Activitats d estiu CAAP (4t ESO)

Download (0)

Full text

(1)

Activitats d’estiu – CAAP (4t ESO)

1. En un experiment, volem analitzar com varia el volum d’un gas quan canvia la pressió, mantenint la temperatura constant. D’aquestes tres variables: volum, pressió i temperatura, quina és controlada, quina dependent i quina independent?

2. Els meteoròlegs de vegades s’equivoquen en les seues prediccions. Això vol dir que la meteorologia és una pseudociència? Explica la resposta.

3. Partint del que has après sobre el mètode científic, explica la diferència entre llei i teoria.

4. Copia i completa les oracions següents:

- La ciència és un conjunt de coneixements que ajuda, mitjançant l’observació, la i la lògica, a donar resposta a preguntes sobre la i els fenòmens que es produeixen en el nostre entorn.

- El procés que segueixen els científics per conèixer el seu entorn és el , que es basa en l’observació i en .

- El mètode científic intenta resoldre . Per fer-ho, es plantegen que es verifiquen mitjançant i l’observació.

- En els experiments hi ha diverses : independents, i controlades.

- Els resultats dels experiments es poden representar en , que poden ser de sectors, de barres i de

.

- Els resultats dels experiments es publiquen en .

5. Busca com es van produir els descobriments dels raigs X i de la penicil·lina. Com es diu aquest fenomen?

6. Quina diferència hi ha entre les magnituds fonamentals i les derivades? Posa un exemple de cadascuna.

7. Transforma les següents unitats utilitzant factors de conversió: a) 247 m (a km)

b) 34 kg (a grams) c) 300 L (a m3) d) 24 m/s (a km/h)

(2)

8. Expressa amb notació científica les següents mesures: a) 0,00045 kg b) 4.500.000 s c) 545.000 N d) 12.000 m e) 0,000037 g f) 260.000.000 m g) 35.000 N

9. Donades les següents dades indica quin cotxe viatja a més velocitat: - El cotxe A viatja a 90 m/s

- El cotxe B viatja a 5.000 m/min - El cotxe C viatja a 200 milles/hora - El cotxe D viatja a 305 km/hora

(1 milla = 1,6 km)

10. Per a saber l’altura d’un edifici l’hem mesurat 3 vegades, obtenint les dades següents: - Mesura 1: 224,4 metres

- Mesura 2: 224,6 metres - Mesura 3: 223, 9 metres

Quin serà el valor que haurem d’establir per a l’altura de l’edifici? Quin error absolut i relatiu tindrà aquesta mesura?

11. Imagina que estàs de viatge a Nova York i vols saber la temperatura que farà al dia següent. Has vist a la televisió que hi haurà una temperatura de 56 oF. Quina temperatura serà aquesta en l’escala Celsius?

(3)

13. Completa les següents oracions:

a) Una és tot allò que es pot mesurar i expressar amb un nombre i una unitat. b) Les magnituds s’obtenen de la relació entre les magnituds fonamentals. c) Algunes de les unitats del SI són: el metre (m) per a la longitud, el (kg) per a la

, el segon ( ) per al i el ( ) per a la temperatura.

d) Per a canviar d’una unitat a una altra s’utilitza un _ , que és una fracció en la qual les quantitats que s’escriuen al numerador i al denominador són iguals, però expressades en unitats diferents.

14. Completa els buits del següent text amb les opcions que es mostren a continuació:

envasats al buit ; l’esmorzar i la beguda ; pinces de fusta, guants de protecció ... ; símbols ; senyalitzacions ; cap a la cara ; problemes d’organització ; dins dels seus envasos ; les improvisacions ; tocar, olorar o tastar ; reaccions perilloses ; material de seguretat ; gaire plens ; precaució ; la roba i l’equipament ; substàncies inflamables ; tancar sempre les claus de subministrament ; distància de seguretat ; menjar ni beure ; reutilitzant altres recipients

• Conservar els productes químics i amb les etiquetes originals. Emmagatzemar-los en armaris segons la perillositat i considerar que hi ha productes que no s’han de guardar junts, perquè poden

produir .

Portar adequats per a cada experiment.

• No al laboratori per evitar contaminar-ne el material i per evitar la ingestió de productes o substàncies tòxiques a través dels aliments.

• Cal conèixer la localització de les sortides d'emergència i del com, per exemple, extintors, mantes ignífugues, rentaülls, dutxes de seguretat, etc. No bloquejar les sortides ni dificultar l’accés als extintors o mànegues contra incendis.

• Conèixer el maneig correcte dels equips de laboratori (balances, encenedors, equips informatitzats, etc.) i evitar

.

• Conèixer els i les dels riscos del laboratori.

• Evitar microorganismes o material biològic de cap mena.

• Manipular amb els productes químics: no s’han de tastar, olorar, tocar o pipetejar amb la boca.

• Quan es treballa amb envasos de gasos a pressió o conduccions de gas, cal quan acabem d’utilitzar-los.

• Cal anar amb compte a l’hora d’escalfar substàncies en tubs d’assaig. Aquests no han d’estar

], l’obertura no s’ha de dirigir mai i cal

(4)

15. Completa els buits del següent text amb les opcions que es mostren a continuació:

vessament o esquitxada ; totes les coses necessàries en el seu lloc ; un lloc ; lliures d’obstacles ; netejar immediatament després d’haver generat brutícia ; Més espai ; l’ordre i la neteja ; recipients adients ; molts accidents ; hàbit diari ; No malmetre el material ; No extraviar el material ; Endreçar ; armaris adients ; Més seguretat ; la convivència ; a la zona més baixa possible ; Guanyar temps

En qualsevol activitat laboral és especialment important als llocs de treball. El fet que hi hagi un ambient desordenat, brut, de terres relliscosos, material amuntegat al mig del pas i

l’acumulació de material sobrer són causa de .

Amb l’objectiu d’assolir un bon estat d’ordre i neteja al laboratori, cal tenir en compte que l’ordre i la neteja han de formar part de la nostra feina i s’han de convertir en un . Per això cal:

Tenir i no tenir-ne cap d’innecessària.

Embrutar tan poc com sigui possible i .

Mantenir les zones de pas .

Assignar per a cada cosa i conservar al màxim possible aquest ordre mentre es treballa.

el lloc de treball en finalitzar la feina.

Netejar immediatament qualsevol .

Emmagatzemar el material i els productes en i situar els elements més pesants o

perillosos .

(5)

Si es té cura en l’ordre i la neteja, s’aconseguirà:

• , perquè s’eviten moltes causes d’accident.

• , perquè no hi ha elements inútils al voltant dels usuaris.

• , perquè no se’n perd buscant coses que no se sap on són.

• , perquè sempre se sap quin és el seu lloc.

• , perquè es troba emmagatzemat en bones

condicions.

Optimitzar la feina i millorar en els espais compartits.

(6)

17. Defineix els conceptes de neteja, desinfecció i esterilització.

18. Quins són els principals mètodes de conservació d’aliments?

19. Què són les vacunes i com actuen?

20. Què són i com s’obtenen els organismes modificats genèticament (OMG), també coneguts com a transgènics?

21. Esmenta 3 arguments a favor dels transgènics i 3 en contra.

22. Què és la contaminació ambiental?

23. Què és el procés de desertificació?

24. Assenyala les principals causes de la desforestació i els efectes negatius d’aquest procés.

Figure

Updating...

References

Related subjects :