Generalitat de Catalunya Departament de Medi Ambient i Habitatge Serveis Territorials a Girona

Download (0)

Full text

(1)

Generalitat de Catalunya Departament de Medi Ambient i Habitatge

Serveis Territorials a Girona

RESOLUCIÓ SOBRE MEMÒRIA AMBIENTAL

1. Identificació de l’expedient

Número: OTAAGI20070233

Municipi: Sant Miquel de Campmajor (Pla de l’Estany)

Sol·licitant: Ajuntament

Pla: Pla especial urbanístic per a l’ampliació del càmping “La Vall”

Data documentació: 11.2008 (Text refós) i 7.2008 (memòria ambiental) Data entrada: 13.11.2008, completada el 18.11.2008

2. Objecte, antecedents i característiques del pla

L’objecte de la present resolució és valorar la proposta de memòria ambiental del Pla especial urbanístic per a l’ampliació del càmping “La Vall”, als efectes que determina l’article 115 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.

L’àmbit del pla especial comprèn una superfície de 3,66 ha situades al nord del nucli de Sant Miquel de Campmajor. L’objecte és ampliar la superfície del càmping La Vall i fer una reserva de terrenys per a futures ampliacions (que no es desenvolupen en el present pla), amb les següents superfícies:

Superfície ocupada pel càmping existent 9.553,17 m2

Superfície de l’ampliació del càmping 12.030,37 m2

Superfície destinada a futures ampliacions 15.045,47 m2

Superfície total de l’àmbit del pla especial 36.629,01 m2

Actualment el càmping disposa de:

- 37 parcel·les, 29 de les quals destinades a caravanes i autocaravanes i 8 a bungalows. - Un edifici de serveis de 302,75 m2 de superfície que inclou un bar-restaurant, recepció,

infermeria, sala de calderes, sala de neteja i lavabos. - Una piscina.

- Un dipòsit d’acumulació d’aigua i un sistema de cloració d’aigua potable, d’acord amb el plànol 5.2 del pla especial.

- Un sistema de depuració d’aigua residual que comprèn un separador de greixos, una fossa de decantació i filtre biològic depurador i una rasa d’infiltració de les aigües residuals depurades, d’acord amb el plànol 5.2 del pla especial.

L’ampliació que ara es tramita preveu 60 noves parcel·les per a caravanes i autocavaranes, d’acord amb el plànol 5.3 del pla especial, una zona d’acampada lliure de 998,25 m2, una zona de lleure i esbarjo de 484,23 m2 i un nou edifici de 115,83 m2 de superfície que constarà de dos cossos on s’hi ubicaran uns lavabos, una zona de rentat i una caldera. El nombre d’usuaris s’amplia en 150 persones.

(2)

Generalitat de Catalunya Departament de Medi Ambient i Habitatge

Serveis Territorials a Girona

3. Tramitació

La modificació puntual s’ha de sotmetre a avaluació ambiental per trobar-se dins el supòsit 1.c) de la disposició transitòria sisena del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.

L’avaluació ambiental de la modificació puntual es tramita d’acord amb l’article 115 del Decret 305/2006. En aquest sentit, i d’acord amb la documentació que consta a l’expedient, s’han realitzat els següents tràmits:

El 13 de juny de 2007 es va rebre una sol·licitud d’informe, amb documentació adjunta, formulada per l’Ajuntament de Sant Miquel de Campmajor.

Mitjançant escrit de 19 de juny es comunica a l’Ajuntament la necessitat de dur a terme el tràmit d’avaluació ambiental i es demana la documentació pertinent. Aquesta documentació té entrada el 10 d’octubre de 2007.

En data 22 d’octubre de 2007 es comunica a la Comissió Territorial d’Urbanisme que el pla especial requereix d’una avaluació ambiental, als efectes de la tramitació urbanística de l’expedient. La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió de 24 d’octubre de 2007, va acordar retornar l’expedient a l’Ajuntament fins que es resolguin els tràmits prevists a l’article 115 del Decret 305/2006

En data 16 de novembre de 2007, i després de realitzar les consultes a administracions afectades i públic interessat que estableix la normativa, es va emetre el document de referència per a l’elaboració de l’informe de sostenibilitat ambiental (ISA), que es va notificar a l’Ajuntament amb escrit de 19 de novembre de 2007.

En data 8 d’agost de 2008 l’Ajuntament demana un informe sobre l’ISA, document que s’emet el 17 de setembre de 2008 i que es tramet a l’Ajuntament i una còpia a l’Agència Catalana de l’Aigua el 22 de setembre de 2008.

En data 15 d’octubre de 2008 l’Agència Catalana de l’Aigua ha emès el seu informe.

En data 23 d’octubre de 2008 la secretària de l’Ajuntament ha emès un certificat conforme l’edicte de la societat Plana Rovira SL, promotora del pla especial, sobre la llicència ambiental per a l’ampliació del càmping ha estat exposat al públic 45 dies, termini durant el qual no s’han rebut al·legacions.

El 13 de novembre de 2008 ha tingut entrada la memòria ambiental i la resta de documentació de la modificació puntual, completada amb un altre escrit rebut el 18 de novembre de 2008.

4. Avaluació

El document de referència, emès el 19 d’octubre de 2007, demanava que l’ISA tingués en compte diversos aspectes ambientals que es resumeixen a continuació:

a) Definició dels objectius i criteris ambientals adoptats per a la redacció del pla, amb especial atenció a la protecció de les aigües del riu Ritort i el seu aqüífer.

(3)

Generalitat de Catalunya Departament de Medi Ambient i Habitatge

Serveis Territorials a Girona

b) Disseny i valoració d’una alternativa que permeti reservar uns franja d’amplada mínima de 25 m comptadors des del marge superior del talús que confronta amb la carretera GIP-5244, lliure de construccions, instal·lacions i serveis, tindrà per objecte la protecció dels valors ambientals vinculats al riu Ritort i els seus sistemes naturals associats.

c) Càlcul del número màxim de persones que es poden allotjar al càmping i estimació del consums energètic, d’aigua potable i de generació d’aigües residuals.

d) Avaluació de la situació actual dels recursos d’aigua (qualitat i quantitat) actualment disponibles en el sistema d’abastament municipal de Sant Miquel de Campmajor o, si és el cas, en el sistema d’abastament propi del càmping. Caldrà analitzar, descriure i justificar la suficiència d’aquests per a atendre les demandes del càmping així com les actuacions necessàries, si calen, dins o fora de l’àmbit del càmping.

e) Es descriurà l’actual sistema de sanejament d’aigües residuals de què disposa el càmping incloent el seu cabal de disseny. Es valorarà la capacitat d’aquest sistema per atendre l’augment del volum previst i, si s’escau, es descriuran i justificaran les possibles obres d’ampliació i millora del sistema de sanejament que siguin necessàries.

f) Atès que el càmping és adjacent al riu Ritort, s’estudiarà el risc d’inundabilitat a l’àmbit del pla especial i, si s’escau, es preveuran les mesures necessàries per fer front a aquest risc. g) Valoració de l’adequació del desenvolupament del sector a la normativa en matèria de

prevenció de la contaminació lluminosa, en tractar-se d’un àmbit pertanyent a la zona E2 d’acord amb el Decret 82/2005, de 3 de maig.

h) Definició de les mesures per adequar el pla especial al Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals i el Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.

L’informe emès el 17 de setembre de 2008 sobre l’ISA indicava que l’ISA atenia a les especificacions contingudes al document de referència, si bé del seu anàlisi se’n desprenia el següent:

- Un tractament insuficient al pla de la mesura de l’apartat b), atès que els plànols núm. 1 i 2 preveuen la ubicació d’instal·lacions vinculades a l’activitat de càmping en aquesta franja (enllumenat, residus,...). Cal modificar aquesta previsió per tal de garantir el caràcter d’espai lliure d’instal·lacions d’aquesta franja-tampó.

- Un tractament també insuficient de l’apartat f), atès que s’aportava un estudi d’inundabilitat corresponent a un projecte de pont sobre el riu Ritort que no tenia relació amb el pla especial. La valoració d’aquesta documentació, així com la corresponent als apartats c), d) i e), relatives a aspectes d’abastament i sanejament d’aigües residuals havien d’ésser objecte de l’informe preceptiu que s’ha de demanar a l’Agència Catalana de l’Aigua.

- La necessitat que l’ISA se sotmetès a informació pública durant un termini mínim de 45 dies, conjuntament amb el pla especial urbanístic.

(4)

Generalitat de Catalunya Departament de Medi Ambient i Habitatge

Serveis Territorials a Girona

- La necessitat de disposar de l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua a fi i efecte de valorar la idoneïtat del sistema de tractament d’aigües residuals proposat amb abocament de l’efluent tractat al medi per infiltració i els possibles efectes sobre la qualitat de l’aigua de l’aqüífer i el riu Ritort.

En relació amb la definició i el tractament de la de la franja de 25 m de separació del riu Ritort, al plànol 5.3 “Planta general”, que consta al text refós en la versió de data novembre de 2008, defineix aquesta franja lliure d’instal·lacions, atenent al criteri del document de referència i de l’informe emès sobre l’ISA.

En relació amb les qüestions relacionades amb la inundabilitat i la protecció de les aigües superficials i subterrànies, l’informe emès per l’Agència Catalana de l’Aigua indica:

- Els terrenys pertanyents al terme municipal de Sant Miquel de Campmajor no es troben inclosos entre els delimitats als annexes del Decret 328/1988, que estableix normes especials de protecció i addicionals en matèria de procediment en relació a diversos aqüìfers de Catalunya.

- Des del punt de vista hidrogeològic, sempre i quan es duguin a terme les mesures necessàries per a garantir que no es produeixin abocaments al medi, l’ampliació de les instal·lacions del càmping no han de comportar, previsiblement, cap risc per a l’aqüífer de la zona (aqüìfer kàrstic de la cubeta lacustre Banyoles-Besalú, codi 2021F20)

- Els terrenys destinats a l’ampliació del càmping no són, previsiblement, inundables.

D’aquesta valoració se’n desprèn que el desenvolupament del pla especial es considera compatible amb les característiques del medi on s’insereix si s’apliquen les mesures correctores i de seguiment previstes a l’ISA.

5. Fonaments de dret

Primer. D’acord amb el procediment d’avaluació ambiental dels plans urbanístics establert pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, específicament l’article 115 i la disposició transitòria dotzena.

Segon. D’acord amb el Decret 67/1991, de 8 d'abril, pel qual s'assignen competències i funcions al Departament de Medi Ambient, modificat pel Decret 296/2003, de 20 de desembre. Tercer. D’acord amb el Decret 289/2006, de 4 de juliol, de reestructuració parcial del Departament de Medi Ambient i Habitatge, que estableix els òrgans competents en l’avaluació ambiental de plans i programes.

Quart. D’acord amb els articles 3 i 8 del Decret 125/2005, de 14 de juny, de reestructuració del Departament de Medi Ambient i Habitatge.

(5)

Generalitat de Catalunya Departament de Medi Ambient i Habitatge

Serveis Territorials a Girona

6. Resolució

Revisada la proposta de memòria ambiental i l’informe-proposta elaborat per l’Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental, resolc,

PRIMER. Donar la conformitat a la proposta de memòria ambiental del Pla especial urbanístic del càmping “La Vall” a Sant Miquel de Campmajor.

SEGON. Indicar que l’exercici de l’activitat s’haurà de tramitar pel règim corresponent de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental i normativa de desenvolupament.

TERCER. Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Sant Miquel de Campmajor, al Servei Territorial d’Urbanisme de Girona, a l’Agència Catalana de l’Aigua i a la Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat.

Figure

Updating...

References