ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

37  Download (0)

Full text

(1)

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

DATA: 4 de juliol de 2016

LLOC: Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca HORARI: de 19,00 a 19,40 hores

Hi assisteixen:

Sr. Josep Poblet i Tous, alcalde president Sr. Francesc Xavier Farriol Roigés Sra. Manuela Moya Moya

Sr. Josep Toquero Pujals Sr. Josep M. Pujals Vallvè

Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta Sr. Miguel Angel Almansa Saez

Sr. Adolf Barceló Barceló, secretari general

Excusa la seva absència: Sr. Pere Segura Xatruch

Obert l’acte per la Presidència, s’entra en l’ordre del dia i es prenen a continuació els següents acords:

1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA EL DIA 27 DE JUNY DE 2016.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió realitzada el dia 27 de juny de 2016, que és aprovada per unanimitat.

2n.- DESPATX D‘OFICI.

No n’hi ha.

(2)

3.1 RECLAMACIONS, PETICIONS I RECURSOS DE DIVERSOS CONTRIBUENTS EN RELACIÓ AMB TRIBUTS MUNICIPALS.

PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA I ACTIVITAT ECONÒMICA PER ANUL·LAR I DATAR LIQUIDACIÓ DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA I CONFECCIO NOVES LIQUIDACIONS. Atès que en data 23/05/2016 es va aprovar per la Junta de Govern Local la relació de liquidacions IIVT0116, entre les quals hi havia la liquidació núm. núm.702614 (expedient 15/0563) que es va traspassar a BASE-Gestió d’Ingressos per al seu cobrament dins del càrrec núm. 6 en voluntària .

Vista la sol·licitud de data 22/6/2016 núm. Reg. 4576 del Sr. M. B. B. on demana que se li apliqui només el 50% de l’IIVT i no el 100% que se li ha aplicat en aquesta liquidació núm. 702614, pel fet d’estar divorciat de la Sra. S. R. S., que també té el 50% de coeficient de propietat.

Atès que s’ha comprovat que a l’escriptura amb núm. protocol 992/16 de data 24/7/2015, es fa constar que aquestes persones estan divorciades i els hi pertany el ple domini de la propietat per meitat i proindivisa de la finca n.22675, de l’Av.Verge de Montserrat, 9, esc. 1, 3, 1.

Vist allò que s’estableix a l’Ordenança Fiscal núm. 4 Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, publicada al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 285, de 10 de desembre de 2015, i vista la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER.- Anul·lar i DATAR de BASE-Gestió d’ingressos la liquidació 702614 (expedient 15/0563) a nom del Sr. M. B. B..

SEGON.- Aprovar les noves liquidacions 765380 i 765381 de plusvàlua, amb subjecte passiu Sr. M. B. B. i Sra. S. R. S. pel coeficient de propietat del 50% cadascú, de la finca núm. 22675 de l’av. Verge de Montserrat, 9, esc 1, 3, 1.

TERCER.- Notificar el present acord a BASE-Gestió d’Ingressos, a la Intervenció Municipal de Fons i als interessats.

3.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ANUL.LACIÓ DE TAXA D’ESCOMBRERIES D’IMMOBLES, PER SATISFER AQUESTA TAXA PER LOCALS COMERCIALS, EXERCICI 2016.

Vistes diverses sol·licituds presentades, on demanen l’exempció de la taxa per recollida d’escombraries de l’habitatge, per tenir una activitat a la mateixa adreça, per la qual ja satisfan la taxa d’escombraries de locals comercials.

(3)

Atès que per la unitat d’hisenda s’ha comprovat que en aquests mateixos immobles existeixen activitats per les quals se satisfan la corresponent taxa per recollida d’escombraries de locals comercials.

Atès allò establert en l’ordenança fiscal núm. 15, de la taxa per recollida d’escombraries i en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, i vista la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER.- Anul·lar diferents rebuts corresponent a la taxa per recollida d’escombraries de l’exercici de 2016, per duplicitat.

SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a l’interessat/da.

TERCER.- Comunicar a l’interessat/da que cal sol·licitar aquesta exempció anualment, dins els dos primers mesos de l’any.

3.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ANUL.LACIÓ DE LA TAXA D’ESCOMBRERIES D’IMMOBLES, PER NO REUNIR CONDICIONS D’HABITABILITAT, EXERCICI 2016. Vistes les sol·licituds presentades per diferents contribuents, on demanen l’exempció de la taxa per recollida d’escombraries per no reunir les condicions mínimes d’habitabilitat.

D’acord amb l’ordenança fiscal núm. 15, de taxa per recollida d’escombraries, que estableix en el seu article 5è. B) que “ restaran exempts de la taxa aquells immobles que, d’acord amb

la inspecció que realitzi el tècnic municipal, siguin cases ruïnoses, sempre que es demostri que no hi viu ningú i estiguin donades de baixa d’electricitat i aigua i no es trobin en condicions d’obtenir la corresponent cèdula d’habitabilitat”

Atesos els informes emesos pel tècnic municipal, en què s’indica que els immobles no reuneixen les condicions mínimes d’habitabilitat, i vista la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER.- Anul·lar diferents rebuts corresponent a la taxa per recollida d’escombraries de l’exercici de 2016, per no reunir les condicions mínimes d’habitabilitat, d’acord amb l’informe emès pel tècnic municipal.

(4)

TERCER.- Comunicar a l’interessat/da que cal sol·licitar aquesta exempció anualment, dins els dos primers mesos de l’any.

3.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA RELACIÓ DE FACTURA.

Vista la relació de factures que, en el desenvolupament normal del pressupost s’han rebut en el departament de la Intervenció municipal i atès que totes elles estan degudament conformades pel servei o regidoria que les han originat i acrediten la realització de la prestació.

Atès que l’article 184 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, estableix que la gestió dels pressupostos de despeses es realitzarà en les fases d’autorització, disposició o compromís, reconeixement de despeses i ordenació del pagament.

Atès que l’article 59 del Real Decreto 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del Títol sisè del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, disposa que prèviament al reconeixement de les obligacions haurà d’acreditar-se documentalment davant l’òrgan competent, la realització de la prestació de conformitat amb els acords que en el seu dia es van autoritzar i comprometre la despesa.

Atès que el decret de l’alcaldia de data 30 de juny de 2015 delega en la Junta de Govern Local, entre altres competències, l’aprovació de factures.

Vist l’informe de la Intervenció municipal, i atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER.- Aprovar la relació de factures que conté la relació adjunta (referència CONJ_ADO-2016000520), per import de 84.249,01 €, així com el seu pagament.

SEGON. Aprovar els justificants de la Bestreta de Caixa Fixa inclosos a la Relació ADO-201600000519 i ordenar la seva reposició, per import de 48,17 euros.

TERCER. Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal per tal de procedir a la seva comptabilització als efectes oportuns.

(5)

4.1 APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE L’ENDERROC DE L’EDIFICI SITUAT AL CARRER DE LES CREUS 25-27, URBANITZACIÓ DEL SOLAR RESTANT I TRACTAMENT DE PARETS MITGERES. Vist el projecte bàsic i d’execució de l’enderroc de l’edifici situat al carrer de les Creus, 25-27, urbanització del solar restant i tractament de les parets mitgeres, redactat pels arquitectes J. Ll. S. P. i L. S. V. D., i vist l’informe emès al respecte per l’arquitecte municipal en data 24 de maig de 2016, i de conformitat amb la delegació de competències de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local, realitzada mitjançant decret de data 30 de juny de 2015, i atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER. Aprovar inicialment el projecte bàsic i d’execució de l’enderroc de l’edifici situat al carrer de les Creus, 25-27, urbanització del solar restant i tractament de les parets mitgeres, redactat pels arquitectes J. L. S. P. i L. S. V. D. amb un pressupost total, IVA inclòs, de 250.000,00 €.

SEGON. Sotmetre l’expedient a informació pública per un termini de 30 dies, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un diari i a la seu electrònica de l’Ajuntament de Vila-seca.

TERCER. En el cas que no es formulin al·legacions durant el termini d’informació pública del projecte, aquest s’entendrà aprovat definitivament.

4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CERTIFICACIONS D’OBRES.

A) Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 6 d’abril de 2016, mitjançant el qual es van adjudicar les obres compreses a la Memòria valorada per les obres de reforç de les plantacions en el Raval de la Mar (Fase 2), a l’empresa GARDEN TONA, SL.

Vista la certificació núm. 1 de les obres de reforç de les plantacions en el Raval de la Mar (Fase 2), a l’empresa GARDEN TONA, SL.

D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 1 de les obres de reforç de les plantacions en el Raval de la Mar (Fase 2), realitzades per GARDEN TONA, SL, per un import de 46.378,84 € sense IVA i 9.739,56 € en concepte d’IVA que un cop incorporat dona un total de 56.118,40 €.

SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 2016.13.17100.61902 (OF 12052) del pressupost municipal.

(6)

B) Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 25 de novembre de 2015, mitjançant la que es va adjudicar les obres compreses a la Memòria valorada per la millora de la instal·lació de la climatització del Conservatori-Auditori Josep Carreras de Vila-seca. Vista la certificació núm. 4 de les obres per la millora de la instal·lació de la climatització del Conservatori-Auditori Josep Carreras de Vila-seca.

D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 4 de les obres per la millora de la instal·lació de la climatització del Conservatori-Auditori Josep Carreras de Vila-seca, realitzades per MADAC, SA, per un import de 3.284,49 € sense IVA i 689,74 € en concepte d’IVA que un cop incorporat dona un total de 3.974,23 €.

SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 2016.13.93300.61900 (O-15882) del pressupost municipal.

C) Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 25 de novembre de 2015, mitjançant la que es va adjudicar les obres compreses a la Memòria valorada per la millora de la instal·lació de la climatització del Conservatori-Auditori Josep Carreras de Vila-seca. Vista la certificació núm. 5 de les obres per la millora de la instal·lació de la climatització del Conservatori-Auditori Josep Carreras de Vila-seca.

D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 5 de les obres per la millora de la instal·lació de la climatització del Conservatori-Auditori Josep Carreras de Vila-seca, realitzades per MADAC, SA, per un import de 17.622,27 € sense IVA i 3.700,00 € en concepte d’IVA que un cop incorporat dona un total de 21.322,95 €.

SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 13.93300.61900 O-15883 del pressupost municipal.

(7)

SOL·LICITUD DE L’EMPRESA ELEKTRO 3 SCCL DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A LA CONSTRUCCIÓ DE LA NAU INDUSTRIAL AL C. VILA DELS OLZINA, 1A (N2-2) DE VILA-SECA.

Vista la sol·licitud de l’empresa Elektro 3 SCCL de llicència municipal per a la construcció de la nau industrial al c. Vila dels Olzina, 1A (N2-2) de Vila-seca, així com l’informe emès al respecte per l’aparelladora municipal, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix: PRIMER.- Concedir a l’empresa Elektro 3 SCCl la llicència municipal núm. 257/16 per la construcció d’una nau industrial al c. Vila dels Olzina,1A (N2-2) de Vila-seca, d’acord amb el projecte presentat i sota el següent condicionament:

1a.- Les obres hauran d'estar començades en el termini de tres mesos i acabades en el termini de divuit mesos a partir de la data en que ha estat concedida la llicència.

Als efectes del que estableix l'art. 189 del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, s'adverteix al titular de la llicència que transcorreguts els terminis referits sense haver-les acabades es produirà la caducitat de la llicència. No obstant, es podrà demanar pròrroga d'acord amb l'art. 189 de l’esmentada llei.

2a.- Hauran de prendre les mesures de seguretat d’acord amb l’Estudi de Seguretat i Salut presentat.

3a.- La llicència no adquirirà efectivitat sense el previ avís d'inici de les obres fet per escrit a l'Ajuntament pel tècnic director de les mateixes.

4a.- Els residus s’hauran de portar a un abocador autoritzat segons decret 89/ 2010, de 29 de juny, pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, publicat al DOGC el dia 6 de juliol de 2010. Donat que el terme municipal de Vila-seca no disposa de cap abocador autoritzat s’haurà d’especificar el lloc on es portaran les runes d’obra. Així mateix s’haurà d’acreditar haver signat un contracte amb un gestor autoritzat, així com el lliurament d’un certificat un cop finalitzada l’obra.

5a.- S’haurà d’instal·lar una tanca de protecció de material opac, d’obra o metàl·lica al límit de la propietat abstenint-se de dipositar materials a la via pública.

6a.- Hauran d’instal·lar un cartell anunciador de les obres segons el model aprovat per l'Ajuntament.

7a.- L’atorgament de la llicència municipal de primera ocupació de l’edificació objecte de la llicència restarà condicionada a la recepció de les obres d’urbanització.

(8)

8a.- Abans de la primera ocupació de l’edifici s’haurà d’aportar una nota registral on figuri l’agrupació de totes les finques sobre les quals s’exerceix l’activitat d’emmagatzematge de material elèctric, i que corresponen a les parcel·les 1A1, 1A2, 1A3, 1A4 i 1A5.

9a.- Pel que fa a les aigües pluvials, no podran afectar a les parcel·les veïnes i s’hauran de canalitzar a la xarxa de pluvials existent a la via pública.

10a.- Caldrà observar estrictament les “Condicions Generals “ que es transcriuen al revers d’aquest escrit.

SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 704104 de data 22 de març de 2016 i que es la següent:

TERCER.- Acceptar la fiança dipositada per import de 5.425,88 € per tal de respondre de possibles danys a serveis generals de la zona per garantir la correcta gestió de les terres i runes i en compliment de les condicions d’aquesta llicència.

QUART.- La llicència no serà efectiva fins que no es procedeixi a dipositar una fiança per import de 18.000,00 € per a respondre del compromís d’urbanització simultània que s’imposa de col·locar el panot de la vorera essent de 20x20x4 pastilles i en previsió de possibles danys als serveis municipals existents. L’atorgament de la llicència de primera ocupació restarà també condicionada a al recepció de les obres a executar a la vorera.

5è.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.

5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT, INSTAL.LACIÓ I MANTENIMENT D’EQUIPS DE CARDIOPROTECCIÓ PER A DIFERENTS EDIFICIS DE L’AJUNTAMENT.

Vist l’expedient tramitat per a la contractació del subministrament, instal·lació i manteniment en règim de lloguer dels equips de cardioprotecció per a diferents Tributs Municipals

Liquidació provisional

Impost cons. instal. i obres 21.703,53 € Taxa

Tributs satisfets amb caràcter provisional i a compte de la liquidació anterior.

5.425,88 € 27.129,41 €

DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR 0 €

(9)

equipaments de l’Ajuntament de Vila-seca, la tramitació del qual es va suspendre per manca de consignació pressupostària.

Vist que arrel de la modificació dels pressupostos per a l’any 2016 acordada per l’Ajuntament Ple de data 29 d’abril de 2016, es disposa de consignació pressupostària suficient per fer front a la despesa de l’esmentat subministrament en règim de lloguer, d’acord amb l’informe emès per la Intervenció municipal de fons de data 22 de juny de 2016, a càrrec de la partida 2016.13.13000.20300 (A-15422) del pressupost municipal. La responsable adjunta de Serveis Territorials i de Planificació ha emès informe en data 17 de novembre de 2015, respecte la tramitació del corresponent l’expedient de contractació, d’acord amb allò que disposa l’article 173 i següents i concordants del Reial Decret 3/2011, de 14 de novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix: PRIMER.- Aprovar l’expedient ordinari de contractació i la despesa màxima anual de 15.000,00 € (sense IVA) i 3.150,00 € en concepte d’IVA i que fan un total de 18.150,00 € (IVA inclòs), essent la durada del contracte de tres anys, prorrogables per un any més a càrrec de la partida 2016.13.13000.20300 (A-15422) del pressupost municipal, subordinat als crèdits que per a cada exercici autoritzin i disposar l’obertura del procediment negociat sense publicitat per a l’adjudicació de l’esmentat contracte.

SEGON.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i tècniques que ha de regir la contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat del subministrament, instal·lació i manteniment en règim de lloguer dels equips de cardioprotecció per a diferents equipaments de l’Ajuntament de Vila-seca.

TERCER.- Disposar que es trametin invitacions a, com a mínim, tres empreses capacitades per a la prestació de l’objecte del contracte, de conformitat amb allò que disposa l’article 178 del Reial Decret 3/2011, de 14 de novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.

5.2 INFORMES DE LLICÈNCIES I COMUNICACIONS EN EXPEDIENTS DE PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL I D’ACTIVITATS.

A) Vista la sol·licitud efectuada per A. S. A. S. en què comunica l’inici per canvi de nom d'una activitat de gimnàs al cr Doctor Gibert, 8 de Vila-seca, anterior titular M. N. G..

Amb la sol·licitud va adjuntar la documentació establerta a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i segons la proposta de resolució de data 23/01/2014, atorgant audiència a l’interessat i vistos els informes emesos i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

(10)

PRIMER.- Donar conformitat a la comunicació efectuada per A. S. A. S., d’inici d’activitat per canvi de nom de gimnàs al cr Doctor Gibert, 8 de Vila-seca, anterior titular M. N. G..

SEGON.- Aprovar la liquidació per un import de 197,00€, que ha estat ingressada mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm.703525), d'acord amb allò que disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals.

TERCER.- Aforament màxim permès és de 50 persones.

QUART.- La comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per aquest tipus d’activitat.

B) Vista la sol·licitud efectuada per X. S. A. en què comunica l’inici per canvi de nom d'una activitat d'estanc, venda d'articles de pesca, de productes de licoreria i aliments envasats al Pg Pau Casals, 76 de la Pineda, anterior titular J. A. S.

Amb la sol·licitud va adjuntar la documentació establerta a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i segons la proposta de resolució de data 23/01/2014, atorgant audiència a l’interessat i vistos els informes emesos i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER.- Donar conformitat a la comunicació efectuada per X. S. A., d’inici d’activitat per canvi de nom d'estanc, venda d'articles de pesca, de productes de licoreria i aliments envasats al Pg Pau Casals, 76 de la Pineda, anterior titular J. A. S.

SEGON.- La comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per aquest tipus d’activitat.

C) Sol·licitud efectuada per COSTA DAURADA CROSSFIT SL en què comunica inici d’activitat per l'obertura de gimnàs a l'adreça al Parc Tecnològic l'Alba, F-005 de Vila-seca. Amb la sol·licitud va adjuntar la documentació establerta a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i segons la proposta de resolució de data 23/01/2014, atorgant audiència a l’interessat i vistos els informes emesos i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER.- Donar conformitat a la comunicació efectuada per COSTA DAURADA CROSSFIT SL, , d’inici de l’activitat de gimnàs al Parc Tecnològic l'Alba, F-005 de Vila-seca.

(11)

SEGON.- Aprovar la liquidació per un import de 1.819,35€, que ha estat ingressada mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm.704069), d'acord amb allò que disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals.

TERCER.- La comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per aquest tipus d’activitat.

D) Sol·licitud efectuada per AUTO OCASIÓ CARBONELL SCP en què comunica inici d’activitat per l'obertura compra venda de vehicles a l'adreça al Parc Tecnològic l'Alba, F-97 de Vila-seca.

Amb la sol·licitud va adjuntar la documentació establerta a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i segons la proposta de resolució de data 23/01/2014, atorgant audiència a l’interessat i vistos els informes emesos i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER.- Donar conformitat a la comunicació efectuada per AUTO OCASIÓ CARBONELL SCP, NIF. J55651608, d’inici de l’activitat compra venda de vehicles al Parc Tecnològic l'Alba, F-97 de Vila-seca.

SEGON.- Aprovar la liquidació per un import de 1.926,85€, que ha estat ingressada mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm.708954), d'acord amb allò que disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals.

TERCER.- La comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per aquest tipus d’activitat.

E) Sol·licitud efectuada per M. O. L. en què comunica inici d’activitat per l'obertura de carnisseria, venda de fruita i comestibles a l'adreça a l'av Verge de Montserrat, 13 de Vila-seca.

Amb la sol·licitud va adjuntar la documentació establerta a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i segons la proposta de resolució de data 23/01/2014, atorgant audiència a l’interessat i vistos els informes emesos i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER.- Donar conformitat a la comunicació efectuada per M. O. L., d’inici de l’activitat de carnisseria, venda de fruita i comestibles a l'av Verge de Montserrat, 13 de Vila-seca.

(12)

SEGON.- Aprovar la liquidació per un import de 828,00€, que ha estat ingressada mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm.709090), d'acord amb allò que disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals.

TERCER.- La comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per aquest tipus d’activitat.

F) Sol·licitud efectuada per SILICIUM ESPAÑA LABORATORIOS SL en què comunica inici d’activitat per l'obertura d'ampliació de magatzem de productes dietètics a l'adreça al Parc Tecnològic l'Alba, A-23 nau 8-10 de Vila-seca.

Amb la sol·licitud va adjuntar la documentació establerta a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i segons la proposta de resolució de data 23/01/2014, atorgant audiència a l’interessat i vistos els informes emesos i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER.- Donar conformitat a la comunicació efectuada per SILICIUM ESPAÑA LABORATORIOS SL, d’inici de l’activitat d'ampliació de magatzem de productes dietètics al Parc Tecnològic l'Alba, A-23 nau 8-10 de Vila-seca.

SEGON.- Aprovar la liquidació per un import de 300,00€, que ha estat ingressada mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm.709133), d'acord amb allò que disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals.

TERCER.- La comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per aquest tipus d’activitat.

G) Sol·licitud efectuada per M. C. C. en què presenta declaració responsable per l'obertura d'una activitat d'aparcament de dos taxis al cr Joan Fuster i Ortells, 7 local 6 de Vila-seca. Amb la sol·licitud va adjuntar la documentació establerta a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i segons la proposta de resolució de data 23/01/2014, atorgant audiència a l’interessat i vistos els informes emesos i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER.- Donar conformitat a la declaració responsable efectuada per M. C. C., d’inici de l’activitat d'aparcament de dos taxis al cr Joan Fuster i Ortells, 7 local 6 de Vila-seca. SEGON.- Aprovar la liquidació per un import de 185,00€, que ha estat ingressada mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm.765212), d'acord amb allò que disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals.

(13)

TERCER.- La declaració responsable d’activitat queda condicionada a l’acompliment dels apartats per aquest tipus d’activitat.

H) Sol·licitud efectuada per M C.L.L. en què presenta declaració responsable per l'obertura d'una activitat d'immobiliària al cr de la Riera, 65 de Vila-seca.

Amb la sol·licitud va adjuntar la documentació establerta a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i segons la proposta de resolució de data 23/01/2014, atorgant audiència a l’interessat i vistos els informes emesos i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER.- Donar conformitat a la declaració responsable efectuada per M C. L. C., d’inici de l’activitat d'immobiliària al cr de la Riera, 65 de Vila-seca.

SEGON.- Aprovar la liquidació per un import de 922,50€, que ha estat ingressada mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm.765124), d'acord amb allò que disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals.

TERCER.- La declaració responsable d’activitat queda condicionada a l’acompliment dels apartats per aquest tipus d’activitat.

5.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES TEMPORALS A LA VIA PÚBLICA.

A) Vista la sol·licitud efectuada per COMIDAS PREPARADAS LA TECA, SL en què demana AMPLIACIÓ llicència per la instal·lació de taules i cadires a la via pública de l’establiment anomenat EL SHAMBALA del qual és titular, situat a al cr Galceran de Pinos, 88 de Vila-seca, vistos els informes emesos al respecte i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER.- Concedir a COMIDAS PREPARADAS LA TECA, SL AMPLIACIÓ de llicència per a la instal·lació d’ 8 taules i 32 cadires a la via pública de EL SHAMBALA, situat al cr Galceran de Pinos, 88 de Vila-seca.

SEGON.- Aquesta autorització es concedeix per la temporada d’estiu compresa entre 01/03/2016 i 31/10/2016.

TERCER.- Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 1.632,00 €, que han estat ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 765048), d'acord amb allò que disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals.

QUART- La comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per aquest tipus d’activitat.

(14)

B) Vista la sol·licitud efectuada per D. E. Q. en què demana AMPLIACIÓ llicència per la instal·lació de taules i cadires a la via pública de l’establiment anomenat EL CLUB DEL LOMITO del qual és titular, situat a a l’av Ramon d’Olzina, 9 de Vila-seca, vistos els informes emesos al respecte i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix: PRIMER.- Concedir a D. E. Q. AMPLIACIÓ de llicència per a la instal·lació d’ 1 taula i 4 cadires a la via pública de EL CLUB DEL LOMITO, situat a l’av Ramon d’Olzina, 9 de Vila-seca.

SEGON.- Aquesta autorització es concedeix per la temporada d’estiu compresa entre 01/03/2016 i 31/10/2016.

TERCER.- Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 204,00€, que han estat ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 737183), d'acord amb allò que disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals.

QUART- La comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per aquest tipus d’activitat.

C) Vista la sol·licitud efectuada per J. C. O. R. en què demana AMPLIACIÓ llicència per la instal·lació de taules i cadires a la via pública de l’establiment anomenat FLECA & CAFE del qual és titular, situat a al cr de Requet de Félix, 34 de Vila-seca, vistos els informes emesos al respecte i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER.- Concedir a J. C. O. R. AMPLIACIÓ de llicència per a la instal·lació d’ 2 taules i 8 cadires a la via pública de FLECA & CAFE, situat al cr de Requet de Félix, 34 de Vila-seca.

SEGON.- Aquesta autorització es concedeix per la temporada d’estiu compresa entre 01/03/2016 i 31/10/2016.

TERCER.- Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 158,40 €, que han estat ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 765045), d'acord amb allò que disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals.

QUART- La comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per aquest tipus d’activitat.

D) Vista la sol·licitud efectuada per 3R'S SCP en què demana llicència per la instal·lació de taules i cadires a la via pública de l’establiment anomenat CAN ROBLES del qual és titular, situat al parc de la Riera, 1 de Vila-seca, vistos els informes emesos al respecte i vista la

(15)

proposta formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER.- Concedir a 3R'S SCP llicència per a la instal·lació de 6 taules i 24 cadires a la via pública de CAN ROBLES, situat al parc de la Riera, 1 de Vila-seca.

SEGON.- Aquesta autorització es concedeix per la temporada d’estiu compresa entre 01/03/2016 i 31/10/2016.

TERCER.- Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 1.224,00€, que han estat ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 765360), d'acord amb allò que disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals.

QUART- La comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per aquest tipus d’activitat.

5.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE COMPARÈIXER EN EL RECURS ORDINARI 239/2016.

Atès el recurs ordinari 239/2016, que se segueix davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, secció quinta, Sala de lo Contencioso Administrativo, interposat per UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS ROIGE’S CB-MADAC, SA., i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER. Comparèixer en el recurs ordinari 239/2016, que se segueix davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, secció quinta, Sala de lo Contencioso Administrativo, interposat per UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS ROIGE’S CB-MADAC, SA.

SEGON. Encarregar la representació i defensa jurídica de l’Ajuntament a l’advocat i funcionari de la Corporació, Cap dels Serveis Jurídics, Sr. Alfred Ventosa i Carulla, de conformitat amb el previst en l’article 551 de la Llei Orgànica del Poder Judicial.

5.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE COMPARÈIXER EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT 166/2016.

Atès el procediment abreujat núm. 166/2016, que se segueix davant el Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Tarragona, interposat per J.S. H., i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

(16)

PRIMER. Comparèixer en el procediment abreujat núm. 166/2016, que se segueix davant el Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Tarragona, interposat per J. S. H. en qualitat de demandats.

SEGON. Encarregar la representació i defensa jurídica de l’Ajuntament a l’Advocat i Funcionari de la Corporació, Cap del Serveis Jurídics, Sr. Alfred Ventosa i Carulla, de conformitat amb el previst en l’article 551 de la Llei Orgànica del Poder Judicial.

6è.- ASSUMPTES DE SERVEIS A LES PERSONES.

6.1 DONAR COMPTE DE LA CREACIÓ DE DIFERENTS ENTITATS CULTURALS.

A) Vist l’escrit presentat per l’Associació d’ Ucranians de Tarragona “Chortytzya”, en el qual comunica la creació de l’entitat amb NIF.G55677934, i la composició de la seva Junta, segons figura a l’acta fundacional de l’entitat, i que a partir d’aquest moment queda composada i inscrita en el Registre d’Entitats del Municipi, per les següents persones: President, Sr. V. K.

Secretaria, Sra. Z. L. Tresorer, Sr. Z. I.

La Junta de Govern Local en resta assabentada.

B) Vist l’escrit presentat per l’Associació Voluntaris Socials per Vila-seca, en el qual comunica la creació de l’entitat amb NIF.G55572960, i la composició de la seva Junta, segons figura a l’acta fundacional de l’entitat, i que a partir d’aquest moment queda composada i inscrita en el Registre d’Entitats del Municipi per les següents persones: Presidenta, Sra. B. R. G.

Secretari, Sra. M. M. M. Tresorer, Sra. D. Z.

La Junta de Govern Local en resta assabentada.

6.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS ALS CONSELLS ESCOLARS DE LES ESCOLES I ELS INSTITUTS DEL MUNICIPI PEL CURS ESCOLAR 2015-2016.

(17)

Vistes les diferents sol·licituds de subvenció directe per als serveis educatius presentades pels Consells Escolars de les escoles i instituts del municipi, acompanyats de la declaració responsable d’estar al corrent del pagament, així com programa d’activitats previstes pel curs 2015-2016 i el pressupost corresponent.

De conformitat amb allò que disposa l’article 22.2.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que regula la concessió directa de subvencions, previstes nominativament en els pressupostos dels ens locals.

D’acord amb el Pla Estratègic de Subvencions aprovat definitivament pel Ple de l’Ajuntament el 29 de setembre de 2015.

Vist l’informe justificatiu del cap de la dependència de Serveis a les Persones en què exposa que es considera convenient i necessari contribuir al finançament d’una part de les despeses de funcionament que tenen les escoles i instituts, és per aquest motiu, que es proposa fer una aportació.

Vist que aquestes subvencions estan previstes nominativament en els pressupostos de l’ens local per aquest 2016 i atès que les peticions van destinades al finançament d’equipaments pel centre, celebració de festes tradicionals i edició de la revista escolar, per tal de millorar la tasca educativa del centre.

Vist l’informe emès per la Intervenció Municipal de Fons que acredita l’existència de consignació per afrontar la despesa, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis a les Persones, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER. Aprovar la concessió de subvencions als Consells Escolars de les escoles i instituts del municipi per a les finalitats següents:

- Equipament: adquisicions d’equipaments, mitjans audiovisuals, mobles específics, instal·lacions diverses durant el curs escolar 2015-2016. No hi quedarà inclòs el material fungible.

- Edició de revistes escolars curs escolar 2015-2016.

- Celebració de festes durant curs escolar 2015-2016. Aquestes festes poden ser: Setmana Cultural, la Castanyada, Nadal, Carnaval, Sant Jordi i Fi de Curs. SEGON. Aprovar la concessió dels imports de les subvencions que s’indiquen a continuació:

Consell Escolar Import

Escola Antoni Torroja i Miret 1.830 € Escola Sant Bernat Calvó 1.830 €

Escola Mestral 1.830 €

(18)

Escola La Canaleta 1.600 €

Escola Cal·lípolis 1.500 €

Escola La Plana 1.500 €

Institut Vila-seca 1.830 €

Institut Ramon Barbat Miracle 1.830 €

TERCER. Aprovar la despesa a càrrec de les partides del vigent pressupost municipal:

Consell Escolar Partida AD

Escola Antoni Torroja i Miret 14 32001 48900 13843

Escola Sant Bernat Calvó 14 32002 48900 13844

Escola Mestral 1432003 48900 13848 Escola Miramar 14 32004 48900 13850 Escola La Canaleta 14 32005 48900 13852 Escola Cal·lípolis 14 32006 48900 13853 Escola La Plana 14 32007 48900 13854 Institut Vila-seca 14 32009 48900 13855

Institut Ramon Barbat Miracle 14 32008 48900 13856

QUART. Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es concreten en els punts següents:

1 La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant l’execució de les activitats sol·licitades i funcionament ordinari de l’entitat.

2 L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat des de l’1 al 30 de setembre de 2016 mitjançant la presentació de la següent documentació:

a. Instància sol·licitant el pagament.

b. Memòria justificativa de les activitats realitzades i del compliment de les finalitats per les quals es va concedir la subvenció

c. Fotocòpia del trasllat de concessió de la subvenció aprovada per la Junta de Govern Local.

d. Memòria econòmica amb aportació dels justificants de les despeses:

i. Seran vàlides les factures compreses entre l’1 de setembre del 2015 fins al 31 d’agost de 2016. Hauran de ser factures originals o fotocòpies compulsades on hi constin totes les dades tant del proveïdor com del destinatari (nom, NIF, concepte, import, data, IVA).

ii. Document de relació de factures presentades i especificació de les fonts de finançament de les activitats objecte d’aquesta subvenció. iii. Presentació de dos exemplars de totes les publicacions i cartells

(19)

3 El pagament de la subvenció es realitzarà d’un sol cop prèvia la presentació dins dels terminis establerts de la documentació justificativa esmentada al punt anterior. Així mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

4 El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.

5 El beneficiari haurà de fer constar la col·laboració municipal en tots els cartells i impresos anunciadors dels actes i celebracions que es facin amb motiu de l’activitat subvencionada o en qualsevol altra mitjà de difusió.

6 La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de l’activitat a desenvolupar.

7 L’ incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció concedida.

CINQUÈ. Notificar aquest acord a les escoles i instituts del municipi i a la Intervenció Municipal de Fons.

6.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ AL CONSELL ESCOLAR DE L’INSTITUT VILA-SECA PEL FUNCIONAMENT DEL PFI-PIP AUXILIAR D’ESTABLIMENTS HOTELERS I DE RESTAURACIÓ.

Vist la sol·licitud de subvenció directe per als serveis educatius presentada pel Consell Escolar de l’institut Vila-seca, acompanyada de la declaració responsable d’estar al corrent del pagament, així com del programa d’activitats previstes pel curs 2015-2016 i el pressupost econòmic.

Atès que es considera que aquesta finalitat justifica l’aportació econòmica municipal. De conformitat amb allò que disposa l’article 22.2.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que regula la concessió directa de subvencions, previstes nominativament en els pressupostos dels ens locals.

Vist l’informe justificatiu de la regidora d’Ensenyament on exposa que és considera convenient i necessari contribuir al finançament per a la reposició d’aquest material i equipament ja que aquesta acció formativa respon a la voluntat municipal que es va manifestar amb anterioritat al Departament d’Ensenyament, és per aquest motiu, que es

(20)

proposa fer una aportació de 6000 € per a la realització de les compres de material necessàries per al curs 2015-2016.

Vist l’informe del Cap de la dependència de Serveis a les Persones i d’acord amb el Pla Estratègic de Subvencions aprovat definitivament pel Ple de l’Ajuntament el 29 de setembre de 2015.

Vist l’informe emès per la Intervenció Municipal de Fons que acredita l’existència de consignació per afrontar la despesa i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis a les Persones, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER.- Aprovar la concessió d’una subvenció de 6000 € a l’Institut Vila-seca per atendre el pagament d’una part de les despeses del Programa de Formació Inicial del curs 2015-2016 per reposicions de l’equipament del programa.

SEGON. Aprovar la despesa a càrrec de la partida 14 32009 48900 del vigent pressupost municipal AD 13857.

TERCER. Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es concreten en els punts següents:

1. La subvenció es destinarà a finançar les despeses de reposició de material fungible necessari per al desenvolupament de les activitats d’hoteleria i d’equipaments necessaris per al funcionament del Pla d’Iniciació Professional.

2. L’entitat haurà de justificar des de l’1 al 30 de setembre de 2016 la despesa realitzada per als conceptes ja descrits en l’anterior punt, mitjançant la presentació de la següent documentació:

• Instància sol·licitant el pagament.

• Memòria justificativa de les activitats realitzades i del compliment de les finalitats per les quals es va concedir la subvenció

• Fotocòpia del trasllat de concessió de la subvenció aprovada per la Junta de Govern Local.

• Memòria econòmica amb aportació dels justificants de les despeses: i. Seran vàlides les factures compreses entre l’1 de setembre de

2015 fins al 31 d’agost de 2016. Hauran de ser factures originals o fotocòpies compulsades on hi constin totes les dades tant del proveïdor com del destinatari (nom, NIF, concepte, import, data, IVA).

ii. Document de relació de factures presentades i especificació de les fonts de finançament de les activitats objecte d’aquesta subvenció.

(21)

iii. Acreditar la publicitat i divulgació efectuada per la col·laboració municipal.

3. El pagament de la subvenció es realitzarà d’un sol cop prèvia la presentació dins dels terminis establerts de la documentació justificativa esmentada al punt anterior. Així mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

4. El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.

5. El beneficiari haurà de fer constar l’anagrama municipal en tots els cartells i impresos anunciadors dels actes i celebracions que es facin amb motiu de l’activitat subvencionada o en qualsevol altra mitjà de difusió.

6. La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de l’activitat a desenvolupar.

7. L’ incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció concedida.

QUART. Notificar aquest acord a l’Institut Vila-seca i a la Intervenció Municipal de Fons

6.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ A LES AMPAS DE LES ESCOLES I ELS INSTITUTS DEL MUNICIPI PER AL CURS ESCOLAR 2015-2016. Vistes les diferents sol·licituds de subvenció directe per als serveis educatius presentades per les AMPA de les escoles i instituts del municipi, acompanyats de la declaració responsable d’estar al corrent del pagament, així com programa d’activitats previstes pel curs 2015-2016 i el pressupost corresponent.

De conformitat amb allò que disposa l’article 22.2.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que regula la concessió directa de subvencions, previstes nominativament en els pressupostos dels ens locals.

D’acord amb el Pla Estratègic de Subvencions aprovat definitivament pel Ple de l’Ajuntament el 29 de setembre de 2015.

Vist l’informe justificatiu del cap de la dependència de Serveis a les Persones en què exposa que es considera convenient i necessari contribuir al finançament d’una part de les despeses

(22)

de funcionament que tenen les AMPA per equipament i per a les activitats fora de l’horari escolar.

Vist que aquestes subvencions estan previstes nominativament en els pressupostos de l’ens local per aquest 2016 i atès que les peticions van destinades al finançament d’equipaments pel centre, celebració de festes tradicionals i edició de la revista escolar, per tal de millorar la tasca educativa del centre.

Vist l’informe emès per la Intervenció Municipal de Fons que acredita l’existència de consignació per afrontar la despesa, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis a les Persones, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER. Aprovar la concessió de subvencions a les AMPA de les escoles i instituts del municipi per a les finalitats següents:

- Equipament: adquisicions d’equipaments, mitjans audiovisuals, mobles específics, instal·lacions diverses durant el curs 2015-2016. No hi quedarà inclòs el material fungible i en quedaran exclosos els següents conceptes: material esportiu petit (pilotes, samarretes,etc.) i organització de cursets esportius.

- Activitats educatives que es desenvolupen fora de l’horari escolar durant el curs 2015-2016 (teatre, esport, piscina, dansa...).

SEGON. Aprovar la concessió dels imports de les subvencions que s’indiquen a continuació:

AMPA Import

Escola Antoni Torroja i Miret 5.530

Escola Sant Bernat Calvó 5.530

Escola Mestral 5.530

Escola Miramar 5.530

Escola La Canaleta 2.730

Escola Cal·lípolis 4.210

Institut Ramon Barbat Miracle 6.030

Institut Vila-seca 6.030

TERCER. Aprovar la despesa a càrrec de la partides del vigent pressupost municipal:

AMPA Partida AD

Escola Antoni Torroja i Miret 14 32001 48900 13822

Escola Sant Bernat Calvó 14 32002 48900 13823

Escola Mestral 14 32003 48900 13824

Escola Miramar 14 32004 48900 13825

(23)

Escola Cal·lípolis 14 32006 48900 13827

Institut Ramon Barbat Miracle 14 32019 48900 13828

Institut Vila-seca 14 32020 48900 13829

QUART. Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es concreten en els punts següents:

1 La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant l’execució de les activitats sol·licitades i funcionament ordinari de l’entitat.

2 L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat des de l’1 al 30 de setembre de 2016 mitjançant la presentació de la següent documentació:

a. Instància sol·licitant el pagament.

b. Memòria justificativa de les activitats realitzades i del compliment de les finalitats per les quals es va concedir la subvenció

c. Fotocòpia del trasllat de concessió de la subvenció aprovada per la Junta de Govern Local.

d. Memòria econòmica amb aportació dels justificants de les despeses:

i. Seran vàlides les factures compreses entre l’1 de setembre del 2015 fins al 31 d’agost de 2016. Hauran de ser factures originals o fotocòpies compulsades on hi constin totes les dades tant del proveïdor com del destinatari (nom, NIF, concepte, import, data, IVA).

ii. Document de relació de factures presentades i especificació de les fonts de finançament de les activitats objecte d’aquesta subvenció. iii. Acreditar la publicitat i divulgació efectuada per la col·laboració

municipal.

3 El pagament de la subvenció es realitzarà d’un sol cop prèvia la presentació dins dels terminis establerts de la documentació justificativa esmentada al punt anterior. Així mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

4 El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.

5 El beneficiari haurà de fer constar l’anagrama municipal en tots els cartells i impresos anunciadors dels actes i celebracions que es facin amb motiu de l’activitat subvencionada o en qualsevol altra mitjà de difusió.

6 La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de l’activitat a desenvolupar.

(24)

7 L’ incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció concedida.

CINQUÈ. Notificar aquest acord a les AMPA de les escoles i instituts del municipi i a la Intervenció Municipal de Fons

6.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ A L’AMPA DEL CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA PEL CURS ESCOLAR 2015-2016. Vista la sol·licitud de subvenció directe per als serveis educatius presentada per l’ AMPA de del Conservatori Professional de Música, acompanyada de la declaració responsable d’estar al corrent del pagament, així com programa d’activitats previstes pel curs 2015-2016 i el pressupost corresponent.

De conformitat amb allò que disposa l’article 22.2.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que regula la concessió directa de subvencions, previstes nominativament en els pressupostos dels ens locals.

D’acord amb el Pla Estratègic de Subvencions aprovat definitivament pel Ple de l’Ajuntament el 29 de setembre de 2015.

Vist l’informe justificatiu del cap de la dependència de Serveis a les Persones en què exposa que es considera convenient i necessari contribuir al finançament d’una part de les despeses de funcionament que tenen les AMPA per equipament i per a les activitats fora de l’horari escolar.

Vist que aquestes subvencions estan previstes nominativament en els pressupostos de l’ens local per aquest 2016 i atès que les peticions van destinades al finançament d’equipaments pel centre i la realització d’activitats fora de l’horari escolar, per tal de millorar la tasca educativa del centre.

Vist l’informe emès per la Intervenció Municipal de Fons que acredita l’existència de consignació per afrontar la despesa, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis a les Persones, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER. Aprovar la concessió de subvencions a l’AMPA del Conservatori Professional de Música del municipi per a les finalitats següents:

- Equipament: adquisicions d’equipaments, mitjans audiovisuals, mobles específics, instal·lacions diverses durant el curs 2015-2016. No hi quedarà inclòs el material fungible i en quedaran exclosos els següents conceptes: material esportiu petit (pilotes, samarretes,etc.) i organització de cursets esportius.

(25)

- Activitats educatives que es desenvolupen fora de l’horari escolar durant el curs 2015-2016 (teatre, esport, piscina, dansa...).

SEGON. Aprovar la concessió de subvenció 1.500 € a l’AMPA del Conservatori Professional de Música a càrrec de la partida 14 32021 48900 del vigent pressupost municipal AD 13841

TERCER. Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es concreten en els punts següents:

1 La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant l’execució de les activitats sol·licitades i funcionament ordinari de l’entitat.

2 L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat des de l’1 al 30 de setembre de 2016 mitjançant la presentació de la següent documentació:

a. Instància sol·licitant el pagament.

b. Memòria justificativa de les activitats realitzades i del compliment de les finalitats per les quals es va concedir la subvenció

c. Fotocòpia del trasllat de concessió de la subvenció aprovada per la Junta de Govern Local.

d. Memòria econòmica amb aportació dels justificants de les despeses:

i. Seran vàlides les factures compreses entre l’1 de setembre del 2015 fins al 31 d’agost de 2016. Hauran de ser factures originals o fotocòpies compulsades on hi constin totes les dades tant del proveïdor com del destinatari (nom, NIF, concepte, import, data, IVA).

ii. Document de relació de factures presentades i especificació de les fonts de finançament de les activitats objecte d’aquesta subvenció. iii. Acreditar la publicitat i divulgació efectuada per la col·laboració

municipal.

3 El pagament de la subvenció es realitzarà d’un sol cop prèvia la presentació dins dels terminis establerts de la documentació justificativa esmentada al punt anterior. Així mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

4 El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.

5 El beneficiari haurà de fer constar l’anagrama municipal en tots els cartells i impresos anunciadors dels actes i celebracions que es facin amb motiu de l’activitat subvencionada o en qualsevol altra mitjà de difusió.

(26)

6 La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de l’activitat a desenvolupar.

7 L’ incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció concedida.

QUART. Notificar aquest acord a l’AMPA del Conservatori Professional de Música i a la Intervenció Municipal de Fons

6.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ A L’AMPA DE L’ESCOLA LA PLANA PEL CURS ESCOLAR 2015-2016.

Vista la sol·licitud de subvenció directe per als serveis educatius presentada per l’ AMPA de l’escola La Plana, acompanyada de la declaració responsable d’estar al corrent del pagament, així com programa d’activitats previstes pel curs 2015-2016 i el pressupost corresponent.

De conformitat amb allò que disposa l’article 22.2.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que regula la concessió directa de subvencions, previstes nominativament en els pressupostos dels ens locals.

D’acord amb el Pla Estratègic de Subvencions aprovat definitivament pel Ple de l’Ajuntament el 29 de setembre de 2015.

Vist l’informe justificatiu del cap de la dependència de Serveis a les Persones en què exposa que es considera convenient i necessari contribuir al finançament d’una part de les despeses de funcionament que tenen les AMPA per equipament i per a les activitats fora de l’horari escolar.

Vist que aquestes subvencions estan previstes nominativament en els pressupostos de l’ens local per aquest 2016 i atès que les peticions van destinades al finançament d’equipaments pel centre, celebració de festes tradicionals i edició de la revista escolar, per tal de millorar la tasca educativa del centre.

Vist l’informe emès per la Intervenció Municipal de Fons que acredita l’existència de consignació per afrontar la despesa, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis a les Persones, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER. Aprovar la concessió de subvenció a l’AMPA de l’escola La Plana per a les finalitats següents:

(27)

- Equipament: adquisicions d’equipaments, mitjans audiovisuals, mobles específics, instal·lacions diverses durant el curs 2015-2016. No hi quedarà inclòs el material fungible i en quedaran exclosos els següents conceptes: material esportiu petit (pilotes, samarretes,etc.) i organització de cursets esportius.

- Activitats educatives que es desenvolupen fora de l’horari escolar durant el curs 2015-2016 (teatre, esport, piscina, dansa...).

- Monitoratge per al menjador escolar.

SEGON. Aprovar la concessió de subvenció de 5.210 € a l’AMPA de l’escola la Plana a càrrec de la partida 14 32018 48900 del vigent pressupost municipal AD 13821.

TERCER. Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es concreten en els punts següents:

1 La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant l’execució de les activitats sol·licitades i funcionament ordinari de l’entitat.

2 L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat des de l’1 al 30 de setembre de 2016 mitjançant la presentació de la següent documentació:

a. Instància sol·licitant el pagament.

b. Memòria justificativa de les activitats realitzades i del compliment de les finalitats per les quals es va concedir la subvenció

c. Fotocòpia del trasllat de concessió de la subvenció aprovada per la Junta de Govern Local.

d. Memòria econòmica amb aportació dels justificants de les despeses:

i. Seran vàlides les factures compreses entre l’1 de setembre del 2015 fins al 31 d’agost de 2016. Hauran de ser factures originals o fotocòpies compulsades on hi constin totes les dades tant del proveïdor com del destinatari (nom, NIF, concepte, import, data, IVA).

ii. Document de relació de factures presentades i especificació de les fonts de finançament de les activitats objecte d’aquesta subvenció. iii. Acreditar la publicitat i divulgació efectuada per la col·laboració

municipal.

3 El pagament de la subvenció es realitzarà d’un sol cop prèvia la presentació dins dels terminis establerts de la documentació justificativa esmentada al punt anterior. Així mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

(28)

4 El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.

5 El beneficiari haurà de fer constar l’anagrama municipal en tots els cartells i impresos anunciadors dels actes i celebracions que es facin amb motiu de l’activitat subvencionada o en qualsevol altra mitjà de difusió.

6 La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de l’activitat a desenvolupar.

7 L’ incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció concedida.

QUART. Notificar aquest acord a l’AMPA de l’escola La Plana i a la Intervenció Municipal de Fons.

6.7 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’INCENTIUS A LES EMPRESES PER A LA PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ MITJANÇANT EL PROGRAMA IMPULS A L’OCUPACIÓ 2016.

A) Vist que en data 4 de novembre de 2015 s’aprova a la Junta de Govern Local de l’Ajuntament les bases que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2016.

Atès que l’Ajuntament de Vila-seca disposa del Pla Estratègic de subvencions aprovat pel Ple de data 29 de desembre de 2015.

Vista la relació que consta a l’expedient amb data 5 de maig de 2016, on hi figuren les empreses que han sol·licitat incentius per a la contractació de treballadors, mitjançant ofertes de treball presentades davant la Borsa de Treball Municipal.

Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les dades de cada una de les empreses, les ofertes presentades i les dades econòmiques dels incentius sol·licitats, de conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests incentius, vist l’informe de la Intervenció municipal i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis a les Persones, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

(29)

PRIMER. Aprovar les sol·licituds d’incentius presentades per empreses Relació: 27-11-201505/05/2016

Ref expedient Sol·licitant

Im port incentiu per treballador segons contracte Nom bre treballadors Im port incentiu total 653/2015/31 Montané-Muntanè, SL 750,00 15 11.250,00

653/2015/32 Creatics Artes Aplicadas, SL 750,00 15 11.250,00

653/2015/33 Blue Alfa Safety, SL 750,00 20 15.000,00

653/2015/34 Servitur Salvament, SL 750,00 30 22.500,00

653/2015/35-36 Leisure Parks, SA 750,00 20 15.000,00

653/2015/37 Mauro Escobar 23, SL 750,00 1 750,00

653/2015/38 Imsesa Costa Dorada, SL 750,00 2 1.500,00

653/2015/39-43 Constr. y Reformas Jimaran, SL 750,00 3 2.250,00

653/2015/40 Bercose, SL 750,00 8 6.000,00

653/2015/41 Bugaderia Industrial Cambrils, SL 750,00 1 750,00

653/2015/42 Global Antigona, SLU 2.000,00 1 2.000,00

653/2015/44-45 Gesmare Costa Dorada, SL 750,00 20 15.000,00

TOTAL 103.250,00

Concessió

SEGON. Aprovar la concessió d’incentius per import total de 103.250 euros, que es farà efectiu una vegada les empreses hagin justificat la subvenció amb la documentació que es fa referència a l’article 13.1 de les bases reguladores, a càrrec de la partida 14.24100.47000 (Rel. D-201600000435) del vigent pressupost municipal.

TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a les empreses sol·licitants.

B) Vist que en data 4 de novembre de 2015 s’aprova a la Junta de Govern Local de l’Ajuntament les bases que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2016.

Atès que l’Ajuntament de Vila-seca disposa del Pla Estratègic de subvencions aprovat pel Ple de data 29 de desembre de 2015.

Vista la relació que consta a l’expedient amb data 10 de maig de 2016, on hi figuren les empreses que han sol·licitat incentius per a la transformació del contracte de treball en fix o fix discontinu de treballadors ja subvencionats mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2015.

Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les dades de cada una de les empreses, la documentació presentada i les dades econòmiques dels

Figure

Updating...

References

Related subjects :