Hüseyin Güngör Zap Hipnozu Türkçe

46 

Loading.... (view fulltext now)

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Texto completo

(1)

"Hon’u iş başında izledim ve hipnozla yaptığı çoğu şey gibi Zap da eşsiz ve… Hızlı!" - Tim Hallbon "Hon’u iş başında izledim ve hipnozla yaptığı çoğu şey gibi Zap da eşsiz ve… Hızlı!" - Tim Hallbon NLP Eş Geliştiricisi ve NLP California’nın Kurucusu

NLP Eş Geliştiricisi ve NLP California’nın Kurucusu

Zap Kitabını Nasıl Kullanacaksınız

Zap Kitabını Nasıl Kullanacaksınız

ele etmeyin ve bu #itabı en az $ç #ez o#uyun% Zap &'&’si ile bili#te #ullanaağınız bu #itapta#i ele etmeyin ve bu #itabı en az $ç #ez o#uyun% Zap &'&’si ile bili#te #ullanaağınız bu #itapta#i (ğenme aaçlaı) bilginin a#lınızda çabua# ye

(ğenme aaçlaı) bilginin a#lınızda çabua# ye edip alış#anlı# haline gelmesini sağlayaa# şe#ildeedip alış#anlı# haline gelmesini sağlayaa# şe#ilde tasalanmıştı% Hali hazıda bi hipnozuysanız ya da

tasalanmıştı% Hali hazıda bi hipnozuysanız ya da daha (ne hipnoz $zeine çalışma yaptıysanızdaha (ne hipnoz $zeine çalışma yaptıysanız Zap #onusunda yeteine bilgi sahibi olduğunuzu d$ş$n$p hemen hae#ete geçme# isteyebilisiniz% Zap #onusunda yeteine bilgi sahibi olduğunuzu d$ş$n$p hemen hae#ete geçme# isteyebilisiniz% *apmayın% Zap te#niğini uygula#en #endiniz ve #atılımınız için

*apmayın% Zap te#niğini uygula#en #endiniz ve #atılımınız için gee#en t$m g$venli# (nlemleinigee#en t$m g$venli# (nlemleini aldığınızdan emin olun% +abın a#adaşınız olmasına izin

aldığınızdan emin olun% +abın a#adaşınız olmasına izin vein ve v$ut ve zihin #ontol$ $zeine olanvein ve v$ut ve zihin #ontol$ $zeine olan bu muhteşem yeteneği (ğenmenin tadını çı#aın!

bu muhteşem yeteneği (ğenmenin tadını çı#aın!

,u #itabı m$m#$n olduğuna sı# o#uyun

,u #itabı m$m#$n olduğuna sı# o#uyun ve neeye gideseniz gidin yanınızda taşıyın% nsanlaın sizeve neeye gideseniz gidin yanınızda taşıyın% nsanlaın size o#uduğunuz #itapla ilgili soula soaağını

o#uduğunuz #itapla ilgili soula soaağını g(ee#siniz ve bu sayede yeni yetene#leinizi de testg(ee#siniz ve bu sayede yeni yetene#leinizi de test etme şansı bulaa#sınız% Hazı olun ve Zap

(2)

Hon Won’!an "zel #ir $esa%

Hon Won’!an "zel #ir $esa%

+evgili o#uyuu) +evgili o#uyuu)

şime g(stediğiniz ilgi için teşe##$ edeim% *ılla

şime g(stediğiniz ilgi için teşe##$ edeim% *ılla (ne oğlum .odon /ang-0ong bana bi (ne oğlum .odon /ang-0ong bana bi sousou sodu1 2,iini bi saniyeden az zamanda

sodu1 2,iini bi saniyeden az zamanda hipnotize edebilse# nasıl oludu34 ,ibiimize ba#tı# vehipnotize edebilse# nasıl oludu34 ,ibiimize ba#tı# ve g$l$msedi#% şimiz o anda başlamıştı%

g$l$msedi#% şimiz o anda başlamıştı%

5u an elinizde tuttuğunuz benim hayatımın işi%

5u an elinizde tuttuğunuz benim hayatımın işi% yıa .odon’un da hayatının işi) ç$n#$ 6 yıa .odon’un da hayatının işi) ç$n#$ 6 yaşındanyaşından bei bunu d$ş$n$yo% ,iz d$ş$nelein de nesnele olduğuna ve hayalini

bei bunu d$ş$n$yo% ,iz d$ş$nelein de nesnele olduğuna ve hayalini #uduğunuz şeyin geçe#liğe#uduğunuz şeyin geçe#liğe doğu atılan bi adım olduğuna inanıız% ,izim yaattığımızı alıp sahip olduğu g$çlei #endi hayatınıza doğu atılan bi adım olduğuna inanıız% ,izim yaattığımızı alıp sahip olduğu g$çlei #endi hayatınıza uygulama# atı# sizin soumluluğunuzda% +ize (ğettiğimiz şeyi tam

uygulama# atı# sizin soumluluğunuzda% +ize (ğettiğimiz şeyi tam olaa# (ğenin) he g$n $zeindeolaa# (ğenin) he g$n $zeinde çalışın ve b(ylee ço# az

çalışın ve b(ylee ço# az #işide olan bi yeteneğe sahip olun% Hem bu #işide olan bi yeteneğe sahip olun% Hem bu yeteneğe hem deyeteneğe hem de #atılımılaınıza ilgiyle ve saygıyla ya#laşın%

#atılımılaınıza ilgiyle ve saygıyla ya#laşın%

nsanlaı hipnotize etme# ailemizde daima ilgi g(m$ş bi

nsanlaı hipnotize etme# ailemizde daima ilgi g(m$ş bi sanattı% ,abam #endi babasındansanattı% ,abam #endi babasından (ğendiğini bana a#tadı… *oluluğuma daha #$ç$# bi

(ğendiğini bana a#tadı… *oluluğuma daha #$ç$# bi çou##en başlamıştım% 2Zap4 ismi .odon ileçou##en başlamıştım% 2Zap4 ismi .odon ile ta#ılı#en otaya çı#mış bi isimdi% 2Hadi biileini zaplayalım!4 Tabii bu aslında i#imizin aasında olan ta#ılı#en otaya çı#mış bi isimdi% 2Hadi biileini zaplayalım!4 Tabii bu aslında i#imizin aasında olan bi espiydi ve hipnoza olan tut#umuza dayanıyodu% Hayatım boyu

bi espiydi ve hipnoza olan tut#umuza dayanıyodu% Hayatım boyu hipnozun bi insana do#unup onuhipnozun bi insana do#unup onu yee seme# olduğunu d$ş$nd$m% 7e de olsa televizyonda#ilee ba#ına (yle g($n$yodu% Hızlıydı yee seme# olduğunu d$ş$nd$m% 7e de olsa televizyonda#ilee ba#ına (yle g($n$yodu% Hızlıydı ve aniden oluveiyodu% .odon da 6 yaşınday#en hipnozun o

ve aniden oluveiyodu% .odon da 6 yaşınday#en hipnozun o şe#ilde olduğunu hayal etmişti% 89 yıllı#şe#ilde olduğunu hayal etmişti% 89 yıllı# #işisel çalışma) po:esyonel eğitim ve sahada#i alıştımaladan ve .odon’ın çalışma ve

#işisel çalışma) po:esyonel eğitim ve sahada#i alıştımaladan ve .odon’ın çalışma ve alıştımalaından sona bile bu ideal) yani a#lımızda

alıştımalaından sona bile bu ideal) yani a#lımızda hipnoza ait olan bu g($nt$ hipnoza ait olan bu g($nt$ ve d$ş$ne bizimleve d$ş$ne bizimle #aldı% +izlee Zap’ı sunaım%

#aldı% +izlee Zap’ı sunaım%

Hayatımda#i geçe# sihi sahipleine teşe##$ etme# istiyoum1 Hayatımda#i geçe# sihi sahipleine teşe##$ etme# istiyoum1

,$y$#babam 0illiam 0ong) seni seviyoum ve vediğin sayısız hayat des

,$y$#babam 0illiam 0ong) seni seviyoum ve vediğin sayısız hayat des için teşe##$ edeim%için teşe##$ edeim% ,abam ;<o# *an 0ong) ilham

,abam ;<o# *an 0ong) ilham vediğin sayısız an ve asla #(#leimi unutmama izin vediğin sayısız an ve asla #(#leimi unutmama izin vemediğin içinvemediğin için teşe##$le% nnem +hiu ;ing 0ong% +evgim

teşe##$le% nnem +hiu ;ing 0ong% +evgim ennette de sana ulaşıyo% =maım bizi ş$#anlaennette de sana ulaşıyo% =maım bizi ş$#anla izliyosundu% >#e# #adeşleim ?ete) ;i# ve Heny% ;ız

izliyosundu% >#e# #adeşleim ?ete) ;i# ve Heny% ;ız #adeşleim +usan) @anie) Aay) Bi Chun ve#adeşleim +usan) @anie) Aay) Bi Chun ve Ho Chun% Zamansız (len 8

Ho Chun% Zamansız (len 8 e#e# ve #ız #adeşim%e#e# ve #ız #adeşim%

#adaşlaım *uiy ve leD +molins#iy) Aatin +ilva ve ailesi) &% ,ellenge ve ailesi) 0aine) Aogan #adaşlaım *uiy ve leD +molins#iy) Aatin +ilva ve ailesi) &% ,ellenge ve ailesi) 0aine) Aogan ve ailesi… daima yanımda oldula% ?e# ço#

ve ailesi… daima yanımda oldula% ?e# ço# a#adaşım bana yadımı oldu ve olmaya da devama#adaşım bana yadımı oldu ve olmaya da devam ediyo%

ediyo%

.$zel eşim liia% +evgili #ızım

.$zel eşim liia% +evgili #ızım Esabel% Bğlum ve Zap’ın eş geliştiiisi .odon) Esabel% Bğlum ve Zap’ın eş geliştiiisi .odon) onlaın sevgisi veonlaın sevgisi ve desteği olmadan hiçbi şeyin anlamı olmazdı%

(3)

>:endim ve #utaıım *$e sa) hayatım sana ait% >:endim ve #utaıım *$e sa) hayatım sana ait%

Hon 0ong Hon 0ong Zap Geliştiricisi Zap Geliştiricisi

=*FE! Gğenme# $zee olduğunuz şey son deee iddidi ve sadee

=*FE! Gğenme# $zee olduğunuz şey son deee iddidi ve sadee gee#en di##ati ve saygıyıgee#en di##ati ve saygıyı veenle taa:ından uygulanmalıdı% Zap’ı + çou#la) hamilele) yaşlıla

veenle taa:ından uygulanmalıdı% Zap’ı + çou#la) hamilele) yaşlıla ve :izi#sel engeli olanve :izi#sel engeli olan insanla $zeinde uygulamayın% ,unu yapmanız hem size hem de #atılımınıza

insanla $zeinde uygulamayın% ,unu yapmanız hem size hem de #atılımınıza zaa veebili! .$venlizaa veebili! .$venli çalışın! #ıllıa davanın! Hipnozulaın) zihin

çalışın! #ıllıa davanın! Hipnozulaın) zihin #ontol ustalaının ve geçe# sihibazlaın seç#in#ontol ustalaının ve geçe# sihibazlaın seç#in d$nyasına hoş geldiniz%

d$nyasına hoş geldiniz%

+evgili o#uyuu) +evgili o#uyuu)

*eni ve heyean veii bi şey (ğenmeye ilgi

*eni ve heyean veii bi şey (ğenmeye ilgi duyduğunuz için teşe##$ edeim! +iz de benimduyduğunuz için teşe##$ edeim! +iz de benim gibisiniz) ben de =sta Hipnozu Hon ve

gibisiniz) ben de =sta Hipnozu Hon ve .odon’u Zap’la#en g(d$ğ$mde Zap’ın ne olduğunu.odon’u Zap’la#en g(d$ğ$mde Zap’ın ne olduğunu (ğenmeye #aa vedim! 'e işte siz de buadasınız) hayatınızın en

(ğenmeye #aa vedim! 'e işte siz de buadasınız) hayatınızın en eşsiz (ğenme deneyimleindeneşsiz (ğenme deneyimleinden biine atılma# $zeesiniz% ,u #itabı o#umayı tamamladığınızda bi

biine atılma# $zeesiniz% ,u #itabı o#umayı tamamladığınızda bi saniye içinde biini dein bi tansasaniye içinde biini dein bi tansa geçime yeteneğine sahip olmaya ya#laşaa#sınız!

geçime yeteneğine sahip olmaya ya#laşaa#sınız!

Hon ve .odon bu #itabı yazmama izin vediği için onlaa minnettaım% ,u dinami# i#iliyle il# #ez Hon ve .odon bu #itabı yazmama izin vediği için onlaa minnettaım% ,u dinami# i#iliyle il# #ez IJJK’de il# yıllı# semineim olan

IJJK’de il# yıllı# semineim olan 7L1 7oblezada &eneyimi’nde tanıştım% Hon ve .odon en (ne7L1 7oblezada &eneyimi’nde tanıştım% Hon ve .odon en (ne otumuştu ve (ğenmeye hazıladı% Bysa asıl o#ul benim için

otumuştu ve (ğenmeye hazıladı% Bysa asıl o#ul benim için başlama# $zeeydi% ,aba oğulun yanınabaşlama# $zeeydi% ,aba oğulun yanına gittiğimde .odon elimi sı#tı ve g(zleini

gittiğimde .odon elimi sı#tı ve g(zleini benim#ilee #ilitledi% +et ve #atı bi şe#ilde 2,$y$# benim#ilee #ilitledi% +et ve #atı bi şe#ilde 2,$y$# bibi hayanınızım4 dedi% .(zleini #açımadı ve elimi sı#ı

hayanınızım4 dedi% .(zleini #açımadı ve elimi sı#ı şe#ilde #avamıştı% Blduğum yede #aldım%şe#ilde #avamıştı% Blduğum yede #aldım% .(zleinin beynimi delip geçtiğini hissediyodum ve dizleim ç(z$lme# istiyodu% Tansa geçebilidim .(zleinin beynimi delip geçtiğini hissediyodum ve dizleim ç(z$lme# istiyodu% Tansa geçebilidim ama .odon beni bıa#tı% B

ama .odon beni bıa#tı% B an bambaş#a bi şeyle #aşı #aşıya olduğumu anlamıştım% &ediğim gan bambaş#a bi şeyle #aşı #aşıya olduğumu anlamıştım% &ediğim g ibi)ibi) o#ul başlama# $zeeydi%

o#ul başlama# $zeeydi%

&aha (ne yeni tanıştığı biini

&aha (ne yeni tanıştığı biini saniyele içinde dein bi tansa so#an #imseyi tanımamıştım… şimdiyesaniyele içinde dein bi tansa so#an #imseyi tanımamıştım… şimdiye de#! Hon ve .odon bana Zap’lamayı (ğetti%

de#! Hon ve .odon bana Zap’lamayı (ğetti% +ıada da siz vasınız!+ıada da siz vasınız!

=maım elinizde tuttuğunuz şeyin geçe#ten (zel bi şeyin ehbei olduğunun :a#ındasınızdı% Zap =maım elinizde tuttuğunuz şeyin geçe#ten (zel bi şeyin ehbei olduğunun :a#ındasınızdı% Zap bi sihi numaası değildi% Zihin o#uma değildi% Zap hipnoz da değildi% Hipnoz sadee Zap’ın #$ç$# bi sihi numaası değildi% Zihin o#uma değildi% Zap hipnoz da değildi% Hipnoz sadee Zap’ın #$ç$# bi #ısmını oluştuma#tadı% >ğe geçmişte hipnozla uğaştıysanız avantaMlı olduğunuz #esin% ma bi #ısmını oluştuma#tadı% >ğe geçmişte hipnozla uğaştıysanız avantaMlı olduğunuz #esin% ma yineyine de bu #itabı es geçmeyin% Zap

(4)

vasaymayın% şin asıl sıı #endi içinizde bulaa#laınızdı%

vasaymayın% şin asıl sıı #endi içinizde bulaa#laınızdı% ;lişe mi g($n$yo3 =maım (yle değildi%;lişe mi g($n$yo3 =maım (yle değildi% +ahip olduğunuz zihniyet ve inanç sistemi de

+ahip olduğunuz zihniyet ve inanç sistemi de Zap’ı anlamanızda ve hızla uygulamanızı sağlama#taZap’ı anlamanızda ve hızla uygulamanızı sağlama#ta ,N*N; bi ol oynayaa#tı%

,N*N; bi ol oynayaa#tı%

He#es bi an (ne #utuyu açıp

He#es bi an (ne #utuyu açıp oyuna#la oynamaya başlama# iste% >ğe siz de bunu istiyosanızoyuna#la oynamaya başlama# iste% >ğe siz de bunu istiyosanız $zg$n$m% Zap #onusunda ustalaşma# zamanınızı ve eneMinizi alaa#% ,u #itap

$zg$n$m% Zap #onusunda ustalaşma# zamanınızı ve eneMinizi alaa#% ,u #itap Zap’ın sıını sadeeZap’ın sıını sadee bedelini (deyenlee ve Og$çl$ olanlaa’ veee# şe#ilde yazılmıştı% .$venin bana) buna değe% Zap’a bedelini (deyenlee ve Og$çl$ olanlaa’ veee# şe#ilde yazılmıştı% .$venin bana) buna değe% Zap’a saygıyla ve sabıla ya#laşın% 7eeye gideseniz gidin ve ne

saygıyla ve sabıla ya#laşın% 7eeye gideseniz gidin ve ne zaman ihtiyaç duyasanız duyun daimazaman ihtiyaç duyasanız duyun daima yanınızda olaa#tı%

yanınızda olaa#tı%

5$pheile Zap’ın nasıl çalıştığını bildi#leini ya da geçe# olmadığını iddia edee#ti% ,azısı 5$pheile Zap’ın nasıl çalıştığını bildi#leini ya da geçe# olmadığını iddia edee#ti% ,azısı #atılımılaın paayla tuttuğumuz oyunula olduğunu s(yleyee#ti% ,azısı bu te#niğin

#atılımılaın paayla tuttuğumuz oyunula olduğunu s(yleyee#ti% ,azısı bu te#niğin son deeeson deee es#i olduğunu ve hatta #endileinin yaattığını s(yleyee#ti! na# bu

es#i olduğunu ve hatta #endileinin yaattığını s(yleyee#ti! na# bu iddiayı deste#leyee# hiçbiiddiayı deste#leyee# hiçbi #anıt yo#tu% >n iyi hipnozula) zihin #ontol uzmanlaı ve 7? uygulayıılaı bile 2,(yle bi şey #anıt yo#tu% >n iyi hipnozula) zihin #ontol uzmanlaı ve 7? uygulayıılaı bile 2,(yle bi şey yapılamaz4 demişti% Ha#lıla) onla yapamadı% Hon 0ong

yapılamaz4 demişti% Ha#lıla) onla yapamadı% Hon 0ong ve .odon /ang-0ong ise im#ansızıve .odon /ang-0ong ise im#ansızı başadı ve Zap’ı yaattı%

başadı ve Zap’ı yaattı%

,i#aç sebepten dolayı heyeanlıyım% ,u poMe 2maa &ayalı

,i#aç sebepten dolayı heyeanlıyım% ,u poMe 2maa &ayalı +ihi4) 2Pe#ide#4 ve 2l:a 'alığı4 ile+ihi4) 2Pe#ide#4 ve 2l:a 'alığı4 ile aynı #ategoide% Zap biini y$#se# :a#ındalı# ve

aynı #ategoide% Zap biini y$#se# :a#ındalı# ve sa: bilinin olduğu bi yee getimenizi sağla%sa: bilinin olduğu bi yee getimenizi sağla% Tamamen ahatlamış ve huzu içinde olula% ,enim için

Tamamen ahatlamış ve huzu içinde olula% ,enim için bu geçe# sihidi% ;atılımınız uyandı#tanbu geçe# sihidi% ;atılımınız uyandı#tan sona içinde bulunaağı hal geçe#ten g$zeldi% Hon

sona içinde bulunaağı hal geçe#ten g$zeldi% Hon ve .odon taa:ından Zap’lanan he#es aynı şeyive .odon taa:ından Zap’lanan he#es aynı şeyi s(yleme#tedi1 2A$thişti!4

s(yleme#tedi1 2A$thişti!4

Heyeanlı olmamın bi diğe sebebi de sizin bunu

Heyeanlı olmamın bi diğe sebebi de sizin bunu nasıl yapaağınızı (ğenee# olmanız! ,i insananasıl yapaağınızı (ğenee# olmanız! ,i insana inanılmaz bi deneyim yaşatmayı (ğ

inanılmaz bi deneyim yaşatmayı (ğenee#siniz!enee#siniz!

+ahip olduğunuz g$çlei iyili# için #ullanın% ,unu yapmama# sizin için :ela#etle sonuçlanı Qbuaya +ahip olduğunuz g$çlei iyili# için #ullanın% ,unu yapmama# sizin için :ela#etle sonuçlanı Qbuaya #emi#le ve #uu#a:ala #oyuyoumR… Hadi Zap (ğenelim!

#emi#le ve #uu#a:ala #oyuyoumR… Hadi Zap (ğenelim!

Tanı +izi ;ousun) Tanı +izi ;ousun) 7oblezada

(5)

#"L&$ '

#"L&$ '

Z(P Z)H)N K*N+,*L -)-+E$)

Z(P Z)H)N K*N+,*L -)-+E$)

Hipnoz.

Hipnoz. *apay olaa# başlatılan ve #işinin tel#inlee son deee açı# *apay olaa# başlatılan ve #işinin tel#inlee son deee açı# olduğu uy#u benzei tansolduğu uy#u benzei tans halidi% Po# basit g($n$yo değil mi3 ?e#i% ,u #onuyu biaz açalım% Hipnoz basitçe bi uh halidi ve halidi% Po# basit g($n$yo değil mi3 ?e#i% ,u #onuyu biaz açalım% Hipnoz basitçe bi uh halidi ve #işinin #olaya hae#ete geçiilmesini sağla%

#işinin #olaya hae#ete geçiilmesini sağla%

*a da *a da

,iinin #olaya y(netilebileeği bi F=H H&F% ,iinin #olaya y(netilebileeği bi F=H H&F%

Tabii #i hipnozun s(zl$# anlamını çeşitli

Tabii #i hipnozun s(zl$# anlamını çeşitli şe#illede youmlayabiliiz ama işin aslı şudu #i şe#illede youmlayabiliiz ama işin aslı şudu #i H>F;>+H>F;>+ hayatının bi no#tasında hipnotize edilmişti% nsanlaın g$nde otalama S

hayatının bi no#tasında hipnotize edilmişti% nsanlaın g$nde otalama S #ez hipnotize edildiğine#ez hipnotize edildiğine inanılı% Televizyon% Fadyo% B#ul% ;ilise% A$zi#% ;itapla% ,u #itap… ,i d$ş$n$n% Hiç aabayla evinize inanılı% Televizyon% Fadyo% B#ul% ;ilise% A$zi#% ;itapla% ,u #itap… ,i d$ş$n$n% Hiç aabayla evinize d(nd$ğ$n$zde son bi#aç d(n$ş$ ya da otobandan çı#tığınızı

d(nd$ğ$n$zde son bi#aç d(n$ş$ ya da otobandan çı#tığınızı hatılamadığınız oldu mu3 Hiçhatılamadığınız oldu mu3 Hiç d(nmeniz gee#en yei #açıdığınız ve a#lınıza bile g

d(nmeniz gee#en yei #açıdığınız ve a#lınıza bile gelmediği oldu mu3 ?e#i ya sını:ta hayallee dalıpelmediği oldu mu3 ?e#i ya sını:ta hayallee dalıp da hayalin geçe#liği y$z$nden geçen zamanı ve bulunduğunuz yei

da hayalin geçe#liği y$z$nden geçen zamanı ve bulunduğunuz yei unuttuğunuz o an3unuttuğunuz o an3

Bir maraton koşucusunu ya da

Bir maraton koşucusunu ya da herhangi bir atleti düşünün. Konsantre olduklarındaherhangi bir atleti düşünün. Konsantre olduklarında akıllarından ne geçiyordur? 

akıllarından ne geçiyordur? 

Hipnoz ayıa 2zihnin tamamının4 #ullanılması olaa# da

Hipnoz ayıa 2zihnin tamamının4 #ullanılması olaa# da d$ş$n$lebili) ya da bilinç ve bilinçaltıd$ş$n$lebili) ya da bilinç ve bilinçaltı aasında#i #iti# sınıın aşılmasıdı% *eel #$t$phanenizde ya da bi

aasında#i #iti# sınıın aşılmasıdı% *eel #$t$phanenizde ya da bi #itapçıda hipnozu tanımlayan)#itapçıda hipnozu tanımlayan) ineleyen ve hatta (ğeten bi s$$ #ayna# bulabilisiniz% Hatta

ineleyen ve hatta (ğeten bi s$$ #ayna# bulabilisiniz% Hatta hai#a hipnoz &'&’lei ve eğitimhai#a hipnoz &'&’lei ve eğitim pogamlaı bulabilisiniz% Te# yapmanız gee#en aama#% Hlihazıda mevut) eişilebili ve bedava pogamlaı bulabilisiniz% Te# yapmanız gee#en aama#% Hlihazıda mevut) eişilebili ve bedava olan #ayna#laın ne #ada ço#

olan #ayna#laın ne #ada ço# olduğunu bilseniz şaşasınız! >ğe hipnoz (ğenme# ve alıştımaolduğunu bilseniz şaşasınız! >ğe hipnoz (ğenme# ve alıştıma

yapma# isteseniz #itabın sonuna e#lediğimiz Gneilen Palışmala b(l$m$n$ ineleyebilisiniz% Zap ve yapma# isteseniz #itabın sonuna e#lediğimiz Gneilen Palışmala b(l$m$n$ ineleyebilisiniz% Zap ve zihin #ontol$ ha##ında bilgilei 2,ilinçaltının .$$ QThe ?o<e o: *ou +ubonsious AindR"

zihin #ontol$ ha##ında bilgilei 2,ilinçaltının .$$ QThe ?o<e o: *ou +ubonsious AindR" #itabında da bulabilisiniz% Hemen edinin ve o#uyun!

#itabında da bulabilisiniz% Hemen edinin ve o#uyun!

.eçe# d$nyada g(stei yapma# için hipnoz ha##ında yeteine bilgi

.eçe# d$nyada g(stei yapma# için hipnoz ha##ında yeteine bilgi sahibi olduğunuzdan emin olun)sahibi olduğunuzdan emin olun) b(ylee bii size bu #onuda sou

b(ylee bii size bu #onuda sou soduğunda hazılı#lı olusunuz%4Hipnoz geçe# mi34 ya da 2Hipnozsoduğunda hazılı#lı olusunuz%4Hipnoz geçe# mi34 ya da 2Hipnoz tam olaa# nedi34 gibi soulaa mauz #alaa#sınız% 5u ana de# o#udu#laınız iyi bi tampon g(evi tam olaa# nedi34 gibi soulaa mauz #alaa#sınız% 5u ana de# o#udu#laınız iyi bi tampon g(evi g(ee#ti% Hazı olun%

g(ee#ti% Hazı olun%

?e#l% Hadi Zap’ın ne olduğunu (ğenelim% ?e#l% Hadi Zap’ın ne olduğunu (ğenelim%

(6)

Zap ta/ olarak ne!ir0

Zap ta/ olarak ne!ir0 Zap Hon ve .odon  Zap Hon ve .odon taa:ından yaatılan bi te#ni#ti ve uygulayıının bi #işiyitaa:ından yaatılan bi te#ni#ti ve uygulayıının bi #işiyi #endisiyle tanıştı#tan saniyele sona hipnoz haline so#masını sağla% ,u hızlı

#endisiyle tanıştı#tan saniyele sona hipnoz haline so#masını sağla% ,u hızlı tans mıdı3 Hayı% Poğutans mıdı3 Hayı% Poğu 2hızlı hipnoz4 te#niği biini (ne hipnoz haline so#manızı gee#tii ve bu da 9 ile U9 da#i#a aasında 2hızlı hipnoz4 te#niği biini (ne hipnoz haline so#manızı gee#tii ve bu da 9 ile U9 da#i#a aasında değişen bi s$e iste% +ona tamamen #endileinden geçmeleini sağlama# için #ol

değişen bi s$e iste% +ona tamamen #endileinden geçmeleini sağlama# için #ol çe#me) sesliçe#me) sesli #omut ya da daha (neden yeleştidiğiniz bi ç

#omut ya da daha (neden yeleştidiğiniz bi çapayı #ullanmanız gee#i%apayı #ullanmanız gee#i%

Zap t$m bu s$ei alıp

Zap t$m bu s$ei alıp saniyelee indige%saniyelee indige%

Zap’lanan bir kişi1e neler olu1or0 Zap’lanan bir kişi1e neler olu1or0

Zap tam bi hipnoti# tans

Zap tam bi hipnoti# tans hali yaatı% ;işi gevşemişti) ne baygın ne hali yaatı% ;işi gevşemişti) ne baygın ne de ininmişti% >ğe Zapde ininmişti% >ğe Zap &'&’sinde#i tep#ilee di##at edeseniz hemen he #atılımının deneyimleini aynı şe#ilde i:ade &'&’sinde#i tep#ilee di##at edeseniz hemen he #atılımının deneyimleini aynı şe#ilde i:ade ettiğini g(ee#siniz1

ettiğini g(ee#siniz1

"Blan bitenin tamamen :a#ındaydım ama v$udumu #ontol edemiyodum!" "Blan bitenin tamamen :a#ındaydım ama v$udumu #ontol edemiyodum!"

,u youm genelde 2Fahatlamıştım ve huzuluydum4 ya da 2Po# iyiyim!

,u youm genelde 2Fahatlamıştım ve huzuluydum4 ya da 2Po# iyiyim! Hatta #endimi hai#aHatta #endimi hai#a hissediyoum%4 ile devam ede% ,u geçe# hipnozdu ve m$thiş bi

hissediyoum%4 ile devam ede% ,u geçe# hipnozdu ve m$thiş bi metotla uygulanmıştı!metotla uygulanmıştı!

(/a ben 2ipnozcu !e3ili/ ve bu konu!a !a pek bili/ 1ok4 (/a ben 2ipnozcu !e3ili/ ve bu konu!a !a pek bili/ 1ok4

Zap’lama# için hipnoz ha##ında :azla bi

Zap’lama# için hipnoz ha##ında :azla bi şey bilmeniz gee#miyo% Gneilen mateyallein hepsini esşey bilmeniz gee#miyo% Gneilen mateyallein hepsini es geçip doğudan hae#ete de geçebilisiniz% 5G*> &N5N7N71 '$udunuzun yiyee#lei nasıl

geçip doğudan hae#ete de geçebilisiniz% 5G*> &N5N7N71 '$udunuzun yiyee#lei nasıl sindidiğini) enzimlei nasıl paçaladığını ve sindiim sisteminin nasıl

sindidiğini) enzimlei nasıl paçaladığını ve sindiim sisteminin nasıl çalıştığını bilmeniz gee#mez%çalıştığını bilmeniz gee#mez% Te# yapmanız gee#en bi şey yeme# ve v$udunuzun sihi #endini g(steip geisini

Te# yapmanız gee#en bi şey yeme# ve v$udunuzun sihi #endini g(steip geisini hallede%hallede% >le#tiğin nasıl çalıştığını biliyo musunuz3 &$nyanın en

>le#tiğin nasıl çalıştığını biliyo musunuz3 &$nyanın en ze#i insanlaı bile ele#tiğin tam olaa# neze#i insanlaı bile ele#tiğin tam olaa# ne olduğunu bilmiyo ve sizin de bilmeniz gee#miyo% Te#

olduğunu bilmiyo ve sizin de bilmeniz gee#miyo% Te# yapmanız gee#en bi d$ğmeye basma#)yapmanız gee#en bi d$ğmeye basma#) sonasında ço# #uvvetli bi g$$ tamamen #ontol

sonasında ço# #uvvetli bi g$$ tamamen #ontol altına almış oluyosunuz%altına almış oluyosunuz%

?e# ço# o#uyuu için bu #adaı yetelidi% >ğe işe yaıyosa işe yaıyodu değil mi3 Hon 0ong bana ?e# ço# o#uyuu için bu #adaı yetelidi% >ğe işe yaıyosa işe yaıyodu değil mi3 Hon 0ong bana Zap’ı (ğeti#en sadee onu izledim ve o

Zap’ı (ğeti#en sadee onu izledim ve o da bana 2+adee yap% şe yaayaa#tı%4 dedi% &da bana 2+adee yap% şe yaayaa#tı%4 dedi% &enedim veenedim ve işe yaadı% Hiç sogulamadım% Zap’ın doğal

işe yaadı% Hiç sogulamadım% Zap’ın doğal bi yoldan size geldiğini hissedebilisiniz% ,en de hebi yoldan size geldiğini hissedebilisiniz% ,en de he Zap’lamamda onun ha##ında yeni bi şey (ğeniyoum% Zap s$e#li

Zap’lamamda onun ha##ında yeni bi şey (ğeniyoum% Zap s$e#li gelişiyo ve tazım ve te#niğim degelişiyo ve tazım ve te#niğim de gidee# daha a#ıı hale gelip

gidee# daha a#ıı hale gelip hızlanıyo% .(z$m$n (n$nde#i bu evim de açı# :i#ilili#) hızlanıyo% .(z$m$n (n$nde#i bu evim de açı# :i#ilili#) g(zlem veg(zlem ve s$e#li uyum sayesinde geçe#leşiyo%

(7)

l# denemenizde başaıya ulaşıp bu #itabı ve Zap

l# denemenizde başaıya ulaşıp bu #itabı ve Zap &'&’sini dolabınıza #aldıabilisiniz% na# içimizde&'&’sini dolabınıza #aldıabilisiniz% na# içimizde he zaman biaz daha :azlasını isteyen bi şey

he zaman biaz daha :azlasını isteyen bi şey vadı% 27eden34 sousuna evap aaız ve belli başlıvadı% 27eden34 sousuna evap aaız ve belli başlı bazı boşlu#la dolmadı#ça inanma#) çalışma# ve Zap’ın

bazı boşlu#la dolmadı#ça inanma#) çalışma# ve Zap’ın geçe# g$$n$ deneyimleme# im#nsızdı%geçe# g$$n$ deneyimleme# im#nsızdı%

(lternatifi !5ş5n5n.

(lternatifi !5ş5n5n. ,eei#li olma# #endinden emin olma#tan iyidi%,eei#li olma# #endinden emin olma#tan iyidi%

Aotosi#let s$e#en g$vene sahip olma# mı daha iyidi

Aotosi#let s$e#en g$vene sahip olma# mı daha iyidi yo#sa tam olaa# nasıl s$eeğinizi bilme#yo#sa tam olaa# nasıl s$eeğinizi bilme# mi3 .$ven sizi (ld$ebili! ,eei #esinli# getii%

mi3 .$ven sizi (ld$ebili! ,eei #esinli# getii% ;esinli# de g$venli# ve tutalılı# sağla%;esinli# de g$venli# ve tutalılı# sağla%

#ecerikli ol/ak ken!in!en e/in ol/aktan i1i!ir4 #ecerikli ol/ak ken!in!en e/in ol/aktan i1i!ir4

,u #itapta ve Zap &'&

,u #itapta ve Zap &'&’sinde ye alan he şeyi (ğenme #onusunda aele etmeyin% >ğitiminizi’sinde ye alan he şeyi (ğenme #onusunda aele etmeyin% >ğitiminizi deste#leme# için hipnoz ve psi#oloMi de çalışın) bu

deste#leme# için hipnoz ve psi#oloMi de çalışın) bu alanlada yeteine iyi hale geldiğinizde #endinizealanlada yeteine iyi hale geldiğinizde #endinize g$veninizin daha da attığını hissedee#siniz% 7e #ada ço#

g$veninizin daha da attığını hissedee#siniz% 7e #ada ço# şey (ğeniseniz (ğendiğiniz pensipleinşey (ğeniseniz (ğendiğiniz pensiplein ve #onseptlein g$nl$# hayatınızda o #ada ço#

ve #onseptlein g$nl$# hayatınızda o #ada ço# işe yaadığını g(ee#siniz% Zap &'&’sinde deişe yaadığını g(ee#siniz% Zap &'&’sinde de g(eeğiniz gibi ;>7&7> .N'>7 Zap

g(eeğiniz gibi ;>7&7> .N'>7 Zap Zihin ;ontol +istemi’nde (nemli bi ye tutma#tadı% Hatta Zihin ;ontol +istemi’nde (nemli bi ye tutma#tadı% Hatta il#il# Zap’lamanızdan sona seçtiğiniz bii $zeinde hehangi bi zamanda

Zap’lamanızdan sona seçtiğiniz bii $zeinde hehangi bi zamanda yeniden yapma# gidee# dahayeniden yapma# gidee# daha #olay bi hale gelee#ti%

#olay bi hale gelee#ti%

67(,8999 (sla ra2atsızlı3ı olan: 2a/ile: 1aşlı 1a !a '; 1aşın altın!aki birini Zap’la/a1a <alış/a1ın4 67(,8999 (sla ra2atsızlı3ı olan: 2a/ile: 1aşlı 1a !a '; 1aşın altın!aki birini Zap’la/a1a <alış/a1ın4 (-L( ekle/: sırt: kalp proble/i olan 1a !a !a2a =nce kalp krizi ve1a fel< e<irenleri Zap’la/a1ın4 (-L( ekle/: sırt: kalp proble/i olan 1a !a !a2a =nce kalp krizi ve1a fel< e<irenleri Zap’la/a1ın4

Sizin için önerdiğim çözüm şu Becerikli olun. Sonra kendinizden emin olun. !er iki güce de ihtiyacınız Sizin için önerdiğim çözüm şu Becerikli olun. Sonra kendinizden emin olun. !er iki güce de ihtiyacınız olacak.

olacak.

Hazı mısınız3 Hazı mısınız3

Zap şu şe#ilde işliyo1

Zap şu şe#ilde işliyo1 *nlara ne 1apacaklarını s=1l51orsunuz4 *nlar !a 1apı1orlar4*nlara ne 1apacaklarını s=1l51orsunuz4 *nlar !a 1apı1orlar4

;ulağa basit geliyo değil mi3 >vet) bu #ada basit olamayaağını biliyoum% ma Zap’ın sıı +Z7 ;ulağa basit geliyo değil mi3 >vet) bu #ada basit olamayaağını biliyoum% ma Zap’ın sıı +Z7 zihin g$$n$ze ve ;>7&7> .N'>7 adında#i psi#oloMi#

zihin g$$n$ze ve ;>7&7> .N'>7 adında#i psi#oloMi# te#niğe dayanmasıdı% nlaşılmaz g($nebilite#niğe dayanmasıdı% nlaşılmaz g($nebili ama biazdan he şey açı#lanaa# ve Zap’ı

ama biazdan he şey açı#lanaa# ve Zap’ı anlama# ve uygulama# için gee#li olan he anlama# ve uygulama# için gee#li olan he şeyişeyi (ğenee#siniz%

(ğenee#siniz%

"nsanlaın yee d$şmesini sağlama# için Mudo hamlesi ya da

"nsanlaın yee d$şmesini sağlama# için Mudo hamlesi ya da basınç no#tası ta#tiği gibi bi basınç no#tası ta#tiği gibi bi şeyşey #ullanmıyo musunuz34 Hayı% ,u yasa dışı oludu%

(8)

"ma onlaa ne yapaa#laını s(yleme# #ada basit

"ma onlaa ne yapaa#laını s(yleme# #ada basit olamaz #i%4 B#umaya devam edin%%%olamaz #i%4 B#umaya devam edin%%%

5u anda im#ansızın m$m#$n olmasına Z7 '>F

5u anda im#ansızın m$m#$n olmasına Z7 '>FA>+7Z% ;endinize inanmalı ve yaatıınızınA>+7Z% ;endinize inanmalı ve yaatıınızın tasaladığı bi g$e sahip olduğunuzu anlamalısınız% ,azılaı buna F&> de% &iğelei 7*>T de% tasaladığı bi g$e sahip olduğunuzu anlamalısınız% ,azılaı buna F&> de% &iğelei 7*>T de% ,azısı da Tanı de% &iğelei de şansa bel bağla% Hon #utaıısı sa’ya inanı% ,en de aynı şe#ilde ,azısı da Tanı de% &iğelei de şansa bel bağla% Hon #utaıısı sa’ya inanı% ,en de aynı şe#ilde hissediyoum ve bi şey yapabiliyosa# bunu onun g$$yle başaabildiğimize inanıyoum% nanç hissediyoum ve bi şey yapabiliyosa# bunu onun g$$yle başaabildiğimize inanıyoum% nanç sisteminiz tamamen sizin seçiminizdi% >ğe dindasanız) spit$el ya da az

sisteminiz tamamen sizin seçiminizdi% >ğe dindasanız) spit$el ya da az da olsa batıl inanı olanda olsa batıl inanı olan biiyseniz o halde sizden daha $st$n g$çle

biiyseniz o halde sizden daha $st$n g$çle olduğunu ,*BF+=7=Z&=F% 'e eğe bi ateistseniz deolduğunu ,*BF+=7=Z&=F% 'e eğe bi ateistseniz de 77CE7EZE #endi hayatınızda ye alan bi geçeğe

77CE7EZE #endi hayatınızda ye alan bi geçeğe dayandımışsınızdı% >ğe uhun ve maneviyatındayandımışsınızdı% >ğe uhun ve maneviyatın g$$ne inanmıyosanız da inanaa# geçe#le bulmalısınız% +onuçta hayatta

g$$ne inanmıyosanız da inanaa# geçe#le bulmalısınız% +onuçta hayatta yaptığınız he şey +Z7yaptığınız he şey +Z7 seçiminizdi% ,unu siz geçe#leştiisiniz% 7eye inanma# istiyosanız ona inanma# size #almıştı%

seçiminizdi% ,unu siz geçe#leştiisiniz% 7eye inanma# istiyosanız ona inanma# size #almıştı% na#na# bilinçaltınızın deinleinde yatan #(#l$ inanışınız sayesinde sıadan d$ş$nelei .>FP>V>

bilinçaltınızın deinleinde yatan #(#l$ inanışınız sayesinde sıadan d$ş$nelei .>FP>V> d(n$şt$ebilisiniz%

d(n$şt$ebilisiniz%

5unu unutmayın1 Hon 0ongWun Zap te#niği doğu şe#ilde uygulandığında XUJJ başaı oanına 5unu unutmayın1 Hon 0ongWun Zap te#niği doğu şe#ilde uygulandığında XUJJ başaı oanına sahipti% ,u .>FP>V anlama# #endinize g$venmenize yadımı olu ve çoğu

sahipti% ,u .>FP>V anlama# #endinize g$venmenize yadımı olu ve çoğu insanın im#ansız olaa#insanın im#ansız olaa# nitelendidiği bi hede:e ulaşmanızı sağla%

nitelendidiği bi hede:e ulaşmanızı sağla%

*ani eğe şu an #endi #endinize) *ani eğe şu an #endi #endinize)

"Blamaz% +adee 77E? .>FP>;>5TF>,>C>VA #ada #olay bi

"Blamaz% +adee 77E? .>FP>;>5TF>,>C>VA #ada #olay bi şey olamaz%4şey olamaz%4

şe#linde d$ş$n$yosanız bu #itaba sahip olanlaın sadee belli bi

şe#linde d$ş$n$yosanız bu #itaba sahip olanlaın sadee belli bi #ısmının Zap uygulayabileeğini#ısmının Zap uygulayabileeğini a#lınızdan çı#amayın% ,unun sebebi pe# ço# insanın 7

a#lınızdan çı#amayın% ,unun sebebi pe# ço# insanın 77CVE7E d$ş$nm$yo olmamız% &$nya7CVE7E d$ş$nm$yo olmamız% &$nya genelinde ve yaşadığımız toplumda ş$phe duyan ço# insan va%

genelinde ve yaşadığımız toplumda ş$phe duyan ço# insan va% na# #anıtla sunulduğunda) #endina# #anıtla sunulduğunda) #endi g(zleinizle g(d$ğ$n$zde ve #endiniz deneyimlediğinizde ş$phe otadan #ayboluyo% na# o g(zleinizle g(d$ğ$n$zde ve #endiniz deneyimlediğinizde ş$phe otadan #ayboluyo% na# o zaman bi şey geçe#li# ve #esinli# #azanıyo%

zaman bi şey geçe#li# ve #esinli# #azanıyo%

>ğe ş$phe bi şey yapmanıza engel oluyosa bu duumu

>ğe ş$phe bi şey yapmanıza engel oluyosa bu duumu ç(zmenin basit bi yolu va% 5$pheç(zmenin basit bi yolu va% 5$phe duymayın%

duymayın% Hayatta istediğiniz şeyi yaatmanıza Hayatta istediğiniz şeyi yaatmanıza engel olan te# şey ;>7&7Z+7Z% Zap’engel olan te# şey ;>7&7Z+7Z% Zap’tan ş$phetan ş$phe duyasanız onu uygulayamazsınız%

duyasanız onu uygulayamazsınız%

>&PHE ? #(>(,8-8ZL8K >&PHE ? #(>(,8-8ZL8K

Tabii #i bazı şeylei sogulama# ve g

Tabii #i bazı şeylei sogulama# ve geçe#lee dayanaa# g$ven oluştuma# (nemlidi% ma aslaeçe#lee dayanaa# g$ven oluştuma# (nemlidi% ma asla 5N?H> duymamalısınız% +adee bilgi peşinde olan poziti: bi

5N?H> duymamalısınız% +adee bilgi peşinde olan poziti: bi ya#laşımınız olmalı% ;endinizeya#laşımınız olmalı% ;endinize g$veniseniz yetene#leiniz sınısı hale gelee#ti% ,u #onuya Nçgen’de Q,(l$m IR

g$veniseniz yetene#leiniz sınısı hale gelee#ti% ,u #onuya Nçgen’de Q,(l$m IR daha ço#daha ço# değineeğiz…

(9)

şağıda &% @oseph Auphy’nin

şağıda &% @oseph Auphy’nin #ilin<altının G5c5#ilin<altının G5c5 Q Q+2e Po@er of 7our -ubconscious $in!A+2e Po@er of 7our -ubconscious $in!A #itabından bi pasaM bulaa#sınız QA*B7FC insanın

#itabından bi pasaM bulaa#sınız QA*B7FC insanın hayatının değişmesini sağlamış #lasi# bi ço#hayatının değişmesini sağlamış #lasi# bi ço# satandı%R

satandı%R

#)L)NB(L+8N( (+8L(NL(, )(DE ED)L), #)L)NB(L+8N( (+8L(NL(, )(DE ED)L),

mei#an psi#oloMisinin babası #abul edilen 0illiam @ames d$nyalaı değiştiee# g$$n

mei#an psi#oloMisinin babası #abul edilen 0illiam @ames d$nyalaı değiştiee# g$$n sınısız ze#asınısız ze#a ve sonsuz bilgeliğe sahip olduğunu s(ylemişti% .izli #ayna#lala

ve sonsuz bilgeliğe sahip olduğunu s(ylemişti% .izli #ayna#lala besleni ve adı hayat #anunudu%besleni ve adı hayat #anunudu% ,ilinçaltınız) #endisine sa#ladığınız he şeyi gizleme# için

,ilinçaltınız) #endisine sa#ladığınız he şeyi gizleme# için elinden geleni yapaa#tı% ,u y$zdenelinden geleni yapaa#tı% ,u y$zden bilinçaltınıza doğu :i#ilei ve yapıı

bilinçaltınıza doğu :i#ilei ve yapıı d$ş$nelei atmalısınız%d$ş$nelei atmalısınız%

,u pasaMda ne g($youz3 Zihninizde d$ş$nd$ğ$n$z şey geçe#liğinizi oluştuaa#tı% B

,u pasaMda ne g($youz3 Zihninizde d$ş$nd$ğ$n$z şey geçe#liğinizi oluştuaa#tı% B tadantadan #aldıdığınız d$ş$nele sadee beyninizden değil geçe#liğinizden de silinee#ti%

#aldıdığınız d$ş$nele sadee beyninizden değil geçe#liğinizden de silinee#ti%

?e#i Zap tam olaa# nedi3

?e#i Zap tam olaa# nedi3 Auhteşem şeyle yapmanızı sağlayan bi d$ş$ne yapısıdı% Zihin #ontol$Auhteşem şeyle yapmanızı sağlayan bi d$ş$ne yapısıdı% Zihin #ontol$ :i#inin 7? ve uyanı# hipnoz ile

:i#inin 7? ve uyanı# hipnoz ile bileşmesidi% 'a olan en g$çl$ zihinsel te#ni#lein hehangi bileşmesidi% 'a olan en g$çl$ zihinsel te#ni#lein hehangi bibi iaının emine sunulmasıdı%

iaının emine sunulmasıdı%

Tabii #i bu #itapta ye alan he şeyi (ğenmeniz .>F>;*BF% ,u #itap #( inanç ha##ında değil% Gyle Tabii #i bu #itapta ye alan he şeyi (ğenmeniz .>F>;*BF% ,u #itap #( inanç ha##ında değil% Gyle olsa hem #endimizi hem sizi aptal yeine #oymuş oludu#%

olsa hem #endimizi hem sizi aptal yeine #oymuş oludu#% ,u #itap somut teoile ve te#ni#le,u #itap somut teoile ve te#ni#le $zeine% Zap ço# youu gibi g($nebili ya da o#unaa# ve (ğenee# PB; şey vamış gibi gelebili% $zeine% Zap ço# youu gibi g($nebili ya da o#unaa# ve (ğenee# PB; şey vamış gibi gelebili% .$zel% Zaten Zap da uğaşmayı ve ç

.$zel% Zaten Zap da uğaşmayı ve çalışmayı g(ze alan #işile taa:ından uygulanmalıdı% ,iaz alışmayı g(ze alan #işile taa:ından uygulanmalıdı% ,iaz dahadaha dayanın% ,i yapbozun paçalaı gibi

dayanın% ,i yapbozun paçalaı gibi yeine otuaa# anahta no#tala mevut% *a#ında he şeyyeine otuaa# anahta no#tala mevut% *a#ında he şey açı#lığa #avuşaa#% +adee o#umaya devam edin…

(10)

#"L&$ 

#"L&$ 

&BGEN

&BGEN

Tebi#le! Poğu insan hehangi bi #itabın il#

Tebi#le! Poğu insan hehangi bi #itabın il# b(l$m$nden (teye geçemez ve +Z hala buadasınız!b(l$m$nden (teye geçemez ve +Z hala buadasınız! ,aşladığı işi bitimeye ve im#ansızı başamaya inanan bi

,aşladığı işi bitimeye ve im#ansızı başamaya inanan bi insan olduğunuz için teşe##$ edeim% +izinsan olduğunuz için teşe##$ edeim% +iz Zap’lamayı başaaa# sayılı #işileden bii olaa#sınız!

Zap’lamayı başaaa# sayılı #işileden bii olaa#sınız!

Z(P (L8>+8,$(-8 F '. Ha1al G5c5 Z(P (L8>+8,$(-8 F '. Ha1al G5c5

*a#ında içinde olaağınız duumu hayal edin) d$ş$n$n ya

*a#ında içinde olaağınız duumu hayal edin) d$ş$n$n ya da hissedin% ;endinizi Zap’lamayıda hissedin% ;endinizi Zap’lamayı seçtiğiniz biine doğu y$$#en g(menizi istiyoum% 7eede olaağınızı d$ş$n$n% 5u seçtiğiniz biine doğu y$$#en g(menizi istiyoum% 7eede olaağınızı d$ş$n$n% 5u anYanY a#lınızdan geçen t$m o duygulaı d$ş$n$n% .egin

a#lınızdan geçen t$m o duygulaı d$ş$n$n% .egin misiniz3 5$phe mi duyuyosunuz3 5u anmisiniz3 5$phe mi duyuyosunuz3 5u an içinizden geçen t$m duygulaı d$ş$n$n% .egin misiniz3 5$phe mi

içinizden geçen t$m duygulaı d$ş$n$n% .egin misiniz3 5$phe mi duyuyosunuz3 Zap geçe#tenduyuyosunuz3 Zap geçe#ten işe yaayaa# mı3 ,u #işi

işe yaayaa# mı3 ,u #işi geçe#ten #endinden geçee# mi3geçe#ten #endinden geçee# mi3

T$m bu duygulaı hissetmenizi istiyoum% ;endinize g$veniyo musunuz3 ;o#uyo musunuz3 T$m bu duygulaı hissetmenizi istiyoum% ;endinize g$veniyo musunuz3 ;o#uyo musunuz3

He ne hissediyosanız hepsini a#lınızda tutun% ,i paça #ağıt alın ve bu duygulaı yazın% ;itabın bu He ne hissediyosanız hepsini a#lınızda tutun% ,i paça #ağıt alın ve bu duygulaı yazın% ;itabın bu b(l$m$ t$m bu hislei ve duygulaı

b(l$m$ t$m bu hislei ve duygulaı nasıl heyean) eğlene ve #endine g$vene çevieeğinizinasıl heyean) eğlene ve #endine g$vene çevieeğinizi (ğetee#%

(ğetee#%

Y>ğe bunu yapma#ta zolanıyosanız biine ya#laşma# zounda #aldığınız bi

Y>ğe bunu yapma#ta zolanıyosanız biine ya#laşma# zounda #aldığınız bi zamanı d$ş$n$n% *a dazamanı d$ş$n$n% *a da toplulu# (n$nde il# #ez #onuştuğunuz zamanı) ya da

toplulu# (n$nde il# #ez #onuştuğunuz zamanı) ya da o#ulun il# g$n$n$ d$ş$n$n…o#ulun il# g$n$n$ d$ş$n$n…

yıa ya#ınınızda#i bi alışveiş me#ezine gidip insanlaın

yıa ya#ınınızda#i bi alışveiş me#ezine gidip insanlaın s$e#li gelip geçtiği açı# bi s$e#li gelip geçtiği açı# bi yedeyede otumayı da deneyebilisiniz% Hatta hal#a açı# ve tanımadığınız

otumayı da deneyebilisiniz% Hatta hal#a açı# ve tanımadığınız insanlala dolu bi yede bulunma#insanlala dolu bi yede bulunma# hayal etmenizi ve hatta tam olaa# içine

hayal etmenizi ve hatta tam olaa# içine gieeğiniz duumun nasıl olaağını anlamanızı sağla gieeğiniz duumun nasıl olaağını anlamanızı sağla veve gee#en duygulaı hissedesiniz%

gee#en duygulaı hissedesiniz%

>i/!i !e Zap’ın kalbine ineli/4 >i/!i !e Zap’ın kalbine ineli/4

Zap +osyal &inami#lein) ?si#oloMinin ve /izyoloMinin

Zap +osyal &inami#lein) ?si#oloMinin ve /izyoloMinin çeşitli #ısımlaını alı ve bunlaı çeşitli #ısımlaını alı ve bunlaı size vesize ve #atılımınıza eşsiz ve unutulmaz bi deneyim yaşatma# için #ullanı%

#atılımınıza eşsiz ve unutulmaz bi deneyim yaşatma# için #ullanı% Po# :azla şey olup bitiyomuş gibiPo# :azla şey olup bitiyomuş gibi g($nebili ama ya#ında ,= +*/F&; H>F 5>*7 ,F F* .>>C>V7 ve bi sineMi yaataa# g($nebili ama ya#ında ,= +*/F&; H>F 5>*7 ,F F* .>>C>V7 ve bi sineMi yaataa# işinize yaayaağını g(ee#siniz%

(11)

>le alınması gee#en şeyleden il#i P>FP>'>>A> #onseptidi% ,u gelişmiş te#ni# çoğu >le alınması gee#en şeyleden il#i P>FP>'>>A> #onseptidi% ,u gelişmiş te#ni# çoğu insaninsan taa:ından bilinmez ve pe# ço# 7?) ?=

taa:ından bilinmez ve pe# ço# 7?) ?= ve Zihin ;ontol$ uzmanı taa:ından gizlenmişti% ,azıve Zihin ;ontol$ uzmanı taa:ından gizlenmişti% ,azı insanla 2Zihin Peçevesi4 teimini duymuş olabili) ama P>FP>'>>A> olaa# bilinen ç

insanla 2Zihin Peçevesi4 teimini duymuş olabili) ama P>FP>'>>A> olaa# bilinen ç eçeveeçeve oluştuma te#niği geçe#ten az #ullanılan bi te#ni#ti%

oluştuma te#niği geçe#ten az #ullanılan bi te#ni#ti%

Peçeveleme) içinde bulunduğunuz duumun tamamı için bi Oçeçeve’ yaatmaya deni% yıa olup Peçeveleme) içinde bulunduğunuz duumun tamamı için bi Oçeçeve’ yaatmaya deni% yıa olup bitenlein tam bi esmidi% çinde bulunduğunuz duumu bi

bitenlein tam bi esmidi% çinde bulunduğunuz duumu bi masa gibi d$ş$n$se#) çeçeveleme bumasa gibi d$ş$n$se#) çeçeveleme bu masayı tesine çevimenizi) masayı tamamen #aldımanızı ve hatta masanın yanında#i duvaa bi masayı tesine çevimenizi) masayı tamamen #aldımanızı ve hatta masanın yanında#i duvaa bi plazma T' monte etmenizi sağla% Aeazla uzadı#ça

plazma T' monte etmenizi sağla% Aeazla uzadı#ça uzayabili) ç$n#$ çeçeveleme sizin hayaluzayabili) ç$n#$ çeçeveleme sizin hayal g$$n$zle sınılıdı% Peçeveleme giyim tazınızdan) sahip olduğunuz paadan ya da

g$$n$zle sınılıdı% Peçeveleme giyim tazınızdan) sahip olduğunuz paadan ya da içme# zoundaiçme# zounda oldu#laı iç#iden ço# daha :azlasıdı!

oldu#laı iç#iden ço# daha :azlasıdı! ,iazdan ne deme# istediğimi g(ee#siniz%,iazdan ne deme# istediğimi g(ee#siniz%

F=H H teimini bi d$ş$n$n% ,elli bi uh halinde olmanıza ne yol aça3 +a#in misiniz3 Heyeanlı F=H H teimini bi d$ş$n$n% ,elli bi uh halinde olmanıza ne yol aça3 +a#in misiniz3 Heyeanlı mısınız3 Fuh haliniz sinili mi3 7eşe

mısınız3 Fuh haliniz sinili mi3 7eşe ve huzula mı dolu3 +abısıza Zap’ı ve huzula mı dolu3 +abısıza Zap’ı mı be#liyosunuz3mı be#liyosunuz3

Fuh hali ve zihniyet #onusunda#i bilginizi deste#leme# için AaD<ell

Fuh hali ve zihniyet #onusunda#i bilginizi deste#leme# için AaD<ell Aaltz’ın hai#a bi isme sahipAaltz’ın hai#a bi isme sahip #itabı 2?si#o-+ibeneti#4ten Q?syho-CybenetisR bi b(l$m[

#itabı 2?si#o-+ibeneti#4ten Q?syho-CybenetisR bi b(l$m[

"imdi size bu kitabın say#aları arasında $%% dolarlık bir banknot olduğunu söylesem&

"imdi size bu kitabın say#aları arasında $%% dolarlık bir banknot olduğunu söylesem& 5u an içinde5u an içinde bulunduğunuz zihniyet değişti ve duygulaınız da bunu ta#ip etti%

bulunduğunuz zihniyet değişti ve duygulaınız da bunu ta#ip etti% >ğe say:alaı çevimeye>ğe say:alaı çevimeye başladıysanız) a#a #apağa ba#tıysanız ya da #itabın

başladıysanız) a#a #apağa ba#tıysanız ya da #itabın say:alaı aasında#i paanın hayalini #uduysanızsay:alaı aasında#i paanın hayalini #uduysanız çeçevenizi başaıyla değiştiebilmişim deme#ti%

çeçevenizi başaıyla değiştiebilmişim deme#ti%

Bu kitabı okuyanların sadece '()si

Bu kitabı okuyanların sadece '()si *a+)layabilecek.*a+)layabilecek.

şte b(yle! .(zleiniz b$y$d$ m$3 &uda#laınız aalandı mı3

şte b(yle! .(zleiniz b$y$d$ m$3 &uda#laınız aalandı mı3 Btuuşunuz değişti mi3 7e:es alıpBtuuşunuz değişti mi3 7e:es alıp veişiniz değişti ve #alp atışlaınız hızlandı!

veişiniz değişti ve #alp atışlaınız hızlandı!

He#es Zap’lamayı (ğenebili% Tabii doğu mi#tada çaba) alıştıma

He#es Zap’lamayı (ğenebili% Tabii doğu mi#tada çaba) alıştıma ve zihniyet gee#me#tedi%ve zihniyet gee#me#tedi%

.(d$ğ$n$z gibi #elimelein g$$ geçe#ten çeçevelei değiştiebili ve insanlaın :a#lı d$ş$nmesini .(d$ğ$n$z gibi #elimelein g$$ geçe#ten çeçevelei değiştiebili ve insanlaın :a#lı d$ş$nmesini sağlayabili%

sağlayabili%

&ein bi ne:es alın% 5imdi vein

&ein bi ne:es alın% 5imdi vein ve ahatlayın%ve ahatlayın%

şte bi (ne# daha1

şte bi (ne# daha1 "u an elimde +arlak ,e sarı bir limon tuttuğumu hayal etmenizi istiyorum. -iğer"u an elimde +arlak ,e sarı bir limon tuttuğumu hayal etmenizi istiyorum. -iğer elimde de +arlak bir gümüş bıçak ,ar. imonu ikiye kesiyorum ,e limonun suyu bileğime ,e dirseğime elimde de +arlak bir gümüş bıçak ,ar. imonu ikiye kesiyorum ,e limonun suyu bileğime ,e dirseğime doğru akmaya başlıyor. imon kokusunu alabiliyorsunuz ,e ben limonu ısırdığımda limonun ekşi doğru akmaya başlıyor. imon kokusunu alabiliyorsunuz ,e ben limonu ısırdığımda limonun ekşi suları yüzünden ağzım sulanmaya başlıyor...

(12)

,u neden oluyo3 Cevap ş(yle1 ZH77Z istediğiniz bi

,u neden oluyo3 Cevap ş(yle1 ZH77Z istediğiniz bi şeyi yaatma #onusunda sahip olduğunuz enşeyi yaatma #onusunda sahip olduğunuz en g$çl$ aletti% Zihninizde ye alan d$ş$nelele (zdeşleşen basit #elimele #ullanaa# :izi#sel hisle) g$çl$ aletti% Zihninizde ye alan d$ş$nelele (zdeşleşen basit #elimele #ullanaa# :izi#sel hisle) deneyimle) duygula ve algıla yaatabilisiniz% Zihniniz geçe#liği yaatan

deneyimle) duygula ve algıla yaatabilisiniz% Zihniniz geçe#liği yaatan he şeye ev sahipliği yapa%he şeye ev sahipliği yapa% Hayal g$$) azu) yaatıılı#) g($nt$leme) oda#lanma… liste uzadı#ça uzuyo!

Hayal g$$) azu) yaatıılı#) g($nt$leme) oda#lanma… liste uzadı#ça uzuyo! ,unun :a#ına,unun :a#ına vadığınızda baş#alaını zihninizle et#ileme# daha da #olay bi

vadığınızda baş#alaını zihninizle et#ileme# daha da #olay bi hale gelee#!hale gelee#!

Z)HN)7E+)N)Z) DE)>+),$E 7E+ENE)NE -(H)P-)N)Z4I Z)HN)7E+)N)Z) DE)>+),$E 7E+ENE)NE -(H)P-)N)Z4I

Ger<ekli3inizi !e3iştir/e 1etene3ine sa2ipsiniz4 Ger<ekli3inizi !e3iştir/e 1etene3ine sa2ipsiniz4

,u (neği Zihin

,u (neği Zihin ;ontol$ d$nyasının deinli#leine) Zap’a daha ya#ın bi

;ontol$ d$nyasının deinli#leine) Zap’a daha ya#ın bi yee g(t$elim%

yee g(t$elim%

Hiç tanımadığınız biine doğu ya#laştığınızı

Hiç tanımadığınız biine doğu ya#laştığınızı hayal edişinizi hatılıyo musunuz3 ,u olayı #endihayal edişinizi hatılıyo musunuz3 ,u olayı #endi g(z$n$zden mi g(d$n$z3 *o#sa $ç$n$ bi şahsın g(z$nden mi3

g(z$n$zden mi g(d$n$z3 *o#sa $ç$n$ bi şahsın g(z$nden mi3 ;endinizi #atılımının g(z$nden mi;endinizi #atılımının g(z$nden mi g(d$n$z3

g(d$n$z3

lgı P>FP>'>>A>’nin b$y$# bi paçasıdı ve biini

lgı P>FP>'>>A>’nin b$y$# bi paçasıdı ve biini Zap’la#en nele olduğunu anlandıabilme# içinZap’la#en nele olduğunu anlandıabilme# için $ç ba#ış açısı aasında geçiş

$ç ba#ış açısı aasında geçiş yapma yeteneğinizin olması (nemlidi% Tavanda) g(#y$z$nde) odanınyapma yeteneğinizin olması (nemlidi% Tavanda) g(#y$z$nde) odanın #aşısında ve hatta #atılımının #a:asında bi g$venli# #ameası olduğunu

#aşısında ve hatta #atılımının #a:asında bi g$venli# #ameası olduğunu hayal edin% Aevut duumuhayal edin% Aevut duumu 2çeçeveleme#4 için bunu hayal etmeli ve g(z$n$zde anlandımalısınız% ;endinizi) sizi izleyenlei) 2çeçeveleme#4 için bunu hayal etmeli ve g(z$n$zde anlandımalısınız% ;endinizi) sizi izleyenlei) #atılımı olaa# seçtiğiniz #işiyi ve

#atılımı olaa# seçtiğiniz #işiyi ve çevenizi g(ebilmelisiniz% .(#te#i g(z) ya da 2,$y$# ,iade4% çevenizi g(ebilmelisiniz% .(#te#i g(z) ya da 2,$y$# ,iade4% ,u,u sizsiniz%

sizsiniz%

5imdi ne duyuyosunuz3 *$#se# bi m$zi# sesi mi

5imdi ne duyuyosunuz3 *$#se# bi m$zi# sesi mi va3 Ta:i# mi va3 mbiyans neye benziyo3va3 Ta:i# mi va3 mbiyans neye benziyo3

,unu bulunduğunuz he yede yapabileeğinizi unutmayın% >vinizde #anepede otuu#en bile ,unu bulunduğunuz he yede yapabileeğinizi unutmayın% >vinizde #anepede otuu#en bile yapabilisiniz% ,u satılaı o#u#en yapmış da olabilisiniz%

yapabilisiniz% ,u satılaı o#u#en yapmış da olabilisiniz% Peveyi #endiniz dışında#ilein ba#ışPeveyi #endiniz dışında#ilein ba#ış açılaından g(meyi deneyin% ,u

açılaından g(meyi deneyin% ,u sayede çeçeveleme sanatında ustalaşaa#sınız%sayede çeçeveleme sanatında ustalaşaa#sınız%

ste te#e te#) iste bi guba #aşı)

ste te#e te#) iste bi guba #aşı) istese de #endi zihninde olsun) çeçeveleme bi iaıya ya daistese de #endi zihninde olsun) çeçeveleme bi iaıya ya da sunuuya ,N*N; bi avantaM sağla% Zap

sunuuya ,N*N; bi avantaM sağla% Zap anatomisinin bu #$ç$# paçası paha biçilemezdi ve sosyal)anatomisinin bu #$ç$# paçası paha biçilemezdi ve sosyal) po:esyonel ve hatta :inansal alanlada bile işinize yaayaa#tı%

po:esyonel ve hatta :inansal alanlada bile işinize yaayaa#tı%

Duru/un ta/a/ını =z =n5n!e bulun!urun ve K(Z(N8N4 Hipnozcu olaca3ınız bir <er<eve 1aratın4 Duru/un ta/a/ını =z =n5n!e bulun!urun ve K(Z(N8N4 Hipnozcu olaca3ınız bir <er<eve 1aratın4 Ki/se aksine inan/a1acaktır4

(13)

&<en’in '4 Noktası. -iz ve Katılı/cınız (rasın!aki )lişki &<en’in '4 Noktası. -iz ve Katılı/cınız (rasın!aki )lişki

şağıda#i no#tala Zap anatomisinin temelini oluştuan NP.>7’in il# #ısmını

şağıda#i no#tala Zap anatomisinin temelini oluştuan NP.>7’in il# #ısmını açı#layaa# veaçı#layaa# ve çeçeveleme yeteneğinizin gelişmesine yadımı olaa#% 5u ana de# pe# ço#

çeçeveleme yeteneğinizin gelişmesine yadımı olaa#% 5u ana de# pe# ço# bilgiyle #aşılaştınız)bilgiyle #aşılaştınız) (zelli#le de &'&’yi izlediyseniz Q#i izlemeliydiniz!R

(zelli#le de &'&’yi izlediyseniz Q#i izlemeliydiniz!R >ndişelenmeyin) ya#ında t$m bunla anlam>ndişelenmeyin) ya#ında t$m bunla anlam #azanaa# ve he şey netli# nehi gibi

#azanaa# ve he şey netli# nehi gibi a#ıp gidee#%a#ıp gidee#%

Hipnotize etme# istediğiniz biinin yanına il# gittiğinizde sizin

Hipnotize etme# istediğiniz biinin yanına il# gittiğinizde sizin ha##ınızda bi :i#i sahibi olaa#tı%ha##ınızda bi :i#i sahibi olaa#tı% ,una 2l# zlenim4 deiz% 'e bildiğiniz gibi il# izlenim H>F 5>*&F%

,una 2l# zlenim4 deiz% 'e bildiğiniz gibi il# izlenim H>F 5>*&F%

#ulun!u3unuz !uru/u ken!inizi erekli1/iş ibi =sterecek şekil!e !e3iştire/ezsiniz4 #ulun!u3unuz !uru/u ken!inizi erekli1/iş ibi =sterecek şekil!e !e3iştire/ezsiniz4

 7e giyiyosunuz3 ?o:esyonel bii gibi mi g7e giyiyosunuz3 ?o:esyonel bii gibi mi g($n$yosunuz3 +on deee ze#i bii gibi mi($n$yosunuz3 +on deee ze#i bii gibi mi

g($n$yosunuz3 >ğe biini tanıştı#tan saniyele sona Zap’lama# istiyosanız en baştan g($n$yosunuz3 >ğe biini tanıştı#tan saniyele sona Zap’lama# istiyosanız en baştan g$ven veen bii olaa# g($nmeniz PB; G7>A&F%

g$ven veen bii olaa# g($nmeniz PB; G7>A&F%

 7asıl #onuşuyosunuz3 'e il# s(ylediğiniz şey ne 7asıl #onuşuyosunuz3 'e il# s(ylediğiniz şey ne oluyo3 ;endinizi bi lide ve otoite oluyo3 ;endinizi bi lide ve otoite :ig$$:ig$$

olaa# sunma# istiyosanız

olaa# sunma# istiyosanız tanıtı/tanıtı/) ustalaşmanız gee#en bi sanattı% ,ildiğiniz ) ustalaşmanız gee#en bi sanattı% ,ildiğiniz gibi insanlagibi insanla lidele ve otoite sahibi insanlaa tep#i veile Qta#ipçilee

lidele ve otoite sahibi insanlaa tep#i veile Qta#ipçilee ya da onay peşinde #oşanlaya da onay peşinde #oşanla değil%R

değil%R

 'NC=&=7=Z ne diyo3 7asıl duuyosunuz3 #adan mı yo#sa yandan mı 'NC=&=7=Z ne diyo3 7asıl duuyosunuz3 #adan mı yo#sa yandan mı ya#laşıyosunuz3ya#laşıyosunuz3

;ollaınız #avuşmuş duumda mı3 >lleiniz ebinizde mi3 Bmuzlaınız geide mi ;ollaınız #avuşmuş duumda mı3 >lleiniz ebinizde mi3 Bmuzlaınız geide mi yo#sayo#sa d$şm$ş m$3 '$ut diliniz daha biine ya#laşmadan sizin

d$şm$ş m$3 '$ut diliniz daha biine ya#laşmadan sizin ha##ınızda binlee #elimeha##ınızda binlee #elime s(yleyee#%

s(yleyee#%

7> .**BF+=7=Z3 Temiz) $t$l$ ve iyi di#ilmiş

7> .**BF+=7=Z3 Temiz) $t$l$ ve iyi di#ilmiş bi ta#ım elbiseden daha iyisi yo#tu% 7eedebi ta#ım elbiseden daha iyisi yo#tu% 7eede olduğunuzun (nemi yo#) bi ta#ım daima po:esyonel olduğunuzu H*;EFEF%

olduğunuzun (nemi yo#) bi ta#ım daima po:esyonel olduğunuzu H*;EFEF% >ğe hehangi bi şey>ğe hehangi bi şey ia etmeyi planlıyosanız (zel bi ta#ım

ia etmeyi planlıyosanız (zel bi ta#ım di#timenizi tavsiye edeiz% Po# pahalı olmasına gee# yo#%di#timenizi tavsiye edeiz% Po# pahalı olmasına gee# yo#% >ğe bi#aç ay paa bii#timeniz gee#iyosa yapın deim% +Z ,F ?FB/>+*B7>+7Z% Gyle g($n$n% >ğe bi#aç ay paa bii#timeniz gee#iyosa yapın deim% +Z ,F ?FB/>+*B7>+7Z% Gyle g($n$n%

Zap &'&’sinde Hon’un nasıl giyindiğine di##at

Zap &'&’sinde Hon’un nasıl giyindiğine di##at edin% Ce#et ve #avat olmadan bile #ıya:eti son deeeedin% Ce#et ve #avat olmadan bile #ıya:eti son deee po:esyonel g($n$yo) smo#in g(mleğinden saati ve aya##abılaına de#%

po:esyonel g($n$yo) smo#in g(mleğinden saati ve aya##abılaına de#%

,elli bazı otamlada ahat giyinme ihtiyaı

,elli bazı otamlada ahat giyinme ihtiyaı hissedebilisiniz) ama sahilde ya da spo salonundahissedebilisiniz) ama sahilde ya da spo salonunda olmadı#ça 5E; .*77!

olmadı#ça 5E; .*77! #ir o!a!aki en i1i i1i/li insan ol/ak !ai/a !a2a i1i!ir4#ir o!a!aki en i1i i1i/li insan ol/ak !ai/a !a2a i1i!ir4 ,u he otamda ,u he otamda b(yledi%

(14)

5ı# giyinme# zounda olma sebebiniz insanlaın sizi

5ı# giyinme# zounda olma sebebiniz insanlaın sizi &H * standatlaa sahip olaa# &H * standatlaa sahip olaa# g(mesi ve bug(mesi ve bu sayede otoite :ig$$ olaa# #abul etmesini sağlama#tı%

sayede otoite :ig$$ olaa# #abul etmesini sağlama#tı%

>vet) içinde bulunduğumuz toplum insanlaı #ıya:etleine g(e yagılıyo% yi g($n$seniz insanla >vet) içinde bulunduğumuz toplum insanlaı #ıya:etleine g(e yagılıyo% yi g($n$seniz insanla dada sizi iyi olaa# g(ee#ti% +a#ın 2;itabı #apağına g(e yagılama4 saçmalığına #apılmayın%

sizi iyi olaa# g(ee#ti% +a#ın 2;itabı #apağına g(e yagılama4 saçmalığına #apılmayın% .($n$ş$n$z (nemlidi% nsanla ;GTN #apa#laı olan #itaplaı o#umazla

.($n$ş$n$z (nemlidi% nsanla ;GTN #apa#laı olan #itaplaı o#umazla ve sizin de onlaave sizin de onlaa anlataa# bi hi#yeniz va%

anlataa# bi hi#yeniz va%

7+E ;B7=5=*BF+=7=Z3 ;endinize g$venee# #onuşun% *avaş #onuşabilisiniz) hızlı 7+E ;B7=5=*BF+=7=Z3 ;endinize g$venee# #onuşun% *avaş #onuşabilisiniz) hızlı #onuşabilisiniz% ;e#eleyebilisiniz ya da #elimeleiniz bibiine giebili% ma ;>7&7Z&>7 #onuşabilisiniz% ;e#eleyebilisiniz ya da #elimeleiniz bibiine giebili% ma ;>7&7Z&>7 >A7+>7Z insanlaa sizi dinleme#ten baş#a çae bıa#mamış olusunuz% >ğe 7>T

>A7+>7Z insanlaa sizi dinleme#ten baş#a çae bıa#mamış olusunuz% >ğe 7>T ve ;>7&7&>7ve ;>7&7&>7 >A7 şe#linde #onuşuyosanız insanla da sizi dinleme#ten zev# alaa#tı% ,u

>A7 şe#linde #onuşuyosanız insanla da sizi dinleme#ten zev# alaa#tı% ,u no#ta ço# (nemli! >ğeno#ta ço# (nemli! >ğe şı# bi ta#ım giymeyip sıadan #ıya:etle giyiyosanız #onuşma şe#liniz ve

şı# bi ta#ım giymeyip sıadan #ıya:etle giyiyosanız #onuşma şe#liniz ve #aşıya yansıttığınız tavı#aşıya yansıttığınız tavı #ıya:etiniz yeine geçee#ti!

#ıya:etiniz yeine geçee#ti!

Zap &'&’sinin bonus b(l$m$nde e#sta pe:omansla g(ee#siniz% #ini pe:omansta son deee Zap &'&’sinin bonus b(l$m$nde e#sta pe:omansla g(ee#siniz% #ini pe:omansta son deee et#ili bi şe#ilde Zap’lamamı g(ebilisiniz% ,asit bi

et#ili bi şe#ilde Zap’lamamı g(ebilisiniz% ,asit bi t-shit ve şap#a giye#en bile tavımı ve g$venimit-shit ve şap#a giye#en bile tavımı ve g$venimi nasıl 2ta#ım4 yeine #ullandığıma di##at edin%

nasıl 2ta#ım4 yeine #ullandığıma di##at edin%

7e demeniz gee#tiği #onusunda daha :azla bilgiyi ;onuşma ve

7e demeniz gee#tiği #onusunda daha :azla bilgiyi ;onuşma ve Gzel +enayo Bluştuma b(l$m$ndeGzel +enayo Bluştuma b(l$m$nde bulabilisiniz%

bulabilisiniz%

'NC=&=7=Z 7> &*BF3 &uuşunuz (nemsiz gibi gelebili)

'NC=&=7=Z 7> &*BF3 &uuşunuz (nemsiz gibi gelebili) ama değildi% >ğe #ahamanı olan bi ama değildi% >ğe #ahamanı olan bi :ilm:ilm izleseniz) #ahamanın 2(nemli #onuşmasını yaptığı sıada Qgenelde :ilmin zive no#tasında ya da izleseniz) #ahamanın 2(nemli #onuşmasını yaptığı sıada Qgenelde :ilmin zive no#tasında ya da sonunda olayla açı#lığa #avuştuğundaR nasıl g($nd$ğ$ne di##at

sonunda olayla açı#lığa #avuştuğundaR nasıl g($nd$ğ$ne di##at edin% >min olun omuzlaı geide)edin% >min olun omuzlaı geide) başı di# ve #ollaını ;

başı di# ve #ollaını ;'=5T=FAAE5 şe#ilde duuyodu% ;endinden emin ve havalı bi duuş%'=5T=FAAE5 şe#ilde duuyodu% ;endinden emin ve havalı bi duuş% @ames ,ond’u d$ş$n$n% Top .un’da#i Tom Cuise’u d$ş$n$n% &ity Hay’i d$ş$n$n% @ames &ean’i @ames ,ond’u d$ş$n$n% Top .un’da#i Tom Cuise’u d$ş$n$n% &ity Hay’i d$ş$n$n% @ames &ean’i d$ş$n$n% *eni ,atman :ilmleinden biinde Chistian ,ale’i izleyin% şte bu havalı

d$ş$n$n% *eni ,atman :ilmleinden biinde Chistian ,ale’i izleyin% şte bu havalı ve #endinden eminve #endinden emin bi adamdı% ,u #onuya ,(l$m

bi adamdı% ,u #onuya ,(l$m 8’de yeniden değineeğiz%8’de yeniden değineeğiz%

Gzetle #endinize g$venmeye başlayın ve o şe#ilde g($n$n% 'azgeçtim) te#a s(yl$youm% Gzetle #endinize g$venmeye başlayın ve o şe#ilde g($n$n% 'azgeçtim) te#a s(yl$youm% ;endinden emin g($nmeye başlayın ve içinizden gelen g$$ hissedin%

;endinden emin g($nmeye başlayın ve içinizden gelen g$$ hissedin%

Z? E5TEFA+E - I Z? E5TEFA+E - I

*a#ınınızda bulunan en pahalı aaba galeisine gidin%

*a#ınınızda bulunan en pahalı aaba galeisine gidin% ?oshe) ,entley) /eai) amboghini :a#?oshe) ,entley) /eai) amboghini :a# etmez%%% >ğe bi ,A0 galeisine

etmez%%% >ğe bi ,A0 galeisine gittiyseniz galeide#i en pahalı modeli bulun% +eçtiğiniz aabanıngittiyseniz galeide#i en pahalı modeli bulun% +eçtiğiniz aabanın içine geçin ve #endinizi so#a#tan evinizin gaaMına

içine geçin ve #endinizi so#a#tan evinizin gaaMına pa# ede#en hayal edip bunun nasıl bi pa# ede#en hayal edip bunun nasıl bi hishis olduğuna ba#ın% Zo bi şey

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :