TABELA SHOQERUESE TE INFORMACIONIT

24  Download (0)

Full text

(1)

1 INFORMACION SIPAS RREGULLORES “PËR KËRKESAT MINIMALE TË

PUBLIKIMIT TË INFORMACIONIT NGA BANKAT DHE DEGËT E BANKAVE TË HUAJA”

(Sipas Kërkesave të Rregullores Nr. 60, datë 29.08.2008, ndryshuar me vendimin nr.25, datë 01.04.2015, të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë)

Për periudhën e mbyllur më 30 Shtator 2016

PËRMBAJTJA

I. INFORMACION I PËRGJITHSHËM MBI BANKËN. II. INFORMACION MBI AKTIVITETET E BANKËS III. STRUKTURA ORGANIZATIVE E BANKES IV. RISQET DHE DREJTIMI I TYRE

V. KAPITALI RREGULLATOR DHE MJAFTUESHMERIA E KAPITALIT VI. POLITIKA TE RENDESISHME KONTABEL

TABELA SHOQERUESE TE INFORMACIONIT

TABELA 1: TREGUES TË RENTABILITETIT, TABELA 2: BILANCI KONTABËL:

TABELA 3: ZERAT JASHTE BILANCIT

TABELA 4: PASQYRA E TË ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

TABELA 5. KLASIFIKIMI I PORTOFOLIT TË KREDIVE SIPAS SHPËRNDARJES GJEOGRAFIKE

TABELA 6. KLASIFIKIMI I PORTOFOLIT TË KREDIVE SIPAS TIPIT TË INDUSTRISË DHËNË REZIDENTEVE

TABELA 7. TREGUESI I LIKUIDITETIT

TABELA 8. AKTIVET SIPAS MATURIMIT TE MBETUR TABELA 9. PASIVET SIPAS MATURIMIT TE MBETUR TABELA 10: KAPITALI RREGULLATOR

TABELA 11: MJAFTUESHMERIA E KAPITALIT

(2)

2 I. Informacion i përgjithshëm mbi bankën

Alpha Bank A.E. – Dega e Tiranës u krijua në 1998 si degë e Alpha Bank A.E., Athinë, e cila është mëma e grupit të shoqërive Alpha Bank. Më 19 Dhjetor 2006 Këshilli Drejtues i Zyrës Qëndrore miratoi një ndryshim të emrit të Bankës në Alpha Bank – Albania (“Banka”). Selia e regjistruar e Bankës ndodhet në Rrugën e Kavajës, Qendra e Biznesit G – Kam, kati i 2të, Tiranë, Shqipëri.

Banka është licensuar nga Banka e Shqipërisë për transferimin e pagesave, aktivitete të huasë dhe depozitimit, dhe aktivitete të tjera në përputhje me Ligjin “Për Bankat në Republikën e Shqipërisë” (Nr. 8365 datë 2 Korrik 1998, ndryshuar më 18 Dhjetor 2006) dhe me ligjin “Për Bankën e Shqipërisë” (Nr. 8269 datë 23 Dhjetor 1997). Banka ka një rrjet me 35 degë në të gjithë vendin (2015: 40 degë). Më 30 Shtator 2016, Banka ka 418 punonjës (31 Dhjetor 2015: 427 punonjës)

II. Informacion mbi aktivitetet e bankës

Me vendim të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.14, datë 29.02.2012 Banka u shndërrua nga degë në filial / bankë vendase dhe u liçensua në 17 Maj 2012 për kryerjen e veprimtarive bankare sipas përcaktimit të nenit 4 të ligjit nr.9662, datë 18.12.2006 “Për bankat në Republikën e Shqipërisë” duke marrë emrin Banka Alpha Albania sha.

Banka, në përputhje me liçencën e lëshuar nga Banka e Shqipërisë si dhe me kriteret e përcaktuara në Ligjin Bankar, mund të ushtrojë aktivitetet e mëposhtëme financiare:

(1) Të gjitha format e kredidhënies, duke përfshirë edhe kredinë konsumatore dhe hipotekore;

(2) Faktoringun dhe financimin e transaksioneve tregtare; (3) Qiranë Financiare;

(4) Të gjitha shërbimet e pagesave dhe të transferimit të parave, duke përfshirë kartat e kreditit dhe të debitit, çeqet e udhëtarit, çeqet bankare dhe kartat e pagesës;

(5) Tregtimin për llogari të saj ose për llogari të klientëve, qoftë dhe në një këmbim valutor, në një treg të vetëorganizuar (OTC) ose ndryshe, si më poshtë:

i. instrumente të tregut të parasë (çeqe, dëftesa, çertifikata të depozitave etj,); ii. këmbim valutor;

iii. instrumente të këmbimeve valutore dhe instrumente për vlerësimin e normës së interesit, duke përfshirë këtu produkte të tilla, si marrëveshje swap dhe marrëveshje që përcaktojnë vlerën e interesit në të ardhmen;

iv. letra me vlerë të transferueshme;

(6) Shërbimet këshilluese, ndërmjetëse dhe shërbime të tjera ndihmëse për të gjitha veprimtaritë e listuara në pikat 2 deri 5 si më sipër.

(7) Ndërmjetësimin për transaksionet monetare të marrjes në kujdestari, shërbimet depozituese dhe të besimit.

(3)

3 (8) Ofrimin e garancive dhe marrjen e angazhimeve.

(9) Shërbim i kasave të sigurimit.

(4)

4 DREJTORI I PERGJITHSHEM Seksioni i Garantimit te Cilesise Divizioni i Finance dhe Kontabilitetit Divizioni i Kreditimit me Shumice Njesia e Bankingut te Biznesit me Pakice Divizioni I Rrjetit te Degeve Divizioni i Huadhenies per Ekonomite Familjare Seksioni i Drejtimit te Mardhenies me Klientin Seksioni i Marketingut dhe Mardhenieve me Publikun Seksioni I Produkteve te Kartave Seksioni i Operacioneve me Kartat Seksioni i Pranimit te Pagesave me Tregtaret Departamenti i Veprimtarise Bankare te Biznesit te Vogel Seksioni i Kredive Hipotekare Njesia e Bankingut te Biznesit me Shumice Divizioni i Veprimtarise Bankare te Biznesit te Madh Divizioni i Veprimtarise Bankare te Biznesit te Mesem

Njesia e Operacioneve dhe Teknologjise se Informacionit Divizioni i Operacioneve Divizioni i TI Departamenti i Organizimit Departamenti i Administrimit te Kredive Departamenti i Menaxhimit te Pasurise dhe Prokurimeve Seksioni i Administrimit te Kredive me Pakice Seksioni i Administrimit te Kredive me Shumice Seksioni i Sigurise Seksioni i Menaxhimit te Pasurise Seksioni i Vleresimit te Pasurise Seksioni i Parametrizimit Seksioni i Zhvillimit te Aplikacioneve Seksioni i Operacioneve te TI-se Seksioni i Rrjeteve dhe Infrastruktures Seksioni i Arkes Qendrore Seksioni i Menaxhimit te Informacionit te Klienteve Seksioni i Operacioneve Dokumentare Seksioni i Pagesave Seksioni i Mbeshtetjes se Thesarit Seksioni i modifikimit te huave me probleme te veprimtarise bankare me shumice Seksioni me vonesa te perhershme te huave me probleme te veprimtarise bankare me shumice BORDI I DREJTOREVE DREJTORIA KOMITETI AUDITIT KOMITETI I RISKUT KESHILLTARI EKONOMIK Seksioni i Taksave Seksioni i Buxhetimit dhe MIS Seksioni i Kontabilitetit Seksioni i Mbikqyrjes Bankare Seksioni i Raportimit Financiar

ALPHA BANK ALBANIA

STRUKTURA ORGANIZATIVE 14.12.2015 Seksioni i Perpuethshmerise Seksioni i AML Departamenti i Perpuethshmerise Departamenti i Burimeve Njerezore Departamenti i Thesarit Departamenti i Huave me Probleme te veprimtarise bankare me Pakice Divizioni i Huave me Probleme te Veprimtarise Bankare me Shumice Departamenti i Sherbimeve Ligjore Seksioni i Sigurise se Informacionit Departamenti i Produkteve te Depozitave dhe Investimeve Seksioni i Produkteve te Kredive Konsumatore Seksioni i Rrjeteve

Alternative Seksioni i modifikimit

te huave me pakice Seksioni i mbledhjes se huave me pakice Deget Divizioni i Kontrollit te Brendshem Divizioni i Drejtimit te Riskut Divizioni I Kreditimit me Pakice

(5)

5 Tabela 1: TREGUES TE RENTABILITETIT TE BANKES

Shtator 2016 Qershor 2016 Mars 2016 Dhjetor 2015 Shtator 2015

1. Kthyeshmëria nga aktivet mesatare (ROAA) [të

ardhurat neto / aktivet mesatare * 100] 0.19% 2.67% (0.84%) 1.32% 1.79%

2. Rezultati neto i jashtëzakonshëm / aktivet mesatare 0.03% 0.03% (0.01%) 0.04% 0.05%

3. Shpenzimet e përgjithshme të veprimtarisë / të

ardhurat bruto të veprimtarisë 13.3% 12% 14% 10.82% 9.94%

4. Të ardhurat neto nga interesi / shpenzimet e

përgjithshme të veprimtarisë 197.51% 248.59% 173% 185.61% 256.07%

5. Kthyeshmëria nga kapitali aksionar mesatar (ROAE)

[të ardhurat neto / kapitali aksionar mesatar * 100] 2.34% 3.36% (11.06%) 36.08% 25.65%

6. Aktive për punonjës [totali i aktiveve / numri i

regjistruar i punonjësve] në Lek'000 162,221 152,792 150,665 147,972 152,136

7. Të ardhurat neto nga interesat / aktivet mesatare 2.57% 1.44% 1.88% 2.56% 3.22%

8. Të ardhurat nga interesat / aktivet mesatare 3.24% 1.78% 2.57% 3.42% 5.00%

9. Shpenzime për interesa / aktivet mesatare 0.67% 0.35% 0.69% 0.85% 1.78%

10. Të ardhurat neto nga interesat / të ardhurat bruto

të veprimtarisë 26.28% 25.3% 24.95% 20.08% 25.45%

11. Të ardhurat neto nga veprimtaritë e tjera / aktivet

mesatare (0.34%) (0.29%) (0.24%) (0.27%) (0.27%)

12. Shpenzimet jo për interesa / të ardhurat bruto të

veprimtarisë 30% 30.5% 36.24% 23.63% 19.75%

13. Shpenzime personeli / të ardhurat bruto të

veprimtarisë 11.29% 19.96% 13.92% 8.16% 7.46%

(6)

6

TABELA 2. BILANCI

(000 lekë)

Shtator 2016 Qershor 2016 Mars 2016 Dhjetor 2015 Shtator 2015

Aktivet

Mjete monetare dhe vlera në Bankën Qëndrore 11,765,410 7,298,752 10,326,354 10,326,354 8,931,787

Hua dhe paradhënie institucioneve financiare 7,593,823 11,323,952 7,786,450 8,623,717 6,776,165

Letra me vlerë të vlefshme për shitje 17,511,985 17,459,485 16,425,942 15,086,497 16,866,144

Letra me vlerë të mbajtura për investim 861,531 865,069 1,367,765 1,359,987 1,472,048

Hua dhe paradhënie klientëve 28,498,534 26,601,095 26,957,768 27,102,201 27,371,086

Aktive afatgjata materiale 83,565 75,111 72,443 77,005 72,655

Aktive jo-materiale 23,228 23,873 14,566 18,455 21,552

Aktive të tjera 1,470,352 1,442,229 1,382,719 1,396,090 1,472,918

Totali i aktiveve 67,808,429 65,089,567 64,334,008 63,184,171 62,984,353

Detyrimet

Hua dhe paradhënie nga institucionet financiare 1,412,975 1,243,543 880,609 6,016 221

Detyrime ndaj klientëve 58,063,510 55,700,117 55,577,510 55,176,031 54,816,080

Detyrime të tjera 475,712 345,556 229,881 308,270 321,885

Fondi rezervë statistikor 484,786 425,736 382,784 392,208 347,135

Fondi rezervë për detyrimet tatimore 6,310 6,310 6,310 - -

Borxhi i varur 2,200,498 2,200,570 2,223,869 2,200,164 2,234,018

Totali i detyrimeve 62,643,792 59,921,832 59,300,964 58,082,689 57,719,340

Kapitali i paguar 10,960,120 10,960,120 10,960,120 10,960,120 10,960,120

Rezerva e rivlerësimit 48,472 56,133 146,093 75,658 210,166

Rezerva të tjera 787,493 787,493 787,493 787,493 787,493

(Humbje të akumuluara)/fitime të mbartura (6,631,448) (6,636,011) (6,860,662) (6,721,790) (6,692,766)

Kapitali aksioner 5,164,637 5,167,735 5,033,044 5,101,482 5,265,013

(7)

7

TABELA 3. ZËRAT JASHTË BILANCIT

(000 lekë)

Shtator Qershor Mars Dhjetor Shtator

2016 2016 2016 2015 2015 ANGAZHIME FINANCIMI 1,918,593 2,156,752 2,090,599 1,723,880 1,341,510 Angazhime të dhëna 1,918,593 2,156,752 2,090,599 1,723,880 1,341,510 Klientëve 1,918,593 2,156,752 2,090,599 1,723,880 1,341,510 GARANCITË 56,326,993 55,559,549 56,081,055 56,554,637 60,994,297 Garanci të dhëna 347,384 493,738 492,462 438,429 729,174 Klientëve 347,384 493,738 492,462 438,429 729,174 Garanci të marra 55,979,609 55,065,811 55,588,593 56,116,207 60,265,123 Klientëve 55,979,609 55,065,811 55,588,593 56,116,207 60,265,123 ANGAZHIME TË TJERA 56,357 4,642 803 7,682 10,843 Të tjera 56,357 4,642 803 7,682 10,843 TOTALI 58,301,943 57,720,943 58,172,456 58,286,199 62,346,650

(8)

8

TABELA 4. PASQYRA E TË ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

(000 lekë)

Shtator 2016 Qershor 2016 Mars 2016 Dhjetor 2015 Shtator 2015

Të ardhura nga interesat 1,573,010 1,156,078 425,629 2,323,494 1,769,912

Shpenzime për interesa 323,954 224,071 113,938 580,078 463,326

Të ardhura neto nga interesat 1,249,056 932,007 311,691 1,743,415 1,306,586

Fitim/(humbje) neto nga veprimet me letrat me vlerë 752,289 364,311 196,851 1,761,155 1,502,807

Të ardhura neto nga komisionet 131,835 80,654 32,543 149,517 105,452

Fitimi neto nga transaksionet e shkëmbimeve valutore 28,717 19,126 10,044 43,860 32,514

Të ardhura totale operative 2,161,897 1,396,098 551,129 3,697,947 2,947,359

Shpenzime për punonjësit 536,686 353,346 173,832 708,390 489,716

Shpenzime për qira 182,369 115,242 57,684 235,057 171,550

Amortizimi i aktiveve afatgjata materiale dhe jo-materiale 80,371 54,782 27,946 124,693 95,476

Shpenzime të tjera operative, neto 615,830 342,812 162,152 870,844 607,878

Shpenzimet totale operative 1,415,255 866,182 421,614 1,938,984 1,364,619

Shpenzime për fondin rezervë për huatë dhe paradhëniet 563,722 410,609

277,812 834,686 674,513

Shpenzime/(rimarrje) për fondin rezervë statistikor 92,578 33,528 (9,424) 26,486 (18,586)

Shpenzime për fondin rezervë 656,300 444,137 268,388 861,172 655,926

Tatimi mbi fitimin - - - - -

(9)

9

(10)

10

(11)

11

(12)

12

(13)

13

TABELA 6. KLASIFIKIMI I PORTOFOLIT TË KREDIVE SIPAS TIPIT TË INDUSTRISË DHËNË REZIDENTEVE (VAZHDIM)

(14)

14

TABELA 6. KLASIFIKIMI I PORTOFOLIT TË KREDIVE SIPAS TIPIT TË INDUSTRISË DHËNË REZIDENTEVE (VAZHDIM)

(15)

15 IV. RISQET DHE DREJTIMI I TYRE

(a) Risku i likuiditetit

Drejtimi i likuiditetit dhe i riskut të likuiditetit bëhet në përputhje me politikat e brendshme të Bankës dhe të Grupit si edhe në përputhje me rregulloren e Bankës së Shqipërisë Nr. 71 datë 14/10/2009 “Për administrimin e rrezikut të likuiditetit”.

Gjatë tremujorit të tretë të vitit, treguesit e likuiditetit të Bankës (të përllogaritur sipas kërkesave rregullatore të Bankës së Shqipërisë) kanë qenë vazhdimisht më të larta se nivelet minimale të kërkuara nga BoA. Në fund të muajit Shtator 2016, aktivet likuide ishin 24,03 milardë lekë ndërkohë që pasivet afatshkurtra ishin 53.37 miliardë lekë. Mesatarisht, gjatë tremujorit të tretë, raporti i aktiveve likuide në lekë ndaj pasiveve afatshkurtra ka qenë afërsisht 43.54%. I njëjti raport për monedhat e huaja ka qenë rreth 43.3%. Treguesi total, i cili përfshin të gjitha monedhat ka qenë në një nivel shumë të kënaqshëm rreth 43.4% (mund t’i referoheni tabelës numër 7). Treguesit e likuiditetit të Bankës kalojnë në një proçes periodik testim stresi sipas skenareve dhe supozimeve përkatëse. Rezultatet përkatëse të ushtrimit të stresuar gjatë tremujorit të tretë të vitit, ashtu si edhe në tremujorët e tjerë, të gjithë skenarët treguan se Banka është në pozita të shëndosha likuiditeti.

Gjatë tremujorit të tretë 2016, në përputhje me kërkesat e Rregullores nr. 71 “për Menaxhimin e Riskut të Likuiditetit”, Banka ka kryer ushtrimin e stresit të radhës, i cili tregoi situatën solide dhe likuide të Bankës dhe të gjithë treguesit janë në linjën e “gjelbër” (green area) edhe pas zbatimit të skenarëve përkatës të testit.

TABELA 7. TREGUESI I LIKUIDITETIT

Kodi (000 lekë) LEKË USD EUR TË TJERA TOTALI

A TOTALI I AKTIVEVE LIKUIDE 9,749,876.7 1,461,092.55 12,486,294.1 329,859.39 24,027,122.75

B

TOTALI I PASIVEVE

AFATSHKURTRA ME AFAT TË MBETUR MATURIMI DERI NË 1 VIT

22,391,402.71 1,740,959.4 30,891,286.19 344,402.57 55,368,050.87

C TREGUESI I LIKUJDITETIT (në %)

1 Aktive likuide / pasive afatshkurtra *

100 (per monedhen kombetare LEK) 43.54%

2 Aktive likuide / pasive afatshkurtra *

100 (per monedhat e huaja) 43.30%

3 Aktive likuide / pasive afatshkurtra *

(16)

16

(17)

17 TABELA 9. PASIVET SIPAS MATURIMIT TE MBETUR

(18)

18 (b) Risku i tregut

Risku i tregut është risku i reduktimit në vlerën ekonomike që rrjedh nga ndryshimet e pafavorshme të vlerës ose luhatshmërisë e normave të interesit, kurseve të këmbimit, indekseve të bursës, kapitaleve dhe mallrave.

Bordi Drejtues ia ka caktuar mbikëqyrjen e riskut të tregut Komitetit të Riskut dhe gjithashtu ka autorizuar Komitetin e Aktiveve dhe Detyrimeve për miratimin e udhëzimeve dhe strategjisë për riskun e tregut.

Banka ka miratuar Politikën e Investimeve dhe respektivisht Limitet e Riskut të Tregut. Qëllimi i limiteve të riskut të tregut është të përcaktojë sasinë dhe rrezikun e mundshëm të tregut që rrjedh nga operacionet financiare të Bankës. Për më tepër, ajo siguron kornizën për aktivitetet që lidhen me tregun dhe përcakton rregullat, masat dhe kontrollet për menaxhimin e përditshëm të ekspozimeve që kanë të bëjnë me rrezikun e tregut. Gjatë 3-mujorit të tretë 2016 nuk ka patur asnjë thyerje të limiteve të tregut.

(c) Risku operacional

Risku operacional është risku i humbjes së drejtëpërdrejtë ose të tërthortë që vjen si rezultat i një sërë shkaqesh të lidhura me proçeset, personelin, teknologjinë dhe infrastrukturën e Bankës, ashtu si edhe nga faktorë të jashtëm. Objektivi i Bankës është të mbulojë humbjet e pritshme dhe të papritshme që burojnë nga risqet operacionalë.

Drejtimi i riskut operacional bëhet në përputhje me politikat e proçedurat e brendshme të Bankës, si edhe në përputhje me kërkesat e rregullores Nr. 03 datë 19/01/2011 “Për administrimin e rrezikut operacional”.

Në përputhje me kuadrin e brendshëm dhe atë rregullator, Banka ka zhvilluar proçedura dhe sisteme të cilat bëjnë të mundur identifikimin, vlerësimin dhe raportimin e ngjarjeve të riskut operacional. Në vijim të këtij raportimi, bëhet klasifikimi i humbjeve bruto sipas linjave të biznesit si dhe analiza të mëtejshme. Gjithashtu, Banka ka zhvilluar edhe një raportim mujor të disa treguesve kyç të riskut operacional të cilat raportohen në Grup dhe në Bankë të Shqipërisë.

Gjatë tremujorit të tretë të vitit 2016 ka vijuar projekti i Kontrollit të Riskut përmes proçesit të Vet-vlerësimit, i cili zhvillohet në bazë vjetore, me të gjitha njësitë organizative të Bankës. Rezultatet dhe plani i veprimit analizohen periodikisht gjatë prezantimeve në Komitetin përkatës të Riskut Operacional, në kuadër të forcimit të mëtejshëm të masave parandaluese dhe atyre të zbutjes së riskut operacional.

Vitin e fundit, Banka ka miratuar një proçedurë të veçantë për vlerësimin e çështjeve ligjore ku Banka është e përfshirë, duke i paraprirë risqeve që mund të burojnë nga këto çështje.

(19)

19 (d) Risku i kredisë

Drejtimi i riskut të kredisë bëhet në përputhje me politikat e brendshme të Bankës dhe të Grupit si edhe në përputhje me rregulloren e Bankës së Shqipërisë Nr. 62 datë 14/09/2011 “Për administrimin e rrezikut të kredisë”.

Banka i ka kushtuar një vëmendje të veçantë riskut të kredisë duke zhvilluar proçedura të ndryshme me anë të të cilave mund të identifikohet, vlerësohet dhe monitorohet risku i kredisë. Në strukturën e saj organizative, Banka ka zhvilluar struktura të ndryshme të cilat kanë përgjegjësi të mirëpërcaktuara qysh në fillesat e proçesit të aplikimit për kredi, duke vijuar më tej me analizën dhe paraqitjen e aplikimit në komitetet përkatëse. Proçesi i analizës dhe aprovimit i nënshtrohet parimit të katër syve si nga njësitë e biznesit ashtu edhe nga ato të kreditit. Proçesi i monitorimit në vazhdimësi kryhet nga njësitë përkatëse e përmendura më sipër, si dhe nga njësia e menaxhimit të riskut për portofolin në tërësi.

Gjithashtu, Banka, me mbështetjen e Grupit, ka zhvilluar dhe njëkohësisht përdor përgjatë proçesit të aprovimit të kredisë teknikat e klasifikimit të brendshëm. Më konkretisht, Banka përdor modele të klasifikimit të brendshëm për klientët e biznesit, si dhe modele të pikësimit për produktet ofruar klientëve individë.

Banka përllogarit fonde rezervë në bazë të rregullave te percaktuara në Rregulloren Nr. 62 të Bankës së Shqipërisë “Mbi Administrimin e Rrezikut të Kredisë”

Për çdo kategori të rrezikut, aplikohen normat minimale te fondeve rezervë si më poshtë: Lloji i huasë Norma e fondit rezervë

Standarde 1%

Në ndjekje 5%

Te ristrukturuara nga standarde dhe ne ndjekje

10%

Nën-standard 20%

Të dyshimta 50%

(20)

20 ( e ) Rreziku i normës së interesit

Banka ka rrezik nga norma e interesit nga aktiviteti i saj financiar, kryesisht në formën e ekspozimit ndaj ndryshimeve negative në normat e interesit të tregut. Aktivet dhe detyrimet ndahen në grupet kohore sipas datave të tyre te rivlerësimit për instrumente të normës së interesit variabel ose sipas datën e maturimit, për instrumentet me interes fiks.

Rreziku i normes se interesit vjen per shkak te korelacionit jo te persosur mes maturitetit (per normat fikse te interesit) ose dates se ri-cmimit (per normat variable te interesit) te aktiveve dhe detyrimeve qe mbartin interes, levizja e pafavorshme e pjerresise dhe formes se kurbes se kthimit (levizja jo paralele e kthimit te normes se interesit per aktivet dhe detyrimet qe mbartin interes).

Aktivitetet manaxhuese të aktiveve dhe detyrimeve janë kryer në kontekstin e analizës së ndjeshmërisë ndaj ndryshimeve në normën e interesit. Banka zakonisht jep kredi me normë interesi të ndryshueshme sipas politikave të Bankës me normë te indeksuar (e cila bazohet në normat referencë si bono thesari, EURIBOR, LIBOR, etj.). Nga ana e depozitave, Banka ofron kryesisht produkte me normë interesi fikse. Banka është e ekspozuar ndaj një sërë risqesh të cilat lidhen me luhatjet në normat e interesit në treg për pozicionin e saj financiar dhe flukset e parave.

Monedha Shuma 1 2 2. 728,725,663.62 3. 7,102,664,386.87 4. 10.26 1.1. ALL 475,056,302.91 1.2. USD -24,576,561.59 1.3. EUR 285,946,184.54 1.4. GBP 0.00 1.5. CHF 0.00 1.6. CAD 0.00 1.7. SEK 0.00 1.8. AUD 0.00 1.9. JPY 0.00 1.10. DKK 0.00 1.11. NOK 0.00 1.12. TRY 0.00 1.13. XAU 0.00 1.14. CNY 0.00

1.15. POZICIONET E PONDERUARA NETO SIPAS MONEDHËS - (FIR+VIR) - monedha 15 OTHER -7,700,262.24

POZICIONET E PONDERUARA NETO SIPAS MONEDHËS - (FIR+VIR) - monedha 7 POZICIONET E PONDERUARA NETO SIPAS MONEDHËS - (FIR+VIR) - monedha 8 POZICIONET E PONDERUARA NETO SIPAS MONEDHËS - (FIR+VIR) - monedha 6

POZICIONET E PONDERUARA NETO SIPAS MONEDHËS - (FIR+VIR) - monedha 14 POZICIONET E PONDERUARA NETO SIPAS MONEDHËS - (FIR+VIR) - monedha 12

Totali i pozicioneve të ponderuara

POZICIONET E PONDERUARA NETO SIPAS MONEDHËS - (FIR+VIR) - monedha 1

NDRYSHIMI NË VLERËN E EKSPOZIMIT IRR Raportimi i normës së interesit për librin e bankës - 30/09/2016

POZICIONET E PONDERUARA NETO SIPAS MONEDHËS - (FIR+VIR) - monedha 13 POZICIONET E PONDERUARA NETO SIPAS MONEDHËS - (FIR+VIR) - monedha 11 POZICIONET E PONDERUARA NETO SIPAS MONEDHËS - (FIR+VIR) - monedha 2 POZICIONET E PONDERUARA NETO SIPAS MONEDHËS - (FIR+VIR) - monedha 4 POZICIONET E PONDERUARA NETO SIPAS MONEDHËS - (FIR+VIR) - monedha 3 KAPITALI RREGULLATOR (own funds)

POZICIONET E PONDERUARA NETO SIPAS MONEDHËS - (FIR+VIR) - monedha 5

POZICIONET E PONDERUARA NETO SIPAS MONEDHËS - (FIR+VIR) - monedha 10

(NDRYSHIMI NË VLERËN E EKSPOZIMIT / KAPITALI RREGULLATOR) * 100

(21)

21 V. KAPITALI RREGULLATOR DHE MJAFTUESHMERIA E KAPITALIT

Kapitali i autorizuar, emetuar dhe paguar plotësisht përbëhet nga 100% pjesëmarrje e Alpha Bank A.E., Athinë.

Kosto historike e kapitalit të paguar të Bankës përbëhet nga 10,080,000 USD, ekuivalent me 1,084,003 mijë Lek dhe 71,152,499 Eur ekuivalent me 9,876,117 mijë Lek.

Kapitali rregullator i bankës më 30 Shtator 2016 është 7,102,664.38 mijë lekë (mund t’i

referoheni tabelës 10)

Raporti i Mjaftueshmërisë së Kapitalit është raporti i kapitalit rregullator mbi aktivet dhe zërat “jashtë bilancit” të ponderuara me risk, i shprehur në përqindje. Në 30 Shtator 2016 Raporti i Mjaftueshmërisë së Kapitalit është 18.17%

TABELA 10: KAPITALI RREGULLATOR

KAPITALI RREGULLATOR

Zëri Shuma (000 lekë)

KAPITALI RREGULLATOR 7,102,664.38

KAPITAL I NIVELIT TE PARE 5,051,067.06

KAPITAL BAZE I NIVELIT TE PARE 5,051,067.06

Instrumenta të kapitalit të njohura si Kapital Bazë i Nivelit të Parë 10,960,119.82

Kapitali i paguar 10,960,119.82

Fitimet e pashpërndara (6,721,789.85)

Fitimet e pashpërndara dhe humbjet e mbartura (7,619,580.24)

Fitimi ushtrimor i fundit të vitit 897,790.39

Rezervat (përveç rezervave të rivlerësimit) 787,493.34

Diferenca rivleresimi kreditore 48,472

Rregullime të KBN1 lidhur me filtrat prudencialë 0.00

(-) Emri i mire 0.00

(-) Aktive të tjera të patrupëzuara (23,228.26)

(-) Shuma bruto e aktiveve të tjera të patrupëzuara 23,228.26 (-) Aktivet e fondeve të pensionit me përfitim të përcaktuar 0.00 (-) Teprica e zbritjeve nga zërat e Kapitalit Shtesë të Nivelit të Parë

që tejkalojnë Kapitalin Bazë të Nivelit të Parë 0.00

KAPITALI SHTESE I NIVELIT TE PARE 0.00

KAPITALI I NIVELIT TE DYTE 2,051,597.32

Instrumentat e kapitalit dhe borxhi i varur të njohur si kapital i

nivelit të dytë 2,051,597.32

Instrumenta të kapitalit të paguara plotësisht dhe borxhi i varur 2,051,597.32 Zëra memorandumi: Instrumentat e kapitalit dhe borxhi i varur jo i

(22)

22

TABELA 11. RAPORTI I MJAFTUESHMËRISË SË KAPITALIT

(000 lekë)

Raporti i mjaftueshmërise së kapitalit Shuma

1. Kapitali rregullator (a) 7,102,664.38

2. Aktivet dhe zërat jashtë bilancit të ponderuara me rrezik (b) 39,095,339.94

3. Raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit (2/1)*100 ((a)/(b))*100 18.17%

VI. POLITIKA TË RËNDËSISHME KONTABËL

Politikat kontabël të paraqitura më poshtë janë zbatuar në mënyrë të qendrueshme në të gjitha periudhat e paraqitura në këto pasqyra financiare.

(a) Bazat e përgatitjes

Pasqyrat financiare janë paraqitur në Lek, rrumbullakosur në mijëshen më të afërt përveç rasteve kur tregohet ndryshe, dhe janë përgatitur bazuar në parimin e kostos historike, përveç letrave me vlere per tregtim të cilat janë matur me vlerën e drejtë. Monedha funksionale e Bankës është Lek.

(b) Transaksionet në monedhë të huaj

Transaksionet në monedhë të huaj konvertohen në monedhën funksionale me kursin e datës së transaksionit. Aktivet dhe detyrimet monetare në monedhë të huaj në datën e raportimit janë konvertuar me kursin e datës së raportimit.

Aktivet dhe detyrimet jo-monetare në monedhë të huaj, përveç kapitalit të paguar dhe rezervave, janë konvertuar me kursin në datën e transaksionit.

Kapitali i paguar në monedhë të huaj njihet fillimisht me kursin e këmbimit në datën e transaksionit. Në fund të vitit konvertohet me kursin e këmbimit në atë datë. Diferencat e konvertimit njihen në rezervën e rivlerësimit e cila është pjesë e kapitalit të Bankës. (c) Interesi

Të ardhurat dhe shpenzimet nga interesi njihen në bazë përllogaritjeje.

(d) Tarifa dhe komisione

Të ardhurat dhe shpenzimet nga komisionet dhe tarifat lidhen me shërbimet bankare si transferimet e fondeve, aktiviteti huadhënës, tarifa e mbajtjes së llogarive dhe garancitë bankare.

(23)

23 Të ardhurat dhe shpenzimet nga komisionet dhe tarifat njihen në momentin kur kryhen shërbimet me të cilat ato lidhen.

(e) Tatim fitimi

Banka e përcakton tatimin vjetor në përputhje me legjislacionin tatimor Shqiptar. Tatimi aktual është tatimi që pritet të paguhet mbi fitimin e tatueshëm vjetor, llogaritur në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF), që mund jetë mjaft i ndryshëm prej raportimit për qëllime rregullatore në përputhje me MRF.

Fitimi i tatueshëm ndryshon nga fitimi para tatimit sipas SNRF për shkak të zërave të të ardhurave dhe shpenzimeve që janë të tatueshëm ose të zbritshëm në periudhat e ardhshme dhe zërave që nuk tatohen apo njihen si të zbritshëm asnjëherë. Fitimi i tatueshëm llogaritet duke rregulluar fitimin para tatimit sipas SNRF për të ardhura dhe shpenzime të caktuara, siç kërkohet nga legjislacioni Shqiptar.

Tatimi aktual llogaritet duke përdorur normat tatimore në fuqi në datën e raportimit dhe merr në konsideratë çdo rregullim të tatimit të pagueshëm në lidhje me vitet e mëparshme në përputhje me legjislacionin tatimor Shqiptar.

(f) Mjete monetare dhe ekuivalente me to

Mjetet monetare dhe ekuivalente me to përfshijnë kartëmonedha dhe monedha në arkë dhe gjendje të pakushtëzuara në Bankën Qendrore. Për qëllime të pasqyrës së flukseve monetare, mjetet monetare dhe ekuivalentet me to përbëhen nga mjetet monetare dhe të tjera mjete të përshkruara si më sipër si dhe nga aktive me likuiditet të lartë me maturitet origjinal tre muaj ose më pak, të cilat janë objekt i një rreziku jodomethënës të ndryshimeve në vlerë, dhe përdoren nga Banka në administrimin e angazhimeve afatshkurtra.

(g) Letra me vlerë të tregtueshme

Letra me vlerë të tregtueshme janë ato letra me vlerë të cilat Banka i ka blerë kryesisht për qëllimin e shitjes në periudhë afatshkurtër. Letrat me vlerë të tregtueshme njihen fillimisht me çmimin e tyre të përftimit, përfshi shpenzimet dhe çdo interes të përllogaritur. Në çdo datë raportimi letrat me vlerë maten me çmimin më të fundit të tregut. Të gjitha ndryshimet në vlerën e drejtë njihen në të ardhura apo shpenzime. Banka rishikon klasifikimin e letrave me vlerë të tregtueshme në çdo datë bilanci. Në vijim dhe pasi janë mbajtur gjashtë muaj në këtë kategori, letrat me vlerë klasifikohen përgjithmonë nga letra me vlerë të tregtueshme në letra me vlerë të vendosjes, ose letra me vlerë të investimit dhe maten me çmimin e tregut në datën e riklasifikimit.

(h) Letrat me vlerë të vendosjes

Letrat me vlerë të vendosjes janë ato letra që Banka i ka përftuar me synim mbajtjen e tyre për një periudhë prej më shumë se gjashtë muaj, me përjashtim të atyre letrave me vlerë për të cilat Banka synon t’i posedojë deri në datën e maturimit dhe të cilat kënaqin rregullat që kanë të bëjnë me letrat me vlerë të investimit. Letrat me vlerë të vendosjes gjithashtu përfshijnë ato letra me vlerë të cilat nuk mund të regjistrohen si letra me vlerë të tregtueshme apo si letra me vlerë të investimit.

(24)

24 Letrat me vlerë të vendosjes regjistrohen në datën e përftimit me çmimin e tyre të përftimit përjashtuar shpenzimet. Në çdo datë raportimi, krijohen fonde rezervë kundrejt humbjeve kapitale të parealizuara që rezultojnë nga diferenca midis vlerës kontabël dhe çmimit të tregut të letrave me vlerë. Fitimet kapitale të parealizuara nuk regjistrohen. (i) Letra me vlerë të investimit te mbajtura deri ne maturitet

Investimet në letra me vlerë te mbajtura deri ne maturitet përfshijnë bono thesari dhe obligacione qeveritare të blera me qëllimin dhe aftësinë e mbajtjes së tyre deri në maturim.

Letrat me vlerë të investimit regjistrohen në ditën e blerjes dhe fillimisht maten me çmimin e përftimit, përjashtuar shpenzimet. Në datat raportuese ato maten me kosto të amortizuar, duke i zbritur fondin rezervë për mbulimin e humbjeve që krijohet për të mbuluar rrezikun e mospërmbushjes se detyrimit nga ana e emetuesit të letrave me vlerë.

Figure

Updating...

References

Related subjects :