LA COMPOSICIÓ DELS ÉSSERS VIUS 2: La composició química de la matèria viva. Els bioelements.

42  Download (0)

Full text

(1)

LA COMPOSICIÓ DELS ÉSSERS VIUS 2:

La composició química de la matèria viva.

Els bioelements.

(2)

LA COMPOSICIÓ DELS ÉSSERS VIUS

2

La vida. Característiques dels éssers vius.

Nivells d'organització de la matèria.

Composició química de la matèria viva.

Bioelements.

Biomolècules. L'aigua i les sals minerals.

(3)

La composició química de la matèria viva.

Els organismes estan compostos per matèria. La matèria està formada d'elements. Un element químic és una substància que no es pot descompondre en d'altres mitjançant reaccions químiques. Cada element es composa d'un cert tipus d'àtoms que són diferents als àtoms de qualsevol altre element.

Un compost és una substància que es compon de dos o més elements diferents combinats en una relació fixa. La sal de cuina, l'aigua,... són compostos.

Un àtom és la part més petita de matèria que encara conserva les propietats d'un element.

Els àtoms es combinen entre si per formar molècules i compostos iònics.

(4)

Clorur sòdic

(5)

Àtoms:

(6)

Heli

Els electrons són

representats com un núvol de càrrega negativa al

voltant del nucli

(7)
(8)

• Molècula: unió covalent d’un o més àtoms.

Homogènia

(9)

First shell Hydrogen 1H Lithium 3Li Second shell Third shell Sodium 11Na Beryllium 4Be Magnesium 12Mg Boron 5B Aluminum 12Al Silicon 14Si Carbon 6C Nitrogen 7N Phosphorus 15P Oxygen 8O Sulfur 16S Chlorine 17Cl Fluorine 9F Neon 10Ne Argon 18Ar Helium 2He Atomic number Element symbol Electron-shell diagram Atomic mass 2 He 4.00

(10)

• Els enllaços químics: unió entre diferents

àtoms. Els electrons que formen els

enllaços químics són els electrons de

valència, els de l’últim orbital.

(11)

• Els àtoms tenen tendència a l’estabilitat, és a dir, a

tenir l’últim orbital de valència complert: en el primer

orbital 2 electrons, en el segon orbital 8 electrons i en

el tercer orbital 8 electrons. Com els gasos nobles,

que són estables i no reaccionen mai.

(12)

Hydrogen molecule (H2) Hydrogen atoms (2 H)

Els àtoms dels elements,

menys els gasos nobles, per

aconseguir l’estabilitat

interactuen amb altres àtoms

compartint o transferint els seus

electrons de valència.

Aquestes interaccions fan que

els àtoms quedin units

(13)

Tipus d'enllaços químics

Tipus d'enllaços químics:

-

Enllaç iònic.

-

Enllaç covalent.

-

Enllaços intermoleculars

:

»

Enllaç d’hidrogen

(14)

Enllaç iònic

• Es dóna quan un dels àtoms (anió) capta

electrons de l’altre (catió). Llavors, l’anió i

el catió queden units per atracció

electrostàtica.

• Es

dona

entre

elements

molt

electronegatius (no metàl·lics) i elements

molt electropositius (metàl·lics).

(15)

• Elements electropositius o metàl·lics:

tenen tendència a donar electrons i

quedars-se carregats positivament.

(16)

• Elements electronegatius o no metàl·lics:

tenen tendència a captar electrons i

quedars-se carregats negativament.

(17)

Els compostos formats per enllaços iònics s'anomenen compostos iònics o sals. El compost iònic clorur de sodi (NaCl) es coneix com a sal de taula.

(18)

Cristall de clorur sòdic. Els ions

sodi (Na

+

) i clor (Cl

-

) es mantenen

junts mitjançant enllaços iònics.

La fórmula NaCl ens indica que

la relació entre el Na

+

i el Cl

-

és

(19)

Enllaç covalent

• Es forma quan els àtoms comparteixen els

electrons. Cada parell compartit és un enllaç

covalent.

• Es dóna entre àtoms d'electronegativitat alta.

• Enllaç molt fort.

• Pot ser simple, doble o triple.

• Dos o més àtoms que es mantenen units per

enllaços covalents constitueixen una molècula.

(20)

Enllaç covalent

apolar

• Els electrons es comparteixen d'una manera equitativa. No

tenen pols.

• Compostos d’àtoms iguals i hidrocarburs (compostos C i H).

(21)

Enllaç covalent

polar

• Els electrons de l'enllaç NO es comparteixen d'una manera equitativa.

– En una molècula d'aigua com que l'oxigen és més electronegatiu que

l'hidrogen, els electrons compartits són atrets més cap a l'oxigen.

– Això dona lloc a una càrrega negativa parcial sobre l'oxigen i una càrrega positiva parcial sobre els hidrògens

(22)

Notació Lewis

• L’enllaç covalent es pot representar

mitjançant la notació de Lewis:

(23)
(24)

Enllaços intermoleculars

• Tipus:

-Enllaç d’hidrogen.

-Enllaç per forces de Van der Waals.

• Enllaços molt febles

(25)

Enllaç d’hidrogen

• Entre molècules POLARS dels hidrurs: H

2

O, NH

3

, H

2

S,…

• Forces febles d’atracció entre l’hidrogen(+) d'una molècula i

l'àtom electronegatiu (-) d'un altra molècula.

δ+ δ δ Aigua (H2O) Amoníac Enllaç d'hidrogen δ+

(26)

Enllaç per forces de Van der Waals

• En molècules APOLARS i POLARS, degut a polaritats

asimètriques provocades a l’atzar.

• Són enllaços més febles que els anteriors i només es donen

quan els àtoms i les molècules estan molt pròxims entre si.

(27)

Els bioelements.

• Elements que formen part de la matèria

viva.

• Es classifiquen en:

a)Bioelements primaris.

(28)

Bioelements primaris.

• Constitueixen el 96% de la matèria viva.

• Són:

»Carboni

»Hidrogen

»Oxigen

»Nitrogen

»Sofre

»Fòsfor

• Tenen una massa atòmica relativament petita la qual cosa

afavoreix la formació d'enllaços covalents entre si estables.

(29)

Hidrogen

• Té un electró de valència, així, només pot

formar un enllaç covalent simple.

(30)

Oxigen

• Té 6 electrons en l’ultim orbital.

• Pot formar dos enllaços simples o un enllaç

doble.

(31)

Nitrogen

• Té 5 electrons en l’últim orbital.

• Pot formar: tres enllaços simples, un enllaç simple i

un doble o un enllaç triple.

(32)

Sofre

• Com l’oxigen, té 6 electrons en l’últim

orbital, llavors pot formar dos enllaços

simples o un doble.

(33)

Fosfor

• Com el nitrogen, té 5 electrons en l’últim

orbital, per tant pot formar 3 enllaços simples,

1 enllaç simple i 1 enllaç doble o 1 enllaç triple.

(34)

Carboni

Té un total de 6 electrons, amb 2 a la primera òrbita i 4 a la segona. Un àtom de carboni completa la seva òrbita valència compartint els seus 4 electrons amb altres àtoms mitjançant la formació de 4 enllaços covalents molt estables.

(35)

És particularment significativa la capacitat del carboni per a formar enllaços covalents apolars amb altres àtoms de carboni i, també , amb altres àtoms d'hidrogen.

Això li permet arribar a formar llargues cadenes hidrocarbonades, que són apolars i per tant

insolubles en aigua.

● Les cadenes hidrocarbonades formen l'esquelet de la majoria de molècules orgàniques. Els

esquelets varien en longitud i poden ser rectilinis, ramificats o cíclics.

(36)

Quan un àtom de carboni forma enllaços covalents simples, la disposició dels seus 4 orbitals determina que els 4 enllaços formin un angle que els situa als vèrtexs d'un tetraedre imaginari.

Els angles d'enllaç en el metà (CH4) són de 109,5o

A causa de la configuració tetraèdrica dels enllaços de carboni els diferents tipus de molècules orgàniques tenen estructures tridimensionals diferents.

(37)

L'età (C2H6) té la forma de dos tetraedres que es solapen en un dels seus vèrtexs.

Quan dos àtoms de carboni estan units per un doble enllaç, tots els enllaços al voltant d'aquests carbonis es troben en el mateix pla.

(38)

Un o més hidrògens d'una cadena hidrocarbonada poden estar substituïts per grups funcionals.

Els grups funcionals són grups d'àtoms químicament reactius que es repeteixen en moltes

molècules orgàniques dotant-les d'unes propietats químiques determinades.

L'àtom de carboni pot formar grups funcionals diferents amb els altres bioelements primaris. Atès que l'oxigen, el nitrogen i el sofre són elements electronegatius, quan estableixen enllaços amb l'hidrogen donen lloc a molècules dipolars i, si se n'afegeixen suficients a una cadena hidrocarbonada, aquesta pot arribar a ser soluble.

Els sis grups funcionals més importants en la química de la vida són els grups hidroxil, carbonil, carboxil, amino, sulfhidril i fosfat.

(39)

Grup funcional: HIDROXIL Grup funcional: CARBONIL

Exemples:

Nom dels compostos:

Cetones: si el grup carbonil està a l'interior de la cadena.

Aldehids: si el grup carbonil està en un extrem de la cadena.

Acetona:

la cetona més simple Nom dels compostos:

Exemple: etanol

(40)

Grup funcional: CARBOXIL Grup funcional: AMINO

Exemple: Glicina

Nom dels compostos:

Amines Nom dels compostos:

Exemple: Àcid acètic

Com també té un grup carboxil, la glicina és tant una amina com un àcid carboxílic. Els compostos amb els dos grups s'anomenen aminoàcids.

(41)

Grup funcional: SULFHIDRIL Grup funcional: FOSFAT

Exemple: Glicerol fosfat Nom dels compostos:

Fosfats orgànics

Nom dels compostos:

Exemple: Etanotiol

(42)

Bioelements secundaris.

• Resta de bioelements.

• Es classifiquen en:

b1)Indispensables:

Ca, Na, K, Mg, Cl, Fe, I, F, Cu, Si, Mn i B

b2)Variables:

Zn, Br, Co, Al i Pb

Oligoelements o elements vestigials:

Es troben en proporcions insignificants però realitzen

importans funcions, poden ser indispensables o variables.

Exemples: Fe, Cu, Zn, F, I... Tant la seva mancança com el

seu excés poden produir greus transtorns en l'organisme.

Figure

Updating...

References

Related subjects :