Sr. Joan Gaspart Solves, President de Turisme de Barcelona Mr. Joan Gaspart Solves, Barcelona Tourism President

Download (0)

Full text

(1)

CONGRÉS INTERNACIONAL TURISME & DRET

INTERNATIONAL CONGRESS TOURISM & LAW

Organitza: Il·lustre Col·legi d’Advocats/des de

Barcelona (ICAB)

Organized by: Barcelona Bar Association

Barcelona & Sitges, 07-09.04.2011

Thursday April 7th

Dijous 7 d’abril

Lloc: Fira de Barcelona (Montjuïc), Avda. Reina Maria Cristina s/n, Barcelona

Location: Barcelona Fair (Montjuïc), Avda. Reina Maria Cristina s/n, Barcelona

17’30: Recepció i trobada d’assistents coincidint amb el dia professional del Saló Internacional del Turisme a Catalunya

Attendants’ reception and gathering coinciding with the professional day of the International Tourism Fair of Catalunya

18’00: Benvinguda & Inauguració del Congrés

Welcome & Congress Opening

Sr. Raimon Martínez Fraile, President del Saló Internacional del Turisme a Catalunya

Mr. Raimon Martínez Fraile, President of the International Tourism Fair of Catalunya

Sr. Joan Gaspart Solves, President de Turisme de Barcelona

Mr. Joan Gaspart Solves, Barcelona Tourism President

Excm. Sr. Pedro L. Yúfera Sales, Degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats/des de Barcelona

Mr. Pedro L. Yúfera Sales, President of the Barcelona Bar Association

Sra. Blanca Padrós Amat, Advocada, Vicepresidenta del Grup Assessor en Relacions Internacionals de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats/des de Barcelona

Mrs. Blanca Padrós Amat, Lawyer, Vice-President of the Barcelona Bar Association International Relations Advisory Group

18’30: La importància del dret del turisme pel sector turístic, qüestions pràctiques

The importance of tourism law for the tourism sector, practical issues

Dra. Dorottya Gyenizse, Experta Superior i Assessora Jurídica del Departament de Turisme del Ministeri d’Economia d’Hongria (Presidència de torn UE)

Dr. Dorottya Gyenizse, Senior Expert and Legal Adviser from the Tourism Department of the Hungarian Ministry for Economy (EU turn Presidency)

19’00: Fi sessió inaugural dijous End of Thursday opening session

(2)

Friday April 8th

Divendres 8 d’abril

Lloc: ICAB, c/ Mallorca 283, Barcelona, sala de conferències 8ª planta

Location: Barcelona Bar Association, c/ Mallorca 283, Barcelona, 8th floor conference room

09’00: Enregistrament & entrega documentació

Registration & documents delivery

09’30: Inauguració sessions de divendres

Friday sessions opening

Obre: Sr. Luís Antonio Sales Camprodon, Secretari de la Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats/des de Barcelona

Opens: Mr. Luís Antonio Sales Camprodon, Barcelona Bar Association Board Secretary

Modera: Sra. Blanca Padrós Amat, Advocada, Vicepresidenta del Grup Assessor en Relacions Internacionals de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats/des de Barcelona

Moderates: Mrs. Blanca Padrós Amat, Lawyer, Vice-President of the Barcelona Bar Association International Relations Advisory Group

10’00: El turisme com a estratègia econòmica d’interès públic

Tourism as an economical strategy of public interest

Sra. Marian Muro Ollé, Advocada, Directora General de Turisme de Catalunya

Mrs. Marian Muro Ollé, Lawyer, Catalunya Tourism Director-General

10’45: Models i estructures jurídico-econòmiques en el sector hoteler: del negoci familiar a les grans empreses

Legal-Economical models and structures in the hotels sector: from the family run business to big companies

Grup HUSA

HUSA Group

11’30: Pausa-cafè

Coffee break

12’00: L’elaboració de la Directiva de Serveis (Directiva Bolkestein), el Tractat de Lisboa i el seu impacte en el Dret del Turisme

The making of the Services Directive (Bolkestein Directive), the Lisbon Treaty and their impact on Tourism Law

Dra. Dorottya Gyenizse, Experta Superior i Assessora Jurídica del Departament de Turisme del Ministeri d’Economia d’Hongria (Presidència de torn UE)

Dr. Dorottya Gyenizse, Senior Expert and Legal Adviser from the Tourism Department of the Hungarian Ministry for Economy (EU turn Presidency)

12’45: La transposició nacional de la Directiva Bolkestein i els seus efectes en el Dret del Turisme, qüestions pràctiques

The Bolkestein Directive’s national implementation and its effects on Tourism Law, practical issues

(3)

Sr. Òscar Casanovas Ibáñez, Professor de Dret Turístic i Política Turística al Centre Internacional de Formació i Transferència de Coneixement en Hoteleria i Turisme adscrit a la Universitat de Barcelona (CETT-UB)

Mr. Òscar Casanovas Ibáñez, Tourism Law and Tourism Politics Lecturer at the International Centre for Education and Knowledge Transfer in Hotel Management and Tourism affiliated to the Barcelona University (CETT-UB)

13’30: Dinar-càtering (terrassa del Col·legi)

Catering-Lunch (Bar Association terrace)

14’45: L'impacte de les tecnologies de la informació en la regulació dels viatges combinats

The Impact of Information Technologies on Package Holiday Regulations

Dr. Josep Maria Bech Serrat, Especialista en Dret del Turisme, Professor de Dret Civil de la Universitat de Girona i membre del Fòrum Internacional d’Advocats especialistes en Viatges i Turisme (IFTTA)

Dr. Josep Maria Bech Serrat, Expert on Travel Law, Lecturer in Civil Law at the Girona University and member of the International Forum of Travel and Tourism Advocates (IFFTA)

Sr. Jordi Moguel Fernández, Advocat i Professor de Dret Civil a la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona, Juris Doctor a la Universitat de Puerto Rico

Sr. Jordi Moguel Fernández, Lawyer and Civil Law Lecturer at the Tourism Faculty of the Girona University, Juris Doctor at the Puerto Rico University

15’30: Responsabilitat de les agències de viatges, companyies aèries i asseguradores davant les cancel.lacions, overbooking, grans retards i accidents naturals

Travel agencies, flight and insurance companies’ liability in connection with cancellations, overbooking, long delays and natural disasters

Sra. Catiana Tur Riera, Advocada, Gerent de l’Associació Catalana d’Agències de Viatges (ACAV)

Mrs. Catiana Tur Riera, Lawyer, General Manager of the Catalan Travel Agencies Association (ACAV)

16’15: Pausa-cafè

Coffee break

16:45: Resolució de conflictes en el turisme: per què arbitrar o mediar?

Tourism dispute resolution: why arbitrate or mediate?

Sr. Ramon Mullerat, Advocat, Professor de Dret de l'Arbitratge Internacional a la John Marshall School of Law de Chicago, President de l'Associació pel Foment de l'Arbitratge (AFA), ex President del Consell de Col·legis d'Advocats de la Unió Europea (CCBE).

Mr. Ramon Mullerat, Lawyer, International Arbitration Lecturer at the John Marshall School of Law of Chicago, President of the Association for the Promotion of Arbitration (AFA), former President of the Council of the Bars and Law Societies of the European Union (CCBE).

17’30: Conclusions

Conclusions

18’00: Fi sessió divendres End of Friday session 20’30: Sopar (opcional).

(4)

Saturday April 9

th

Dissabte 9 d’abril

Lloc: Sitges

Location: Sitges

Seminari “Turisme residencial, dret immobiliari i dret de successions”

Seminar “Residential tourism, real estate law and succession law”

09’00: Sortida en autocar des de l’ICAB

Bus departure from the Barcelona Bar Association

10’00: Obertura seminari

Seminar opening

Obre: Sr. Luís Antonio Sales Camprodon, Secretari de la Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats/des de Barcelona

Opens: Mr. Luís Antonio Sales Camprodon, Barcelona Bar Association Board Secretary

Modera: Sra. Blanca Padrós Amat, Advocada, Vicepresidenta del Grup Assessor en Relacions Internacionals de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats/des de Barcelona

Moderates: Mrs. Blanca Padrós Amat, Lawyer, Vice-President of the Barcelona Bar Association International Relations Advisory Group

10’15: Benvinguda a Sitges. El turisme i els municipis

Welcome to Sitges. Tourism and municipalities

Il·lm. Sr. Jordi Baijet Vidal, Alcalde de Sitges, President de la Comissió de Comerç i Turisme de la Federació de Municipis de Catalunya

Mr. Jordi Baijet Vidal, Sitges Mayor, President of the Catalonian Municipalities Federation’s Commerce and Tourism Commission

11’00: Pausa-cafè

Coffee-break

11’30: Compravenda de finques per estrangers/es: qüestions de Dret Civil, Fiscal i Internacional Privat a la pràctica

Real estate transactions by foreigners: Civil, Tax and Private International Law issues in practice

Dr. Ángel Serrano de Nicolás, Notari Públic, Director de la revista “La Notaría” i Professor de Postgraus a la Universitat de Barcelona (UB) i la Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Dr. Ángel Serrano de Nicolás, Notary Public, “La Notaría” magazine’s Director, Master Courses’ Lecturer at the Barcelona University (UB) and the Pompeu Fabra University (UPF)

12’15: Successions amb elements internacionals: aspectes jurídics i qüestions pràctiques actuals. La proposta de Reglament comunitari en matèria de successions transfrontereres

Successions with international elements: legal aspects and current practical issues. The EU Regulation proposal for cross-border succession matters

Dr. Albert Font Segura, Professor de Dret Internacional Privat a la Universitat Pompeu Fabra (UPF)

(5)

Dr. Albert Font Segura, Private International Law Lecturer at the Pompeu Fabra University (UPF)

Dr. Rafael Arenas García, Catedràtic de Dret Internacional Privat a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Dr. Rafael Arenas García, Private International Law Professor at the Barcelona Autonomous University (UAB)

13’00: Conclusions

Conclusions

13’45: Dinar de cloenda davant la Mediterrània (opcional)

Closing lunch in front of the Mediterranean Sea (optional)

16’00: Sortida en autocar des de Sitges

Bus departure from Sitges

17’00: Arribada a Barcelona, final del Congrés

Arrival in Barcelona, end of Congress

Llengües: Castellà i anglès + Traducció simultània castellà-anglès i vice-versa

Languages: Spanish and English + Simultaneous translation Spanish-English and vice-versa

Organitza:

Organized by:

Amb la col·laboració de:

With the collaboration of:

Comitè organitzador:

Organizing committee: Luís Antonio Sales, Blanca Padrós, Ramon Mullerat, Francesc Granell

Agraïments: Dr. Josep Mª Bech

Figure

Updating...

References

Related subjects :