Conselleria d Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Descargar (0)

Texto completo

(1)

Conselleria d’Economia Sostenible,

Sectors Productius, Comerç i Treball

Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Conselleria de Economía Sostenible,

RESOLUCIÓ de 29 de febrer de 2016, del Servei

Territo-rial d’Indústria i Energia d’Alacant, per la qual s’atorga autorització administrativa prèvia per a la modificació per conversió a subterrània, d’un tram de la línia elèctri-ca existent aèria a 66 kV, S/C, Renfe-Monforte-Novelda i canvi de la seua tensió nominal de 66 kV a 20 kV, en el terme municipal de Novelda, autorització administrati-va de construcció i es declara, en concret, la seua utilitat pública. Expedient número ATLINE/2014/52/03. [2016/1956]

RESOLUCIÓN de 29 de febrero de 2016, del Servi-cio Territorial de Industria y Energía de Alicante, por la que se otorga autorización administrativa previa para la modificación por conversión a subterránea, de un tramo de la línea eléctrica existente aérea a 66 kV, S/C, Ren-fe-Monforte-Novelda y cambio de su tensión nominal de 66 kV a 20 kV, en el término municipal de Novelda, auto-rización administrativa de construcción y se declara, en concreto, su utilidad pública. Expediente número ATLI-NE/2014/52/03. [2016/1956]

Antecedents de fet

Amb data 13 de juny de 2014, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, a través de representant degudament acreditat, va presentar davant del Servei Territorial d’Alacant, sol·licitud de:

– Autorització administrativa prèvia per a la modificació per con-versió a subterrània, d’un tram de la línia elèctrica existent aèria a 66 kV, S/C, Renfe-Monforte-Novelda i canvi de la seua tensió nominal de 66 kV a 20 kV, en el terme municipal de Novelda, província d’Alacant.

– Autorització administrativa de construcció.

– Declaració, en concret, d’utilitat pública, d’aquestes instal·lacions. Junt amb l’escrit de presentació d’aquestes peticions s’acompanya-va la documentació següent:

– Projecte tècnic per a l’execució de l’esmentada instal·lació, firmat per tècnic competent acompanyat de la declaració responsable amb data 4 d’abril de 2014.

– Separates per a l’obtenció del corresponent informe i condicionat tècnic de:

· Ajuntament de Novelda. · Red Eléctrica de España, SAU.

– Relació concreta i individualitzada dels béns i drets que es con-sideren de necessària expropiació per a l’establiment de l’esmentada infraestructura, als efectes del reconeixement, en concret, de la utilitat pública d’aqueixes instal·lacions.

El procediment administratiu corresponent a aquesta sol·licitud ha sigut tramitat amb l’expedient de referència ATLINE/2014/52/03, incoat a aquest efecte pel Servei Territorial d’Alacant.

La sol·licitud de l’autorització administrativa prèvia i declaració d’utilitat pública, ha sigut objecte d’informació pública als efectes pre-vistos en l’article 9 del mencionat Decret 88/2005, de 29 d’abril, i en l’article 144 del Reial Decret 1955/2000, d’1 de desembre, respectiva-ment, durant el termini de 20 dies en:

– El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, número 7666 de 26 de novembre de 2015,

– El Butlletí Oficial de la Província d’Alacant, número 230 de 30 de novembre de 2015,

– El diari Información, amb data 1 de desembre de 2015.

Amb la mateixa finalitat i termini es va remetre la sol·licitud a l’Ajuntament de Novelda, per a la seua exposició en el tauler d’anun-cis, requerint d’aquest, una vegada finalitzat el període de publicitat, remeteren diligència acreditativa de l’exposició, la qual consta en l’ex-pedient.

D’acord amb la documentació que hi ha en l’expedient no s’han presentat al·legacions.

Conforme al procediment reglamentàriament establit, a fi que, en el termini de 20 dies presentaren la seua conformitat o oposició a l’au-torització sol·licitada i emeteren, si procedia, els oportuns condicionats tècnics al projecte de la instal·lació, es va remetre separata d’aquest, referida a la corresponent part de la instal·lació, a les següents adminis-tracions, organismes i empreses de servei públic o d’interés general, els béns o drets de les quals a càrrec seu, puguen ser afectats per aquesta, amb el resultat que, en síntesi, es detalla:

– Ajuntament de Novelda. Es va sol·licitar informe amb data 2 de novembre de 2015, que es va reiterar novament amb data 23 de desem-bre de 2015, no consta pronunciament de l’ajuntament a aquest efecte.

Antecedentes de hecho

Con fecha 13 de junio de 2014, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, a través de representante debidamente acreditado, presentó ante el Servicio Territorial de Alicante, solicitud de:

– Autorización administrativa previa para la modificación por con-versión a subterránea, de un tramo de la línea eléctrica existente aérea a 66 kV, S/C, Renfe-Monforte-Novelda y cambio de su tensión nominal de 66 kV a 20 kV, en el término municipal de Novelda, provincia de Alicante.

– Autorización administrativa de construcción.

– Declaración, en concreto, de utilidad pública, de estas instala-ciones.

Junto con el escrito de presentación de estas peticiones se acompa-ñaba la siguiente documentación:

– Proyecto técnico para la ejecución de la citada instalación, firma-do por técnico competente acompañafirma-do de la declaración responsable con fecha 4 de abril de 2014.

– Separatas para la obtención del correspondiente informe y condi-cionado técnico de:

· Ayuntamiento de Novelda. · Red Eléctrica de España, SAU.

– Relación concreta e individualizada de los bienes y derechos que se consideran de necesaria expropiación para el establecimiento de la citada infraestructura, a los efectos del reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública de esas instalaciones.

El procedimiento administrativo correspondiente a esta solicitud ha sido tramitado con el expediente de referencia ATLINE/2014/52/03, incoado al efecto por el Servicio Territorial de Alicante.

La solicitud de la autorización administrativa previa y declaración de utilidad pública, ha sido objeto de información pública a los efectos previstos en el artículo 9 del citado decreto 88/2005, de 29 de abril, y en el artículo 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, res-pectivamente, durante el plazo de 20 días en:

– El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, número 7666 de 26 de noviembre de 2015,

– El Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, número 230 de 30 de noviembre de 2015,

– El diario Información, con fecha de 1 de diciembre de 2015. Con la misma finalidad y plazo se remitió la solicitud al Ayunta-miento de Novelda, para su exposición en el tablón de anuncios, requi-riendo de este, una vez finalizado el período de publicidad, remitieran diligencia acreditativa de la exposición, la cual consta en el expediente.

De acuerdo con la documentación que obra en el expediente no se han presentado alegaciones.

Conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, al objeto de que, en el plazo de 20 días presentaran su conformidad u oposición a la autorización solicitada y emitieran, si procedía, los opor-tunos condicionados técnicos al proyecto de la instalación, se remitió separata de este, referida a la correspondiente parte de la instalación, a las siguientes administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general, cuyos bienes o derechos a su cargo, puedan ser afectados por la misma, con el resultado que, en síntesis, se detalla:

– Ayuntamiento de Novelda. Habiéndose solicitado informe con fecha 2 de noviembre de 2015, que se reiteró nuevamente con fecha 23 de diciembre de 2015, no consta pronunciamiento del Ayuntamiento al efecto.

(2)

– Red Eléctrica de España, SAU. Con fecha 10 de diciembre de 2015, emite informe favorable sujetándose a las condiciones contenidas en el mismo.

Remitidos al solicitante los pronunciamientos y los condicionados técnicos presentados, consta en el expediente la manifestación de la aceptación por aquel de cada uno de ellos.

La documentación técnica acompañada reúne una definición y con-creción de las características técnicas y de trazado y se ajusta a lo esta-blecido en el artículo 8 del Decreto 88/2005, de 29 de abril y el artículo 143 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre y contiene una relación concreta e individualizada, en la que se describen, en todos sus aspectos, material y jurídico, los bienes y derechos afectados.

Las instalaciones objeto del proyecto, para las que se solicita la autorización administrativa previa, autorización administrativa de cons-trucción y declaración de utilidad pública, constituyen instalaciones de distribución eléctrica.

La justificación de la necesidad de la modificación de las insta-laciones eléctricas existentes, se plantea debido a la existencia de un convenio entre el Ayuntamiento de Novelda e Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, que surge como consecuencia de la ejecución de una serie de instalaciones de alta tensión en el municipio de Novelda, en concreto, la construcción de la nueva subestación eléctrica 220/20 kV, en interior de edificio, tipo GIS, junto a la subestación 66/20 kV, actual-mente cerrada y desmantelada, así como la construcción de las nuevas líneas de alta tensión a 220 kV y 20 kV previstas para la entrada y salida a dicha subestación, y las futuras líneas eléctricas que se construyan, con el fin de integrar las mismas en el entorno, dado el gran impacto que genera la acumulación de las mismas.

Con dicho convenio se ha pretendido establecer un área adyacente a dicha subestación eléctrica, de forma que todas las nuevas líneas eléc-tricas de media y alta tensión que salgan o entren en dicha instalación se instalarán subterráneas, discurriendo por los viales públicos existentes, siempre que no haya impedimentos técnicos ni incompatibilidades con otros servicios existentes que lo impidan.

Además se establece el compromiso de realizar el soterramiento de las líneas eléctricas de alta y baja tensión existentes en el entorno de la nueva subestación eléctrica y reflejadas el plano anexo número 4 de dicho convenio, con el fin de conseguir una mejora sustancial de integración en el entorno de la nueva subestación.

Asimismo esta actuación es conforme a los criterios generales de redes de transporte y distribución eléctrica, establecidos por el Ministe-rio de Industria, Energía y Turismo, definidos en el artículo 8 del Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la meto-dología para el cálculo de la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica y el artículo 3 del Real Decreto 1047/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de transporte de energía eléctrica, en los que se establece que en los últimos 500 metros previos a una subesta-ción blindada, las líneas de la red de distribusubesta-ción y transporte podrán construirse y retribuirse como soterradas aunque figurasen como líneas aéreas en la planificación de la red.

Fundamentos de derecho

La instrucción y resolución del presente procedimiento administra-tivo corresponde a la Generalitat, al estar la instalación eléctrica objeto del mismo radicada íntegramente en territorio de la Comunitat Valencia-na, y no estar encuadrada en las contempladas en el artículo 3 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, que son competencia de la Administración General del Estado.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1.b del Decreto 88/2005, de 29 de abril, regulador de los procedimientos de autoriza-ción de instalaciones de producautoriza-ción, transporte y distribuautoriza-ción de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, y el artículo 22 del Decreto 157/2015, de 18 de septiembre, del Consell, por el que aprue-ba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, corresponde al Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante la resolución del presente procedimiento.

De acuerdo con el artículo 38.1 de la Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distri-bución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización – Red Eléctrica de España, SAU. Amb data 10 de desembre de

2015, emet un informe favorable subjectant-se a les condicions contin-gudes en aquest.

Remesos al sol·licitant els pronunciaments i els condicionats tècnics presentats, consta en l’expedient la manifestació de l’acceptació per aquell de cada un d’ells.

La documentació tècnica acompanyada reuneix una definició i concreció de les característiques tècniques i de traçat i s’ajusta al que estableix l’article 8 del Decret 88/2005, de 29 d’abril i l’article 143 del Reial Decret 1955/2000, d’1 de desembre i conté una relació concreta i individualitzada, en què es descriuen, en tots els seus aspectes, material i jurídic, els béns i drets afectats.

Les instal·lacions objecte del projecte, per a les quals se sol·lici-ta l’autorització administrativa prèvia, autorització administrativa de construcció i declaració d’utilitat pública, constitueixen Instal·lacions de distribució elèctrica.

La justificació de la necessitat de la modificació de les instal·lacions elèctriques existents, es planteja a causa de l’existència d’un conveni entre l’Ajuntament de Novelda e Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, que sorgeix com a conseqüència de l’execució d’una sèrie d’instal·laci-ons d’alta tensió en el municipi de Novelda, en concret, la cd’instal·laci-onstrucció de la nova subestació elèctrica 220/20 kV, en interior d’edifici, tipus GIS, junt amb la subestació 66/20 kV, actualment tancada i desmante-llada, així com la construcció de les noves línies d’alta tensió a 220 kV i 20 kV previstes per a l’entrada i eixida a aquesta subestació, i les futures línies elèctriques que es construïsquen, a fi d’integrar-les en l’entorn, atés el gran impacte que genera l’acumulació d’aquestes.

Amb l’esmentat conveni s’ha pretés establir una àrea adjacent a aquesta subestació elèctrica, de manera que totes les noves línies elèc-triques de mitja i alta tensió que isquen o entren en l’esmentada instal-lació s’instal·laran subterrànies, discorrent pels vials públics existents, sempre que no hi haja impediments tècnics ni incompatibilitats amb altres serveis existents que ho impedisquen.

A més s’estableix el compromís de realitzar el soterrament de les línies elèctriques d’alta i baixa tensió existents en l’entorn de la nova subestació elèctrica i reflectides el pla annex nombre 4 de l’esmentat conveni, a fi d’aconseguir una millora substancial d’integració en l’en-torn de la nova subestació.

Així mateix aquesta actuació és concorde amb els criteris gene-rals de xarxes de transport i distribució elèctrica, establits pel Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, definits en l’article 8 del Reial Decret 1048/2013, de 27 de desembre, pel qual s’estableix la metodologia per al càlcul de la retribució de l’activitat de distribució d’energia elèctrica i l’article 3 del Reial Decret 1047/2013, de 27 de desembre, pel qual s’estableix la metodologia per al càlcul de la retribució de l’activitat de transport d’energia elèctrica, en què s’estableix que en els últims 500 metres previs a una subestació blindada, les línies de la xarxa de distri-bució i transport podran construir-se i retribuir-se com soterrades encara que figuren com a línies aèries en la planificació de la xarxa.

Fonaments de dret

La instrucció i resolució del present procediment administratiu cor-respon a la Generalitat, per estar la instal·lació elèctrica objecte d’aquest radicada íntegrament en territori de la Comunitat Valenciana, i no estar enquadrada en les previstes en l’article 3 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric, que són competència de l’Administració General de l’Estat.

D’acord amb el que disposa l’article 4.1.b del Decret 88/2005, de 29 d’abril, regulador dels procediments d’autorització d’instal·lacions de producció, transport i distribució d’energia elèctrica que són com-petència de la Generalitat, i l’article 22 del Decret 157/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, correspon al Servei Territorial d’Indústria i Energia d’Alacant la resolució del present procediment.

D’acord amb l’article 38.1 de la Reial Decret 1955/2000 d’1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d’autorització

(3)

d’ins-de instalaciones d’ins-de energía eléctrica, las instalaciones eléctricas objeto de solicitud constituyen parte de las redes de distribución.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y el artículo 16 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, los solicitantes de autorizaciones de instalaciones de distribución de energía eléctrica deben acreditar su capacidad legal, técnica y económico-financiera exigible para la realización de cada uno de los proyectos que presenten, sin perjuicio de lo previsto en este últi-mo con relación a la exención de acreditación de estas capacidades que potestativamente pueda otorgar la Administración para quienes vengan ejerciendo la actividad. Sin perjuicio de que el peticionario que atañe al presente procedimiento, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, cumple esta última condición, a fecha de la presente esta mercantil se encuentra inscrita en el Registro Administrativo de Distribuidores del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, con el número de registro R1-001, inscripción para la que es necesario acreditar el cumplimiento de las capacidades citadas.

De acuerdo con el artículo 54 de la Ley 24/2013, de 26 de diciem-bre, del Sector Eléctrico, las instalaciones de distribución de energía eléctrica se declaran, con carácter general, de utilidad pública, a los efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento y de la imposición y ejercicio de la servidumbre de paso.

Conforme al artículo 55 de dicha norma legal, las empresas inte-resadas pueden solicitar el reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública de sus instalaciones, debiendo para ello incluir una relación concreta e individualizada de los bienes o derechos que consideren de necesaria expropiación.

De conformidad con el inciso b del artículo 3 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, la instalación está clasificada dentro del grupo segundo.

De acuerdo con los incisos a y b del artículo 14.1 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, la construcción de instalaciones eléctricas com-prendidas en el grupo segundo requieren autorización administrativa previa y aprobación de su proyecto de ejecución.

Para las solicitudes de autorización administrativa previa y aproba-ción del proyecto de ejecuaproba-ción es de aplicaaproba-ción el capítulo II del Decre-to 88/2005, de 29 de abril, por estar clasificada la instalación eléctrica objeto del presente procedimiento dentro del grupo segundo.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 130.1 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, los proyectos de ejecución de instala-ciones eléctricas sometidos a aprobación deberán elaborarse conforme a los reglamentos técnicos en la materia, que en este caso, se concreta en el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complemen-tarias ITC-LAT 01 a 09, y en especial, en su Instrucción Técnica Com-plementaria ITC-LAT 06, «Líneas subterráneas con cables aislados», y la Instrucción Técnica Complementaria ITC-LAT 07, «Líneas aéreas con conductores desnudos».

De conformidad con la disposición adicional primera del Decreto 88/2005, de 29 de abril, para la declaración, en concreto, de la utilidad pública, expropiación e imposición y ejercicio de servidumbre de paso de energía eléctrica, serán de aplicación el procedimiento y las dispo-siciones contenidas en el capítulo V del título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

De conformidad con la disposición adicional primera del Decreto 88/2005, de 29 de abril, el órgano competente para el reconocimento, en concreto de utilidad pública de las instalaciones eléctricas será el que tenga atribuida la competencia para su autorización.

En consideración de lo anterior, cumplidos los requisitos y los procedimientos legales y reglamentarios establecidos en la legislación vigente aplicables, resuelvo:

Primero

Otorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización admi-nistrativa previa para la modificación por conversión a subterránea, de un tramo de la línea eléctrica existente aérea a 66 kV, S/C, Renfe-Mon-forte-Novelda, y cambio de su tensión nominal de 66 kV a 20 kV, en el término municipal de Novelda, provincia de Alicante.

Según la documentación técnica, las principales características téc-nicas de la instalación eléctrica son las siguientes:

tal·lacions d’energia elèctrica, les instal·lacions elèctriques objecte de sol·licitud constitueixen part de les xarxes de distribució.

D’acord amb el que disposa l’article 37 del Reial Decret 1955/2000, d’1 de desembre, i l’article 16 del Decret 88/2005, de 29 d’abril, els sol·licitants d’autoritzacions d’instal·lacions de distribució d’energia elèctrica han d’acreditar la seua capacitat legal, tècnica i economico-financera exigible per a la realització de cada un dels projectes que presenten, sense perjudici del que preveu aquest últim en relació amb l’exempció d’acreditació d’aquestes capacitats que potestativament puga atorgar l’Administració per als que exercisquen l’activitat. Sense perjudici que el peticionari que afecta el present procediment, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, compleix aquesta última condició, en data actual aquesta mercantil es troba inscrita en el Registre Administratiu de Distribuïdors del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, amb el número de registre R1-001, inscripció per a la qual cal acreditar el com-pliment de les capacitats esmentades.

D’acord amb l’article 54 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric, les instal·lacions de distribució d’energia elèctrica es declaren, amb caràcter general d’utilitat pública, als efectes d’expro-piació forçosa dels béns i drets necessaris per al seu establiment i de la imposició i exercici de la servitud de pas.

Conforme a l’article 55 de l’esmentada norma legal, les empreses interessades poden sol·licitar el reconeixement, en concret, de la utilitat pública de les seues instal·lacions, per a això hauran d’incloure una relació concreta i individualitzada dels béns o drets que consideren de necessària expropiació.

De conformitat amb l’incís b de l’article 3 del Decret 88/2005, de 29 d’abril, la instal·lació està classificada dins del grup segon.

D’acord amb els incisos a i b de l’article 14.1 del Decret 88/2005,de 29 d’abril, la construcció d’instal·lacions elèctriques compreses en el grup segon requereixen autorització administrativa prèvia i aprovació del seu projecte d’execució.

Per a les sol·licituds d’autorització administrativa prèvia i aprovació del projecte d’execució és aplicable el capítol II del Decret 88/2005, de 29 d’abril, per estar classificada la instal·lació elèctrica objecte del present procediment dins del grup segon.

D’acord amb el que estableix l’article 130.1 del Reial Decret 1955/2000, d’1 de desembre, els projectes d’execució d’instal·lacions elèctriques sotmesos a aprovació hauran d’elaborar-se d’acord amb els reglaments tècnics en la matèria, que en aquest cas, es concreta en el Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s’aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d’alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09, i en especial, en la Instrucció Tècnica Complementària ITC-LAT 06, «Línies subterrànies amb cables aïllats», i la Instrucció Tècnica Complementària ITC-LAT 07, «Línies aèries amb conductors nus».

De conformitat amb la disposició addicional primera del Decret 88/2005, de 29 d’abril, per a la declaració, en concret, de la utilitat pública, expropiació i imposició i exercici de servitud de pas d’energia elèctrica, seran aplicables el procediment i les disposicions contingudes en el capítol V del títol VII del Reial Decret 1955/2000, d’1 de desem-bre.

De conformitat amb la disposició addicional primera del Decret 88/2005, de 29 d’abril, l’òrgan competent per al reconeixement, en con-cret d’utilitat pública de les instal·lacions elèctriques serà el que tinga atribuïda la competència per a la seua autorització.

En consideració d’això, complits els requisits i els procediments legals i reglamentaris establits en la legislació vigent aplicables, resolc: Primer

Atorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorització admi-nistrativa prèvia per a la modificació per conversió a subterrània, d’un tram de la línia elèctrica existent aèria a 66 kV, S/C, Renfe-Monfor-te-Novelda, i canvi de la seua tensió nominal de 66 kV a 20 kV, en el terme municipal de Novelda, província d’Alacant.

Segons la documentació tècnica, les principals característiques tèc-niques de la instal·lació elèctrica són les següents:

(4)

CARACTERÍSTICAS ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS

Tipo de instalación Línea eléctrica subterránea de alta tensión

Tipo de red (Real Decreto 1955/2000) Red de distribución Grupo (Decreto 88/2005) Segundo

Categoría línea (Real Decreto 223/2008) Tercera Categoría de la red (ITC-LAT 06) A

Sistema Corriente alterna trifásica

Frecuencia (Hz) 50

Tensión nominal de la red (kV, eficaz) 20 Tensión más elevada de la red (kV,

eficaz) 24

Material conductor HEPRZ1 12/20 kV 3 (1x500) K Al+H75

Sección total (mm²) 500 Longitud conductor tramo subterráneo

(m) 267

Núm. de circuitos 1

Tipo de instalación Canalización tipo prisma entubada hormigonada

Longitud total canalización tramo

sub-terráneo (m) 255

Longitud canalización existente tramo

subterráneo (m) 60

Longitud canalización a construir tramo subterráneo (m) 195

Núm. de apoyos a construir 1 (AT-1) tipo 62E240B12 con E/ AS

Inicio Celda MT en el interior de la ST Novelda

Final Nuevo apoyo AT-1 y E/AS, en la parcela 174 del polígono 20, bajo la línea existente Renfe – Monforte – Novelda (LA 180)

Zona afectada Camino El Campet, Partida Asenet y Matroix

Municipio afectado Novelda

El presupuesto del proyecto de la instalación objeto de la presen-te autorización es de ochenta y tres mil cuatrocientos diez euros (83 410,00 €).

De conformidad con el artículo 6.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los proce-dimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, esta autorización se otorga, sin perjuicio de las concesiones, autoriza-ciones, licencias y permisos, tanto públicas como privadas, que sean necesarias obtener por parte de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.

La presente autorización se otorga sin perjuicio de terceros y dejan-do a salvo los derechos particulares.

El titular de la presente autorización tendrá los derechos, deberes y obligaciones recogidos en el Título VII de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y su desarrollo reglamentario. En todo caso, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, deberá observar los precep-tos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable en cada momento a la actividad de distribución de energía eléctrica.

El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en la presente autorización o la variación sustancial de los presupuestos que han determinado su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación. Segundo

Otorgar autorización administrativa de construcción para la ejecu-ción del proyecto de modificaejecu-ción por conversión a subterránea, de un tramo de la línea eléctrica existente aérea a 66 kV, S/C, Renfe-Monfor-te-Novelda, y cambio de su tensión nominal de 66 kV a 20 kV, en el término municipal de Novelda, provincia de Alicante, descritas en el punto primero de esta resolución, redactado por técnico titulado com-petente y con la declaración responsable de fecha 4 de abril de 2014,

CARACTERÍSTIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES

Tipus d’instal·lació Línia elèctrica subterrània d’alta tensió

Tipus de xarxa (Reial Decret

1955/2000) Xarxa de distribució Grup (Decret 88/2005) Segon

Categoria línia (Reial Decret 223/2008) Tercera Categoria de la xarxa (ITC-LAT 06) A

Sistema Corrent altern trifàsic

Freqüència (Hz) 50

Tensió nominal de la xarxa (kV, eficaç) 20 Tensió més elevada de la xarxa (kV,

eficaç) 24

Material conductor HEPRZ1 12/20 kV 3 (1x500) K Al+H75

Secció total (mm²) 500 Longitud conductor tram subterrani (m) 267

Nre. de circuits 1

Tipus d’instal·lació Canalització tipus prisma entubada formigonada

Longitud total canalització tram

subter-rani (m) 255

Longitud canalització existent tram

sub-terrani (m) 60

Longitud canalització a construir tram

subterrani (m) 195

Nre. de suports a construir 1 (ÀT-1) tipus 62E240B12 amb E/AS

Inici Cel·la MT en l’interior de la ST Novelda

Final Nou suport ÀT-1 i E/AS, en la par-cel·la 174 del polígon 20, davall la línia existent Renfe – Monforte – Novelda (LA 180)

Zona afectada Camí El Campet, partida Asenet i Matroix

Municipi afectat Novelda

El pressupost del projecte de la instal·lació objecte de la present autorització és de huitanta-tres mil quatre-cents deu euros (83 410,00 €).

De conformitat amb l’article 6.4 del Decret 88/2005, de 29 d’abril, del Consell de la Generalitat pel qual s’estableixen els procediments d’autorització d’instal·lacions de producció, transport i distribució d’energia elèctrica que són competència de la Generalitat, aquesta auto-rització s’atorga, sense perjudici de les concessions, autoritzacions, lli-cències i permisos, tant públiques com privades, que siguen necessàries obtindre per part de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, d’acord amb altres disposicions que resulten aplicables, i en especial les relatives a l’ordenació del territori i al medi ambient.

La present autorització s’atorga sense perjudici de tercers i deixant a part els drets particulars.

El titular de la present autorització tindrà els drets, deures i obligaci-ons arreplegats en el títol VII de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric i el seu desplegament reglamentari. En tot cas, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, haurà d’observar els preceptes, les mesu-res i condicions que s’establisquen en la legislació aplicable en cada moment a l’activitat de distribució d’energia elèctrica.

L’incompliment de les condicions i requisits establits en la present autorització o la variació substancial dels pressupostos que han determi-nat el seu atorgament podran donar lloc a la seua revocació.

Segon

Atorgar autorització administrativa de construcció per a l’execució del projecte de modificació per conversió a subterrània, d’un tram de la línia elèctrica existent aèria a 66 kV, S/C, Renfe-Monforte-Novelda, i canvi de la seua tensió nominal de 66 kV a 20 kV, en el terme municipal de Novelda, província d’Alacant, descrites en el punt primer d’esta reso-lució, redactat per tècnic titulat competent i amb la declaració responsa-ble de data 4 d’abril de 2014, i habilitar Iberdrola Distribución Eléctrica,

(5)

habilitando a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, a la construcción de la instalaciones interesadas, con arreglo a las condiciones que se relacionan a continuación:

1. La instalación eléctrica deberá ejecutarse según el proyecto y los condicionados técnicos establecidos por las administraciones, organis-mos y empresas de servicio público o de interés general afectados por la presente instalación y que han sido aceptados por el titular de la misma. En caso de que fuera necesario introducir modificaciones respecto de la documentación presentada y aprobada, el titular de la presente reso-lución deberá solicitar previamente a este servicio territorial la corres-pondiente aprobación.

2. La instalación a ejecutar cumplirá, en todo caso, lo establecido en el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complemen-tarias ITC-LAT 01 a 09, y en especial, en su Instrucción Técnica Com-plementaria ITC-LAT 06, «Líneas subterráneas con cables aislados».

3. El plazo de ejecución de la instalación será de 12 meses contados a partir de la notificación de la presente resolución. No obstante, con anterioridad a su finalización, podrá solicitarse una ampliación concreta del mismo mediante solicitud motivada ante este servicio territorial, acompañando a tal efecto la documentación justificativa de la demora y del cronograma de trabajos previstos para el nuevo plazo solicitado.

4. Asimismo, el titular de la presente resolución vendrá obligado a comunicar por escrito con la adecuada diligencia las incidencias dignas de mención que se produzcan durante la ejecución a este Servicio Terri-torial de Industria y Energía.

5. El titular de la presente resolución vendrá obligado a cumplir los deberes y obligaciones derivados de la legislación de prevención de riesgos laborales vigente durante la construcción.

6. Sin perjuicio del previsto en el artículo 12.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, personal técnico en la materia adscrito al servicio terri-torial podrán realizar las comprobaciones y las pruebas que consideren necesarias durante las obras y cuando finalicen estas en relación con la adecuación de esta a la documentación técnica presentada y al cumpli-miento de la legislación vigente y de las condiciones de esta resolución. 7. Finalizadas las obras de construcción de la instalación, Iber-drola Distribución Eléctrica, SAU, presentará al servicio territorial la correspondiente solicitud de la autorización de explotación prevista en el artículo 18 del Decreto 88/2005, de 29 de abril. Con dicha comunica-ción se acompañará un certificado de direccomunica-ción y final de obra, suscrito por técnico facultativo competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente res-pecto a la presente autorización administrativa y aprobación de proyecto de ejecución.

Este Servicio Territorial de Industria y Energía, previo trámite del oportuno procedimiento, dejará sin efecto la presente aprobación en cualquier momento en que observe el incumplimiento o inobservancia de las condiciones impuestas en ella.

Tercero

Declarar, en concreto, la utilidad pública del proyecto de modifi-cación por conversión a subterránea, de un tramo de la línea eléctrica existente aérea a 66 kV, S/C, Renfe-Monforte-Novelda, y cambio de su tensión nominal de 66 kV a 20 kV, en el término municipal de Novel-da, provincia de Alicante, con la afección a las fincas que se detallan en el anexo a esta resolución, con el alcance y los efectos previstos en el título IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctri-co y Secciones 2.ª y 3.ª del capítulo V del título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.

Esta declaración lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, sobre expropiación forzosa, adquiriendo Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, la condición de beneficiario en el expediente expropiatorio.

Igualmente, lleva implícita la autorización para el establecimiento o paso de la instalación eléctrica sobre terrenos de dominio, uso o servicio SAU, a la construcció de les instal·lacions interessades, d’acord amb les

condicions que s’indiquen a continuació:

1. La instal·lació elèctrica haurà d’executar-se segons el projecte i els condicionats tècnics establits per les administracions, organismes i empreses de servei públic o d’interés general afectats per la present instal·lació i que han sigut acceptats pel seu titular. En cas que siga necessari introduir modificacions respecte de la documentació presen-tada i aprovada, el titular de la present resolució haurà de sol·licitar prèviament a aquest servei territorial la corresponent aprovació.

2. La instal·lació a executar haurà de complir, en tot cas, el que esta-bleix el Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s’aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d’alta tensió i les seues instruccions tècniques complementà-ries ITC-LAT 01 a 09, i en especial, la Instrucció Tècnica Complemen-tària ITC-LAT 06, «Línies subterrànies amb cables aïllats».

3. El termini d’execució de la instal·lació serà de 12 mesos comp-tats a partir de la notificació de la present resolució. No obstant això, amb anterioritat a la seua finalització, podrà sol·licitar-se una ampliació concreta per mitjà de sol·licitud motivada davant d’aquest servei ter-ritorial, i a aquest efecte s’acompanyarà la documentació justificativa de la demora i del cronograma de treballs previstos per al nou termini sol·licitat.

4. Així mateix, el titular de la present resolució estarà obligat a comunicar per escrit amb l’adequada diligència les incidències dignes de menció que es produïsquen durant l’execució a aquest Servei Terri-torial d’Indústria i Energia.

5. El titular de la present resolució estarà obligat a complir els deu-res i obligacions derivats de la legislació de prevenció de riscos laborals vigent durant la construcció.

6. Sense perjudici del que preveu l’article 12.4 del Decret 88/2005, de 29 d’abril, personal tècnic en la matèria adscrit al servei territorial podrà realitzar les comprovacions i les proves que considere necessà-ries durant les obres i quan finalitzen aquestes en relació amb la seua adequació a la documentació tècnica presentada i al compliment de la legislació vigent i de les condicions d’aquesta resolució.

7. Finalitzades les obres de construcció de la instal·lació, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, presentarà al servei territorial la correspo-nent sol·licitud de l’autorització d’explotació prevista en l’article 18 del Decret 88/2005, de 29 d’abril. Amb aquesta comunicació s’acompanya-rà un certificat de direcció i final d’obra, subscrit per tècnic facultatiu competent, que acreditarà que és conforme als reglaments tècnics en la matèria, d’acord amb el que s’estableix en la normativa vigent per als projectes d’instal·lacions elèctriques i igualment respecte a la present autorització administrativa i aprovació de projecte d’execució.

8. Aquest Servei Territorial d’Indústria i Energia, amb el tràmit previ de l’oportú procediment, deixarà sense efecte aquesta aprovació en qualsevol moment en què observe l’incompliment o inobservança de les condicions imposades en ella.

Tercer

Declarar, en concret, la utilitat pública del projecte de modifica-ció per conversió a subterrània, d’un tram de la línia elèctrica existent aèria a 66 kV, S/C, Renfe-Monforte-Novelda, i canvi de la seua tensió nominal de 66 kV a 20 kV, en el terme municipal de Novelda, provín-cia d’Alacant, amb l’afecció a les finques que es detallen en l’annex a aquesta resolució, amb l’abast i els efectes previstos en el títol IX de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric i seccions 2a i 3a del capítol V del títol VII del Reial Decret 1955/2000, d’1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialit-zació, subministrament i procediments d’autorització d’instal·lacions d’energia elèctrica.

Aquesta declaració porta implícita, en tot cas, la necessitat d’pació dels béns o d’adquisició dels drets afectats, implica la urgent ocu-pació als efectes de l’article 52 de la Llei de 16 de desembre de 1954, sobre expropiació forçosa, i Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, adquireix la condició de beneficiari en l’expedient expropiatori.

Igualment, porta implícita l’autorització per a l’establiment o pas de la instal·lació elèctrica sobre terrenys de domini, ús o servei públic

(6)

público o patrimoniales del Estado, o de las comunidades autónomas, o de uso público, propios o comunales de la provincia o municipio, obras y servicios de los mismos y zonas de servidumbre pública.

Cuarto Ordenar:

– La publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana y en el Boletín Oficial de la Provincia de Ali-cante.

– La notificación de la presente resolución a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, y a todas las administraciones u organismos públicos y empresas de servicios públicos o servicios de interés general que han intervenido, o podido intervenir, en el procedimiento de autorización, y las que han emitido, o debieron emitir, condicionado técnico al pro-yecto de ejecución y las que informaron, o debieron informar, durante la tramitación de la declaración, en concreto, de la utilidad pública a los titulares de bienes y derechos afectados, así como a los restantes inte-resados en el expediente, conforme a lo previsto en el artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa.

Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 17 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administra-tiva, podrá interponerse recurso de alzada ante la Dirección General de Industria y Energía de esta conselleria en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo esta-blecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Alicante, 29 de febrero de 2016.– El jefe del Servicio Territorial de Industria y Energía: Matías P. Mas Gisbert.

o patrimonials de l’Estat, o de les comunitats autònomes, o d’ús públic, propis o comunals de la província o municipi, obres i serveis d’aquests i zones de servitud pública.

Quart Ordenar:

– La publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant.

– La notificació de la present resolució a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, i a totes les administracions o organismes públics i empreses de serveis públics o serveis d’interés general que han inter-vingut, o pogut intervindre, en el procediment d’autorització, i les que han emés, o van haver d’emetre, condicionat tècnic al projecte d’execu-ció i les que van informar, o van haver d’informar, durant la tramitad’execu-ció de la declaració, en concret, de la utilitat pública als titulars de béns i drets afectats, així com als restants interessats en l’expedient, d’acord amb el que preveu l’article 52 de la Llei de 16 de desembre de 1954, d’Expropiació Forçosa.

Tot això de conformitat amb el que disposen els articles 10 i 17 del Decret 88/2005, de 29 d’abril, del Consell de la Generalitat pel qual s’estableixen els procediments d’autorització d’instal·lacions de pro-ducció, transport i distribució d’energia elèctrica que són competència de la Generalitat.

Contra la present resolució, que no posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se un recurs d’alçada davant de la Direcció General d’Indústria i Energia d’aquesta conselleria en el termini d’un mes, comptat des de l’endemà de la seua notificació, d’acord amb el que estableix l’article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Adminis-tratiu Comú.

Alacant, 29 de febrer de 2016.– El cap del Servici Territorial d’In-dústria i Energia: Matías P. Mas Gisbert.

Relació de béns i drets afectats per la modificació d’un tram de la LAAT 66 kV denominada Renfe-Monforte-Novelda. Conversió en subterrani i canvi de tensió de 66 a 20 kV

Terme municipal de Novelda

Finca Pol. Parc. Titular Domicili Suport núm. Exprop. m²Superf. m.l.Vol Serv. pas aeri m² Rasa pas subt. m. Serv. pas subt. m² Ocup. tem-poral m² Ús/cultiu

1 24 262 Iberdrola D. E., SAU San Adrián, 48 48003 Bilbao 60 36 60 ST Novelda 2 20 9024 Ajuntament Novelda Pl. Espanya, 103660 Novelda 85 85 85 Camí El Campet 3 20 9015 Ajuntament Novelda Pl. Espanya, 103660 Novelda 110 110 110 Camí

4 20 174 Antonio Martínez Trives C/ Dr. Ferrán, 403660 Novelda ÀT-1 35 5 5 30 Cultiu – reg vinya

* * * * * * *

Relación de bienes y derechos afectados por la modificación de un tramo de la LAAT 66 kV denominada Renfe-Monforte-Novelda. Conversión en subterráneo y cambio de tensión de 66 a 20 kV

Término municipal de Novelda

Finca Pol. Parc. Titular Domicilio Apoyo núm. Exprop. m²Superf. Vuelo m.l. Serv. Paso aéreo m² Zanja paso subt. m. Serv. Paso subt. m² Ocup. Tem-poral m² Uso/cultivo

1 24 262 Iberdrola D.E., SAU San Adrián, 48 48003 Bilbao 60 36 60 ST Novelda 2 20 9024 Ayuntamiento Novelda Pza. España, 103660 Novelda 85 85 85 Camino El Campet 3 20 9015 Ayuntamiento Novelda Pza. España, 103660 Novelda 110 110 110 Camino

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :