c) Ha de ser informada dels seus drets Fins a 5 dies

Texto completo

(1)

1. La persona detinguda: a) Té obligació de declarar

b) No té dret a l’assistència lletrada c) Ha de ser informada dels seus drets d) Les respostes a) i c) són correctes

2. Fins a quants dies pot durar la detenció d´una persona acusada de pertinença a banda armada?

a) Fins a 10 dies b) Fins a 4 dies c) Fins a 7 dies d) Fins a 5 dies

3. Indiqui quina és la resposta correcta.

a) El qui presenciï la perpetració de qualsevol delicte públic està obligat a assabentar-ne immediatament el jutge d’instrucció, de pau, comarcal o municipal, o el funcionari fiscal més pròxim al lloc en què es trobi. b) El qui presenciï la perpetració de qualsevol delicte privat està obligat a

assabentar-ne immediatament el jutge d’instrucció, de pau, comarcal o municipal, o el funcionari fiscal més pròxim al lloc en què es trobi.

c) Té l’obligació de denunciar, el cònjuge del delinqüent no separat legalment o de fet o la persona que convisqui amb ell en una relació anàloga d’afectivitat.

d) Tenen l’obligació de denunciar, els ascendents i descendents del delinqüent i els seus parents col·laterals fins al segon grau inclusivament.

4. Segons la Llei d’Enjudiciament criminal, les denúncies: a) Es podran fer per escrit.

b) Es podran fer de paraula

c) La resposta a) i b) són correctes i sempre s’hauran de fer personalment.

d) La resposta a) i b) són correctes i es podran fer personalment o mitjançant mandatari amb un poder especial.

5. Quina de les següents persones té l’obligació de denunciar: a) Els impúbers.

b) Un metge en l’exercici de les seves funcions professionals.

c) Un ministre de culte respecte de les noticies que li haguessin revelat en l’exercici de les seves funcions del ministeri.

d) Un procurador respecte de les instruccions o explicacions que hagués rebut del seus cients.

6. L’atestat policial, és un document que:

a) Es troba regulat, encara que mínimament, a la Llei d’enjudiciament criminal.

b) Únicament és un document que es redacta en seu judicial.

c) És un document policial que només pot recollir accidents de trànsit. d) Cap de les respostes anteriors és correcta.

7. El límit màxim permès d’alcohol en aire expirat per el conductor d’un camió de 7500 Kg que transporta mercaderia no perillosa, és:

a) 0,15 mg/l b) 0,30 g/l c) 0.25 mg/l d) 0,0 mg/l

8. El conductor d’un vehicle a motor, mostrant símptomes d’anar sota efectes de begudes alcohòliques, i que realitza la primera prova de detecció alcohòlica

(2)

donant un resultat de 0.68mg/l en aire expirat i a la segona prova de detecció dona resultat “d’interrupció de prova” amb intenció de no realitzar-la correctament, seria: a) Denunciat administrativament per infracció a l’article 20 del Reglament General

de Conductors per conduir amb taxa superior a 0,60 mg/l.

b) Investigat judicialment com presumpte autor d’un delicte de conducció sota efectes d’alcohol amb taxa superior a 0,60 mg/l i denunciat administrativament per el mateix motiu.

c) Investigat judicialment com a presumpte autor de negativa a sotmetre’s a les proves de detecció alcohòliques i denunciat administrativament per negar-se a realitzar-les.

d) Investigat judicialment com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat vial per negativa a sotmetre’s a les proves de detecció alcohòliques, com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat vial per conducció sota efectes de begudes alcohòliques (per simptomatologia) i denunciat per via administrativa deixant anotat que s’intrueixen diligències judicials.

9. Son elements “no propis” de protecció civil amb funcions de protecció civil en algun moment:

a) Creu Roja

b) Agència Catalana de l’Aigua (ACA) c) Policia Local

d) Totes són correctes.

10. El model policial que aborda els problemes de la ciutadania amb proximitat, empatia, cercant solucions de convivència i civisme, restant burocràcia, es diu: a) Policia comunitària

b) Policia reactiva c) Policia predictiva d) Policia de la informació.

11. Els principis rectors del nou Estatut d’Autonomia de Catalunya no afecten a la matèria següent:

a) Habitatge

b) Protecció de les persones i les famílies c) Creació artística

d) Memòria històrica

12. A l’hora de graduar la sanció a imposar cal considerar especialment el següent criteri, entre d’altres:

a) El grau de culpabilitat o l’existència d’intencionalitat b) La naturalesa dels perjudicis causats

c) La reincidència per comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de la mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució ferma en via administrativa

d) totes les respostes són correctes

13. La fase instructora i la fase sancionadora d’un procediment sancionador: a) Si la infracció proposada és lleu, s’encomana al mateix òrgan

b) S’encomanarà necessàriament a òrgans diferents

c) No se separa en els ajuntaments amb població inferior a 5.000 habitants d) No se separa en els ajuntaments amb població inferior a 5.000 habitants

sempre que la infracció proposada sigui lleu. 14. Els acords de la junta local de seguretat:

(3)

b) Han d’acordar-se per majoria simple i tenen caràcter no vinculant c) Han d’acordar-se per unanimitat i tenen caràcter executiu d) Han d’acordar-se per unanimitat i tenen caràcter no vinculant

15. Segons la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació dels sistema de seguretat pública de Catalunya, són funcions pròpies de les policies locals:

a) Las de proximitat i auxili i assistència als ciutadans b) La vigilància d’espais públics

c) Les de policia comunitària en els àmbits de la convivència veïnal i dels serveis públics locals

d) Les de policia de seguretat ciutadana i ordre públic 16. Els plans locals de seguretat:

a) Els elabora la junta local de seguretat i els aprova el ple de l’Ajuntament

b) Els elabora la junta local de seguretat i els aprova el conseller en matèria de seguretat pública

c) Els elabora i aprova la junta local de seguretat

d) Els aprova provisionalment el ple de l’Ajuntament i definitivament el conceller 17. Tots els espanyols, respecte el castellà, tenen el:

a) Dret i deure de conèixer-lo.

b) El dret d’usar-lo i el deure de conèixer-lo. c) El dret d’usar-lo.

d) Cap resposta és correcta. 18. El preàmbul de la Constitució: a) És l’apartat més extens. b) Té la força jurídica d’obligar.

c) És una declaració política que constitueix una declaració solemne d’intencions.

d) Determina que l’Estat espanyol és una monarquia parlamentària.

19. Conforme l’article 9.3 de la Constitució Espanyola, NO és un principi de l’Estat de Dret:

a) El principi de legalitat

b) El principi de seguretat jurídica c) El principi de transparència d) El principi de jerarquia normativa

20. L’article 20 de la CE, sobre el dret d’expressió, reconeix i protegeix els drets: a) A expressar, difondre lliurement els pensaments, idees i opinions mitjançant la

paraula, l’escrit o qualsevol mitjà de reproducció.

b) A la producció i creació literària, artística, científica i tècnica.

c) A comunicar o rebre lliurament informació veraç per qualsevol mitjà de comunicació.

d) Totes les respostes són correctes 21. L’elecció d’un alcalde o alcaldessa s’efectua:

a) Directament a les eleccions locals. b) En una sessió extraordinària a l’efecte. c) En la sessió constitutiva de la Corporació. d) Pels veïns/veïnes de forma exclusiva.

22. Un municipi com el de Cubelles ha prestar, entre d’altres, els serveis mínims següents:

(4)

b) Aigua potable, recollida de residus i clavegueram.

c) Servei de lectura pública de manera descentralitzada, d’acord amb el mapa de lectura pública.

d) Transport col·lectiu urbà de viatgers. 23. Correspon al cap del cos:

a) Dirigir, coordinar i supervisar les operacions del cos, i també les activitats administratives, per assegurar-ne l’eficàcia.

b) Avaluar les necessitats de recursos humans i materials, i formular les propostes pertinents.

c) Informar l’alcalde, o el càrrec en qui aquest delegui, del funcionament del servei.

d) Totes les anteriors són correctes.

24. Poden els membres de les policies locals exercir el dret de vaga: a) Sí

b) No

c) Sí, però només per demanar millores salarials.

d) Sí, però només per demanar millores en els recursos humans i materials que permetin realitzar millor les tasques encomanades.

25. Segons l’article 58 de la Llei 16/91, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya. Quan prescriuen les faltes molt greus, des de la data de la comissió de la falta:

a) Al cap de sis anys b) Al cap de dos anys c) Al cap d’un mes d) No prescriuen mai

26. L’article 33.4 del Codi Penal regula els tipus de penes per als delictes lleus. Segons aquest article, les penes de multa podran ser de:

a) Fins a un mes b) Fins a tres mesos c) Fins a sis mesos d) Fins a dotze mesos 27. Són delictes lleus:

a) L’abandonament d’animals b) El robatori amb força

c) L’ocupació no violenta d’immoble d) a) i c) són correctes

28. La policia local:

a) En tant que cos de seguretat local, sí té competències penals sobre els delictes contra el medi ambient.

b) Només té competències sobre infraccions administratives en relació al medi ambient.

c) La resposta a) no és correcta ja que a Catalunya els cossos de seguretat que tenen competències sobre els delictes contra el medi ambient són el Seprona de la Guardia Civil i els Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya.

d) Cap de les anteriors respostes és correcta.

29. Pot ser un agreujant dels delictes contra el medi ambient:

a) Agredir als agents de l’autoritat en el moment de la inspecció. b) Que no es disposi d’assegurança de responsabilitat civil.

c) Que s’hagi obstaculitzat l’activitat inspectora de l’Administració. d) Totes les anteriors són correctes excepte la resposta a).

(5)

30. És una infracció lleu a la Llei orgànica 4/2015, de 30 de març de Protecció de la seguretat ciutadana:

a) El consum de begudes alcohòliques en llocs, vies, establiments o transports públics quan pertorbi greument la tranquil·litat ciutadana.

b) Deixar solts o en condicions de causar danys animals ferotges o perjudicials, així com abandonar animals domèstics en condicions en què en pugui perillar la vida.

c) L’escalada d’edificis o monuments sense autorització quan hi hagi un risc cert que s’ocasionin danys a les persones o als béns.

d) Totes les anteriors respostes són correctes.

31. Per la Sentència del TC 172/2020, de 19 de novembre, s’ha declarat inconstitucional alguna infracció a la Llei orgànica 4/2015, de 30 de març de Protecció de la seguretat ciutadana, com per exemple:

a) L’ús no autoritzat d’imatges o dades personals o professionals d’autoritats o membres de les forces i cossos de seguretat que pugui posar en perill la seguretat personal o familiar dels agents i de les instal·lacions protegides o posar en risc l’èxit d’una operació, amb respecte al dret fonamental a la informació.

b) L’incompliment de les restriccions a la navegació imposades per reglament a les embarcacions d’alta velocitat i aeronaus lleugeres.

c) La projecció de feixos de llum, mitjançant qualsevol tipus de dispositiu, sobre membres de les forces i cossos de seguretat per impedir o dificultar l’exercici de les seves funcions.

d) Aquesta Sentència del Tribunal no existeix i, per tant, no s’ha declarat inconstitucional cap part del contingut de la LO 4/2015.

32. Segons l’Ordenança municipal de tinença d’animals domèstics de companyia de l’Ajuntament de Cubelles, pot el propietari d’un gos de raça potencialment perillosa portar el seu animal a la platja de Cubelles reservada per a l’ús dels gossos? a) Sí.

b) No.

c) La resposta a) és correcta, però l’ha de portar lligat i amb el morrió posat. d) A Cubelles no n’hi ha cap platja reservada per a l’ús dels gossos.

33. Un agent de la policia local de Cubelles de servei, observa a un individu miccionant a la via pública. Quina norma utilitzarà per sancionar aquesta acció?.

a) L’ordenança de civisme i convivència ciutadana de Cubelles. b) L’ordenança de policia i bon govern de Cubelles.

c) La Llei orgànica 4/2015 de protecció de la seguretat ciutadana. d) L’ordenança de neteja viària de Cubelles.

34. Segons l’Ordenança reguladora de les autoritzacions i funcionament de les terrasses del terme municipal de Cubelles, quin horari de tancament té, com a norma general, la terrassa d’un bar ubicat al casc antic de Cubelles un divendres a la nit?

a) 23:00 hores a l’hivern i 00:00 hores a l’estiu.

b) El mateix horari de tancament de l’establiment, les 03:00 hores. c) Sempre a les 23:00 hores.

d) Sempre a les 24:00 hores.

35. Quin tipus de mesures poden adoptar el agents del cossos i forces de seguretat en casos d’urgència absoluta segons l’art. 65 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives?

(6)

b) Provisionals immediates c) Provisionals prèvies d) Definitives

36. Segons l’art. 44 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, quin tipus de document han d’estendre els agents actuants com a resultat de la inspecció?

a) Atestat b) Diligència c) Acta d) Resolució

37. D’acord amb allò establert a l’art 14 del Reial dret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, el conductor d’un vehicle:

a) Està obligat a sotmetre’s a les proves per a la detecció d’alcohol o de la presència de drogues a l’organisme.

b) Pot negar-se a sotmetre’s a les proves per a la detecció d’alcohol o de la presència de drogues a l’organisme.

c) Està obligat a sotmetre’s a les proves per a la detecció d’alcohol o de la presència de drogues a l’organisme, només davant del seu advocat.

d) Està exempt si el control es realitza entre les 00:00 h i les 07:00 h.

38. Quin dels següents supòsits NO és causa de retirada d’un vehicle de la via pública segons l’article 105 del Reial dret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària?

a) Sempre que constitueixi perill, causi greus pertorbacions a la circulació de vehicles o vianants o deteriori algun servei o patrimoni públic.

b) En cas d’accident que impedeixi continuar la marxa.

c) Quan obstaculitzin, dificultin o suposin un perill per a la circulació.

d) En cas que un vehicle no estigui al corrent de la Inspecció Tècnica de Vehicles.

39. En relació a la Regulació en matèria de transports i procediments sancionadors, les inicials ADR fan referència a:

a) L’associació de defensa del rifle

b) L’acord europeu relatiu al transport internacional de mercaderies perilloses per carretera

c) L’arxiu de recursos

d) L’administració departamental de referència

40. Segons la legislació vigent, on s’ha de col·locar el senyal V-10 que identifica els vehicles de transport de menors, de manera que resulti visible des de l’exterior? a) Als costats del vehicle

b) Només a la part posterior del vehicle c) Només a la part frontal del vehicle

d) Dins del vehicle, a la part frontal i a la part posterior RESERVA

R1. La detenció preventiva:

a) Durarà el temps que l´autoritat judicial cregui convenient

b) No durarà més del temps estrictament necessari per a la realització dels esbrinaments que tendeixen a l´esclariment dels fets

(7)

d) Cap de les respostes anteriors és correcta R2. Per ser veí/veïna d’un municipi:

a) Cal estar empadronat com a tal en ell.

b) N’hi ha prou amb tenir la residència habitual en el municipi. c) No és necessari ser major d’edat.

d) S’ha de saber llegir i escriure.

R3. Segons la Llei 16/91, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya; l’escala executiva comprèn la categoria de....

a) Sergent b) Sotsinspector c) Inspector d) Intendent

R4. Les condicions de seguretat previstes en el Reial decret 443/2001, de 27 d’abril, sobre condicions de seguretat en el transport escolar i de menors, s’apliquen als menors de:

a) 17 anys b) 18 anys c) 16 anys d) 20 anys

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :