PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D OFICINA I CONSUMIBLES PER A L AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ Exp.

17  Descargar (0)

Texto completo

(1)

Àrea Econòmica i d’Organització Interna Regidoria de Règim Intern

Servei de Compres, Contractació i Serveis Generals

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL SUBMINISTRAMENT DE

MATERIAL D’OFICINA I CONSUMIBLES PER A L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I

LA GELTRÚ

Exp.

1. Objecte

L’objecte d’aquest expedient és el subministrament del material d’oficina i consumibles

per a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

Atesa la diversitat de productes a adquirir, es considera convenient la seva divisió en

aquests lots:

Núm. Lot

Objecte

1

Material general d’oficina

2

Consumibles d’impressió

3

Paper

Les característiques, la previsió de necessitats i els preus unitaris màxims de cada

article per a cada un dels lots estan tipificats a l’annex d’aquest plec de prescripcions

tècniques.

2. Pressupost

El pressupost màxim de licitació és de 69.906,06 € (sense IVA), que es desglossa en

aquests lots:

Núm. Lot

Objecte

Pressupost

licitació

1

Material general d’oficina

6.806,58€

2

Consumibles d’impressió

45.453,54€

3

Paper

17.645,94€

3. Durada del contracte

El termini màxim per a l’execució del contracte serà de dos anys a comptar des de la

data de formalització del contracte en document administratiu.

Aquest contracte es podrà prorrogar per terminis anuals, sense que la durada total del

contracte, incloses les pròrrogues, pugui excedir de quatre anys, per mutu acord de les

parts, manifestant-ho expressament.

El contractista haurà de manifestar la seva conformitat, de forma expressa, a la

proposta de pròrroga formulada pel servei tècnic corresponent, un mes abans de la

finalització de la seva vigència inicial o de les seves pròrrogues.

(2)

Àrea Econòmica i d’Organització Interna Regidoria de Règim Intern

Servei de Compres, Contractació i Serveis Generals

En finalitzar el contracte, l’adjudicatari té l’obligació de continuar la prestació dels serveis

el temps necessari per a la tramitació de la corresponent licitació per a cobrir aquest

servei.

El no compliment d’aquest termini complementari per part de l’empresa adjudicatària serà

motiu suficient per la pèrdua de la garantia definitiva i altres efectes previstos per la

legislació vigent.

4. Característiques tècniques

4.1. Catàleg d’articles

Per concórrer a la licitació, el proveïdor ha de disposar d’un catàleg d’articles i

productes d’oficina suportat a Internet.

El catàleg d’articles serà particularitzat segons les necessitats que s’estableixin. Per

cada article hi haurà de figurar la fotografia, les característiques físiques, tècniques i

els advertiments i instruccions necessaris per al seu ús correcte.

Els catàlegs dels productes podran ser modificats per l’Ajuntament en funció de les

seves necessitats. El Servei de Compres podrà ordenar la retirada del seu catàleg

particular disponible a Internet de tots aquells productes que consideri que no s’ajusten

a les necessitats de les unitats de compra.

El proveïdor haurà de disposar el seu portal o pàgina web de tal manera que, quan hi

accedeixi un usuari autoritzat a l’adquisició de material d’oficina, únicament i exclusiva

tingui accés al catàleg dels articles i productes seleccionats pel Servei de Compres.

El Servei de Compres serà l’encarregat d’assenyalar al proveïdor el nombre

d’autoritzacions de compra i el perfil d’aquests en quant al límit dels articles,

pressupost de despeses, lloc de lliurament, etc. També s’encarregarà d’indicar les

altes i baixes de nous usuaris.

És requisit imprescindible per ser seleccionat com a proveïdor que tant l’accés per

Internet com la navegació pel catàleg siguin senzills i de ràpida execució (possibilitat

de realitzar una consulta al catàleg i una comanda en un temps inferior a 3 minuts).

El proveïdor es compromet a mantenir permanentment actualitzada la informació dels

productes del catàleg particularitzat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú tant pel que

fa a la informació tècnica, d’ús i consum, com als preus.

4.2. Sistema de comandes

Per gestionar les comandes, l’adjudicatari, juntament amb l’Ajuntament, disposarà dels

mitjans tècnics i informàtics que permetin elaborar la comanda de forma electrònica i

rebre-la de forma automàtica. És a dir, caldrà que l’adjudicatari disposi d’una pàgina

web, adaptada a les necessitats de l’Ajuntament, on hi hagi els productes i mitjançant

la qual es pugui realitzar una comanda de forma electrònica.

(3)

Àrea Econòmica i d’Organització Interna Regidoria de Règim Intern

Servei de Compres, Contractació i Serveis Generals

Les diferents unitats i serveis de l’Ajuntament, que prèviament hauran estat autoritzats

pel Servei de Compres, disposaran d’un usuari mitjançant les comandes. El proveïdor

haurà d’establir el sistema adequat de control perquè les comandes del personal

autoritzat siguin supervisades pel personal del Servei de Compres.

En el cas que algun material no es pugui servir per manca d’estoc, l’adjudicatari haurà

d’avisar l’usuari de l’Ajuntament per tal de no retardar el lliurament de la comanda, així

com proposar una alternativa de producte de característiques i preus similars, si

s’escau.

Les comandes facilitaran a l’adjudicatari aquesta informació:

- Centre de cost emissor de la comanda

- Adreça de subministrament

- Adreça de facturació

- Persona de contacte

- Descripció del o dels articles objecte de la compra, amb el codi de la compra

- Quantitat d’articles

- Import de la comanda

4.3. Lliurament del material i albarans

L’adjudicatari restarà obligat a lliurar el material en funció de les necessitats dels

usuaris i s’efectuaran comandes al llarg del període contractual, sense limitació ni en el

número de comandes que es facin ni en els imports que han de tenir les comandes.

El lliurament dels productes es farà a les adreces i centres de treball que s’indiquin per

a cada comanda, dins del terme municipal de Vilanova i la Geltrú. Aquest lliurament no

produirà despeses addicionals o sobrepreu extra a l’Ajuntament.

El termini de lliurament estàndard no podrà ser superior a les 48 hores des de la

realització de la comanda.

L’adjudicatari no podrà canviar de marca ni de model sense el vist-i-plau de

l’Ajuntament.

El material es lliurarà en els edificis i despatxos dels diferents departaments de

l’Ajuntament que s’especifiquin en cada comanda. El lliurament es durà a terme de

dilluns a divendres, excepte festius, de 9:30 a 14 hores.

Les trameses amb el material portaran el corresponent albarà, que serà el document

acreditatiu de lliurament de material, on constaran aquestes dades:

- Número de comanda

- Departament, àrea, servei, etc. emissor de la comanda

- Nom del centre de cost on s’ha de lliurar el paquet

- Persona de contacte indicat a la comanda

(4)

Àrea Econòmica i d’Organització Interna Regidoria de Règim Intern

Servei de Compres, Contractació i Serveis Generals

En el cas que el material rebut no sigui conforme, se li comunicarà a l’adjudicatari, que

procedirà a recollir-lo i subministrarà el que sigui correcte, en el termini màxim de 48

hores a comptar des del moment de la reclamació.

Els preus del transport del subministrament hauran d’estar inclosos en el preu unitari

ofert.

4.4. Facturació i informes

Les comandes es facturaran una vegada hagin estat subministrades en la seva totalitat

i amb una periodicitat mensual.

Durant els primers 10 dies de cada mes, l’adjudicatari haurà de presentar la factura,

desglossada per departaments, relativa al subministrament efectuat durant el mes

anterior, al Servei de Compres de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, amb indicació

expressa del nombre d’unitats subministrades a cada departament. Així mateix, haurà

de transmetre al Servei de Compres, en suport informàtic, el detall del subministrament

realitzat a cada un dels departaments.

Si una factura té una incidència i està pendent de la factura rectificativa per part de

l’empresa adjudicatària, el termini de pagament d’aquesta factura quedarà en

suspensió fins que l’Ajuntament rebi l’abonament corresponent i el Servei de Compres

doni el seu vist-i-plau.

4.5. Retirada de tòner

El proveïdor es compromet a la retirada sense càrrec addicional dels tòners i cartutxos

de faxos i impressores per al seu posterior reciclatge.

4.6. Formació i assistència

El proveïdor haurà de proporcionar la formació necessària per a la utilització del

sistema de consulta del catàleg i la realització de comandes a totes les persones que

senyali el Servei de Compres com a titulars d’autoritzacions de sol·licitud de

comandes.

També disposarà d’un servei d’assistència tant per a la resolució de dubtes i

problemes en el funcionament del catàleg i del sistema de comandes, com per a la

reclamació d’errors o defectes en les comandes.

5. Productes i qualitats

5.1. Productes i qualitats

Els articles i quantitats relacionats a l’annex són aproximadament el consum anual de

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, podent variar respecte al que finalment es sol·liciti.

(5)

Àrea Econòmica i d’Organització Interna Regidoria de Règim Intern

Servei de Compres, Contractació i Serveis Generals

Les qualitats dels articles indicats a l’annex hauran de ser d’obligat compliment, encara

que es podrà fer oferta de qualitats superiors, però mai inferiors a les exposades.

S’haurà d’indicar la marca dels productes oferts i també l’existència o no d’unitats de

venda mínimes de producte.

Els productes oferts en aquesta licitació hauran d’estar acreditats, mitjançant certificat

o declaració dels fabricants, conforme en la seva elaboració s’han implantat sistemes

de gestió de la qualitat, d’acord amb les normes ISO de la sèrie 9000.

5.2. Presentació de variants

Les empreses licitadores podran presentar 3 variants a l’oferta base, únicament dels

articles del LOT 2.

Les variants admeses pels consumibles d’impressió seran les següents:

1. originals

2. compatibles

3. compatibles recuperats (“remanufacturats”).

Aquests conceptes venen definits de la manera següent:

Cartutx/tòner original: el producte fabricat pel mateix fabricant de la màquina a què

va destinat.

Cartutx/tòner compatible: és el cartutx fabricat amb materials nous però que no han

estat elaborats pel fabricant original de la marca a qui va destinat el producte.

Cartutx/tòner compatible recuperat (“remanufacturat”):

- Tòner: és un cartutx original que es torna a utilitzar. Un cop recuperat

passa de nou per diferents processos per deixar-lo a punt per al seu ús:

se’n substitueixen les peces desgastades (tambor, rodets, fulles), es

tracten, netegen o reemplacen les peces primàries són tractades i un cop

assemblat s’omplen de tòner de primera qualitat. Després cal que sigui

inspeccionat i provat per a la seva qualitat i densitat d’impressió.

- Cartutx tinta: el cartutx de tinta un cop recuperat passa per diferents

processos de neteja d’injectors, emplenat a pressió i control de qualitat.

6.

Ofertes

Les ofertes es presentaran en els mateixos models de l’annex del Plec de clàusules

administratives particulars amb els preus unitaris i totals (sense IVA) per a cada article.

L’oferta s’adjuntarà en suport paper i en suport informàtic amb format taula d’Excel. No

s’admetran les ofertes que no siguin presentades en format electrònic.

(6)

Àrea Econòmica i d’Organització Interna Regidoria de Règim Intern

Servei de Compres, Contractació i Serveis Generals

Els licitadors que participin hauran de presentar, per tal de poder procedir a la seva

valoració, una memòria explicativa on consti, com a mínim, aquesta informació:

-

Adaptació de la pàgina web a les necessitats de l’Ajuntament (protocol de

procediments que s’utilitzaran per tramitar les comandes i la facturació, diferents rols

d’usuari...)

-

Descripció de l’organització i mitjans humans i materials que es posaran a

disposició de l’Ajuntament per garantir la qualitat del servei (els estocs, els magatzems

i oficines i la seva localització, el personal assignat a l’Ajuntament i horari d’atenció).

-

Freqüència de lliurament dels productes

-

Termini de resolució d’incidències (tant pel que fa a comandes incompletes com a

incidències en la gestió de la pàgina web).

-

Actuacions adreçades a millorar la gestió.

-

Descripció del funcionament del servei de transport, si és propi o extern.

-

Catàleg de productes de l’empresa.

-

Altres que l’empresa consideri convenients

7.

Termini de garantia

El termini de garantia serà d’un mes.

8.

Despeses

Seran per compte de l’adjudicatari totes les despeses que s’originin en concepte de

ports, embalatges, etc., del material a subministrar, així com les devolucions que es

puguin produir com a conseqüència del lliurament d’articles incorrectes o defectuosos.

(7)

Àrea Econòmica i d’Organització Interna Regidoria de Règim Intern

Servei de Compres, Contractació i Serveis Generals

ANNEX

(8)

Àrea Econòmica i d’Organització Interna Regidoria de Règim Intern

Servei de Compres, Contractació i Serveis Generals

LOT 1. Material general d’oficina

Codi Grup Quantitat Presentar mostra màxim Preu Total

1/AC001 ACCESSORIS Calculadora de sobretaula, 10 dígits, funcions bàsiques, funcionament amb energia solar 20 1,83 36,52

1/AC002 ACCESSORIS Calculadora impressora, 12 dígits, funcions bàsiques, funcionament amb piles i corrent elèctric 9 21,24 191,17

1/AC003 ACCESSORIS Paperera. No PVC 40 1,10 44,00

1/AC004 ACCESSORIS Porta-rotlles per a cinta adhesiva de 19 mm x 33 m 17 1,18 20,01

1/AC005 ACCESSORIS Pot de llapis. No PVC 12 0,89 10,69

1/AC006 ACCESSORIS Regle mil·limetrat de 40 cm 19 0,24 4,60

1/AC007 ACCESSORIS Regle mil·limetrat de 50 cm 1 0,57 0,57

1/AC008 ACCESSORIS Safata portadocuments, càrrega frontal, apilable, i per a formats A4 i foli. No PVC. Color negre 69 0,87 59,96

1/AD001 ADHESIUS Barra d'enganxar, producte no tòxic i rentable. 10 g 89 SÍ 0,14 12,73

1/AD002 ADHESIUS Barra d'enganxar, producte no tòxic i rentable. 20 g 92 0,24 22,26

1/AD003 ADHESIUS Cinta adhesiva invisible que permet escriure sobre ella. Dimensions: 19mm x 33 m 119 SÍ 0,31 36,65

1/AD004 ADHESIUS Cinta adhesiva transparent estàndard. Dimensions: 19mm x 33 m 32 SÍ 1,47 47,17

1/AD005 ADHESIUS Cinta embalar color marró. No PVC. Dimensions: 66m x 50 mm 2 2,70 5,39

1/AD006 ADHESIUS Cola blanca, 100 ml 15 1,36 20,46

1/AR001 ARXIU Arxivador palanca de cartró, format A4 100 0,83 82,50

1/AR002 ARXIU Arxivador palanca de cartró, format A5 apaisat 20 0,83 16,50

1/AR003 ARXIU Arxivador palanca de cartró, format foli 8 0,83 6,60

1/AR004 ARXIU Capsa de cartró per a arxivador de palanca, format A4 24 0,34 8,18

1/AR005 ARXIU Capsa de cartró per a arxivador de palanca, format A5 apaisat 3 0,39 1,16

1/AR006 ARXIU Capsa de cartró per a arxivador de palanca, format foli 8 0,34 2,73

1/AR007 ARXIU Cinta adhesiva per a retolar amb DYMO electrònic, cinta blanca amb impressió en negre. Mides: 12 mm amplada x 7 m 27 9,49 256,31

1/AR008 ARXIU Etiqueta adhesiva per archivador de palanca per format foli i A4 20 0,00 0,00

1/AR009 ARXIU Paquet de 10 caixes d'arxiu definitiu en cartró folrat, mida foli 70 3,42 239,47

1/AR010 ARXIU Paquet de 10 caixes d'arxiu definitiu en cartró folrat, mida foli prolongat 15 SÍ 4,20 63,03

1/AR011 ARXIU Subcarpeta de cartulina amb pestanya a l'esquerra, color groc, format A4. Paquet de 50 2 4,88 9,77

1/AR012 ARXIU Subcarpeta de cartulina, diferents colors, format A4. Paquet de 50 5 SÍ 4,88 24,42

1/BL001 BLOCS Bloc de 100 notes adhesives reposicionables color groc, 35x51 mm 5 1,10 5,50

1/BL002 BLOCS Bloc de 100 notes adhesives reposicionables color groc, 76x127 mm 178 0,23 41,12

(9)

Àrea Econòmica i d’Organització Interna Regidoria de Règim Intern

Servei de Compres, Contractació i Serveis Generals

1/BL004 BLOCS Llibreta espiral 160 fulls, microperforats i amb 4 forats, quadrícula de 5 mm, format A5 67 SÍ 2,52 168,77

1/BL005 BLOCS Llibreta espiral 80 fulls, quadrícula de 4 mm, format A4 23 0,76 17,46

1/BL006 BLOCS Llibreta espiral 80 fulls, quadrícula de 4 mm, format A5 40 SÍ 0,43 17,16

1/CA001 CARPETES Carpeta amb 20 fundes fixes, coberta polipropilè semirígida, format A4 7 SÍ 0,83 5,78

1/CA002 CARPETES Carpeta de 2 anelles de 25 mm diàmetre, polipropilè flexible, sense etiqueta, format A4. Color blau 6 0,92 5,51

1/CA003 CARPETES Carpeta de 2 anelles de 25 mm diàmetre, polipropilè flexible, sense etiqueta, format A4. Color negre 45 0,92 41,34

1/CA004 CARPETES Carpeta de 2 anelles de 25 mm diàmetre, polipropilè flexible, sense etiqueta, format A4. Color verd 2 0,79 1,58

1/CA005 CARPETES Carpeta de 2 anelles de 25 mm diàmetre, polipropilè flexible, sense etiqueta, format A4. Color vermell 16 0,92 14,70

1/CA006 CARPETES Carpeta de gomes, amb cobertes de cartró, amb 3 solapes, format foli 235 SÍ 0,58 137,01

1/CA007 CARPETES Portafirmes folrat en plàstic. No PVC. 18 separadors de cartró 9 12,93 116,33

1/CP001 CARPETES PENJANTS Carpetes penjants de cartró kraft, amb visió lateral, format A4. Caixa de 25 6 4,15 24,88

1/CP002 CARPETES PENJANTS Carpetes penjants de cartró kraft, amb visió superior, format A4. Caixa de 50 5 9,28 46,42

1/CP003 CARPETES PENJANTS Carpetes penjants de cartró kraft, amb visió superior, format foli. Caixa de 50 3 10,25 30,76

1/CP004 CARPETES PENJANTS Recanvi etiquetes visor per carpetes penjants visió lateral 1 4,54 4,54

1/CP005 CARPETES PENJANTS Recanvi etiquetes visor per carpetes penjants visió superior 14 4,54 63,60

1/CP006 CARPETES PENJANTS Visors per a carpetes penjants, visió lateral. Paquet de 50 2 4,40 8,80

1/AR013 CARPETES PENJANTS Visors per a carpetes penjants, visió superior. Paquet de 50 10 5,16 51,59

1/CL001 CLIPS Caixa 100 clips niquelats rodons, núm. 1,5. Longitud 25 mm 46 0,14 6,58

1/CL002 CLIPS Caixa 100 clips niquelats rodons, núm. 2. Longitud 30 mm 101 0,22 22,22

1/CL003 CLIPS Caixa 100 clips niquelats rodons, núm. 3. Longitud 40 mm 139 SÍ 0,26 36,70

1/CL004 CLIPS Caixa de 25 clips papallona, núm. 20, mida 50 x 70 mm 13 0,94 12,16

1/CL005 CLIPS Caixa de 50 clips papallona, núm. 10, mida 30 x 40 mm 12 0,95 11,35

1/ET001 ETIQUETES Full A4 etiquetes autoadhesives blanques multiús, cantons rectes, 105x74 mm. Paquet de 100 2 4,88 9,77

1/ET002 ETIQUETES Full A4 etiquetes autoadhesives blanques multiús, cantons rectes, 210x297 mm. Paquet de 100 22 4,88 107,45

1/ET003 ETIQUETES Full A4 etiquetes autoadhesives blanques multiús, cantons rectes, 70x25,4 mm. Paquet de 100 25 4,88 122,10

1/ET004 ETIQUETES Full A4 etiquetes autoadhesives blanques multiús, cantons rectes, 70x37 mm. Paquet de 100 5 4,88 24,42

1/FU001 FUNDES Dossier amb passador metàl·lic, format foli. 22 0,09 1,94

1/FU002 FUNDES Dossier d'ungleta en polipropilè transparent, mida A4. Paquet de 100 9 SÍ 2,86 25,74

1/FU003 FUNDES Funda de polipropilè transparent, amb 11 forats i reforç, format A4 17 2,59 43,95

1/FU004 FUNDES Funda de polipropilè transparent, amb 16 orats i reforç, format A4 21 SÍ 2,59 54,29

(10)

Àrea Econòmica i d’Organització Interna Regidoria de Règim Intern

Servei de Compres, Contractació i Serveis Generals

1/GO001 GOMES ELÀSTIQUES Caixa de 100 g = 130 gomes elàstiques de 150 mm de diàmetre 12 SÍ 0,43 5,15

1/GO002 GOMES ELÀSTIQUES Caixa de 100 g = 250 gomes elàstiques de 80 mm de diàmetre 2 0,43 0,86

1/GO003 GOMES ELÀSTIQUES Caixa de 100 g = 90 gomes elàstiques de 200 mm de diàmetre 26 0,43 11,15

1/GR001 GRAPADORA Caixa de 1000 grapes 22/6-24/6 361 0,11 39,71

1/GR002 GRAPADORA Caixa de 1000 grapes 23/13-27, grapadora de gruixos 30 0,34 10,23

1/GR003 GRAPADORA Caixa de 1000 grapes núm. 10 10 0,08 0,77

1/GR004 GRAPADORA Caixa de 1000 grapes núm. 202 13 0,28 3,58

1/GR005 GRAPADORA Desgrapadora tipus pinça 39 0,17 6,44

1/GR006 GRAPADORA Grapadora de butxaca per a grapes del núm. 10 4 1,34 5,37

1/GR007 GRAPADORA Grapadora de gruixos, capacitat de grapat 140 fulls, grapes núm. 23/13 11 13,19 145,08

1/GR008 GRAPADORA Grapadora de sobretaula per a grapes mida 22/6-24/6 o 26/6 30 1,36 40,92

1/GR009 GRAPADORA Màquina de foradar, de 2 forats, de gran capacitat, ajustament format A4, A5 i A6. Capacitat: 70 fulls 3 8,14 24,42

1/GR010 GRAPADORA Màquina de foradar, de 2 forats. Capacitat: 30 fulls 41 1,93 78,93

1/LB001 LLAPIS/BOLÍGRAF Bolígraf tipus "roller", gruix 0,5 mm. Color blau 159 SÍ 0,21 33,23

1/LB002 LLAPIS/BOLÍGRAF Bolígraf tipus "roller", gruix 0,5 mm. Color negre 81 0,21 16,93

1/LB003 LLAPIS/BOLÍGRAF Bolígraf tipus "roller", gruix 0,5 mm. Color vermell 61 0,21 12,75

1/LB004 LLAPIS/BOLÍGRAF Bolígraf, càrrega de com a mínim 0,5ml de tinta, punta de <0,5>1mm, color blau 907 SÍ 0,06 49,89

1/LB005 LLAPIS/BOLÍGRAF Bolígraf, càrrega de com a mínim 0,5ml de tinta, punta de <0,5>1mm, color negre 554 0,06 30,47

1/LB006 LLAPIS/BOLÍGRAF Bolígraf, càrrega de com a mínim 0,5ml de tinta, punta de <0,5>1mm, color vermell 192 0,06 10,56

1/LB007 LLAPIS/BOLÍGRAF Cinta correctora en sec 103 SÍ 0,46 47,59

1/LB008 LLAPIS/BOLÍGRAF Corrector líquid de pinzell, capacitat 20 ml 55 SÍ 0,22 12,10

1/LB009 LLAPIS/BOLÍGRAF Goma d'esborrar. Paquet de 30 16 2,16 34,50

1/LB010 LLAPIS/BOLÍGRAF Llapis amb líquid corrector 37 1,21 44,77

1/LB011 LLAPIS/BOLÍGRAF Llapis de grafit HB núm. 2 41 SÍ 2,59 105,99

1/LB012 LLAPIS/BOLÍGRAF Maquineta de fer punta 155 0,10 15,35

1/LB013 LLAPIS/BOLÍGRAF Portamines recarregable, per a mines 0,5 mm 20 0,23 4,62

1/LB014 LLAPIS/BOLÍGRAF Portamines recarregable, per a mines 0,7 mm 7 0,23 1,62

1/LB015 LLAPIS/BOLÍGRAF Tub de 12 mines HB 0,5 mm 25 0,12 3,03

1/LB016 LLAPIS/BOLÍGRAF Tub de 12 mines HB 0,7 mm 23 0,43 9,87

1/PI001 PILES Bíster de 4 piles alcalines d'1,5 V tipus AA/ LR06 39 2,37 92,24

1/PI002 PILES Bíster de 4 piles alcalines d'1,5 V tipus AAa/ LR03 30 2,53 75,90

1/PI003 PILES Blíster de 2 piles alcalines d'1,5 V tipus C/ LR14 50 2,27 113,30

1/PS001 PISSARRA Esborrador magnètic per a pissarra 1 4,95 4,95

1/PS002 PISSARRA Marcador per pissarra blanca, punta cònica, color blau 158 SÍ 0,33 52,14

(11)

Àrea Econòmica i d’Organització Interna Regidoria de Règim Intern

Servei de Compres, Contractació i Serveis Generals

1/PS004 PISSARRA Marcador per pissarra blanca, punta cònica, color verd 22 0,54 11,86

1/PS005 PISSARRA Marcador per pissarra blanca, punta cònica, color vermell 63 0,33 20,79

1/PR001 PRESENTACIO Bloc de paper per a pissarra llis reciclat. Dimensions: 980 x 650 mm 11 11,94 131,29

1/PR002 PRESENTACIO Canonets de plàstic per a enquadernar. Color negre. Diàmetre 10 mm. Caixa de 100 2 1,95 3,89

1/PR003 PRESENTACIO Canonets de plàstic per a enquadernar. Color negre. Diàmetre 12 mm. Caixa de 100 8 2,94 23,50

1/PR004 PRESENTACIO Canonets de plàstic per a enquadernar. Color negre. Diàmetre 16 mm. Caixa de 100 8 4,88 39,07

1/PR005 PRESENTACIO Canonets de plàstic per a enquadernar. Color negre. Diàmetre 22 mm. Caixa de 100 5 6,96 34,82

1/PR006 PRESENTACIO Canonets de plàstic per a enquadernar. Color negre. Diàmetre 25 mm. Caixa de 50 5 4,40 22,00

1/PR007 PRESENTACIO Canonets de plàstic per a enquadernar. Color negre. Diàmetre 38 mm. Caixa de 50 6 10,65 63,89

1/PR008 PRESENTACIO Canonets de plàstic per a enquadernar. Color negre. Diàmetre 6 mm. Caixa de 100 3 1,54 4,62

1/PR009 PRESENTACIO Canonets de plàstic per a enquadernar. Color negre. Diàmetre 8 mm. Caixa de 100 2 1,95 3,89

1/PR010 PRESENTACIO Canonets d'espiral metàl·lics per enquadernar 5:1. Color negre. Diàmetre 12 mm. Caixa de 100 1 6,83 6,83

1/PR011 PRESENTACIO Canonets d'espiral metàl·lics per enquadernar 5:1. Color negre. Diàmetre 16 mm. Caixa de 100 20 9,77 195,36

1/PR012 PRESENTACIO Canonets d'espiral metàl·lics per enquadernar 5:1. Color negre. Diàmetre 24 mm. Caixa de 100 20 14,65 293,04

1/PR013 PRESENTACIO Canonets d'espiral metàl·lics per enquadernar 5:1. Color negre. Diàmetre 32 mm. Caixa de 50 20 13,67 273,46

1/PR014 PRESENTACIO Canonets d'espiral metàl·lics per enquadernar 5:1. Color negre. Diàmetre 6 mm. Caixa de 100 2 4,21 8,43

1/PR015 PRESENTACIO Canonets d'espiral metàl·lics per enquadernar 5:1. Color negre. Diàmetre 8 mm. Caixa de 100 3 4,88 14,65

1/PR016 PRESENTACIO Funda per a plastificar, 75 micres, mida A3. Paquet de 100 7 9,77 68,38

1/PR017 PRESENTACIO Funda per a plastificar, 75 micres, mida A4. Paquet de 100 15 4,88 73,26

1/PR018 PRESENTACIO Funda per a plastificar, 75 micres, mida A5. Paquet de 100 10 11,64 116,38

1/PR019 PRESENTACIO Funda per a plastificar, 75 micres, mida A6. Paquet de 100 10 3,70 36,96

1/PR020 PRESENTACIO Funda per a plastificar, 75 micres, mida A7. Paquet de 100 10 5,35 53,46

1/PR021 PRESENTACIO Tapes d'enquadernació en cartolina A4, 180 g/m2, color blau. Paquet de 250 2 6,71 13,42

1/PR022 PRESENTACIO Tapes d'enquadernació en cartolina A4, 180 g/m2, color groc. Paquet de 250 13 SÍ 6,71 87,23

1/PR023 PRESENTACIO Tapes d'enquadernació en cartolina A4, 180 g/m2, color verd. Paquet de 250 6 6,71 40,26

1/PR024 PRESENTACIO Tapes d'enquadernació en cartolina rugosa, mida A4, 230 g/m2, color negre. Paquet de 100 4 6,05 24,20

1/PR025 PRESENTACIO Tapes d'enquadernació en polipropilè A4, 280 micres, color transparent. Paquet de 100 12 SÍ 7,82 93,85

1/PR026 PRESENTACIO Tapes d'enquadernació en polipropilè A4, 300 micres, color negre. Paquet de 100 19 SÍ 7,82 148,60

1/RT001 RETOLADOR Marcador fluorescent, ample de traç de 2 i 5 mm, color blau 51 0,22 11,22

1/RT002 RETOLADOR Marcador fluorescent, ample de traç de 2 i 5 mm, color groc 306 SÍ 0,22 67,32

1/RT003 RETOLADOR Marcador fluorescent, ample de traç de 2 i 5 mm, color rosa 74 0,22 16,28

1/RT004 RETOLADOR Marcador fluorescent, ample de traç de 2 i 5 mm, color taronja 77 0,22 16,94

1/RT005 RETOLADOR Marcador fluorescent, ample de traç de 2 i 5 mm, color verd 70 0,22 15,40

1/RT006 RETOLADOR Retolador de punta de fibra, gruix de 0,5 a 1 mm, color blau 74 0,30 21,98

1/RT007 RETOLADOR Retolador de punta de fibra, gruix de 0,5 a 1 mm, color negre 149 SÍ 0,30 44,25

1/RT008 RETOLADOR Retolador de punta de fibra, gruix de 0,5 a 1 mm, color verd 24 0,30 7,13

(12)

Àrea Econòmica i d’Organització Interna Regidoria de Règim Intern

Servei de Compres, Contractació i Serveis Generals

1/RT010 RETOLADOR Retolador permanent punta bisellada. Ample traç de 2 a 4 mm. Color blau 22 0,31 6,78

1/RT011 RETOLADOR Retolador permanent punta bisellada. Ample traç de 2 a 4 mm. Color negre 28 0,31 8,62

1/RT012 RETOLADOR Retolador permanent punta bisellada. Ample traç de 2 a 4 mm. Color verd 20 0,31 6,16

1/RT013 RETOLADOR Retolador permanent punta bisellada. Ample traç de 2 a 4 mm. Color vermell 41 SÍ 0,31 12,63

1/RT014 RETOLADOR Retolador permanent punta fina, 0,7 mm. Color blau 2 3,32 6,64

1/RT015 RETOLADOR Retolador permanent punta fina, 0,7 mm. Color negre 13 3,32 43,19

1/RT016 RETOLADOR Retolador permanent punta fina, 0,7 mm. Color vermell 5 3,32 16,61

1/RT017 RETOLADOR Retolador punta fina. Color blau 50 0,22 11,00

1/RT018 RETOLADOR Retolador punta fina. Color negre 34 0,22 7,48

1/RT019 RETOLADOR Retolador punta fina. Color vermell 9 0,22 1,98

1/SP001 SEPARADORS Paquet de 10 separadors de cartolina amb multiforat, colors pastel, format A4 6 0,32 1,91

1/SP002 SEPARADORS Paquet de 10 separadors de polipropilè amb multiforat, format A4 18 0,45 8,12

1/SP003 SEPARADORS Paquet de 12 separadors amb multiforat, pestanyes imprimibles i personalitzables, format A5 10 SÍ 3,50 34,98

1/SP004 SEPARADORS Paquet de 5 separadors de cartolina amb multiforats, colors pastel, format A4. 20 0,17 3,30

1/SM001 SUPORT MAGNÈTIC Bobina de 25 DVD+R 4,7 Gb 8 24,04 192,28

1/SM002 SUPORT MAGNÈTIC Bobina de 50 CD-R 700 Mb 80 min 6 18,39 110,35

1/SM003 SUPORT MAGNÈTIC CD-R 750 Mb, 80 min., amb caixa 5 4,88 24,42

1/SM004 SUPORT MAGNÈTIC CD-RW 750 Mb, 80 min., amb caixa 33 6,55 215,99

1/SM005 SUPORT MAGNÈTIC DVD+R 4,7 Gb 11 1,02 11,25

1/SM006 SUPORT MAGNÈTIC DVD+RW 4,7 Gb 22 1,20 26,38

1/SM007 SUPORT MAGNÈTIC Sobres de paper per a CD/DVD. Paquet de 50 14 2,44 34,19

1/TL001 TALL Cúter amb fulla metàl·lica de 9 mm 8 0,24 1,94

1/TL002 TALL Recanvi de fulla metàl·lica per a cúter, de 9 mm 2 0,20 0,40

1/TL003 TALL Tisores de 18 cm amb fulles d'acer inoxidable 40 0,66 26,40

1/TM001 TAMPONS Tampó amb carcassa metàl·lica, dimensions 7x11 cm. Color blau 3 1,03 3,10

1/TM002 TAMPONS Tampó amb carcassa metàl·lica, dimensions 7x11 cm. Color negre 5 1,03 5,17

1/TM003 TAMPONS Tampó amb carcassa metàl·lica, dimensions 7x11 cm. Color vermell 5 1,03 5,17

1/TM004 TAMPONS Tinta per a tampó i segell, de 30 cc. Color blau 7 0,50 3,47

1/TM005 TAMPONS Tinta per a tampó i segell, de 30 cc. Color negre 28 0,50 13,86

1/TM006 TAMPONS Tinta per a tampó i segell, de 30 cc. Color vermell 1 0,50 0,50

1/TG001 TARGETER Paquet de 10 fundes per a targeter 8 1,66 13,29

1/TG002 TARGETER Targeter d'anelles, amb 20 fundes incloses 1 3,14 3,14

1/XI001 XINXETES Caixa 100 xinxetes núm. 1 65 0,21 13,59

(13)

Àrea Econòmica i d’Organització Interna Regidoria de Règim Intern

Servei de Compres, Contractació i Serveis Generals

LOT 2. CONSUMIBLES D'IMPRESSIÓ

Codi Marca Descripció

Preu sense IVA

(actual) màxim Preu Total

2/001 BROTHER Cartutx tinta, color cian 10,10 10,40 31,21

2/002 BROTHER Cartutx tinta, color groc 10,10 10,40 20,81

2/003 BROTHER Cartutx tinta, color magenta 10,10 10,40 20,81

2/004 BROTHER Cartutx tinta, color negre 18,35 18,90 207,91

2/005 BROTHER Cartutx tinta, color negre 24,10 24,82 24,82

2/006 BROTHER Tambor làser 37,74 38,87 116,62

2/007 BROTHER Tòner negre 62,25 64,12 256,47

2/008 CANON Cartutx tinta, color negre 24,94 25,69 25,69

2/009 CANON Cartutx tinta, color negre 21,92 22,58 22,58

2/010 CANON Cartutx tinta, color negre 27,99 28,83 28,83

2/011 CANON Cartutx tinta, color negre 16,20 16,69 317,03

2/012 CANON Cartutx tinta, color negre 24,94 25,69 128,44

2/013 CANON Tòner negre 46,33 47,72 95,44

2/014 CANON Tòner negre 50,70 52,22 52,22

2/015 CANON Tòner negre 35,85 36,93 36,93

2/016 HP Capçal impressió, color cian 22,60 23,28 23,28

2/017 HP Capçal impressió, color cian clar 22,80 23,48 23,48

2/018 HP Capçal impressió, color groc 22,60 23,28 46,56

2/019 HP Capçal impressió, color magenta 22,60 23,28 23,28

2/020 HP Capçal impressió, color magenta clar 26,76 27,56 27,56

2/021 HP Capçal impressió, color negre 22,60 23,28 23,28

2/022 HP Capçal impressió, color negre 22,80 23,48 23,48

2/023 HP Capçal netejador, color cian 80,67 83,09 83,09

2/024 HP Capçal netejador, color groc 80,67 83,09 83,09

2/025 HP Capçal netejador, color magenta 80,67 83,09 83,09

2/026 HP Capçal netejador, color negre 80,67 83,09 83,09

2/027 HP Cartutx tinta, color cian 10,44 10,75 96,78

(14)

Àrea Econòmica i d’Organització Interna Regidoria de Règim Intern

Servei de Compres, Contractació i Serveis Generals

2/029 HP Cartutx tinta, color magenta 10,44 10,75 21,51

2/030 HP Cartutx tinta, color negre 22,94 23,63 47,26

2/031 HP Cartutx tinta, color cian 24,10 24,82 198,58

2/032 HP Cartutx tinta, color cian 54,74 56,38 56,38

2/033 HP Cartutx tinta, color cian 24,98 25,73 25,73

2/034 HP Cartutx tinta, color cian 8,78 9,04 27,13

2/035 HP Cartutx tinta, color cian 21,05 21,68 21,68

2/036 HP Cartutx tinta, color cian clar 25,09 25,84 25,84

2/037 HP Cartutx tinta, color cian clar 8,78 9,04 9,04

2/038 HP Cartutx tinta, color gris 16,71 17,21 17,21

2/039 HP Cartutx tinta, color groc 24,10 24,82 99,29

2/040 HP Cartutx tinta, color groc 54,74 56,38 56,38

2/041 HP Cartutx tinta, color groc 24,59 25,33 75,98

2/042 HP Cartutx tinta, color groc 8,78 9,04 27,13

2/043 HP Cartutx tinta, color groc 21,05 21,68 21,68

2/044 HP Cartutx tinta, color groc 10,44 10,75 75,27

2/045 HP Cartutx tinta, color magenta 24,10 24,82 99,29

2/046 HP Cartutx tinta, color magenta 54,15 55,77 55,77

2/047 HP Cartutx tinta, color magenta 24,98 25,73 25,73

2/048 HP Cartutx tinta, color magenta 8,78 9,04 27,13

2/049 HP Cartutx tinta, color magenta 21,05 21,68 21,68

2/050 HP Cartutx tinta, color magenta 10,44 10,75 75,27

2/051 HP Capçal impressió, color magenta clar 25,09 25,84 25,84

2/052 HP Capçal impressió, color magenta clar 8,78 9,04 9,04

2/053 HP Cartutx tinta, color negre 23,05 23,74 261,16

2/054 HP Cartutx tinta, color negre 24,10 24,82 223,41

2/055 HP Cartutx tinta, color negre 89,31 91,99 91,99

2/056 HP Cartutx tinta, color negre 25,09 25,84 25,84

2/057 HP Cartutx tinta, color negre 19,57 20,16 20,16

2/058 HP Cartutx tinta, color negre 14,04 14,46 14,46

2/059 HP Cartutx tinta, color negre 25,14 25,89 77,68

2/060 HP Cartutx tinta, color negre 12,81 13,19 316,66

2/061 HP Cartutx tinta, color negre 22,01 22,67 362,72

2/062 HP Cartutx tinta, color negre 9,32 9,60 9,60

2/063 HP Cartutx tinta, color negre 28,88 29,75 29,75

2/064 HP Cartutx tinta, color negre 62,10 63,96 127,93

(15)

Àrea Econòmica i d’Organització Interna Regidoria de Règim Intern

Servei de Compres, Contractació i Serveis Generals

2/066 HP Cartutx tinta, color negre 22,94 23,63 165,40

2/067 HP Cartutx tinta tricolor 44,00 45,32 589,16

2/068 HP Cartutx tinta tricolor 25,64 26,41 26,41

2/069 HP Cartutx tinta tricolor 22,71 23,39 23,39

2/070 HP Cartutx tinta tricolor 11,08 11,41 34,24

2/071 HP Cartutx tinta tricolor 16,77 17,27 276,37

2/072 HP Cartutx tinta tricolor 16,06 16,54 215,04

2/073 HP Cartutx tinta tricolor 13,90 14,32 14,32

2/074 HP Cartutx tinta tricolor 24,25 24,98 24,98

2/075 HP Injectors magenta i cian 50,28 51,79 51,79

2/076 HP Injectors negre i groc 50,28 51,79 51,79

2/077 HP Tambor làser 130,97 134,90 809,39 2/078 HP Tòner cian 90,65 93,37 93,37 2/079 HP Tòner cian 253,63 261,24 522,48 2/080 HP Tòner cian 93,72 96,53 96,53 2/081 HP Tòner cian 105,36 108,52 434,08 2/082 HP Tòner cian 14,64 15,08 135,71 2/083 HP Tòner cian 151,88 156,44 156,44 2/084 HP Tòner cian 62,10 63,96 191,89 2/085 HP Tòner cian 66,55 68,55 479,83 2/086 HP Tòner cian 60,76 62,58 500,66 2/087 HP Tòner groc 90,65 93,37 93,37 2/088 HP Tòner groc 253,63 261,24 522,48 2/089 HP Tòner groc 95,16 98,01 98,01 2/090 HP Tòner groc 105,36 108,52 325,56 2/091 HP Tòner groc 14,64 15,08 196,03 2/092 HP Tòner groc 151,88 156,44 156,44 2/093 HP Tòner groc 62,10 63,96 191,89 2/094 HP Tòner groc 67,84 69,88 628,88 2/095 HP Tòner groc 60,73 62,55 500,42 2/096 HP Tòner magenta 90,65 93,37 93,37 2/097 HP Tòner magenta 253,63 261,24 522,48 2/098 HP Tòner magenta 95,16 98,01 98,01 2/099 HP Tòner magenta 105,36 108,52 325,56 2/100 HP Tòner magenta 14,64 15,08 135,71 2/101 HP Tòner magenta 151,88 156,44 156,44 2/102 HP Tòner magenta 62,10 63,96 191,89

(16)

Àrea Econòmica i d’Organització Interna Regidoria de Règim Intern

Servei de Compres, Contractació i Serveis Generals

2/103 HP Tòner magenta 65,84 67,82 610,34 2/104 HP Tòner magenta 60,76 62,58 500,66 2/105 HP Tòner negre 69,49 71,57 143,15 2/106 HP Tòner negre 61,03 62,86 314,30 2/107 HP Tòner negre 117,89 121,43 971,41 2/108 HP Tòner negre 91,18 93,92 93,92 2/109 HP Tòner negre 109,70 112,99 451,96 2/110 HP Tòner negre 76,43 78,72 78,72 2/111 HP Tòner negre 40,34 41,55 41,55 2/112 HP Tòner negre 69,49 71,57 143,15 2/113 HP Tòner negre 88,44 91,09 364,37 2/114 HP Tòner negre 25,84 26,62 26,62 2/115 HP Tòner negre 68,01 70,05 70,05 2/116 HP Tòner negre 88,44 91,09 546,56 2/117 HP Tòner negre 14,64 15,08 211,11 2/118 HP Tòner negre 115,22 118,68 118,68 2/119 HP Tòner negre 63,70 65,61 984,17 2/120 HP Tòner negre 62,10 63,96 255,85 2/121 HP Tòner negre 143,84 148,16 740,78 2/122 HP Tòner negre 171,92 177,08 354,16 2/123 HP Tòner negre 49,95 51,45 565,93 2/124 HP Tòner negre 61,03 62,86 1822,97 2/125 HP Tòner negre 86,94 89,55 268,64 2/126 HP Tòner negre 57,61 59,34 949,41 2/127 HP Tòner negre 91,76 94,51 94,51 2/128 HP Tòner negre 61,80 63,65 954,81 2/129 HP Tòner negre 151,88 156,44 1720,80 2/130 HP Tòner negre 57,61 59,34 296,69 2/131 HP Tòner negre 57,61 59,34 830,74 2/132 HP Tòner negre 156,08 160,76 6430,50 2/133 HP Tòner negre 103,70 106,81 5126,93 2/134 HP Tòner negre 79,49 81,87 81,87 2/135 HP Tòner negre 138,03 142,17 5402,49 45453,54

(17)

Àrea Econòmica i d’Organització Interna Regidoria de Règim Intern

Servei de Compres, Contractació i Serveis Generals

LOT 3. PAPER

Codi Grup Quantitat Presentar mostra màxim Preu Total

3/PA001 PAPER Paquet 500 fulls de paper multifunció A3 80g/m2 color blau pastel (etiqueta ecològica reconeguda) 4 7,92 31,68

3/PA002 PAPER Paquet 500 fulls de paper multifunció A3 80g/m2 color groc intens (etiqueta ecològica reconeguda) 10 9,96 99,55

3/PA003 PAPER Paquet 500 fulls de paper multifunció A3 80g/m2 color groc pastel (etiqueta ecològica reconeguda) 10 7,92 79,20

3/PA004 PAPER Paquet 500 fulls de paper multifunció A3 80g/m2 color marfil pastel (etiqueta ecològica reconeguda) 17 SÍ 7,92 134,64

3/PA005 PAPER Paquet 500 fulls de paper multifunció A3 80g/m2 color rosa pastel (etiqueta ecològica reconeguda) 0 7,92 0,00

3/PA006 PAPER Paquet 500 fulls de paper multifunció A3 80g/m2 color salmó pastel (etiqueta ecològica reconeguda) 5 4,22 21,12

3/PA007 PAPER Paquet 500 fulls de paper multifunció A3 80g/m2 color taronja intens (etiqueta ecològica reconeguda) 14 9,96 139,37

3/PA008 PAPER Paquet 500 fulls de paper multifunció A3 80g/m2 color vermell intens (etiqueta ecològica reconeguda) 2 4,87 9,75

3/PA009 PAPER Paquet 500 fulls de paper multifunció A3 80g/m2 color violeta intens (etiqueta ecològica reconeguda) 17 4,87 82,84

3/PA010 PAPER Paquet 500 fulls de paper multifunció A4 80g/m2 color blau intens (etiqueta ecològica reconeguda) 31 4,70 145,61

3/PA011 PAPER Paquet 500 fulls de paper multifunció A4 80g/m2 color blau pastel (etiqueta ecològica reconeguda) 34 3,15 106,96

3/PA012 PAPER Paquet 500 fulls de paper multifunció A4 80g/m2 color crema pastel (etiqueta ecològica reconeguda) 0 3,42 0,00

3/PA013 PAPER Paquet 500 fulls de paper multifunció A4 80g/m2 color groc intens (etiqueta ecològica reconeguda) 85 SÍ 9,96 846,18

3/PA014 PAPER Paquet 500 fulls de paper multifunció A4 80g/m2 color groc pastel (etiqueta ecològica reconeguda) 43 7,92 340,56

3/PA015 PAPER Paquet 500 fulls de paper multifunció A4 80g/m2 color rosa pastel (etiqueta ecològica reconeguda) 23 7,92 182,16

3/PA016 PAPER Paquet 500 fulls de paper multifunció A4 80g/m2 color taronja intens (etiqueta ecològica reconeguda) 64 9,96 637,12

3/PA017 PAPER Paquet 500 fulls de paper multifunció A4 80g/m2 color verd intens (etiqueta ecològica reconeguda) 45 4,70 211,37

3/PA018 PAPER Paquet 500 fulls de paper multifunció A4 80g/m2 color verd pastel (etiqueta ecològica reconeguda) 81 3,29 266,41

3/PA019 PAPER Paquet 500 fulls de paper multifunció A4 80g/m2 color vermell (etiqueta ecològica reconeguda) 31 4,70 145,61

3/PA020 PAPER Paquet 500 fulls de paper reciclat 100%, blancor 160 +/- 2,5 CIE, mida A4, reconegut per organismes oficials 81 SÍ 2,99 242,35

3/PA021 PAPER Paquet 500 fulls de paper reciclat 100%, mida A3, reconegut per organismes oficials 12 6,60 79,20

3/PA022 PAPER Paquet 500 fulls de paper reciclat 100%, mida A4, reconegut per organismes oficials 4.492 SÍ 3,08 13835,36

3/PA023 PAPER Rotllo de paper d'embalar, de 1 x 10 m 6 1,49 8,91

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :