Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak. Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi

13 

Texto completo

(1)

1. ERAKUNDEAREN JARDUERA OROKORRAK

1. ACTIVIDADES GENERALES DE LA ENTIDAD

Otsailaren 22ko 1/2007 Legeari esker funtsezko arau-esparru bat ezarri da Euskadin Garapen Lankidetzarako politika publikoa antolatu eta indartzeko. Ekainaren 19ko 5/ 2008 Legearen bitartez, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia zuzenbide pribatuko erakunde publiko gisa sortu eta arautu da, garapenerako politikaren plangintza prestatzeaz arduratuko den erakunde publikoa izan dadin, baita politika hori koordinatu, kudeatu eta egikaritzeaz ardura dadin ere, pobreziaren aurka borrokatzeko eta garapen-bidean dauden herrialdeetan giza garapen iraunkorra sustatzeko. Martxoaren 23ko 95/2010 Dekretuaren bidez, agentziaren antolamendu- eta funtzionamendu-erregelamendua onartu zen, eta azaroaren 23ko 310/2010 Dekretuaren bidez, berriz, jarduerak 2011ko urtarrilaren 1ean hastea erabaki zen.

La Ley 1/2007, de 22 de febrero, supone un marco normativo esencial para el ordenamiento y fortalecimiento de la política pública de Cooperación para el Desarrollo en Euskadi. Por Ley 5/2008, de 19 de Junio, se crea y regula la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo como Ente Público de Derecho privado, como el órgano de gestión encargado de elaborar la planificación de la política en la materia, así como la coordinación, gestión y ejecución de la misma en orden de contribuir a luchar contra la pobreza y promover el desarrollo humano sostenible en los países empobrecidos. Por Decreto 95/2010, de 23 de marzo, se aprueba su reglamento de organización y funcionamiento y por Decreto 310/2010, de 23 de noviembre, se determinó el inicio de actividades en fecha 1 de enero de 2011.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoari dagozkion eskumenen eremuan garapenerako lankidetzaren arloko erakunde arduraduna izaki, Agentziak ekainaren 19ko 5/2008 Legearen 3.2 artikuluan zehaztutako eginkizunak betetzen ditu, aipatutako 1/2007 Legearen 3. artikuluan jasotako printzipio orokorrekin bat etorriz. Hori guztia, Milurtekoaren Garapen Helburuekin bat etorriz eta “elkartasun eskuzabalaren” printzipioari jarraiki, beste administrazio batzuei dagozkien eskumenak guztiz errespetatuz eta lankidetza-agenteen eskubide eta interesen alde eginez.

La Agencia, como entidad responsable en materia de cooperación para el desarrollo en el ámbito de las competencias que corresponden a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco, ejerce las funciones indicadas en el articulo 3.2 de la Ley 5/2008, de 19 de junio, de acuerdo con los principios generales señalados en el artículo 3 de la Ley 1/2007, citada. Todo ello en coherencia con los Objetivos de Desarrollo del Milenio y de acuerdo con el principio de “solidaridad desinteresada”, así como con pleno respeto por las competencias que corresponden a otras administraciones y por los derechos e intereses de los y las agentes de cooperación.

Garapenerako Lankidetzari buruzko otsailaren 22ko 1/2007 Legean ezarritako kontzeptuzko esparruan, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziak, ekainaren 19ko 5/2008 Legearen 3.1 artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, Eusko Jaurlaritzaren garapenerako lankidetza-politika koordinatzea, kudeatzea eta egikaritzea eta plangintza lantzea du helburu orokortzat, eskumeneko Saila den neurrian Gobernuaren Lehendakaritzak une honetan ezarritako jarraibideei jarraiki.

En el ámbito conceptual establecido por la Ley 1/2007, de 22 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo, la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, conforme a lo previsto en el artículo 3.1 de la Ley 5/2008, de 19 de junio, tiene como objetivo general elaborar la planificación y coordinar, gestionar y ejecutar la política de cooperación para el desarrollo del Gobierno Vasco, siguiendo las directrices establecidas, en estos momentos, por la Presidencia del Gobierno como Departamento competente en la materia.

(2)

Kudeatzeko Zerbitzua, Zerbitzu Juridikoa, Koordinazio Estrategikoaren Zerbitzua eta Koordinazio Teknikoaren Zerbitzua— eta koordinazio-organoak —Zuzendaritza Batzordea— ere.

Personal, Servicio Jurídico, Servicio de Coordinación Estratégica y Servicio de Coordinación Técnica— y órganos de coordinación —Comité de Dirección—.

Une hauetan, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia, Zuzenbide Pribatuko Erakunde Publiko gisa, Eusko Jaurlaritzaren Lehendakaritzari atxikita dago Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusiaren bitartez.

En estos momentos, la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo está adscrita, en su calidad de Ente Público de Derecho Privado, a la Presidencia del Gobierno, a través de la Secretaría General de Acción Exterior.

PARTAIDETZA PARTICIPACIÓN % EAEko Administrazioa Administración de la CAE 100 GUZTIRA TOTAL 100

2. 2014AN BURUTUTAKO EGITE NAGUSIAK

2. PRINCIPALES REALIZACIONES DURANTE 2014

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA MAGNITUDEA MAGNITUD OBJETIVO ACCION INDICADOR

Agentziak 2014rako aurrekontu-aurreikuspenei eta haiek egikaritzeari buruz zeuzkan helburu estrategikoak betetzearen ikuspuntutik, egindako ekintza hauek azpimarra ditzakegu:

Desde el punto de vista del cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Agencia en relación con las previsiones presupuestarias para el ejercicio 2014 y su ejecución, podemos reseñar las siguientes realizaciones:

a) Garapenerako Lankidetzari buruzko 1/2007 Legean jasotako aurreikuspenen garapenari eta plangintza-zereginei dagokienez adierazi da Eusko Legebiltzarrak Urte Anitzeko Plangintza Estrategikoaren Orientabide Nagusiak onartu zituela.

a) En lo que se refiere al desarrollo de las previsiones de la Ley 1/2007, de Cooperación para el Desarrollo y a las labores de planificación, se indica que el Parlamento Vasco aprobó las Orientaciones Generales de la Planificación Estratégica Plurianual.

b) Eusko Jaurlaritzak Lau Urteko (2014-2017) Gidaplana onartu du. Onartutako proiektuaren diseinua eta kudeaketa Garapenerako Lankidetzaren Euskal Kontseiluaren eremuan garatu den eta parte-hartze handia izan duen prozesu baten emaitza izan da.

b) El Gobierno Vasco ha aprobado el Plan Director Cuatrienal 2014-2017. El diseño y la gestión del proyecto aprobado ha sido el resultado de un proceso altamente participativo en el ámbito del Consejo Vasco de Cooperación para el Desarrollo.

(3)

d) Lankidetza-tresnen 2014ko kudeaketari dagokionez (aurrekontu-baliabideen eremuan) honako hauei dagozkien prozedurak deitu eta ebatzi dira: larrialdiko eta ekintza humanitarioko laguntzak, ekintza humanitarioko estrategiak, genero-berdintasunaren aldeko erakunde-aldaketako prozesuak sustatzeko laguntzak, programak, garapenerako lankidetzako proiektuak, lankidetza-eremuko espezializazio-bekak, borondatezko euskal lankideentzako laguntzak, nazioarteko erakundeentzako eta haiei lotutako pertsona juridikoentzako laguntzak, betiere haien garapen-proiektuetan parte hartzen duten borondatezko lankideei bekak emateko. Era berean, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailaren laguntza ekonomikoari esker aurretiko laguntzak izapidetu dira.

d) En lo que se refiere a la gestión de los instrumentos de cooperación, en 2014, y en el ámbito de las disponibilidades presupuestarias, se han convocado y resuelto los procedimientos correspondientes a las Ayudas de emergencia y acción humanitaria, Estrategias de acción humanitaria, Ayudas para promover procesos de cambio organizacional pro-equidad de género, Programas, Proyectos de cooperación para el desarrollo, Becas de especialización en el ámbito de la cooperación, Ayudas a personas cooperantes vascas y Ayudas a organismos internacionales y a personas jurídicas a ellos vinculadas para becar a las personas cooperantes voluntarias que participen en sus proyectos de desarrollo. Asimismo, se han tramitado las prórrogas de las ayudas precedentes, con el apoyo económico del Departamento de Empleo y Políticas Sociales.

e) 2014an lankidetza zuzenarekin lotutako jarduerari berriz ekin zaio, hain zuzen ere, otsailaren 27ko 34/2007 Dekretuaren — proiektuetarako laguntzak arautzen dituenaren— xedapen gehigarri bakarrean aurreikusitakoaren babesean hitzarmenak izenpetuz. Aldebiko eremu honetan, Osasun Sailarekin, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailarekin eta Uraren Euskal Agentziarekin hainbat esparru-akordio eta/edo hitzarmen izenpetu dira lankidetza-ekintzei ekiteko.

e) En 2014 se retoma la actividad relacionada con la cooperación directa habiéndose suscrito convenios al amparo de lo previsto en la disposición adicional única del Decreto 34/2007, de 27 de febrero, por el que se regulan las ayudas a proyectos. En este ámbito bilateral, se han suscrito sendos acuerdos marcos y/o convenios con el Departamento de Salud, con el Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura y la Agencia Vasca del Agua para el acometimiento de acciones de cooperación. f) EAEko garapen-politikak aztertzeko

beharrezkoak diren lanei ekin zaie.

f) Se han iniciado los trabajos necesarios para un análisis de las políticas de desarrollo en la CAE . 2014ko ekitaldiko aurrekontua betetzeari dagokionez,

honako hau aipatu behar dugu, helburu, ekintza eta adierazleei jarraiki:

En lo que se refiere a la plasmación del cumplimiento presupuestario del ejercicio 2014, concretado en objetivos, acciones e indicadores, referimos lo siguiente:

1. GARAPENERAKO LANKIDETZARI BURUZKO EUSKAL LEGEA GARATZEA

1. DESARROLLAR LA LEY VASCA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

1.1. 2014-2017 aldirako Lau Urteko Gida Plana landu eta onartzea.

1 1.1. Elaboración y aprobación del Plan Director Cuatrienal 2014-2017.

1.2. 2014rako Garapenerako Lankidetzako Urteko Plana lantzea eta onartzea.

1 1.2. Elaboración y aprobación del Plan anual de Cooperación para el Desarrollo para 2014. 1.3. “Genero-ekitatearen aldeko” tresna

ebaluatzea.

1 1.3. Evaluación del instrumento “por-equidad de género”.

2. GARAPENERAKO LANKIDETZAKO TRESNAK KUDEATZEA

2. GESTIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

2.1. Garapenerako lankidetzako tresnen deialdia egitea.

7 2.1. Convocatoria de los instrumentos de Cooperación.

2.2. Lekuan bertako bisitaldiak, esku-hartzeak nola egikaritzen ari dien jarraitzeko.

10 2.2. Visitas a terreno para el seguimiento de la ejecución de las intervenciones.

(4)

3. LANGILEEN PRESTAKUNTZA 3. FORMACIÓN DE PERSONAL

3.1. Agentziari atxikitako langileen prestakuntza-premia espezifikoen diagnostikoa eta identifikazioa.

1 3.1. Diagnóstico e identificación de las necesidades específicas de formación del personal adscrito a la Agencia.

4. GARAPENERAKO LANKIDETZAREKIN LOTUTAKO INFORMAZIOA ZABALTZEA

4. DIFUNDIR LA INFORMACIÓN EN TORNO A LA COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

4.1. Agentziaren 2013ko urteko memoria onartzea eta zabaltzea.

1 4.1. Aprobar y difundir la Memoria anual de la Agencia 2013.

4.2. Egindako jardunaldiei buruzko memorien diseinua, maketazioa eta edizio digitala.

1 4.2. Diseño de memorias correspondiente a jornadas realizadas.

5. AGENTZIAKO GENERO UNITATEAREN FINKATZE PROZESUEI LAGUNTZEA

5. PROPICIAR PROCESOS DE CONSOLIDACIÓN DE UNIDAD DE GÉNERO EN LA AGENCIA

5.1. Generoari buruzko ekitaldi bat prestatzea sektoreko ekitaldi batekin lotuta, eta GGKEei zuzenduta.

1 5.1. Preparación de una jornada de género en relación con alguna sectorial, dirigida a las ONGD.

6. GIZARTEAREN ETA ERAKUNDEEN PARTE-HARTZEA

6. PARTICIPACIÓN SOCIAL E INSTITUCIONAL

6.1. Garapenerako Lankidetzaren Erakunde arteko Batzordearen eginkizunak garatzen laguntzea, batzorde horren ohiko eta ezohiko bilkurak eta lantaldeak deituz.

2 6.1. Propiciar el desarrollo de las funciones de la Comisión Interinstitucional de Cooperación para el Desarrollo, a través de la convocatoria de sus sesiones, ordinarias y extraordinarias y de sus grupos de trabajo.

6.2. Garapenerako Lankidetzaren Euskal Kontseiluaren eginkizunak garatzen laguntzea, kontseilu horren ohiko eta ezohiko bilkurak deituz.

4 6.2. Propiciar el desarrollo de las funciones del Consejo Vasco de Cooperación para el Desarrollo, a través de la convocatoria de sus sesiones, ordinarias y extraordinarias.

6.3. Autonomia-erkidegoko, estatuko eta nazioarteko aholku- eta lan-eremuetan parte hartzea.

9 6.3. Participación en espacios consultivos y de trabajo a nivel autonómico, estatal e internacional.

7. ZERBITZU JURIDIKOA 7. SERVICIO JURÍDICO

7.1. Antolamendu- eta funtzionamendu-erregelamenduan ezarritako erantzukizun orokorrak betetzea.

7.1. Ejecución de las responsabilidades genéricas establecidas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento.

8. EKONOMIAREN, AURREKONTUAREN ETA LANGILEEN KUDEAKETA

8. GESTIÓN ECONÓMICA, PRESUPUESTARIA Y DE PERSONAL

(5)

8.1. Agentziaren 2013ko urteko kontuen proposamena lantzea, Kontseilu Errektoreak onar ditzan.

1 8.1. Elaboración de la propuesta de cuentas anuales de la Agencia, correspondientes a 2013, para su aprobación por el Consejo Rector. 8.2. Agentziaren 2015erako

aurrekontu-aurreproiektua lantzea, Kontseilu Errektoreak onar dezan.

1 8.2. Elaboración del Anteproyecto de Presupuestos de la Agencia para 2015 para su aprobación por el Consejo Rector.

8.3. Hitzarmen edo kontratu bidez, Agentziaren premia informatikoen estaldura sustatzea eta kudeatzea.

1 8.3. Promover y Gestionar, a través de convenio o contrato la cobertura de las necesidades de la Agencia, desde el punto de vista informático.

3. 2015ERAKO HELBURU OROKORRAK ETA

BERAUEN ZENBATEKOA

3. OBJETIVOS GENERALES PARA EL AÑO 2015 Y

SU CUANTIFICACIÓN

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA MAGNITUDEA MAGNITUD OBJETIVO ACCION INDICADOR 3.1. GARAPENERAKO LANKIDETZARI BURUZKO EUSKAL LEGEAREN AURREIKUSPENAK GARATZEA

3.1. DESARROLLAR LAS PREVISIONES DE LA LEY VASCA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

Lanean hasi zenez geroztik bosgarren urtea bete duen honetan, Agentziak ezinbesteko helburu orokor bat ezarri du etorkizunari begira, hain zuzen ere Lankidetzari buruzko Legea garatzen jarraitzea, batetik, erregelamenduaren ikuspegitik, eta, bestetik, plangintzaren, kudeaketaren eta ebaluazioaren eremuan bete beharrekoak betez.

En su quinto año de funcionamiento, la Agencia se plantea como objetivo general, de carácter ineludible, continuar con el desarrollo de la Ley de Cooperación, tanto desde la perspectiva del propiamente reglamentario, como desde el del cumplimiento de sus mandatos en el ámbito de la planificación, de la gestión y de la evaluación.

Erregelamendu-garapenaren ikuspegitik begiratuta, Agentziak Lankidetza Agenteen Erregistroa arautuko duen Dekretuaren behin betiko onarpenerako beharrezkoak diren ekintzak bultzatuko ditu. Dekretu horren izapideak 2014an hasi dira eta ondoren, lankidetza-tresnen berrikuspenarekin jarraituko da, betiere egokitzeko premia handiena dutela balioesten diren tresnei lehentasuna emanez. Ahal den neurrian, lankidetza-tresna batzuen ebaluazioak egingo dira, haiek berrikusten hastea sustatzeko.

Desde la perspectiva del desarrollo reglamentario, la Agencia impulsará las acciones necesarias para la aprobación definitiva de un Decreto que regule el Registro de Agentes de Cooperación, cuyos trámites han comenzado en 2014. Se continuará con la revisión de los instrumentos de cooperación dando preferencia a la de aquellos cuya necesidad de adaptación se valore como más perentoria. Se efectuarán, en la medida de lo posible, las evaluaciones de algunos instrumentos de cooperación, con el objeto de promover el inicio de su revisión.

Plangintzari dagokionez, honako helburu hauek bete nahi ditu Agentziak, ezinbestean:

En lo que a la planificación se refiere, los objetivos cuyo alcance se entiende ineludible son:

a) 2015eko ekitaldiko Garapenerako Lankidetzako Urteko Plana lantzea eta onartzea.

a) Elaboración y aprobación del Plan anual de Cooperación para el Desarrollo, correspondiente al ejercicio 2015.

b) Ebaluazio Plan Orokorra lantzea eta onartzea. b) Elaboración y aprobación de un Plan General de Evaluación.

(6)

Era berean, Lau Urteko (2014-2017) Gidaplana onartu ondoren, gidaplan hori betetzeko beharrezkoak diren ekintzak inplementatu behar dira.

Asimismo, una vez aprobado el Plan Director Cuatrienal 2014-2017 deberán implementarse las acciones necesarias para su cumplimiento.

3.2. GARAPENERAKO LANKIDETZAKO TRESNAK KUDEATZEA

3.2. GESTIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

Garapenerako lankidetzaren eduki-araubidea otsailaren 22ko 1/2007 Legearen aurreikuspenetan oinarritzen da, eta garapenerako lankidetza, funtsean, zenbait Dekretutan aurreikusitako lankidetza-tresnen bitartez abiarazten da. Bereziki, proposamenek eta proposamen-egileek helburu jakin bat lortzeko beharrezko laguntzak eskuratzeko bete beharreko betekizunak, helburuak eta mekanismoak ezartzen dituzte Dekretu horietako aurreikuspenek. Tresnak abian jartzeko, deialdi publikoak egiten dira. Aurrekoa aparte utzi gabe, hitzarmenak sina ditzake Agentziak, deialdi horietatik kanpo, aipatutako mekanismoak aplikatuz lortu ezin daitezkeen helburuak lortzeko.

La cooperación para el desarrollo, cuyo régimen sustantivo tiene su esencia en las previsiones de la Ley 1/2007, de 22 de febrero, se implementa, básicamente, a través de los instrumentos de cooperación previstos y regulados en un conjunto de Decretos. En esencia, sus previsiones establecen los objetivos, los mecanismos y los requisitos que han de cumplir propuestas y proponentes para conseguir las ayudas necesarias para la consecución de una finalidad determinada. La ejecución de los instrumentos se lleva a cabo a través de convocatorias públicas. Sin perjuicio de lo anterior, existe la posibilidad de que la Agencia suscriba convenios, al margen de esas convocatorias, para la consecución de objetivos cuyo alcance no puede lograrse en aplicación de los mecanismos referidos. Lankidetza-jarduera finantzatzeko mekanismo horiek

—diru-laguntzak ematea prozedura orokorretan, edo bide konbentzionaletik konpromisoa hartzea— aztertzerakoan, azpimarratzekoa da, besteak beste, kasu gehienetan urte anitzeko egikaritzapena dutela. Aurrekontu-konpromiso horren arabera, Agentziaren ekitaldi jakin baterako kontu publikoak formulatzean, aurreko ekitaldietako administrazio-jardunen arabera hartutako konpromiso ekonomikoak hartu behar dira kontuan, eta, ahal dela, konpromiso horiek bete egin behar dira.

Un aspecto relevante de esos mecanismos de financiación de la actividad de cooperación —ya sea a través de concesión de subvenciones en procedimientos generales o bien a través de los compromisos adquiridos por la vía convencional— es que su ejecución, en la mayor parte de los supuestos, es de carácter plurianual. Esta fórmula de compromiso presupuestario supone la necesidad de que, al formular las cuentas públicas de la Agencia para un ejercicio en concreto, han de tenerse en cuenta los compromisos económicos adquiridos por actuaciones administrativas de ejercicios precedentes cuya ejecución ha de procurarse.

2015eko aurrekontu-ekitaldian, lankidetza-tresnak aurrekontu-zuzkiduren arabera inplementatuko dira.

En el ejercicio presupuestario 2015, se van a implementar los instrumentos de cooperación, en función de las dotaciones presupuestarias.

Agentziaren laguntza ekonomikoarekin, ekintzak kudeatzeko eta egikaritzeko kontrola egiten da, eta, kontrol horren oinarrizko alderdietako bat, lortu nahi diren helburuak lortzeko aurrera eramandako jarduerak “lekuan bertan” kontrolatzean datza. Horregatik, ustez interes handiena duten jarraipen-bisitaldiak egingo dira.

Uno de los aspectos básicos del control de la gestión y ejecución de las acciones que cuentan con el apoyo económico de la Agencia es el del control “en terreno” de las actividades llevadas a cabo en relación con los objetivos perseguidos. Por esa razón, se girarán las visitas de seguimiento que se consideren de mayor interés.

(7)

Garapenerako lankidetzako politika diseinatzea eta egikaritzea da Agentziaren funtsezko helburua. Politikak eta kudeaketa-sistemak errazago ulertzeko beharrezko baliabide profesionalak lortzea dagokie, batetik, lankidetza-ekintzen oinarrizko konplexutasunez zuzenean arduratzen diren langileei, eta, bestetik, administrazio-laguntzako eginkizunak betez, edozein ikuspegitatik prozeduren izapide burokratikoan presentzia iraunkorra duten langileei.

El diseño y ejecución de la política de cooperación para el Desarrollo es el objetivo fundamental de la Agencia. La consecución de los recursos profesionales necesarios para facilitar la comprensión de las políticas y de los sistemas de gestión es predicable tanto de aquel personal que atiende directamente la complejidad esencial de las acciones de cooperación como de aquel personal que, ejerciendo funciones de apoyo administrativo, tiene presencia permanente en el trámite burocrático de los procedimientos, desde cualquier perspectiva.

Adierazitako arrazoiak tarteko, eta teknikariei zuzendutako izaera orokorreko prestakuntza-modulu bat inplementatzearen esperientzia bizi ondoren, Agentziak, 2015. urtean, erakundera adskribaturiko langileen prestakuntza behar zehatzen diagnosia eta identifikazioa egiteko asmoa du.

Por las razones expresadas, y tras la experiencia vivida por la implementación de un módulo de formación, de carácter general, dirigida al personal técnico, la Agencia tiene intención de proceder al diagnóstico e identificación de las necesidades específicas de formación del personal adscrito al Ente.

3.4. GARAPENERAKO LANKIDETZAREKIN LOTUTAKO INFORMAZIOA ZABALTZEA

3.4. DIFUNDIR LA INFORMACIÓN EN TORNO A LA COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

Agentziak aurrera eramandako ekintza eta jardueren artean, asko dira zabalkunde ordenatua, egituratua eta iraunkorra merezi dutenak. Batetik, ez dugu ahaztu behar erakundearen kudeaketa eta lortutako emaitzak Jaurlaritzaren informazio-gardentasuneko politiken esparruan kokatu behar direla. Ezin dugu ahaztu, halaber, zerbitzari publikoek eta herritarrek, oro har, oinarrizko eta funtsezko informazioak eskuratzeko eskubidea dutela, politikariek eta gizarteak agindutako kudeaketa nola egiten ari den kontrolatzeko aukera izan dezaten.

Son muchas las acciones y actividades de la Agencia merecedoras de una difusión ordenada, estructurada y permanente. Por un lado no debemos obviar el hecho de que la gestión del Ente y los resultados obtenidos deben enmarcarse en las políticas de transparencia informativa del Gobierno. Tampoco podemos olvidar el derecho de los servidores públicos y de la ciudadanía en general a acceder a informaciones que han de considerarse básicas y elementales para la consecución del pertinente control político y social sobre el qué y el cómo de la gestión que le ha sido encomendada. Agentziaren zenbait jarduera jendaurrean jarri behar

dira egunkari ofizialen bitartez, eta Agentziaren web-orria funtsezkoa da, halaber, helburu hori lortzeko. Diseinu egoki batez, jarduera orokorrari buruzko oinarrizko informazioko eskaera guztiei erantzuna ematen ahaleginduko da web-orria. Garrantzitsutzat jotzen da, halaber, Agentziaren jardun-eremuarekin zuzeneko harremana duten proposamenak, azterlanak, monografiak, aipamenak eta abar paperean zein baliabide digitalen bitartez zabaltzea. Informazio-politika Komunikazio Plan baten bitartez bideratuko da, Agentziaren komunikazio-baliabide guztiak antolatuta eta koordinatuta.

Sin perjuicio de que algunas de las actividades de la Agencia deban tener reflejo público a través de los diarios oficiales correspondientes, un instrumento fundamental para la consecución de ese logro es la página web de la Agencia que procurará, con un diseño adecuado, dar respuesta a todos los requerimientos de información básica sobre la actividad general. Asimismo, se entiende de importancia relevante la difusión, en papel o por medios digitales, de propuestas, estudios, monografías, reseñas y cualquier tipo que guarden relación directa con el ámbito de actuación de la Agencia. La concreción de la política informativa se plasmará en un Plan de Comunicación que articulará y coordinará la totalidad de los recursos de comunicación de la Agencia.

3.5. AGENTZIAKO GENERO UNITATEAREN FINKATZE PROZESUEI LAGUNTZEA

3.5. PROPICIAR PROCESOS DE

CONSOLIDACIÓN DE LA POLÍTICA DE GÉNERO EN LA AGENCIA

(8)

Garapenerako lankidetzari aplikatutako genero-politiken eremuko langune bat martxan dagoenez, langune horrek Agentziak garatzen duen lankidetza-ekintza osoa diseinatzeko eta kudeatzeko, eta, jakina, baita kontrolatzeko eta ebaluatzeko ere dituen ahalmenak sustatu behar dira.

Estando en funcionamiento un espacio de trabajo en el ámbito de las políticas de género aplicadas a la cooperación para el desarrollo, es preciso fomentar sus potencialidades en el ámbito del diseño, en el de la gestión y, por supuesto, en lo que se refiere al control y a la evaluación, desde esa perspectiva, de toda la acción de cooperación que desarrolla la Agencia.

3.6. ERAKUNDEEN ETA GIZARTEAREN PARTE-HARTZEA

3.6. PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL Y SOCIAL

Funtsean, 1/2007 Legeak ezartzen du, Euskal Autonomia Erkidegoaren esparruan, antolamenduari eta parte-hartzeari dagokionez garapenerako lankidetzari dagokion egitura. Horren arabera, kide anitzeko bi organok osatzen dute egitura hori, eta bakoitzak bere eginkizunak, helburuak eta osaera ditu: Garapenerako Lankidetzaren Erakunde arteko Batzordea, eta Garapenerako Lankidetzaren Euskal Kontseilua; Agentziak bi organo horien jarduerak indartuko ditu.

La estructuración organizativa participativa de la cooperación para el desarrollo en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, operada básicamente por la Ley 1/2007, supone la existencia de dos órganos colegiados, con funciones, objetivos y composición diferentes: la Comisión Interinstitucional de Cooperación para el Desarrollo y el Consejo Vasco de Cooperación para el Desarrollo, cuyas actividades van a ser potenciadas por la Agencia.

7/2009 dekretuak arautzen duen Garapenerako Lankidetzaren Erakunde arteko Batzordea euskal administrazioen arteko elkarrekiko laguntza, Komunikazio eta informaziorako organoa da, eta lankidetzaren jarduerak egikaritzean estrategiak adosten ditu deialdien bikoiztasunak eta gainjartzeak saihesteko, eta administrazio horien lankidetzaren zereginari koherentzia emateko. Eusko Jaurlaritzaren, Foru Aldundien eta euskal udalerrien ordezkariek osatzen dute batzorde hori, EUDELen eta Euskal Fondoaren bitartez.

La Comisión Interinstitucional de Cooperación para el Desarrollo está regulada por el Decreto 7/2009, es el órgano de información, comunicación y asistencia recíproca entre las distintas administraciones vascas, con el fin de consensuar estrategias en la ejecución de actividades de la cooperación para evitar duplicidades y solapamientos de convocatorias y actuaciones y dotar de coherencia a la labor del conjunto de la cooperación de esas administraciones. Esta comisión está compuesta por representantes del Gobierno Vasco, de las Diputaciones Forales y de los municipios vascos a través de EUDEL y de Euskal Fondoa.

158/2008 Dekretuak araututako Garapenerako Lankidetzaren Euskal Kontseilua lankidetza-agenteen ordezkaritza-organoa da, eta garapenerako euskal lankidetza publikoaren inguruan proposatzeko, ebazteko eta jarraipena egiteko gaitasuna du. Osaera paritarioa du Kontseiluak, eta erakundeek eta gizarte-agenteek ordezkaritza dute bertan: Eusko Legebiltzarra, Eusko Jaurlaritza, Foru Aldundiak, Udalak (EUDEL eta Euskal Fondoa), eta GGKEak. 2015. ekitaldian, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Kontseiluak 2014-2017 Plan Zuzendariak agintzen dituen zenbait lerro zehazteko eta diseinatzeko oso jarduera garrantzitsua gauzatu beharko du.

El Consejo Vasco de Cooperación para el Desarrollo, regulado por el Decreto, 158/2008, es el órgano de representación de los agentes de cooperación, con capacidad de propuesta, dictamen y seguimiento de la cooperación pública vasca para el desarrollo. El Consejo tiene una composición paritaria y en él están representadas, tanto las instituciones como los agentes sociales: Parlamento Vasco, Gobierno Vasco, Diputaciones Forales, Ayuntamientos (EUDEL y Euskal Fondoa), y ONGD. En el ejercicio 2015, el Consejo Vasco de Cooperación para el Desarrollo deberá desarrollar una actividad muy importante para diseñar y establecer algunos lineamientos que se prescriben en el Plan Director Cuatrienal 2014-2017.

Partaidetza instituzionaleko bi organoei dagozkien ekintzak aparte utzi gabe, sektoreko erakundeekiko

Sin perjuicio de las acciones referidas a ambos órganos de participación institucional, la relación bilateral con las

(9)

Zerbitzu juridikoak Agentziaren legezkotasun orokorraren kontrolarekin lotuta dauden jarduerak egikaritzen ditu. Besteak beste, xedapen orokorrei buruzko proiektuak idatzi behar ditu, eskatutako txosten juridikoak eman behar ditu, deialdi-ebazpenen eta haien esleipenaren administrazio-erantzukizuna bete behar du eta eskatutako edozein administrazio-espediente kudeatu.

El Servicio Jurídico, ejerce las actividades relacionadas con el control de legalidad general de la Agencia. Entre sus funciones se incluye el trabajo de redacción de los proyectos de disposiciones de carácter general, la emisión de los informes jurídicos que se le soliciten, la responsabilidad del trámite administrativo de las distintas resoluciones de convocatoria y de su adjudicación y la gestión de los cualesquiera expedientes administrativos que la requieran.

Agentziaren zerbitzuen egitura-berrantolaketari dagokionez, egokitzat balioetsi da Antolaketa eta Funtzionamendu Erregelamenduaren berrikuspena egitea, hain zuzen, atzeman daitezkeen premiek eskatzen duten egokitzapenei egokitzeko.

En lo que se refiere a la reordenación estructural de los servicios de la Agencia, se valora como adecuada una revisión del Reglamento de Organización y Funcionamiento para su adecuación a las adaptaciones requeridas por las necesidades que pudieren constatarse.

3.8. ADMNISTRAZIOA ETA ZERBITZUAK 3.8. ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

Ekonomiaren, aurrekontuaren eta langileen kudeaketaren erantzukizuna Agentziaren zerbitzuetako bati egokitzen zaio, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren antolamendu- eta funtzionamendu-erregelamendua onartzen duen martxoaren 23ko 95/2010 Dekretuan aurreikusitakoaren arabera. Erantzukizun hori, zerbitzuaren administrazio-izendapenean zehaztutako kudeaketa-esparruei ez ezik, administrazio-kontratazioari eta baliabide teknikoak abian jartzeari eta mantentzeari ere egokitzen zaie, administrazio-bilakaera normaltasunezkoa izan dadin. Erakundearen barne-antolaketa kudeaketa-premiei egokitzeak eragingo du 2015. urtean Agentziaren Antolaketa eta Funtzionamendu Erregelamendua aldatzea egitura-berrantolaketa bat egiteko. Aldaketa horrek nahitaez ekitaldi horretan Lanpostu Zerrenda aldatzea eragingo du, hain zuzen aurretik adierazitakoa egikaritzeko. Bi kudeaketa horiei dagokion izapidea alde batera utzi gabe, zerbitzu hau izango da haien buru ikuspegi teknikotik.

La responsabilidad de la gestión económica, presupuestaria y de personal se adscribe a uno de los servicios de la Agencia, conforme a lo previsto en el Decreto 95/2010, de 23 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento. Esta responsabilidad alcanza, además de a los ámbitos de gestión definidos en la intitulación administrativa del servicio, a la contratación administrativa y a la puesta en marcha y mantenimiento de los recursos técnicos para que el devenir administrativo pueda desarrollarse con normalidad. La adaptación de la organización interna del Ente a las necesidades de la gestión determina que, a lo largo de 2015, se proceda a una modificación del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Agencia, para procurar una reorganización estructural. Esta modificación organizativa implicará necesariamente que, a lo largo de ese ejercicio, se proceda, asimismo y en ejecución de la anterior, a una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo. Sin perjuicio del trámite que haya de otorgarse a ambas gestiones, será este servicio el que las lidere desde la perspectiva técnica. Lankidetza-politikaren kudeaketa globala egiteko

baliabide teknikoak hornitzeari dagokionez, une honetan dagoen aplikazioa ordeztuko duen beste aplikazio bat diseinatzeko egin beharreko izapideak hasiko dira, betiere Agentziaren premiak beteko dituen tresna bat edukitzeko.

En el ámbito de la dotación de recursos técnicos para la gestión global de la política de cooperación, se iniciarán los trámites pertinentes para el diseño de una aplicación, que sustituya a la que en estos momentos está disponible, con el fin de disponer de una herramienta que dé rendida cuenta a las necesidades de la Agencia.

1. GARAPENERAKO LANKIDETZARI BURUZKO EUSKAL LEGEA GARATZEA

1. DESARROLLAR LA LEY VASCA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

1.1. Lankidetza-agenteen erregistroari buruzko Dekretua onartzea.

1 1.1. Aprobación de un Decreto regulador del Registro de Agentes de Cooperación.

1.2. Lankidetza-tresnak arautzen dituzten Dekretuak berrikustea egokitzeko xedearekin.

1 1.2. Revisión de los Decretos reguladores de los instrumentos de cooperación para su adecuación.

(10)

1.3. 2015rako Garapenerako Lankidetzako Urteko Plana lantzea eta onartzea.

1 1.3. Elaboración y aprobación del Plan anual de Cooperación para el Desarrollo para 2015. 1.4. Ebaluazio Plan Orokorra lantzea eta

onartzea.

1 1.4. Elaboración y aprobación de un Plan General de Evaluación.

1.5. Gizarte-eraldaketarako heziketaren estrategiaren prestaketa-fasea.

1 1.5. Fase preparatoria de la estrategia de Educación para la Transformación Social. 1.6. Garapenerako Lankidetzaren Euskal

Agentziaren (hitzarmenak) lankidetza zuzena egikaritzeko irizpideak Artezkaritza Kontseiluan lantzea eta onartzea.

1 1.6. Elaboración y aprobación en Consejo Rector de los criterios de ejecución la cooperación directa de la AVCD (Convenios).

1.7. Herrialde Estrategien ebaluazioa. 1 1.7. Evaluación de las Estrategias-País. 1.8. Apirilaren 3ko 57/2007 Dekretuak arautzen

duen Programen tresna ebaluatzea.

1 1.8. Evaluación del instrumento de Programas, regulado por el Decreto 57/2007, de 3 de abril. 1.9. Eusko Jaurlaritzaren eremuan,

garapen-politiken koherentzian aurrera egiteko ekintzekin hastea.

1.9. Inicio de acciones para el avance en la coherencia de políticas de desarrollo en el ámbito del Gobierno Vasco.

2. GARAPENERAKO LANKIDETZAKO TRESNAK KUDEATZEA

2. GESTIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

2.1. Garapenerako lankidetzako tresnen deialdia egitea.

7 2.1. Convocatoria de los instrumentos de Cooperación.

2.1.1. Otsailaren 19ko 31/2008 Dekretuak arautzen dituen ekintza humanitarioko laguntzen deialdia.

1 2.1.1. Convocatoria de ayudas acción humanitaria reguladas por el Decreto 31/2008, de 19 de febrero.

2.1.1.1. Ildo ireki eta iraunkorraren esparruan, diruz lagundutako larrialdiko eta ekintza humanitarioko laguntzen kopurua.

6 2.1.1.1. Número de ayudas de emergencia y acción humanitaria subvencionadas en el marco de la línea abierta y permanente.

2.1.1.2. Ekintza humanitarioko esparruan diruz lagundutako estrategien kopurua.

3 2.1.1.2. Número de estrategias marco de acción humanitaria subvencionadas.

2.1.2. Apirilaren 3ko 57/2007 Dekretuak arautzen dituen programetarako laguntzen deialdia.

1 2.1.2. Convocatoria de ayudas a programas reguladas por el Decreto 57/2007, de 3 de abril.

2.1.2.1. Diruz lagundutako programen kopurua. 6 2.1.2.1. Número de programas subvencionados. 2.1.3. Azaroaren 25eko 197/2008 Dekretuak

araututako genero-ekitatearen aldeko antolamendu-aldaketako prozesuetarako laguntzen deialdia.

1 2.1.3. Convocatoria de ayudas a procesos de cambio organizacional pro-equidad reguladas por el Decreto 197/2008, de 25 de noviembre.

2.1.3.1. Genero-ekitatearen aldeko prozesuetarako laguntzen kopurua.

5 2.1.3.1. Número de ayudas procesos pro equidad concedidas.

(11)

2.1.5. Borondatezko euskal lankideentzako laguntzen deialdia, maiatzaren 31ko 124/2005 Dekretua betez.

1 2.1.5. Convocatoria de ayudas a personas cooperantes vascas reguladas por el Decreto 124/2005, de 31 de mayo.

2.1.5.1. Borondatezko lankide profesionalei zuzendutako diruz lagundutako laguntzen kopurua.

7 2.1.5.1. Número de ayudas a cooperantes profesionales subvencionadas.

2.1.6. Otsailaren 13ko 22/2007 Dekretuak arautzen dituen Nazio Batuen Sistemako Nazioarteko Erakundeentzako eta haiei lotutako pertsona juridikoentzako laguntzen deialdiak, borondatezko lankideei beka emateko.

1 2.1.6. Convocatoria de ayudas a Organismos Internacionales del Sistema de Naciones Unidas y a personas jurídicas vinculadas a ellos, para becar a personas cooperantes voluntarias, reguladas por el Decreto 22/2007, de 13 de febrero.

2.1.6.1. Borondatezko lankideei emandako laguntzen kopurua.

15 2.1.6.1. Número de ayudas a personas cooperantes voluntarias concedidas.

2.1.7. Ekainaren 17ko 138/1997 Dekretuak arautzen dituen garapenerako lankidetzan espezializatutako beken deialdia.

1 2.1.7. Convocatoria de becas de especialización en cooperación para el desarrollo reguladas por el Decreto 138/1997, de 17 de junio.

2.1.7.1 Emandako prestakuntza-plan indibidualizatua biltzen duten espezializazio-beken kopurua.

6 2.1.7.1 Número de becas de especialización con plan de formación individualizado concedidas.

2.2. Hitzarmen bidez diruz lagundutako lankidetza zuzeneko ekimenen kopurua.

10 2.2. Número de iniciativas de cooperación directa subvencionadas por medio de convenios. 2.3. Lekuan bertako bisitaldiak, esku-hartzeak

nola egikaritzen ari dien jarraitzeko.

6 2.3. Visitas a terreno para el seguimiento de la ejecución de las intervenciones.

3. LANGILEEN PRESTAKUNTZA 3. FORMACIÓN DEL PERSONAL

3.1. Agentziari atxikitako langileen prestakuntza-premia espezifikoen diagnostikoa eta identifikazioa.

3.1. Diagnóstico e identificación de las necesidades específicas de formación del personal adscrito a la Agencia.

4. GARAPENERAKO LANKIDETZAREKIN LOTUTAKO INFORMAZIOA ZABALTZEA

4. DIFUNDIR LA INFORMACIÓN EN TORNO A LA COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

4.1. Komunikazio Plana. 1 4.1. Aprobación del Plan de Comunicación. 4.2. Agentziaren 2014ko urteko memoria

onartzea eta zabaltzea.

1 4.2. Aprobar y difundir la Memoria anual de la Agencia 2014.

4.3. Egindako jardunaldiei buruzko memorien diseinua, maketazioa eta edizio digitala.

1 4.3. Diseño, maquetación y edición digital de memorias correspondiente a jornadas realizadas.

4.4. Gidaplanaren laburpen exekutiboa argitaratzea.

1 4.4. Publicación del resumen ejecutivo del Plan Director.

5. AGENTZIAKO GENERO POLITIKEN FINKATZE PROZESUEI LAGUNTZEA

5. PROPICIAR PROCESOS DE CONSOLIDACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE GÉNERO EN LA

(12)

5.1. Generoari buruzko ekitaldi bat prestatzea sektoreko ekitaldi batekin lotuta, eta GGKEei zuzenduta.

1 5.1. Preparación de una jornada de género en relación con alguna sectorial, dirigida a las ONGD.

5.2. Lankidetza-erakundeei genero-ekitatearen aldeko antolamendu-aldaketako prozesuak sustatzeko laguntzak emateko lankidetza-tresna berriz definitzea, betiere ebaluazio-prozesuaren ondorioak aztertu ondoren.

5.2. Redefinición del instrumento de cooperación por el que se adjudican ayudas a entidades de cooperación para promover procesos de cambio organizacional pro-equidad de género, una vez analizadas las conclusiones de su proceso de evaluación.

5.3. Genero-ikuspegia biltzen duten komunikazioko barne-protokoloak lantzea.

2 5.3. Elaboración de protocolos internos de comunicación con perspectiva de género. 5.4. Garapenerako Lankidetzaren Euskal

Agentziaren genero-politika lantzeko prestaketa-fasea.

1 5.4. Fase preparatoria de la elaboración de la política de género de AVCD.

6. GIZARTEAREN ETA ERAKUNDEEN PARTE-HARTZEA

6. PARTICIPACIÓN SOCIAL E INSTITUCIONAL

6.1. Garapenerako Lankidetzaren Erakunde arteko Batzordearen eginkizunak garatzen laguntzea, batzorde horren ohiko eta ezohiko bilkurak eta lantaldeak deituz.

2 6.1. Propiciar el desarrollo de las funciones de la Comisión Interinstitucional de Cooperación para el Desarrollo, a través de la convocatoria de sus sesiones, ordinarias y extraordinarias y de sus grupos de trabajo.

6.2. Garapenerako Lankidetzaren Euskal Kontseiluaren eginkizunak garatzen laguntzea, kontseilu horren ohiko eta ezohiko bilkurak deituz.

4 6.2. Propiciar el desarrollo de las funciones del Consejo Vasco de Cooperación para el Desarrollo, a través de la convocatoria de sus sesiones, ordinarias y extraordinarias.

6.3. Autonomia-erkidegoko, estatuko eta nazioarteko aholku- eta lan-eremuetan parte hartzea.

2 6.3. Participación en espacios consultivos y de trabajo a nivel autonómico, estatal e internacional.

7. ZERBITZU JURIDIKOA 7. SERVICIO JURÍDICO

7.1. Antolamendu- eta funtzionamendu-erregelamenduan ezarritako erantzukizun orokorrak betetzea.

7.1. Ejecución de las responsabilidades genéricas establecidas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento.

7.2. 1/2007 Legea garatzeko arauen eta, hala badagokio, lankidetza-tresnak onartzen eta arautzen dituzten arauen aurreproiektuak prestatzea.

7.2. Preparación de los anteproyectos de las normas de desarrollo de la Ley 1/2007 y, en su caso, de las que aprueba y regulan los instrumentos de cooperación.

7.3. Agentziaren antolamendu- eta funtzionamendu-erregelamendua aldatzeko proiektua onartzeko izapideen jarraipena.

7.3. Seguimiento de los trámites de aprobación del proyecto de modificación del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Agencia.

(13)

8.2. Agentziaren 2016rako aurrekontu-aurreproiektua lantzea, Kontseilu Errektoreak onar dezan.

1 8.2. Elaboración del Anteproyecto de Presupuestos de la Agencia para 2016 su aprobación por el Consejo Rector.

8.3. Hitzarmen edo kontratu bidez, Agentziaren premia informatikoen estaldura sustatzea eta kudeatzea.

1 8.3. Promover y Gestionar, a través de convenio o contrato la cobertura de las necesidades de la Agencia, desde el punto de vista informático. 8.4. Agentziaren Antolaketa eta

Funtzionamendu Erregelamendua –95/2010 Dekretuaren bidez onartutakoa– Erakundearen egitura organikoari dagokionez aldatzea sustatzea.

1 8.4. Promover la modificación del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Agencia, aprobado por Decreto 95/2010, en lo que se refiere a la estructura orgánica del Ente.

8.5. Erakundearen Lanpostu Zerrendaren aldaketa sustatzea, kudeaketa-premiak premia horiek betetzeko behar diren giza baliabideetara egokitzea ahalbidetzeko.

1 8.5. Promover una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Ente que posibilite una adecuación de las necesidades de gestión a la disposición de los recursos humanos necesarios para abordarlas.

8.6. Agentziak lankidetza-ekintzaren kudeaketan dituen benetako premiei erantzuna emango dien aplikazio informatikoa edukitzeko dagozkion izapideak (teknikoak eta administratiboak) hasteko prozesua sustatzea.

1 8.6. Promover el inicio de los trámites pertinentes, técnicos y administrativos, para la disposición de una aplicación informática que dé respuesta a las necesidades reales de la Agencia, en lo que se refiere a la gestión de la acción de cooperación.

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :