SEGON CONVENI COL LECTIU DEL PERSONAL LABORAL AL SERVEI DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ

30  Descargar (0)

Texto completo

(1)

1 SEGON CONVENI COL·LECTIU DEL PERSONAL LABORAL AL SERVEI DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ

CAPÍTOL I

CONDICIONS GENERALS Article 1

Àmbit d’aplicació

El present conveni afectarà al personal laboral inclòs en la plantilla orgànica del Consell Comarcal del Baix Empordà.

Resta exclòs d’aquest conveni el personal laboral del Centre Tramuntana adscrit al conveni col·lectiu de tallers pe a disminuïts psíquics de Catalunya.

Article 2

Vigència, pròrroga i denúncia

Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura i fins al dia 31 de desembre de 2008.

S’entendrà prorrogat tàcitament per períodes anuals successius si no es produeix l’oportuna denúncia en els darrers dos mesos de l’any de vigència. Quant a la negociació, podrà ser total o parcial en funció de les propostes plantejades per les parts.

Un cop denunciat, es procedirà a constituir una Comissió negociadora en el termini d’un mes des de la recepció de l’escrit de denúncia; la part receptora haurà de respondre a la proposta de negociació i ambdues parts podran establir ja el calendari o pla de negociació.

En qualsevol cas, la denúncia s’haurà d’ajustar al que disposa l’article 89 de l’Estatut dels treballadors. Denunciat el present conveni, el seu contingut normatiu es mantindrà en vigor en tant no s’arribi a un acord sobre un nou conveni.

Article 3

Prelació de normes i condició més beneficiosa

Les normes contingudes en aquest conveni regularan les relacions entre el Consell i els/les treballadores/es amb caràcter general. Amb caràcter supletori o en allò que no estigués previst, seran aplicades les disposicions de l’estatut dels treballadors i d’altres disposicions de caràcter general, com també la normativa estatal o autonòmica que reguli les relacions laborals entre l’administració i el seu personal laboral.

D’acord amb el que estableix l’Estatut dels treballadors, les condicions que es fixen en aquest Conveni es consideren mínimes. Qualsevol pacte contrari entre el treballador/a i el Consell Comarcal no prevaldrà sobre el que aquí s’estableix.

Es respectaran “ad personam” com a condicions més beneficioses les reconegudes en els convenis col·lectius i contractes de treball que siguin d’aplicació a la data d’aprovació del conveni i fins a l’aprovació del proper.

(2)

2

Article 4

Comissions paritàries

4.1. Comissió Paritària per a la interpretació, vigilància i conciliació.

Es crearà una comissió paritària del Conveni com a òrgan d’interpretació, vigilància del seu compliment i conciliació en cas de conflicte en un termini de 15 dies des de l’aprovació del present conveni.

La Comissió Paritària estarà integrada per 3 membres designats pel Consell Comarcal i 3 membres del Comitè d’Empresa.

Règim de reunions

La Comissió Paritària es reunirà ordinàriament cada mes i, a petició d’alguna de les parts, de forma extraordinària quan sigui necessari.

S’aixecaran actes de les reunions i els seus acords seran de compliment obligatori. En cas contrari s’elevarà a l’arbitratge de l’autoritat laboral competent de la Generalitat de Catalunya.

Resolució dels conflictes

Ambdues parts es sotmetran voluntàriament als mecanismes de mediació i conciliació quant a la interpretació, el compliment o l’incompliment del present Conveni, mitjançant els sistemes de mediació i conciliació reglamentàriament establerts o a l’Institut de Mediació, Arbitratge i Conciliació (IMAC).

4.2. Comissió Especial per a la Relació i Valoració individual de Llocs de Treball

Aquesta comissió es constituirà en un termini de 15 dies des de l’aprovació del present conveni. Estarà integrada per 3 membres designats pel Consell Comarcal i 3 membres del Comitè d’Empresa, sens perjudici que la Comissió pugui acordar l’assistència d’un o més assessors externs.

Té per objectiu supervisar la realització de l’organigrama i la relació i valoració individual de tots els llocs de treball del Consell Comarcal del Baix Empordà en el termini que acordi.

A aquest efecte es sotmetrà a l’aprovació del Ple el corresponent reglament.

La relació i valoració individual de llocs de treball es realitzarà conforme a la normativa vigent aplicable als treballadors destinats a la funció pública i en base als següents factors:

a) Dificultat tècnica: coneixements i actualització, experiència i autonomia.

b) Responsabilitat: direcció i/o supervisió de persones, responsabilitat patrimonial, responsabilitat en la gestió de fons públics, responsabilitat relacional i responsabilitat sobre material i equips de gran valor.

c) Dedicació i incompatibilitat. d) Perillositat i/o risc.

e) Penositat: condicions ambientals i freqüència, esforç físic i freqüència, i diversitat de jornada. La Comissió especial per a la relació i valoració individual de llocs de treball emetrà un informe sobre el règim de retribucions del personal laboral i de l’import de les mateixes, en base al principi d’equitat,

(3)

3 proporcionalitat i homogeneïtat, sens perjudici dels drets dels treballadors/es regulats a l’article 3 i que s’aplicarà d’acord amb la disponibilitat pressupostària, entenent que un cop emès l’informe, en cas que no es pugui executar immediatament, es determinarà un termini màxim d’aplicació de les mesures.

Aquesta comissió es coordinarà amb la Comissió Paritària de Formació Professional regulada a l’article 31.

CAPÍTOL II

CONDICIONS DE TREBALL, VACANCES, DIETES I DESPLAÇAMENTS Article 5

5.1. Jornada laboral ordinària

S’estableix la jornada laboral ordinària de 37,5 hores en còmput setmanal i fins a un màxim de 1620 hores anuals, i es complirà ordinàriament de dilluns a divendres, llevat de casos especials que, per raó del servei, requereixin una distribució diferent que pugui incloure els dissabtes o dies festius.

5.2. Horari laboral ordinari

El personal amb jornada complerta podrà acollir-se a dues opcions horàries:

Horari A Horari B

Matí de dilluns a divendres Entrada de 7:30 a 8:00 Sortida de 14:30 a 15:00

Entrada de 8:00 a 8:30 Sortida de 15:00 a 15:30

Tarda de dilluns Entrada de 16:00 a 16:30

Sortida de 18:30 a 19:00

En la franja horària de matí s’hauran de fer un mínim de 7 hores i en la franja horària de tarda s’hauran de fer un mínim de 2,5 hores.

Cada treballador haurà de comunicar a gerència si s’acull a l’horari A o l’horari B. Els canvis d’opció horària s’hauran de comunicar amb antelació.

5.3. Horari laboral especial

Per al personal amb jornada complerta hi ha una tercera opció horària, que requerirà l’autorització de gerència:

Horari Especial

Matí de dimarts a divendres i dilluns en horari d’estiu

Entrada a les 9:00 Sortida a les 16:00 Matí de dilluns en horari

ordinari

Entrada a les 9:00 Sortida a les 15:00 Tarda de dilluns en horari

ordinari

Entrada a les 16:00 Sortida a les 19:30

(4)

4 Excepcionalment, es podran pactar altres horaris especials individualment o col·lectivament, segons les necessitats del servei o del treballador/a, sempre amb el vist i plau del responsable immediat superior. La Comissió Paritària per a la interpretació, vigilància i conciliació emetrà un informe no vinculant abans de la seva aprovació.

5.4. Horari d’estiu, Setmana Santa i de Nadal

En el període d’estiu comprès entre el dia 1 de juny fins el dia 30 de setembre, durant la Setmana Santa i durant el període comprès entre el dia 22 de desembre i el dia 6 de gener, no es prestarà servei en horari de tardes, per tant l’horari laboral serà de 7 hores diàries en horari de matí.

5.5. Interrupcions de la jornada laboral

Quan el treballador hagi de fer vuit o més hores diàries de jornada de treball ha de gaudir d’una hora diària per dinar.

Qui treballi sis hores seguides o més, disposa d’un període de 25 minuts de descans, que hauran de ser especialment coordinats pel cap del servei a fi de no desatendre el departament. S’estableix una franja horària per gaudir d’aquesta interrupció entres les 9 a les 12 hores.

5.6. Servei i Horari dels dissabtes

S’estableix un torn de prestació del servei de registre i informació per a tots els dissabtes de l’any que no siguin festius. Aquest servei el prestaran tots els auxiliars administratius contractats per aquest Consell i amb caràcter rotatori. Per la prestació d’aquest servei dels dissabtes es concedeix una gratificació de 81,31 euros bruts (exercici 2006) per cada dissabte o mitjançant la compensació de gaudir d’un dia de descans complet o bé la disposició de 9,5 hores a compensar en una fracció de 7 hores i una fracció de 2,5 hores, sempre en aquest últim cas amb el vist-i-plau del cap de l’àrea . L’horari del servei dels dissabtes serà de 9 a 14 hores.

5.7. Serveis mínims

S’entén per serveis mínims la prestació dels serveis de registre d’entrada de documents i de recaptació en horari de 9 a 14 hores.

Es prestaran serveis mínims els dies festius de Santa Rita, el 24 i el 31 de desembre sempre que coincideixin entre dilluns i divendres.

El treballador/a que li pertoqui cobrir la prestació de serveis mínims té dret, per cada dia treballat per aquest motiu, a una gratificació de 81,31 euros bruts (exercici 2006), o bé la compensació de gaudir d’un dia de descans complet o bé la disposició de 9,5 hores a compensar en una fracció de 7 hores i una fracció de 2,5 hores, sempre en aquest últim cas amb el vist-i-plau del cap de l’àrea .

5.8. Hores extraordinàries

Són les que es realitzen fora de l’horari habitual per necessitats del servei (s’exclou d’aquest concepte el serveis de dissabte establert a l’apartat anterior). Tindran caràcter excepcional i no poden respondre a criteris de periodicitat, ni ser fixes en la seva quantia, atès que ha de poder ser justificades sota el concepte de serveis extraordinaris prestats fora de la jornada normal de treball.

(5)

5 En conseqüència, la necessitat de realització d’hores extraordinàries només pot ser proposada pel cap del servei o càrrec superior i requerirà en tot cas la conformitat de la gerència del Consell Comarcal. Això no obstant, el personal podrà proposar la necessitat de fer hores extraordinàries, si, en la seva opinió, així ho requereix el servei per causa d’una urgència o per una acumulació sobrevinguda de tasques que excedeixi del seu normal compliment.

5.8.1 Les hores extraordinàries s’hauran de compensar amb temps de descans o bé amb la seva remuneració, a petició de l’interessat i d’acord amb la normativa vigent, i estaran autoritzades prèviament pel gerent del Consell. Aquest podrà denegar les peticions de remuneració segons l’estat de la partida pressupostària.

5.8.2 Les compensacions en temps de descans es computaran segons les taules següents:

a) Una hora extraordinària efectuada en dia laborable es compensarà amb una hora i mitja de descans.

b) Una hora extraordinària en dia festiu (dissabtes inclosos) o bé nocturna (entre les 21 hores pm i les 8 am) es compensarà amb dues hores de descans.

5.8.3 Les compensacions en remuneració tindran el concepte de gratificació i es computaran segons la taula següent:

a) Una hora extraordinària efectuada en dia laborable es compensarà amb un increment del 50% de la remuneració bruta que correspondria a cada hora ordinària.

b) Una hora extraordinària efectuada en dia festiu (dissabtes inclosos) o be nocturna (entre les 21 hores pm i les 8 am) es compensarà amb un increment del 100% de la remuneració bruta que correspondria a cada hora ordinària.

A les reunions ordinàries de la comissió paritària del conveni, el cap de personal del Consell donarà compte de les hores extraordinàries efectuades.

5.8.4. El personal del consell comarcal que puntualment hagi de desenvolupar el seu treball en fires, siguin nacionals o internacionals, percebrà pel seu treball les següents retribucions:

Treball en dia feiner 111,32 € Treball en dia festiu 138,75 €

A més el treballador/a disposarà d’un dia de descans l’endemà de l’últim dia de treball a la fira, excepte quan aquest dia no sigui no laboral.

Article 6

Control de presencia

El control de presencia s’estableix per a tot el personal del consell, i s’efectua bé mitjançant rellotge de control, amb tarja magnètica individualitzada o bé el sistema que estableixi el gerent i l’àrea corresponent en els serveis o dependències on no es disposi de rellotge.

Queden subjectes al control de presencia l’entrada i la sortida al començar i al finalitzar la jornada laboral, i totes les sortides que es produeixin dins l’horari laboral, siguin pel motiu que siguin.

Els caps de cada àrea hauran de vetllar pel compliment de l’horari en la jornada laboral del personal adscrit al seu servei.

L’àrea de gerència efectuarà periòdicament un recompte de les faltes de puntualitat i de les absències injustificades i promourà les accions oportunes, si és el cas per via disciplinària.

(6)

6

Article 7

Calendari laboral

7.1. S’adopta com a referència el calendari oficial fixat pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.

7.2. Abans del 31 de gener, la Comissió Paritària per a la interpretació, vigilància i conciliació establirà el calendari laboral previst per a tot l’any.

7.3. Els/les treballadors/es gaudiran com a festes locals les establertes pel municipis on presten el seu servei.

7.4. El dia 22 de maig (Santa Rita, patrona dels treballadors de l’administració local) es considerarà com a festiu, no obstant es garantiran els serveis mínims. En cas que el dia 22 de maig coincideixi en dissabte o diumenge o qualsevol altre dia festiu de la setmana, es fixarà la celebració de la festa de Santa Rita el divendres anterior o el dilluns posterior al dia 22 de maig.

7.5. Els dies 24 i 31 de desembre es consideraran com a dies festius. No obstant es garantiran els serveis mínims.

Article 8 Vacances

El personal del Consell Comarcal del Baix Empordà tindrà dret a gaudir, durant cada any complet de servei, d’un total de 22 dies laborables de vacances retribuïdes (entenent-se com a tal de dilluns a divendres), o dels dies que en proporció els correspongui si el temps treballat és menor.

El pla de vacances de cada àrea, departament o servei haurà de ser comunicat a la gerència del Consell Comarcal abans del 15 de maig de l’any en curs per la qual cosa, la gerència del Consell sol·licitarà de cada àrea o servei la distribució dels respectius torns i comprovarà que es compleixen els criteris establerts en un màxim d’un mes des de rebre les sol·licituds, (sempre es podrà negociar un possible canvi a petició del treballador).

En el supòsit de concurrència de peticions prevaldrà la petició del treballador amb fills en edat escolar i en segon lloc l’antiguitat, essent rotatoris aquests conceptes per anys successius.

El període anual de vacances es podrà gaudir en diferents períodes, el més curt d’aquests períodes no podrà ser inferior a cinc dies, amb el vist-i-plau del Responsable de l’Àrea. El personal laboral en jornada parcial en dies alterns realitzarà aquest període en dies laborables consecutius.

S’estableix un marge de tolerància pel seu gaudiment fins al 15 de gener de l’any següent, a petició del treballador i sempre respectant les necessitats del servei.

Si durant les vacances es produeix un accident o una malaltia de més de 10 dies de duració, les vacances s’interrompran amb efecte retroactiu del dia de la baixa establert en el certificat facultatiu. El treballador reprendrà les vacances quan obtingui l’alta mèdica. Aquesta possibilitat d’interrompre les vacances se supedita al fet que el treballador afectat no hagi realitzat més de noranta dies de baixa durant l’any anterior i que la recuperació es faci en un termini de 12 mesos, i ser possible dins l’any natural.

(7)

7

Article 9

Dietes i desplaçaments

9.1. Dietes

La quantitat a percebre en concepte de dinar o de sopar serà la mateixa per a tot el personal objecte d’aquest conveni: un màxim de 18 € / àpat (dinar i/o sopar) amb el corresponent justificant de la des 9.2. Desplaçaments

a) S’abonaran les despeses produïdes per la utilització de qualsevol mitjà de transport per raó del servei encomanat. La seva quantitat suposarà:

- L’abonament del bitllet o passatge quan s’utilitzin línies regulars de transport aeris, marítims o terrestres.

- Quan s’utilitzi com a mitjà de transport línies aèries, la tarifa serà la corresponent a la classe turista, en cas contrari, s’haurà de justificar.

b) El Consell Comarcal procurarà facilitar vehicles d’empresa als treballadors/es que els necessitin per raó del servei encomanat. Quan no sigui possible i el treballador/a hagi d’aportar el seu vehicle particular com a eina de treball, s’abonarà el preu del quilometratge més els costos d'estacionament del vehicle en aparcaments de pagament i les despeses d’autopistes contra la presentació de justificants.

c) Es considerarà sempre com a punt de sortida el lloc de treball. En els casos que la sortida sigui des de el lloc de residència es comptabilitzarà com a punt de sortida aquesta localitat llevat dels casos en que suposi una despesa extra per a l’empresa. En aquest últim supòsit, s’entendrà com a punt de sortida a efectes de quilometratge la localitat on es té assignat el lloc de treball.

d) Es prioritzarà sempre el transport públic.

e) Quantia del quilometratge: s'ha d'aplicar la quantia de 0,27 euros/quilòmetre. Es presentarà el full de despeses de quilometratge abans del dia 20 i s’abonaran en la nòmina del mes que es presentin.

f) Quan per raons de servei el treballador/a hagi de desplaçar-se de forma obligada al lloc de treball fora de l’horari habitual, li serà abonat el quilometratge d’anada i tornada des del lloc de residència o l’import del mitjà de transport que s’utilitzi.

Article 10

Baixes per malaltia o accident

La presentació dels comunicats de baixa per malaltia o accident expedits pel facultatiu competent és obligatòria a partir del tercer dia de malaltia i serà renovat cada setmana de la seva durada d’acord amb la normativa laboral vigent en cada moment. El comunicat esmentat s’ajustarà als models oficials.

No obstant això, i sigui quin sigui el període de baixa previst des del primer dia el treballador afectat haurà d’avisar telefònicament al responsable de personal del Consell Comarcal per comunicar la no assistència al treball.

En tot cas, les absències degudes al permís per accident, per maternitat o paternitat, o per adopció o acolliment no requereixen la presentació del comunicat de continuació de la baixa.

(8)

8

Article 11

Justificació d’altres absències

Sense perjudici de la pausa establerta a l’article 5.7, les absències durant la jornada laboral només es poden produir per necessitats del servei sempre que hagin estat prèviament autoritzades o per raons d’urgència inexcusable, cosa que requereix justificació prèvia davant el cap o responsable de l’àrea o servei.

Les absències, faltes de puntualitat i de permanència motivades per malaltia o incapacitat es justificaran als respectius superiors, els quals ho notificaran al cap de personal per a la seva comprovació.

CAPÍTOL III

LLICÈNCIES, EXCEDÈNCIES, PERMISOS i REDUCCIONS DE JORNADA Article 12

Llicències

a) Es poden concedir llicències per assumptes propis, sense cap retribució, la durada acumulada de les quals no pot excedir en cap cas els dotze mesos cada quatre anys. La concessió d’aquesta llicència s’ha de subordinar a les necessitats del servei. Per poder gaudir d’aquesta llicència s’haurà de tenir una antiguitat d’1 any a l’empresa o la condició de fix en plantilla. b) Es podrà concedir llicència per fer estudis sobre matèries directament relacionades amb el lloc

de treball. Si aquesta llicència es concedeix per interès propi del Consell, el treballador té dret a percebre totes les retribucions.

Article 13 Excedències

13.1. Excedència voluntària.

Amb caràcter ordinari, l’excedència voluntària significa el cessament temporal de la relació de treball, sense dret a percebre retribucions, i no es computa com a temps de servei en actiu.

L’excedència voluntària es concedeix a petició del treballador/a per interès particular i poden demanar-la aquells treballadors/es que tinguin un any d’antiguitat. L’excedència no podrà ser menor de dos anys, ni superior a deu.

13.2. Excedència forçosa.

Dóna dret a la conservació del lloc de treball propi i al còmput de l’antiguitat de la seva vigència; es concedeix per la designació o l’elecció per a un càrrec públic o sindical que impossibiliti l’assistència al lloc de treball. El reingrés ha de ser sol·licitat el mes següent al cessament del càrrec i produeix la reincorporació de forma immediata.

(9)

9 13.3. Condicions generals de excedències referides a mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral

a) Els supòsits d’excedència voluntària establerts en aquest article tenen la finalitat de conciliar la vida personal i familiar amb la vida laboral i es regeixen pel que determina la Llei 8/2006, de 5

de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya, i en tot allò que no hi sigui expressament

regulat, per la normativa general vigent en matèria d’excedència voluntària.

b) No es poden acumular dos períodes d’excedència en el cas que s’esdevingui una nova causa. Si durant el període d’excedència un nou subjecte causant dóna dret a un altre període d’excedència, l’inici d’aquest posa fi al primer.

c) L’exercici simultani de l’excedència per dues persones que presten llurs serveis en el sector públic per raó d’un mateix fet causant només és permès, amb l’autorització prèvia, si ho sol·liciten d’una manera expressa els interessats i si no afecta el funcionaments dels serveis. d) Les excedències per a tenir cura d’un fill o filla i de familiars són incompatibles amb

l’autorització de compatibilitat, que resta suspesa d’ofici fins al finiment del termini d’excedència.

e) Si un cop finida la causa que ha originat la declaració de l’excedència voluntària la persona afectada no sol·licita el reingrés en el termini d’un mes, es declara d’ofici la situació d’excedència voluntària per interès particular.

f) En el cas d’excedència voluntària per raó de violència de gènere, regulada per l’article 13.7, el Consell Comarcal ha de notificar a la persona afectada, amb un mes d’antelació, que fineix l’excedència i que disposa d’un mes, a comptar del finiment de l’excedència, per a demanar-ne l’ampliació o per a reincorporar-se.

13.4. Excedència voluntària per tenir cura d’un fill o filla

a) L’excedència voluntària per a tenir cura d’un fill o filla es pot sol·licitar en qualsevol moment a partir del naixement o de la sentència o la resolució judicial de constitució o de l’adopció o l’acolliment.

b) Aquesta excedència té una durada màxima de tres anys, a comptar de la data del naixement o de la sentència o la resolució judicial en el cas d’acolliment o adopció.

c) El període d’excedència computa als efectes de reconeixement de triennis. Així mateix, durant tot el període d’excedència la persona afectada té dret a la reserva del lloc de treball amb destinació definitiva, conserva els drets generals sobre aquest dins al cessament o fins al moment en què es resolgui la convocatòria de provisió corresponent.

13.5. Excedència voluntària per tenir cura de familiars.

a) L’excedència voluntària per a tenir cura de familiars es pot sol·licitar per a tenir cura d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat inclòs, amb la condició que no es pugui valer i que no pugui exercir cap activitat retribuïda.

(10)

10 b) Aquesta excedència pot ésser atorgada per un període mínim de tres mesos i màxim de tres anys. El període concret d’excedència es determinat segons l’acreditació del grau de dependència i la durada estimada d’aquesta.

c) El període d’excedència computa als efectes de reconeixement de triennis. Així mateix, durant tot el període d’excedència la persona afectada té dret a la reserva del lloc de treball amb destinació definitiva. No obstant això, si la persona afectada ocupa un lloc de treball amb destinació provisional, conserva els drets generals sobre aquest fins al cessament o fins al moment en què es resolgui la convocatòria corresponent.

13.6. Excedència voluntària per al manteniment de la convivència

a) L’excedència voluntària per al manteniment de la convivència es pot sol·licitar, per una durada mínima de dos anys i màxima de quinze, si el cònjuge o la cònjuge o el convivent o la convivent ha de residir en un altre municipi perquè hi ha obtingut el lloc de treball estable. b) El període d’excedència no computa als efectes de triennis, ni comporta la reserva de

destinació.

13.7. Excedència voluntària per violència de gènere

a) L’excedència voluntària per violència de gènere s’atorga a les dones víctimes de la violència de gènere pel temps que sol·licitin.

b) El període d’excedència computa als efectes de reconeixement de triennis i comporta la reserva del mateix lloc de treball durant sis mesos, sens perjudici que es pugui ampliar aquest termini, d’acord amb el que disposa la normativa sobre violència de gènere.

Article 14 Permisos

14.1 . Es concediran permisos per les causes següents, degudament justificades:

a) Per traslladar-se de domicili sense canvi de residència, un dia. Si comporta trasllat a una altra localitat, fins a quatre dies.

b) Per a exàmens finals en centres oficials, un dia, i per a altres proves d’avaluació i alliberadores en els esmentats centres, el temps indispensable per fer-les.

c) Per a deure inexcusable de caràcter públic o personal, durant el temps indispensable per complir-los. S’entendrà com a deure inexcusable aquell en l’incompliment del qual es pugui incórrer en responsabilitat, sempre que no pugui fer-se mitjançant representant i que el seu compliment estigui determinat per una norma legal o una decisió administrativa o judicial.

d) Per preparar oposicions, ja sigui per accedir a places de funcionari o de personal laboral, del Consell Comarcal del Baix Empordà: 3 dies laborables immediatament anteriors a l’examen.

14.2. Es podrà disposar de nou dies de permís l’any, com a màxim, per a assumptes personals sense justificació. La concessió d’aquest dies de permís serà subordinada a les necessitats del servei i en tots

(11)

11 els casos caldrà garantir que la mateixa unitat orgànica on es presten els serveis assumirà per a terceres persones o per a la pròpia organització les tasques del treballador al qual es concedeix el permís. Aquests dies de permisos no són acumulables als períodes de vacances, ni tampoc a jornades de recuperació d’hores extraordinàries.

Els primers sis mesos de prestació de serveis, mitjançant qualsevol contracte, no generen cap dret a gaudir ni acumular assumptes propis.

14.3. Condicions d’exercici dels permisos referits a mesures de conciliació de lal vida personal, familiar i laboral

No es pot concedir un mateix tipus de permís a dues persones pel mateix fet causant, llevat que l’exerceixin d’una manera alternativa i que el termini global no superi l’establert com a màxim per a cada tipus de permís, a excepció del que disposen els articles 14.5, 14.6e, 14.12 i 14.14 (articles

10,11.5, 17 i 19 de la Llei 8/2006).

Els permisos regulats per aquest capítol són retribuïts, llevat del permís a què fa referència l’article 14.15 (article 20 de la Llei).

14.4. Permís per matrimoni

El permís per raó de matrimoni o per inici de convivència, en el cas de les unions estables de parella, té una durada de quinze dies naturals consecutius. Els cònjuges o convivents en poden gaudir dins el termini d’un any a comptar de la data de casament o de l’inici de la convivència.

14.5. Permís per matrimoni d’un familiar

Les persones a les quals és aplicable aquesta llei tenen dret a un permís d’un dia d’absència del lloc de treball per matrimoni d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat. Aquest permís és ampliable a dos dies si el matrimoni té lloc fora de Catalunya.

14.6. Permís per maternitat

a) El permís per maternitat té una durada de setze setmanes ininterrompudes, que són ampliables, en els casos de part, acolliment o adopció múltiple, a dues setmanes més per cada fill o filla a partir del segon i en pot gaudir qualsevol dels dos progenitors. L’altre progenitor o progenitora, sempre que tingui la guarda legal del fill o filla, pot fer ús de tot el permís de maternitat, o de la part que en resti, en el cas de mort o malaltia incapacitant de la mare o en el cas de guarda legal exclusiva.

b) En el cas de filiació biològica, el període de permís pot començar abans o immediatament després del part. Les sis primeres setmanes posteriors al part són de descans obligatori per la mare.

c) En el cas d’adopció o acolliment, el període de permís per maternitat computa a partir de la sentència judicial o resolució administrativa. Si es tracta d’una adopció internacional el permís pot començar fins a sis setmanes abans.

(12)

12 d) La persona que gaudeix del permís per maternitat ho pot fer a temps parcial, de manera ininterrompuda. La manera en què es distribueix el temps de permís requereix l’acord previ entre la persona afectada i l’òrgan competent per a la concessió del permís. En el cas de filiació biològica, la mare pot gaudir del permís a temps parcial només a partir de la sisena setmana posterior al part. El permís per maternitat a temps parcial es incompatible amb els permisos per lactància o per fills prematurs i amb la reducció de jornada per guarda legal, de manera simultània. Serà compatible doncs, de manera successiva.

e) El progenitor o progenitora que gaudeix del permís per maternitat pot optar perquè l’altre progenitor gaudeixi d’una part determinada i ininterrompuda d’aquest permís. El permís es distribueix a opció del progenitor que gaudeix de la primera part del permís. Els progenitors poden gaudir de la compartició del permís d’una manera simultània o successiva, sense superar les setze setmanes o el temps que correspongui en els casos de part, acolliment o adopció múltiple. En el cas de la filiació biològica, si s’opta per gaudir de la segona part del permís successivament al de la mare, només es pot fer a partir de la sisena setmana posterior al part i sempre que, en el moment de fer-se efectiva aquesta opció, la incorporació de la mare al treball no comporti un risc per a la seva salut.

f) L’opció exercida per un progenitor en iniciar-se el període de permís per maternitat a favor de l’altre progenitor o progenitora a fi que aquest gaudeixi d’una part del permís pot ésser revocada en qualsevol moment per aquell si s’esdevenen fets que fan inviable l’aplicació d’aquesta opció, com ara l’absència, la malaltia o l’accident, o també l’abandonament de la família, la violència o altres causes equivalents, llevat que aquests tres darrers casos siguin imputables al primer progenitor o progenitora.

14.7. Permís per naixement, adopció o acolliment

El progenitor o progenitora que no gaudeix del permís per maternitat té dret a un permís de cinc dies laborables consecutius dins els deu dies següents a la data de naixement, o a l’arribada del menor o la menor adoptat o acollit a la llar familiar en el cas d’adopció o acolliment. En el cas de part, adopció o acolliment múltiple, la durada del permís s’amplia a deu dies si es tracta de dos fills i a quinze dies si en són tres o més.

14.8. Permís de paternitat

a) El progenitor, sens perjudici del dret al permís per maternitat, té dret a un permís de paternitat de quatre setmanes consecutives des del finiment del permís de maternitat o de la setzena setmana posterior al part o a l’adopció, sempre que tingui la guarda legal de l’infant i l’altre progenitor treballi. Aquest permís es incompatible amb l’autorització de compatibilitat, que resta suspesa d’ofici fins al finiment del permís.

b) El progenitor o progenitora d’una família monoparental, si té la guarda legal exclusiva del fill o filla, també pot gaudir d’aquest permís a continuació del de maternitat.

c) En cas de naixement, d’adopció o acolliment per part de parelles homosexuals, podrà gaudir-ne, independentment del gènere, qui no gaudeixi del permís de maternitat. Si el gaudiment del permís de maternitat és compartit, serà a opció dels progenitors sol·licitar-ne el gaudiment

(13)

13 per un o altre. En tot cas caldrà aportar la documentació que justifiqui que la persona beneficiària ostenta la guarda legal del menor.

d) En cas que coincideixi en la mateixa persona el dret a gaudir del permís de paternitat i del permís de lactància, no varia la data d’inici del còmput de la lactància que es manté en tot cas a partir del finiment del permís de maternitat.

14.9. Permís per lactància

a) El permís per lactància és d’una hora diària d’absència del lloc de treball, la qual es pot dividir en dues fraccions de trenta minuts. En els casos de part, adopció o acolliment múltiple el permís és de dues hores diàries, les quals es poden dividir en dues fraccions d’una hora. El període del permís s’inicia un cop finit el permís per maternitat i té una durada màxima de vint setmanes.

b) A petició de l’interessat o interessada, les hores del permís de lactància es poden compactar per a gaudir-ne en jornades senceres de treball, consecutives o repartides per setmanes, sense alterar el moment d’inici del períodes de permís i tenint en compte les necessitats del servei.

14.10. Permís per atendre fills prematurs

En el cas de naixement d’un fill o filla prematur que hagi d’ésser hospitalitzat a continuació del part, o dins el primer mes del nounat, s’atorga un permís equivalent al temps d’hospitalització fins a un màxim de dotze setmanes. Aquest permís s’inicia a partir del finiment del permís per maternitat o de la setzena setmana posterior al part, l’adopció o l’acolliment.

En aquests casos l’inici del còmput de la lactància, la paternitat i la reducció de jornada d’un terç amb el 100% esdevé igualment al finiment del permís de maternitat o de la setzena setmana posterior al part, l’adopció o l’acolliment.

14.11 Període de vacances

Si el període del permís de maternitat, de paternitat o d’atenció de fills prematurs coincideix totalment o parcialment amb el període de vacances, la persona afectada gaudeix de les vacances un cop finit el permís. El còmput de les vacances s’inicia l’endemà de la data de finiment del permís.

14.12. Permisos per a atendre fills discapacitats

Els progenitors amb fills discapacitats tenen dret conjuntament a permisos d’absència del lloc de treball per a poder assistir a reunions o visites en els centre educatius especials o sanitaris on rebin suport. Així mateix, tenen dret a dues hores de flexibilitat horària diària per a poder conciliar els horaris del centres d’educació especial o dels altres centres on el fill o filla discapacitat rep atenció.

14.13. Permís prenatal

a) Les dones embarassades tenen dret a absentar-se del lloc de treball per a assistir a exàmens prenatals i a tècniques de preparació per al part, durant el temps necessari per a dur a terme

(14)

14 aquestes pràctiques, amb la justificació prèvia de la necessitat de fer-ho dins la jornada de treball.

b) Les parelles que opten per l’adopció o l’acolliment permanent o preadoptiu tenen dret a absentar-se del lloc de treball per a dur a terme els tràmits administratius requerits per l’administració competent fets a Catalunya, durant el temps necessari, amb la justificació prèvia que s’han de fer dins de la jornada de treball.

14.14. Permís per mort, accident, hospitalització o malaltia greu d’un familiar fins al segon grau El permís per mort, accident, hospitalització o malaltia greu d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat té una durada de dos dies laborables. Aquest permís és ampliable a quatre dies si el fet es produeix en un municipi diferent del municipi del residència del treballador. Excepcionalment i per motius degudament justificats, es pot ampliar el permís fins a sis dies laborables.

14.15. Permís sense retribució per atendre un familiar

Es poden concedir permisos sense retribució per a atendre un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat per un període mínim de deu dies i màxim de tres mesos, prorrogable, excepcionalment, fins a tres mesos més. Aquest permís és incompatible amb l’autorització de compatibilitat, que resta suspesa d’ofici fins al finiment del permís.

14.16. Permisos per situacions de violència de gènere

Les dones víctimes de situacions de violència de gènere que, per aquest motiu, s’hagin d’absentar del lloc de treball tenen dret que aquestes faltes d’assistència es considerin justificades d’acord amb el que determinin els serveis socials, policials, o de salut corresponents. Així mateix, tenen dret a les hores de flexibilitat horària que, d’acord amb cada situació concreta, siguin necessàries per a llur protecció o assistència social.

14.17 Permisos per visites mèdiques d’ascendents o descendents

Els treballadors tenen dret a absentar-se del lloc de treball per assistir a visites o proves mèdiques d’ascendents o descendents, durant el temps necessari per dur a terme aquestes pràctiques, amb la justificació prèvia de la necessitat de fer-ho dins la jornada laboral.

14.18. Permisos per a visites o proves mèdiques pròpies

Els treballadors tenen dret a absentar-se del lloc de treball per assistir a visites o proves mèdiques durant el temps necessari per dur a terme aquestes pràctiques, amb la justificació prèvia de la necessitat de fer-ho dins la jornada laboral.

Article 15

Reduccions de jornada

(15)

15 a) Les reduccions de jornada establertes són incompatibles amb l’autorització de compatibilitat,

que resta suspesa d’ofici fins al finiment del termini de la reducció.

b) No es pot concedir la reducció de jornada a dues persones pel mateix fet causant, llevat que l’exerceixin d’una manera alternativa i sense que el termini global superi l’establert com a màxim.

15.2. Reducció de jornada amb la totalitat de la retribució.

a) Les persones que ho sol·licitin poden gaudir d’una reducció de com a màxim un terç de la jornada de treball amb la percepció del cent per cent de les retribucions per a tenir cura d’un fill o filla, sempre que no estiguin privades de la guarda legal d’aquest per resolució judicial i que l’altre progenitor treballi.

b) La reducció de jornada regulada per aquest article té una durada màxima d’un any a partir del finiment del permís per maternitat o de la setzena posterior al part, l’adopció o l’acolliment. Si la persona beneficiària ha gaudit del permís de paternitat, la durada de la reducció computa de manera consecutiva a partir del finiment d’aquest permís.

c) El percentatge de reducció de jornada no és ampliable en el cas de part, adopció o acolliment múltiple ni per cap altre supòsit. Això no obstant, la persona afectada pot optar, sempre que sigui possible segons les necessitats del servei, per compactar les hores que corresponguin de reducció de jornada en jornades consecutives senceres. El període de compactació ha d’ésser el que correspongui segons l’horari de la jornada de treball.

15.3. Reducció de jornada per discapacitat legalment reconeguda

a) Les persones amb una discapacitat legalment reconeguda que, per aquest motiu, han de rebre tractament en centres públics o privats tenen dret a una reducció de jornada de treball equivalent al temps que hi han de dedicar, sense pèrdua de llurs retribucions íntegres.

b) Per a gaudir d’aquesta reducció de jornada cal un informe del servei mèdic corresponent que justifiqui la necessitat del tractament, la periodicitat o durada aproximada i la necessitat que es dugui a terme en l’horari laboral.

15.4. Reducció de jornada d’un terç o de la meitat amb dret al 80% o al 60% de les retribucions Les persones que ho sol·licitin poden gaudir d’una reducció d’un terç o de la meitat de la jornada de treball, amb la percepció del 80% o del 60% de la retribució, respectivament, en els supòsits següents:

a) Per a tenir cura d’un fill o filla menor de sis anys, sempre que se’n tingui la guarda legal. b) Per a tenir cura d’una persona amb discapacitat psíquica, física o sensorial que no faci cap

activitat retribuïda, sempre que se’n tingui la guarda legal.

c) Perquè tenen a càrrec un familiar, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, amb una incapacitat o disminució reconeguda igual o superior al 65% o amb un grau de dependència que li impedeix ésser autònom, o que requereix dedicació o atenció especial.

d) Les dones víctimes de la violència de gènere, per a fer efectiva llur protecció o llur dret a l’assistència social íntegre.

15.5. Compactació de la lactància i la reducció de jornada per cura de fill amb el 100% de les retribucions

(16)

16 La compactació pot ser per la totalitat del permís i/o reducció o per una part d’aquests, sempre d’acord amb les necessitats del servei.

En cap cas les hores de compactació poden ésser tractades com hores d’assumptes personals.

Per tal de compactar s’ha de calcular la borsa d’hores corresponent de lactància i/o del terç de la jornada de treball corresponent i dividir per la jornada ordinària corresponen (no reduïda). No obstant, si només s’opta per compactar la lactància gaudint de la reducció de jornada d’un terç diàriament, la borsa d’hores de lactància s’haurà de dividir per la jornada reduïda.

Lactància i reducció de jornada són acumulables tant en gaudiment diari com en gaudiment compactat.

El fet de compactar la reducció d’un terç de la jornada amb el 100% de les retribucions, suposa o bé un aminorament –proporcional al temps compactat- de la reducció d’un terç amb el 80% de les retribucions en cas de gaudiments successiu d’aquestes dues reduccions (ja que aquest temps ja ha estat gaudit en temps de no presència retribuïda) o bé que un cop finalitzat el temps del permís compactat, el treballador s’hagi d’incorporar a la jornada ordinària fins que es compleixi l’any a partir del finiment del permís de maternitat, moment en què podrà sol·licitar de nou la reducció d’un terç de la jornada per cura de fill amb el 80% de les retribucions i fins que aquest compleixi sis anys.

15.6. Aplicació de les mesures de conciliació al personal laboral temporal

Si bé les mesures de conciliació familiar són aplicables al personal laboral temporal, amb contracte superior a 1 any, l’aplicació de les mesures que estableix no pot suposar en cap cas per aquest personal més drets dels que la seva pròpia condició i contractació estableixen.

Concretament pel que fa a la reserva del lloc durant tres anys que estableixen les excedències per cura de fill i cura de familiar, aquesta reserva s’ha d’entendre sense perjudici que durant aquest període es pugui rescindir el contracte de treball si concorre qualsevol de les causes que donin lloc a aquesta extinció. En aquest cas el personal afectat cessa en la seva relació de serveis i finalitza el període d’excedència de què estigui gaudint.

Si abans de la finalització del període d’excedència en cada cas establert per la Llei, el personal laboral temporal que es troba excedent no sol·licita el reingrés al servei actiu, cessa en la seva relació de serveis amb el Consell Comarcal.

Un cop assolida la condició de personal laboral fix, el temps romàs en aquestes situacions d’excedència computa a efectes d’antiguitat.

CAPÍTOL IV MIILLORES SOCIALS Article 16

Àmbit d’aplicació de les millores socials

Les millores socials d’aquest capítol seran d’aplicació a tot el personal laboral del Consell Comarcal del Baix Empordà a excepció dels articles 17.2, 20 i 21 que seran d’aplicació amb una antiguitat mínima d’un any o fixe en plantilla, i l’article 22.2 que serà d’aplicació amb una antiguitat mínima de deu anys.

(17)

17 En el cas de contractes de durada inferior que s’hagin succeït de forma discontínua, es comptabilitzarà la suma dels diferents períodes contractuals sempre i quan l’interval entre contracte i contracte no superi els sis mesos.

Article 17

Retribució en cas situacions d’incapacitat laboral

17.1. Tots els treballadors cobraran la totalitat del sou els tres primers dies en cas de incapacitat laboral o accident laboral.

17.2. En els supòsits d’incapacitat laboral, i mentre duri aquesta, el Consell Comarcal complementarà les prestacions fins a l’import íntegre de les retribucions, fins un màxim de 12 mesos.

Article 18

Assegurança de responsabilitat civil i assistència jurídica

El Consell Comarcal garanteix l’assistència jurídica al personal subjecte a aquest conveni que la pugui necessitar a causa de conflictes amb tercers derivats de la prestació del servei. De comú acord s’elegirà l’advocat i el procurador. S’exceptua el cas que el conflicte sigui contra el mateix Consell Comarcal.

Es contractarà una pòlissa de responsabilitat civil a càrrec del Consell Comarcal, per a tots aquells treballadors que puguin incorre en responsabilitat civil durant el desenvolupament de la tasca pròpia dels seu lloc de treball.

El Consell ha de garantir la cobertura de la responsabilitat civil del seu personal per danys ocasionats a tercers en l’exercici de les seves funcions, incloses les fiances i els costos judicials. En són exemptes els casos en què el responsable és condemnat per imprudència temerària amb infracció de reglaments, negligència o ignorància inexcusables, dol o mala fe, infracció o incompliment voluntaris de la normativa.

Article 19

Es contractarà una pòlissa d’assegurança on es garantirà la cobertura de contingències de mort o invalidesa total permanent a causa d’accident laboral per a tot el personal subjecte al present conveni amb un capital de 44.000 euros. Queden inclosos els anomenats accidents in itinere.

L’esmentada garantia es revisarà anualment en base a l’IPC de Catalunya.

Article 20

Bestretes i accés a crèdits preferencials

El personal laboral té dret a accedir a bestretes (sense interès). Aquestes bestretes no poden superar l’import resultant de la suma de 2 mensualitats netes anuals, fins un màxim de 3.000 euros

Les bestretes es concediran segons les disponibilitats de tresoreria del consell comarcal i s’hauran de retornar en un màxim de 24 mensualitats.

(18)

18

Article 21 Ajudes familiars

21.1. El Consell Comarcal estableix les ajudes següents:

Matrimoni, unió de fet o unió estable de parella 271,96 € Pel naixement de cada fill/a o adopció 271,96 €

Per mort de fill o cònjuge 271,96 €

21.2. Ajuts per als fills dels treballadors

Cada any s’establirà un fons de reserva dins del pressupost del consell comarcal per aquest fi i els ajuts s’atorgaran mitjançant una única convocatòria anual. Per a l’any 2006 les ajudes seran les següents:

De 0 a 3 anys 400 € De 3 a 5 anys 180,70 € De 6 a 12 anys 170,07 €

21.3. Ajuts per a estudis dels fills dels treballadors

Cada any s’establirà un fons de reserva dins del pressupost del consell comarcal per aquest fi i els ajuts s’atorgaran mitjançant una única convocatòria anual. Per a l’any 2006 les ajudes seran les següents:

Batxillerat i cicles formatius 170,07 € Mòdul professional quan es realitzi fora de la

població de residència

250,00 €

Estudis universitaris (*) 380,75 €

(*) La dotació per aquest punt dintre de la dotació pressupostària general de l'article és de 3.500 euros, i els imports s'han de repartir d'acord amb el nombre de sol·licituds fins a exhaurir aquesta quantitat.

Per poder percebre l’esmentat ajut, s’haurà d’adoptar justificació suficient de matriculació o inscripció al centre corresponent.

21.4. Ajut especial per fills amb disminució psíquica i/o física

Els empleats del Consell Comarcal que tinguin al seu càrrec fills amb disminució física, psíquica o sensorial, que convisquin en el mateix domicili i que no percebin rendes del treball, tenen dret a les ajudes següents:

Disminució d’entre un 33% i un 65% 902 € Disminució de més del 65% 1082 €

(19)

19 Per a l'obtenció d'aquest ajut, cal presentar certificat de la disminució expedit per l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS).

21.5. Els imports de totes les ajudes incloses a l’article 21 experimentaran un increment anual segons l’IPC de Catalunya, arrodonit el resultat a un múltiple de 5.

21.6. El Consell Comarcal es compromet a pactar amb associacions de botiguers de la comarca propostes d’ajudes al consum.

Article 22

22.1. Edat de jubilació

El personal subjecte a aquest Conveni s'ha de jubilar, preferentment, als 65 anys, sens perjudici que tot treballador pugui completar els períodes de carència per a la jubilació establerts legalment.

A l'empara del RD 1194/1985, de 17 de juliol, el Consell Comarcal ha de facilitar l'anticipació de l'edat de jubilació del seu personal als 64 anys, substituint-lo mitjançant contractacions amb durada mínima d'1 any, a fi que els interessats puguin jubilar-se sense cap coeficient reductor.

22.2. Jubilacions anticipades

L'empleat de més de 60 anys que compleixi els requisits legals establerts i es jubili anticipadament ha de rebre un premi d'acord amb el barem següent (imports en euros):

Jubilació als 64 anys 2.792,12 € + 2 mensualitats Jubilació als 63 anys 3.101,22 € + 4 mensualitats Jubilació als 62 anys 3.411,34 € + 6 mensualitats Jubilació als 61 anys 3.721,46 € + 8 mensualitats Jubilació als 60 anys 4.031,59 € + 10 mensualitats

Aquests premis no s’abonaran en cas de jubilació parcial, declaració d’invalidesa o que per llei futura es modifiqués l’edat de jubilació. Si és modifiques l’edat de jubilació s’adequarien els barems.

Aquests imports experimentaran un increment anual segons l’IPC de Catalunya, arrodonit el resultat a un múltiple de 5.

Als efectes de reconeixement dels drets econòmics establerts en el paràgraf anterior, la sol·licitud de jubilació s'ha de formular, com a mínim, 30 dies naturals abans del compliment de l'edat respectiva.

Article 23

Pla de pensions o jubilació

En el termini màxim d’un any la Comissió Paritària per a la interpretació, vigilància i conciliació valorarà la possibilitat d’elaborar un pla de pensions o jubilació al que es pugui acollir el personal del consell comarcal i establirà els % de les aportacions a realitzar per part de l’empresa i a realitzar per part dels treballadors/es.

(20)

20

CAPÍTOL V

PROMOCIÓ, FORMACIÓ PROFESSIONAL ,

PLA DE CARRERA i DRET DE PROTECCIÓ I ASSISTÈNCIA Article 24

Promoció

Els/les treballadors/es del Consell Comarcal tenen dret, en igualtat de condicions, a la promoció professional, per ascendir de categoria laboral, sempre que reuneixin els requisits legalment establerts i superin les proves mínimes legalment exigibles.

Els/les treballadors/es del Consell Comarcal tenen dret a la formació i a un perfeccionament professional constant.

El Consell facilitarà la promoció interna dels seus treballadors. Les places reservades per a la promoció interna seran objecte de convocatòria específica.

Article 25

Creació de nous llocs de treball i selecció de personal

El Consell Comarcal elaborarà la plantilla orgànica de personal. En aquesta plantilla es relacionaran degudament classificats els llocs de treball existents i es farà constar el grup, el subgrup, la categoria professional i l'especialitat, si s'escau, i la localitat, per centres de treball. En el darrer trimestre de l'any, es lliurarà al Comitè d’Empresa una actualització de la plantilla, així com la informació sobre la previsió de l'ocupació per a l'any següent i el pressupost previst.

El Consell Comarcal informarà al Comitè d’Empresa sobre els processos de contractació d’urgència que es duguin a terme.

El personal contractat laboral haurà de superar les proves o els concursos de selecció corresponent, que hauran de garantir en tot cas el principid d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

El Comitè d’Empresa tindrà coneixement del contingut de les bases de selecció del personal tant de promoció interna com d’accés lliure amb un termini mínim de 10 dies abans de ser considerades pel Ple o president del Consell. Un membre nomenat pel comitè formarà part dels tribunals en les proves que es realitzin.

El Consell Comarcal informarà al personal a través dels taulells d’anuncis de totes les bases de selecció de personal que s’aprovin.

Article 26

Funcionarització

El Consell Comarcal podrà plantejar la necessitat de funcionaritzar determinats llocs de treball en funció de la seva tipologia i necessitats del servei. Aquest procediment haurà de ser consensuat amb la comissió paritària i amb els treballadors afectats

(21)

21

Article 27 Mobilitat

El Consell Comarcal procurarà facilitar la mobilitat del personal per redistribució de llocs de treball tenint en compte les sol·licituds que se li presentin. Aquestes sol·licituds també es tindran en compte abans de procedir a la convocatòria pública per a la selecció de personal per creació d’un nou lloc de treball.

Article 28

Avís de cessament i període de prova

El treballador/a que vulgui cessar voluntàriament en la Corporació, ho haurà de comunicar per escrit amb l'antelació mínima de 15 dies.

L’empresa també haurà de comunicar per escrit als seus treballadors la finalització del contracte amb una antelació mínima de 15 dies, llevat dels casos de contractes inferiors a 6 mesos.

Article 29

Formació professional

Es reconeix la formació com un dret i un deure del personal. El Consell Comarcal l’ha de proporcionar i facilitar.

Cada treballador/a té dret a un mínim de 20 h anuals de formació professional dins de l’horari laboral, d’acord amb el Pla de Carrera Professional.

El consell comarcal ha de facilitar al seu personal la realització d'estudis per a l'obtenció d'un títol acadèmic o professional mitjançant la distribució de la jornada, la preferència en elegir torns, hores a canvi de vacances, o reducció de jornada i retribució, en la mesura que el servei ho permeti.

El consell comarcal ha de facilitar la formació dels diversos col·lectius organitzant cursos propis o afavorint l'assistència a d'altres d'externs.

S’informarà el personal dels cursos que s’imparteixin dins i fora del consell, mitjançant un anunci al taulell d’anuncis del personal.

L’autorització per assistir a cursos de formació correspon a la gerència del Consell Comarcal, prèvia conformitat en tot cas de cap del servei corresponent.

Article 30

Comissió Paritària de Formació Professional

Es crearà una Comissió Paritària de Formació Professional en un termini de 30 dies des de l’aprovació del present conveni.

Estarà integrada per 2 membres designats pel Consell Comarcal i 2 membres del Comitè d’Empresa. Té per objectiu realitzar un Pla de Carrera Professional individual de tots els llocs de treball del Consell Comarcal del Baix Empordà en coordinació amb la Comissió Especial per a l’elaboració d’una Relació i Valoració individual de Llocs de Treball.

(22)

22 La Comissió paritària de Formació Professional vetllarà pel compliment i actualització dels Plans de Carrera Professionals que elabori.

Els seus acords seran de compliment obligatori.

Article 31

Pla de carrera Professional

És necessari una certa sistemàtica de desenvolupament professional que lligui les necessitats de l’organització amb les expectatives professionals dels treballadors.

Els principis que han de regir el Pla de Carrera Professional són:

a) Aconseguir un model de carrera professional que abasti tots els col·lectius de la corporació b) Aprofitar el seu desplegament per recollir noves orientacions que s'estan operant en part de

les ocupacions del Consell Comarcal per adequar-les a les noves exigències que plantegen els nous objectius de la corporació o a les exigències pròpies de l'evolució d'una professió determinada.

c) Establir un model de carrera i d'avaluació del desenvolupament que sigui compatible amb els nous models de la gestió de recursos humans.

d) Avançar en el compromís de tota l'organització en el disseny, la implantació i l'avaluació dels instruments que han de possibilitar la carrera professional i l'avaluació del desenvolupament. e) Aprofitar i integrar el potencial formatiu i de millora del personal del Consell Comarcal.

L'objectiu és dissenyar un marc de carrera professional que sigui vàlida a tots els grups i categories, l'amplitud de la qual vagi més enllà del grup de classificació que actualment ocupa la persona.

Article 32

Formació no inclosa en el Pla de Carrera

El Consell Comarcal podrà concedir ajudes fins un màxim del 50% del seu cost per cobrir la despesa dels cursos no inclosos en el Pla de Carrera Professional individual que siguin sol·licitats pel treballador/a. La Comissió Paritària de Formació Professional podrà fer suggeriments quant als criteris i les condicions per tal que els/les treballadors/es puguin accedir a aquesta formació.

Article 33

Dret de protecció i assistència

El Consell Comarcal ha de protegir el seu personal en l’exercici de les seves funcions i ha de concedir-li la consideració social deguda a la seva jerarquia i a la dignitat del servei púbconcedir-lic.

Els/les treballadors/es tenen dret a ser assistits i protegits pel consell Comarcal davant qualsevol amenaça, ultratge, injúria, calúmnia, difamació i, en general, de qualsevol atemptat contra les seves persones o els seus béns, per raó de l’exercici de les seves funcions.

(23)

23

CAPÍTOL VI

SEGURETAT I SALUT LABORAL Article 34

El treballador té dret a una protecció eficaç de la seva integritat física i una adequada política de seguretat i salut laboral i el deure correlatiu d’observar i posar en pràctica les mesures de prevenció de riscs que s’adoptin legalment i reglamentàriament.

Així mateix, té dret de participar en la formulació de la política de prevenció del seu centre de treball i en el control de les mesures adoptades en el seu desenvolupament, mitjançant els seus representants legals.

Són obligacions genèriques de la corporació les següents:

a) Complir les disposicions legals en matèria de salut laboral.

b) Planificar, promoure i desplegar les mesures necessàries per aconseguir una adequada prevenció d’accidents laborals i malalties professionals i assumir els costos econòmics que se’n puguin derivar.

c) Fomentar i potenciar els serveis de medicina preventiva, de manera que els treballadors tindran dret, com a mínim un cop l’any, a una revisió mèdica general gratuïta.

Article 35

Comissió Paritària de Seguretat i Salut Laboral

35.1. El Consell Comarcal i els treballadors afectats per aquest Conveni se subjecten a l’estricte compliment de les disposicions legals vigents sobre seguretat i higiene en el treball i salut laboral. S’assumiran les directrius de la legislació de la UE en aquesta matèria.

35.2 Per a tal fi, es crearà una Comissió Paritària de Seguretat i Salut Laboral, com a instrument legal al servei d’aquesta corporació i el seu personal, per al compliment de les prescripcions legals en l’esmentada matèria.

35.3 La Comissió Paritària de Seguretat i Salut Laboral podrà disposar de l’assessorament tècnic i jurídic necessari, que facilitarà el Consell Comarcal, i tindrà com a competències específiques mínimes:

a) Conèixer trimestralment els índex d’absentisme i les seves causes, els accidents laborals i les malalties professionals i les seves conseqüències i els estudis específics que puguin requerir-se sobre les condicions ambientals de treball.

b) Promoure i estudiar mesures tendents a la prevenció de riscos professionals, salut laboral i condicions de salubritat i benestar dels treballadors del Consell Comarcal.

c) Requerir la paralització de l’activitat laboral en el cas de possibilitat de risc imminent. d) Conèixer les reclamacions del personal i els expedients en matèria de seguretat i higiene. 35.4 La Comissió Paritària de Seguretat i Salut Laboral estarà composada paritàriament per la representació de la corporació i un nombre igual de treballadors nomenats Delegats de Prevenció de Riscos pel Comitè d’Empresa.

35.5. En les reunions de la Comissió Paritària de Seguretat i Salut Laboral participaran, amb veu però sense vot, els assessors sindicals i els responsables tècnics de la prevenció en l’àmbit corresponent.

(24)

24 35.6. La Comissió Paritària de Seguretat i Salut Laboral es reunirà trimestralment i sempre que ho sol·liciti alguna de les representacions en aquest. El Comitè de Seguretat i Salut laboral adoptarà les seves pròpies normes de funcionament.

35.7. El Comitè d’Empresa podrà proposar a la corporació la paralització d’obra, secció, taller o dependència quan estimi que hi ha possibilitat de risc per a la salut dels treballadors.

Article 36

Protecció de la maternitat

Es realitzarà una avaluació de riscos per part de l’empresa i el Comitè de Seguretat i Salut, en els casos d’embaràs. Si es considera l’existència de risc i que hi ha llocs de treball que poden influir negativament en la salut de la treballadora durant l’embaràs, la lactància o en el fetus, l’empresari haurà d’adoptar mesures per tal d’evitar l’exposició de la treballadora a aquest risc. En cas de no ser possible aquesta adaptació la treballadora haurà d’ocupar un lloc de treball o realitzar funcions compatibles amb el seu estat.

En cas de no poder-se adaptar a unes altres funcions per qüestions tècniques es pot declarar el pas de la treballadora afectada a la situació de suspensió del contracte per risc de l’embaràs, contemplada en l’article 45.1.d) de l’Estatut dels Treballadors. Tot això durant l’embaràs i període de risc amb la condició que es pugui reincorporar al seu lloc de treball o a un altre lloc que sigui compatible amb el seu estat. En aquest cas l’empresa ha de complementar les prestacions de la Seguretat Social fins a completar l’import íntegre de les seves retribucions des del primer dia. En tot cas cal atenir-se al que es disposa en l’article 26 de la Llei de prevenció de riscos laboral.

Les treballadores embarassades tenen dret a absentar-se de la feina, amb dret a remuneració, per fer exàmens prenatals i tècnica de preparació del part, sempre que avisin prèviament i que justifiquin la necessitat de la seva realització dins la jornada laboral.

CAPÍTOL VII CONDICIONS SINDICALS Article 37

Drets sindicals

El Consell Comarcal garanteix el dret a la lliure sindicació dels treballadors i a la no discriminació, perjudici o sanció perquè siguin afiliats a un sindicat o perquè exerciten els drets sindicals.

Els drets sindicals són els reconeguts per la legislació vigent: Estatut dels treballadors i Llei orgànica de llibertat sindical.

Article 38 Hores sindicals

Els/les representants dels treballadors/es disposaran d’una bossa anual d’hores sindicals, el número total de la qual vindrà determinat pel que estableixi la legislació vigent.

(25)

25

Article 39 Local de reunió

Els/les representants dels treballadors/es tenen dret a disposar d’un local de reunió per a ús exclusiu i habilitat amb el mobiliari i material necessari per a l’exercici de les seves funcions. S’admet una situació excepcional en que, per manca d’espai suficient, els/les representants dels treballadors/es tindran dret a l’ús compartit d’una sala de reunions al Consell Comarcal.

Article 40

Delegats de prevenció de riscos.

El Comitè d’Empresa designarà els delegats de prevenció de riscos d’entre la totalitat del personal laboral del Consell Comarcal del Baix Empordà.

Article 41 Dret de reunió

Els/les treballadors/es objecte d’aquest conveni podran reunir-se, a petició pròpia o dels seus representants, totes les vegades que es consideri oportú. Aquestes reunions es podran fer dins de l’horari laboral, sempre que siguin fora de l’horari d’atenció al públic i sempre que ho permetin les necessitats dels serveis

CAPÍTOL VIII

CONDICIONS ECONÒMIQUES Article 42

Retribucions

42.1. L’estructura de les retribucions del personal laboral dependent d’aquest conveni vindrà determinada pels següents conceptes:

Sou base, antiguitat, productivitat, complement de comandament i/o coordinació, gratificacions i pagues extraordinàries.

42.2. Amb efectes de 1 de gener la massa salarial del personal laboral dependent d’aquest conveni experimentarà el % de creixement global respecte a l’exercici anterior que determini la normativa legal vigent per al personal destinat a la funció pública.

42.3. Una vegada estigui realitzat l’organigrama i la relació i valoració individualitzada dels llocs de treball per part de la Comissió Especial per a l’elaboració d’una Relació i Valoració individual de Llocs de Treball, aquesta mateixa comissió definirà una nova estructura de retribucions d’acord amb el que estableix la legislació vigent per al personal destinat a la funció pública.

42.4. L’import de les retribucions de cada treballador/a s’adequarà als resultats de la Relació i Valoració individual de Llocs de Treball i a l’estructura salarial prevista per a la funció pública, d’acord amb l’article 4.2 i article 42.3 del present conveni.

42.5. El pagament de les retribucions s’ordenarà el dia 27 de cada mes, excepte els mesos de juny i desembre que s’ordenaran el dia 20 juntament amb les pagues extres.

(26)

26 42.6. Sou base: S’estableixen cinc grups o categories i el seu import pel nivell de titulació acadèmica exigida pel desenvolupament de lloc de treball objecte del contracte laboral.

Grup A: Títol de Doctor , Llicenciat o equivalent

Grup B: Títol de Diplomat universitari, F P de Tercer Grau o equivalent Grup C: Títol de Batxiller, F P de Segon Grau o equivalent

Grup D: Títol de Graduat Escolar, F P de Primer Grau o equivalent Grup E: Certificat d’escolaritat

Per a l’exercici 2006 els imports mensuals dels salaris base són:

Grup A: 1.680,31 euros Grup B: 1.503,43 euros Grup C: 1.396,84 euros Grup D: 1.173,96 euros Grup E: 936,99 euros

42.7. Antiguitat: S'abonarà aquest concepte retributiu per cada tres anys de servei al Consell Comarcal, independentment de la seva condició de laboral temporal o de laboral fix de plantilla.

L’import de l’antiguitat per cada trienni, inclòs a cada nòmina i cada paga extraordinària, és per a l’exercici 2006: Grup A: 41,93 euros Grup B: 33,55 euros Grup C: 25,19 euros Grup D: 16,83 euros Grup E: 16,83 euros 42.8. Productivitat i Gratificacions.

42.8.1. Productivitat. Es destina a retribuir l’especial rendiment, responsabilitat i iniciativa amb que

el treballador exerceix la seva feina. L’apreciació de la productivitat es realitzarà en funció de circumstàncies objectives relacionades directament amb l’exercici del lloc de treball.

Correspon a Ple de la corporació determinar en el pressupost la quantitat global destinada a l’assignació del complement de productivitat. Aquesta quantitat es fixarà, previ acord amb els representants dels treballadors.

Correspon al president de la corporació la distribució individualitzada del complement, prèvia proposta de gerència i dels informes dels caps d’àrea. Aquesta proposta es comunicarà al comitè d’empresa, pel seu coneixement, amb antelació a la concessió del complement. Les quantitats que percebi cada treballador per aquest concepte seran de coneixement públic.

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :