Conselleria de Territori i Habitatge. Conselleria de Territorio y Vivienda. DOGV - Núm

Texto completo

(1)

Article 52. Actes d’inspecció i requeriments del Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana

1. Les actes d’inspecció que s’estenguen per funcionaris a qui es reconeix la condició d’autoritat tindran naturalesa de document públic i estaran dotades de presumpció de certesa i valor provador, respec-te dels fets reflectits en esrespec-tes, exceprespec-te prova en contra.

2. El Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana podrà reque-rir dels operadors públics o privats les dades que estime necessaris per a l’exercici de les seues funcions.

A estos efectes, tots els operadors de televisió i de radiodifusió sonora hauran d’arxivar durant un termini de tres anys, comptador des de la data de la seua primera emissió, tots els programes emesos, incloses la publicitat i la televenda, i registrar les dades relatives a tals programes.

La informació obtinguda serà confidencial, i no podrà utilitzar-se per a fins diferents dels previstos en esta llei.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Únic. Estudi tècnic de l’espectre radioelèctric en el territori de la Comunitat Valenciana

El departament competent en matèria audiovisual elaborarà en el termini màxim de tres mesos des de la data de publicació de la llei en el Diari Oficial de La Generalitat Valenciana, un estudi tècnic de l’espectre radioelèctric en el territori de la Comunitat Valenciana, als efectes establits en l’apartat 3 de l’article 32, així com per a planifi-car adequadament els terminis i les condicions dels procediments administratius relatius a l’atorgament de títols habilitadors en matè-ria de televisió digital.

DISPOSICIONS FINALS Primera. Habilitació al Consell de La Generalitat

S’habilita el Consell de La Generalitat perquè dicte les disposicions reglamentàries necessàries per a l’adequada aplicació d’esta llei. Segona. Entrada en vigor

La present llei entrarà en vigor als tres mesos de la publicació en el Diari Oficial de La Generalitat Valenciana excepte el que dispo-sa el títol V, que entrarà en vigor l’endemà de la publicació.

Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir esta llei.

València, 19 d’abril de 2006

El president de la Generalitat, FRANCISCO CAMPS ORTIZ

Conselleria de Territori i Habitatge

ORDRE d’11 d’abril de 2006 de la Conselleria de Terri-tori i Habitatge, per la qual es desenvolupa el Decret 119/2003, del Consell de la Generalitat, pel qual s’apro-va el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Territori i Habitatge, modificat pel Decret 43/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat. [2006/X4464]

El Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Territori i Habitatge aprovat per Decret 119/2003, d’11 de juliol, del Consell de la Generalitat, va establir els òrgans de nivell directiu de la con-selleria i es van determinat les competències atribuïdes a aquests òrgans (Correcció d’errades, DOGV 4545 de 16.07.2003).

Artículo 52. Actas de inspección y requerimientos del Consell Audio-visual de la Comunitat Valenciana

1. Las actas de inspección que se extiendan por funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad tendrán naturaleza de docu-mento público y estarán dotadas de presunción de certeza y valor pro-batorio, respecto de los hechos reflejados en las mismas, salvo prue-ba en contrario.

2. El Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana de la Comu-nitat Valenciana podrá requerir de los operadores públicos o privados los datos que estime necesarios para el ejercicio de sus funciones.

A estos efectos, todos los operadores de televisión y de radiodi-fusión sonora deberán archivar durante un plazo de tres años, a con-tar desde la fecha de su última emisión, todos los programas emitidos, incluidas la publicidad y la televenta, y registrar los datos relativos a tales programas.

La información así obtenida será confidencial, y no podrá utilizarse para fines distintos a los previstos en esta Ley.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Unica. Estudio técnico del espectro radioeléctrico en el territorio de la Comunitat Valenciana

El Departamento competente en materia audiovisual elaborará en el plazo máximo de tres meses desde la fecha de publicación de la Ley en el Diari Oficial de La Generalitat Valenciana, un estudio Téc-nico del Espectro Radioeléctrico en el territorio de la Comunitat Valen-ciana a los efectos establecidos en el apartado 3 del artículo 32, así como para planificar adecuadamente los plazos y condiciones de los procedimientos administrativos relativos al otorgamiento de títulos habilitantes en materia de televisión digital.

DISPOSICIONES FINALES Primera. Habilitación al Consell de La Generalitat

Se habilita al Consell de La Generalitat a dictar las disposiciones reglamentarias necesarias para la adecuada aplicación de esta Ley. Segunda. Entrada en vigor

La presente Ley entrará en vigor a los tres meses de su publica-ción en el Diari Oficial de La Generalitat Valenciana excepto lo dis-puesto en el Título V, que entrará en vigor el día siguiente al de su publicación.

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos, tribunales, autorida-des y poderes públicos a los que corresponda, observen y hagan cum-plir esta ley.

Valencia, 19 de abril de 2006

El president de la Generalitat, FRANCISCO CAMPS ORTIZ

Conselleria de Territorio y Vivienda

ORDEN de 11 de abril de 2006 de la Conselleria de Terri-torio y Vivienda, por la que se desarrolla el Decreto 119/2003, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Con-selleria de Territorio y Vivienda, modificado por el Decre-to 43/2005, de 25 de febrero, del Consell de la Generali-tat. [2006/X4464]

Mediante el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Territorio y Vivienda, aprobado por Decreto 119/2003, de 11 de julio, del Consell de la Generalitat, se han establecido los órganos de nivel directivo de la conselleria y se han determinado las competen-cias atribuidas a estos órganos (Corrección de errores, DOGV 4545 de 16.7.2003).

(2)

Per altra banda el Decret 19/2005, de 28 de gener, del Consell de la Generalitat, va crear el Centre per a la Investigació i Experimentació Forestal de la Comunitat Valenciana, com a òrgan administratiu de la conselleria.

Ambdós decrets van ser modificats pel Decret 43/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, a fi d’integrar el CIEF en l’estruc-tura orgànica i funcional de la conselleria, i modificar-ne l’adscripció orgànica.

Finalment, el Decret 144/2005, de 7 d’octubre, del Consell de la Generalitat, va crear el Centre de Tecnologies Netes de la Comunitat Valenciana, com a unitat administrativa, i el va adscriure a la conse-lleria competent en matèria de medi ambient i amb dependència orgà-nica i funcional de la direcció general amb competències en matèria de prevenció i control integrats de la contaminació.

Derivat del Reglament orgànic i funcional i de l’aprovació dels decrets esmentats, cal efectuar el desenvolupament de l’estructura orgànica de la Conselleria de Territori i Habitatge establint, segons les competències dels seus òrgans directius, l’estructura i les funcions del nivell administratiu.

En conseqüència, en compliment del que preveu la disposició final primera del mencionat decret, i de conformitat amb el que dis-posen els articles 35.c) i 71 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià, amb un informe previ de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques i de la Conselleria d’Economia, Hisen-da i Ocupació,

ORDENE CAPITOLI

Del conseller Article 1

1. Depén directament del conseller el Gabinet del conseller com a òrgan de suport i assistència immediata al titular del departament, que exercirà les funcions que aquest li encomane.

2. Directament del conseller depén el Centre per a la Investigació i Experimentació Forestal de la Comunitat Valenciana (CIEF), al davant del qual hi ha un director com a cap d’àrea.

Les funcions del Centre per a la Investigació i Experimentació Forestal de la Comunitat Valenciana (CIEF), són les establides en el decret de la seua creació, 19/2005, de 28 de gener, del Consell de la Generalitat

CAPITOLII

De la Secretaria Autonòmica Article 2

De la Secretaria Autonòmica depenen, d’acord amb el que esta-blix el Decret 133/2004, de 3 de setembre, del Consell de la Genera-litat, per la qual s’establix l’estructura orgànica de la Presidència i de les conselleries de l’administració de la Generalitat, les direccions generals incloses en el capítol IV de la present ordre i el Centre d’Informació i Documentació Ambiental. Així mateix, depenen fun-cionalment de la Secretaria Autonòmica l’Àrea d’Inspecció del Terri-tori i l’Àrea de Planificació.

Article 3

Al Centre d’Informació i Documentació Ambiental li corresponen les funcions que establix l’article 3 del Decret 156/2000, del Govern Valencià.

CAPITOLIII

De la Sotssecretaria Article 4

Per a l’execució de les funcions que té assignades, de la Sotsse-cretaria depén la SeSotsse-cretaria General Administrativa.

Depenen orgànicament de la Sotssecretaria, l’Àrea d’Inspecció del Territori i l’Àrea de Planificació.

Por su parte el Decreto 19/2005, de 28 de enero, del Consell de la Generalitat, creó el Centro para la Investigación y Experimentación Forestal de la Comunidad Valenciana, como órgano administrativo de la conselleria.

Ambos decretos fueron modificados por el Decreto 43/2005, de 25 de febrero del Consell de la Generalitat, con el fin de integrar el CIEF en la estructura orgánica y funcional de la conselleria, modificando su adscripción orgánica.

Por último, el Decreto 144/2005, de 7 de octubre, del Consell de la Generalitat, creó el Centro de Tecnologías Limpias de la Comuni-dad Valenciana, como uniComuni-dad administrativa, adscribiéndolo a la Con-selleria competente en materia de medio ambiente y con dependencia orgánica y funcional de la Dirección General con competencias en materia de prevención y control integrados de la contaminación.

Derivado del Reglamento Orgánico y Funcional y de la aproba-ción de los Decretos citados, procede efectuar el desarrollo de la estructura orgánica de la Conselleria de Territorio y Vivienda esta-bleciendo, en función de las competencias de sus órganos directivos, la estructura y funciones del nivel administrativo.

En consecuencia, en cumplimiento de lo previsto en la disposi-ción final primera del mencionado decreto, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35.c) y 71 de la Ley 5/1983, de 30 de diciem-bre, de Gobierno Valenciano, previo informe de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas y de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo,

ORDENO CAPITULOI

Del conseller Artículo 1

1. Directamente del conseller depende el Gabinete del conseller como órgano de apoyo y asistencia inmediata al titular del Departa-mento, que ejercerá las funciones que éste le encomiende.

2. Directamente del conseller depende el Centro para la Investi-gación y Experimentación Forestal de la Comunidad Valenciana (CIEF), al frente del cual habrá un director como Jefe de Área.

Las funciones del Centro para la Investigación y Experimenta-ción Forestal de la Comunidad Valenciana (CIEF), son las estable-cidas en el Decreto de su creación, 19/2005, de 28 de enero, del Con-sell de la Generalitat

CAPITULOII

De la Secretaría Autonómica Artículo 2

De la Secretaría autonómica dependen, de acuerdo con lo esta-blecido en el Decreto 133/2004, de 3 de septiembre, del Consell de la Generalitat, por la que se establece la estructura orgánica de la Pre-sidencia y de las consellerias de la administración de la Generalitat, las direcciones generales incluidas en el capítulo IV de la presente orden y el Centro de Información y Documentación Ambiental. Asi-mismo, dependerán funcionalmente de la Secretaría Autonómica el Área de Inspección del Territorio y el Área de Planificación. Artículo 3

Al Centro de Información y Documentación Ambiental le corres-ponden las funciones establecidas en el artículo 3 del Decreto 156/2000, del Gobierno Valenciano.

CAPITULOIII

De la Subsecretaría Artículo 4

Para la ejecución de las funciones que tiene asignadas, de la Sub-secretaría depende la Secretaría General Administrativa.

Dependen orgánicamente de la Subsecretaría el Área de Inspec-ción del Territorio y el Área de PlanificaInspec-ción.

(3)

Així mateix, de la Sotssecretaria depén orgànicament i funcio-nalment el Gabinet Tècnic.

Article 5

A la Secretaria General Administrativa li corresponen les fun-cions pròpies de la gestió de tots els serveis generals de la conselle-ria i prestar suport directe al titular de la Sotssecretaconselle-ria. La Secreta-ria General Administrativa s’estructura en els serveis següents:

– Servei de Gestió Econòmica i Pressupostària, al qual correspon l’elaboració de l’avantprojecte de pressupostos de la conselleria; la tra-mitació de les modificacions pressupostàries; la gestió i el control de l’execució pressupostària i econòmica; informar les disposicions nor-matives en relació al gasto públic, i, en general, totes les funcions que corresponguen o se li encomanen relatives a la gestió pressupos-tària i a la gestió econòmica.

– Servei d’Informàtica, al qual correspon la informatització dels departaments de la conselleria; l’elaboració i l’execució de plans d’informatització, l’assistència tècnica en matèria informàtica i car-togràfica als distints departaments; la gestió de bases de dades, xar-xes, sistemes informàtics, cartografia i pàgina web de la conselleria; vetlar per la correcta aplicació de la normativa sobre tractament de dades de caràcter personal, i, en general, totes les funcions que se li encomanen en l’àmbit informàtic de la conselleria.

– Servei de Projectes i Obres, al qual correspon l’examen i l’infor-me, i si és el cas l’elaboració i la direcció d’obra dels projectes de la conselleria, com també les modificacions d’aquests; la vigilància del compliment de les normes reguladores en la matèria; les funcions que li atribuïsca la legislació de contractes de les administracions públi-ques, i, en general, totes les funcions relatives a projectes i obres que li siguen encomanades.

– Servei de Gestió de Personal i Registre, al qual correspon la tra-mitació dels assumptes relatius a la gestió del personal de la conselleria; conservar i custodiar els expedients dels empleats públics al servei d’aquesta; vetlar pel compliment de la normativa en matèria de per-sonal; tramitar els expedients disciplinaris; tramitar les incidències en nòmines; vetlar pel funcionament correcte del registre general de la conselleria, i, en general, qualsevol funció que en matèria de ges-tió de personal i registre li siga encomanada.

– Servei de Contractació i Assumptes Generals, al qual corres-pon elaborar criteris sobre procediment de contractació; estudiar, pre-parar i formalitzar els expedients de contractació i d’assumptes gene-rals com també el seguiment de la seua execució; la supervisió i la coordinació del parc mòbil i de les instal·lacions de la conselleria i el seu manteniment; l’estudi, el control i la gestió patrimonial dels béns mobles i immobles; la tramitació dels expedients de responsabilitat patrimonial en matèria de gestió mediambiental; i, en general, qual-sevol funció que en les matèries de contractació i assumptes generals li siga encomanada.

– Servei d’Ordenació i Coordinació Administrativa, al qual corres-pon la tramitació dels assumptes que s’han d’elevar a la Comissió de secretaris autonòmics i sotssecretaris i al Consell, el trasllat dels seus acords i la custòdia dels certificats d’aquests; la racionalització i la normalització de procediments administratius; la coordinació, el segui-ment, la supervisió i la tramitació de convenis i acords de col·laboració que ha de subscriure la conselleria; l’assistència tècnica en l’elaboració i la tramitació de convocatòries de subvencions; la coordinació dels serveis de traducció i la realització dels tràmits necessaris per a la publicació d’actes o disposicions en el Diari Oficial de la Generali-tat Valenciana; i qualsevol altra funció que en matèria d’ordenació i coordinació administrativa li siga encomanada.

Article 6

A l’Àrea d’Inspecció del Territori li correspon exercir les fun-cions de vigilància i control de les matèries pròpies de la conselleria; proposar el programa d’inspecció i tramitar i instruir els expedients san-cionadors en les mencionades matèries, com també informar sobre els recursos que es formulen contra els actes que imposen sancions i qualsevol altra funció relativa a la inspecció que li siga encomanada.

Asimismo, de la Subsecretaría depende orgánica y funcionalmente el Gabinete Técnico.

Artículo 5

A la Secretaría General Administrativa le corresponden las fun-ciones propias de la gestión de todos los servicios generales de la Conselleria y prestar apoyo directo al titular de la Subsecretaría. La Secretaría General Administrativa se estructura en los siguientes ser-vicios:

– Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria, al que le corres-ponde la elaboración del anteproyecto de presupuestos de la conselleria; la tramitación de las modificaciones presupuestarias; la gestión y el control de la ejecución presupuestaria y económica; informar las dis-posiciones normativas en relación al gasto público, y, en general, cuantas funciones correspondan o se le encomienden relativas a la gestión presupuestaria y a la gestión económica.

– Servicio de Informática, al que corresponde la informatización de los departamentos de la conselleria; la elaboración y ejecución de planes de informatización, la asistencia técnica en materia informática y cartográfica a los distintos departamentos; la gestión de bases de datos, redes, sistemas informáticos, cartografía y página web de la conselleria; velar por la correcta aplicación de la normativa sobre tra-tamiento de datos de carácter personal, y, en general, cuantas fun-ciones se le encomienden en el ámbito informático de la conselleria. – Servicio de Proyectos y Obras, al que le corresponde el examen e informe, y en su caso elaboración y dirección de obra, de los pro-yectos de la conselleria, así como las modificaciones de los mismos; la vigilancia del cumplimiento de las normas reguladoras en la mate-ria; las funciones que le atribuya la legislación de contratos de las administraciones públicas, y, en general, cuantas funciones relativas a proyectos y obras le sean encomendadas.

– Servicio de Gestión de Personal y Registro, al que le corresponde la tramitación de los asuntos relativos a la gestión del personal de la Conselleria; conservar y custodiar los expedientes de los empleados públicos al servicio de la misma; velar por el cumplimiento de la nor-mativa en materia de personal; tramitar los expedientes disciplinarios; tra-mitar las incidencias en nóminas; velar por el correcto funcionamiento del Registro general de la conselleria, y, en general, cualquier función que en materia de gestión de personal y Registro le sea encomendada.

– Servicio de Contratación y Asuntos Generales, al que le corres-ponde elaborar criterios sobre procedimiento de contratación; estu-diar, preparar y formalizar los expedientes de contratación y de asun-tos generales así como el seguimiento de su ejecución; supervisión y coordinación del parque móvil y de las instalaciones de la Conselle-ria y su mantenimiento; el estudio, control y gestión patrimonial de los bienes muebles e inmuebles; la tramitación de los expedientes de res-ponsabilidad patrimonial en materia de gestión medioambiental; y, en general, cualquier función que en las materias de contratación y asuntos generales le sea encomendada.

– Servicio de Ordenación y Coordinación Administrativa, al que le corresponde la tramitación de los asuntos que se tengan que elevar a la Comisión de secretarios autonómicos y subsecretarios y al Consell, el tras-lado de sus acuerdos y la custodia de las certificaciones de los mismos; la racionalización y normalización de procedimientos administrativos; la coordinación, seguimiento, supervisión y tramitación de convenios y acuer-dos de colaboración a suscribir por la conselleria; la asistencia técnica en la elaboración y tramitación de convocatorias de subvenciones; la coordi-nación de los servicios de traducción y la realización de los trámites nece-sarios para la publicación de actos o disposiciones en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana; y cualquier otra función que en materia de orde-nación y coordiorde-nación administrativa le sea encomendada.

Artículo 6

Al Área de Inspección del Territorio le corresponde ejercer las funciones de vigilancia y control de las materias propias de la con-selleria; proponer el programa de inspección y tramitar e instruir los expedientes sancionadores en las mencionadas materias, así como informar sobre los recursos que se formulen contra los actos que impongan sanciones y cualquier otra función relativa a la inspección que le sea encomendada.

(4)

De l’Àrea d’Inspecció del Territori depén el Servei de Coordina-ció de la InspecCoordina-ció Tècnica, al qual correspon la coordinaCoordina-ció i la direc-ció tècnica dels inspectors, com també la participadirec-ció en el Pla terri-torial d’emergència de la Comunitat Valenciana en aquelles matèries pròpies de la inspecció, i la tramitació de les diligències preliminars en les actuacions pròpies de la inspecció.

Article 7

A l’Àrea de Planificació li correspon donar suport i assessorar els òrgans directius de la conselleria en el disseny, la proposta i la implan-tació de programes d’actuació en les matèries pròpies de la conselle-ria; el seguiment i el control dels compromisos i relacions de la con-selleria amb la Unió Europea, com també de l’execució pressupos-tària dels programes i els projectes cofinançats per la Unió Europea que duga a terme la conselleria; el seguiment i el control dels òrgans de participació i entitats que depenen de la conselleria; l’anàlisi de resultats de l’aplicació de normativa i ajudes econòmiques de la con-selleria; la realització d’informes relatius a l’avaluació i el seguiment d’aquests i, en general, totes les funcions anàlogues que li siguen encomanades.

Article 8

Al Gabinet Tècnic li corresponen les funcions que concernixen a documentació, publicacions, seguiment parlamentari, i coordinació de projectes que li siguen encomanats. Per a portar a terme les seues funcions, el Gabinet Tècnic s’estructura en els serveis següents:

– Servei de Programació, Documentació i Publicacions, les fun-cions del qual són les de col·laborar en l’elaboració de nous progra-mes d’actuació en les matèries pròpies de la conselleria; la gestió d’un servei documental de caràcter integrat per a tota la conselleria; la gestió de les publicacions de la conselleria; la realització d’estu-dis i informes tècnics i qualsevol altra funció d’anàlogues caracterís-tiques que li siga encomanada.

– Servei d’Informació, Anàlisi i Seguiment Parlamentari, a què li correspon la generació d’informació per a la presa de decisions; l’estudi i l’avaluació d’alternatives; determinació d’indicadors en les matèries pròpies de la conselleria; el seguiment parlamentari; l’impuls dels projectes legislatius de la conselleria, i, en general, totes les fun-cions d’anàlogues característiques que li siguen encomanades.

CAPITOLIV

De les direccions generals Secció Primera

De la Direcció General de Planificació i Ordenació Territorial Article 9

Per a l’execució de les funcions assignades, la Direcció General de Planificació i Ordenació del Territori s’estructura en l’Àrea d’Urba-nisme i l’Àrea de Planificació del Territori.

Article 10

A l’Àrea d’Urbanisme li correspon l’exercici de la política del sòl i ordenació urbana, a través dels plans, programes i objectius que corresponguen. Per a l’execució de les seues funcions, l’Àrea d’Urba-nisme s’estructura en els serveis següents:

– Servei de Suport Tècnic, al qual corresponen les funcions de suport i assessorament tècnic per a l’elaboració de propostes, informes i memòries referents a la formulació i el seguiment dels plans i pro-jectes urbanístics; la cooperació amb les entitats urbanístiques públi-ques i privades i el suport a les restants unitats en matèria de docu-mentació, estudis, plans i programes, com també qualssevol altres funcions d’anàloga finalitat que se li encomanen.

– Servei de Coordinació Territorial, al qual correspon la supervi-sió i la coordinació que, en matèria urbanística, es porten a terme en

Del Área de Inspección del Territorio depende el Servicio de Coordinación de la Inspección Técnica, al que le corresponde la coor-dinación y dirección técnica de los inspectores, así como la partici-pación en el Plan Territorial de Emergencia de la Comunidad Valen-ciana en aquellas materias propias de la Inspección, y la tramitación de las diligencias preliminares en las actuaciones propias de la Ins-pección.

Artículo 7

Al Área de Planificación le corresponde apoyar y asesorar a los órganos directivos de la conselleria en el diseño, propuesta e implan-tación de programas de actuación en las materias propias de la con-selleria; el seguimiento y control de los compromisos y relaciones de la conselleria con la Unión Europea, así como de la ejecución presu-puestaria de los programas y proyectos cofinanciados por la Unión Europea que lleve a cabo la conselleria;el seguimiento y control de los órganos de participación y entidades dependientes de la conselleria; el análisis de resultados de la aplicación de normativa y ayudas eco-nómicas de la conselleria; la realización de informes relativos a la evaluación y seguimiento de los mismos y, en general, cuantas fun-ciones análogas le sean encomendadas.

Artículo 8

Al Gabinete Técnico le corresponden las funciones concernientes a documentación, publicaciones, seguimiento parlamentario, y coor-dinación de proyectos que le sean encomendados. Para el desarrollo de sus funciones, el Gabinete Técnico se estructura en los siguientes servicios:

– Servicio de Programación, Documentación y Publicaciones, cuyas funciones son las de colaborar en la elaboración de nuevos pro-gramas de actuación en las materias propias de la conselleria; la ges-tión de un servicio documental de carácter integrado para toda la con-selleria; la gestión de las publicaciones de la concon-selleria; la realización de estudios e informes técnicos y cualquier otra función de análogas características que le sea encomendada.

– Servicio de Información, Análisis y Seguimiento Parlamentario, al que le corresponde la generación de información para la toma de decisiones; el estudio y evaluación de alternativas; determinación de indicadores en las materias propias de la conselleria; el seguimiento parlamentario; el impulso de los proyectos legislativos de la conselleria, y, en general, cuantas funciones de análogas características le sean encomendadas.

CAPITULOIV

De las direcciones generales Sección Primera

De la Dirección General de Planificación y Ordenación Territorial Artículo 9

Para la ejecución de las funciones asignadas, la Dirección Gene-ral de Planificación y Ordenación del Territorio se estructura en el Área de Urbanismo y el Área de Planificación del Territorio. Artículo 10

Al Área de Urbanismo le corresponde el ejercicio de la política del suelo y ordenación urbana, a través de los planes, programas y obje-tivos que correspondan. Para la ejecución de sus funciones, el Área de Urbanismo se estructura en los siguientes servicios:

– Servicio de Apoyo Técnico, al que le corresponden las funcio-nes de soporte y asesoramiento técnico para la elaboración de pro-puestas, informes y memorias referentes a la formulación y segui-miento de los planes y proyectos urbanísticos; la cooperación con las entidades urbanísticas públicas y privadas y el apoyo a las restantes unidades en materia de documentación, estudios, planes y progra-mas, así como cualesquiera otras funciones de análoga finalidad que se le encomienden.

– Servicio de Coordinación Territorial, al que le corresponde la supervisión y coordinación que, en materia urbanística, se

(5)

desarro-els serveis territorials i les distintes administracions públiques amb intervenció o incidència territorial en funció de les seues respectives competències; l’elaboració dels informes, estudis i anàlisis necessà-ries per a la determinació de criteris i directrius de política urbanísti-ca i territorial, així com l’assessorament legal en matèria d’urbanis-me, ordenació territorial i disciplina urbanística, i qualssevol altres funcions d’anàloga finalitat que li encomanen.

– Servei d’Informació i Divulgació, al qual corresponen, en el marc del que establix el capítol III del títol III de la Llei 4/2004, de 30 de juny, de la Generalitat, d’ordenació del territori i protecció del pai-satge, les funcions corresponents al sistema d’informació urbanística i territorial, la difusió i la divulgació d’aquest i l’assistència i la coo-peració amb les diferents administracions públiques, com també les de manteniment i gestió de l’arxiu documental i cartogràfic en matè-ria d’urbanisme, en coordinació amb l’Institut Cartogràfic Valencià i qualssevol altres funcions d’anàloga finalitat que se li encomanen.

Article 11

A l’Àrea de Planificació del Territori li correspon l’exercici de la política territorial a través del desenvolupament sostenible i la visió integradora del territori i el medi ambient. Per a l’execució de les seues funcions, l’Àrea de Planificació del Territori s’estructura en els serveis següents:

– Servei d’Ordenació Territorial, al qual correspon l’elaboració i la supervisió dels treballs i anàlisis; diagnòstics i planificació dels instruments d’ordenació del territori; informes, estudis i prospecti-ves en matèria d’ordenació territorial, com també qualssevol altres funcions d’anàloga finalitat que li encomanen.

– Servei de Parcs Naturals, al qual correspon la gestió, el mante-niment i la dinamització dels espais naturals protegits, com també qualsevol altra funció d’anàloga finalitat que li siga encomanada.

– Servei d’Ordenació Sostenible del Medi, al qual correspon pro-posar criteris i plans per a la protecció dels recursos naturals; la pla-nificació dels espais naturals protegits; la tramitació de la seua decla-ració i ordenació; la planificació de zones i llocs especials de con-servació per a la seua integració en la xarxa Natura 2000, i totes les altres funcions d’anàloga finalitat que li siguen encomanades.

Secció Segona

De la Direcció General d’Habitatge i Projectes Urbans Article 12

Per a l’execució de les funcions assignades, la Direcció General d’Habitatge i Projectes Urbans s’estructura en l’Àrea d’Habitatge i Projectes Urbans i l’Àrea de Promoció.

Article 13

A l’Àrea d’Habitatge i Projectes Urbans li correspon executar les funcions relatives al foment i l’execució, dins dels plans generals d’accés a l’habitatge, de programes específics dirigits a col·lectius socials desfavorits, la gestió economicocomptable dels plans d’habi-tatge, la gestió del patrimoni d’habitatges de promoció pública adscrit a la Conselleria de Territori i Habitatge i la tramitació i el seguiment de convenis de col·laboració en matèria d’habitatge amb altres enti-tats públiques o privades. Per a l’execució de les seues funcions de l’Àrea d’Habitatge i Projectes Urbans depén el servei següent:

– Servei de Coordinació de Programes d’Habitatge Solidari i Ges-tió del Patrimoni, al qual correspon la coordinació i la gesGes-tió de pro-grames específics dirigits a facilitar l’accés a l’habitatge de col·lectius amb especial problemàtica d’integració social; la gestió específica del sòl necessari per a la seua construcció, i la gestió i l’administra-ció d’aquests; l’elaboral’administra-ció i la gestió de programes d’eradical’administra-ció del xabolisme i de l’habitatge precari; la gestió d’allotjaments temporals en cas de necessitat urgent; el desenvolupament de la Xarxa Infoha-bitatge Solidari i la coordinació amb altres organismes d’àmbit local, autonòmic o estatal que presten serveis semblants; la realització de les

llen en los servicios territoriales y las distintas administraciones públi-cas con intervención o incidencia territorial en función de sus res-pectivas competencias; la elaboración de los informes, estudios y aná-lisis precisos para la determinación de criterios y directrices de polí-tica urbaníspolí-tica y territorial, así como el asesoramiento legal en mate-ria de urbanismo, ordenación territomate-rial y disciplina urbanística, y cualesquiera otras funciones de análoga finalidad que le encomienden.

– Servicio de Información y Divulgación, al que le corresponden, en el marco de lo establecido en el Capítulo III del Título III de la Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación del Terri-torio y Protección del Paisaje, las funciones correspondientes al sis-tema de información urbanística y territorial, la difusión y divulgación del mismo y la asistencia y cooperación con las diferentes adminis-traciones públicas, asi como las de mantenimiento y gestión del archi-vo documental y cartográfico en materia de urbanismo, en coordina-ción con el Instituto Cartográfico Valenciano y cualesquiera otras funciones de análoga finalidad que se le encomienden.

Artículo 11

Al Área de Planificación del Territorio le corresponde el ejercicio de la política territorial a través del desarrollo sostenible y la visión integradora del territorio y el medio ambiente. Para la ejecución de sus funciones, el Área de Planificación del Territorio se estructura en los siguientes servicios:

– Servicio de Ordenación Territorial, al que le corresponde la ela-boración y supervisión de los trabajos y análisis; diagnósticos y pla-nificación de los instrumentos de ordenación del territorio; informes, estudios y prospectivas en materia de ordenación territorial, así como cualesquiera otras funciones de análoga finalidad que le encomienden.

– Servicio de Parques Naturales, al que le corresponde la gestión, el mantenimiento y dinamización de los espacios naturales protegidos, así como cualquier otra función de análoga finalidad que le sea enco-mendada.

– Servicio de Ordenación Sostenible del Medio, al que le corres-ponde proponer criterios y planes para la protección de los recursos naturales; la planificación de los espacios naturales protegidos; la tra-mitación de su declaración y ordenación; la planificación de zonas y lugares especiales de conservación para su integración en la Red Natu-ra 2000, y cuantas otNatu-ras funciones de análoga finalidad que le sean encomendadas.

Sección Segunda

De la Dirección General de Vivienda y Proyectos Urbanos Artículo 12

Para la ejecución de las funciones asignadas, la dirección Gene-ral de Vivienda y Proyectos Urbanos se estructura en el Área de Vivienda y Proyectos Urbanos y el Área de Promoción.

Artículo 13

Al Área de Vivienda y Proyectos Urbanos le corresponde ejecu-tar las funciones relativas al fomento y ejecución, dentro de los pla-nes generales de acceso a la vivienda, de programas específicos diri-gidos a colectivos sociales desfavorecidos, la gestión económico-con-table de los planes de vivienda, la gestión del patrimonio de vivien-das de promoción pública adscrito a la Conselleria de Territorio y Vivienda y la tramitación y seguimiento de convenios de colaboración en materia de vivienda con otras entidades públicas o privadas. Para la ejecución de sus funciones del Área de Vivienda y Proyectos Urba-nos depende el siguiente servicio:

– Servicio de Coordinación de Programas de Vivienda Solidaria y Gestión del Patrimonio, al que le corresponde la coordinación y gestión de programas específicos dirigidos a facilitar el acceso a la vivienda de colectivos con especial problemática de integración social; la gestión específica del suelo necesario para su construcción, y la gestión y administración de los mismos; la elaboración y gestión de programas de erradicación del chabolismo y de la vivienda precaria; gestión de alojamientos temporales en caso de urgente necesidad; el desarrollo de la Red Infovivienda Solidaria y la coordinación con otros organismos de ámbito local, autonómico o estatal que presten

(6)

ser-actuacions necessàries per al manteniment i gestió del patrimoni d’habitatges de promoció pública, i qualssevol altres funcions que en matèria d’habitatge protegit li siguen encomanades.

Article 14

A l’Àrea de Promoció li correspon executar les funcions relati-ves a la promoció de l’habitatge de protecció pública, el seu règim jurídic, normatiu i sancionador; el seguiment dels plans d’habitatge i l’elaboració i l’anàlisi d’indicadors en relació amb la demanda, les necessitats i l’oferta d’habitatges; la gestió del Registre Valencià d’Habitatge Protegit; i la coordinació dels serveis territorials en totes les actuacions relacionades amb els plans d’habitatge. Per al desen-volupament de les seues funcions, de l’Àrea de Promoció depén el servei següent:

– Servei de Rehabilitació i Coordinació de l’Observatori d’Habi-tatge, al qual correspon la coordinació i el seguiment estadístic dels successius plans d’accés a l’habitatge; la coordinació de l’Observatori de l’Habitatge, per mitjà del disseny, la realització i la supervisió d’estudis sobre demanda, necessitats i oferta d’habitatges a la Comu-nitat Valenciana, com també sobre la implantació de nous criteris constructius per a l’habitabilitat, la sostenibilitat i l’eficiència energètica dels habitatges; la declaració d’àrees de rehabilitació i la planifica-ció d’actuacions de rehabilitaplanifica-ció, la supervisió i el control de les obres de rehabilitació de promoció públiques, la coordinació de les oficines comarcals de rehabilitació i dels ajuntaments amb àrees de rehabili-tació declarades, com també qualssevol altres funcions que en matè-ria de rehabilitació d’habitatges li siguen encomanades.

Secció Tercera

De la Direcció General de Gestió del Medi Natural Article 15

Per a l’execució de les funcions assignades, la Direcció General de Gestió del Medi Natural s’estructura en l’Àrea de Gestió de Recur-sos Forestals i Conservació Ambiental i l’Àrea d’Avaluació Ambien-tal.

Article 16

A l’Àrea de Gestió de Recursos Forestals i Conservació Ambien-tal li correspon executar les funcions relatives a la planificació i la gestió forestal; la prevenció d’incendis forestals; la sanitat forestal i la conservació del medi; la gestió, i l’ordenació de la caça i la pesca continentals. Per al desenvolupament de les seues funcions, l’Àrea de Gestió de Recursos Forestals i Conservació Ambiental s’estruc-tura en els serveis següents:

– Servei de Gestió Forestal, al qual corresponen les funcions rela-tives a forests patrimonials de la Generalitat Valenciana, de les decla-rades o ser susceptibles de ser decladecla-rades d’utilitat pública, de les comunals, de les consorciades i convingudes i dels particulars; l’apro-fitament de les rendes forestals; la conservació i la defensa hidrolo-gicoforestal; els camins ramaders; les ordenacions integrals de forests i tractaments selvícoles, obres de restauració i millora paisatgística en terrenys forestals, i qualssevol altres funcions que en matèria de ges-tió forestal li siguen assignades.

– Servei de Prevenció d’Incendis i Sanitat Forestal, al qual corres-pon la direcció tècnica de la prevenció contra els incendis forestals; la vigilància fixa i mòbil; la potenciació del voluntariat; la silvicultura preventiva; infraestructures de prevenció, informació estadística i investigació de causes i motivacions; la sanitat forestal, com també qualssevol altres funcions que en matèria de prevenció d’incendis i sanitat forestal li siguen assignades.

– Servei de Conservació de la Biodiversitat, al qual correspon l’estudi i la protecció de la flora i la fauna i els ecosistemes de la Comunitat Valenciana, la seua conservació i recuperació; la declara-ció i la gestió de la xarxa de microreserves de flora, i totes les altres funcions que en matèria de biodiversitat li siguen assignades.

– Servei de Caça i Pesca, al qual correspon l’estudi i l’elabora-ció de propostes de directrius per a l’ordenal’elabora-ció i la gestió de la caça

vicios similares; la realización de las actuaciones necesarias para el mantenimiento y gestión del patrimonio de viviendas de promoción pública, y cualesquiera otras funciones que en materia de vivienda protegida le sean encomendadas.

Artículo 14

Al Área de Promoción le corresponde ejecutar las funciones rela-tivas a la promoción de la vivienda de protección pública, su régi-men jurídico, normativo y sancionador; el seguimiento de los planes de vivienda y la elaboración y análisis de indicadores en relación con la demanda, necesidades y oferta de viviendas; la gestión del Regis-tro Valenciano de Vivienda Protegida; y la coordinación de los ser-vicios territoriales en todas las actuaciones relacionadas con los Pla-nes de Vivienda. Para el desarrollo de sus funcioPla-nes, del Área de Pro-moción depende el siguiente servicio:

– Servicio de Rehabilitación, y Coordinación del Observatorio de Vivienda, al que corresponde la coordinación y seguimiento estadís-tico de los sucesivos planes de acceso a la vivienda; coordinación del Observatorio de la Vivienda, mediante el diseño, realización y super-visión de estudios sobre demanda, necesidades y oferta de viviendas en la Comunidad Valenciana, así como sobre la implantación de nue-vos criterios constructinue-vos en orden a la habitabilidad, sostenibilidad y eficiencia energética de las viviendas; la declaración de áreas de rehabilitación y la planificación de actuaciones de rehabilitación, la supervisión y control de las obras de rehabilitación de promoción públicas, la coordinación de las oficinas comarcales de rehabilitación y de los ayuntamientos con áreas de rehabilitación declaradas, así como cualesquiera otras funciones que en materia de rehabilitación de viviendas le sean encomendadas.

Sección Tercera

De la Dirección General de Gestión del Medio Natural Artículo 15

Para la ejecución de las funciones asignadas, la Dirección Gene-ral de Gestión del Medio NatuGene-ral se estructura en el Área de Gestión de Recursos Forestales y Conservación Ambiental y el Área de Eva-luación Ambiental.

Artículo 16

Al Área de Gestión de Recursos Forestales y Conservación Ambiental le corresponde ejecutar las funciones relativas a la plani-ficación y gestión forestal; prevención de incendios forestales; sani-dad forestal y conservación del medio; gestión, y ordenación de la caza y pesca continentales. Para el desarrollo de sus funciones, el Área de Gestión de Recursos Forestales y Conservación Ambiental se estructura en los siguientes servicios:

– Servicio de Gestión Forestal, al que le corresponden las fun-ciones relativas a montes patrimoniales de la Generalitat Valencia-na, de los declarados o ser susceptibles de ser declarados de utilidad pública, de los comunales, de los consorciados y convenidos y de los particulares; el aprovechamiento de las rentas forestales; la conser-vación y defensa hidrológico-forestal; las vías pecuarias; ordenacio-nes integrales de montes y tratamientos selvícolas, obras de restauración y mejora paisajística en terrenos forestales, y cualesquiera otras fun-ciones que en materia de gestión forestal le sean asignadas.

– Servicio de Prevención de Incendios y Sanidad Forestal, al que le corresponde la dirección técnica de la prevención contra los incen-dios forestales; vigilancia fija y móvil; potenciación del voluntariado; silvicultura preventiva; infraestructuras de prevención, información estadística e investigación de causas y motivaciones; sanidad fores-tal, así como cualesquiera otras funciones que en materia de preven-ción de incendios y sanidad forestal le sean asignadas.

– Servicio de Conservación de la Biodiversidad, al que le corres-ponde el estudio y protección de la flora y fauna y los ecosistemas de la Comunidad Valenciana, su conservación y recuperación; la declaración y gestión de la red de microreservas de flora, y cuantas otras funciones que en materia de biodiversidad le sean asignadas.

– Servicio de Caza y Pesca, a quien le corresponde el estudio y ela-boración de propuestas de directrices para la ordenación y gestión de

(7)

i la pesca continental per a un aprofitament sostenible; la tramitació de períodes hàbils de caça i pesca; vedes especials; autoritzacions i plans tècnics de caça i pesca; reserves i tancats; foment i control de les espècies cinegètiques, i qualssevol altres funcions que en matè-ria de caça i pesca li siguen encomanades.

Article 17

A l’Àrea d’Avaluació Ambiental li correspon executar la coordi-nació de l’avaluació i l’estimació d’impactes de plans, programes i projectes. Per al desenvolupament de les seues funcions, l’Àrea d’Ava-luació s’estructura en els serveis següents:

– Servei d’Avaluació d’Impacte Ambiental, al qual correspon la tramitació de les avaluacions d’impacte ambiental, l’estudi i la decla-ració d’aquestes; el seguiment, el control i la vigilància del compliment de les condicions establides en les declaracions d’impacte ambien-tal; el desenvolupament de sistemes d’informació ambiental i quals-sevol altres funcions d’anàlogues característiques que li siguen enco-manades.

– Servei d’Avaluació Ambiental Estratègica, al qual correspon l’anàlisi, l’informe i l’avaluació ambiental de plans, programes i grans projectes, amb important repercussió ambiental, econòmica i social, com també la coordinació que d’aquests es derive amb altres entitats o organismes i, en general, totes les funcions d’anàlogues caracterís-tiques que li siguen encomanades.

Secció Quarta

De la Direcció General de Qualitat Ambiental Article 18

Per a l’execució de les funcions que té assignades, la Direcció General de Qualitat Ambiental s’estructura en l’Àrea de Qualitat Ambiental, l’Àrea de Residus i l’Àrea del Centre de Tecnologies Netes de la Comunitat Valenciana.

Article 19

A l’Àrea de Qualitat Ambiental li correspon executar les funcions relatives a la planificació, el control i l’execució de programes per a la millora de la qualitat de les aigües; el control integrat de la conta-minació i els instruments d’intervenció ambiental d’activitats; la tecció del medi ambient; la planificació i el desenvolupament de pro-grames, cursos i activitats formatives en matèria d’educació ambien-tal; i el desenvolupament de l’Agenda XXI local, la concessió de l’eti-queta ecològica, les convalidacions d’inversions mediambientals, el registre de centres segons el Reglament EMAS i el Registre d’Enti-tats Col·laboradores en matèria de qualitat ambiental. Per al desen-volupament de les seues funcions, l’Àrea de Qualitat Ambiental s’estructura en els serveis següents:

– Servei de Control Integrat de la Contaminació, al qual corres-ponen les autoritzacions ambientals integrades, renovacions i modi-ficacions (IPPC) i els instruments d’intervenció administrativa ambien-tal d’activitats, com també el registre de fonts i emissions contaminants (EPER), i en general qualssevol altres funcions que en matèria de control integrat de la contaminació li siguen encomanades.

– Servei de Qualitat de les Aigües, al qual correspon la planificació de programes per a la millora de la qualitat de les aigües, el control de les aigües de consum humà, de bany, litorals i continentals; les auto-ritzacions d’abocaments d’aigües al litoral; el seguiment i el control de les activitats relacionades amb els recursos hidrològics de la Comu-nitat Valenciana; el control de les condicions sanitàries i ambientals de les activitats d’esbarjo i oci, i, en general, totes les funcions en matèria de qualitat de les aigües que li siguen encomanades.

– Servei de Protecció de l’Ambient Atmosfèric, al qual corres-pon l’explotació del sistema de vigilància i control de la qualitat de l’aire; la gestió d’ajudes a la investigació en matèria de protecció de l’ambient atmosfèric; l’inventari d’emissions a l’atmosfera; el regis-tre de focus potencialment contaminants de l’atmosfera; la proposta d’actuacions relatives a la protecció atmosfèrica i acústica, i, en gene-ral, totes les funcions que li siguen encomanades en matèria de pro-tecció atmosfèrica i acústica.

la caza y la pesca continental para un aprovechamiento sostenible; la tramitación de períodos hábiles de caza y pesca; vedas especiales; autorizaciones y planes técnicos de caza y pesca; reservas y acota-dos; fomento y control de las especies cinegéticas, y cualesquiera otras funciones que en materia de caza y pesca le sean encomendadas. Artículo 17

Al Área de Evaluación Ambiental le corresponde ejecutar la coor-dinación de la evaluación y la estimación de impactos de planes, pro-gramas y proyectos. Para el desarrollo de sus funciones, el Área de Eva-luación se estructura en los siguientes servicios:

– Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, al que le corres-ponde la tramitación de las evaluaciones de impacto ambiental, su estudio y declaración; el seguimiento, control y vigilancia del cum-plimiento de las condiciones establecidas en las declaraciones de impacto ambiental; el desarrollo de sistemas de información ambien-tal y cualesquiera otras funciones de análogas características que le sean encomendadas.

– Servicio de Evaluación Ambiental Estratégica, al que le corres-ponde el análisis, informe y evaluación ambiental de planes, progra-mas y grandes proyectos, con importante repercusión ambiental, eco-nómica y social, así como la coordinación que de ellos se derive con otras entidades u organismos y, en general, cuantas funciones de aná-logas características le sean encomendadas.

Sección Cuarta

De la Dirección General de Calidad Ambiental Artículo 18

Para la ejecución de las funciones que tiene asignadas, la Direc-ción General de Calidad Ambiental se estructura en el Área de Cali-dad Ambiental, el Área de Residuos y el Área del Centro de Tecno-logías Limpias de la Comunidad Valenciana.

Artículo 19

Al Área de Calidad Ambiental le corresponde ejecutar las fun-ciones relativas a la planificación, control y ejecución de programas para la mejora de la calidad de las aguas; el control integrado de la con-taminación y los instrumentos de intervención ambiental de activi-dades; protección del medio ambiente; la planificación y desarrollo de programas, cursos y actividades formativas en materia de educación ambiental; y el desarrollo de la Agenda XXI local, la concesión de la etiqueta ecológica, las convalidaciones de inversiones medioam-bientales, el registro de centros según el Reglamento EMAS y el Registro de Entidades Colaboradoras en materia de Calidad tal. Para el desarrollo de sus funciones, el Área de Calidad Ambien-tal se estructura en los siguientes servicios:

– Servicio de Control Integrado de la Contaminación, al que le corresponden las autorizaciones ambientales integradas, renovaciones y modificaciones (IPPC) y los instrumentos de intervención admi-nistrativa ambiental de actividades, así como el registro de fuentes y emisiones contaminantes (EPER), y en general cualesquiera otras funciones que en materia de control integrado de la contaminación le sean encomendadas.

– Servicio de Calidad de las Aguas, al que le corresponde la planifi-cación de programas para la mejora de la calidad de las aguas, el control de las aguas de consumo humano, de baño, litorales y continentales; las autorizaciones de vertidos de aguas al litoral; el seguimiento y control de las actividades relacionadas con los recursos hidrológicos de la Comu-nidad Valenciana; el control de las condiciones sanitario-ambientales de las actividades de esparcimiento y ocio, y, en general, cuantas funciones en materia de calidad de las aguas le sean encomendadas.

– Servicio de Protección del Ambiente Atmosférico, al que le corresponde la explotación del sistema de vigilancia y control de la cali-dad del aire; la gestión de ayudas a la investigación en materia de protección del ambiente atmosférico; el inventario de emisiones a la atmósfera; el registro de focos potencialmente contaminantes de la atmósfera; la propuesta de actuaciones relativas a la protección atmos-férica y acústica, y, en general, cuantas funciones le sean encomen-dadas en materia de protección atmosférica y acústica.

(8)

Article 20

A l’Àrea de Residus li correspon l’execució de les funcions rela-tives al seguiment, el control i la gestió dels residus. Per al desenvo-lupament de les seues funcions, l’Àrea de Residus s’estructura en els serveis següents:

– Servei de Residus Urbans, al qual correspon el desenvolupa-ment dels plans zonals de residus urbans i inerts; la tramitació d’expe-dients d’autorització de producció i gestió de residus urbans i inerts; el registre de productors i gestors de residus urbans i inerts; la implan-tació de la recollida selectiva i el foment del reciclatge i la valoritza-ció de residus; les competències en matèria de sòls contaminats i envasos domèstics, i, en general, totes les funcions que en matèria de gestió de residus urbans li siguen encomanades.

– Servei de Residus Industrials, al qual correspon la tramitació d’autoritzacions de producció i gestió de residus industrials; la tra-mitació d’autoritzacions de trasllats transfronterers de residus indus-trials; la tramitació de subvencions en matèria de residus indusindus-trials; el foment de pràctiques de minimització de residus industrials; les competències en matèria d’envasos industrials i comercials, i totes les altres funcions en matèria de residus industrials li siguen enco-manades.

Article 21

A l’Àrea del Centre de Tecnologies Netes de la Comunitat Valen-ciana li correspon l’execució de les funcions relatives a la direcció i la gestió del Centre de Tecnologies Netes, d’acord amb el Decret 144/2005, de 7 d’octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual es crea aquest.

CAPITOLV

Dels serveis territorials Article 22

1. En cada una de les tres províncies de la Comunitat Valenciana existiran els serveis territorials de Territori i Habitatge, que gestio-naran les competències que se’ls atribuïsquen en la matèria, en el seu respectiu àmbit territorial.

Els serveis territorials dependran orgànicament de la Sotssecretaria i funcionalment dels directors generals en les matèries de la seua res-pectiva competència.

2. En cada una de les províncies, dependent del titular de la Sots-secretaria, existirà un director territorial que dirigirà i coordinarà els serveis, les seccions i les unitats administratives, vetlarà pel seu fun-cionament correcte, i adoptarà les mesures que siguen necessàries, i exercirà totes aquelles facultats que se li assignen o deleguen.

Així mateix, en cada direcció territorial, un secretari territorial, amb rang de servei, prestarà assistència tècnica al director territorial i exercirà les atribucions de tramitació administrativa, de gestió de personal, d’assumptes generals i de gestió econòmica i pressupostà-ria.

Article 23

De cada una de les direccions territorials dependran els següents serveis d’àmbit provincial:

– Servei Territorial de Planificació i Ordenació Territorial, al qual correspon, seguint els criteris i les directrius de la direcció general, l’aplicació i el control del planejament, la gestió i la disciplina urba-nística, com també dels instruments d’ordenació, la secretaria per-manent de la Comissió Territorial d’Urbanisme i, en general, totes les funcions relatives a planificació i ordenació territorial que li siguen encomanades.

– Servei Territorial d’Habitatge i Projectes Urbans, al qual corres-ponen les funcions de tramitació, gestió i resolució dels expedients ordinaris de qualificació o declaració d’habitatges de protecció públi-ca, d’acord amb la normativa vigent, com també la resolució de tots els tràmits que es deriven d’aquestes, conforme a la seua regulació legal; tramitació, gestió i resolució dels expedients ordinaris d’aju-des a l’habitatge, acollits als marcs reguladors d’actuacions protegi-bles en matèria d’habitatge; tramitació, seguiment i informes tècnics

Artículo 20

Al Área de Residuos le corresponde la ejecución de las funcio-nes relativas al seguimiento, control y gestión de los residuos. Para el desarrollo de sus funciones, el Área de Residuos se estructura en los siguientes servicios:

– Servicio de Residuos Urbanos, al que le corresponde el des-arrollo de los planes zonales de residuos urbanos e inertes; la trami-tación de expedientes de autorización de producción y gestión de duos urbanos e inertes; el registro de productores y gestores de resi-duos urbanos e inertes; la implantación de la recogida selectiva y fomento del reciclaje y valorización de residuos; las competencias en materia de suelos contaminados y envases domésticos, y, en gene-ral, cuantas funciones en materia de gestión de residuos urbanos le sean encomendadas.

– Servicio de Residuos Industriales, al que le corresponde la tra-mitación de autorizaciones de producción y gestión de residuos indus-triales; la tramitación de autorizaciones de traslados transfronterizos de residuos industriales; la tramitación de subvenciones en materia de residuos industriales; el fomento de prácticas de minimización de residuos industriales; las competencias en materia de envases indus-triales y comerciales, y cuantas otras funciones en materia de resi-duos industriales le sean encomendadas.

Artículo 21

Al Área del Centro de Tecnologías Limpias de la Comunidad Valenciana le corresponde la ejecución de las funciones relativas a la dirección y gestión del Centro de Tecnologías Limpias, de acuer-do con el Decreto 144/2005, de 7 de octubre, del Consell de la Gene-ralitat, por el que se crea el mismo.

CAPITULOV

De los servicios territoriales Artículo 22

1. En cada una de las tres provincias de la Comunidad Valencia-na existirán los servicios territoriales de Territorio y Vivienda, que gestionarán las competencias que se le atribuyan en la materia, en su respectivo ámbito territorial.

Los servicios territoriales dependerán orgánicamente de la Sub-secretaría y funcionalmente de los directores generales en las mate-rias de su respectiva competencia.

2. En cada una de las provincias, dependiente del titular de la Sub-secretaría, existirá un director territorial que dirigirá y coordinará los servicios, secciones y unidades administrativas, velará por su correc-to funcionamiencorrec-to, adoptando las medidas que fuesen necesarias, y ejer-cerá todas aquellas facultades que se le asignen o deleguen.

Asimismo, en cada dirección territorial, un secretario territorial, con rango de servicio, prestará asistencia técnica al director territorial y ejercerá las atribuciones de tramitación administrativa, de gestión de personal, de asuntos generales y de gestión económica y presupues-taria.

Artículo 23

De cada una de las direcciones territoriales dependerán los siguien-tes servicios de ámbito provincial:

– Servicio Territorial de Planificación y Ordenación Territorial, al que le corresponde, siguiendo los criterios y directrices de la dirección general, la aplicación y el control del planeamiento, gestión y disci-plina urbanística, así como de los instrumentos de ordenación, la secretaría permanente de la Comisión Territorial de Urbanismo y, en general, cuantas funciones relativas a planificación y ordenación terri-torial le sean encomendadas.

– Servicio Territorial de Vivienda y Proyectos Urbanos, al que le corresponden las funciones de tramitación, gestión y resolución de los expedientes ordinarios de calificación o declaración de viviendas de protección pública, de acuerdo con la normativa vigente, así como la resolución de cuantos trámites se deriven de las mismas, conforme a su regulación legal; tramitación, gestión y resolución de los expedientes ordinarios de ayudas a la vivienda, acogidos a los marcos reguladores de actuaciones protegibles en materia de vivienda; tramitación,

(9)

segui-en actuacions directes i convingudes i àrees de rehabilitació urbana, com també, si és el cas, l’aprovació de projectes tècnics en els supò-sits regulats en els respectius convenis; la incoació d’expedients san-cionadors en matèria d’habitatge, amb les facultats d’imposició de sancions econòmiques dins dels límits imposats per la legislació vigent, i en general totes les funcions d’anàlogues característiques que li siguen encomanades.

– Servei Territorial de Medi Ambient, al qual correspon l’execu-ció i la supervisió forestal, de les actuacions de qualitat ambiental, de contaminació i de residus i, en general, totes les funcions relatives a medi ambient que li siguen encomanades.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queda derogada l’Ordre de 9 de setembre de 2003 de la Conse-lleria de Territori i Habitatge, per la qual es desenvolupa el Decret 119/2003, del Consell de la Generalitat, pel qual s’aprova el Regla-ment orgànic i funcional de la Conselleria de Territori i Habitatge, i totes les disposicions que del mateix rang o d’un rang inferior s’opo-sen a la pres’opo-sent ordre.

DISPOSICIÓ FINAL

La present ordre entrarà en vigor el mateix dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 11 d’abril de 2006

El conseller de Territori i Habitatge, RAFAEL BLASCO CASTANY

II. AUTORITATS I PERSONAL

b) O

FERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

1. Administració territorial de la Generalitat Valenciana

Conselleria de Justícia, Interior

i Administracions Públiques

RESOLUCIÓ d’11 d’abril del 2006, del conseller de Jus-tícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al grup C, sector administració especial, educador infantil, discapacitats, Convocatòria 73/04, corresponent a l’Oferta d’Ocupació Pública de la Generalitat Valenciana de 2004. [2006/X4469]

D’acord amb el que estableix l’article 10.1 del Decret 33/1999, de 9 de març i amb la base 7.2 de l’Orde d’1 de desembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, Con-vocatòria 73/04, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup C, sector administració especial, educador infantil, discapacitats (DOGV núm. 5.156, de 16 de desembre de 2005), resolc:

Primer

Publicar la llista d’aspirants admesos que es relacionen en l’annex I de la present resolució.

Segon

Publicar la llista d’aspirants exclosos, amb expressió dels motius de la seua exclusió, que es relacionen en l’annex II de la present reso-lució.

miento e informes técnicos en actuaciones directas y convenidas y áreas de rehabilitación urbana, así como, en su caso, la aprobación de proyectos técnicos en los supuestos regulados en los respectivos convenios; inco-ación de expedientes sancionadores en materia de vivienda, con las facultades de imposición de sanciones económicas dentro de los lími-tes impuestos por la legislación vigente, y en general cuantas funciones de análogas características le sean encomendadas.

– Servicio Territorial de Medio Ambiente, al que le corresponde la ejecución y supervisión forestal, de las actuaciones de calidad ambiental, de contaminación y de residuos y, en general, cuantas fun-ciones relativas a medio ambiente le sean encomendadas.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Queda derogada la Orden de 9 de septiembre de 2003 de la Con-selleria de Territorio y Vivienda, por la que se desarrolla el Decreto 119/2003, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Regla-mento orgánico y funcional de la Conselleria de Territorio y Vivien-da, y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a la presente orden.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente orden entrará en vigor el mismo día de su publica-ción en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Valencia, 11 de abril de 2006

El conseller de Territorio y Vivienda, RAFAEL BLASCO CASTANY

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

b) O

FERTAS DE EMPLEO PÚBLICO, OPOSICIONES Y CONCURSOS

1. Administración territorial de la Generalitat Valenciana

Conselleria de Justicia, Interior

y Administraciones Públicas

RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2006, del conseller de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, por la que se publica la lista provisional de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas de acceso al Grupo C, Sector Admi-nistración Especial, Educador Infantil, discapacitados, Convocatoria 73/04, correspondiente a la Oferta de Empleo Público de la Generalitat Valenciana de 2004. [2006/X4469]

De acuerdo con lo establecido en el artículo 10.1 del Decreto 33/1999, de 9 de marzo y con la base 7.2 de la Orden de 1 de diciem-bre de 2005 de la Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, Convocatoria 72/04 por la que se convocan pruebas selec-tivas de acceso al Grupo C, sector Administración Especial, Educa-dor Infantil, discapacitados (DOGV núm. 5.156, de 16 de diciembre de 2005), resuelvo:

Primero

Publicar la lista de aspirantes admitidos que se relacionan en el Anexo I de la presente resolución.

Segundo

Publicar la lista de aspirantes excluidos, con expresión de los motivos de su exclusión, que se relacionan en el Anexo II de la pre-sente resolución.

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :