ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L AJUNTAMENT

Download (0)

Full text

(1)

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió

Núm.: 17/2019

Caràcter: extraordinària

Convocatòria: primera

Data: 16 d’octubre de 2019

Horari: de les 9.30 a les 10.05 hores

Lloc: sala de plens de la Casa Consistorial de Llucmajor.

Assistents

Eric Jareño Cifuentes, batle president

Maria Francisca Lascolas Rosselló, Gabriel Rojo Rodríguez, Maria del Pilar Bonet

Escalera i Simó Adrover Llompart, pel Partit Popular

Noemí Getino Pérez, per Ciudadanos, Partido de la Ciudadania

Alexandro Gaffar i Eloy Crusat Horrach, per Llibertat Llucmajor

Guillermo Roig Mascaró, per Agrupación Social Independiente

Jaume J. Oliver Vallés, Bartomeu Tugores Vicens, Francisca Almagro Peset i José

Luís Huéscar Villar pel Partit Socialista Obrer Espanyol

Eduardo Eugenio Zúñíga Solari, Unides Podem

Bernadí Vives Cardona, pel PI – Proposta per les Illes

Raúl Domínguez Martín, del Grup Mixt

i Marc Rigo Manresa, secretari.

També hi assisteix la Sra. Juliana Caro Capellà, cap del Negociat de Població.

Absents: (excusen la seva assistència)

Gregorio Estarellas Mas (PSOE)

Ginés Sáez González (CS)

José Miguel Pastor Cantallops (VOX)

Maria Barceló Calviño (MES)

El Sr. Jaume Tomàs (MES), excusa la assistència de la Sra. Maria Barceló (MES) dient que

té una indisposició a cause dels darrers esdeveniments a Catalunya i no es troba amb

humor per poder venir a aquest plenari i de la mateixa manera també vol deixar constància

del seu estat d’ànim i voldria abandonar la sessió abans de començar el sorteig, diu que ho

fa en protesta de la sentència que hi ha hagut referent al procés de Catalunya i, no estan

xerrant d’independentisme o no independentisme, sinó que estan xerrant de democràcia i de

drets humans i troben que no estan en disposició de participar en aquest Ple.

SORTEIG MESES ELECCIONS GENERALS DE 10 DE NOVEMBRE

Tot seguit el batle anuncia que pot procedir al sorteig per designar els membres de les

meses electorals de 10 de novembre de 2019.

El secretari informa que es tracta d’un sorteig públic i per aquest motiu es fa en una sessió

plenària, però no s’escau realitzar cap tipus de votació, sinó simplement fer públic el resultat

del sorteig a través de l’aplicació informàtica.

Es farà una tria aleatòria entre els electors de cada mesa, amb una titulació específica per al

càrrec de president, i després un altre nivell d’exigència de titulació per als vocals. Es triarà

el president i els dos vocals i els respectius dos suplents, en total 9 persones per mesa,

Plaça d'Espanya, 12 - 07620 Llucmajor Illes Balears Tel.: 971.66.00.50 Fax: 971.66.20.81 llucmajor@llucmajor.org

(2)

però, a més, es triaran 3 reserves per a cada un d’aquests càrrecs per als supòsits que

presentin excuses i siguin estimades, o perquè no hagi estat possible la seva notificació. Per

tant, avui només sortiran 9 persones per mesa, però el sorteig deixa en reserva aquests

altres càrrecs i si algú vol consultar-lo, estaran a la seva disposició al Negociat de Població.

Una vegada acabada la intervenció del secretari es dóna inici al sorteig per designar els

membres de les meses electorals, que aboca el resultat que s’especifica a continuació.

DISTRICTE 1 SECCIÓN 1 MESA A

Titular-PRESIDENTE D/Dª GONZALEZ VERT , JOSE

Titular-VOCAL 1 D/Dª FONT ARTIGUES , CATALINA MARIA Titular-VOCAL 2 D/Dª GARCIA JUSTO , LUIS ALBERTO Suplente-PRESIDENTE D/Dª GRIMALT RIGO , PETRA 2ºSuplente-PRESIDENTE D/Dª BOSOM DIUMENJO , GEMMA Suplente-VOCAL 1 D/Dª FULLANA CARDELL , CATALINA 2ºSuplente-VOCAL 1 D/Dª CLADERA SALVA , SALVADOR Suplente-VOCAL 2 D/Dª GOMEZ LEON , MANUEL

2ºSuplente-VOCAL 2 D/Dª FULLANA CANTALLOPS , FRANCISCA MARIA

DISTRICTE 1 SECCIÓN 1 MESA B

Titular-PRESIDENTE D/Dª TORRENS PUIGSERVER, FRANCISCA MARIA Titular-VOCAL 1 D/Dª NOGUERA PONS, MATIAS

Titular-VOCAL 2 D/Dª SALVA OBRADOR, BARTOLOMÉ Suplente-PRESIDENTE D/Dª TROBAT PUJOL, BARTOLOMÉ 2ºSuplente-PRESIDENTE D/Dª VICH RAMOS, MONTSERRAT Suplente-VOCAL 1 D/Dª OLIVER TOMÁS, AINA MARIA 2ºSuplente-VOCAL 1 D/Dª SERRA MOLL, MARIA Suplente-VOCAL 2 D/Dª RUIZ PONTES, ENRIQUE

2ºSuplente-VOCAL 2 D/Dª VAQUEZ TRONCOSO, DANIELA ALEJANDRA

DISTRITO 1 SECCIÓN 2 MESA A

Titular-PRESIDENTE D/Dª FERRIOL GUILLERMO , ENRIQUE Titular-VOCAL 1 D/Dª LIMA GARCIA , SERGIO

Titular-VOCAL 2 D/Dª GARCIAS SALVA , MAGDALENA

Suplente-PRESIDENTE D/Dª LOPEZ SASTRE , MARIA DEL PILAR TERE 2ºSuplente-PRESIDENTE D/Dª FURIO MAS , MARIA DEL ORETO

Suplente-VOCAL 1 D/Dª CRUZ MONGE , MARTA

2ºSuplente-VOCAL 1 D/Dª AGUADO SAEZ , JOSE ANTONIO Suplente-VOCAL 2 D/Dª GARAU BIDLOT , GABRIEL 2ºSuplente-VOCAL 2 D/Dª COBO SERRA , EVA

DISTRITO 1 SECCIÓN 2 MESA B

Titular-PRESIDENTE D/Dª SANZ GONZALEZ , CARLOS JOSE Titular-VOCAL 1 D/Dª VERDERA FERRER , MARIA Titular-VOCAL 2 D/Dª TROBAT ASTORGA , LORENZO Suplente-PRESIDENTE D/Dª VIVER CERDA , ALBERTO 2ºSuplente-PRESIDENTE D/Dª RAMIS CARBONELL , CATALINA Suplente-VOCAL 1 D/Dª SALVA SASTRE , FRANCISCA 2ºSuplente-VOCAL 1 D/Dª SERRA BONET , AGUSTIN Suplente-VOCAL 2 D/Dª MARI BISQUERRA , ANTONIO 2ºSuplente-VOCAL 2 D/Dª SAMANIEGO PITA , AZUCENA

DISTRITO 1 SECCIÓN 3 MESA A

Titular-PRESIDENTE D/Dª ALFONSO RIQUELME , FRANCISCO JAVIER Titular-VOCAL 1 D/Dª BELMONTE CLEMENTE , JOSE MARIA Titular-VOCAL 2 D/Dª LOPEZ SERRATO , JUAN DE DIOS Suplente-PRESIDENTE D/Dª GRIFO PEREZ , MARIA DEL PILAR 2ºSuplente-PRESIDENTE D/Dª ASTACIO JURADO , MIGUEL

Suplente-VOCAL 1 D/Dª CABALIN DUARTE , MARIA DEL ROSARIO 2ºSuplente-VOCAL 1 D/Dª GALIANO BRUNO , PEDRO

(3)

Suplente-VOCAL 2 D/Dª BIBILONI CAÑELLAS , GUILLERMO 2ºSuplente-VOCAL 2 D/Dª GONZALEZ FREIRE , ANA ISABEL

DISTRITO 1 SECCIÓN 3 MESA B

Titular-PRESIDENTE D/Dª PEREZ RUIZ , JOSE MANUEL Titular-VOCAL 1 D/Dª SINGALA TARONGI , MIGUEL Titular-VOCAL 2 D/Dª VALLE HERNANDEZ , MARIA CRUZ Suplente-PRESIDENTE D/Dª MENDIETA SANCHIS , MARGARITA 2ºSuplente-PRESIDENTE D/Dª MONTERO CAMPON , MANUEL Suplente-VOCAL 1 D/Dª MARTINEZ LINDE , ANA

2ºSuplente-VOCAL 1 D/Dª ORTIZ CORONILLA , ALMUDENA Suplente-VOCAL 2 D/Dª RAYA MARTINEZ , LUCIA 2ºSuplente-VOCAL 2 D/Dª MARTINEZ GALVEZ , RAMONA

DISTRITO 2 SECCIÓN 1 MESA U

Titular-PRESIDENTE D/Dª PONS NIEVAS , MARIA ANTONIA Titular-VOCAL 1 D/Dª GRANADO MARTOS , FERNANDO Titular-VOCAL 2 D/Dª ATENCIA DIAZ , PEDRO

Suplente-PRESIDENTE D/Dª COLL ORVAY , BARTOLOME

2ºSuplente-PRESIDENTE D/Dª NARVAEZ CALERO , MARIA SAGRARIO Suplente-VOCAL 1 D/Dª OLLER MOJER , MIGUEL ANGEL 2ºSuplente-VOCAL 1 D/Dª ROMERO DIAZ , MARIA DEL CAMPO Suplente-VOCAL 2 D/Dª REUS VALLESPIR , JUANA ANA

2ºSuplente-VOCAL 2 D/Dª RODRIGUEZ PEREZ , ISABEL MARAVILLAS

DISTRITO 2 SECCIÓN 2 MESA U

Titular-PRESIDENTE D/Dª SINKKONEN AUVINEN , MIRJA LEENA Titular-VOCAL 1 D/Dª COLOMINA VENY , MARIA CRISTINA Titular-VOCAL 2 D/Dª SALVA GARRIDO , ANTELMO JOSE Suplente-PRESIDENTE D/Dª GINARD FIOL , MARIA

2ºSuplente-PRESIDENTE D/Dª CIFRE SCHNEIDER , RAFAEL Suplente-VOCAL 1 D/Dª GARCIA MARTINEZ , JOSE RAMON 2ºSuplente-VOCAL 1 D/Dª BRAVO BALLESTER , MICHELINE Suplente-VOCAL 2 D/Dª ALZATE PEREZ , SELENA

2ºSuplente-VOCAL 2 D/Dª CERDA QUETGLAS , MARTA

DISTRITO 3 SECCIÓN 1 MESA A

Titular-PRESIDENTE D/Dª CLAR SOCIAS , MIGUEL

Titular-VOCAL 1 D/Dª GRIMALT TRUJILLOS , MARGARITA Titular-VOCAL 2 D/Dª LOPEZ ARGIBAY , JOSE MANUEL Suplente-PRESIDENTE D/Dª GUASP EGEA , ISABEL

2ºSuplente-PRESIDENTE D/Dª ATIENZA BORGE , SUSANA MARIA Suplente-VOCAL 1 D/Dª GONZALEZ SIMO , VICENTA 2ºSuplente-VOCAL 1 D/Dª CARDELL SANTANDREU , MIQUEL Suplente-VOCAL 2 D/Dª FLUXA COMAS , FRANCISCA MERCEDES 2ºSuplente-VOCAL 2 D/Dª GARCIA HERRERO , MARIA JESUS NATIVIDA

DISTRITO 3 SECCIÓN 1 MESA B

Titular-PRESIDENTE D/Dª NOGUERA CALAFAT , FRANCINA Titular-VOCAL 1 D/Dª ROSSELLO SERRA , MAGDALENA Titular-VOCAL 2 D/Dª ROIG SANCHEZ , GUILLERMO Suplente-PRESIDENTE D/Dª MESTRE CARDELL , FRANCINA 2ºSuplente-PRESIDENTE D/Dª MORENO STEFFES , MIGUEL Suplente-VOCAL 1 D/Dª MARIN JUAREZ , RAMON

2ºSuplente-VOCAL 1 D/Dª SERVERA FALCONER , BARTOLOME Suplente-VOCAL 2 D/Dª MARTIN FUENTES , VICTORIA 2ºSuplente-VOCAL 2 D/Dª SALAS VIDAL , BARTOMEU

DISTRITO 3 SECCIÓN 2 MESA U

Titular-PRESIDENTE D/Dª MONSERRAT VIDAL , FRANCISCA Titular-VOCAL 1 D/Dª OLIVER PUIG , FRANCISCO

Plaça d'Espanya, 12 - 07620 Llucmajor Illes Balears Tel.: 971.66.00.50 Fax: 971.66.20.81 llucmajor@llucmajor.org

(4)

Titular-VOCAL 2 D/Dª QUETGLAS BONET , COLOMA Suplente-PRESIDENTE D/Dª MIR DEYA , ANTONI

2ºSuplente-PRESIDENTE D/Dª FUENTES DELGADO , JOSE JOAQUIN Suplente-VOCAL 1 D/Dª SERVERA CATANY , CATALINA 2ºSuplente-VOCAL 1 D/Dª CATANY NOGUERA , MARGALIDA Suplente-VOCAL 2 D/Dª CORDOBA LUNA , JULIO

2ºSuplente-VOCAL 2 D/Dª COLL VAQUER , JUAN

DISTRITO 3 SECCIÓN 3 MESA A

Titular-PRESIDENTE D/Dª LLOMPART MORRO , JOSE LUIS Titular-VOCAL 1 D/Dª AMENGUAL VIDAL , GUILLERMO Titular-VOCAL 2 D/Dª FIOL ARANDA , JOSE ANTONIO Suplente-PRESIDENTE D/Dª CERRO ALMODOVAR , SAMUEL 2ºSuplente-PRESIDENTE D/Dª BRITO LOPEZ , OLGA ALICIA Suplente-VOCAL 1 D/Dª GARAU TUR , FRANCISCA 2ºSuplente-VOCAL 1 D/Dª LOPEZ HUERTA , CARLOS

Suplente-VOCAL 2 D/Dª FERNANDEZ PALOMEQUE , CARLOS 2ºSuplente-VOCAL 2 D/Dª GINARD VILA , ANTONIO JOSE

DISTRITO 3 SECCIÓN 3 MESA B

Titular-PRESIDENTE D/Dª VADELL NOGUERA , CATALINA . Titular-VOCAL 1 D/Dª MOYA QUINTANA , ANTONIO Titular-VOCAL 2 D/Dª SALVA NOGUERA , GREGORIO

Suplente-PRESIDENTE D/Dª MONSERRAT JAUME , MARIA DEL MAR 2ºSuplente-PRESIDENTE D/Dª PONS RIERA , MARIA ALEJANDRA Suplente-VOCAL 1 D/Dª DEL RIO ALVARO , ENRIQUE

2ºSuplente-VOCAL 1 D/Dª DE LA VARGA VALLCORBA , FRANCISCO JAVIER Suplente-VOCAL 2 D/Dª SUAU FUSTER , TEODORO

2ºSuplente-VOCAL 2 D/Dª SALVA PONS , JOANA AINA

DISTRITO 4 SECCIÓN 1 MESA U

Titular-PRESIDENTE D/Dª SALVADOR GARRIGUES , ALICIA Titular-VOCAL 1 D/Dª GIRON VICH , JUAN JOSE Titular-VOCAL 2 D/Dª SALVA CALDENTEY , MIGUEL Suplente-PRESIDENTE D/Dª MOMPO BEAUMIER , DAVID 2ºSuplente-PRESIDENTE D/Dª REDA COLL , JOAN

Suplente-VOCAL 1 D/Dª CARMONA DIAZ , MARIA JOSEFA 2ºSuplente-VOCAL 1 D/Dª CHAVES CHACON , ADRIAN Suplente-VOCAL 2 D/Dª NOGUERA POL , JUAN

2ºSuplente-VOCAL 2 D/Dª SALVA RECHE , GREGORIO MANUEL

DISTRITO 4 SECCIÓN 2 MESA A

Titular-PRESIDENTE D/Dª BARCELO ISERN , MARIA Titular-VOCAL 1 D/Dª DOMINGUEZ PEREIRA , JESSICA Titular-VOCAL 2 D/Dª GONZALEZ ARRABAL , MARIA ISABEL Suplente-PRESIDENTE D/Dª GARI LLOMPART , AINA MARIA 2ºSuplente-PRESIDENTE D/Dª ARRIVI LANTTO , AMANDA Suplente-VOCAL 1 D/Dª CANDEL CORONADO , JULIANA 2ºSuplente-VOCAL 1 D/Dª CARBAJALES PERNAS , ELENA BELEN Suplente-VOCAL 2 D/Dª LARA PIQUERES , AGUSTIN

2ºSuplente-VOCAL 2 D/Dª FOLCH PRATS , MARIA MAGDALENA

DISTRITO 4 SECCIÓN 2 MESA B

Titular-PRESIDENTE D/Dª RIVAS CASTELL , JOSE ANTONIO Titular-VOCAL 1 D/Dª VEGA GUTIERREZ , DOLORES Titular-VOCAL 2 D/Dª MOREY RIVAS , CRISTINA

Suplente-PRESIDENTE D/Dª PEREZ MUNARRIZ , WALTER OMAR 2ºSuplente-PRESIDENTE D/Dª MUT MOJER , JERONIMA

Suplente-VOCAL 1 D/Dª TORRES LLAMAS , IRENE 2ºSuplente-VOCAL 1 D/Dª MULET ARROM , MARIA PAU Suplente-VOCAL 2 D/Dª SAAVEDRA CARIDAD , RAMIRO

(5)

DISTRITO 4 SECCIÓN 3 MESA A

Titular-PRESIDENTE D/Dª JACINTO RUIZ , MACARENA Titular-VOCAL 1 D/Dª LOPEZ VIZCAINO , CARMEN Titular-VOCAL 2 D/Dª CAUCELO NARVAEZ , NURIA Suplente-PRESIDENTE D/Dª ABALDE GIL , MARIA DEL CARMEN 2ºSuplente-PRESIDENTE D/Dª KRAVETZ PEREZ , PABLO GASTON Suplente-VOCAL 1 D/Dª HARO MARQUEZ , JOSE LUIS 2ºSuplente-VOCAL 1 D/Dª CARMONA ARJONA , JONATAN Suplente-VOCAL 2 D/Dª EXPOSITO ROMERO , JOSE 2ºSuplente-VOCAL 2 D/Dª GUERRERO RODRIGUEZ , MARIA

DISTRITO 4 SECCIÓN 3 MESA B

Titular-PRESIDENTE D/Dª TUR FUSTER , ANTONIO Titular-VOCAL 1 D/Dª MANZANO MOYA , CARMEN Titular-VOCAL 2 D/Dª RUIZ MEJIAS , CRISTINA Suplente-PRESIDENTE D/Dª MUT AMENGUAL , BALTASAR

2ºSuplente-PRESIDENTE D/Dª VALVERDE BALAGUER , MARIA ESTER Suplente-VOCAL 1 D/Dª OLIVER PALMER , FRANCISCA

2ºSuplente-VOCAL 1 D/Dª TORIBIO MARTI , JUAN BAUTISTA Suplente-VOCAL 2 D/Dª MANZANO MOYA , JOSE

2ºSuplente-VOCAL 2 D/Dª SANCHEZ ANTOLINO , ANTONIO

DISTRITO 4 SECCIÓN 4 MESA U

Titular-PRESIDENTE D/Dª SANCHEZ ADROVER , BARTOLOME Titular-VOCAL 1 D/Dª PEREZ NAVARRO , ISABEL

Titular-VOCAL 2 D/Dª JOYA SAN MAMERTO , MARIA JESUS Suplente-PRESIDENTE D/Dª PEREZ RODRIGUEZ , ISABEL 2ºSuplente-PRESIDENTE D/Dª DELEON ALCAIRE , MARIA GIMENA Suplente-VOCAL 1 D/Dª GOMEZ LEON , JUAN ANTONIO 2ºSuplente-VOCAL 1 D/Dª PESCE SOTELO , RODOLFO HECTOR Suplente-VOCAL 2 D/Dª MIRALLES ZAMORA , CELESTE 2ºSuplente-VOCAL 2 D/Dª TRUJILLO HERNANDEZ , EUGENIA

DISTRITO 4 SECCIÓN 5 MESA A

Titular-PRESIDENTE D/Dª EPELDE NEGRINI , ELENA Titular-VOCAL 1 D/Dª COLL SANCHIZ , JORDI

Titular-VOCAL 2 D/Dª BOSQUE ZANCAJO , JESUS ENRIQUE Suplente-PRESIDENTE D/Dª DIAZ GONZALEZ , DAVID

2ºSuplente-PRESIDENTE D/Dª AGUILAR RODRIGUEZ , GABRIEL Suplente-VOCAL 1 D/Dª GARCIA OLIVER , ANTONIA

2ºSuplente-VOCAL 1 D/Dª GARCIA MARTIN BRIONES , MARIA ISABEL Suplente-VOCAL 2 D/Dª AMAYA GONZALEZ , JOAQUIN

2ºSuplente-VOCAL 2 D/Dª GARCIA LORENTE , FERNANDO

DISTRITO 4 SECCIÓN 5 MESA B

Titular-PRESIDENTE D/Dª RODRIGUEZ DIAZ , ANGELICA YASMIN Titular-VOCAL 1 D/Dª RUIZ COBO , CARLOS

Titular-VOCAL 2 D/Dª MURIEL MORA , MARIA CRISTINA Suplente-PRESIDENTE D/Dª VALLEJO NAVIO , MARIA JOSE 2ºSuplente-PRESIDENTE D/Dª MERIDEÑO GARCIA , CARLOS Suplente-VOCAL 1 D/Dª MORENO MARTIN , JUAN JOSE 2ºSuplente-VOCAL 1 D/Dª RODRIGUEZ ALMAGRO , FRANCISCA Suplente-VOCAL 2 D/Dª MARTINEZ ROSSI , ROSARIO

2ºSuplente-VOCAL 2 D/Dª VEGA RAMON , CONCEPCION

DISTRITO 4 SECCIÓN 6 MESA A

Titular-PRESIDENTE D/Dª DOLS AMENGUAL , GABRIEL Titular-VOCAL 1 D/Dª DE DIOS HERNANDEZ , MANUELA Titular-VOCAL 2 D/Dª BIBILONI SANCHEZ , MAGDALENA Suplente-PRESIDENTE D/Dª ATIENZA MAS , JUAN JOSE 2ºSuplente-PRESIDENTE D/Dª HIDALGO GIL , FRANCISCO

Plaça d'Espanya, 12 - 07620 Llucmajor Illes Balears Tel.: 971.66.00.50 Fax: 971.66.20.81 llucmajor@llucmajor.org

(6)

Suplente-VOCAL 1 D/Dª LEBRON RODRIGUEZ , ANTONIO 2ºSuplente-VOCAL 1 D/Dª GALAN JIMENEZ , FILOMENA Suplente-VOCAL 2 D/Dª ARANDA ESCUDERO , PABLO 2ºSuplente-VOCAL 2 D/Dª HIGUERAS LUQUE , ISABEL

DISTRITO 4 SECCIÓN 6 MESA B

Titular-PRESIDENTE D/Dª TOMAS ROSSELLO , MARGARITA Titular-VOCAL 1 D/Dª MEJIAS CARREÑO , FRANCISCO Titular-VOCAL 2 D/Dª VALVERDE RAMOS , JUAN MIGUEL Suplente-PRESIDENTE D/Dª SERANTES ACUÑA , JESUS 2ºSuplente-PRESIDENTE D/Dª NOGUERAS ROJAS , ANA Suplente-VOCAL 1 D/Dª MONTES MAQUEDA , ALFONSO 2ºSuplente-VOCAL 1 D/Dª SANCHEZ POVEDA , MARIA ASUNCION Suplente-VOCAL 2 D/Dª PEREZ LORENTE , AINA

2ºSuplente-VOCAL 2 D/Dª MORENO MARTOS , ALBERTO

DISTRITO 4 SECCIÓN 7 MESA A

Titular-PRESIDENTE D/Dª GUZMAN TORDESILLAS , SOFIA Titular-VOCAL 1 D/Dª ARENAS MESTA , FRANCISCO Titular-VOCAL 2 D/Dª BOYERAS RUSQUE , ELENA Suplente-PRESIDENTE D/Dª ANDREU VAZQUEZ , JUAN JOSE 2ºSuplente-PRESIDENTE D/Dª HIDALGO RIOL , MARIA ROSARIO Suplente-VOCAL 1 D/Dª BROTONS GARCIA , ALVARO 2ºSuplente-VOCAL 1 D/Dª GARRIDO JAUT , JESUS MIGUEL Suplente-VOCAL 2 D/Dª FREAZA OTERO , JOSE

2ºSuplente-VOCAL 2 D/Dª DOYHAMBOURE NESTARES , NICOLAS

DISTRITO 4 SECCIÓN 7 MESA B

Titular-PRESIDENTE D/Dª SABATER MIRALLES , JUAN Titular-VOCAL 1 D/Dª VAQUERO PEREZ , MARIA PALOMA Titular-VOCAL 2 D/Dª RISUEÑO POVEDA , CELIA

Suplente-PRESIDENTE D/Dª VIVO CARRION , CRISTINA

2ºSuplente-PRESIDENTE D/Dª SANCHEZ GARRIDO , MARIA DOLORES Suplente-VOCAL 1 D/Dª SUAREZ SANCHEZ , JAVIER

2ºSuplente-VOCAL 1 D/Dª MUÑOZ NAVARRETE , MARIA JOSE Suplente-VOCAL 2 D/Dª RICO PEREZ , MIGUEL

2ºSuplente-VOCAL 2 D/Dª MARTIN LOPEZ , MARIA ANGELES

DISTRITO 4 SECCIÓN 8 MESA A

Titular-PRESIDENTE D/Dª AYUDARTE RUEDA , FERNANDO

Titular-VOCAL 1 D/Dª LOPEZ-REYNOSO MECA , MARIA DEL CARMEN Titular-VOCAL 2 D/Dª INIESTA MEDINA , JUAN JOSE

Suplente-PRESIDENTE D/Dª HERRERIAS TAVIRO , MARIA TERESA 2ºSuplente-PRESIDENTE D/Dª ARTIGUES BATLE , JOSEFA

Suplente-VOCAL 1 D/Dª BLECUA CASAS , ERMITAS EVA 2ºSuplente-VOCAL 1 D/Dª HERNANDEZ BERNAL , PATRICIA Suplente-VOCAL 2 D/Dª LOPEZ PERALES , AMELIA 2ºSuplente-VOCAL 2 D/Dª COLL TRIAY , MAGDALENA

DISTRITO 4 SECCIÓN 8 MESA B

Titular-PRESIDENTE D/Dª SANZ ZALDUENDO , MARTA

Titular-VOCAL 1 D/Dª PEREGRINA MARTINEZ , INMACULADA Titular-VOCAL 2 D/Dª MEDINA REQUENA , JOAQUIN

Suplente-PRESIDENTE D/Dª MARTIN RECIO , MIGUEL ANGEL

2ºSuplente-PRESIDENTE D/Dª PEREZ DE HEREDIA AZCARATE , PATRICIA Suplente-VOCAL 1 D/Dª POZO TARIFA , MARIA ISABEL

2ºSuplente-VOCAL 1 D/Dª PAYERAS SAAVEDRA , ALBERTO Suplente-VOCAL 2 D/Dª VILLALONGA GRANEL , MARIA JESUS 2ºSuplente-VOCAL 2 D/Dª MARTINEZ AGUADO , MANUEL

DISTRITO 4 SECCIÓN 9 MESA U

(7)

Titular-VOCAL 1 D/Dª LOZANO GARCIA , TORCUATO Titular-VOCAL 2 D/Dª SALVA LADARIA , GUILLEM Suplente-PRESIDENTE D/Dª JAUME ROTGER , MARGARITA 2ºSuplente-PRESIDENTE D/Dª CORTES SANCHEZ , ALBERTO Suplente-VOCAL 1 D/Dª MUÑOZ MORA , DIEGO

2ºSuplente-VOCAL 1 D/Dª NAVASCUEZ ALVARADO , JUAN JOSE Suplente-VOCAL 2 D/Dª PIQUERAS GARCIA , FRANCISCA 2ºSuplente-VOCAL 2 D/Dª MANERA MUT , CARLOS

DISTRITO 4 SECCIÓN 10 MESA U

Titular-PRESIDENTE D/Dª FERNANDEZ BAZA , MANUEL Titular-VOCAL 1 D/Dª RODRIGUEZ JABATO , BEATRIZ Titular-VOCAL 2 D/Dª SANCHEZ SECO VILLALBA , CARLOS Suplente-PRESIDENTE D/Dª ROCA SALOM , MARIA DEL PILAR 2ºSuplente-PRESIDENTE D/Dª RAMON MIRA , CRISTINA

Suplente-VOCAL 1 D/Dª ALCALA MARTINEZ , ROBERTO 2ºSuplente-VOCAL 1 D/Dª MORENO PUERTO , MONICA Suplente-VOCAL 2 D/Dª VARELA GONZALEZ , ANTIA 2ºSuplente-VOCAL 2 D/Dª PONCE LINDE , FELIX

DISTRITO 4 SECCIÓN 11 MESA A

Titular-PRESIDENTE D/Dª JORDA SERRA , ANTONIO Titular-VOCAL 1 D/Dª JIMENEZ JARANA , VANESSA Titular-VOCAL 2 D/Dª ALVAREZ VALERO , ALICIA

Suplente-PRESIDENTE D/Dª ARBONA BORDOY , CARLOS PEDRO 2ºSuplente-PRESIDENTE D/Dª FELIZ VALLEJO , JOSE MARIA

Suplente-VOCAL 1 D/Dª ESCOBAR BALLESTEROS , JUAN JOSE 2ºSuplente-VOCAL 1 D/Dª GARCIA IBAÑEZ , JUAN MIGUEL Suplente-VOCAL 2 D/Dª ALCOBENDAS LOBO , ANTONIO 2ºSuplente-VOCAL 2 D/Dª BIBILONI GARCIA , MONICA

DISTRITO 4 SECCIÓN 11 MESA B

Titular-PRESIDENTE D/Dª MARTIN HURTADO , MARIA INMACULADA Titular-VOCAL 1 D/Dª MAIRENA CAÑAS , MARIA ESTHER

Titular-VOCAL 2 D/Dª VICENS RUBIO , MARIA DOLORES Suplente-PRESIDENTE D/Dª RAMIS LLUCH , JOSE 2ºSuplente-PRESIDENTE D/Dª MILLAN LLULL , VICENTA Suplente-VOCAL 1 D/Dª MATAS LOBO , ADRIAN

2ºSuplente-VOCAL 1 D/Dª SANCHEZ CABALLERO , MARIA DOLORES Suplente-VOCAL 2 D/Dª RODRIGUEZ MUÑOZ , FRANCISCO

2ºSuplente-VOCAL 2 D/Dª OLAYA GARCIA , ALBERTO

DISTRITO 4 SECCIÓN 12 MESA A

Titular-PRESIDENTE D/Dª AGUSTIN LOZANO , VICTOR

Titular-VOCAL 1 D/Dª GONZALEZ DOMINGUEZ , MANUELA Titular-VOCAL 2 D/Dª CAMPOY MORALES , ROSARIO Suplente-PRESIDENTE D/Dª FONT GOMEZ , MARGARITA 2ºSuplente-PRESIDENTE D/Dª LLITERAS FIOL , MARIA

Suplente-VOCAL 1 D/Dª GUIDET VALCARCEL , JOSE MIGUEL 2ºSuplente-VOCAL 1 D/Dª BIBILONI BAUZA , BARTOLOME Suplente-VOCAL 2 D/Dª GIL HOMAR , ANGELES

2ºSuplente-VOCAL 2 D/Dª DE ARROQUIA POMBO , MARIA DEL CARMEN

DISTRITO 4 SECCIÓN 12 MESA B

Titular-PRESIDENTE D/Dª ORELL MAS , MARIA MAGDALENA Titular-VOCAL 1 D/Dª NAVARRO CEREZO , CONSOLACION Titular-VOCAL 2 D/Dª VEÑY VIDAL , GUILLERMO LUIS Suplente-PRESIDENTE D/Dª RIVAS CORTES , MARIA JULIA 2ºSuplente-PRESIDENTE D/Dª MOYA RIPOLL , MARGARITA

Suplente-VOCAL 1 D/Dª MARTINEZ AGUILO , MIGUEL ANGEL

2ºSuplente-VOCAL 1 D/Dª RODRIGUEZ RODRIGUEZ , ROSARIO MARIA

Plaça d'Espanya, 12 - 07620 Llucmajor Illes Balears Tel.: 971.66.00.50 Fax: 971.66.20.81 llucmajor@llucmajor.org

(8)

Suplente-VOCAL 2 D/Dª RODAS DOBLAS , JOSE MANUEL 2ºSuplente-VOCAL 2 D/Dª VAZQUEZ BAUZA , MARIA ANTONIA

DISTRITO 4 SECCIÓN 13 MESA A

Titular-PRESIDENTE D/Dª GARAU LEAL , JULIA

Titular-VOCAL 1 D/Dª CACHON GUERRERO , CRISTINA AVELINA Titular-VOCAL 2 D/Dª BARBERO LOPEZ , JOSEFINA

Suplente-PRESIDENTE D/Dª DE ARRIBA TOLOSA , DIEGO JAVIER 2ºSuplente-PRESIDENTE D/Dª GUALDRON CARDENAS , LILIAN ANDREA Suplente-VOCAL 1 D/Dª HOYO SANCHEZ , FRANCISCO JAVIER 2ºSuplente-VOCAL 1 D/Dª AGUILO LLADO , ANTONIO

Suplente-VOCAL 2 D/Dª GARAU BARCELO , PEDRO ANTONIO 2ºSuplente-VOCAL 2 D/Dª BARAJAS CAMARGO , NUBIA

DISTRITO 4 SECCIÓN 13 MESA B

Titular-PRESIDENTE D/Dª RODRIGUEZ PASCUAL , JULIA Titular-VOCAL 1 D/Dª ROJO MARTINEZ , CARLA Titular-VOCAL 2 D/Dª TOLEDO LAVADO , MONICA

Suplente-PRESIDENTE D/Dª TURPIN NAVARRO , MARIA DOLORES 2ºSuplente-PRESIDENTE D/Dª MIEDEMA CUENCA , ANGELA

Suplente-VOCAL 1 D/Dª RUIZ MEDINA , VICENTE

2ºSuplente-VOCAL 1 D/Dª MADROÑERO CARDENAS , RAQUEL

Suplente-VOCAL 2 D/Dª MARTINEZ-VILLALOBOS CASTILLO , ALVARO LUIS 2ºSuplente-VOCAL 2 D/Dª PALAZON SANCHEZ , ANTONIO

DISTRITO 4 SECCIÓN 14 MESA A

Titular-PRESIDENTE D/Dª CERON PISA , NOEMI

Titular-VOCAL 1 D/Dª COLLADOS PIQUERAS , ANA BELEN Titular-VOCAL 2 D/Dª ESPINOSA REAL , JUAN MANUEL Suplente-PRESIDENTE D/Dª BARCELO ESTELRICH , ANTONIA 2ºSuplente-PRESIDENTE D/Dª GARCIA GAILLAND , JOSE VALENTIN Suplente-VOCAL 1 D/Dª FELIX ALVAREZ , FRANCISCO JAVIER 2ºSuplente-VOCAL 1 D/Dª GARCIA SAIZ , ANASTASIO

Suplente-VOCAL 2 D/Dª GARAU AMENGUAL , JAIME

2ºSuplente-VOCAL 2 D/Dª BERMEJO ROMAN , TERESA MANUELA

DISTRITO 4 SECCIÓN 14 MESA B

Titular-PRESIDENTE D/Dª PONS AGUILO , CATALINA FRANCISCA Titular-VOCAL 1 D/Dª RUIZ FILLIETTE , LAURA

Titular-VOCAL 2 D/Dª PEREZ BLANCA , LEONARDO ENRIQUE Suplente-PRESIDENTE D/Dª POZUELO MOZOS , CRISTINA

2ºSuplente-PRESIDENTE D/Dª MACHADO VICENS , AQUELINA Suplente-VOCAL 1 D/Dª PERELLO FERRERO , JUAN JOSE 2ºSuplente-VOCAL 1 D/Dª VALADO FERRER , JOSE MARIA Suplente-VOCAL 2 D/Dª REYNA BELTRAN , FRANCISCO JOSE 2ºSuplente-VOCAL 2 D/Dª SANTOS PASTOR , FRANCISCO

DISTRITO 5 SECCIÓN 1 MESA A

Titular-PRESIDENTE D/Dª HERRERA LOPEZ , JESUS Titular-VOCAL 1 D/Dª CAPELLA NIEVAS , JOSEP Titular-VOCAL 2 D/Dª CALVO PACIOS , JESUS Suplente-PRESIDENTE D/Dª CRUZ MERA , JOSE ANTONIO 2ºSuplente-PRESIDENTE D/Dª AMER NIEVAS , JOAN

Suplente-VOCAL 1 D/Dª JIMENEZ FERNANDEZ , M. DE LA GRANADA 2ºSuplente-VOCAL 1 D/Dª GAZQUEZ NIETO , VICTOR MANUEL

Suplente-VOCAL 2 D/Dª GRACIA SANCHEZ , JESUS 2ºSuplente-VOCAL 2 D/Dª ARRABE GARCIA , ANA MARIA

DISTRITO 5 SECCIÓN 1 MESA B

Titular-PRESIDENTE D/Dª RAMON PUIG , JAIME Titular-VOCAL 1 D/Dª RUBIO AGUILERA , ANABEL Titular-VOCAL 2 D/Dª PALMER BENITEZ , ANA ISABEL

(9)

Suplente-PRESIDENTE D/Dª TITOS VALVERDE , MARIA DEL CARMEN 2ºSuplente-PRESIDENTE D/Dª POYATOS AREVALO , MARIA LUISA Suplente-VOCAL 1 D/Dª PONS PONS , ANTONIA

2ºSuplente-VOCAL 1 D/Dª RUIZ LOPEZ , DAVID

Suplente-VOCAL 2 D/Dª MARTINEZ FERNANDEZ , WENCESLAO 2ºSuplente-VOCAL 2 D/Dª MERINO FONS , M.CARMEN

Un cop acabats els assumptes a tractar, el batle aixeca la sessió, de la qual, com a secretari,

estenc aquesta acta.

Vist i plau

El secretari

El batle

Plaça d'Espanya, 12 - 07620 Llucmajor Illes Balears Tel.: 971.66.00.50 Fax: 971.66.20.81 llucmajor@llucmajor.org

Figure

Updating...

References