AVALUACIÓ DIAGNÒSTICA 2013 PROVA DE COMPETÈNCIA EN COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA PROVA DE COMPETÈNCIA MATEMÀTICA

Texto completo

(1)

AVALUACIÓ DIAGNÒSTICA 2013

PROVA DE COMPETÈNCIA EN COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA

PROVA DE COMPETÈNCIA MATEMÀTICA

1. ORIENTACIONS GENERALS

L’aplicació de les proves requerix un compliment rigorós de totes les instruccions que s’indiquen en esta guia. Este és un requisit bàsic per a mantindre les mateixes condicions d’aplicació en tota la població participant.

Han de respectar-se estrictament els aspectes següents:  Metodologia a utilitzar

Les instruccions que l’aplicador o aplicadora llegirà literalment estan assenyalades, en esta guia, en uns quadros ombrejats en gris.

Orde d’aplicació

L’orde estipulat per a passar les proves no ha d’alterar-se en cap cas.  Control de temps

Ajustar, en tots els grups, els temps indicats per a cada prova.

La prova la realitzarà l’alumnat matriculat en 4t d’Educació Primària. S’aplicarà en dos jornades de matí amb la temporalització següent:

El 29 de maig de 2013, “Prova de competència en comunicació lingüística” en una sessió de 50 minuts abans del pati.

El 30 de maig de 2013, “Prova de competència matemàtica” en una sessió de 50

minuts abans del pati.

Els aplicadors o aplicadores de les proves són els tutors i les tutores de 4t d’Educació Primària. La direcció d’estudis organitzarà l’aplicació coordinant els horaris del professorat i els grups.

L’aplicador o aplicadora a l’inici de cada sessió, anotarà en el “Formulari de Seguiment de l’Alumnat” les característiques de l’alumnat participant. Per orde de núm. de llista es marcarà amb una creu, en la casella corresponent, la situació de cada alumne o alumna: si realitza o no la prova. Si no la realitza s’especifica el motiu: absent, rebuig, adaptació curricular individual significativa (ACIS), adaptació curricular d’accés, incorporació tardana (un alumne o alumna serà d’incorporació tardana durant un únic curs escolar) i retard en l’escolarització o desconeixement dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana per ser immigrant o refugiat (es consideren els matriculats des de l’1 de setembre de 2011). La participació de tots estos alumnes en el procés d’avaluació diagnòstica serà decisió de l’equip educatiu. Si és el cas, la direcció d’estudis decidirà junt amb l’equip educatiu la modalitat lingüística de la prova a realitzar per a este alumnat.

En el cas que un alumne o una alumna necessite un aclariment sobre com realitzar els exercicis, cal fer-lo de forma general a tota la classe.

(2)

2. INSTRUCCIONS PER A L’APLICACIÓ

La persona que aplica tindrà preparat tot el material i els recursos necessaris per a l’aplicació de la prova.

L’alumne ha d’estar assegut de manera separada i individual.

L’aplicació s’inicia amb l'explicació del desenrotllament de la jornada i insistint en les normes que s’han de respectar durant esta.

Hui fareu una prova de llengua. Perquè vos isca molt bé:

- Heu d'estar en silenci i concentrats. - Heu d'atendre les explicacions.

- Si teniu dubtes, alceu la mà i se vos resoldran.

- La prova la fareu amb bolígraf blau o negre i no es pot utilitzar corrector.

A continuació, es passarà llista, es confirmaran els alumnes i les alumnes presents i s'anotaran en el “Formulari de seguiment de l’alumnat” les absències i les característiques de l’alumnat participant (absència, rebuig, ACIS...). És molt important que este document estiga correctament omplit per a poder realitzar posteriorment l’anàlisi dels resultats.

L’aplicador o l’aplicadora repartirà la prova corresponent a la jornada i ajudarà l’alumnat a omplir tots els apartats de la portada, per a això, pot posar les dades a la pissarra.

Comencem a omplir la portada:

Centre: Localitat: Codi:

Programa d’Educació Bilingüe: Grup:

(3)

1ª JORNADA: PROVA DE COMPETÈNCIA EN COMUNICACIÓ

LINGÜÍSTICA

DURACIÓ: 50 MINUTS

Per al correcte desenrotllament d’esta prova es necessita el CD de l’audició i un reproductor.

Obriu el quadern per la pàgina d’instruccions i les llegirem. A continuació, trobareu una sèrie d’exercicis de llengua.

En este quadern figuren uns textos i haureu de respondre unes preguntes.

El primer text, l'escoltareu dos vegades i després heu de respondre. Podreu llegir les preguntes abans d’escoltar-lo.

Els altres textos els llegireu en el quadern. Hi ha diferents tipus de preguntes:

- Preguntes de quatre alternatives (a,b,c,d) on només Exemple 1

hi ha una resposta correcta. Haureu d'encerclar la lletra Quants mesos té un any? corresponent. Mireu l'exemple 1.

a) 2 mesos. b) 17 mesos. c) 12 mesos. d) 11 mesos.

- Si decidiu canviar la resposta, ratlleu amb una “X” la Exemple 2

primera elecció i encercleu la nova resposta, tal com Quants mesos té un any? mostra en l'exemple 2, on primer es va triar la “a”

i després la “c”. a) 2 mesos. b) 17 mesos. c) 12 mesos. d) 11 mesos. - Preguntes de verdader i fals, on haureu d'encerclar la resposta corresponent.

-També trobareu preguntes de numerar oracions segons l’orde en què figuren en el text, preguntes d’ordenar i classificar paraules, de completar la resposta en l’espai assenyalat en el teu quadern, etc.

- En altres preguntes haureu d’escriure un text. Per a això, vos donem unes indicacions que vos ajudaran a realitzar l'escrit.

- Llegiu detingudament cada pregunta per a comprendre bé el que diu i responeu el millor que sapieu. Haureu d’utilitzar un bolígraf blau o negre.

- Quan escrigueu presteu molta atenció a les faltes d’ortografia. Si vos equivoqueu, no podeu utilitzar corrector. Per a corregir alguna paraula, només heu de ratllar-la amb una sola ratlla i, a continuació, escriure la paraula correcta.

- Recordeu que, quan acabeu, podeu aprofitar per a repassar els exercicis fins que vos avisen que ha finalitzat el temps.

(4)

Quan finalitze la lectura l’aplicador o aplicadora preguntarà si hi ha algun dubte sobre les instruccions que s’han llegit.

Finalitzat el torn de preguntes, si n’hi ha, llegirà:

Llegiu en silenci fins a la pregunta número 6 i després tanqueu el quadern. Ara escoltareu dos vegades una història. Després d’escoltar-la, torneu a llegir les preguntes amb molta atenció i encercleu la resposta correcta.

Tanqueu el quadern, deixeu el bolígraf sobre la taula i escolteu amb atenció.

La persona que aplica insistirà en el fet que no es poden obrir els quaderns fins que finalitzen les dos audicions i done la consigna per a això.

Una vegada s’haja comprovat, per observació directa, que l’alumnat ha llegit les preguntes i ha tancat el quadern, es procedirà a reproduir l’audició del text (pista 1), que està gravat dos vegades en el CD. També s'inclou a continuació el text per si existira algun problema d'audició, que l'aplicador o l'aplicadora puga llegir-lo.

A partir del moment en què es posa en marxa l’audició, es començarà a comptabilitzar el temps de realització de la prova de llengua, que serà de 50 minuts.

(ES REPRODUÏX EL SEGÜENT TEXT)

L’ENGINYÓS GENTILHOME DON QUIXOT DE LA MANXA

En un lloc de la Manxa, del nom del qual no vull recordar-me, vivia fa temps un gentilhome anomenat Alonso Quijano. Hi ha qui diu que el seu verdader cognom era Quijada, i altres diuen que Quesada, però això no té importància per a esta història.

Tenia este gentilhome uns cinquanta anys. Era alt de cos i llarg de braços i cames. Els seus cabells eren quasi tots canosos. El nas ganxut i els bigots negres, grans i caiguts, accentuaven la primor del seu rostre.

Vivia amb una ama que ja havia passat dels quaranta, i una neboda que no havia arribat als vint. Com era gentilhome, no treballava. Li agradava alçar-se enjorn per a eixir de caça per les seues terres, però la resta del temps s’avorria.

Per a entretindre’s, va començar a llegir llibres de cavalleries, en els quals es contaven increïbles històries de batalles i desafiaments, amors i encantaments, princeses, cavallers i gegants. La majoria estaven plens d’autèntics desbarats, però tant es va aficionar el gentilhome a la seua lectura que va vendre part de les seues terres per a comprar tots els llibres que va poder trobar. Ja no eixia a caçar. Es passava la nit i el dia llegint.

I així, de poc dormir i de molt llegir favades, se li va assecar el cervell, va perdre la raó o, per dir-ho més clarament, es va tornar boig.

Va creure que tots aquells desbarats eren fets reals que en veritat havien ocorregut. I, pitjor encara, se li va ficar en el cap la idea de ressuscitar l’edat dels cavallers errants, que mai havien existit, i es va convertir ell mateix en un d’ells.

(5)

Segons aquells llibres, la primera cosa que necessitava un cavaller errant eren armes i un cavall. El gentilhome va buscar en el porxe, i en un racó va trobar una armadura amb el seu casc, una espasa, una llança i un escut que havien pertangut als seus besiaios. Va netejar aquelles antigalles i els va llevar l’òxid acumulat durant tants anys. Després va anar a la quadra a veure el seu vell rossí, un pobre animaló que era tot pell i ossos. És clar que a ell li pareixia una altra cosa.

Es va adonar que el seu cavall no tenia nom. Quatre dies va estar donant voltes a la qüestió, fins que per fi se li’n va ocórrer un que li va paréixer sonor i expressiu: Rocinante. En sentir eixe nom, tot el món entendria que aquell animal, que abans era rossí, era ara el corser d’un cavaller errant.

Satisfet d’haver trobat un nom tan apropiat per al seu cavall, va decidir buscar-ne un altre per a ell. Això era més difícil, i li va portar el doble de temps. Al final en va trobar un que li va paréixer immillorable.

– M’anomenaré Don Quixot de la Manxa —es va dir—. Quixot pel meu cognom, i de la Manxa per la terra que m’ha vist nàixer.

Miguel de Cervantes Saavedra: El Quixot I i II Text adaptat per Federico Villalobos

Edicions SM

Una vegada haja acabat l’audició, l’aplicador o aplicadora llegirà textualment:

Obriu novament el quadern, torneu a llegir les preguntes amb molta atenció i podeu respondre les preguntes.

El que acabe de respondre a estes preguntes continua contestant totes les altres fins que arribe al final de la prova.

Ja podeu començar.

(6)

2ª JORNADA: PROVA DE COMPETÈNCIA MATEMÀTICA

DURACIÓ: 50 MINUTS

L'aplicador o l'aplicadora seguirà les indicacions sobre l’inici de la sessió donades en la pàgina 2 d’esta guia.

Després d’omplir el formulari de seguiment i la portada, llegirà textualment estes instruccions a l’alumnat.

Obriu el quadern per la pàgina d’instruccions i les llegirem.

A continuació, trobareu una sèrie d’exercicis de matemàtiques.

En este quadern apareixen uns textos, gràfiques o taules i haureu de respondre a les preguntes sobre el que heu llegit o observat.

És possible que necessiteu realitzar operacions en alguns exercicis. Hi ha diferents tipus de preguntes:

- Preguntes de quatre alternatives (a,b,c,d) on només Exemple 1

hi ha una resposta correcta. Haureu d'encerclar la lletra Quin és el resultat de la suma corresponent. Mireu l'exemple 1. 210 + 55 + 2,34?

a) 287,34 b) 367,34 c) 267,34 d) 271,34

- Si decidiu canviar la resposta, ratlleu amb una “X” la Exemple 2

primera elecció i encercleu la nova resposta, tal com Quin és el resultat de la suma mostra l'exemple 2, on primer es va triar la “a” 210 + 55 + 2,34?

i després la “c”.

a) 287,34 b) 367,34 c) 267,34 d) 271,34

- Preguntes de verdader i fals, on haureu d'encerclar la resposta corresponent. -També trobaràs preguntes d’escriure la resposta, de dibuixar gràfics, etc.

- Llegiu detingudament cada pregunta per a comprendre bé el que diu i responeu el millor que sapieu. Haureu d’utilitzar un bolígraf blau o negre.

- Si vos equivoqueu no podeu utilitzar corrector. Per a corregir la resposta, només heu de ratllar-la amb una sola ratlla i a continuació escriure la correcta.

- Recordeu que, quan acabeu, podeu aprofitar per a repassar els exercicis fins que vos avisen que ha finalitzat el temps.

Podeu començar.

A partir d’este moment, es començarà a comptabilitzar el temps de realització de la prova de matemàtiques.

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects : Avaluació diagnòstica