• No se han encontrado resultados

ELS PROFESSIONALS D INFERMERIA EN SITUACIONS D EMERGÈNCIES I CATÀSTROFES GRAU EN INFERMERIA ESIM Curs

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "ELS PROFESSIONALS D INFERMERIA EN SITUACIONS D EMERGÈNCIES I CATÀSTROFES GRAU EN INFERMERIA ESIM Curs"

Copied!
9
0
0

Texto completo

(1)

ELS PROFESSIONALS D’INFERMERIA EN SITUACIONS

D’EMERGÈNCIES I CATÀSTROFES

GRAU EN INFERMERIA – ESIM

Curs 2014 – 2015

DADES DESCRIPTIVES DE L’ASSIGNATURA

Curs acadèmic: 2014-2015

Nom de l’assignatura: Els professionals d’infermeria en situacions d’emergències i catàstrofes

Tipus d’assignatura: Optativa

Ubicació temporal: 3r trimestre de 3r curs grau d’infermeria Nombre de crèdits: 5 ECTS (125 hores de dedicació) Calendari:

Horari:

CCoordinació: Pilar Pulgar Espin Professors: Pilar Pulgar Espin

Jesús Cabañas Fernandez

PRESENTACIÓ

Les situacions d’emergències i catàstrofes, cada vagada mes ,necessita de personal mes professionalitzat i amb mes coneixements, teòrics, tècnics, pràctics, preventius i de coordinació amb tots els equips que participen en aquestes situacions.

El professionals d’infermeria apliquen els seus coneixements amb aquestes situacions en l’àmbit sanitari aplicant els procediments i tècniques adients a les diferents situacions en lo que denominen Asistencia Extrahospitalària

L’objectiu que pretenem es donar uns coneixements basics i actituds que ens seran necessàries per poder introduir-nos en el mon de les emergències i catàstrofes

OBJECTIUS D’APRENENTATGE

Els objectius d’aprenentatge son els següents:

 Donar a conèixer els Sistemes d’ Emergència de forma global

 Aportar coneixements teòrics – pràctics que s’apliquen en l’ Asistencia Extrahospitalària  Que l’ alumne conegui com es treballa i qui intervé en situacions on l’assistència es

urgent i emergent

 Descriure que es una catàstrofe, les seves fases, planificació sanitària al lloc, aplicació de criteri de classificació de víctimes

(2)

COMPETENCIES

GENERALS

G2. Capacitat per a l’organització i planificació G9. Resolució de problemes

G10. Presa de decisions

G11. Habilitats critiques i auto critiques G12. Treball en equip

G14. Habilitat per treballar amb equip interdisciplinari

G15 Habilitat per comunicar-se amb experts amb altres camps G18. Habilitat per treballar en un context internacional

G19. Capacitat per aplicar els coneixements a la practica G21. Capacitat d’aprenentatge

G22. Capacitat d’adaptació a noves situacions G24. Iniciativa

G26. Habilitat per el treball autònom G30. Motivació per l’èxit

ESPECIFIQUES

P6. Basar les intervencions d’infermeria en l’evidencia científica i mitjans disponibles.

P7. Comprendre sense perjudicis a les persones, considerant els aspectes físics, psicològics i socials, com individus autònoms e independents, assegurant el respecte a les seves opinions, creences i valors,germanitzarem el dret a d’intimitat per l’ confidencialitat i el secret professional

P15.Treballar amb l’equip de professionals com unitat bàsica on s’estructura de forma uni o multidisciplinari e interdisciplinari els professionals i altres integrants de les organitzacions assistencials

E1 Coneixia e identifica l’estructura i funció del cos humà

E4. Coneixia els diferent grups de fàrmacs, els principis de la seva autorització, us e indicació els mecanismes d’acció dels mateixes

E5. Utilització dels medicaments, avaluant beneficis esperats i riscos associats y/o efectes derivats de la seva administració

E10.Coneixer els processos fisiopatològics, les seves manifestacions i els factors de risc que determinen els estats de salut i infermetat

E12. Estableix relació de empatia i respectuosa amb el pacient i la família,acordes a la situació de la persona, problema de salut i etapa en que es troba

E13.Utilitzar estratègies i habilitats que permeten una comunicació efectiva, amb pacients, famílies i grups socials axis com l’expressió de les seves preocupacions e interessos E14.Reconeixer situacions de risc vital i sapiguem fer maniobres de suport vital basic i avançat E34 Tindre una actitud cooperativa amb els diferents membres de l’equip

(3)

METODOLOGIA Tipus d’activitat Metodologia Durada Sessions plenàries

Classes magistrals, classes dirigides a debats de

situacions, aclariment de continguts 20 hores

Seminaris de Casos específics

Aplicació de diferents tècniques

Exposició de situacions simulades 10 hores

Treball

individual o en grup fora de classe

Visites a ambulàncies medicalitzada

95 hores

AVALUACIÓ

 L’ avaluació final serà per el mètode del caso i examen tipus test: exposició situacions i respostes variades.

Percentatge 70%

 L’avaluació de competències generals es de forma continua durant les sessions plenàries, valorarem, implicació, coneixements aportats, iniciatives i actituds

Percentatge 15%

 L’avaluació especifica la realitzarem a traves dels casos, es valorarà, habilitat en las actuacions i maniobres, iniciativa de solucions, planificació de estratègia de treball d’equip

Percentatge 15%

(4)

CONTINGUTS

1. TEMA 1 INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES D’EMERGÈNCIES

1. Concepte d’assistència extrahospitalària 2. Sistemes d’Emergències. Models

3. Conceptes Urgència i emergència mèdica 4. Assistència primària i assistència secundaria 5. Fases de la assistència extrahospitalària

6. Planificació de les emergències: Plans d’Emergència 7. Els diferents Serveis que participen en les Emergències

TEMA 2 CENTRE COORDINADOR

1. Centrals de Coordinació, definició, tipus i organització 2. Atenció a les trucades d’emergència

3. Consultoria i anàlisis de les trucades

4. Coordinació dels recursos sanitaris d’emergència

TEMA 3 VEHICLES D’EMERGÈNCIA – TRANSPORT SANITARI

1. Ambulàncies: Tipus i equipament 2. Fisiopatologia del transport sanitari 3. Mitjans aeris

TEMA 4 ABORDATGE I VALORACIÓ DEL PACIENT

1. Lloc de l’accident aplicació del PAS 2. Les constants vital

3. Valoració primària (ABCDE) 4. Valoració secundaria

TEMA 5 SUPORT VITAL BASIC – DEA / SUPORT VITAL AVANÇAT

1. Generalitats

2. Suport vital basic i DEA

3. Suport vital avançat (Recomanacions 2010) 4. Fàrmacs del SVA en l’assistència extrahospitalària 5. Exposició de casos

a. Simulació d’escenaris b. Aplicació d’algoritmes

c. Aplicació Cadena Supervivència d. Tècniques d’aïllament via Aérea

(5)

TEMA 6 EMERGENCIES EN EL PACIENT TRAUMATIC

1. Introducció

2. Abordatge i tractament del pacient politraumàtic 3. Actuació en caso d’ accident de tràfic

4. Assistència en caso de TCE

5. Assistència en caso de Trauma Toràcic 6. Assistència en caso de Trauma Abdominal

7. Assistència en caso de Trauma Columna vertebral 8. Assistència en caso de Trauma Extremitats 9. Lesions per aixafament. Síndrome compartimenta’l 10. Amputacions

11. Hemorràgies i xoc hipovolèmic 12. Fàrmacs d’analgèsia i seroteràpia 13. Exposició casos

a. Tècniques de mobilització / immobilització i. Material d’immobilització

ii. Mobilització del ferit

iii. Immobilització en funció de les lesions b. Extracció de casc

c. Hemorràgies

TEMA 7 EMERGENCIES FISIQUES

1. Generalitats: ¿Que las produeix? 2. Assistència a la víctima cremada

3. Assistència a la víctima per intoxicació de CO /CHN 4. Fàrmacs antídots en l’ intoxicació per CO/CHN 5. Assistència a la víctima ofegada en medi líquid

6. Patologies mediambientals ( cops calor,insolació, deshidratació..) 7. Assistència a víctimes amb traumatisme elèctric

TEMA 8 EMERGENCIES TOXICOLOGIQUES

1. Generalitats: ¿ Que las produeix?

2. Assistència a víctimes intoxicades per productes químics i domèstics 3. Assistència a víctimes intoxicades per fàrmacs

4. Assistència a víctimes intoxicades per drogues 5. Xoc anafilàctic

6. Antídots

TEMA 9 EMERGENCIES MEDIQUES

1. Cardiològica

a. Síndrome Coronari Agut b. Insuficiència Cardíaca (EAP) c. Bloqueig i arítmies

2. Respiratòria

(6)

3. Neurològica

a. AVC (codis ictus) b. Crisis convulsiva 4. Metabòlica

a. Hipoglucèmia b. Hiperglucèmia

TEMA 10 EMERGÈNCIES PEDIÀTRIQUES

1. Aspectes mèdics 2. Aspectes traumàtics

TEMA 11 El SUPORT PSICOLOGIC EN LES EMERGENCIES

1. Introducció

2. Estratègies i pautes d’actuació generals 3. Autòlisis i intent d’autòlisis

a. Consideracions generals b. Situacions mes corrents

i. Alçada

ii. Recintes tancats

TEMA 12 ACCIDENTS DE MÚLTIPLES VICTIMES I CATASTROFES

2. Conceptes d’ AMV i Catàstrofes 3. Fases de resposta

4. Zonificació de l’àrea de l’ accident 5. Resposta sanitària

6. Triatge en les catàstrofes 7. Aplicació Procediment AMV

TEMA 13 LES GRANS AGLOMERACIONS

1. Definició i tipus d’aglomeracions 2. Centre Coordinador Avançat 3. Concepte de serveis preventius 4. Tipus de patologies mes freqüents

TEMA 14 TREBALL DE CREDIT

1. Visita a un servei d’emergències de rescat 2. Com es una ambulància medicalitzada. 3. Treball específic

(7)

CRONOGRAMA

Introducció als sistemes d’emergències

Centre Coordinador

Vehicles d’emergència i Transport Sanitari

Abordatge i Valoració del pacient

Suport Vital Basic

DEA i SVI

Suport Vital Avançat

Suport Vital Avançat Traumàtic

Emergències del pacient traumàtic

E. T. Amputacions- Hemorràgies i xoc

Emergències del pacient traumàtic

FESTA?

Emergències Toxicològiques

Emergències Físiques

Emergències Mediques

Emergències Mediques

Emergències Pediàtriques

Accidents de MV i Catàstrofes

Atenció Psicològica en les Emergències

Atenció en les aglomeracions

(8)

BIBLIOGRAFIA

1. PHTLS (Prehospital Trauma Life Suport)

MCSWAIN, N. E. (PHTLS Editor in Chief. Professor of Surgery, Tulane University School of Medicine, New Orleans, Luisiana).

FRAME, S. (Associate Professor of Surgery, Director, Division of Trauma/Critical Care, University of Cincinnati Medical Center, Cincinnati, Ohio).

SALOMONE, J. P. (PHTLS Scientific Editor. Associate Professor of Surgery, Emory University, School of Medicine, Atlanta, Georgia

).

2. Medicina de Urgencias y Emergencias

3. Jiménez Murillo, L. Presidente Nacional de SEMES. CME.) Montero Pérez, F.J. “Medicina de urgencias i emergencias (Guía diagnóstica y protocolos de actuación). Elsevier España 4ª edición 2009

4. Procedimientos en Enfermeria

PROEHL J. A. (Lebanon, New Hampshire. RN, MN, CEN, CCRN, Emergency Clinical Nurse Specialist, Dartmouth-Hitchcock Medical Center).

5. Manuales de Soporte Vital Básico y Soporte Vital Avanzado del Samur. SAMUR- Protección Civil- Ayuntamiento de Madrid

“Manual de reanimación cardiopulmonar y cerebral” Safar, Peter. Madrid 1997. “Protocolo de soporte vital básico y avanzado”.ERC.

“Manual de Soporte Vital Avanzado”.Comité Nacional RCP.Ed. Masson

6. Manual de assistencia a las catástrofes”. C. Álvarez Leiva et alters. Ed. Libro del año ARAN.

7.

“Manual de atención al paciente politraumatizado”.Grupo de trabajo en medicina de

emergencias de Santander. Ed. Libro del año ARAN.1994

8.

“Protocolos de urgencias y emergencias”.SEMES

9. Will Chapleau, EMT_P,RN,TNS, Guia Rapida para el primer interviniente en emergencias. Ed. Elsevier .2ª edición

10. Protocol d’atenció inicial al pacient cremat.2ª revisió, març 2013. Protocol consensuat per: Hospital Universitari Vall d’Hebron (Unitat de Cremats), Servei d´Emergències Mèdiques

(SEM), Bombers de la Generalitat de Catalunya (GEM), Bombers de Barcelona (Servei Sanitari)

11. Protocol conjunt d’actuació inicial en intoxicacions agudes per fum, monòxid de carboni i cianhídric. Consensual per: Hospital Universitari Vall d’Hebron (Unitat de Cremats), Servei

(9)

d´Emergències Mèdiques (SEM), Bombers de la Generalitat de Catalunya (GEM), Bombers de Barcelona (Servei Sanitari), Consorci Sanitari Integral Hospital Sant Joan Despí M. Broggi Unitat Terapèutica Hiperbàrica Hospital, Hospital de Palamós( U. Hiperbàrica) Edició juny 2012

Referencias

Documento similar

b) S'escriu amb d, darrere vocal, en les paraules planes els femenins i derivats de les quals porten una d: àcid (amb d, per àcida), òxid (per òxida).. c) S'lescnu amb d, darrere

Cada una d’aquestes zones es va emplaçar al lloc més convenient i per una adequada comunicació entre zones, independent i segura, coincidint amb un pronunciat desnivell a la zona

La innovació i diferenciació d’aquest projecte amb els ja existents i els de la competència, és la possibilitat de configuració de 5 patrons per programa, amb diferents

Interactuar amb les persones ateses en cada etapa del cicle vital, en funció del gènere, grup o comunitat i dins del seu context social i multicultural, tot respectant-ne les

We used the structural empower- ment model (Spence Laschinger, Finegan et al., 2001; Spence Laschinger et al., 2004) as a reference to achieve the goal of the present study, which

veus realment que pateixen.. 10.3 TÈCNICA D’IGUALTAT VICDONES-SIAD NÚRIA MÚÑOZ. 1) Explica’m una mica la teva funció. Jo sóc la tècnica d’igualtat del VicDones-SIAD Osona,

Els representants de cada grau s’encarreguen de representar els seus respectius graus al Consell perquè tingui la informació de les diferents classes dels graus de la UVic..

La incorporació del gènere, com a categoria transversal en la recerca i en concret en els TFG i els TFM dels estudis d’Infermeria, pot ajudar a trencar amb aquests biaixos: