòmiques i jurídiques i el Plec de prescripcions tècniques que han de regir la contractació d’aquest servei.

QUART. Convocar el procediment obert per a la seva adjudicació, i disposar la publicació de l’anunci de licitació corresponent per a la presentació de sol·licituds de participació en el BOPT i en Perfil de contractant de l’Ajuntament de Vila-seca.

(20)

CINQUÈ. Notificar aquest acord a l’empresa GRUAS VILA-SECA., i donar-ne trasllat a la intervenció de fons municipal i a la Policia Local.

SISÈ. Facultar l’ Alcaldia-Presidència perquè dugui a terme totes les actuacions necessàries per a la tramitació i l'execució d'aquest acord.

6.2 INFORMES DE LLICÈNCIES I COMUNICACIONS EN EXPEDIENTS DE PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL I D’ACTIVITATS.

A) Vista la sol·licitud efectuada per M. F. V. F.en què comunica l’inici per canvi de nom d'una activitat de bar - restaurant al l' av. Francesc Macià, 7 , vistos els informes emesos al respecte.

Amb la comunicació va adjuntar la documentació establerta al decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el reglament d'espectacles públics i activitats, i segons els Serveis Tècnics Municipals que han informat favorablement l’activitat i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER.- Donar conformitat a la comunicació efectuada per M. F. V. F., d’inici d’activitat per canvi de nom de bar - restaurant al l' av. Francesc Macià, 7 , anterior titular G. K.

SEGON.- Aprovar la liquidació per un import de 197,00 €, que ha estat ingressada mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm.704074), d'acord amb allò que disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals.

TERCER.- Aforament màxim permès és de 50 persones.

QUART- La comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per aquest tipus d’activitat.

B) Vista la sol·licitud efectuada per A. D. C. en què comunica l’inici per canvi de nom d'una activitat d'agència de viatges a l' av, Verge de Montserrat, 20 local B de Vila-seca, anterior titular TRENDY TRAVEL SL.

Amb la sol·licitud va adjuntar la documentació establerta a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i segons la proposta de resolució de data 23/01/2014, atorgant audiència a l’interessat i vistos els informes emesos i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

(21)

PRIMER.- Donar conformitat a la comunicació efectuada per A. D. C., d’inici d’activitat per canvi de nom d'agència de viatges a l' av, Verge de Montserrat, 20 local B de Vila-seca, anterior titular TRENDY TRAVEL SL.

SEGON.- Aprovar la liquidació per un import de 197,00 €, que ha estat ingressada mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 703185), d'acord amb allò que disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals.

TERCER.- La comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per aquest tipus d’activitat.

C) Vista la sol·licitud efectuada per GAVILAN ANGEL S.L en què comunica l’inici per canvi de nom d'una activitat de venda de complements per animals i plantes al cr. de la Riera, 1 baixos 9 de Vila-seca, anterior titular GAVILAN ANGEL SCP.

Amb la sol·licitud va adjuntar la documentació establerta a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i segons la proposta de resolució de data 23/01/2014, atorgant audiència a l’interessat i vistos els informes emesos i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER.- Donar conformitat a la comunicació efectuada per GAVILAN ANGEL S.L, d’inici d’activitat per canvi de nom de venda de complements per animals i plantes al cr. de la Riera, 1 baixos 9 de Vila-seca, anterior titular GAVILAN ANGEL SCP.

SEGON.- La comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per aquest tipus d’activitat.

D) Vista la sol·licitud efectuada per XFERA MOVILES, SA en què demana llicència per a l'obertura d'una activitat d'estació base de telefonia mòbil (1B2T-5816) a l'adreça cr. del Camí del Racó,13 de la Pineda.

Vistos els informes, tràmits així com els fonaments de dret i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER.- Declarar la caducitat de la sol·licitud efectuada per XFERA MOVILES, SA, on demana llicència per a l'obertura d'una activitat d'estació base de telefonia mòbil (1B2T-5816) a l'adreça cr. del Camí del Racó,13 de la Pineda, atès que no ha esmenat les deficiències detectades a l’informe desfavorable de la Ponència Tècnica Ambiental Comarcal del Tarragonès.

(22)

6.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES TEMPORALS A LA VIA PÚBLICA.

A) Vista la sol·licitud efectuada per V. T. en què demana llicència municipal per realitzar l'activitat de pintura de retrats durant la temporada d'estiu 2016 al Ps. de Pau Casals de la Pineda, vistos els informes emesos al respecte i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER.- Concedir a V. T. llicència municipal per realitzar l'activitat de pintura de retrats amb pastel o carbó durant la temporada d'estiu de 2016 al Ps. de Pau Casals de la Pineda.

SEGON.- Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 85,00 € que han estat ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 709126), d'acord amb allò que disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals.

TERCER- La comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per aquest tipus d’activitat.

B) Vista la sol·licitud efectuada per D.D. A., on demana llicència municipal per instal·lació temporal d’una parada de venda globus i joguines durant la Festa Major d’estiu 2016 de Vila-seca, vistos els informes emesos al respecte i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER.- Concedir a D. D. A., on demana llicència municipal per instal·lació temporal d’una parada de venda globus i joguines durant la Festa Major d ‘estiu 2016 de Vila-seca. SEGON.- Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 58,35€, que han estat ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 709139), d'acord amb allò que disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals.

TERCER.- La comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per aquest tipus d’activitat.

C) Vista la sol·licitud efectuada per A. C. H. en què demana llicència per la instal·lació de taules i cadires a la via pública de l’establiment anomenat BAR TAURINO del qual és titular, situat al c de Sant Francesc, 29 de la Plana, vistos els informes emesos al respecte, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

(23)

PRIMER.- Concedir a A. C. H. llicència per a la instal·lació de 2 taules i 8 cadires a la via pública de BAR TAURINO, situat al c de Sant Francesc, 29 de la Plana.

SEGON.- Aquesta autorització es concedeix per la temporada d’estiu compresa entre 01/03/2016 i 31/10/2016.

TERCER.- Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 38,40 €, que han estat ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 709125), d'acord amb allò que disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals.

QUART- La comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per aquest tipus d’activitat.

7è.- ASSUMPTES DE SERVEIS A LES PERSONES.

7.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL RECORREGUT DE LA ROMERIA DEL ROCIO, AIXÍ COM ELS ACTES A CELEBRAR.

Atès que com en anys anteriors es celebraran al nucli de La Pineda els actes de la Festa del Rocio amb un programa d’activitats lúdiques i culturals, així com el romiatge fins al lloc de la trobada de les colles, per la carretera Vila-seca La Pineda (TV 3148).

Atès el programa d’activitats i els pressupostos presentats per a la celebració de les festes del Rocio al nucli de la Pineda, el cap de setmana dels dies 10 al 12 de juny. Atès l’informe de la Intervenció Municipal on s’acredita l’existència de consignació adequada i suficient per a portar a terme l’activitat, amb càrrec a la partida 2016 14 92400 22609 del vigent pressupost municipal i atesa la proposta formulada per la Regidoria de Relacions Ciutadanes, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix: PRIMER.- Aprovar la programació de la festa del Rocio al nucli de La Pineda, i el recorregut pel terme de Vila-seca, pels dies 10 al 12 de juny de 2016.

SEGON.- Aprovar la despesa corresponent a la infraestructura necessària per a portar a terme l’esmentada activitat per 12.927,07 € (IVA inclòs), amb càrrec a la partida 2016 14 92400 22609del vigent pressupost municipal.

TERCER.- Facultar al Regidor Delegat de Relacions Cíviques, Sr. Josep Toquero i Pujals per la signatura dels contracte corresponents.

(24)

7.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A DIFERENTS ENTITATS I ASSOCIACIONS DEL MUNICIPI PER A L’ANY 2016.

A) Vista la sol·licitud presentada per l’Esplai de Gent Gran la Plana, on demana subvenció ordinària per afrontar les despeses del seu funcionament i la realització d’activitats i actes que té programats pel present any 2016, acompanyada de la memòria de les activitats a realitzar així com del seu pressupost,

De conformitat amb allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions així com el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament. Vist l’informe de consignació pressupostària de la Intervenció Municipal de Fons i atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis a les Persones, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER. Concedir a l’entitat de l’Esplai de Gent Gran de la Plana una subvenció de 2.500,00 € (IVA inclòs) pel funcionament ordinari de l’entitat durant l’exercici de 2016 amb càrrec a la partida 2016 14 23104 48000 O 10940 del vigent pressupost municipal.

ENTITAT NIF IMPORT

Esplai de Gent Gran de la Plana G-55501399 2.500,00 €

SEGON. Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es concreten en els punts següents:

1. La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant l’execució de les activitats sol·licitades i funcionament ordinari de l’entitat durant l’any 2016.

2. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 30 de novembre de 2016.

3. El pagament de la subvenció es realitzarà d’un sol cop prèvia la presentació dins dels terminis establerts de la documentació justificativa esmentada al punt anterior. Així mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

4. El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.

5. El beneficiari haurà de fer constar en tots els cartells i impresos anunciadors dels actes i celebracions que es facin amb motiu de l’activitat subvencionada o en qualsevol altra mitjà de difusió caldrà l’anagrama municipal i remetre dos exemplars de totes les publicacions i cartells d’aquestes activitats subvencionades per l’Ajuntament.

6. La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les

(25)

subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de l’activitat a desenvolupar.

7. L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció concedida.

8. En cas que l’entitat sol·liciti una bestreta a compte de la subvenció haurà de justificar la necessitat i els documents que així o acreditin. L’import de la bestreta podrà ser el 70% de la subvenció.

TERCER. Els justificants de les subvencions hauran de ser factures originals, signades i amb dades dels proveïdors: NOM, COGNOM, ADREÇA I NIF. Seran lliurades conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de la concessió de la subvenció i del DNI o NIF del perceptor de la subvenció a la secretaria de la comissió informativa de Serveis Educatius, Serveis Formatius i de Polítiques d’Igualtat.

QUART. Atès que l’Esplai de Gent Gran de la Plana ha sol·licitat el pagament d’una bestreta de 1.750,00 €, que equival al 70% de l’import de la subvenció, per fer front a diferents despeses, s’aprova el pagament de 1.750,00 € en concepte de bestreta a compte de la subvenció.

CINQUÈ. Notificar aquest acord als interessats i a la Intervenció Municipal de Fons.

B) Vista la sol·licitud presentada per l’Associació Casal de la Dona de Vila-seca, on demana la concessió d’una subvenció ordinària per afrontar les despeses del seu funcionament i la realització d’activitats i actes que té programats pel present any 2016, acompanyada de la memòria de les activitats a realitzar així com del seu pressupost, De conformitat amb allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions així com el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament. Vist l’informe de consignació pressupostària de la Intervenció Municipal de Fons, i atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis a les Persones, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER. Concedir al Casal de la Dona de Vila-seca una subvenció per import de 1.500,00 € (IVA inclòs) pel funcionament ordinari durant l’exercici 2016 amb càrrec a la partida 2016 14 23114 48000 AD 10938 (subvenció Associació Cultural Grup de Dones de la Pineda) aprovació subvenció del vigent pressupost municipal.

ENTITAT NIF IMPORT

CASAL DE LA DONA DE VILA-SECA G43966530 1.500,00

SEGON. Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es concreten en els punts següents:

(26)

1. La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant l’execució de les activitats sol·licitades i funcionament ordinari de l’entitat durant l’any 2016.

2. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 30 de novembre de 2016.

3. El pagament de la subvenció es realitzarà d’un sol cop prèvia la presentació dins dels terminis establerts de la documentació justificativa esmentada al punt anterior. Així mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

4. El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.

5. El beneficiari haurà de fer constar en tots els cartells i impresos anunciadors dels actes i celebracions que es facin amb motiu de l’activitat subvencionada o en qualsevol altra mitjà de difusió caldrà l’anagrama municipal i remetre dos exemplars de totes les publicacions i cartells d’aquestes activitats subvencionades per l’Ajuntament.

6. La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de l’activitat a desenvolupar.

7. L’ incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció concedida.

TERCER. Els justificants de les subvencions hauran de ser factures originals, signades i amb dades dels proveïdors: NOM, COGNOM, ADREÇA I NIF. Seran lliurades conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de la concessió de la subvenció i del DNI o NIF del perceptor de la subvenció a la secretaria de la comissió informativa de Serveis Educatius, Serveis Formatius i de Polítiques d’Igualtat.

QUART. Notificar aquest acord als interessats i a la Intervenció Municipal de Fons.

C) Vista la sol·licitud presentada per l’Associació de Jubilats i Pensionistes de la Pineda, on demana subvenció ordinària per afrontar les despeses del seu funcionament i la realització d’activitats i actes que té programats pel present any 2016, acompanyada de la memòria de les activitats a realitzar així com del seu pressupost,

De conformitat amb allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions així com el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament. Vist l’informe de consignació pressupostària de la Intervenció Municipal de Fons, i atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis a les Persones, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

(27)

PRIMER. Concedir a l’Associació de Jubilats i Pensionistes de la Pineda una subvenció per import de 2.000,00 € (IVA inclòs) pel funcionament ordinari durant l’exercici 2016 amb càrrec a la partida 2016 14 23103 48000 10937 (subvenció Associació Jubilats i Pensionistes de la Pineda) del vigent pressupost municipal.

ENTITAT NIF IMPORT

Associació de Jubilats i Pensionistes de la Pineda G43510536 2.000,00 SEGON. Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es concreten en els punts següents:

1. La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant l’execució de les activitats sol·licitades i funcionament ordinari de l’entitat durant l’any 2016.

2. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 30 de novembre de 2016.

3. El pagament de la subvenció es realitzarà d’un sol cop prèvia la presentació dins dels terminis establerts de la documentació justificativa esmentada al punt anterior. Així mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

4. El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.

5. El beneficiari haurà de fer constar en tots els cartells i impresos anunciadors dels actes i celebracions que es facin amb motiu de l’activitat subvencionada o en qualsevol altra mitjà de difusió caldrà l’anagrama municipal i remetre dos exemplars de totes les publicacions i cartells d’aquestes activitats subvencionades per l’Ajuntament.

6. La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de l’activitat a desenvolupar.

7. L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció concedida.

TERCER. Els justificants de les subvencions hauran de ser factures originals, signades i amb dades dels proveïdors: NOM, COGNOM, ADREÇA I NIF. Seran lliurades conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de la concessió de la subvenció i del DNI o NIF del perceptor de la subvenció a la secretaria de la comissió informativa de Serveis Educatius, Serveis Formatius i de Polítiques d’Igualtat.

(28)

D) Vista la sol·licitud presentada per l’entitat Creu Roja Vila-seca, on demana la concessió d’una subvenció ordinària per afrontar les despeses del seu funcionament i la realització d’activitats i actes que té programats pel present any 2016, acompanyada de la memòria de les activitats a realitzar així com del seu pressupost,

De conformitat amb allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions així com el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament. Vist l’informe de consignació pressupostària de la Intervenció Municipal de Fons, i atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis a les Persones, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER. Concedir a l’entitat Creu Roja Vila-seca una subvenció per import de 1.000,00 € (IVA inclòs) pel funcionament ordinari durant l’exercici 2016 amb càrrec a la partida 2016 14 23117 48000 AD 9837 (subvenció Creu Roja Vila-seca) del vigent pressupost municipal.

ENTITAT NIF IMPORT

CREU ROJA VILA-SECA Q2866001G 1.000,00

SEGON. Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es concreten en els punts següents:

1. La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant l’execució de les activitats sol·licitades i funcionament ordinari de l’entitat durant l’any 2016.

2. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 30 de novembre de 2016.

3. El pagament de la subvenció es realitzarà d’un sol cop prèvia la presentació dins dels terminis establerts de la documentació justificativa esmentada al punt anterior. Així mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

4. El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.

5. El beneficiari haurà de fer constar en tots els cartells i impresos anunciadors dels actes i celebracions que es facin amb motiu de l’activitat subvencionada o en qualsevol altra mitjà de difusió caldrà l’anagrama municipal i remetre dos exemplars de totes les publicacions i cartells d’aquestes activitats subvencionades per l’Ajuntament.

6. La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de l’activitat a desenvolupar.

Figure

Updating...

References

Related subjects :